Tài liệu Tam thức bậc α và một số ứng dụng

 • Số trang: 18 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 324 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ TƯỜNG VY TAM THỨC BẬC (a) VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp Mã số : 60.46.40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2011 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU Phản biện 1: TS. LÊ HẢI TRUNG Phản biện 2: PGS.TS. HUỲNH THẾ PHÙNG Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 11 năm 2011. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Sư phạm - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 0 12 345 6789  !"#$%&"'()*%#+,-#-.$ /0123141(25.1(6$7$89$:$85;31<=6$%# >*>.'2?@$AB;2(C5.#3-#"#$%&$:$%# "$D-;E8F<%#"'8F<5./!GH? IJB;28F$:$5.A1K$C:$D L02/$C*F":%#M2%&5.2=*B;1$ -#2=*"ENOP1Q(0E-.$%#=RS(,-T%&2=*"E2$ U8*5VW24? I&#$XYZ[ \ ]^ NOP_[`ab\c dcXe=(*= =;LW2":M%&=S(&#$fg=#>2;#30JV%V$C+ %$D$:5.3W2=<#89 !? I&#$-$AB;2(C$&;;3A(&1(0"'()*18F< %#"'8F<(.$>L%#-8g$-###fg%h$+C =#":M(2!? i71d j c k \l me=DL%#B;2"#$%&2=*"ENOP%#* 5V/2; !? mH=(8g=S>L/n;E>o5V"'()*1<=$,-h'17 '%#pM35+1>=S>L"#$=h$Q-T;3C(q"$C? r73bstc_u v[ _c k \l m$A*;"#$%&2=*"ENOP%#2=*"E2$%#pw *5V-$AB;2? m$A*;Q#$-$D;1$<W2xyzy{|m;3}~€E;1 #$-$D;"$58‚>$$7$1W>;3A1.G%#;$ 0 123456789 1488184 !"#" !$% &'( )9*8+14,8919 -.9/416789 1908 18821793 1249 25179312491266,7 8842516919+8 8:812; <= !>?@A?B&CDEF&E$G &H?IJED$ 56688-K161179L98789 8/M6N42OMP908,912 90879Q19R STU(EVW&&H?X(Y CZ [\ ]O-79^-_6^4.`1\4119 -.9/ a893 b93c12492N1d-1e188.9-4-K1,76;9fML12893 g 893h b93cc12492N8821*i 1 -19+82\89 jk18:812; 66,74218:812;12884/ 2\79312492\89 b93ccc12492N1 -19+82\8lmn41 -19+82\8lmopn -7*9 q d 2516919+8kr2 0 1234567 1819 5 2 114 5 !"#$%&'()%*+!,-./(0 0*0!'123 4567897:7;<./()=>?!'12@:AB!'12CDEFG HEIJKEJLMHN GOP QRST&?UVOWHCDEFXOMYEZ[3 QRRST&?UGOWHCDEF\OYEZ[3]>?-^'_`% (a% EGbcKH3 QRRRST&?UXOWHCDEFGHIDEbEdFDEbEIF(e hU K ;j3j@ EdfIGbcHg ciHiP kl0,HCDEFVO% EZDEdMEIF(HCDEFXO% EVEd mEXEI3 2nopq7:7;<./-`@:<)?%+r(-s-tu#$v#HCDvFV OUXO(EdVvVEI,-wEdfI*+!sCDEF_*-.x ;j3j@3 2nopq7:y:z{|_B%`DvM}F3~`#CDvFN GO(CD}FN GO3 € -w † CDvFXO ‡ˆ‰UXOŠ‹vVEdV}VEI ‚Fƒ„… H HCD}FVO 0 6 89 2  112345 7 789 2 89 2 7   1112345789 2  7 8 < !"#$%&'&()*+,7 -./892012345+2-6723 79:; =>23.?@. A B 45+2-6723 ;97 A B (()*+,7 -./892012345+2-6723 ;97 =>23.?@.45+2-6723 8 < 79:; !"