Tài liệu Tạo hứng thú học môn tin học cho học sinh lớp 11 trường thpt cẩm thuỷ 1 trong các giờ giảng trên lớp.

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

THPT Cẩm Thuỷ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...................................................................................................2 ........................................................................................ 2 1. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2 2. ối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................. 3 . .................................... 3 n. ................................................................................................... 3 2. Thực trạng hứn th h c t n in h c của h c sinh trường hủ hanh a. ............................................................................................. 4 ....................................................................................5 .............................. 5 1. Thực trạn ban đầu. ......................................................................................... 5 h n tích nhi Á II. CÁC BI ụn ụ ....................................................................................... 6 i à n đi n t GI I QUY T V ................... 6 t n ụn tối đa c c iờ h c tại h n thực h nh. 6 ích cực ự iờ ................................................................................................ 7 3. Gây hứng thú cho h c inh tr n c c ti t h c b n c c tr ch i đ n i n...... 7 4. Gây hứng thú ngay từ phần m đầu bài h c, phần giới thi cầ đưa ra của i đề mục mới ............... 8 i n h i ừa ức ới h c inh. .................................... 8 6. Gây hứng thú cho h c inh tr n c c ti t h c b n đ tư ................... 9 7. hường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của h c sinh trong giờ h c. ....... 10 III. HI U QU CỦA SÁNG KI N KINH NGHI M .................................... 10 .....................................................14 ......................................................................................... 14 ................................................................................... 14 ........................................................... 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------THPT A. I. a n hi n cứ của c c nh t í h c ta bi t r n hứn th độn ực th c đ chủ thể tạ ra c c n h hần ự h t triển của hội hi được i c hù hợ ới hứn th ù h i kh khăn c n n ười cũn ẫn c thấ th i i đạt được hi q ca r n h ạt độn h c t hứn th c ai tr h t ức q an tr n n kh n c hứn th th h ạt độn kh đạt hi q cao. r n c c trườn r n h c hổ th n (THPT) hi n na b n cạnh nhữn h c inh i thích đa ới i c h c t th cũn c ột bộ h n kh n nhỏ c c e kh n thích h c ch n h c n n nh n mất hứn th h c t nh trạn ch n h c kh n thích h c ất hứn th h c n đ nh hư n kh n nhỏ tới k t q h c t của c c e n i ri n chất ượn i ục b c n i ch n điề n c c nh hư n ớn tới tư