Tài liệu Tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông ii – thái nguyên

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thùc hiÖn ph-¬ng ch©m ®µo t¹o cña nh¯ tr­êng ®èi víi c²c häc sinh l¯ “häc ®i ®«i víi hµnh, lý luËn víi thùc tÕ” nh´m gióp ®ì c¸c häc sinh sau khi tèt nghiÖp ra tr-êng kh«ng nh÷ng n¾m v÷ng ®-îc kiÕn thøc ®· häc mµ ®iÒu quan träng ph¶i ¸p dông ®-îc vµo thùc tiÔn . XuÊt ph¸t tõ lý t-ëng vµ ®Æc ®iÓm trªn nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®µo t¹o. Nhµ tr-êng ®· trang bÞ vµ cñng cè cho mçi hoc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nh-ng liÖu r»ng nh÷ng kiÕn thøc ®ã cã ®¶m ®-¬ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao hay kh«ng? §ã lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, qua ®ã ta cã thÓ thÊy râ vai trß gi÷a “ lý luËn” v¯ “thùc tiÔn” kh«ng t²ch rêi nhau trong c«ng t²c qu°n lý kinh tÕ. H¹ch to¸n kÕ to¸n víi t- c¸ch lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®Êt n-íc còng ®· cã nh÷ng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn tõng b-íc theo møc ®é ph¸t triÓn vµ yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn ®èi víi phÇn lín doanh ngiÖp, ®Ó ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, hä vÉn cßn lóng tóng trong viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc h¹ch to¸n nãi riªng, ®Æc biÖt lµ tæ chøc kÕ to¸n vÒ chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi doanh ngiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai chØ tiªu quan träng, do ®ã viÖc t¨ng gi¶m chi phÝ vµ gi¸ thµnh cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Do ®ã tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm khoa häc vµ hîp lý nh»m phÊn ®Êu h¹ thÊp chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ mét trong c¸c vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay . Héi nhËp víi t- t-ëng cña c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cïng víi sù mong muèn n©ng cao nhËn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanmh nghiÖp s°n xuÊt. Em chän chuyªn ®Ò “TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt – tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II – Th¸i Nguyªn” l¯m chuyªn ®Ò thùc tËp. 1 phÇn I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ®¬n vÞ thùc tËp. I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II Th¸i Nguyªn lµ §éi cÇu thuéc Së giao th«ng vËn t¶i tØnh B¾c Th¸i ( Nay lµ Th¸i Nguyªn). - N¨m 1975 UBND tØnh B¾c Th¸i quyÕt ®Þnh t¸ch §éi cÇu thuéc C«ng ty cÇu ®-êng B¾c Th¸i thµnh §éi cÇu B¾c Th¸i ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Th¸ng 5 n¨m 1979 do quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña §éi cÇu ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt. §éi cÇu ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp cÇu B¾c Th¸i (Ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp). - N¨m 1992 do yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh. Thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1991 vµ NghÞ ®Þnh sè 156/H§BT ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 1992 cña Héi ®ång bé tr-ëng. - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng II B¾c Th¸i ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 608 UB/Q§ cña UBND tØnh B¾c Th¸i ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 1992. - N¨m 1997 do viÖc t¸ch tØnh B¾c Th¸i thµnh lËp hai tØnh míi lµ tØnh Th¸i Nguyªn vµ tØnh B¾c K¹n nªn C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng II B¾c Th¸i ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng II Th¸i Nguyªn. - N¨m 2002 thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp ®æi míi h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp Nhµ n-íc cña tØnh Th¸i Nguyªn t¹i Q§ sè 5073/ Q§-UB ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng II – Th¸i Nguyªn chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn víi tªn gäi: C«ng ty cæ phÈn x©y dùng giao th«ng II Th¸i Nguyªn. - C¨n cø v¯o “ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn” Sè: 1.703.000.019 C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II Th¸i Nguyªn ®-îc phÐp hµnh nghÒ nh÷ng ngµnh nghÒ kinh doanh sau: + M· 4521, 452220, 542230, 451120: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng, thuû lîi, san lÊp mÆt b»ng. + M· 269521 s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. II- Thµnh tÝch cña C«ng ty. Trong suèt 30 n¨m c«ng t¸c ho¹t ®éng tõ n¨m 1975- 2005 C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín ®¸ng ®-îc biÓu d-¬ng khen ngîi. C«ng ty ®-îc tÆng 02 hu©n ch-¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng ba cïng nhiÒu b»ng khen, giÊy khen cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ban tÆng. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chØ hai n¨m C«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch cßn l¹i ®Òu v-ît tr-íc kÕ ho¹ch. §Æc biÖt sau khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ n¨m 2002, C«ng ty ®· cã nhiÒu b-íc chuyÓn lín ®¸ng chó ý. Lµ C«ng ty cæ phÇn víi tØ lÖ vèn cæ ®«ng ®ãng gãp lµ 83% vèn ®iÒu lÖ ( 2.935.000.000 ®ång), tØ lÖ vèn cæ phÇn cña Nhµ n-íc lµ 17% vèn ®iÒu lÖ. §iÒu nµy cho thÊy Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn c¬ së chñ ®éng tù quyÕt lµ chñ yÕu, kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo Nhµ n-íc, cã ý nghÜa quan träng ®èi víi C«ng ty vµ liªn quan ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. 2 V× thÕ cho nªn ®ßi hái ng-êi lao ®éng cÇn cã ý thøc h¬n trong c«ng viÖc, v× lµm lîi cho C«ng ty còng chÝnh lµ lµm lîi cho b¶n th©n m×nh. ChÝnh v× vËy sau khi cæ phÇn ho¸, C«ng ty ®· gÆt h¸i ®-îc nhiÒu thµnh qu¶ cô thÓ ®-îc thÓ hiÖn qua mÊy chØ tiªu sau: 1- Gi¸ trÞ s¶n l-îng N¨m KÕ ho¹ch (1000®) Thùc hiÖn (1000®) TØ lÖ (%) 2001 6.000.000 8.158.000 135,9 2002 7.000.000 9.600.000 137 2003 8.000.000 11.500.000 143,7 2004 9.000.000 12.500.000 149 2- Doanh thu. N¨m Doanh thu (1000®) Quy ®æi ra USD 2002 4.657.448 310.496 2003 6.775.128 451.675 2004 9.007.047 600.470 3- Thu nhËp b×nh qu©n §VT: §ång Thùc hiÖn N¨m KÕ ho¹ch 2001 400.000 570.000 2002 500.000 650.000 2003 600.000 739.000 2004 700.000 920.000 4- Lîi nhuËn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 3 §VT: §ång Thùc hiÖn N¨m KÕ ho¹ch 2002 90.000.000 120.000.000 2003 200.000.000 250.000.000 2004 300.000.000 350.000.000 Do võa míi cæ phÇn ho¸ nªn C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh-ng víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong §¶ng uû, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc vµ cæ ®«ng trong c«ng ty víi truyÒn thèng lµ mét ®¬n vÞ 26/28 n¨m liªn tôc hoµn thµnh kÕ ho¹ch Nhµ n-íc giao. C«ng ty ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c s¶n xuÊt, hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tõng Quý, 6 th¸ng vµ c¶ n¨m. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®-îc nh- trªn C«ng ty ®· tù kh¼ng ®Þnh ®-îc chÝnh m×nh vµ chóng ta tin t-ëng r»ng c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh, tæ chøc, ®oµn thÓ cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II Th¸i Nguyªn cßn tiÕn xa h¬n n÷a. §-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: * s¬ ®å: c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty 4 Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm tra Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc tiÒn l-¬ng Phßng kÕ ho¹ch §éi c«ng tr×nh 1 Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt §éi c«ng tr×nh 2 Phßng kÕ to¸n §éi c«ng tr×nh 3 §éi c«ng tr×nh 4 §éi c«ng tr×nh 5 Ghi chó: Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ b¸o c¸o Quan hÖ kiÓm tra ®èi chiÕu 5 Phßng tæ chøc §éi c«ng tr×nh 6 PhÇn II Néi dung kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II Th¸i Nguyªn . I-Giíi thiÖu phÇn lý thuyÕt. 1- KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y d-îng giao th«ng . a - Chi phÝ s¶n xuÊt : * Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt : Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, ta sÏ nghiªn cøu mét sè kh¸i niÖm th«ng dông sau ®©y: - Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong mét kú nhÊt ®Þnh . - Chi phÝ s¶n xuÊt lµ sù tiªu hao cña vËt liÖu nh©n c«ng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ dÞch vô. CÇn ph©n biÖt gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi tiªu cña doanh nghiÖp: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm trong mét thêi kú ( Th¸ng, Quý, N¨m).Chi tiªu lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó mua vËt t-, hµng ho¸ vµ dÞch vô tronh mét kú. Nh- vËy kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c kho¶n chi tiªu ®Òu phôc vô cho s¶n xuÊt ra s¶n phÈm trong kú ®ã, mµ c¸c kho¶n chi tiªu dïng ®Ó mua vËt t- ch-a sö dông trong kú. b - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh c¶ rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu kho¶n kh¸c nhau c¶ vÒ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông, vai trß, vÞ trÝ..... Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt vµo tõng lo¹i, tõng nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh. *Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè (Néi dung kinh tÕ cña chi phÝ): Gåm 5 yÕu tè: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu : Gåm toµn bé gi¸ trÞ c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ...Mµ doanh nghiÖp ®· thùc sù sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. - Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ toµn bé sè tiÒn l-¬ng tiÒn c«ng ph¶i tr¶, tiÒn trÝch BHXH , BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Lµ toµn bé gi¸ trÞ khÊu hao ph¶i trÝch cña c¸c TSC§ sö dông trong s¶n xuÊt doanh nghiÖp. 6 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i tr¶ vÒ c¸c dÞch vô mua tõ bªn ngoµi nh-: TiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc, tiÒn ®iÖn tho¹i ....Phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Gåm toµn bé c¸c chi phÝ kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doang nghiÖp ngoµi c¸c yÕu tè chi phÝ trªn nh-: Chi phÝ tiÕp kh¸ch, thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý c¸c chi phÝ cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i chi tiÕt h¬n nh-: Chi phÝ vËt liªô chÝnh, chi phÝ vËt liÖu phô, chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng l-îng.... Môc ®Ých cña c¸c ph©n lo¹i nµy ®Ó biÕt ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gåm nh÷ng yÕu tè nµo, møc chi phÝ lµ bao nhiªu tõ ®ã lµ nguån th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch vÒ tiÒn, kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t-, kÕ ho¹ch quü l-¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt. C¸c ph©n lo¹i chi phÝ nµy cßn lµ c¬ së ®Ó tæng hîp c¸c chØ tiªu tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. * Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ ®-îc chia lµm 3 lo¹i theo tÝnh chÊt tham gia cña nã. - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Bao gåm nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn vµ ®Çu t- tµi chÝnh. - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh : Bao gåm nh÷ng chi phÝ niªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn vµ ®Çu t- tµi chÝnh. - Chi phÝ bÊt th-êng: Lµ nh÷ng chi phÝ ngoµi ®ù kiÕn cã thÓ do chñ quan hoÆc kh¸ch quan mang l¹i . C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qua viÖc n¾m râ chi phÝ cña tõng ho¹t ®éng vµ lµ c¬ së cho viÖc lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh . * Ph©n lo¹i theo kho¶n môc gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p: - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ c¸c chi phÝ tr-c tiÕp cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh thi c«ng, phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p cña cac c«ng tr×nh gåm: + Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ toµn bé tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, phô cÊp, tiÒn th-ëng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Lµ tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ,... ®-îc sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, h×nh thµnh kÕt cÊu c«ng tr×nh. + Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Lµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p. - Chi phÝ chung: Lµ c¸c chi phÝ kh«ng liªn quan trùc tiªp tíi qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, nh-ng cÇn thiÕt cho c«ng t¸c thi c«ng, cho viÖc tæ ch-c bé m¸y qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt x©y dùng c«ng tr×nh, gåm: + Chi phÝ qu¶n lý tµi chÝnh: Lµ c¸c chi phÝ cho viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ chØ d¹o s¶n xuÊt. 7 + Chi phÝ phôc vô c«ng nh©n:lµ c¸c chi phÝ phôc vô cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p mµ kh«ng tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸. + Chi phÝ phôc vô thi c«ng: Lµ nh÷ng kho¶n chi cÇn thiÕt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, ci¶i tiÕn kü thuËt, ®Èy nhanh chÊt l-îng thi c«ng, t¨ng c-êng chÊt l-îng s¶n phÈm..v..v... + Chi phÝ chung kh¸c: Lµ nh÷ng kho¶n chi ph¸t sinh cã tinhd chÊt chung cho toµn doanh nghiÖp. * C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi kÕt qu¶ s¶n phÈm, s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia lµm hai d¹ng: - Chi phÝ cè ®Þnh (Chi phÝ bÊt biÕn): Lµ nh÷ng chi phÝ mang tÝnh t-¬ng ®ãi æn ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo khèi l-îng s¶n phÈm, s¶n xuÊt trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. Trong doanh nghiÖp c¸c chi phÝ cè ®Þnh th-êng lµ c¸c chi liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ vËn hµnh doanh nghiÖp, chi phÝ khÊu hao TSC§... - Chi phÝ biÕn ®æi (Chi phÝ kh¶ biÕn): Lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi phô thuéc vµo khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. Trong doanh nghiÖp chi phÝ biÕn ®æi th-êng lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp...C¸ch ph©n lo¹i nµy chØ lµ t-¬ng ®èi, viÖc ph©n lo¹i chi phÝ nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þng s¶n xuÊt s¶n phÈm. 2 – Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. a- KÕ ho¹ch chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu.... ®-îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã. Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ th× ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp ( nh- s¶n l-îng x©y lÊp ®· thùc hiÖn cña tõng c«ng tr×nh, ®Þnh møc tiªu hao...). * C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: Tæng Cp NVL cÇn ph©n bæ Cp NVL trùc tiÕp ph©n bæ cho c«ng tr×nh i =  Tiªu thøc ph©n bæ cña c«ng tr×nh i Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c c«ng §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “ Chi phÝ NVL trùc tiÕp“. TK nµy cuèi kú kh«ng cã sè d- vµ ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ. 8 - Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Bªn Cã: +/ Gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt +/ KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. TK 152 TK 621 TK 154 XuÊt kho NVL dïng cho x©y dùng c«ng tr×nh KÕt chuyÓn Cp NVL trùc tiÕp TK 331, 111, 112 Mua NVL xuÊt dïng ngay cho s¶n xuÊt TK 133 NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hoÆc chuyÓn kú sau b- KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh-: TiÒn l-¬ng chÝnh, tiÒn l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng. TiÒn l-¬ng chÝnh lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian thùc tÕ cã lµm viÖc. tiÒn l-¬ng phô lµ tiÒn tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian thùc tÕ kh«ng lµm viÖc nh-ng ®-îc chÕ ®é quy ®Þnh ( nghØ lÔ, nghØ tÕt). Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622: “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp“. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ nh- TK 621. - Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. - Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 9 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 334 TK 622 TK 154 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp s¶n xuÊt KÕt chuyÓn Cp TK 335 nh©n c«ng trùc tiÕp TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng phÐp cho CN trùc tiÕp s¶n xuÊt c. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p th-êng cã c¸c h×nh thøc tæ chøc sö dông m¸y thi c«ng nh- sau: - §¬n vÞ cã m¸y vµ tù tæ chøc thi c«ng . - §¬n vÞ ®i thuª m¸y thi c«ng * §èi víi doanh nghiÖp cã m¸y thi c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®-îc chia lµm hai lo¹i: - Chi phÝ th-êng xuyªn: L¸ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt phôc vô cho m¸y ho¹t ®éng bao gåm chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng; L-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ sö dông m¸y; Chi phÝ vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu dïng cho m¸y; PhÝ tæn söa ch÷a th-êng xuyªn vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - Chi phÝ t¹m thêi: Lµ nh-ìng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc l¾p ®Æt, ch¹y thö, vËn chuyÓn m¸y thi c«ng. * §èi víi ®¬n vÞ ®i thuª m¸y thi c«ng, cã thÓ x¶y ra c¸c tr-êng hîp sau: - ChØ thuª m¸y thi c«ng kh«ng kÌm c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y: §¬n vÞ thuª phØa tr¶ cho ®¬n vÞ cho thuª mét kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh cña hîp ®ång, gåm cã chi phÝ khÊu hao theo ®¬n gi¸ ca m¸y céng víi tû lÖ quy ®Þnh vÒ chi phÝ qu¶n lý xe m¸y. - Tr-êng hîp thªu m¸y theo khèi l-îng c«ng viÖc: Bªn thªu m¸y chØ ph¶i tr¶ tiÒn cho bªn cho thuª theo ®¬n gi¸ tho¶ thuËn víi khèi l-îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. 10 §Ó theo dâi chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng“. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d- vµ ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. - Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. - Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tµi kho¶n 623 chØ sö dông dông trong tr-êng hîp doanh nghiÖp thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p hçn hîp v-µ b»ng thñ c«ng võa b»ng m¸y. Tr-êng hîp doanh nghiÖp thi c«ng chuyªn b»ng m¸y th× c¸c kho¶n chi phÝ dïng cho m¸y thi c«ng ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c tµi kho¶n 621, 622, 623. Cô thÓ: - Chi phÝ nhiªn liÖu, vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 621. - Chi phÝ nh©n c«ng ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 622. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 627. * Tµi kho¶n 623 gåm c¸c tµi kho¶n cÊp hai sau: - Tµi kho¶n 6231: Chi phÝ nh©n c«ng bao gåm l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xe m¸y thi c«ng vµ phôc vô m¸y thi c«ng. - Tµikho¶n 6232: Chi phÝ vËt liÖu gåm chi phÝ c¸c vËt liÖu kh¸c dïng cho m¸y thi c«ng. - Tµi kho¶n 6233: Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt gåm gi¸ trÞ cña nh÷ng c«ng cô, dông cô cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña xe m¸y thi c«ng. - Tµi kho¶n 6234: Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. - Tµi kho¶n 6237: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh- chi phÝ thuª söa ch÷a m¸y mãc thi c«ng, chi phÝ b¶o hiÓm, chi phÝ ®iÖn n-íc dïng cho m¸y thi c«ng. - Tµi kho¶n 6238: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c dïng cho m¸y thi c«ng. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®èi víi doanh nghiÖp thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p hçn hîp. TK 334 TK 623 11 TK 154 L-¬ng CN ®k vµ phôc vô MTC TK 152 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC XuÊt kho NVL dïng cho MTC TK 111, 112, 331 NVL mua xuÊt dïng ngay cho MTC TK 153 TK 133 XuÊt c², dcô GT nhá dïng cho MTC TK 142, 242 XuÊt c«ng cô, dông cô lín Ph©n bæ vµo cp sd MTC TK 124 TrÝch khÊu hao m¸y thi c«ng TK 111, 112, 331 Cp dÞch vô mua ngoµi vµ CP b»ng tiÒn kh¸c TK 133 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng víi doanh nghiÖp thi c«ng chuyªn b»ng m¸y. TK 152 TK 621 XuÊt kho NVL dïng cho MTC 12 TK 154 TK 111,112,331 K/c chi phÝ vËt liÖu Mua NVL xuÊt dïng ngay cho MTC dïng cho MTC 133 TK 334 TK 622 L-¬ng CN ®k vµ phôc vô MTC K/c chi phÝ NC ®k vµ phôc vô MTC TK 153 TK 627 XuÊt dïng C2, d.cô cã GT nhá TK 142, 242 XuÊt c2, dcô GT línn Ph©n bæ vµo cp sd MTC TK 214 K/c Cp khÊu hao CP c«ng cô, Cp dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn mÆt kh¸c dïng cho MTC TrÝch khÊu hao m¸y thi c«ng TK 111,112,331 Cp dÞch vô mua ngoµi vµ Cp b»ng tiÒn kh¸c TK 133 d. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕy cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 13 §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 627 “ Chi phÝ s°n xuÊt chung”. t¯i kho°n n¯y kh«ng cã sè d­ cuèi kú v¯ ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng: - Bªn Nî: Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Bªn Cã: + C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung + KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt * Tµi kho¶n 627 gåm c¸c tµi kho¶n cÊp hai sau: - Tµi kho¶n 6271: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt bao gåm l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viÖn qu¶n lý ph©n x-ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt vµ c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh so víi tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng, ®éi s¶n xuÊt. - Tµi kho¶n 6272 (Chi phÝ vËt liÖu): Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt chung ë c¸c ®éi, ph©n x-ëng vµ c¸c chi phÝ vËt liÖu dïng cho qu¶n lý ®éi, ph©n x-ëng (giÊy bót, v¨n phßng phÈm....). - Tµi kho¶n 6273 (Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt): Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt dïng cho qu¶n lý ph©n x-ëng, ®éi s¶n xuÊt. - Tµi kho¶n 6274 (Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh): Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho qu¶n lý ®éi, ph©n x-ëng nh- m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ cöa..... - Tµi kho¶n 6277 (Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi): Bao gåm nh÷ng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho qu¶n lý ®éi, ph©n x-ëng nh- chi phÝ söa ch÷a TSC§, chi phÝ ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i.... - Tµi kho¶n 6278 (Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn): Lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn nh- chi phÝ héi nghÞ, lÔ t©n, tiÕp kh¸ch, giao dÞch... cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt. V× c¸c chi phÝ trªn ph¸t sinh trong kú cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ nªn ph¶i ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng ®ã theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp: Cpsx chung  Cp sx chung cÇn ph©n bæ ph©n bæ chi CT i = ( HMCT i)  tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c CT ( HMCT)  Tiªu thøc ph©n bæ cña CT i ( HMCT i) * S¬ ®å tæng hîp kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334 TK 627 TK 154 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho NV qu¶n lý ®éi TK 338 KÕt chuyÓn chi phÝ 14 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh s¶n xuÊt chung TK 152 XuÊt kho NVL dïng cho qu¶n lý ®éi TK 111, 112, 331 Mua NVL xuÊt dïng ngay cho qu¶n lý ®éi TK 133 TK 153 XuÊt kho C2, dcô gi¸ trÞ nhá dïng cho qu¶n lý ®éi TK 142, 242 XuÊt kho c2, dcô GT lín Ph©n bæ vµo Cp sxc TK 111,112, 331 Mua C2, dcô xuÊt dïng ngay cho qu¶n lý ®éi TK 133 TK 142, 242 Mua C2, dcô cã GT lín Ph©n bæ vµo Cp sxc TK 214 TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý ®éi TK 111, 112, 331 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c TK 133 II - Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II- Th¸i Nguyªn. 1 - §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. a. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 15 - Bèn nh©n viªn lµm viÖc t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty . - S¸u nh©n viªn kÕ to¸n, thèng kª n»m ë c¸c ®éi s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty, ký c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty ®ång thêi tham m-u cho gi¸m ®èc, chØ ®¹o c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh theo qui ®Þnh cña bé tµi chÝnh, h-íng dÉn viÖc lËp kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. bªn c¹nh ®ã båi d-ìng h-íng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n, tµi chÝnh cho nh©n viªn kÕ to¸n, kiÖn toµn bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n ë ®¬n vÞ. + Mét kÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n TSC§, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n theo dâi ho¹t ®éng ë c¸c ®éi. + Mét kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, thñ kho, thñ quü. + Mét kÕ to¸n kkiªm kÕ to¸n ng©n hµng, kÕ to¸n c«ng nî, thanh to¸n víi ng-êi b¸n. + C¸c ®éi c«ng tr×nh chØ bè trÝ mét nh©n kÕ to¸n ®éi lµm c«ng t¸c tËp hîp chøng tõ ban ®Çu( chønh tõ gèc, ph©n lo¹i chøng tõ gèc) göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. Tuy nhiªn, trong ku«n khæ cña chuyªn ®Ò thùc tËp em chØ ®i s©u nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ( mèi quan hÖ vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ c¸c ®éi c«ng tr×nh) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng 16 KÕ to¸n tæng hîp TSC§, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ KÕ to¸n tiÒn l-¬ng BHXH KÕ to¸n ng©n hµng, kÕ to¸n c«ng nî Thñ kho Thñ quü KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc b- T¹i c¸c §éi c«ng tr×nh : C«ng viÖc kÕ to¸n lµ ghi chÐp, lËp chøng tõ ban ®Çu, theo nhu cÇu vµ tÕn ®é c«ng tr×nh ®Ó xin t¹m øng vèn cña c«ng ty, tæ chøc chi tiªu vµ tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ, thanh quyÕt to¸n víi kÕ to¸n C«ng ty khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. C«ng ty kh«ng cã kho vËt t-, tuy nhiªn viÖc mua vËt t- vÒ xuÊt cho c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®-îc c©n, ®ong, ®o , ®Õm ®Çy ®ñ. C¨n cø vµo sè l-¬ng thùc tÕ, kÕ to¸n ®éi lËp c¸c phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt lµm c¨n cø cho viÖc tËp hîp chi phÝ sau nµy. C¸c c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng hµng ngµy theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y, t×nh h×nh chi phÝ nguyªn, nhiªn liÖu cho m¸y ®Ó ghi vµo nhËt tr×nh cña m¸y lµm c¬ së cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. C¸c §éi tr-ëng, Tæ tr-ëng cña c¸c §éi c«ng tr×nh qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh lao ®éng trong §éi, trong Tæ, lËp b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng cïng víi b¶ng nghiÖm thu khèi l-îng hoµn thµnh lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n vµ thanh to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ nh©n viªn qu¶n lý §éi. C¸c chøng tõ ban ®Çu nãi trªn ë c¸c §éi c«ng tr×nh, sau khi ®-îc tËp hîp, ph©n lo¹i, sÏ ®-îc kÕ to¸n §éi göi lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. T¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty, sau khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh 17 hîp lý, hîp lÖ vµ tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ, t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ vµo c¸c sæ kÕ to¸n cÇn thiÕt kh¸c. c- H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n. - Lµ ®¬n vÞ kinh tÕ, tham gia s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n vµ cã quy m« kinh doanh lín víi tÝnh chÊt kinh doanh ®a d¹ng, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. ¸p dông h×nh thøc sæ s¸ch kÕ tãan nµy, c«ng ty tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong chÕ ®é vµ hÖ thèng sæ s¸ch còng nh- tr×nh tù kÕ to¸n. - §Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ t¸ch rêi viÖc ghi sæ theo thø tù thêi gian vµ viÖc ghi sæ theo hÖ thèng trªn, hai lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c nhau lµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Sè liÖu cña chøng tõ ghi sæ lµ c¬ së ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n. - C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc nµy nh- sau: + Chøng tõ ghi sæ: C¸c chøng tõ ghi ®-îc lËp ra c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra, ph©n lo¹i, lËp b¶ng tæng hîp vµ ®Þnh kho¶n chÝnh x¸c cã x¸c minh tr¸ch nhiÖm cña kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi lËp chøng tõ. Cã thÓ mçi chøng tõ gèc mét chøng tõ ghi sæ. §èi víi c¸c chøng tõ gèc mang néi dung kinh tÕ riªng biÖt ph¸t sinh mét lÇn trong kú, hoÆc c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã néi dung kinh tÕ gièng nhau ph¸t sinh trong kú ®Ó lËp c¸c b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng mét loaÞ vµ tõ c¸c b¶ng tæng hîp nµy ta lËp c¸c chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ ghi theo thêi gian, ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i. + Sæ c¸i: Lµ sá ghi theo hÖ thèng dïng ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp mçi tµi kho¶n ®-îc ph¶n ¸nh trªn mét vµi trang sæ c¸i theo kiÓu Ýt cét hoÆc nhiÒu cét. * Sæ c¸i Ýt cét: Dïng cho c¸c doanh nghiÖp cã Ýt nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hoÆc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®¬n gi¶n. * Sæ c¸i nhiÒu cét: Dïng cho c¸c doanh nghiÖp lín, cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh phøc t¹p. + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: tuú thuéc vµo doanh nghiÖp cÇn theo dâi chi tiÕt, ®èi t-îng nµo th× më sæ chi tiÕt cho ®èi t-îng ®ã.  S¬ ®å: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc 18 Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi vµo cuèi th¸ng ( cuèi quý) §èi chiÕu, kiÓm tra - Tr×nh tù ghi sæ: + C¨n cø vµo chøng tõ gèc ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, hîp lÖ tiÕn hµnh ph©n lo¹i, tæng hîp, lËp chøng tõ ghi sæ. + C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn tiÒn mËt, thñ quü ghi vµo sæ quü, cuèi ngµy chuyÓn sæ quü kÌm chøng tõ thu – chi tiÒn mÆt cho kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tõ sæ quü lËp chøn tõ ghi sæ. + C¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ ghi sæ, ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. + C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cÇn qu¶n lý chi tiÕt, cô thÓ, c¨n cø vµo chøng tõ gèc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. 19 + Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng sæ, tÝnh tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ tÝnh tæng sè ph¸t sinh Nî, tæng sè ph¸t sinh Cã vµ sè D- trªn sæ c¸i. Sau ®ã, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2- Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II – Th¸i Nguyªn. a- KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp  ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng II – Th¸i Nguyªn nh- sau: - Gi¸ nhËp: + §èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi: Gi¸ nhËp = Gi¸ mua theo ho¸ + Cp thu thùc tÕ ®¬n (ch-a cã thuÕ) mua NVL C¸c kho¶n triÕt khÊu vµ gi¶m gi¸ Chi phÝ mua: chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ bèc dì, thuª kho, thuª b·i. + §èi víi vËt liÖu tù chÕ, tù s¶n xuÊt: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ - Gi¸ xuÊt: C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh. Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu thuéc l« hµng nµo th× tÝnh gi¸ theo gi¸ nhËp cña l« ®ã.  Cô thÓ c«ng viÖc kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: - C¸c ®éi c«ng tr×nh c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng ®Ó tÝnh to¸n l-îng vËt t- cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Khi cã nhu cÇu thi c«ng s¶n xuÊt th× c¸c §éi göi giÊy t¹m øng ®Ó mua vËt t-, cã x¸c nhËn cña ®éi tr-ëng c«ng tr×nh, ký thuËt viªn göi lªn phßng kÕ ho¹ch. Phßng kÕ ho¹ch sau khi xem xÐt thÊy hîp lý sÏ chuyÓn sang phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó c¸c ®éi c«ng tr×nh cã c¨n cø xin t¹m øng tiÒn mua vËt t-. Sau khi hoµn thµnh c¸c thñ tôc xem xÐt cã x¸c nhËn cña phßng kÕ ho¹ch, kÕ to¸n tr-ëng vµ Gi¸m ®èc, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn viÕt phiÕu chi cho t¹m øng tiÒn. Sau khi nhËn ®-îc tiÒn, c¸n bé qu¶n lý vËt t- cña §éi, hoÆc nh©n viªn phßng vËt t- trªn c«ng ty tiÕn hµnh ®i thu mua vËt t-. Khi vËt t- vÒ ®Õn ch©n c«ng tr×nh, c¸n bé qu¶n lý vËt t-, c¸n bé cung øng vËt t- vµ kÕ to¸n ®éi sÏ tiÕn hµnh c©n, ®ong, ®o, ®Õm. KÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo l-¬ng vËt t- thùc tÕ viÕt phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt vËt t-. VÝ Dô: §éi c«ng tr×nh 2 thi c«ng c«ng tr×nh : §-êng S¬n cÈm- Phó l-¬ng. Khi mua vËt t-, viÕt vµo PhiÕu nhËp kho nh- sau: §¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn x©y xùng giao th«ng II- Th¸i Nguyªn. 20
- Xem thêm -