#$%&C&D.EF23-6/2.G::HI @J23.5KLM-.N@OP.5=>@.QP.5 9H@JRS23  I : :T A < M U V W O  : T:T HI G !"#$%&X&D.EF23-6/2.G::HI @J23.5KLP.5=>@.QP.59H@J RS23 6 I : :T MUVYO HI : T:T !"#$%&Z&[\5].EF23-6/2. MUV^O 7::HI :7:I MUV_O @J23.5KLP.5=>@.QP.5799H@JRS23 : :T  7I : T:T G MUV̀O I  HI TG 0 1234567 89 82 1 129 11 85 5 95 !"#$%&!'()*#+,*-*+#./01'2#34# 5$#$,#6)7$*"8,*9*:;!<#=>?+)*#+*+#.=>4#"*+ #.@4#5$,0AB CDEFGEHIJEHKLMMHNEOPJHGQHGQOQRMSTUVMHWEGVEHIJOPJHGQFXQYZQ[\ bi_ ]^[_`abc[def[`eg`d_ch jkb^fdlmcga`dn oHQFpqMRKjriEHsc]^[_`ati_u[_`vwx yPz{HQfdrmcgY|c}iEHsHQ~MMHQM c[deg`dt€f[`€_u[_`vwn ‚WƒM„H…†‚QM„q{HQcbgb‡_fbˆ‰EHsEGFW…JONEFŠM„EHIJ‹KUMOQRE [de`dt‰€[`€ HGz ŒetŽŒ_Œ_tin ‰ yGKqEG‘’“M„J”JE•MHJHNEJ–G’—M„†H˜MEHIJOPJHGQ c™[def™[eg™ `b c d[defd[egd 0 12343567389    4!"#$%&'(9)*+9,-.#3/ 012 34567859:;<=>6?@5AB?5@7225A782%501 12 BCDE$FGH+<=FIJ+,("K">?5L24%78?5&=475ž5E5Ÿ&375#$2= 12 72%5—K78 -.œ- + œP-œ Y pqe_romZ[¡[stuvwvxyzt{v6|}~€8wz‚ƒ7„„t…z34„t†„t…zv‡ˆ t4xy +‰IJX-‰IJXŠ‹‰X-Š‹‰X 0 12324 56789  !6"9 # $%&'()*() +, +-./, 01 23456978(9:;<6=(>1?@(&A() ,CBD B B,+ E89B-./ F GH2IJKLM4N4OPQRSRTUVPWR XYCXYDXY,YC,YD,Z[\]^_SV`abcddPeVfg dPhdPeVRijPg]TU k/ CX DXF X, k/ C, D, 12324 lCXDXZ 56789 0 0 lC ,D, !6"9 # $%&'()*()69m(3n9o7-./p , B +lB k/ +B,Y +B,YB-./ Y 1(q(3456978(9:;<6=(>1r?@(&A() ,XBCXDX lC B D X X D,lC,B,,BC,D, GH2IJKLM4s4OPQRSRTUVPWR XYCXYDXY,YC,YD,Z[\]^_SV`abcddPeVfg dPhdPeVRijPg]TU , CX k , k / / D X X , k/, C, k/ D, , F 12324 56789  ,XF !6"9 # 91%$tEru2$t7 , 01(q(345 6978(9:;<6=(>1r?@(&A() ,CXBDX X,B B,C,BD, E89B-./ F 0 123456789 9 !"" #$%" &" #'( % )*+,-./012,/34,-./12,/4 5363978,-./012,/*9 :9:;<=$%(" >"?@AB% "C BD"'(( EB> (FG" )*90 =+9HIJ34 89K 5363L2M3N7OPQ7RSTU7V4WX7SMQYSZ3 [\]^_`a^bacde`^fghD$%Bi" j>"k @C"" *m l+/3*/H4/4*mn "opqr 53639 stuvwpH4p4*mxyz{y|}~x€z~y‚yƒ„~y„…†‡/ˆ*p‰Š/H* IIp  I ‘p4q ‹ Œ „tuvw I Ip Žopqr I’=p xyz{y|}‹~x€z~y‚s~ y„…†/*pxy“ƒ†”~•„–w—„…~˜Š„x™š~› Œ „„tuvw I Ip Žopqr =p;I;p4q xyz{y|}~x€z~y‚œ~y„…†/*p‰Š/*IIpx€™~opqr œtuvwqH4q4*mxyz{y|}~x€z~y‚yƒ„~y„…†‡/*q‰Š/*IIq I’p4q ‹ Œ „tuvw I Iq Žopqr I‘=q xyz{y|}‹~x€z~y‚s~ y„…†/*qxy“ƒ†”~•„–w—„…~˜Š„x™š~› Œ „„tuvw I Iq Žopqr p4q;I;=q xyz{y|}~x€z~y‚œ~y„…†/*q‰Š/*IIqx€™~opqr 01 23 7 7 8 9 9  9 456 8    39 2 89!"#$%&'!% ()(*+,%&-+./01 8014834'5%& 6978 23 89!"#$%&'!% ()(*+,%&-+. 018 1484 '5%&6978 99 :3 > 0B8 C 3 ? @89 ;<=? A90 18 2 !"#$%&'!% (*D%&-+./E 01 8F 14834'5%&6978 3 0B8 G89 01 89H3CH89 01 8H3CH8 !"#$%&'!