Tài liệu Tạo và quản lý các thư mục chia sẻ

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 210 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

• Tạo và quản lý các thư mục chia sẻ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 1 Tạo và quản lý các thư mục chia sẻ • Thư mục chia sẻ • Một nguồn dữ liệu sẵn sàng thông qua mạng cho những client đã chứng thực • Đặc tả các quyền cho hoạt động tạo, đọc, sửa • Các Groups có thể tạo thư mục chia sẻ: • Administrators • Server Operators • Power Users (chỉ trên các server thành viên) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Tạo và quản lý các thư mục chia sẻ (tt) • Nhiều cách tạo thư mục chia sẻ • 2 cách quan trọng • Thông qua Windows Explorer • Giao diện Computer Management console • Cũng cho phép kiểm soát các thư mục chia sẻ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Dùng Windows Explorer • Dùng từ Windows 95 • Có thể tạo, bảo trì và chia sẻ các thư mục • Các thư mục có thể trên bất kỳ ổ đĩa nào được kết nối vào máy tính • Chia sẻ thư mục thông qua Properties  Sharing tab 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Dùng Windows Explorer (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Thực tập 5-1: Tạo thư mục chia sẻ dùng Windows Explorer • • • • Start  Explorer Dùng Explorer để tạo thư mục mới Kiểm tra thư mục dùng lệnh net view Mở Explorer từ dòng lệnh để kiểm tra cách khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Thực tập 5-1 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Dùng Windows Explorer (tt) • Tên chia sẻ thư mục không cần phải là tên thực • Biểu tượng bàn tay chỉ dấu hiệu cho biết thư mục chia sẻ • Các thư mục chia sẻ ẩn trong My Network Places và Network Neighborhood • Đặt dấu ($) sau tên, ví dụ, Salary$ • Một số chia sẻ ẩn được tạo tự động sau khi cài đặt 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Dùng Windows Explorer (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Dùng Windows Explorer (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Dùng Computer Management • Giao diện Computer Management là một Microsoft Management Console (MMC) xây dựng sẵn • Cho phép chia sẻ và kiểm soát các thư mục trên máy tính cục bộ và từ xa • Cho phép ngừng chia sẻ nếu cần 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Dùng Computer Management (tt) • Folder Wizard • Dùng để tạo các thư mục trong Shared Folders của Computer Management • Cung cấp các quyền cấu hình sẵn hoặc cấu hình thủ công • Tất cả user có quyền truy cập chỉ đọc (read-only) • Các Administrator có toàn quyền, mọi user khác chỉ đọc • Các Administrator có toàn quyền, mọi user khác chỉ đọc và ghi • Chia sẻ tùy biến và các quyền thư mục 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Thực tập 5-2: Tạo và xem thư mục chia sẻ dùng Computer Management • Mở Computer Management  mở nút Shared Folders • Mở thư mục Shares và chú ý các file ẩn, file khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Thực tập 5-2 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Thực tập 5-2 (tt) • • • • Dùng Folder Wizard Cấu hình các thuộc tính thư mục Cấu hình các quyền thư mục Kiểm tra khả năng truy cập thư mục từ dòng lệnh 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Thực tập 5-2 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Kiểm soát các truy cập vào Shared Folders • Kiểm soát bao gồm: • Ai dùng các file chia sẻ • File chia sẻ nào mở tại thời điểm nào • Các chức năng khác • Hủy kết nối các user vào một chia sẻ • Gửi các thông điệp cảnh báo trên mạng • Công cụ kiểm soát chính là Computer Management 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Kiểm soát các truy cập vào Shared Folders (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Quản lý các quyền thư mục chia sẻ • Mỗi thư mục chia sẻ có 1 discretionary access control list (DACL)-ds điều khiển truy cập tùy biến • Chứa 1 danh sách user hoặc tham chiếu group vừa được cho quyền hoặc từ chối • Mỗi tham chiếu group là một access control entry (ACE) • Mỗi tham chiếu là 1 Accessed từ nút lệnh Permissions trong Sharing tab • Các quyền chỉ áp dụng cho các user mạng, không dùng cho user đã đăng nhập trực tiếp từ máy cục bộ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Quản lý các quyền thư mục chia sẻ (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -