Tài liệu Tập huấn cho nông dân thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 CHƯƠNG TRÌNH CARD TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ HUẾ TÀI LIỆU TẬP HUẤN TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN: Thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG Chủ đề Chủ đề 1: Nội dung 1.1 Đánh giá nhu cầu tập huấn Các bước quan trọng trong 1.2 Thiết kế tài liệu tập huấn việc chuẩn bị tập huấn có 1.3 Giảng dạy hiệu quả- Chu kỳ tập huấn. 1.4 Đánh giá kết quả tập huấn Chủ đề 2: Đánh giá nhu cầu tập huấn 2.1 Xác định đối tượng tập huấn và sự cần thiết của việc xác định nhu cầu tập huấn của những đối tượng đó. 2.2 Những vấn đề mà một đợt đánh giá nhu cầu tập huấn phải giải quyết được là gì? 2.3 Các phương pháp cần thiết để tiền hành đánh giá nhu cầu tập huấn. 2.4 Xác định các khoá tập huấn. 2.5 Các vấn đề có thể nảy sinh khi tiến hành đánhgiá nhu cầu tập huấn và các biện pháp khắc phục. Chủ đề 3: Thiết kế khoá tập huấn: Mục tiêu và nội dung 3.1 Xác định mục tiêu và mục đích cuả toàn bộ khoá tập huấn 3.2.Vạch ra những nội dung tập huấn 3.3 Mục tiêu cho từng chủ đề Chủ đề 4: 4.1 Hoạt động hướng dẫn là gì? Thiết kế khoá tập huấn: Phương pháp tập huấn 4.2 Cơ sở để phát triển hoạt động hướng dẫn như thế nào? 4.3 Phương pháp tập huấn là gì? 4.4 Những thuận lợi và khó khăn của mỗi phương pháp? 4.5 Các vấn đề về giới Chủ đề 5: Giảng dạy: Các kĩ năng cần thiết cho cán bộ tập huấn 5.1 Những kĩ năng tập huấn cần thiết cho một người hướng dẫn là gì? 5.2 Làm thế nào để có được những kĩ năng đó? Chủ đề 6: 6.1 Xác định thời gian biểu Thời gian biểu, công tác hậu cần và thực hành 6.2 Địa điểm 6.3 Tài liệu tập huấn 6.4 Các dụng cụ hỗ trợ giảng dạy 6.5 Đi thực tế DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Chủ đề 7: 7.1 Chỉnh sửa các giáo trình tập huấn Chuẩn bị giáo trình tập huấn 7.2 Bài tập để chuẩn bị cho một giáo trình tập huấn Chủ đề 8: 8.1 04 cấp đánh giá tập huấn của Kirkpatrick Đánh giá nhu cầu tập huấn; giám sát và đánh giá tập huấn 8.2 Đánh giá - Đánh giá là gì? Trong suốt hay vào cuối khoá tập huấn - Những điều cần biết? - Cách thức tiến hành đánh giá? 8.3 Đánh giá - Mục đích của việc đánh giá khoá tập huấn là gì? - Cách thức tiến hành việc đánh giá? DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN Thời gian Ngày 1 Nội dung 08:00 Khai mạc 08:15 Làm quen 08:45 Nguyện vọng và các quy tắc 09:00 Các nhóm làm việc 09:15 Khái quát về toàn khoá học và thời gian biểu 09:50 Công tác hậu cần 10:00 Giải lao Chủ đề 1: Chu kì tập huấn- Các bước chuẩn bị cho một khoá tập huấn có hiệu qủa 10:15 1.1 Đánh giá nhu cầu tập huấn 1.2 Thiết kế khoá tập huấn 1.3 Giảng dạy Phương pháp giảng dạy Giới thiệu: (20 phút) Bài tập nhóm 1:Học viên hồi tưởng lại những hoạt động chính của mỗi bước trong chu kì tập huấn và bổ sung thêm những yếu tố cần thiết cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam (30 phút); trình bày (10 phút). 1.4 Đánh giá kết quả tập huấn 11:15 Hỏi & đáp 11:30 Nghỉ trưa Chủ đề 2: Đánh giá nhu cầu tập huấn 13:30 2.1. Xác định đối tượng tập huấn và sự cần thiểt của việc xác định nhu cầu tập huấn của những đối tượng đó. Giới thiệu: (30 phút) Bài tập nhóm 2: Học viên thảo luận vấn đề về đối tượng tập huấn (bao gồm các vấn đ`ề về giới và dân tộc); suy nghĩ về nguyên nhân tại sao cần phải xác định nhu cầu tập huấn (40 phút) và trình bày (20 phút) 15:00 Giải lao 15:15 2.2. Các vấn đề mà việc đánh giá Giới thiệu: (30 phút) nhu cầu tập huấn cần phải giải Bài tập nhóm 3: Suy nghĩ về những câu hỏi cần quyết được giải đáp bằng việc phân tích nhu cầu tập huấn- thảo luận (40 phút) và trình bày (20 phút) 16:45 Hỏi, đáp, giám sát Phản hồi từ phía học viên DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 17:00 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Kết thúc ngày 1 Ngày 2 07:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 2.3. Phương pháp tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn (khảo sát, hội thảo và phương pháp có sự tham gia) Giới thiệu: (30 phút) Bài tập nhóm 4: Học viên tự nghĩ ra những phương pháp; liệt kê thuận lợi và khó khăn của mỗi phương pháp (6 phút); trình bày (30 phút) 10:00 Giảo lao 10:15 2.4. Xác định các khoá tập huấn Trình bày (15 phút) 2.5. Các vấn đề có thể nảy sinh khi tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn và các phương pháp khắc phục Bài tập nhóm 5: Học viên suy nghĩ đến những vấn đề và khó khăn có thể có và phân loại theo mức độ quan trọng; các phương thức để khắc phục (30 phút) sau đó trình bày (15 phút) 11:15 Hỏi & đáp 11:30 Nghỉ trưa Chủ để 3: Thiết kế khoá tập huấn: Mục tiêu và nôi dung 13:30 3.1 Xác định mục đích và mục tiêu của toàn bộ khoá học Giới thiệu khái niệm học theo khả Giải thích khái niệm (20 phút) năng Bài tập nhóm 6: Học viên xác định và viết ra Xác định mục đích và mục tiêu tập những mục tiêu và mục đích của toàn bộ đã đề ra và các nhu cầu tập huấn đã được xác định (40 huấn phút); trình bày (20 phút) 15:00 Giải lao 15:15 3.2. Vạch ra nội dung tập huấn 16:45 Hỏi, đáp và giám sát 17:00 Kết thúc ngày 2 Ngày 3 Giải thích và cho ví dụ về đề cương tập huấn Những phần chính của đề cương (15 phút) tập huấn là gì? Bài tập nhóm 7: đưa ra đề tài và yêu cầu học Cách thức tổ chức nội dung của viên xâu chuỗi và giải thích lí do tại sao họ làm như thế (45 phút); trình bày và đưa ra kết luận khoá tập huấn (30 phút) DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 7:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 3.2 Vạch ra những nội dung tập Giới thiệu (30 phút) huấn (tiếp theo) Bài tập nhóm 8: Mỗi nhóm phát triển một chương trình đào tạo nhằm đạt được những mục tiêu của toàn bộ khoá học (đã xác định trong phần trước) (60 phút) và trình bày (30 phút) 10:00 Giải lao 10:15 Nhận xét 11:15 Hỏi, đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 3.3. Các mục tiêu của mỗi chủ đề Giới thiệu (15 phút) (đề cập đến tập huấn dựa trên năng Bài tập nhóm 9: yêu cầu học viên viết ra mục lực) tiêu tập huấn cho mỗi chủ đề trong chương trình đã được phát triển trong phần trước đó (20 phút); trình bày (10 phút) 14:15 Chủ đề 4: Thiết kế khoá tập huấn: Các phương pháp tập huấn Người hướng dẫn giải thích và cho ví dụ 4.1 Như thế nào là một hoạt động hướng dẫn? 4.2 Cơ sở để phát triển một hoạt động hướng dẫn là gì? 15:00 Giải lao 15:15 Cơ sở để phát triển một hoạt động Bài tập nhóm 10: Mỗi nhóm phát triển các hoạt hướng dẫn là gì? (tiếp) động hướng dẫn cho mỗi mục tiêu đã được phát triển trong phần trước (60 phút); trình bày (30 phút) 16:45 Hỏi và đáp 17:00 Kết thúc ngày 3 Ngày 4 07:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 4.3 Các phương pháp tập huấn? Giới thiệu (30 phút) 4.4 Những thuận lợi và khó khăn Bài tập nhóm 11: Các bài tập nối- xác định của mỗi phương pháp tập huấn? phương pháp phù hợp cho các mục tiêu tập DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Phương pháp tập huấn nào phù huấn (45 phút) hợp với mục tiêu đào tạo nào? 4.5. Các vấn đề về giới 10:00 Giải lao 10:15 Nhận xét về hoạt động nhóm 11:15 Hỏi và đáp 11:30 Nghỉ trưa Chủ đề 5: Giảng dạy: Các kĩ năng tập huấn cho người hướng dẫn 13:30 Bài tập nhóm 12: Suy nghĩ đến những ảnh hưởng của các vấn đề về giới đối với sự thành công của khoá tập huấn và những cách thức đảm bảo cả nam giới và nữ giới đều có cơ hội như nhau trong việc tham gia các khoá tập huấn Thảo luận nhóm (60 phút và trình bày 30 phút) 5.1 Những kĩ năng tập huấn cần Bài tập 13: động não và phân cấp thiết cho một người hướng dẫn là gì? 5.2 Làm cách nào để có được những kĩ năng đó? 15:00 15:15 Giải lao Chủ đề 6: Thời gian biểu, hậu cần và thực hành 6.1 Thời gian biểu Bài tập 14-21 6.2 Địa điểm Động não và trao đổi kinh nghiệm 6.3 Tài liệu tập huấn Những kinh nghiệm tốt nhất 6.4 Dụng cụ hỗ trợ giảng dạy 6.5 Đi thực tế 16:45 Hỏi và đáp 17:00 Kết thúc ngày 4 Ngày 5 07:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 Chủ đề 7: Chuẩn bị giáo trình Người hướng dẫn giải thích và cho ví dụ (30 phút) viết 7.1 Chỉnh sửa các giáo trình tập huấn Bài tập nhóm 22: chuẩn bị tài liệu cho một chủ 7.2 Sách bài tập cho các học viên đề (30 phút); thảo luận các đặc điểm tài liệu DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 và sách cho giảng viên TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (30 phút) 7.3 Bài tập chuẩn bị giáo trình tập huấn 09:30 Chủ đề 8: Đánh giá, tiến hành và Người hướng dẫn giải thích và yêu cầu học viên cho ý kiến đánh giá khoá tập huấn 8.1. Đánh giá Đánh giá là gì? Trong suốt hay vào cuối khoá tập huấn Những điều cần biết? -Cách thức tiến hành đánh giá? 10:00 Giải lao 10:15 8.2. Đánh giá - Mục đích của việc đánh giá Giới thiệu: 30 phút khoá tập huấn? Bài tập nhóm 23: học viên nhận xét và xem xét Cách thức tiến hành đánh giá? lại mẫu đánh giá (30 phút); trình bày và đưa ra kết luận (30 phút) 11:15 Hỏi và đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 Đánh giá và kết luận DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP MỤC LỤC CHỦ ĐỀ 1: QUY TRÌNH TẬP HUẤN ........................................................................... 10 CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ KHOÁ TẬP HUẤN HIỆU QUẢ ...................................................................................................................................... 10 CHỦ ĐỀ 2: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN ......................................................... 17 CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ............. 26 CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN .......... 33 CHỦ ĐỀ 5: NHỮNG KĨ NĂNG TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN......... 46 CHỦ ĐỀ 6: THỜI GIAN BIỂU, HẬU CẦN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TẾ ..... 50 CHỦ ĐỀ 7: CHUẨN BỊ GIÁO TRÌNH VIẾT................................................................ 54 CHỦ ĐỀ 8: ĐÁNH GIÁ KHOÁ TẬP HUẤN, GIÁM SÁT VÀ ĐỊNH GIÁ TẬP HUẤN ............................................................................................................................................... 56 DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHỦ ĐỀ 1: QUY TRÌNH TẬP HUẤN CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ KHOÁ TẬP HUẤN HIỆU QUẢ -------------------------------------------Các mục tiêu của chủ đề Cuối mỗi chủ đề, học viên có thể: - Liệt kê những bước quan trọng trong việc chuẩn bị cho khoá tập huấn hiệu quả (quy trình tập huấn) - Giải thích lí do tại sao chúng ta lại áp dụng những bước chuẩn bị đó Phương pháp truyền đạt Trong chủ đề này, chúng tôi mong muốn giới thiệu cho học viên các bước quan trọng để chuẩn bị thiết kế chương trình tập huấn hiệu quả. Trong mỗi bước chuẩn bị, học viên cần phải nắm và hiểu được lí do tại sao chúng ta lại áp dụng những bước này trong công tác chuẩn bị. Các vấn đề khác có liên quan đển việc sử dụng những bước này sẽ được giải thích rõ trong những chủ đề tiếp theo. Từ đó, các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong chủ đề này chủ yếu là giải thích, tiến hành làm việc theo nhóm, đặt câu hỏi và khuyến khích học viên trả lời. Nội dung chủ đề 1.1. Đánh giá nhu cầu tập huấn a. Mục tiêu học tập Cuối phần này, các học viên có thể trả lời được các câu hỏi: - Đánh giá nhu cầu tập huấn là gì? - Tại sao chúng ta lại tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn trước khi tiến hành tổ chức khoá tập huấn? b. Phương pháp Người hướng dẫn giải thích khái niệm đánh giá nhu cầu tập huấn sau đó khuyến khích học viên đưa ra ý kiến về tầm quan trọng của việc đánh giá nhu cầu tập huấn trong các hoạt động đã tiến hành trước đó. Tiếp theo người hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra kết luận về lí do tiến hành việc đánh giá nhu cầu tập huấn trong công tác chuẩn bị khoá tập huấn hiệu quả. c. Kiến thức truyền đạt Thông thường khi gặp vấn đề về việc trình bày hay tồn tại sự không nhất quán, việc đầu tiên cần làm là lên kế hoạch và tiến hành chương trình đào tạo. Trước khi tiến hành thiết kế chương trình, điều quan trọng là cần quyết định xem liệu chương trình đó có cần thiết hay không. Và khi đã xác định được ý nghĩa của việc tập huấn thì người thiết kế chương trình cần tiến hành một đợt đánh giá để xác định nội dung cũng như đối tượng mục tiêu. Điều này sẽ giúp xác định lượng thời gian cần thiết để đạt được những mục tiêu đào tạo. Nếu những cán bộ tập huấn không thể tiến hành những bước này thì thời gian cũng như chi phí có thể bị thất thoát và vấn đề sẽ không được giải quyết. DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Nhu cầu tập huấn cụ thể của học viên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các mục tiêu tập huấn, việc chọn lựa các hoạt động và các chiến lược tập huấn. Càng hiểu rõ về các đối tượng học viên thì khả năng thiết kế được một chương trình tập huấn có hiệu quả cũng sẽ cao. 1.2. Thiết kế tập huấn a. Mục tiêu học tập Cuối phần này, học viên có thể trả lời được câu hỏi: - Những bước quan trọng trong việc thiết kế chương trình tập huấn là gì? - Tại sao chúng ta lại áp dụng những bước này vào trong việc thiết kế chương trình tập huấn? b. Phương pháp truyền đạt Người hướng dẫn sẽ giải thích các bước thiết kế tập huấn và kêu gọi sự đóng góp của các học viên với những kinh nghiệm họ đã có trước đó cũng như việc xác định tầm quan trọng của mỗi bước. Tiếp theo, người hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra kết luận về sự cần thiết của từng bước trong việc thiết kế chương trình tập huấn để đạt được một chương trình tập huấn hiệu quả. c. Kiến thức truyền đạt • Bước 1. Xác định mục tiêu và mục đích tập huấn Sau khi đã đánh giá được nhu cầu và mong muốn của các học viên thì việc xác định mục tiêu và mục đích của toàn bộ khoá tập huấn sẽ dễ dàng hơn. Những mục tiêu và mục đích này cung cấp tiêu chuẩn cho việc: - Xác định kết quả mong muốn - Lập đề cương nội dung tập huấn - Lên kế hoạch cho các hoạt động tập huấn - Lựa chọn và phát triển các tài liệu tập huấn - Thiết kế quy trình đánh giá - Chương trình giao tiếp nên chú ý đến những học viên và những đối tượng khác như cán bộ quản lí hay giám sát viên. - Đảm bảo tập huấn mang tính thực tế và phù hợp với những mục tiêu đã đề ra Mục đích tập huấn nên bao quát, phải chỉ ra được đối tượng bị ảnh hưởng và hiệu quả mang lại như thế nào. • Bước 2. Nội dung đề cương tập huấn Nội dung đề cương tập huấn phải bao gồm tất cả những hoạt động quan trọng mà việc tập huấn cần thực hiện. Việc phát triển mẫu thiết kế tập huấn bao gồm việc tổ chức các hoạt động học tập để từ đó có thể đạt được kết quả đề ra. Đây là quy trình tập huấn. Hầu hết các khoá tập huấn được chia thành 3 phần chính: phần giới thiệu, phần học chính, phần tổng kết và đánh giá. Phần giới thiệu: tạo nên một môi trường học tập tích cực. DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Phần học: Đây là phần chính của chương trình. Trong phần này học viên được khuyến khích tham gia vào hoạt động hướng dẫn được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu học tập. Phần trình bày, tổng kết và đánh giá: Phần này nên hỗ trợ cho việc kết nối việc tập huấn với việc thực hiện và phát triển cảm nhận tích cực khi kết thúc. Bước 3: Phát triển các hoạt động hướng dẫn Khi phát triển các hoạt động này nên chọn lựa những chiến lược tập huấn có thể hỗ trợ trong việc đạt được những mục tiêu học tập. Ví dụ việc phát triển kĩ năng đạt được tốt nhất thông qua việc cho ví dụ, thực hành và đưa ra nhận xét trong khi việc tiếp thu thông tin có thể đạt được thông qua phần giới thiệu của cán bộ hướng dẫn, thảo luận nhóm hay các công việc làm theo nhóm. Lưu ý người dân học tập theo nhiều cách: một số học tốt nhất bằng cách nghe, một số khác thì đọc và đa số là bằng thực hành. Một thiết kế tập huấn có hiệu quả phải kết hợp các chiến lược tập huấn, bao gồm: - Cách thức học tập của học viên - Các quy tắc học tập của người lớn - Quy mô nhóm - Kinh nghiệm đã có và/hoặc trình độ văn hoá của học viên - Các kiểu kĩ năng hay thông tin cần được trình bày - Phong cách của cán bộ tập huấn • Bước 4: Chuẩn bị giáo trình tập huấn Bước này được thực hiện nhằm tạo ra tài liệu tập huấn cung cấp kế hoạch tập huấn chi tiết bao gồm mục tiêu và mục đích; các hoạt động học tập cụ thể và thời gian phân phối cho mỗi hoạt động; phần hướng dẫn và các điểm chính trong mỗi hoạt động cũng như người phụ trách cho mỗi hoạt động. 1.3. Tiến hành tập huấn a. Mục tiêu học tập Cuối phần này học viên có thể trả lời được câu hỏi: - Các hoạt động trong phần tiến hành tập huấn là gì? b. Phương pháp truyền đạt Học viên được mời tham gia đóng góp kinh nghiệm về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động đào tạo. Cán bộ hướng dẫn cũng cần chỉ ra được tầm quan trọng của việc tiến hành tập huấn đối với sự thành công của hoạt động tập huấn. c. Kiến thức truyền đạt Sau khi đã có được giáo trình tập huấn bao quát được các bước được thảo luận trong những phần trước thì hoạt động tập huấn nên được tiến hành. Khi tiến hành tập huấn, những cán bộ tổ chức cần lưu ý đến những vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng tập huấn như việc lên thời gian cho hoạt động tập huấn, địa điểm, các dụng cụ hỗ trợ, những tài liệu cần thiết khác và đi DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP thực tế. Các vấn đề này có thể được giải quyết nhằm tạo ra điều kiện tốt nhẩt cho các học viên tham gia vào lớp tập huấn. 1.4 Đánh giá học viên và đánh giá tập huấn a. Mục tiêu Cuối phần này học viên có thể: - Giải thích được khái niệm đánh giá học viên và đánh giá tập huấn - Giải thích được những khác biệt giữa đánh giá học viên và đánh giá tập huấn - Hiểu được lí do tiến hành đánh giá học viên và đánh giá tập huấn b. Phương pháp truyền đạt Học viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến về tính cần thiết của việc đánh giá học viên và đánh giá tập huấn cũng như sự khác biệt giữa chúng. Cán bộ hướng dẫn sẽ tổng kết và chỉ ra tầm quan trọng của việc đánh giá học viên và đánh giá tập huấn đối với sự thành công của việc tập huấn. c. Kiến thức truyền đạt * Đánh giá khả năng trình bày của học viên Trong hay ngay sau khi hoàn tất khoá tập huấn cần phải nắm được mức độ thấu hiểu đối với những kiến thức đã được trình bày của học viên; khả năng áp dụng những kĩ năng họ đã được học và thái độ của họ đã chuyển biến như thế nào; liệu họ đã đạt được những mục tiêu học tập đề ra chưa? * Đánh giá hoạt động tập huấn: Chúng ta thường tiến hành 2 kiểu đánh giá tập huấn sau khi kết thúc khoá tập huấn (nếu có thể): + Đánh giá hoạt động tập huấn: Thuật ngữ đánh giá thường được sử dụng để mô tả phản ứng của học viên đối với khoá tập huấn để từ đó những cán bộ tổ chức có thể biết được những yếu tố và những phương pháp hướng dẫn khác nhau mà họ nghĩ đến đã được áp dụng như thế nào. Để có thể phát triển được một hoạt động tập huấn có hiệu quả hơn trong tương lai, điều cần thiết là phải đánh giá hoạt động đó ở nhiều khía cạnh như đánh giá nhu cầu tập huấn, mục tiêu khoá học, bài giảng, các hoạt động hướng dẫn, cách thức truyền đạt và các dụng cụ hỗ trợ tập huấn. + Đánh giá ảnh hưởng: Tuy nhiên, việc đánh giá tập huấn là một quá trình theo chu kì được thực sự bắt đầu trước khi việc tập huấn được thiết kế và được tiếp tục thông qua tập huấn và được mở rộng với hành vi và thể hiện của học viên vào những tháng sau khi việc tập huấn được hoàn tất. Bài tập 1. (30 phút kể cả thời gian trình bày) Chuẩn bị làm việc theo nhóm để nhớ lại những gì đã được giải thích và được đặt trong bối cảnh hoạt động tập huấn của họ. - Học viên hoàn thành phần khái niệm và lí do của mỗi bước trong quy trình tập huấn - Học viên bổ sung những tính chất đặc trưng quan trọng để có thể tiến hành một hoạt động tập huấn có hiệu quả trong bối cảnh của nông dân Việt Nam DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHU KÌ TẬP HUẤN Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Đáp án Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Đánh giá Thiết kế tập huấn Truyền đạt Đánh giá học viên và đánh giá khoá tập huấn Khái niệm: Việc truyền đạt là cách thức để tiến hành hoạt động tập huấn Khái niệm: Sự khác biệt giữa đánh giá học viên và đánh giá khoá tập huấn nhu cầu tập huấn Khái niệm: ĐGNCTH Khái niệm: Thiết kế tập huấn là công tác chuẩn bị được tiến hành nhằm cho việc tập huấn và bao gồm những bước sau giải thích những tính - Xác định mục tiêu và mục đích tập huấn chất khác nhau của học viên có thể ảnh hưởng - Lập đề cương nội dung tập huấn (nên bao gồm tất cả những hoạt động quan trọng mà việc tập đến kết quả học tập của huấn cần thực hiện) họ như: - Phát triển các hoạt động hướng dẫn - Giới tính - Độ tuổi - Dân tộc - Trình độ văn hoá - Kinh nghiệm - Nhu cầu học tập và mong muốn ……. - Chuẩn bị giáo trình tập huấn - Đánh giá học viên: Các mục tiêu của khoá học được đáp ứng như thế nào? - Đánh giá tập huấn + Việc đánh giá cuối khoá tập huấn thể hiện độ hài lòng của học viên đối với hoạt động tập huấn + Ảnh hưởng của việc đánh giá thể hiện thay đổi trong hành vi và cách thể hiện của người học trong công việc nhờ vào hoạt động tập huấn Lí do: ĐGNCTH là một Lí do: Lí do: Lí do: Điều cần thiết là hoạt động cần thiết vì phải nắm bắt được: • Việc xác định rõ mục tiêu và mục đích tập Các vấn đề cần những vấn đề nêu trên được giải quyết để - Liệu những mục tiêu học huấn đề ra tiêu chuẩn cho việc: tham gia tích cực vào tạo điều kiện tốt tập có đạt được hay việc phát triển các mục - Xác định những kết quả mong đợi nhất cho học viên không? DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP tham gia vào lớp tiêu học tập đồng thời - Lập đề cương nội dung tập huấn tập huấn hướng dẫn chọn lựa Lên kế hoạch cho những hoạt động tập huấn cụ những hoạt động và thể chiến lược tập huấn - Chọn lựa và phát triển các tài liệu tập huấn - Thiết kế các quy trình đánh giá - Chương trình giao tiếp có ý nghĩa đối với học viên và các đối tượng khác - Đảm bảo hoạt động tập huấn mang tính thực tiễn và phù hợp với mục đích đề ra • Việc lập đề cương nội dung tập huấn đảm bảo quy trình học tập đi đúng hướng và cán bộ hướng dẫn hiểu rõ được quy trình tập huấn • Phát triển các hoạt động hướng dẫn: Chọn lựa các chiến lược tập huấn có thể hỗ trợ trong việc thoả mãn những nhu cầu học tập • Chuẩn bị giáo trình tập huấn: làm rõ những thắc mắc về chương trình tập huấn - Mức độ hài lòng của học viên như thế nào? - Những ảnh hưởng của hoạt động tập huấn là gì? Điều quan trọng là phải điều chỉnh hoạt động tập huấn để đạt được hiệu quả cao hơn DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHỦ ĐỀ 2: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN -------------------------------------------Mục tiêu học tập theo chủ đề Cuối chủ đề này học viên có khả năng - Phát triển kế hoạch đánh giá nhu cầu tập huấn theo hoàn cảnh và địa điểm công tác - Phân tích những dữ liệu đánh giá và thông tin để quyết định đối tượng cần được tập huấn, những điều họ cần biết, cách thức và thời gian tiến hành - Quyết định thành phần hưởng lợi trong quy trình tập huấn - Quyết định những khoá học cần thiết Phương pháp truyền đạt Trong chủ đề này, học viên sẽ phát triển được những kĩ năng đánh giá nhu cầu tập huấn. Nhờ đó cán bộ hướng dẫn chủ yếu giải thích những vấn đề lí thuyết như khái niệm, các thuận lợi và khó khăn của các phương pháp thu thập dữ liệu, v.v. Việc chia sẻ những kinh nghiệm học viên có được trong khoá tập huấn họ tổ chức có một vai trò rất quan trọng. Các kĩ năng của học viên sẽ được cải thiện khi họ tiến hành những bài tập nhóm. Cán bộ hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra nhận xét trong mỗi bài tập nhóm. Nội dung chủ đề 2.1. Xác định đối tượng tập huấn mục tiêu a. Mục tiêu học tập Sau khi phần này kết thúc, các học viên có thể xác định được những đối tượng mục tiêu b. Phương pháp truyền đạt Học viên được yêu cầu hồi tưởng lại lí do của hoạt động đánh giá nhu cầu tập huấn đã được đề cập trong phần trước. Cán bộ hướng dẫn giải thích vai trò của việc xác định đối tượng tập huấn mục tiêu. Sau đó học viên được yêu cầu đóng góp kinh nghiệm để xác định đối tượng tập huấn mục tiêu trong hoạt động tập huấn mà họ tổ chức. Sau bài tập nhóm này, cán bộ hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra kết luận. c. Kiến thức truyền đạt Những đối tượng tập huấn khác nhau có những nhu cầu tập huấn, phong cách học tập và những vấn đề khác nhau như thời gian rảnh, địa điểm, v.v. Việc xác định đối tượng tập huấn mục tiêu là cơ sở cho những bước tiếp theo của việc thiết kế hoạt động tập huấn. Có nhiều cách để xác định đối tượng mục tiêu bao gồm việc quan sát, thảo luận nhóm, cách thức tiến hành phỏng vấn lấy thông tin chính, v.v. Trong số đó 3 vấn đề cần được giải thích là: - Những vấn đề thực tiễn có thể được giải quyết trong hoạt động tập huấn - Ai có thể giải quyết được vấn đề? - Ai cần kiến thức để giải quyết những vấn đề đó? Chú ý: DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP -Trong quá trình học cán bộ hướng dẫn đề cập những vấn đề về giới và dân tộc trong bước xác định đối tượng mục tiêu. Bởi vì vai trò của những nhóm này thường bị đánh giá thấp và họ thường là những người thực sự cần có kiến thức. - Cán bộ hướng dẫn sử dụng những kết quả của việc đánh giá nhu cầu đào tạo của dự án Agribiz ở mỗi tỉnh như là một thí dụ cho việc xác định đối tập huấn mục tiêu. Bài tập 2. Thảo luận (40 phút) và trình bày (20 phút) Trong nhóm, học viên được yêu cầu thảo luận những cách thức xác định đối tượng mục tiêu và báo cáo lại. Đáp án Làm thế nào để xác định đối tượng tập huấn mục tiêu • Xác định đối tượng mục tiêu - Xác định những vấn đề liên quan đến tính hiệu quả thấp của việc thể hiện của những người dân vùng nông thôn và nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề - Xác định người có thể giải quyết vấn đề - Trong đó xác định người cần kiến thức để giải quyết vấn đề này 2.2. Những vấn đề mà việc đánh giá nhu cầu đào tạo cần phải đáp ứng a. Mục tiêu học tập Sau khi phần này kết thúc, học viên có thể liệt kê những câu hỏi cần được làm rõ thong qua phân tích nhu cầu tập huấn. b. Phương pháp truyền đạt 5 vấn đề nêu trên là những vấn đề mang tính thực tiễn, cho thấy khía cạnh quan trọng của một hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo tốt. Cán bộ hướng dẫn cần phải giải thích cho học viên tầm quan trọng của mỗi vấn đề. Tiếp đó đưa ra một trong những ví dụ có được từ những đánh giá nhu cầu đào tạo của dự án Agribiz được tiến hành trước đó ở 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Kon tum và Quảng Ngãi và khuyến khích học viên nhận xét. Bên cạnh đó, học viên được yêu cầu làm việc theo nhóm, điều này đòi hỏi họ phải cụ thể hoá 5 vấn đề trên bằng những câu hỏi chi tiết khác nhau. Cán bộ hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra nhận xét. c. Kiến thức truyền đạt Thông tin một đánh giá nhu cầu tập huấn (TNA) có thể cung cấp: - Những điều kiện kinh tế xã hội của học viên sẽ tiết lộ khả năng học tập của những đối tượng mục tiêu - Những vai trò và trách nhiệm hiện nay của học viên giúp chúng ta biết được biểu hiện, kinh nghiệm cũng như những khó khăn và rắc rối trong công việc. DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - Việc tập huấn trước đây có cùng chủ đề: đề tài, thời lượng, những phương pháp giảng dạy, mức độ hài lòng của đối tượng mục tiêu đối với những khoá học trước sẽ thể hiện được những kiến thức mà họ đã có được. - Việc hiểu được lí do không có học viên và những yếu tố khác có thể làm giảm hiệu quả của những họat động tập huấn trước đó có thể giúp chúng ta hiểu được điều kiện học tập trong hoạt động tập huấn. - Những nhu cầu và mong muốn cụ thể đối với khoá học là rất quan trọng bởi vì điều này có thể cung cấp những thông tin để tiến hành những bước tiếp theo ví dụ đó là cơ sở cho việc đặt mục tiêu tập huấn, chuẩn bị thiết kế tập huấn và đánh giá học viên cũng như đánh giá khoá tập huấn. Bài tập 3. Thảo luận (40 phút) và trình bày (20 phút) Học viên làm việc theo nhóm: Suy nghĩ những câu hỏi cần được trả lời bằng cách phân tích nhu cầu đào tạo, thảo luận và trình bày báo cáo. Đáp án. Ví dụ của dự án Agribiz Hạng mục • Những đặc điểm kinh tế xã hội - Giới tính - Tuổi - Dân tộc - Trình độ văn hoá - Kinh nghiệm - Địa điểm ……. • Mô tả công việc của học viên - Nghề nghiệp - Thời gian phân bố cho công việc - Những rắc rối và khó khăn trong công việc ……. • Kinh nghiệm trong những lần tập huấn trước - Tên khoá học - Thời lượng - Phương pháp giảng dạy - Mức độ hài lòng Nam Nữ Kinh Dân tộc thiểu số DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 • • • TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Lí do không tham gia - Phí cao - Thời gian không phù hợp - Kiến thức lỗi thời - Không có ích Nhu cầu và mong muốn cụ thể - Lập kế hoạch kinh doanh - Kĩ năng tìm kiếm thông tin - Kinh tế trang trại - ……. Những yếu tố làm giảm tính hiệu quả của đợt tập huấn trước - Thời gian tiến hành tập huấn - Các vấn đề hậu cần - Phương pháp giảng dạy - ………. 2.3. Những phương pháp được áp dụng trong việc đánh giá nhu cầu tập huấn a. Mục tiêu Cuối phần này học viên có thể giải thích được những thuận lợi và khó khăn của những phương pháp đó trong việc thu thập thông tin. b. Phương pháp truyền đạt Cán bộ hướng dẫn liệt kê những phương pháp thu thập thông tin khác nhau và giải thích những vấn đề chính trong việc áp dụng của từng phương pháp. Tiếp đó học viên được yêu cầu tham gia bài tập nhóm để chỉ ra những điểm tốt và hạn chế của mỗi phương pháp cũng như bối cảnh áp dụng thích hợp nhất. Cán bộ hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra kết luận. c. Kiến thức truyền đạt Có nhiều cách để thu thập thông tin, bao gồm: • Khảo sát bằng bảng câu hỏi có cấu trúc - Được áp dụng với một bảng những điều cần làm đã được chuẩn bị trước, điều này có nghĩa là những dữ liệu được thu thập sẽ không cần phải mã hoá thành những biến. - Nhấn mạnh những tiêu chuẩn khảo sát - Cần phân tích những dữ liệu định lượng • Khảo sát bằng bảng hỏi bán cấu trúc hay không theo cấu trúc
- Xem thêm -