% IJ%&(*%&-+'5%&6978 ;KLMN56OPQRMS6QTUMSKVW6XMSY=Z6[\K:K]^_8WK`6K=ab6Kc^_[6 bdMN566Kec6QTUMSKVW8f ghijklmjnmopqljrrfs:t:uvw:]Mx=LMWKTyMS6QzMK .8. . 78 6QRMS697 {79|}f ~€ ‚9!"#$%&'!% (*(ƒ(%&-+.9„….08 09 08 099 01 89†"#$%&'!% ()(*%&-+.9'5%& 697 { 00 1123456879   1 1 6976  !"# $2%& '( #) * . 123459'( #+*  , 1-6879! 809/0  !"# 112 6 '( #:* 7 89 -6;9< * 3457/7 96 7 : 89 ./ 7   1 1=>-689? 8090 !"#@ 1112 6 9 ' ( #:* 7 8 A / * 345 796 7 + 8/+* 9  B C 1 !"# 3DEFGHIJKLMNO1IPLFQR1ST1( U# U#( UV(6" #WWWMXFYQZ[M GHIIZ\FYI]FDZMLMNO1IPLFI^FY_5LI`SO``a 01 2345678 9 93 2 2 9 93 2 2 8 2 !" #$% &'()*+,-*.)/01*123+.4*567+89+.0:.);12<1)0+ =>?@AB?CDE?DFBG AH IJKLM 1)4.0:.);12<1>@.NOPQ R>?@AB?SDE?TDFUVVHU?VH IJKWM .0XYZ[5\6]4)3:6'^_.Z`-R>?@ a_..bcd5\)efQBVH g)+6/ Rh>?@AB?SijDE?Tij klmn-EoH.)pRh>?@oHq?VHKg)+6/R>?@r3)3:6s5\2+n5K kklmn-EtH.)pRh>?@AHu ?A?v89+ w Exz{|y ?vA i B }~R>?@oR>?v@q?oH g)+BtH.)p.01/(n.,-€5\ce1r]+QR>?@R>?v@q?oH ‚cƒ5\.„5)c.bcd5\)ef.0:.);12<1)0+….0(†)+‡-Q ˆ>@AiBR>?v@AwŠi xwi‹Exz{|| ‹>iEB@iFB ‰ B 01 234567898  ! "# $! %&'()*+ ,"-"#./0123 45671%&'()* 8  9 :;(<* 445671%&'()*= 8  > :;(<* 2345678?8671@ABC&(<*D>: : E&B*F > GE&* :&(<* 78? HIJKLMNOPNQ'RSOPNQ'()RTUVOWKXYZ[KLMN\]^Z_5``V a> bcdef0gh G/AD gh ,o2o3 ij+k(lCmn pcq f0gh G> Gfb >: r s8/01gh Gctu>! "# $! j2 v gw>/x/# y9 :> Gfb'&'=j*gpf0gh G z ,o2o3fe{ >uD|kfyD|'2a b"buw>} 7~b8f0 gh G/A &*+'(lCmn ,o2€3 D>: :/01gh G"ctu>! "# $! j2 a >uj"#:,o2€3wD1u>&*'‚jw>g sf0gh Gƒq:1~~ ,o2…3 '‚j+'(lCmn„ †‡~#f0gh Gƒq:1~~fb'"#/01gh Gctu>! j a: ˆ r s8w71/01gh Gctu>! "# $! ‰= : -w>} >u,o2…3fyf0gh GD>1gŠu ‹Œ (lCmn„ '‚j+' ‰ ‰ a78 q:w>~A bcdef0gh G/AD gh ,o23 ij+k(lCmn 01 23456789 5 4 45249452 2 45 452!"4#$ 4# % 5&'( ) 4527*#+5 25,+5"-./ 0534(1( 92#3 934242545 56 25$49452 2789:;78< :<=;623 4 4524 > 45 5 ?/@ A 24254545 2 BC8 45 2:4 &2 4 452 "DE 8:F.G 8:"H9I"JKL9 ?/M ( ) 4527*#+5 25,+5"-./ NO 4 452P8# $) 2789:;( ) 4527*#+5 25,+5 "-./Q6BR(S 4 452P8# $)25$4# % 5&'*9 *$25T225T #A ( ) 4527*#+5 25,+5"-"U7"U<=;25$4# 2425,2V 45?/M 2 4 452B)W XYZ[\]^_`_N*BR25$4# 2"U <= 2a'BC789:;45b9c d)+e 8<:<=/053 f"gD 8 8f"gH Lh E 9I "JK ?/i F.G "U : : "U j ) 4527*#+5 25,+5"-"U/ ^_^ klmnopqrmstZ\ruZvwxZ yqrmstZ^_`_z{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ9‰9Š‹89:ŒŽ8<:z{†‡‘Ž†{’“†‡ fˆgD f‰gD fŠgD fˆgH f‰gH fŠgH ‰ EŠ Eˆ G ‰ EŠ Eˆh ”r•r_–BR(S 4 452?/M/–23 — fˆgD 8 8fˆgH ˜ ˜ E :F.G : ‰ 9 ˜ ‰ ˜ ˜ ˜ ˜ ™f‰gD 8 8f‰gH E :F.G : Š 9 ˜ Š ˜ ˜ ