Tài liệu Tap huan van hoa 09

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Phßng V¨n ho¸ vµ Th«ng tin huyÖn Qu¶ng X¬ng tØnh Thanh Ho¸ ( Tham luËn ) VÒ Gi¶i ph¸p phßng ch«ng b¹o lùc gia ®×nh Lời mở đầu Bạo lực trong gia đình là một vấn nạn tiềm ẩn nhưng nhức nhối trong xã hội. Xã hội chúng ta không chấp nhận vấn đề này vì nó đi ngược lại với quan niệm một “gia đình hòa hợp”. Cần phải có các biện pháp phòng, chống và loại bỏ bạo lực trong gia đình, giáo dục và truy tố người thực hiện hành vi bạo lực nhằm hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân. Trong hầu hết các trường hợp, nguồn gốc sâu xa của bạo lực trong gia đình là việc người này, thường là nam giới, thực hiện hành vi kiểm soát và lạm quyền đối với người khác, thường là phụ nữ, trong mối quan hệ gia đình. Bạo lực trong gia đình có nhiều dạng, trong đó không chỉ có việc đánh đập, lạm dụng tình dục, tình cảm và tài chính, mà phổ biến nhất là sự kết hợp của tất cả những dạng bạo lực này. Nạn nhân của bạo lực trong gia đình – phụ nữ và trẻ em – nằm trong số những thành viên có nguy cơ nhất trong xã hội. Bạo lực trong gia đình gây hại cho sức khỏe, lòng tự trọng, đe dọa đến an ninh, chất lượng cuộc sống và khả năng cũng như cơ hội của nạn nhân làm chủ cuộc sống của riêng họ. Nó làm tổn hại đến gia đình, dẫn đến sự cô lập về xã hội, bần cùng hóa cộng đồng và làm tăng thêm những hình thức bất bình đẳng và bạo lực khác trong xã hội. Để thực hiện thành công Luật PCBLGĐ, cần nâng cao nhận thức của các bên liên quan và người dân về bạo lực trong gia đình như một dạng bạo lực đối với phụ nữ; nêu rõ rằng bạo lực trong gia đình là không thể chấp nhận được, và rằng loại trừ bạo lực trong gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội. Xuất phát từ nhận thức đó, các hoạt tuyên truyền, vận động, phổ biến thông tin và truyền thông là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Tăng hiểu biết cho người dân sẽ dẫn tới giảm bạo lực trong gia đình như một sự chấp nhận trong xã hội. + Thiết lập được cơ chế phòng và chống bạo lực trong gia đình dựa trên sự phối hợp liên ngành có hiệu quả nhằm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình trong toàn xã hội. + Nâng cao nhận thức về bạo lực trong gia đình, tác động của bạo lực trong gia đình đối với xã hội và các biện pháp nâng cao năng lực và quyền của người bị bạo lực và xử lý hành vi của người thực hiện bạo lực. 1 Các hoạt động cụ thể: 1. Bộ sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông toàn diện cho nhiều năm để đảm bảo hoạt động trong lĩnh vực này diễn ra thường xuyên, bền vững và có tính hệ thống. Chiến lược và các hoạt động truyền thông sẽ tập trung vào những nhóm đối tượng là cán bộ của các cơ quan chính quyền và đảng ở trung ương và địa phương, đặc biệt là cán bộ của các ngành y tế, tư pháp và thi hành luật, đại diện của các tổ chức quần chúng và cộng đồng, cũng như người dân nói chung, nhằm truyền tải một thông điệp rõ ràng là xã hội sẽ không khoan dung với bạo lực trong gia đình và bạo lực đối với phụ nữ, và rằng sự im lặng của xã hội về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ngày càng giảm; 2. Để đến được với nhiều đối tượng hơn, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tập huấn cho các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội và đội ngũ nhà báo về các vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Phối hợp với các cơ quan phát thanh và truyền hình để xây dựng, trình chiếu và phát thanh các chương trình đặc biệt (tọa đàm, phim tài liệu và phóng sự) nhằm truyền tải thông điệp đến đông đảo người dân; 3. Tổ chức các hoạt động văn hóa như cuộc thi về sản phẩm truyền thông xuất xắc nhất, hay triển lãm ảnh, tranh hay tranh cổ động; 4. Xây dựng tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn và các loại ấn phẩm khác với sự cộng tác của các chuyên gia về giới và giảng viên cộng đồng để phục vụ các chiến dịch giáo dục cộng đồng; phổ biến rộng rãi và giới thiệu những ấn phẩm này trên mạng của Bộ VHTTDL và các mạng xã hội khác. 5. Để tìm ra các giải pháp đồng bộ, Bộ VHTTDL sẽ tìm hiểu các phương pháp tiếp cận mới và xác định những kinh nghiệm thành công của quốc tế trong việc chống bạo lực trong gia đình; rà soát và điều chỉnh chúng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Ở cơ sở, Bộ sẽ phối hợp với các Câu lạc bộ Gia đình và các đối tác khác tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, để phát huy các giá trị văn hóa lên án hành vi bạo lực trong gia đình, tôn trọng bình đẳng giới và các quyền cơ bản của phụ nữ. Những hoạt động này được lồng ghép trong chiến lược truyền thông của Bộ và sẽ được các Câu lạc bộ Gia đình thường xuyên tổ chức; 6. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với mạng lưới cán bộ lưu động tổ chức các hoạt động văn hóa ở tỉnh, huyện và xã, các hoạt động biểu diễn văn nghệ lưu động, các buổi trình diễn ca nhạc và các sự kiện khác. Khung thời gian: Xuyên suốt thời gian của Kế hoạch Hành động và xa hơn 2 Mục tiêu cụ thể:  .... nhà báo, trong đó ....% là phụ nữ, được tập huấn trong năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động, để tạo ra các sản phẩm có chất lượng xử lý vấn đề bạo lực trong gia đình;  .... hoạt động tuyên truyền, vận động sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức ở cộng đồng có sự phối hợp của các Câu lạc bộ Gia đình;  ... tần suất các sản phẩm tuyên truyền, vận động về vấn đề bạo lực trong gia đình được đăng tải trên truyền thông đại chúng Đầu ra 2: Xây dựng chính sách Ban hành và thực hiện có hiệu quả một khung pháp lý đồng bộ về bạo lực trong gia đình. Giải pháp Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ và tham vấn với nhóm luật sư, chuyên gia và các nhà chuyên môn ở các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Tư pháp để xây dựng thêm và hoàn thiện khung pháp lý về bạo lực trong gia đình. Bộ sẽ chủ trì quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, như các Nghị định và thông tư kèm theo quy định về việc thành lập cơ chế nhằm đảm bảo thực hiện Luật PCBLGĐ có hiệu quả. Các hoạt động cụ thể 1. Tổ chức tập huấn và tọa đàm để hướng dẫn và triển khai thực hiện. 2. Xây dựng và thể chế hóa một khung giám sát và đánh giá nhằm đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng Giới và Luật PCBLGĐ trên cơ sở phối hợp chặt chẽ và sự hỗ trợ trong Chương trình Chung của LHQ về Bình đẳng Giới; xây dựng chế độ báo cáo có hiệu quả và các công cụ giám sát thực hiện các văn bản pháp luật để đánh giá kết quả thực hiện những văn bản này trên trong thực tiễn; 3. Bộ VHTTDL tổ chức đánh giá cuối kỳ để đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện và tác động của các văn bản pháp luật ở Việt Nam phòng chống bạo lực trong gia đình; 4. Bộ cũng sẽ tổ chức rà soát toàn diện pháp luật hiện hành có liên quan. Việc rà soát này sẽ do một nhóm các chuyên gia pháp lý thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất với Luật PCBLGĐ, và vận động các bên liên quan sửa đổi bổ sung luật. Khung thời hạn: Quý 3 và 4 của năm 2008, 2009 3 Mục tiêu cụ thể:  Thực hiện hiệu quả các Nghị định sau khi tổ chức ít nhất ... khóa tập huấn có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định;  Nâng cao được năng lực của Vụ Gia đình thuộc Bộ VHTTDL trong hoạt động giám sát và đánh giá;  Tăng cường khung pháp lý về bạo lực trong gia đình trên cơ sở đánh giá cuối kỳ, và sửa đổi bổ sung vào luật; Đầu ra 3. Nâng cao năng lực Nâng cao năng lực cán bộ của ngành VHTTDL ở tất cả các cấp để đóng vai trò là đầu mối thực hiện Luật PCBLGĐ có hiệu quả. Giải pháp Giáo dục và đào tạo để giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình theo một phương thức nhạy cảm về giới là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các chủ thể trong hệ thống pháp luật thực hiện nhiệm vụ và thi hành Luật PCBLGĐ một cách hiệu quả. Trong khung thời gian thực hiện Kế hoạch Hành động, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các khóa tập huấn nhằm vào cán bộ ở tất cả các cấp để họ trở thành đầu mối thực hiện luật phòng chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả. Việc tập huấn sẽ giúp các học viên từ bỏ những định kiến về giới và các quan niệm sai về bạo lực đối với phụ nữ, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về vấn đề này ở các cấp độ khác nhau, kể cả vai trò của bạo lực trong việc duy trì vị thế thấp kém của người phụ nữ. Tập huấn cũng sẽ tập trung vào những kỹ năng và phương phương pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật hiện hành. Các hoạt động cụ thể 1. Bộ VHTTDL phối hợp với các tổ chức phi chính phủ có kinh nghiệm liên quan và xác định một nhóm giảng viên và cán bộ tư vấn nòng cốt ở trong nước (tới 30 người, đại diện cân bằng về chuyên gia nam và nữ). Những người này được đào tạo để tư vấn cho công an, thẩm phán, những người còn sống sau bạo lực, cũng như tư vấn cho người thực hiện hành vi bạo lực trong gia đình; 2. Thông tin về các khóa tập huấn đã và đang diễn ra sẽ được đối chiếu, rà soát nội dung, tài liệu phân phát và tài liệu tập huấn để xây dựng một mô4 đun tập huấn đồng bộ về phòng chống bạo lực trong gia đình dựa trên bình đẳng giới và cách tiếp cận dựa trên quyền; 3. Mô-đun này sẽ được thử nghiệm tại khóa đào tạo giảng viên, được điều chỉnh và thí điểm. Sau khi đánh giá hiệu quả, chương trình tập huấn cho cán bộ của ngành VHTTDL sẽ được tổ chức ở tất cả các cấp, và việc tập huấn này sẽ được coi là bắt buộc đối với tất cả cán bộ đương nhiệm và cán bộ mới; 4. Bộ VHTTDL sẽ triển khai và phối hợp tổ chức tập huấn dựa trên mô-đun trong phạm vi và giữa các cơ quan, ban, ngành tham gia Chương trình Hành động Quốc gia. Đối tượng tham gia bao gồm cả luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, cán bộ công an, cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ công tác xã hội để giúp họ có phương pháp giải quyết đồng bộ, hiệu quả và nhanh những vụ bạo lực trong gia đình; 5. Để đảm bảo tính bền vững và thường xuyên nhân rộng hoạt động, Bộ cũng sẽ tiếp cận các cơ sở đào tạo quan trọng có vị trí chiến lược trong hệ thống giáo dục, như Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, để thúc đẩy việc lồng ghép nội dung đào tạo về bạo lực trong gia đình vào chương trình giảng dạy chung của các cơ sở đào tạo này. Khung thời hạn: 2009 - 2011 Mục tiêu cụ thể:  ... % cán bộ ngành VHTTDL ở trung ương và địa phương được nâng cao năng lực về những vấn đề liên quan đến bạo lực trong gia đình;  Nhân rộng mô-đun đào tạo ở ... tỉnh, huyện và xã;  Ít nhất ... lãnh đạo ở trung ương và địa phương, ... nam và ... nữ được tập huấn hàng năng; tổng số ... được tập huấn trong 3 năm;  Mô-đun đào tạo được Học viện Chính trị-Quốc gia Hồ Chí Minh thông qua và đưa vào giảng dạy cho học viên Đầu ra 4. Chương trình Hành động Quốc gia được thông qua và thực hiện có hiệu quả Giải pháp Phòng chống bạo lực trong gia đình đòi hỏi phải có các biện pháp toàn diện về pháp luật, chính sách và các biện pháp khác ở cấp quốc gia, với sự tham gia của nhiều bên, kể cả sự tham gia tích cực của tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương cũng như của tất cả các ban, ngành và cơ quan chính quyền trong hệ thống tư pháp, lập pháp và hành pháp. Sự phối hợp và hợp tác giữa tất cả các 5 bên, kể cả các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức thuộc xã hội dân sự, rất quan trọng để có được một cách tiếp cận hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình. Các hoạt động cụ thể 1. Bộ VHTTDL sẽ chủ trì xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia dài hạn nhằm phòng, chống bạo lực trong gia đình thông qua việc tổ chức hội nghị tư vấn với sự tham gia của các cơ quan liên quan thuộc chính phủ, các cơ sở đào tạo, các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức quốc tế để xác định những ưu tiên và huy động mọi nỗ lực để đem lại tác động có ý nghĩa quyết định; 2. Tại hội nghị này, một nhóm công tác sẽ được đề xuất thành lập, đại diện cho nhiều cơ quan và tổ chức, để soạn thảo Chương trình Hành động Quốc gia nhằm thực hiện những ưu tiên và chỉ báo được xác định tại hội nghị; 3. Dự thảo Chương trình sẽ được phổ biến rộng khắp để lấy ý kiến của các bên liên quan. Các ý kiến đóng góp sẽ được xem xét và tiếp thu vào bản dự thảo cuối cùng. Bộ VHTTDL có thể cân nhắc tổ chức thêm một hội nghị tư vấn nữa để rà soát và thông qua Chương trình và đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của người dân khi triển khai thực hiện Chương trình. 4. Một tổ công tác liên ngành sẽ được thành lập sau khi Chương trình được thông qua. Nhóm này sẽ họp 2 tháng/lần để đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình. Theo chỉ thị và các văn bản của Chính VHTTDL được giao chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình. Do vậy, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng và áp dụng một cơ chế giám sát và đánh giá với chế độ báo cáo định kỳ về quá trình thực hiện Chương trình, cũng như tiến độ đạt được kết quả của Chương trình. Bộ chỉ báo về giám sát ở trung ương và địa phương sẽ phải được thống nhất với tổ công tác liên ngành và được thu thập định kỳ. Bộ VHTTDL sẽ tổ chức và triển khai đánh giá giữa và cuối kỳ nhằm đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện và tác động của Chương trình. Khung thời gian: Quý 3 và 4 của năm 2008, và Quý 1 của năm 2009 Mục tiêu cụ thể:  Một Chương trình Hành động Quốc gia toàn diện được xây dựng và thông qua, có sự phân bổ đầy đủ nguồn lực từ ngân sách ở trung ương và địa phương;  Ít nhất ... đề án sẽ được triển khai trong quá trình thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia trong năm 2009; 6  Ít nhất ... nguồn tài chính được phân bổ để triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Đầu ra 5. Nâng cao kiến thức về bạo lực trong gia đình, dựa trên thông tin liên quan và dữ liệu đã được thu thập Giải pháp Việc có đầy đủ dữ liệu chính xác là cần thiết để đảm bảo giám sát có hiệu quả tiến bộ đạt được tiến tới giảm tình trạng bạo lực trong gia đình, và tiến tới giám sát quá trình thực hiện, và để đề ra các giải pháp phù hợp. Hoạt động thu thập dữ liệu về bạo lực trong gia đình sẽ góp phần nâng cao hiểu biết, giúp cho việc xây dựng chiến lược và chính sách có đầy đủ thông tin hơn để giải quyết và loại trừ bạo lực trong gia đình. Chính vì vậy, đảm bảo thu thập dữ liệu đầy đủ là một phần trong biện pháp thực hiện ở tầm quốc gia nhằm giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình. Điều này phải bao gồm cả hoạt động thu thập dữ liệu một cách có hệ thống cũng như tăng cường thu thập dữ liệu và nâng cao kiến thức về bạo lực trong gia đình và các hình thức bạo lực khác. Các hoạt động cụ thể 1. Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục Thống kê và các cơ quan khác đóng vai trò xúc tác trong lĩnh vực hết sức quan trọng này, thông qua việc liên kết cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, bộ máy quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và các bộ liên quan như tư pháp và y tế để đảm bảo hoạt động bền vững trong việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu. Những bộ này sẽ được mời do vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo sự đồng nhất về khái niệm, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và tính liên quan trong việc xây dựng chính sách và chương trình, góp phần đảm bảo việc thu thập dữ liệu được diễn ra thường xuyên và đảm bảo rằng dữ liệu được phổ biến rộng rãi kịp thời; 2. Hoạt động thu thập dữ liệu về bạo lực trong gia đình và bạo lực đối với phụ nữ sẽ được gắn với hoạt động thu thập dữ liệu đang và sẽ diễn ra trong lĩnh vực bình đẳng giới (để hỗ trợ xây dựng và thể chế hóa một khung giám sát và đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng Giới và Luật Phòng, Chống Bạo lực trong Gia đình thuộc Chương trình Chung của LHQ về Bình đẳng giới) và các hoạt động thu thập dữ liệu đang và sẽ diễn ra trong những lĩnh vực khác như phát triển kinh tế và xã hội, lập kế hoạch phục vụ chiến lược giảm nghèo, và giám sát thực hiện các quyền con người; 7 3. Bộ sẽ tiến hành phân tích và báo cáo về các dữ liệu thống kê liên quan đến bạo lực trong gia đình. Tổ chức tọa đàm giữa các cơ quan xây dựng dữ liệu (như một cơ quan thống kê quốc gia, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khác) với cơ quan sử dụng dữ liệu về sự cần thiết xây dựng một cơ sở dữ liệu và bộ chỉ báo đã thống nhất về phòng chống bạo lực trong gia đình. Bộ sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ xây dựng và sử dụng dữ liệu thuộc các cơ quan hoạch định chính sách để phổ biến các phương pháp mới nhất và kinh nghiệm quốc tế về thu thập, trình bày, phân tích và phổ biến dẽ liệu về bạo lực trong gia đình, và huy động nguồn lực tổ chức điều tra khảo sát trên phạm vi toàn quốc về bạo lực trong gia đình. 4. Xây dựng bộ hướng dẫn và mẫu báo cáo để thu thập thông tin từ các cơ quan tiếp xúc với phụ nữ bị bạo lực. Thông tin này bao gồm hồ sơ và bút lục từ các đồn công an và tòa án, các trung tâm hỗ trợ nạn nhân và chương trình thay đổi hành vi của người thực hiện bạo lực, và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng như các nhóm phụ nữ, các dịch vụ trợ giúp pháp lý và các tổ chức tuyên truyền vận động cộng đồng. Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống bạo lực trong gia đình, kể cả cán bộ của các tổ chức phụ nữ để hỗ trợ cho các trung tâm hỗ trợ nạn nhân về kỹ năng thu thập thông tin; 5. Hàng năm tiến hành phân tích, đánh giá và báo cáo về thực trạng bạo lực trong gia đình. Khung thời gian: Quý 1 năm 2009 - 2010 Mục tiêu cụ thể:     Thiết lập cơ chế thu thập thông tin để thu thập dữ liệu từ các dịch vụ; Ít nhất ... phụ nữ được tiếp cận và sử dụng các loại hình dịch vụ; Ít nhất...% nhu cầu của các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân được đáp ứng; Công bố dữ liệu và thống kê về tình trạng, số vụ, tần suất, các dạn và các khía cạnh khác của bạo lực trong gia đình trong phạm vi cả nước. Đầu ra 6. Thiết lập hệ thống phòng, chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả, nâng cao năng lực và quyền của nạn nhân và chuyển đổi hành vi của người thực hiện bạo lực Giải pháp Theo quy định của các Nghị định, Bộ sẽ thiết lập một hệ thống phòng, chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả thông qua việc nâng cao năng lực và quyền của nạn nhân cũng như chuyển đổi hành vi của người thực hiện bạo lực. Mạng lưới các trung tâm được thành lập ở cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực 8 trong gia đình sẽ tập trung ưu tiên vấn đề phúc lợi, sự an toàn về thể chất và an ninh kinh tế của nạn nhân/người còn sống sau bạo lực và hỗ trợ phụ nữ vượt qua những hậu quả của bạo lực để xây dựng lại cuộc sống của họ. Các trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ khác nhau như nhà tạm lánh trong trường hợp khẩn cấp; thông tin và liên lạc; lập kế hoạch vì sự an toàn, tư vấn và giải quyết vụ việc; thiết lập đường dây nóng cấp cứu luôn hoạt động trong 24 tiếng; các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Cần đặc biệt xem xét đến trường hợp những nạn nhân bị tật nguyền về thân thể, tâm thần và năng lực học tập, khiến họ đặc biệt khó khăn khi cần tìm sự giúp đỡ. Các trung tâm này sẽ đảm bảo rằng cán bộ cung cấp dịch được đào tạo, trang bị kỹ năng, nhạy cảm về giới và làm việc phù hợp với các hướng dẫn, quy định và quy chế đạo đức; hợp tác và phối hợp với tất cả các dịch vụ khác cho nạn nhân/người còn sống sau bạo lực; bác bỏ những tư tưởng biện hộ hoặc bao biện cho hành vi bạo lực của nam giới hoặc đổ lỗi cho nạn nhân, và nâng cao năng lực và quyền cho phụ nữ để họ tự làm chủ cuộc sống của mình. Các hoạt động cụ thể 1. Trước tiên, đánh giá hoạt động của các trung tâm hiện đang cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân người lớn của bạo lực trong gia đình và con cái họ; phân tích bài học và tiếp thu kinh nghiệm thành công của quốc tế; 2. Xây dựng bộ hướng dẫn và các quy định, trong đó đưa ra những định nghĩa chuẩn mực, các yêu cầu và tiêu chí về cung cấp dịch vụ cho nạn nhân của bạo lực trong gia đình để cho phép các cơ quan hoạt động hướng tới một mục tiêu chung và rõ ràng. Bộ hướng dẫn này sẽ được thử nghiệm ở những địa bàn thí điểm đã được xác định sau khi đã tham vấn các bên liên quan, đánh giá kết quả thử nghiệm, sửa đổi bổ sung và nhân rộng; 3. Sử dụng kết quả xác nhận, giám sát và báo cáo hàng năm làm công cụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như sự an toàn và bảo vệ tối đa dành cho người bị bạo lực 4. Bộ VHTTDL cũng sẽ khuyến khích hành động xử lý đối với người thực hiện hành vi bạo lực. Dựa trên kinh nghiệm thành công của quốc tế, Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng cho nam giới mà đã có hành vi bạo lực với người thân. Mục đích là ngăn chặn bạo lực do nam giới thực hiện và bảo vệ nạn nhân thông qua việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân và tôn trọng lẫn nhau; 5. Xây dựng các bộ công cụ và thiết lập cơ chế để đảm bảo giám sát cả tiến bộ thực chất đạt được và quá trình thực hiện trong lĩnh vực này do Bộ VHTTDL phụ trách. Khung thời gian: 2009 - 2010 9 Mục tiêu cụ thể:  ....% người bị bạo lực nhận được sự giúp đỡ từ các trung tâm hỗ trợ và nhà tạm lánh;  ...