Tài liệu Tập phân tích swot cho ngành dược việt nam khi hội nhập afta và wto

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty th¬ng m¹i - dÞch vô traserco I. tæng quan vÒ c«ng ty th¬ng m¹i dich vô Tªn gäi: C«ng ty Th¬ng m¹i – DÞch vô Tªn giao dÞch: C«ng ty Th¬ng m¹i – DÞch vô traserco §Þa chØ: Sè 2B – Lª Phông HiÓu – Hµ Néi Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc 710A – 00653 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô traserco lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1988 theo quyÕt ®Þnh sè 14NT/Q§1 ngµy 12/02/1998 cña Bé th¬ng m¹i víi tªn gäi lµ c«ng ty thiÕt bÞ th¬ng nghiÖp ¨n uèng vµ dÞch vô. C«ng ty ra ®êi ®óng vµo lóc giao thêi ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc më réng thÞ trêng vµ thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng míi. N¨m 1993 theo tinh th©n s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp cña Nhµ níc C«ng ty thiÕt bÞ th¬ng nghiÖp ¨n uèng vµ dÞch vô ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty vµ dÞch vô theo QuyÕt ®Þnh sè 446/Q§ - H§BT vÉn trùc tiÕp do Bé th¬ng m¹i qu¶n lý. Vèn ban ®Çu do Nhµ níc cÊp lµ 1040 triÖu ®ång, trong ®ã vèn lu ®éng lµ 866,4 triÖu ®ång vµ vèn cè ®Þnh 173,6 triÖu ®ång. MÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ thiÕu vèn kinh doanh nhng ngay sau khi thµnh lËp C«ng ty vÉn chñ ®éng trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, lÊy nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ quyÕt ®Þnh kinh doanh. Chñ ®éng s¸ng t¹o, d¸m nghÜ, d¸m lµm vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn ph¬ng thøc kinh doanh, b¸m s¸t nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng ®îc cho kh¸ch hµng mét c¸ch phï hîp. §Õn n¨m 1996 sè vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®· t¨ng lªn 2024 triÖu ®ång, trong ®ã vèn lu ®éng chiÕm 74% (®¹t 1497 triÖu ®ång) vµ vèn cè ®Þnh lµ 527 triÖu ®ång (chiÕm 26%). §ång thêi C«ng ty cßn ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng. -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Lµ doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô Bé th¬ng m¹i cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, tháa m·n tèi ®a nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô, phôc vô, tiªu dïng c¸ nh©n tËp thÓ. Lµ mét m¾t xÝch quang träng trong m¹ng líi th¬ng m¹i, C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c cung øng, tiªu thô hµng hãa, dÞch vô nhanh chãng chuyÓn tõ nhµ cung cÊp ®Õn tay ngêi tiªu dïng, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn hµng hãa, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®ång thêi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua viÖc: a. Tæ chøc s¶n xuÊt, b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c mÆt hµng sau: - ThiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ dông cô chuyªn dïng trong th¬ng nghiÖp ¨n uèng vµ dÞch vô kh¸ch s¹n. - Hãa chÊt, nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt, c¸c chÊt tÈy röa, phô liÖu cho ngµnh nhùa vµ mét sè mÆt hµng vÒ ngµnh nhùa. - Hµng ®iÖn m¸y d©n dông vµ hµng c«ng nghÖ phÈm. b. Tæ chøc gia c«ng hoÆc lao ®éng liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t víi c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c ®Ó t¹o ra nguån hµng thiÕt bÞ th¬ng nghiÖp vµ tiªu dïng trong níc, tham gia xuÊt nhËp khÈu. c. NhËp ñy th¸c mua, ®¹i lý b¸n c¸c mÆt hµng trong ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cña tæ chøc kinh tÕ N¨m 1996 C«ng ty xin bæ sung thªm mét sè lÜnh vùc kinh doanh ®ã lµ: - Kinh doanh vai trß thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt - Kinh doanh hµng tiªu dïng m¸y mãc, phô tïng. - §iÒu 1 trong ®iÒu lÖ cña C«ng ty cã ghi râ nhiÖm vô lµ: + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña Bé ®Ó thùc hiÖn ®óng néi dung vµ môc ®Ých kinh doanh. + N¾m v÷ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nghiªn cøu thÞ trêng trong níc ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tæ chøc hµng hãa phong phó vÒ sè lîng, chÊt lîng ®a d¹ng hãa vÒ chñng lo¹i phï hîp víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng. -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Qu¶n lý sö dông vèn kinh doanh theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, tù t¹o nguån vèn, b¶o ®¶m tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh. + ChÊp hµnh ®Èy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, luËt ph¸p cña Nhµ níc vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé th¬ng m¹i. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n, hîp ®ång liªn doanh, hîp t¸c ®Çu t s¶n xuÊt hµng hãa víi c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc doanh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Tãm l¹i, víi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô trªn C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô Bé th¬ng m¹i kh«ng ngõng t×m tßi híng ®i vµ ®Ò ra môc ®Ých ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ: th«ng qua kinh doanh, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vai trß, nguyªn liÖu hµng hãa, tiÒn vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÈu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng gãp phÇn t¹o viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, tæ chøc nguån hµng xuÊt khÈu vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ cho Nhµ níc. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh theo chiÒu réng: võa kinh doanh xuÊt nhËp khÈu võa s¶n xuÊt, mua b¸n hµng hãa cung cÊp cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Tuy nhiªn, C«ng ty lÊy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ chÝnh. Quy m« cña C«ng ty ë møc trung b×nh. Tæng sè vèn kinh doanh cßn qu¸ nhá s víi nhu cÇu vèn. N¨m 1996 tæng sè vèn kinh doanh míi chØ cã 2,02 tû ®ång, vèn lu ®éng chiÕm 74% cßn l¹i lµ vèn cè ®Þnh. §Õn n¨m 1998 vèn C«ng ty míi t¨ng lªn lµ 3,25 tû ®ång, trong ®ã vèn lu ®éng chiÕm 80,1%. Víi nguån vèn kinh doanh qu¸ h¹n hÑp cho nªn khi cã c¸c hîp ®ång lín ®a sè C«ng ty phat ®i vay vèn ®Ó kinh doanh vµ ph¶i chÊp nhËn tr¹ng th¸i bÞ ®éng. VÒ mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, C«ng ty kinh doanh thªm lÜnh vùc hµng tiªu dïng. C«ng t¸c nguån hµng cña doanh nghiÖp cha ®îc chó träng cho nªn doanh nghiÖp ho¹t ®éng mÊt c©n ®èi trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu(chñ yÕu lµ nhËp khÈu) M¹ng líi kinh doanh ®îc më réng, hiÖn nay C«ng ty ®· cã ba cöa hµng ë Hµ Néi, mét chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× xuÊt khÈu t¹i Yªn Viªn – Gia L©m – Hµ Néi. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thuËn lîi cho C«ng ty trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ x©m nhËp thÞ trêng míi. 3.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c¬ cÊu tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn. HiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc ®îc s¾p xÕp nh sau: -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 1: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Traserco Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tr¹m thiÕt bÞ th¬ng nghiÖp ¨n uèng vµ DV Cöa hµng kinh doanh vËt t tæng hîp Phßng kinh doanh Cöa hµng thiÕt bÞ ¨n uèng vµ dÞch vô Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Chi nhanh C«ng ty t¹i Thµnh phè HCM XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× Yªn Viªn Gia L©m C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®· phÇn nµo thÝch øng ®îc t×nh h×nh biÕn ®æi cña thÞ trêng, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tuy nhiªn vÒ l©u vÒ dµi, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn m« trêng kinh doanh lu«n biÕn ®æi ®Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, C«ng ty cÇn kh«ng ngõng kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý. §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc – do Bé trëng Bé th¬ng m¹i bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm, Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tríc Nhµ níc vµ bé chñ qu¶n. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty cã hai phã gi¸m ®èc vµ mét kÕ to¸n trëng. Mçi phã Gi¸m ®èc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét hoÆc mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®ùoc giao. Mèi quan hÖ vµ lÒ lèi lµm viÖc phï hîp víi c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô ®îc giao trªn nguyªn t¾c gän nhÑ, linh ho¹t. Mçi phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ nhng l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Trëng phßng tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vµ chÞu sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc vÒ s¾p xÕp tæ chøc vµ sö dông lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi...®èi víi ngêi lao ®éng, thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi ngo¹i, ®èi néi cña C«ng ty. * Phßng kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh néi ®Þa. §ång thêi cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trêng t×m ®èi t¸c, b¹n hµng, x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ trêng ®Ó ®Ò ra c¸c ph¬ng ¸n chiÕn lîc cho C«ng ty, giao c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m xuèng c¸c ®¬n vÞ c¬ së, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ cã ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn. * Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n. Trëng phßng kiªm kÕ to¸n trëng tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty sau ®ã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh sau ®ã kiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh cho n¨m sau. S¬ ®å 2: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn mÆt tiªu thô KÕ to¸n tiÒn göi thanh to¸n KÕ to¸n vËt liÖu Thñ qòy * C¸c cöa hµng: lµ ®¬n vÞ trùc thuéc trùc tiÕp kinh doanh th¬ng m¹i vµ dÞch vô, cã t c¸ch ph¸p nh©n riªng, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®Þnh møc ®îc më tµi kho¶n thanh to¸n t¹i Ng©n Hµng vµ ®ù¬c sö dông con dÊu theo mÉu vµ thÓ thøc quy ®Þnh cña Nhµ níc. Hµng qóy, hµng n¨m ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vÒ C«ng ty. 3.3. §éi ngò lao ®éng cña C«ng ty C«ng ty thµnh lËp n¨m 1998 víi sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ban ®Çu lµ 45 ngêi cho ®Õn ngµy 01/10/1998 sè c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng lªn lµ 105 ngêi trong ®ã cã 77 ngêi lµ c«ng nh©n viªn chÝnh thøc cßn 28 ngêi lµ c«ng nh©n viªn mïa vô mµ C«ng ty cã thÓ thu hót thªm khi khèi lîng c«ng viÖc qu¸ lín. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tõng bíc s¾p xÕp, ®iÒu chØnh vµ ph©n c«ng ®óng ngêi ®óng viÖc, chän lùa vµ tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc nghiÖp vô chuyªn m«n vµ n¨ng lùc qu¶n lý ®· t¹o ra mét guång m¸y ho¹t ®éng th«ng suèt, liªn tôc tõ trªn xuèng díi t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc lµnh m¹nh gãp phÇn kh«ng nhá ®Ó thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc thu nhËp binh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®ù¬c tr×nh bÇy qua b¶ng sau: B¶ng 1: Lao ®éng vµ thu nhËp cña C«ng ty. Chi tiªu 1. Tæng sè lao ®éng cña C«ng ty (ngêi) 2. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña 1 ngêi trong th¸ng (®ång) N¨m 1997 N¨m 1998 105 106 So s¸nh TuyÖt ®èi 1 0,95 750.000 780.000 30.000 4 Theo b¶ng ta thÊy møc thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 1999 møc thu nhËp b×nh qu©n lµ 780.000 t¨ng 30.000® so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 4%. Víi møc thu nhËp nh vËy lµ xøng ®¸ng víi søc lao ®éng bá ra. Ngoµi møc thu nhËp trªn C«ng ty cßn cã nh÷ng kho¶n tiÒn thëng tiÒn trî cÊp... Cïng víi sù t¨ng lªn cña thu nhËp b×nh qu©n th× sè c¸c bé c«ng nh©n viªn còng t¨ng. N¨m 1999 sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 106 ngêi, t¨ng 1 ngêi so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 0,95%. Tuy kÕt qu¶ nµy lµ nhá nhng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng, bëi v× trong khi cã c¬ quan, xÝ nghiÖp ph¶i biªn chÕ nhng C«ng ty vÉn tuyÓn lao ®éng, t¹o viÖc lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp. C«ng ty dù kiÕn tõ nay ®Õn n¨m 2001 C«ng ty sÏ tuyÓn thªm kho¶ng 5-10 ngêi ®Ó më réng quy m«. 4. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty th¬ng m¹i -DÞch vô traserco Do thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp nªn C«ng ty ph©n cÊp mét sè nghiÖp vô vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cho c¬ së nh sau ; + C¸c ®¬n vÞ cã c¬ së trùc thuéc C«ng ty (cöa hµng xÝ nghiÖp, chi nh¸nh) chñ ®éng khai th¸c mua vµ tæ chøc b¸n hµng ho¸ vµ tù trang tr¶i chi phÝ, chÊp hµnh chÕ ®é nép thuÕ, tu©n thñ chÕ ®é chi tiªu theo luËt ®Þnh. + C¸c ®¬n vÞ c¬ së cã tr¸c nhiÖm nép mét kho¶n kinh phÝ ®Þnh møc hµng th¸ng vÒ C«ng ty ®Ó C«ng ty bï ®¾p chi phÝ cÇn thiªt trong qu¸ tr×nh giao dÞch lµm thay cho c¬ së nh giao dÞch vay vèn, ký kÕt hîp ®ång... + Cuèi n¨m c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n ë tõng c¬ së, kÕ to¸n sÏ kiÓm tra l¹i vµ th«ng b¸o møc thuÕ lîi tøc ph¶i nép cña tõng ®¬n vÞ c¬ së vÒ C«ng ty ®Ó C«ng ty nép ng©n s¸ch Nhµ níc. -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hµng n¨m c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së, C«ng ty x©y dùng môc tiªu, kÕ ho¹ch cho n¨m sau, trªn c¬ së ®ã ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ nguyÒn vèn cho n¨m tíi nh: lîng vèn vay ng©n hµng lµ bao nhiªu? cÇn huy ®éng huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c nhau lµ bao nhiªu? xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm kinh doanh thµnh ®¹t th× ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. Do ®ã, C«ng ty rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®Òu thiÕu vèn, C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô Traserco còng n¨m trong t×nh tr¹ng ®ã nªn ph¶i thêng xuyªn vay vèn ng©n hµng ®Ó kinh doanh, ®iÒu nµy ®· ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. II. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 1. Thùc tr¹ng vÒ m«i trêng kinh doanh cña C«ng ty. M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty th¬ng m¹i –DÞch vô Traserco bao gåm m«i trêng kinh doanh quèc tÕ, m«i trêng kinh doanh cña ngµnh vµ m«i trêng kinh tÕ quèc d©n. 1.1. M«i trêng kinh doanh quèc tÕ NÒn kinh tÕ níc ta ®ang tõng bíc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi. §iÒu nµy t¹o nhiÒu c¬ h«Þ kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp trong níc t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng ra níc ngoµi. C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô ®· n¾m b¾t ®îc c¬ héi nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng quan hÖ ®èi t¸c víi nhiÒu h·ng ë hÇu kh¾p c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, n¨m 1997 cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc ®· lµm cho C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë thÞ trêng c¸c níc nµy. 1.2 M«i trêng ngµnh C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng ngµnh cña C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô Traserco bao gåm: - C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ tiÒm Èn - C¸c nhµ cung øng: C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô ®· duy tr× ®îc tèt mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung øng hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu, tµi chÝnh... Do ®ã, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c nguån hµng cung øng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty rÊt cao nh kh¶ n¨ng huy ®éng vèn lu«n ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ho¹t ®éng -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh, c¸c nguån hµng lu«n kÞp thêi, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng...®©y lµ lîi thÕ tèt cña C«ng ty ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. - C¸c kh¸ch hµng: kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín vµ chiÕm tû träng cao cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn c¸c lo¹i hµng phôc vô tiªu dïng nh chÊt tÈy röa, mü phÈm, ®å nhùa c¸c lo¹i...Ngoµi ra C«ng ty cßn cã nh÷ng kh¸ch hµng lµ ngêi tiªu dïng cuèi cïng, c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ ph©n phèi vµ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty lu«n t¹o ®îc sù tÝn nhiÖm cao cña kh¸ch hµng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp. 1.3 M«i trêng kinh tÕ quèc d©n - Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cho më réng quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi, hÖ thèng thuÕ ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, ®iÒu chØnh phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh viÖc ®· ban hµnh luËt Th¬ng m¹i, luËt ®Çu t níc ngoµi söa ®æi n¨m 1996, luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. TÊt c¶ nh÷ng luËt nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng, n¨ng lùc ®Ó thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. - C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng kinh tÕ vÜ m« cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty lµ: + Sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ (GDP t¨ng trëng b×nh qu©n tõ 7 ®Õn 9,5%/n¨m) + L¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ díi 10% + Thu nhËp cña ngêi d©n kh«ng ngõng t¨ng lªn + Quy m« cña thÞ trêng cã xu híng t¨ng §©y lµ nh÷ng nh©n tè kh«ng n»m ngoµi dù ®o¸n cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Sù biÕn ®éng l·i xuÊt vµ tû gi¸ hèi ®o¸i ®îc dù b¸o vµ tÝnh to¸n tríc nhng do C«ng ty ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ chÝnh nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÖt h¹i do lç tû gi¸ g©y ra. - Ngoµi ra cßn cã c¸c nh©n tè thuéc m«i trêng v¨n ho¸ x· héi, m«i trêng khoa häc c«ng nghÖ, m«i trêng tù nhiªn (nh phong tôc tËp qu¸n tiªu dung, sù ph¸t triÓn vµ øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ qua tr×nh kinh doanh...) -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô Bé th¬ng m¹i chñ yÕu ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc kinh doanh hµng ho¸ vËt t phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Bíc ®Çu ®· kinh doanh sang lÜnh vùc hµng tiªu dïng nhng quy m« vµ ph¹m vi cßn hÑp, trong ®ã s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm: phô gia, hoa chÊt... phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp ho¸ chÊt vµ b¸n lÎ cho ngêi tiªu dïng. 2.1. C«ng t¸c mua cña C«ng ty §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao ngay tõ ban ®Çu C«ng ty ®· x¸c ®Þnh híng ®i ®óng ®¾n ®ã lµ ph¶i chuÈn bÞ tèt ®Çu vµo. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ nhËp khÈu tõ nhiÒu níc kh¸c nhau (nh Ch©u ¸, §«ng ¢u vµ mét sè níc ë B¾c ¢u). Nguån hµng cña C«ng ty ®¶m b¶o chÊt chÊt lîng ®ång thêi ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®Ó phôc vô ngêi tiªu dïng. Trong thêi gian võa qua C«ng ty tËp trungvµo mét sè b¹n hµng träng ®iÓm võa t¹o uy tÝn võa t¹o mèi quan hÖ l©u dµi víi C«ng ty. B¶ng 2: T×nh h×nh nhËp khÈu theo c¸c nguån Tªn níc Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu Africa Anh Ando Autralia Arbia - ¶ rËp BØ Hång K«ng Canada §an m¹ch §µi Loan §øc Indonexia Italia Hµ Lan Hµn Quèc Malaysia Mü NhËt Nga Ph¸p Philippin Trung Quèc Th¸i Lan Thuþ Sü Singapore N¨m 1998 20,480,45 3,84 222,75 50,64 192,96 276,69 18,00 268,04 217,00 8,48 337,55 139,98 481,37 67,83 158,6 6401,98 99,53 199,04 4282,62 79,66 1287,64 272,88 1117,81 2352,16 136,50 1665,39 - 10 - N¨m 1999 19,158,57 1593 9,7 50,40 665,49 615,23 73,88 832,31 24,07 640,20 88,20 18,29 511,12 244,22 168,69 3760,67 29,64 28,89 154,08 687,40 5884,61 3814,23 1165,61 So s¸nh TuyÖt ®èi % -1321,88 -6,45 +155,49 +4049 -213,05 -95,6 -50,64 -100 -142,56 -73,88 +388,8 +140,52 -18 -100 +347,19 +129,53 -143,12 -65,95 -8,48 -100 +494,76 +146,57 -115,91 -82,8 +158,83 +33 +20,73 +30 -140,31 -88,47 -5890,86 -92 +124,69 +125,28 -12,35 -6,2 -512,95 12,19 -50,02 -63 -1258,75 -97,76 -118,8 -43,53 -430,41 -38,5 +3532,45 +150,2 +3677,73 +2694,3 -499,78 -30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cã chiÒu híng gi¶m. N¨m 1999 tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu ®¹t 19.158,57 ngh×n USD gi¶m 13.121,88 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 6,45% trong ®ã: - NhËp khÈu tõ Anh n¨m 1999 chØ cßn 9,7 ngh×n USD gi¶m 213,05 ngh×n USD so víi n¨m 1998 víi tèc ®é gi¶m lµ 95,6% so víi n¨m 1998. - NhËp khÈu tõ Ando: gi¶m 50,40 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 100%. - NhËp khÈu tõ Ph¸p gi¶m 97,76%, tõ Hµ Lan gi¶m 140,31 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 87,47%. §Æc biÖt lµ viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ tõ Hµn Quèc gi¶m rÊt m¹nh, n¨m 1999 chØ nhËp cña Hµn Quèc tæng gi¸ trÞ lµ 511,12 ngh×n USD, gi¶m 5890,86 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m 92% so víi n¨m 1998. - T×nh h×nh nhËp khÈu tõ c¸c níc trong khu vùc còng gi¶m: + NhËp khÈu tõ Philippin gi¶m 118,8 ngh×n USD so víi n¨m 1998 víi tèc ®é gi¶m lµ 43,53%. + NhËp khÈu tõ Trung Quèc gi¶m 430,41 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 38,5% so víi n¨m 1998 + NhËp khÈu tõ Singapore gi¶m 499,78 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 30% so víi n¨m 1998. - T×nh h×nh tõ c¸c níc lín còng gi¶m nh Australia gi¶m 142,56 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 73,88%; nhËp khÈu tõ Canada gi¶m 143,12 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 65,95%; nhËp khÈu tõ Mü gi¶m 12,35 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 6,2%. §Æc biÖt lµ NhËt B¶n - ®©y lµ nguån cung cÊp chñ yÕu nh÷ng mÆt hµng ®å dïng gia ®×nh vµ nhùa c¸c lo¹i còng gi¶m 521,95 ngh×n USD víi tèc ®é gi¶m lµ 112,19%. - §Ó n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh C«ng ty d· ph¶i t×m nguån hµng ®¶m b¶o chÊt îng mµ gi¸ c¶ l¹i phï hîp. ChÝnh v× vËy mµ n¨m 1999 C«ng ty ®· nhËp khÈu chñ yÕu cña Thuþ SÜ gi¸ trÞ nhËp khÈu tõ Thuþ SÜ lµ 3814,23 ngh×n USD t¨ng 3677,73 ngh×n USD so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 2694,3%. NhËp khÈu tõ Th¸i Lan t¨ng 3532,45 ngh×n USD víi tû lÖ t¨ng lµ 150,2%. C«ng ty nhËp khÈu tõ Hång K«ng t¨ng 347,19 ngh×n USD víi tû lÖ t¨ng lµ 129,53%; nhËp khÈu tõ Malaysia t¨ng 124,69 ngh×nUSD víi tû lÖ t¨ng lµ 125,28%. Ngoµi ra C«ng ty cßn híng tíi nhËp khÈu tõ thÞ trêng míi nh Africa n¨m 1999 nhËp khÈu tõ Africa t¨ng 155,49 ngh×n USD víi tû t¨ng 4049%; nhËp khÈu tõ Arbia-¶rËp t¨ng 388,8 ngh×n USD víi tû t¨ng lµ - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 140,52%; nhËp tõ §µi Loan t¨ng 146,57%; nhËp tõ Indonexia t¨ng 33% so víi n¨m 1998. Tãm l¹i, t×nh h×nh nhËp khÈu n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998. Dù kiÕn n¨m 2000 tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty gi¶m lµ do t×nh h×nh thÞ trêng thÕ giíi còng nh trong níc cßn cha kÞp phôc håi sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc cho nªn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c¸c C«ng ty nãi chung vµ C«ng ty th¬ng m¹i – dÞch vô nãi riªng ®Òu cã xu híng gi¶m sót. N¨m 1999 vµ ®Çu n¨m 2000 C«ng ty ®· nç lùc t×m kiÕm c¸c mÆt hµng míi, kh¸ch hµng míi ®ång thêi hoµn thµnh tèt hÖ thèng mµ Bé th¬ng m¹i giao cho. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô Bé th¬ng m¹i lu«n chñ ®éng trong c«ng t¸c mua hµng, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho tiªu dïng trong níc. §iÒu ®Æc biÖt lµ kh«ng ph¶i mÆt hµng nµo ®em l¹i lîi nhuËn cao C«ng ty còng nhËp vµo mµ C«ng ty lu«n lÊy ph¬ng tr©m kinh doanh “phôc vô cho s¶n xuÊt, tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng” lµ trªn hÕt. Do ®ã C«ng ty lu«n gi÷ thÞ phÇn cao trong viÖc cung cÊp c¸c h¬ng liÖu, nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y ho¸ chÊt, nhµ m¸y nhùa trong níc. Ngµy nay, khèi lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy mét nhiÒu chÝnh v× viÖc mua (t¹o nguån) kh«ng cßn lµ nçi lo l¾ng thêng xuyªn n÷a. tuy nhiªn, kh«ng ph¶i mua hµng ë ®©u, b¹n hµng nµo còng thÝch hîp víi c«ng t¸c mua hµng cña doang nghiÖp mµ ®iÒu nµy cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh: gi¸ c¶, chÊt lîng tiÕn ®é giao hµng hay kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh vµ ®Æc biÖt lµ triÕt lý kinh doanh cïng mèi quan hÖ tin cËy nhau gi÷a hai bªn. - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 3: C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1000 USD Tªn hµng M¸y tiÖn ¤ t« t¶i cò, xe m¸y S«dium DÇu DOP H¹t ®én N.Acrerex Nhùa c¸c lo¹i Hy®or«gen(H202) Acide Phô gia nhùa Titan Amonium S« ®a H¬ng liÖu æn ®Þnh MÇu c¸c lo¹i Soude Tñ l¹nh, m¸y giÆt C¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c Tæng gi¸ trÞ N¨m 1998 N¨m 1999 12,25 656,63 399,2 195 52,2 180 14800,25 81,51 85,34 11,57 197,6 9 520 6,3 80 120,05 42,75 1760 1270,5 15,95 365,59 398,61 238,4 37,44 152,21 16339,57 70,31 84,57 12,73 201,13 7 483,38 9,7 76,7 113,06 38,25 71,79 442,18 20480,45 19158,57 So s¸nh TuyÖt ®èi % -3,7 -30,2 -291,04 -44,3 -0,59 -0,14 +43,4 +22,25 -15,06 28 -27,79 15,4 +1539,32 +10,4 -11,2 -13,74 -0,77 -0,9 +1,16 +10 +3,53 +1,8 -2 -22,22 -36,62 -7 +3,4 +57 -3,3 -4 -6,99 -5,8 -4,5 -10,53 -1688,21 -95,9 -828,32 -65 -1321,88 -6,45 Tõ b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu còng nh khèi lîng nh©p khÈu cña tõng mÆt hµng còng cã sù thay ®æi ®Ó phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ trêng. Mét sè mÆt hµng tiªu thô chËm nh tñ l¹nh, xe m¸y, «t« cò vµ m¸y giÆt C«ng ty ®· h¹n chÕ nhËp vµo ®Ó gi¶i quyÕt lîng hµng tån kho. Mét sè hµng nh h¬ng liÖu, nhùa c¸c lo¹i, Titan C«ng ty vÉn duy tr× nhËp khÈu ®Òu ®Æn ®Ó cung cÊp ®óng tiÕn ®é cho c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc. 2.2 C«ng t¸c b¸n hµng (T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty). Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vÊn ®Ò bøc xóc vµ lµm ®au ®Çu c¸c nhµ doanh nghiÖp kh«ng chØ viÖc chuÈn bÞ ®Çu vµo tèt mµ cßn ph¶i lo ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô v× bëi v× ®Çu vµo tèha h¼n ®· t¹o ra ®Çu ra tèt. ChÝnh v× xuÊt ph¸t tõ nh÷ng quy luËt kh¾t khe cña thÞ trêng vµ buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i nh×n nhËn l¹i chÝnh m×nh ®Ó híng tíi phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt h¬n. TÊt c¶ c¸c môc tiªu hay nhiÖm vô mµ C«ng ty muèn - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹t ®îc ®Òu ®îc thÓ hiÖn th«ng qua kh©u tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô hay cßn gäi lµ c«ng t¸c b¸n hµng cña C«ng ty. C«ng ty th¬ng m¹i- DÞch vô Traserco kinh doanh chñ yÕu lµ nhËp khÈu c¸c lo¹i ho¸ chÊt phôc vô cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt trong níc nªn c¸c b¹n hµng cña C«ng ty th¬ng m¹i- DÞch vô Bé th¬ng m¹i ®a phÇn lµ c¸c nhµ m¸y ho¸ chÊt lín nh: Nhµ m¸y xµ phßng Lix, Daso hay nhùa tiÒn phong, c¸c C«ng ty vËt t thiÕt bÞ Bu §iÖn... nh÷ng kh¸ch hµng nµy thêng: - Mua víi sè lîng lín vµ kh¸ æn ®Þnh trong viÖc ®Æt hµng víi C«ng ty. - Cã hiÕu biÕt rÊt râ vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm. - Sè lîng dÆt hµng phô thuéc vµo viÖc c¸c C«ng ty ®ã cã b¸n ®îc hµng hay kh«ng, ®iÒu nµy ®· ¶nh hëng gi¸m tiÕp ®Õn sè lîng mua vµo cña C«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng kh¸ch hµng lín C«ng ty cßn cã nh÷ng kh¸ch hµng võa vµ nhá chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong doanh sè b¸n ra cña C«ng ty. Hä lµ nh÷ng ®¹i lý, tËp thÓ c¸ nh©n, thuéc mäi thµnh phÇn> Nhãm kh¸ch hµng nµy thêng cã ®iÓm gièng nhau lµ: - Mua víi sè lîng nhá, lÎ vµ chØ mua mét lÇn hoÆc mua khèi lîng lín nhng kh«ng thêng xuyªn. - ChÊt lîng hµng ho¸, gi¸ c¶ lµ c¸c yÕu tè hä thêng quan t©m. - Uy tÝn cña C«ng ty sÏ ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh mua cña hä. Tãm l¹i, ®Ó thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng trªn thÞ trêng (®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng thÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ trêng) vµ ®eer ®¶m b¶o b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸ nhÊt C«ng ty co rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, khuyÕn m·i, chµo hµng, chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ cho nh÷ng kh¸ch hµng quen, mua víi sè lîng lín hoÆc kh¸ch hµng mua lÇn ®Çu. 2.3. C¬ cÊu kinh doanh nhãm mÆt hµng cña C«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i cho nªn c¸c mÆt hµng cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, do ®ã lo¹i h×nh kinh doanh cung rÊt ®a d¹ng. NÕu chia theo lo¹i hµng th× C«ng ty th¬ng m¹i – DÞch vô cã hai lo¹i mÆt hµng chÝnh sau: + Hµng l¬ng thùc, thùc phÈm bao gåm: møt, b¸nh kÑo, bia rîu, níc ngät... + Hµng phi l¬ng thùc vµ thùc phÈm nh: «t«, xe m¸y, tñ l¹nh, m¸y ®iÒu hoµ, h¬ng liÖu phô gia vµ c¸c ho¸ chÊt... - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - NÕu chia theo lo¹i h×nh ®ã lµ hµng th¬ng nghiÖp - NÕu chia theo thµnh phÇm kinh tÕ lµ khu vùc kinh tÕ trong níc. §Ó thÊy ®îc t×nh h×nh kinh doanh cña nhãm mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty qua ba n¨m 1997-1999 ta cã b¶ng sau: - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 4: C¬ cÊu kinh doanh nhãm c¸c mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty. Danh môc N¨m Tæng doanh sè b¸n ra I. Chia theo lo¹i hµng 1. Hµng l¬ng thùc - TP 2. Hµng phi l¬ng thùc II. Chia theo lo¹i h×nh - Th¬ng nghiÖp III. Theo thµnh phÇn kinh tÕ - Khu vùc trong níc IV. Theo nghµnh hµng 1. Thùc phÈm 2. §å dïng gia ®×nh 3. Ph¬ng tiÖn di l¹i VC 4.ThiÕt bÞ m¸y mãc 5.Ho¸ chÊt nhùa 6. Hµng ho¸ vËt t kh¸c 1997 Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) 460756,96 460756,96 6502,35 455254,6 460756,96 460756,96 460756,96 460756,96 460756,96 6502,35 4210,02 20450,05 5110,23 414591,85 9892,46 TT % 100 100 1,4 98,6 100 100 100 100 100 1,4 0,9 4,48 1,11 90 2,15 1998 Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) 452891,8 452891,8 4776,71 448115,09 452891,8 452891,8 452891,8 452891,8 452891,8 4776,71 5216,78 16896,42 3867,06 415602,02 6432,81 TT % 100 100 1,05 98,9 100 100 100 100 100 1,05 1,2 3,73 0,82 91,8 1,43 1999 Gi¸ trÞ TT (triÖu % ®ång) 448930,02 100 448930,02 100 1652,85 0,4 447277,17 99,6 448930,02 100 448930,02 100 448930,02 100 448930,02 100 448930,02 100 4553,25 1,0 5327,75 1,18 14790,02 3,3 3574,50 0,8 419207,50 93,4 1477,00 0,33 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: Doanh sè b¸n ra cã xu híng gi¶m dÇn tõ n¨m 1997 ®Õn 1999. N¨m 1997 doanh sè b¸n ra ®¹t 460756,96 triÖu ®ång nhng ®Õn n¨m 1998 chØ ®¹t chØ tiªu 452891,8 triÖu ®ång, gi¶m 0,2% so víi n¨m 1997. §Õn n¨m 1999 doanh sè b¸n ra chØ cßn 448930,02 triÖu ®ång, gi¶m 9361,78 triÖu ®ång gi¶m 0,87% so víi n¨m 1998. Trong sè c¸c mÆt hµng b¸n ra th× mÆt hµng ho¸ chÊt nhùa vÉn lµ mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty. Tuy tæng doanh sè b¸n ra gi¶m qua c¸c n¨m nhng riªng ®èi víi mÆt hµng ho¸ chÊt nhùa nµy C«ng ty kh«ng nh÷ng gi÷ ®îc æn ®Þnh mµ nã cßn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m: N¨m 1997 doanh sè b¸n ra lµ 414591,85 triÖu ®ång, n¨m 1998 doanh sè b¸n ra cña mÆt hµng nµy lµ 415602,02 triÖu ®ång t¨ng 0,24% so víi n¨m 1997. §Õn n¨m 1999 doanh sè b¸n ra ®¹t 419207,50 triÖu ®ång t¨ng lªn 0, 78% so víi n¨m 1998. §iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty ®· biÕt khai th¸c thÕ m¹nh cña m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh ho¸ chÊt. Nh÷ng mÆt hµng cßn l¹i cña c«ng ty ®a sè ®Òu cã xu híng gi¶m. KÕt qu¶ nµy lµ do trong 3 n¨m trë l¹i ®©y do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chËm, do ®ã nhu cÇu cña ngêi d©n (kh¸c hµng) vÒ nh÷ng mÆt hµng cao cÊp nh ph¬ng tÞªn ®i l¹i («t«, xe m¸y, mÊy ®iÒu hoµ...) cã xu híng gi¶m. MÆt kh¸c, nguyªn nh©n lµm cho doanh sè - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¸n ra gi¶m do quy luËt kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt trªn th¬ng trêng, cïng mét mÆt hµng «t«, xe m¸y nhng cã nhiÒu doanh nghiÖp b¸n. §Ó chÝnh x¸c vµ cô thÓ h¬n vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ta cã thÓ xem xÐt c¸c sè liÖu thÓ hiÖn kÕt qu¶ cuèi cïng c¸c mÆt ho¹t ®«ng th«ng qua b¶n ph©n tÝch chung t×nh h×nh lîi nhuËn (trÝch tõ b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1998 - 1999. B¶ng 5: Ph©n tÝch chung t×nh h×nh lîi nhuËn C¸c chØ tiªu N¨m 1998 1. Tæng doanh thu 463215294197 2. ChiÕt khÊu hµng ho¸ 30000000 3. Gi¶m gi¸ hµng b¸n 672000 4. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹ 451055365 5. ThuÕ doanh thu, thuÕ 1966909079 xuÊt khÈu ph¶I nép 6. DTT(6= 1-(2+3+4+5) 460724743749 7. Gi¸ vèn hµng ho¸ 450724743749 8. Lîi tøc gép (lîi nhuËn 10041914004 gép) 9. Tû lÖ lîi nhuËn gép /DTT 2,18 10. Chi phÝ b¸n hµng 7903830993 11. Tû lÖ chi phÝ b¸n 1,72 hµng /DTT 12. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 13. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KT 2138083011 14. Tû lÖ lîi nhuËn thuÇn /DTT 0,46 15. Thu nhËp H§TC 89060848 16. Chi phÝ bÊt thêng 1707033578 17. Lîi nhuËn H§TC -1617972730 18. C¸c kho¶n TN bÊt thêng 2422140160 19. Chi phÝ bÊt thêng 2476663801 20. Lîi nhuËn bÊt thêng -54523641 (20= 18 –19) 21. Tæng lîi nhuËn 465606640 (21= 13+17+20) 22. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 209522988 23. Lîi tøc sau thuÕ 256083652 (23= 21 – 22) N¨m 1999 448600794780 -14614499417 -3,16 17651700 -12348300 -41,16 230648970 -220406395 -48,86 - - - -2,69 -4 - 448352494110 -12414163643 432808693609 -17916050140 15543800501 +5501886497 +55 3,47 12177078354 +4273247361 +54 +1,29 2,72 - - +1 3366722147 0,75 2435700 2860028072 -2857597372 907977349 585435917 1228639136 -86625148 1152994494 57,5 -97 67,5 0,29 - -1514162811 -72,5 -1891227884 -76,36 322541432 831671207 266134786 656536421 +366064567 +78,62 +56611798 +27 +400452769 156,38 Tõ sè liÖu trªn ta thÊy: Tæng doanh thu n¨m 1999 ®¹t 448600 triÖu ®ång, gi¶m 14614 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é gi¶m lµ 3,16%. N¨m 1999 c¸c kho¶n gi¶m trõ ®Òu gi¶m, trong ®ã chiÕt khÊu hµng b¸n gi¶m 12,348 triÖu ®ång víi tû lÖ gi¶m 41,16% so víi n¨m 1998. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i gi¶m 220,4 triÖu ®ång víi tû lÖ gi¶m lµ 48,86% so víi n¨m 1998. Cßn - 17 - - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®èi víi viÖc gi¶m hµng b¸n th× n¨m 1999 C«ng ty kh«ng ph¶i gi¶m bÊt cø mÆt hµng nµo.TÊt c¶ c¸c kho¶n gi¶m trõ ®Òu gi¶m, ®iÒu nµy ®îc ®¸nh gi¸ lµ tÝch cùc – chøng tá r»ng C«ng ty ®· tæ chøc tèt c«ng t¸c mua hµng, lùa chän nh÷ng mÆt hµng cã chÊt lîng ®¶m b¶o, phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã, n¨m 1999 níc ta ¸p dông thuÕ míi nªn C«ng ty kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu. KÕt qu¶ lµ doanh thu thuÇn cña C«ng ty ®¹t 448.352 triÖu ®ång, gi¶m 12414 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é gi¶m lµ 2,69%. Tèc ®é gi¶m cña doanh thu thuÇn chËm h¬n tèc ®é cña tæng doanh thu lµ doanh thu thuÇn gi¶m lµ do møc b¸n ra gi¶m. Nguyªn nh©n lµm gi¶m tæng doanh thu ë ®©y lµ do sù biÕn ®éng m¹nh mÏ cña thÞ trêng: Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc lµm cho viÖc nhËp khÈu cña c«ng ty khã kh¨n gi¸ c¶ mét sè hµng ho¸ cao lµm cho søc mua gi¶m. MÆt kh¸c n¨m 1999 C«ng ty cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cïng mét s¶n phÈm cña C«ng ty nhng l¹i cã nhiÒu C«ng ty kh¸c b¸n vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty b¸n nh÷ng hµng ho¸ cã tÝnh n¨ng c«ng dông t¬ng tù vµ cã thÓ thay thÕ ®îc hµng ho¸ mµ C«ng ty b¸n. §øng tríc sù khã kh¨n ®ã toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· næ lùc phÊn ®Êu ®Ó t×m ®îc nguån hµng ®¶m b¶o chÊt lîng mµ gi¸ c¶ phï hîp. KÕt qña lµ gi¸ vèn hµng gi¶m 4% so víi n¨m 1998, lµm cho tæng lîi nhuËn gép n¨m 1999 ®¹t 15543 triÖu ®ång, t¨ng 5501 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 55%. Do ®ã tû lÖ lîi nhËn gép trªn doanh thu ®¹t 3,47% t¨ng 1,29% so víi n¨m 1998. Chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 1999 lµ 12177 triÖu ®ång, t¨ng 4273 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 54%. §iÒu nµy lµ cha hîp lý v× doanh thu th× gi¶m mµ chi phÝ th× t¨ng. Nhng ®i s©u vµo t×m hiÓu em thÊy së dÜ chi phÝ b¸n hµng t¨ng nhanh lµ do cuèi n¨m 1998 C«ng ty cã nhËp hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Æt t¹i xëng s¶n xuÊt bao b× Yªn Viªn – Gia L©m – Hµ Néi vµ ®a vµo sö dông n¨m 1999 vµ C«ng ty thùc hiÖn khÊu hao nhanh lµm cho chi phÝ b¸n hµng t¨ng r¾t nhanh. Mét nguyªn nh©n n÷a lµm cho chi phÝ b¸n hµng t¨ng mµ kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ®ã lµ do tæng quü l¬ng n¨m 1999 t¨ng 42,8 triÖu ®ång. Cßn ®èi víi chi phÝ qu¶n lý C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh ho¹ch to¸n riªng mµ ho¹ch to¸n chung víi chi phÝ b¸n hµng. ®iÒu nµy lµ ch ®óng víi chÕ ®é ho¹ch to¸n kÕ to¸n mµ nhµ níc ta ban hµnh. NÕu xÐt riªng ho¹t ®«ng kinh doanh th× lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng nµy ®¹t 3366 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 57,5%. §iÒu nµy ®îc - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¸nh gi¸ lµ tèt ®èi víi C«ng ty m¨c dï quy m« kinh doanh bÞ thu hÑp bëi v× trong giai ®o¹n hiÖn nay C«ng ty ®ang theo ®uæi môc tiªu lîi nhuËn vµ coi lîi nhËn lµ môc tiªu quan trong hµng ®Çu. §èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh mÊy n¨m gÇn ®©y C«ng ty lç rÊt nhiÒu n¨m 1998 C«ng ty lç 1617 triÖu ®ång, n¨m 1999 C«ng ty lç 2857 triÖu ®ång. Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho C«ng ty lç ë ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ do trong 3 n¨m 19971998-199 tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng qu¸ nhanh mµ ho¹t ®éng cña C«ng ty bÞ lç do tû gi¸ t¨ng. Cßn ®èi víi ho¹t ®éng bÊt thêng n¨m 1998 C«ng ty bÞ lç 54,523 triÖu ®ång. Nhng n¨m 1999 C«ng ty ®· tÝch cùc thu håi ®îc nhng kho¶n thu khã ®ßi nªn lîi nhuËn cña ho¹t ®éng nµy ®¹t 322,541 triÖu ®ång. KÕt qu¶ nµy ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn viÖc t¨ng tæng lîi nhËn cña C«ng ty. Do ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty bÞ lç qu¸ nhiÒu lµm cho tæng lîi nhËn cña C«ng ty n¨m 1999 ®¹t 831,671 triÖu ®ång, t¨ng 366 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 78.62%. Muèn biÕt C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cÇn xem xÐt ë nh÷ng khÝa c¹nh cô thÓ qua viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu. 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ DÞch vô 3.1. Ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp cña ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng 6: HiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp (TrÝch tõ b¶ng 5) So s¸nh N¨m 1998 1999 ChØ tiªu TuyÖt ®èi % 1. Doanh thu thuÇn 2. Tæng chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh 3. Lîi nhuËn H§KD 460766657753 458628574742 448352494110 -12414163643 444985771963 -13642802779 2138083011 3366722147 1228639136 -2,96 -3,00 57,5 Trong ®ã: Tæng chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh: Gi¸ vèn hµng ho¸ +Chi phÝ QLKD. Tõ b¶ng trªn ta thÊy: Doanh thu n¨m 1999 ®¹t 448352 triÖu ®ång, gi¶m 12414 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 víi tèc ®é gi¶m lµ 2,69%. Cïng víi sù gi¶m cña doanh thu thuÇn chi phÝ còng gi¶m theo. N¨m 1999 tæng chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh lµ 444985 triÖu ®ång, gi¶m 13642 triÖu ®ång víi tèc ®é gi¶m lµ 3%.Ta thÊy tèc ®é gi¶m cña chi phÝ nhanh h¬n tèc ®é gi¶m cña doanh thu thuÇn, ®iÒu nµy ®îc ®¸nh gi¸ lµ hîp lý. Muèn biÕt doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cÇn xÐt ®Õn chi tiªu lîi nhuËn. Ta thÊy n¨m 1999 tæng ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t 3366,7 - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÖu ®ång t¨ng 1228,6 triÖu ®ång so víi 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 57,5%. MÆc dï quy m« kinh doanh thu hÑp so víi n¨m 1998 nhng lîi nhËn ®em l¹i rÊt cao, ®iÒu n»y chøng tá r»ng C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c nguån hµng ®Ó lùa chän nh÷ng mÆt hµng phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh vµ lo¹i bá nh÷ng mÆt hµng lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh chung cña C«ng ty. Tãm l¹i nÕu c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu tæng hîp n¨m 1999 doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n so víi n¨m 1998. 3.2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh chung C¨n cø vµo sè liÖu cña b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ta cã b¶ng sau: B¶ng 7: c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh chung C¸c chØ tiªu So s¸nh TuyÖt ®èi % 448.600.794.780 -14.614.499.417 -3,16 831.671.207 +366.064.567 78,62 §VT N¨m 1998 N¨m 1999 1. Tæng doanh thu §ång 463.215.294.197 2.Tæng lîi nhuËn §ång 465.606.640 3.Tæng vèn b×nh qu©n cña c¸c ho¹t ®éng 4. Søc s¶n xuÊt cña vèn (1:3) 5. Søc sinh lêi cña vèn (2:3) §ång 115.448.014.632 109.450.732.627 -5.997.282.005 -5,2 LÇn 4,01 4,10 +0,09 2,24 LÇn 0,004 0,0076 +0,0036 90 Tõ kÕt qu¶ ë b¶ng trªn ta thÊy tæng vèn b×nh quan cña ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 1999 lµ 109450 triÖu ®ång gi¶m 5997 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 v¬Ý tèc ®é gi¶m lµ 5,2%. Do tæng vèn b×nh qu©n cña ho¹t ®éng kinh doanh gi¶m so víi n¨m 1998 nªn tæng doanh thu n¨m 1999 còng gi¶m theo nhng tæng doanh thu gi¶m víi tèc ®é chËm h¬n tèc ®é gi¶m cñ vèn b×nh qu©n (tæng doanh thu gi¶m 3,16%) ®iÒu nµy chøng tá r»ng mÆc dï quy m« kinh doanh bÞ thu hÑp nhng hiÖu qu¶ n¨m 1999 rÊt cao (v× lîi nhuËn t¨ng 78,62%) MÆt kh¸c, n¨m 1998 cø mét ®ång vèn b×nh qu©n bá ra th× C«ng ty thu vÒ 4,01 ®ång doanh thu nhng n¨m 1999 cø mét ®ång vèn b×nh qu©n bá ra th× C«ng ty thu vÒ 4,1 ®ång doanh thu, t¨ng 0,09 trªn 1 ®¬n vÞ vèn b×nh qu©n so víi n¨m 1998 víi tèc ®é t¨ng lµ 2,24%. Tõ kÕt qu¶ nµy cho thÊy n¨m 1999 søc s¶n xuÊt cña ®ång vèn b×nh qu©n t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 1998. §Ó thÊy ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ta cÇn xem xÐt ®Õn chØ tiªu søc sinh lêi cña vèn. N¨m 1998, søc sinh lêi cña vèn ®¹t 0,004% lÇn nhng sang n¨m 1999 chØ tiªu naú ®¹t 0,0076 lÇn, t¨ng 0,0036 lÇn so víi n¨m 1998 - 20 -
- Xem thêm -