Tài liệu Tạo các ou và di chuyển các tài khoản user vào

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

• Tạo các OU và di chuyển các tài khoản user vào 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 1 Thực tập 9-2: Tạo các OU và di chuyển các tài khoản user vào • Mục tiêu: Tạo các OU và di chuyển các tài khoản user vào đó • Phải quen thuộc với việc dùng các OU điều khiển ứng dụng thiết lập Group Policy • Tạo OU mới dùng Active Directory Users and Computers • Di chuyển các tài khoản user vào OU mới đó 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 2 Thực tập 9-3: Tạo 1 GPO và xem các thiết lập • Mục tiêu: Tạo 1 GPO và dùng Active Directory Users and Computers như cách thay thế cho phương pháp MMC snap-in • Từ Active Directory Users and Computers, dùng thẻ Group Policy trong Properties của 1 OU đã có để thêm và tạo các GPO • Xem các thiết lập cấu hình của 1 GPO 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 3 Sửa chữa 1 GPO 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 4 Sửa chữa 1 GPO • Bảng 9-1 hiển thị các loại cấu hình cho cả computer và user • 2 thẻ trong Properties cho mỗi thiết lập: • Thiết lập cho phép kích hoạt/cấm • Giải thích các thông tin về thiết lập • Nội dung GPO được lưu giữ ở 2 vị trí: • Group Policy container (GPC) • Group Policy template (GPT) • Mỗi GPO được định danh bởi một globally unique identifier (GUID) 128-bit 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 5 Thực tập 9-4: Xóa 1 GPO • Mục tiêu: Xóa 1 GPO dùng Active Directory Users and Computers • Các GPO đã tạo trước đó được xóa từ 1 OU 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 6 Ứng dụng của Group Policy • 2 loại chính: • Cấu hình computer (các thiết lập áp dụng cho các computer trong container) • Cấu hình user (các thiết lập áp dụng cho các user trong container) • Ngay khi computer khởi động (hoặc user đăng nhập) • Computer truy vấn DC về các GPO. DC tìm các GPO có thể áp dụng. • DC trình ra 1 danh sách các GPO. Client lấy các mẫu GP, áp dụng các thiết lập và chạy các script • Tiến trình cơ bản giống như vậy khi user đăng nhập 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 7 Điều khiển các thiết lập User Desktop • Các mẫu: • Dùng để hạn chế thao tác cấu hình user desktop và computer • Giảm công sức quản trị • 7 loại chính của việc thiết lập cấu hình có thể áp dụng cho computer hoặc user của 1 GPO 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 8 Điều khiển các thiết lập User Desktop (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 9 Thực tập 9-5: Cấu hình các thiết lập User Desktop • Mục tiêu: Cấu hình và kiểm tra ứng dụng của thiết lập GP • Dùng Active Directory Users and Computers để truy cập thiết lập mong muốn • Cấu hình các thiết lập dùng trình soạn thảo GPO • Kiểm tra lại cấu hình có kết quả như y/c 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 10 Quản lý bảo mật với Group Policy • Các thiết lập Password Policy, Account Policy, Kerberos Policy chỉ có thể áp dụng trên các đối tượng domain • Các nút khác trong loại Security Settings có thể áp dụng trên cả domain và các OU • Local Policies • Audit Policy • User Rights Assignment • Security Options 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 11 Quản lý bảo mật với Group Policy (tt) • • • • • • • • • Event Log Restricted Groups System Services Registry File System Wireless Network Policies Public Key Policies Software Restriction Policies IP Security Policies on Active Directory 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 12 Thực tập 9-6:Cấu hình các thiết lập bảo mật GPO • Mục tiêu: Dùng các thiết lập GPO để cấu hình 1 logon banner cho các domain user • Dùng Directory Users and Computers để truy cập Default Domain Policy GPO • Tạo một logon banner • Kiểm tra là banner có xuất hiện 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 13 Thực tập 9-7: Cấu hình các thiết lập bảo mật hệ thống file dùng GPO • Mục tiêu: Dùng các thiết lập GP để cấu hình các quyền bảo mật • Tạo 1 thư mục • Dùng Active Directory Users and Computers để cấu hình các quyền trên các thư mục • Kiểm tra lại 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 14 Gán các Script • Windows Server 2003 có thể chạy các script trong lúc: • User đăng nhập và đăng xuất • Phần User của GPO • Computer khởi động và shutdown • Phần Computer của GPO • Mặc định là các script chạy đồng bộ từ trên xuống dưới • Có thể xác định các thời điểm script time-out, thực thi không đồng bộ và ẩn các script 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 15 Thực tập 9-8: Gán các Logon Script cho các User dùng Group Policy • Mục tiêu: Dùng các GPO để gán các logon script cho các domain user • Tạo 1 file script • Thêm script vào chính sách logon của một nhóm nào đó dùng Directory Users and Computers • Kiểm tra lại script chỉ chạy trên các user của group này chứ không phải group khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 16 Tái điều hướng các thư mục • Cho phép tái điều hướng các nội dung của 1 user profile đến 1 vị trí trên mạng • Nội dung có thể tái điều hướng là: dữ liệu ứng dụng, desktop, My Documents, Start menu • Tái điều hướng có ích vì: • Hỗ trợ backup • Giảm thời gian đăng nhập • Cho phép tạo 1 desktop chuẩn cho nhiều user 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 17 Tái điều hướng các thư mục (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 18 Quản lý thừa kế Group Policy • Thứ tự đặc biệt cho ứng dụng GPO: • Local computer  Site  Domain  Parent OU  Child OU • Theo mặc định tất cả các thiết lập GPO được thừa kế • Tại mỗi mức, có thể có nhiều GPO • Các chính sách được áp dụng theo thứ tự mà chúng xuất hiện trên thẻ Group Policy cho mỗi container, bên dưới GPO đầu tiên • Áp dụng số lượng nhiều các GPO có thể ảnh hưởng hiệu suất khởi động và đăng nhập 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 19 Quản lý thừa kế Group Policy (tt) • Các mâu thuẫn được giải quyết theo một tập các công thức • Các chính sách được cập nhật tự động tại từng thời điểm và có thể cập nhật thủ công • Các chính sách có thể liên kết với 1 site, domain hoặc các OU container • Một GPO đơn có thể liên kết với nhiều container 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environemnt 20
- Xem thêm -