% người thực hiện hành vi bạo lực tham dự các chương trình tư vấn gia đình và các hình thức giáo dục khác  Ít nhất ….% nhu cầu của các dịch vụ xã hội trên được đáp ứng  Ít nhất ... % phụ nữ tiếp cận các loại hình hoạt động kinh tế khác nhau trên nhờ hoạt động tư vấn của các trung tâm hỗ trợ nạn nhân Nguồn lực (Phần này sẽ liệt kê những đầu vào cần thiết để thực hiện chiến lược được đề cần trong phần trên. Những gì đã sẵn có và cần huy động những gì? Nhân lực và vật lực, cũng như những cam kết về ngân sách được đưa ra. Xác định đối tác, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm tư vấn và cung cấp dịch vụ). Ngân sách hàng năm dành cho việc thực hiện Kế hoạch Hành động sẽ là..... Bộ sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan của chính phủ và Ủy ban Nhân dân ở tất cả các cấp để thực hiện khung pháp lý phòng chống bạo lực trong gia đình, và thực hiện Kế hoạch Hành động. Bộ sẽ tìm những cách thức trong đó các cơ quan quan trọng khác có thể tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược. Thành lập một cơ chế thống nhất về trao đổi thông tin (hay ngân hàng thông tin trung ương) để xác định và xử lý các vụ bạo lực trong gia đình một cách kịp thời. Bộ cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống bạo lực trong gia đình, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình chung của LHQ, v.v... Cơ chế quản lý Trong Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình sẽ được giao làm đầu mối thực hiện Kế hoạch Hành động. Tuy nhiên, các vụ chức năng khác trong Bộ cũng sẽ được giao thực hiện từng phần cụ thể trong Kế hoạch Hành động. Trước thời hạn ấn định, mỗi vụ chức năng trong Bộ sẽ phải xây dựng và báo cáo về kế hoạch hành động riêng lên vụ đầu mối. Bộ VHTTDL có trách nhiệm thanh tra và kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ, cần xây dựng các quy định về giám sát và đánh giá, cơ chế rà soát và 10 báo cáo với những chỉ báo cụ thể được xác định để đánh giá hiệu quả hoạt động và tiến bộ thu được tiến tới đạt các đầu ra (kết quả trung hạn) và kết quả (kết quả tổng quan) mong đợi. Xây dựng các bộ công cụ hỗ trợ như bảng đối chiếu và mẫu báo cáo, phổ biến những bộ công cụ này cho các cán bộ, tiến hành tập huấn về giám sát và đánh giá. Trang web của Bộ sẽ thường xuyên đăng tải thông tin về các dịch vụ đối bạo lực trong gia đình, các hoạt động, cơ hội giáo dục, quy định về xác nhận và thông tin hội thảo dưới dạng có thể dễ dàng tiếp cận và dễ hiểu cho các cơ quan, tổ chức khác và người dân nói chung. 11 Ma trận 2008-2015 (Bộ VHTTDL vẫn đang cân nhắc) Mục đích: Góp phần giảm bạo lực gia đình khắp cả nước vào năm 2015 thông qua việc chủ trì quá trình xây dựng cơ chế khả thi nhằm thực hiện Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình Hoạt động chính 1.1.1 Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai chương trình đào tạo và tập huấn cho lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, lãnh đạo các ban ngành như y tế, tư pháp, công an... ở trung ương và địa phương, và các nhà báo để nâng cao nhận thức của những đối tượng này về phòng chống bạo lực trong gia đình; 1.1.2 Xây dựng chiến lược truyền thông toàn diện của Bộ VHTTDL, và một phần trong chiến lược này là xuất bản tờ rơi và các ấn phẩm tài liệu khác về bạo lực trong gia đình, phổ biến rộng rãi các ấn phẩm này cho những người ra quyết sách ở trung ương và địa phương và cho các đối tượng khác; 1.1.3 Triển khai thực hiện chiến lược truyền thông của bộ thông qua các chiến dịch truyền thông trên truyền thông đại chúng; tổ chức các cuộc thi; làm phóng sự, chương trình truyền hình và các hoạt động truyền thông khác; 1.1.4. Phối hợp với các Câu lạc bộ Gia đình tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ và thể thao, trong đó tập trung ở vùng sâu vùng xa nhằm phát huy các giá trị văn hóa với mục đích ĐẦU RA (kết quả trung hạn) KẾT QUẢ (các kết quả tổng quan) Thời gian 1.1 Nâng cao nhận thức về bạo lực trong gia đình, tác động của bạo lực trong gia đình đối với xã hội, các biện pháp nhằm nâng cao quyền năng của nạn nhân, và cách ứng xử với người thực hiện hành vi bạo lực . Phòng và xử lý bạo lực trong gia đình một cách có hệ thống, tiến tới giảm bạo lực trong gia đình trong toàn xã hội nhờ có sự phối hợp liên ngành hiệu quả và tích cực hơn 2008 2010 Chỉ báo chính: - Số các nhà lãnh đạo ở trung ương và địa phương (cũng như các nhà báo), nam và nữ, được đào tạo và tập huấn; - Số hoạt động truyền thông vận động được tổ chức ở cộng đồng có sự phối hợp của Bộ VHTTDL; - Số văn bản quy định và nghị quyết ở địa phương được ban hành phù hợp với luật phòng chống bạo lực trong gia đình; - Tần suất bản tin và bài viết về bạo lực trong gia đình được 12 Chỉ báo chính: - mức độ hiểu biết của những người ra quyết sách ở trung ương và địa phương về các vấn đề bạo lực trong gia đình với nghĩa bạo Nguồn lực Ngân sách Nhóm đối tượng Huy động Đối tượng hưởng thụ trực tiếp: - số lãnh đạo ở trung ương và địa phương (nam và nữ) - số phóng viên và nhà báo (nam & nữ) Đối tượng hưởng thụ gián tiếp: • Báo chí và các tổ chức xã hội dân sự tại địa phương • Các khoa Luật & và các cơ sở đào tạo khác về luật Cơ quan thực hiện/phối hợp Ủy ban Nhân dân, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Thẩm phán, các cơ quan báo chí phòng chống bạo lực trong gia đình, đề cao bình đẳng giới và tôn trọng các quyền cơ bản của phụ nữ. Đưa các hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong chương trình hoạt động của các câu lạc bộ gia đình tại địa phương; 2.1.1. Soạn thảo các Nghị định về phòng chống bạo lực trong gia đình và xử phạt hành chính trong lĩnh vực này, cũng như các văn bản khác quy định việc thành lập một cơ chế thực thi Luật phòng chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả; lấy ý kiến các bên có liên quan, và thông qua các nghị định và văn bản quy định này; 2.1.2. Xây dựng và thông qua các thông tư kèm theo để đảm bảo sự phối hợp thực hiện các quy định pháp luật có liên quan; 2.1.3. Phổ biến các Nghị định và thông tư, tổ chức các cuộc hội thảo và tọa đàm để hướng dẫn triển khai thực hiện 2.1.4. Xây dựng chế độ báo cáo có hiệu quả và bộ công cụ để giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật; tổ chức đánh giá giữa kỳ về hiệu quả thực hiện cũng như kết quả tác động 2.2.1. Nhóm chuyên gia pháp lý tiến hành rà soát toàn diện các văn bản pháp luật để đảm bảo đăng tải trên phương tiện truyền thông tuyền thống và báo điện tử; - Vấn đề bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình được lồng ghép trong các quyết sách, các đề án và chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương nhờ kết quả của các hoạt động thông tin-giáo dụctruyền thông lực trong gia đình là một hình thức bạo lực đối với phụ nữ ; - số vụ bạo lực trong gia đình được báo cho công an; - số văn bản chính sách, 2. Một khung pháp lý toàn diện quyết định có về phòng chống bạo lực trong lồng ghép và gia đình được ban hành và thực giải quyết vấn hiện có hiệu quả. đề bạo lực trong gia đình; Chỉ báo chính: - Hai Nghị định và các thông tư kèm theo hướng dẫn thực hiện Luật PCBLGD được ban hành; - số nạn nhân được bảo vệ và trợ giúp hàng năm; - số vụ xử phạt liên quan tới bạo lực trong gia đình trong một năm; 13 tính thống nhất và đồng bộ với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 3.1.1. Xây dựng nhóm chuyên gia (khoảng 30 người) về bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình; tổ chức đào tạo các giảng viên nòng cốt (ToT); sau khi rà soát các chương trình và tài liệu tập huấn hiện hành, xây dựng một mô-đun tập huấn về bạo lực trong gia đình dựa trên bình đẳng giới và cách tiếp cận dựa trên quyền; triển khai thí điểm mô-đun; 3.1.2. Đánh giá hiệu quả tập huấn thí điểm; 3.1.3. Xây dựng và triển khai định kỳ chương trình tập huấn cho cán bộ trong ngành, mở rộng tập huấn ở địa phương; 3.1.4. Vận động lồng ghép những nội dung chính của mô-đun vào giáo trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo chính để đảm bảo tính bền vững và nhân rộng phương thức này sang các ngành khác ở tất cả các cấp 3. Nâng cao năng lực cho các cán bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở tất cả các cấp để trở thành đầu mối thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình. 4.1.1 Tổ chức họp/hội thảo lấy ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia với sự tham gia của các bên có liên quan; 4.1.2. Soạn thảo Chương trình hành động quốc gia, xác định rõ các chỉ báo, đề ra kết quả mong đợi; 4.1.3. Tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân vào dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia, hoàn chỉnh và trình để thông qua Chương trình 4. Chương trình Hành động quốc gia được thông qua và thực hiện hiệu quả Chỉ báo chính: - Số cán bộ (nam + nữ) của ngành được tập huấn ; - Số khóa tập huấn được cán bộ của ngành tổ chức ở địa phương; Chỉ báo chính: - Có các bộ chỉ báo để giám sát và đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia, cũng như quá trình tiến tới đạt được kết quả 14 Hành động Quốc gia ở cấp cao nhất; chuẩn bị sẵn nguồn lực được phân bổ từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện; 4.1.4. Đảm bảo tổ chức giám sát và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia theo các chỉ báo đã được thống nhất ở cấp trung ương và địa phương; 4.1.5. Tổ chức đánh giá giữa và cuối kỳ về hiệu quả, kết quả và tác động của Chương trình Hành động Quốc gia. của chương trình; - Số hội nghị liên ngành được Bộ VHTTDL tổ chức để giám sát tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia; - Tỷ lệ ngân sách được phân bổ cho triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia ở trung ương và địa phương; - Số đề án/dự án được thực hiện trong phạm vi của ngành; - Số đề án/dự án lồng ghép và giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình do Bộ VHTTDL và các cơ quan khác phối hợp thực hiện 5.1.1. Tổ chức tọa đàm giữa bên xây dựng dữ liệu (ví dụ: tổng cục thống kê, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khác) với bên sử dụng dữ liệu về sự cần thiết xây dựng một cơ sở dữ liệu và bộ chỉ báo về phòng chống bạo lực trong gia đình và để hỗ trợ cho chế độ báo cáo trong phạm vi cả nước; 5.1.2 Tập huấn cho cán bộ xây dựng và sử dụng dữ liệu thuộc các cơ quan hoạch định chính 5. Nâng cao kiến thức về bạo lực trong gia đình Chỉ báo chính: - Có các báo cáo và chuyên đề nghiên cứu về bạo lực trong gia đình; 15 sách về các phương pháp mới nhất và kinh nghiệm quốc tế về thu thập, trình bày, phân tích và phổ biến dữ liệu về phòng chống bạo lực trong gia đình; 5.1.3. Xây dựng hướng dẫn và mẫu báo cáo phù hợp với các Nghị định để thu thập dữ liệu và giám sát bộ chỉ báo đã được thống nhất về phòng chống bạo lực trong gia đình; 5.1.4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống bạo lực trong gia đình, cũng như cho cán bộ của các tổ chức phụ nữ, cán bộ của các trung tâm hỗ trợ nạn nhân về kỹ thuật thu thập thông tin - Lập dữ liệu và số liệu thống kê về bạo lực trong gia đình có thể được tiếp cận công khai 6.1.1 Dựa trên đánh giá về các nhà tạm lánh và trung tâm hỗ trợ nạn nhân hiện hành trong cả nước, phân tích bài học và kinh nghiệm thành công của quốc tế, xây dựng hướng dẫn và quy chế chi tiết về tiêu chí hoạt động của các trung tâm hỗ trợ nạn nhân; 6.1.2. Thí điểm thực hiện những hướng dẫn này ở những địa bàn thí điểm được xác định sau khi đã tham vấn các bên liên quan, đánh giá kết quả thử nghiệm, sửa đổi bổ sung và chính thức thông qua; 6.1.3. Dựa trên kinh nghiệm thành công của quốc tế và đặc điểm văn hóa của xã hội Việt Nam, xây dựng và triển khai các chương trình tư vấn cho người thực hiện bạo lực nhằm thay đổi hành vi của họ; 6.1.4. Ban hành bộ hướng dẫn hoạt động để áp dụng đồng bộ các chế tài hành chính trong việc 6. Thiết lập và vận hành một cơ chế phòng chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả, nâng cao quyền năng của nạn nhân và chuyển đổi hành vi của người thực hiện bạo lực trong gia đình. Chỉ báo chính: - Số nạn nhân của bạo lực trong gia đình được hỗ trợ từ các trung tâm hỗ trợ nạn nhân và nhà tạm lánh; - Số người thực hiện hành vi bạo lực tham gia các chương trình tư vấn gia đình và các hình thức giáo dục khác; 16 giải quyết các vụ bạo lực trong gia đình; 6.1.5. Xây dựng bộ công cụ và lập cơ chế đảm bảo hoạt động giám sát kết quả hoạt động và quá trình triển khai thực hiện những mục tiêu cụ thể được phán ánh qua kết quả hoạt động của các trung tâm hỗ trợ nạn nhân, chương trình tư vấn gia đình và giáo dục người thực hiện hành vi bạo lực - Mức độ các dịch vụ xã hội ở trên đáp ứng được nhu cầu của các bên; - Số phụ nữ được hỗ trợ các loại hình hoạt động kinh tế nhờ được tư vấn tại các trung tâm phòng chống bạo lực trong gia đình 17
- Xem thêm -