n ai của c c e i hứn th h c t nhất hứn th ới n h c thườn c i n h ch t ch ới i c ch n n hề in h c chính nền t n q an tr n để a n c c bạn tr i c năn độn ch n n hi h n T ứa t ổi h c inh ớ ứa t ổi nhạ c , hi độn hứn th tr n iờ ạ tạ ch h c inh ự hấn chấn h hứn để ti c hi q , i in được th b i h c ột c ch ất h t từ cầ của i c đổi ới hư n h h t h tính tích cực, chủ độn , n tạ của h c inh ất h t từ i c ựn trườn h c th n thi n h c inh tích cực . ừ thực tiễn i n ạ tin h c cũn như i c h c của h c inh tr n c c nă q a đ c bi t t nh h nh k t q tr n nă h c ừa q a t i nh n thấ r n i c tạ ch h c inh hứn th tr n h c t ột điề h t ức cần thi t b n th n t i nh n thấ i c hứn th ch h c inh tr n h c t n in h c ột tr n nhữn i i h h t ức q an tr n hần nâng ca chất ượn ạ h c n i i n tạ được hứn th tr n iờ ạ i ch h c inh a ưa h n tr n q tr nh h c t chính độn ực i t i đi n hi n cứ đề t i n 1. Mục đích nghiên cứu hi n cứ thực trạn hứn th h c t của h c inh ớ trườn THPT hủ 1 đối ới n Tin h c ừ t ra h nh thức thích hợ , ựn nhữn i i h hứn th h c t nh h t h tốt năn ực của h c inh ớ 11CA6 đối ới n Tin h c n i ri n đi đ n ụn ch h c inh ớ 11 đối ới n Tin h c th chí ới c ột ố n h c kh c n i ch n ) nh n n ca chất ượn h c t của h c inh -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài ối tượn n hi n cứ : c điể hứn th h c t đối ới môn tin h c 11 của h c inh THPT. h ch thể n hi n cứ : c sinh ớ 11 trườn hủ n hủ hanh a. hạ i n hi n cứ : 94 h c inh h c inh ớ 47 h c inh ớ 11CA6) trườn hủ n hủ hanh a. II. U. n. c h i niệm c bản  Khái niệm hứng thú ứn th th i độ đ c bi t của c nh n đối ới đối tượn n đ n c n hĩa đối ới c ộc ốn c kh năn an ại kh i c ch c nh n trong quá trình h ạt độn ứn th biể hi n ự t tr n ca độ ự a hấ ẫn b i nội n h ạt độn bề rộn chiề của hứn th ứn th n inh kh t n h nh độn tăn hi q của h ạt độn nh n thức tăn ức ic  Khái niệm hứng thú học tập môn Tin học: th i độ ựa ch n đ c bi t của n ười h c đối ới q tr nh của ự ĩnh hội tri thức cũn như k năn của n in h c thấ được ự hấ ẫn n hĩa thi t thực của n h c đối ới b n th n. 1.2. ầm q an trọng của hứng thú đối với hoạt động học. r n bất cứ c n i c n c hứn th i c c n n ười c c i c ễ chị ới h ạt độn n độn c th c đ c n n ười tha ia tích cực n tạ h n h ạt độn đ ược ại n kh n c hứn th ù h nh độn cũn kh n đe ại k t q ca ối ới c c h ạt độn nh n thức n tạ h ạt độn h c t khi kh n c hứn th ất đi độn c h c k t q h c t kh n ca th chí ất hi n c c ti cực. 1.3. Kh i niệm động c học t p Khi c n n ười c nh cầ h c t c định được đối tượn cần đạt th ất hi n độn c h c t ộn c h c t được thể hi n đối tượn của h ạt độn h c tức nhữn tri thức k năn k , nhữn kích thích đối ới h ạt độn h c t của các em. thể hiể độn c h c t của tr như ự định hướn của c c e đối ới i c ĩnh hội tri thức ới i c nh điể tốt ự n ợi khen của cha ẹ i i n… 1. 1.1. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Thực trạng hứng thú học t p m n in học của học sinh trường m hủ 1, Thanh a. 2.1. ục đích học t p của học inh m hủ 1 hi được hỏi ề ục đích n n nh n th c đ h c t của ần 100 h c inh của hai ớ 11 11CA6 trườn THPT hủ 1 (q a c c ợi : c t để ti th ki n thức để i n ia đ nh để được kính tr n kh n ốn th a kém ai ha h c tư n ai của chính b n th n c c e t i thấ r n ục đích h c t tư n ai c tỷ ca nhất tỷ ục đích i n ia đ nh được i n ười kính tr n kh n th a ké ai thấ h n a đ chứn tỏ ục đích h c t chủ của h c inh hi n na để ch n bị ch tư n ai của chính c c e h c để thi đỗ đại h c c i c tốt thỏa n ước ốn b n th n để i đỡ ia đ nh. 2.2. h i độ v những ng ên nhân hiến học inh ớp trường THPT m hủ 1 ch n, ười học m n in học  Thái độ của học sinh: Kh n h i hi n na đ từ ự tha đổi ề t t inh ứa t ổi ột ố h c inh c n e n tin h c ột n hụ c c e chỉ q an t đ n nh c c c e đ định hướn ch n hề n hi tư n ai a n n n ột ố h c inh chưa thực ự hứn th ới n h c tạ n n t c i thườn tr n nh c  g n nh n chủ của s chán i học m n tin học của học sinh p 11 THPT m Thủ 1: a t hiể t i nh n thấ n n nh n chủ của ự ch n ười h c n tin h c của h c inh c c í a đ : + Do c thấ n h c kh kh n c kh năn đối ới nh c + h t tr n h c t nhiề tố b n n i t c độn kh n iữ được chí q t t h c t . + n h c kh n đủ ức hấ ẫn ới h c inh… 2.3. hững do để học inh học m n n tốt h n a thực t i n ạ tôi thấ r n n i nhữn n n do ắn iền ới ục đích h ct c nc ột ố n n kh c như: + Giáo vi n tạ được kh n khí h c t i hấ ẫn. + Do có c c e c niề đa ới nh c + c để t t i nhữn điề ới tư ic n tạ h n + thức b n th n thấ được tầ q an tr n của i c h c, v.v... ại a khi t được nhữn n n nh n chủ của hi n tượn ch n ười h c ức độ nh hư n ít ha nhiề của c c n n th c đ i ch ct ta c thể đề ra được nhữn bi n h hù hợ h n nh kh n khích h c inh h c t tốt h n -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------B. K I. K 1. Thực trạng ban đầu. rườn hủ ột trườn th ộc kh ực iền n i, nên c n rất nhiề kh khăn ề c t chất hục ụ q tr nh ạ h c đ c bi t n in h c ă h c – t n trườn c ớ tr n đ c h n i tính ỗi h n c chưa c điề ki n để ắ chi ch h n n n cạnh đ n n đi n n n chỉ đủ để h n h ạt độn tốt trườn ới chỉ c h n đa năn n n khi i i n ốn ạ b n chi h i tha đăn kí để phiên nhau ạ . h n c tranh nh hục ụ ch c c iờ ạ tr n ớ h c b nh thườn (tr n trườn hợ ất đi n h c kh n c ự can thi trợ i của c n n h th n tin). nă h c – t i được h n c n ạ n tin h c ch ớ tr n đ c hai ớ t i th n hi để n hi n cứ ch đề t i n ớ ớ h n ch n c c e đề n an c th i độ kính tr n thầ c i c hai ớ đề th ộc nh ớ c b n tự nhi n ố ti t ạ h c k ti t ớ t ần h c k c n ti t t ần ớ . h b nh t chất ượn đầ nă : r n tổn ố h c inh của hai ớ th ố điể từ tr n b nh 53 h c inh điể kh 7 điể ưới tr n 37 h c inh h n c h c inh n được điể iỏi. a kh n 3 tuần i n ạ tr kh n 0 h c inh ắn t 0 h c h c i ờ ch c c e kh n chị inh kh n ch n bị b i nh . c h c th ộc b i rất ít. n c c iờ h c tr n ỗi ớ tr n b nh c inh n ủ t, 0 h c inh kh n ch h t bi ki n để ựn b i, nhiề h c inh khi i n kiể tra b i cũ th ố ượn ới đ c thù rất q an tr n của n in h c ch h c inh hổ th n thực h nh tr n tính bắt b ộc ột cấ th nh của b i i n th t ; ối ới n tin h c rất kh ạ khi i i n h n t n kh n được ùn tính để inh h a ha thực h nh c c tha t c ẫ của b i h c thầ tr tr n ớ được h c t h n t n ới hấn b n h c cha cộn th ới điề ki n ia đ nh ự q an t ề tinh thần từ hía ia đ nh đối ới c c e kh n được đ n đề ự kh khiễn ề thức nh n thức iữa h c inh thị trấn n n th n cũn kh n ít kh khăn ch c thầ tr tr n q tr nh ạ h c. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. hân tích nhiệm vụ Từ thực t hi n na chi ĩnh ki n thức i ề đổi ới hư n h ạ h c h c inh tự chủ độn i n n ười hướn ẫn điề khiển ất h t từ t c i n tin h c n hụ n n h c inh kh n ch h c. Vi c tạ hứn th h c t ch c c e c ai tr rất q an tr n tr n i c n n ca hi q chất ượn ạ h c ể c n cấ ki n thức kh a h c i ục tư tư n rèn n k năn ch h c inh i i n h i ch h c inh ha hứn th h ct ch q tr nh h c t của c c e tr n n tự i c tạ n n niề i tr n n bổ ích b i ưỡn ch c c e tinh thần h c t ạnh ạn trước t thể tạ được hưn hấn đ n đề iữa c c e để c c e c được ự h a đ n tr n nh n thức h c t i c tạ hứn th h c t n tin h c ch c c e cần h i căn cứ + c inh đi h c đầ đủ + c inh th ộc b i khi kiể tra b i cũ. + c inh h hứn h t biể ựn b i. + c inh t tr n ch ca h c b i b i đạt k t q ừ đ ta h n t n c thể ựn c c bi n h để i i q II. CÁC BI ể đ nh h nh thực hi n nha r n đ inh ớ ụn ch nh c c ti chí sau: tốt. t ấn đề đ t ra. à GI I QUY T V i ức độ hi q của c c bi n h được ựn t i đ ti n ới ớ ớ h c inh hai ớ c ức h c n an h c inh ớ được ch n nh đối chứn h c được ch n nh thực n hi c hư n h được t i thực n hi như a : ụng gi o n điện t v t n ụng tối đa c c giờ học tại ph ng thực h nh. i n đi n t hư n ti n hỗ trợ ch i i n i b i i n inh độn h n h c inh hứn th h c t ễ n ti th b i để i khắc ki n thức kích thích n n c hứn h c t khi i n ạ cần h i k t hợ h i h a iữa n h nh ới ời i n iữa n h nh ới hi b n a ch inh h ạt ển ch ển a thực t i n ạ t i nh n thấ hầ h t c c e đề rất thích được n h n để thực h nh thích được h c tại h n đa năn để được h c c c b i i n đi n t c thanh h nh nh ắc inh độn ch n ta ch n bị được th t nhiề nhữn iờ ạ tr n c c h n n cũn ột tr n nhữn bi n h tạ hưn hấn ch h c tr . ạn ch đi c ch ạ th n b kh khan t nhạt ha i i n chi – h c inh ché . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------n cạnh đ h i th t ự c thức h c hỏi khai th c ụn c ch n c nhữn tư i q tr n internet ừn q tha a tư i c ba nhi cũn đưa b i i n ch b i i n ễ bị n ích cực ự giờ ự iờ i chủ độn tích cực h n tr n b i i n của nh hi đ n n hi đ n ự iờ ch n bị b i k h n ẵn n tra đổi ề b i ạ trước khi n ớ i c h t ức thi t thực cần thi t hữn ớ h c c đ n ự iờ cũn i nổi thức h c t của được n n ca điề ki n th n ợi để h t h được ự n tạ tr n q tr nh i n ạ cũn ột bi n h q an tr n i n ch n bị đầ đủ ki n thức h ổ ch trước khi đ n ớ tr nh được t nh trạn ạ cha thi ự ch n bị 3. Gây hứng thú cho học inh trong c c tiết học b ng c c tr ch i đ n giản c inh ba iờ cũn thích ừa h c ừa ch i, ch i để ĩnh hội tri thức ới từ tr ch i ch i để ch kh n khí ớ h c tr n n i tạ ra ự đ n k t iữa c ce i căn th n tr n c c iờ h c ch n ta chị kh n hĩ ra c c tr ch i c h nội n cần tr ền đạt tr n tr ch i ấ chắc chắn c c e ti th ki n thức ột c ch hi q kh n thấ ch n ỗi khi đ n iờ tin h c n giáo i n bi t c ch ắ thời ian hợ tổ chức tr ch i ch h c inh th h c inh rất h hứn h c * í ụ. ờ ư đ độ đ .H . ư m ả lạ mớ ộ ướ lớ đượ m . ướ m . mả m cho ả viên đư (c ) đ ướ . lầ lượ đổ ư đ ớ đ đầ đảm ả ườ đ l * : ả ả ẩ ầ ớ 2 độ ổ lạ í ụ: đổ hư thấ được q 2 độ l l l m ổ độ mộ l 2 đ ả ườ đ m đ l mộ lượ ,h ườ đ ư l m lạ ườ đ đ đ ướ . i bớt ự trừ tượn tr n c ch biể iễn th t t n, h c inh t của ự đổi chỗ c c hần t c c e bị c ốn h ạt độn -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------ời i n của i i n từ đ i c c e hiể chư n tr nh kh n c n t ợ t hiể chư n tr nh chỉ t n c c c nh c c e ch kh khan kh hiể . 4. Gây hứng thú ngay từ phần m đầu bài học, phần giới thiệ đề mục mới Rõ r n n a từ bước ch n của i i n ớ ới th i độ i th n t đối ới h c inh đ tạ n n kh n khí h hứn ch n của c ớ để ch n bị bước b i h c ới ự hứn th h c t chỉ thực ự bắt đầ ới hần iới thi hấ ẫn đối ới h c inh * í ụ : ể bước ti t h c ấ tr c r nh nh ti t in h c i i n ớ tr n ta cầ ột c nh t nhỏ c từ hai nh nh tr n i i n cố để nh nh thứ nhất chỉ t n q chín nh nh thứ hai t n c c q chưa chín) chìa ra hỏi: c e bi t c đan cầ tr n tr ời đ n th chí ai nhưn tạ h c được ự t n hĩ c i n i th : ột c nh t ăn q chín th h i nh nh đầ ti n nh nh thứ hai đư n nhi n n h i. ta t kh n n thể c rất nhiề c được kh n khí i tư i rộn r n đầ ti t ự t tr n h c inh hấ ẫn h n khi c c q anh q chín n bạn n thích n bạn n thích ăn q chưa chín h n th h i bạn n kh n thích ăn t th kh n được hư th ti t h c tr n n i h n ra. a đ i i n iới thi th nhiề trườn hợ c ạn nh đề: n …th …, h c n …th …n kh n th … để h c inh hiể kh i ni r nh nh. ầ m đầ ả l mộ m ớ m l m ớ ướ ạ mớ đ . í ụ 2. ể bước ục cấ tr c ch n của ột chư n tr nh i i n c thể đưa ra ột c đ đ n i n h c inh n cũn c thể tr ời được đố c c e bi t ột b i ăn c ấ hần kể t n từ đ i i n ẫn ắt đ n c c th nh hần của ột chư n tr nh: c hai hần: hần khai b hần th n. ạ đ đ m m ...đ l ầ ạ ả lớ đ ẩ ị ướ mớ . 5. ê cầ đưa ra của gi o viên phải vừa ức với học inh. hực chất của i c h c t ch ỗi ấn đề được đ t ra được nh n nh n r i được nh n thức ức độ ca h n hi i i n i c c e nắ được c i cốt õi của ột nội -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------n kích thích c c e n t t i h t triển ột n i n kh c. Phát huy tính tích cực chủ độn n tạ của h c inh * í ụ: mả ạ ư mả ầ m – 34 m l m thêm đ ư m lớ m m . ầ ư ảm ầ ….) ới cầ đ n i n như c ce c thấ i c i i c c b i t tự c c b i t n đ c ừa ức kích thích ự ha ốn i i c c b i t c c e ch tự nh rất kh c thể i i q t iề n c ce niề i trước n h tinh thần của chính nh tạ được t th i tr n c c e . i c c e chủ độn i i b i t c thể i i the c ch tư i i n ra h c i i the c ch của c c e n hĩ ra 6. Gây hứng thú cho học sinh trong c c tiết học b ng n tư n na c được i i n tự b i đ tư ừ trước tới na ch n ta hi ché th n tin b n c c k tự đườn th n c n ố ới c ch hi ché n ch n ta ới chỉ ụn mộ ử ộ - não trái, mà chưa hề ụn k năn n b n n h i n i i ch n ta c c th n tin ề nhị đi ắc kh n ian ự ộn Tác giả Tony Buzan(1942-London) Theo Tony Buzan - n ười n tạ ra hư n h tư in a bnđ tư ): với c ch thể hi n ần như c ch h ạt độn của bộ nã b n đ tư i h c inh n tạ h n ti t ki thời ian hi nhớ tốt h n, nh n thấ bức tranh tổn thể n i ra c n c thể tổ chức h n ại n hĩ của h c inh . * í ụ: hi tr nh b i - hé t n biể thức, c nh n i t 6) tôi kh n tr nh b the c ch chia b n th nh c c cột ỗi cột tr nh b nội n ột ấn đề c thể tr nh b ột b n đ tư n b n : ội n chính của b i được đ t tại ị trí tr n t của đ c c đ n ị ki n thức được tr nh b the c c nh nh c c nh nh n ại được chia th nh nhiề nh nh c n ch n được thể hi n ới c c hấn kh c nha , từ đ c thể bổ n chỉnh a a ch h n thi n, ới c ch tr nh b như th i h c inh n tạ h n hi nhớ tốt h n khi kiể tra b i cũ c c e th ộc nhớ h n. tăn kh năn hiể đ c hiể của h c inh i c c e thấ th ị khi h c t -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------ta ụn hần ề b n đ tư để thi t k ụn n để tr nh chi ại c n ch h c inh hứn th h n ưới đ ột thi t k của t i b n b n đ tư in a 6.0.1 hi h c th h c inh kh n cần iốn i i n c thể the nh iễn c c e bi t ùn c c đườn nét ắc kh c nha để thể hi n c c nội n kh c nha hính c c e c n thấ h hứn h n ỗi khi h c bộ n tin h c th chí thi t n hĩ n e n n ụn tốt hư n h n ch c c nh c an n n tính th t th i c c e rất nhiề tr n q tr nh hi nhớ h n ại ki n thức. 7. hường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học. i c hứn th ch h c inh tr n iờ h c kh n chỉ ột ần h i rèn n thườn n từ h t đầ đ n h t c ối iờ h c n nữa h i ch ức độ hứn th n c n tăn đ n nỗi c c e kh n để thời ian tr i đi nhanh ch n và khi iờ h c k t th c h c inh ẫn c n c thấ n ti c III. HI U QU C A SÁNG KI N KINH NGHI M ă h c ừa q a ới ự ụn c c bi n h n i tr n đối ới nhữn h c sinh ớ 11CA6 (th ộc nh thực n hi ), t i nh n thấ đa ố h c inh đề rất hứn th h c t kh n khí c c iờ h c i i nổi h n c c e tích cực ựn b i ố ượn h c inh i c ri n tr n iờ ần như kh n c n, q a kiể tra thi h c k điể kh iỏi tăn n rõ r t điể ké kh n c n nhiề . tr nh thực hi n của t i iễn ra như a : ừ thực trạn đ n tr n, sa t ần đầ t i bắt đầ ụn tri t để i n tục ột ố c c bi n h đ n đối ới ớ 11CA6, t i thấ c c e c ự ti n bộ nhiề h n thể hi n th i độ thức ới n h c. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------a t ần thực hi n thườn n bi n h i n ạ ới t i thấ c k t q rõ r t kh n khí h c t i nổi h n h c inh h t biể ựn b i nhiề h n h c inh được kiể tra b i cũ th ộc b i nhiề h n t h c k I không c n h c inh n n ủ t tr n iờ. iề đ c bi t tỉ h c inh ké i đ n kể tỉ h c inh đạt điể tr n b nh, kh tăn lên kh rõ ới đầ nă h c ớ thực n hi đ c đạt điể iỏi. ứ i n tục thực hi n c c bi n h hứn th tr n c c iờ h c ch c c e đ n c ối nă h c th k t q ại c n đ n ừn h n. ối nă h c ớ ẫn c n hi n tượn h c inh i c ri n tr n iờ ố ượn h c inh ựn b i kh n ca h n thời điể trước ba nhưn ớ đ kh n c n h c inh n n ủ t h c ắn h c ố h c inh th ộc b i cũ tăn n nhanh ố h c inh đ n ựn b i kh n ần ột n a ớ đăc bi t căn cứ k t q kiể tra đ nh i chất ượn nă h c th ự h n h a ề tỉ điể kh iỏi hai ớ c n c ự ch nh ch rõ r n . ể inh chứn ch điề đ ta c thể the õi c c tổn hợ a đ : n 1 tq th được a thực n hi hời điểm rước thực nghiệm h m đối chứng iê chí ố tr n ắn h c tr n b nh iờ ố n ủ tr n iờ tính đ n h t h c k 1 t tr n b nh h m thực nghiệm a thực nghiệm h m đối chứng h m thực nghiệm 2 2 1 0 2 3 2 0 ố kh n ch 4-7 5-10 3-4 3- 4 ố th ộc b i cũ 3- 5 2- 5 4- 6 8-10 3 3 4 7 0 0 0 1 ố tr n ựn b i tr n b nh iờ ố đạt điể iỏi ố đạt điể kh 4 3 6 10 ố đạt điể tr n b nh 25 25 29 27 ố bị điể 18 19 12 9 , ké n 2. t q th được kể từ đầ k đ n c ối nă h c -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------hời điểm ết học h m đối chứng iê chí Hết n m học 1 h m thực nghiệm h m đối chứng h m thực nghiệm ố tr n ắn h c tr n b nh iờ 1 0 1 0 ố tr n n ủ iờ 2 0 1 0 3-4 3- 4 2- 3 1 4- 6 8-10 4-10 12-15 4 7 6 15 0 1 1 2 6 10 8 20 29 27 33 22 12 9 6 3 t tr n b nh ố kh n ch ố th ộc b i cũ ố b nh tr n ựn b i tr n iờ ố đạt điể ố đạt điể kh ố đạt điể tr n b nh ố bị điể ké h ct iỏi ựa k t q thốn k hai b n tr n ta c thể iữa hai ớ c c iai đ ạn như a : biể đ nh k t q Biểu đồ so sánh chất lượng đầu năm học giữa hai lớp 30 Số lượng 25 20 Nhóm đối chứng 15 Nhóm thực nghiệm 10 5 0 Điểm giỏi Điểm khá Điểm trung bình Điểm yếu, kém Điểm -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Biểu đồ so sánh kết quả học tập hai lớp cuối học kỳ I 35 30 Số lượng 25 20 Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 15 10 5 0 Điểm giỏi Điểm khá Điểm trung bình Điểm yếu, kém Điểm Biểu đồ so sánh kết quả học tập của hai lớp cuối năm học 35 30 Số lượng 25 20 Nhóm đối chứng 15 Nhóm thực nghiệm 10 5 0 Điểm giỏi Điểm khá Điểm trung bình Điểm yếu, kém Điểm m ại: bị điể nă hn bị điể ké c biể đ tr n ta thấ r n : ới đầ nă h c th ố h c inh ớ ké i từ 19 ốn c n 3 HS; nhưn ớ ố h c inh i nhưn ít h n (từ ốn c n 6 HS); ố h c inh được điể tr n b nh tr n ớ h c ố h c inh được điể iỏi kh ca ấ đ i tăn ca ới ớ 11CA5. ới đầ hư , ự tăn n rõ r t ề th nh tích của c c h c inh nh thực n hi ới c c h c inh nh đối chứn đ ch thấ hi q của i c ụn c c hư n h hứn th tr n c c b i i n tin h c được đề tr nh b tr n đề t i n c tính thực tiễn ca c thể ụn rộn r i ch h c inh c c ớ trườn hủ n i ri n h c inh c c ớ của c c trườn iền n i n i chung. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------C. K ,K K Tr n c n hi n cứ n kh a h c thực tiễn i n tr n nă h c k t q đạt được q a i c ụn c c bi n h tôi đi đ n nhữn k t n sau đ : ạ khối ớ n i tr n b n th n 1. ể tạ hứn th đối ới h c inh th trước h t h i inh n a từ hần đầ b i h c hần iới thi đề ục ới 2. i n h nh thườn hỏi kinh n hi tăn cườn hứn th ch h c n i c ự iờ của c c đ n n hi ẫn nha để h c ự ch n bị ch đ ch c c b i ạ . 3. i i n cần h i kh i ự thích n h c b n i c đầ tư thời ian thi t k c c i n đi n t c c đ tư . r n q tr nh i n ạ i i n h i bi t h t h tính tích cực chủ độn n tạ của h c inh 4. hư n ti n ạ h c h i đầ đủ tuy nhiên kh n thông tin để a t nh trạn chi - ché ạ ụn c n n h 5. r n c c ti t h c h i tạ ch c c e ự hứn th từ đầ ch đ n h t ti t h c tạ ch c c e ự hứn th i tư i h c để i - i để h c tr nh é đối ới h c inh 6. Trong ỗi iờ h c a ỗi th nh q đạt được của h c inh n ời khen n ợi biể ư n của i i n nữa c n kh n khích c c e h n tr n i c ựn b i. 7 hườn n củn cố h t triển hứn th của h c inh tr n in h c n kh n c c ễ c c e q a tr ại ự ch n ười h c. kè the ạnh ạn iờ h c ,K ốn thực hi n nhữn nội n tr n c hi q đ i hỏi ỗi i i n h i kh n n ừn n n ca ki n thức h c hỏi tr n i hư n ti n th n tin để tạ ch nh ột tr nh độ ch n n ữn n thườn n h c hỏi r t kinh n hi c c đ n n hi tr n n i nh trường, i i n cần h i nắ đ c trưn của bộ n c hư n h ạ h c inh h ạt n tạ h it i c ch để c i ti n c ch ạ từn hần nhỏ the hướn tích cực h a h ạt độn h c t của h c inh bổ n n tạ th nhiề thủ h inh độn hấ ẫn đa ạn h a c ch thức tr ền đạt ỗi b i h c h i ự thích n h c, b i the t i hần ớn c c tố ch h c inh hứn th h c t đề hụ th ộc ai tr của i i n . r n điề ki n n hi n cứ đề t i c n hạn ch hạ i hẹ thời ian c n t c chưa . hữn c ch thức nhữn c n b c hứn th ch h c inh tr n h c -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------t n tin h c h t ức h n h ỗi n ười c ột hư n h bi n h của ri n nh hữn k t n của đề t i ù a cũn nhữn ki n của riêng c nh n t i kh n tr nh khỏi nhữn thi t hạnh ch Rất n nh n được ự đ n của c c q thầ c n r n c nhữn tư n ha h n bổ ích h n để bổ n chỉnh a nh để đề t i n th h n thi n để t i c th h nh tran hục ụ ch n n của nh n c n tốt h n tr n nhữn nă h c tới *Kiến nghị : - Vi c tạ hứn th ch h c inh h i ti n h nh thườn h n h ề h nh thức. -V đ ột chức năn ri n bi t ùn ạ h c. ạ - ần tran bị th h cn c n hi Xin ch n th nh c Á Ủ Ủ R n i n tục n h c an tính đ c thù ri n n n cần h i c h n h c i trườn tr n nh th n t đầ đủ ti n n hi đ ột ố tranh nh t i i q h n hục ụ ch n h c để i c n! hanh a n th n i in ca đ an đ kh n a ché nội nă của nh i t n của n ười kh c. ười i t: hạ hị ườn -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------K 1. n ức h c ứa t ổi t h c ư hạ , h a ư hạ , ại h c ạt. 2 ễn an n hủ bi n h c đại cư n ội. 3 c ại h c ạ h ci ục. 4. Tuvanhuongnghiep.vn/cam-nang/cam-nang-huong-nghiep/hung-thu-hoc-tap/ hung-thu-nghe-nghep 5. www.thanhnien.com.vni ạ hứn th h c t ch h c inh Thiên, Minh Luân) 6 ển t b c hội inh i n ần thứ ẵn nă 2012. i ra: ụn c c t i i ch n n c i n quan. - ha kh c c hư n h ạ h c tích cực ạ h c b n h ạt độn ạ h c b n b n đ tư tr n ạn nternet. - ha kh c c b i i t của c c đ n n hi tr n thư i n b i i n đi n t baigiang.violet.vn -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Giáo viên: Phạm Thị Hường
- Xem thêm -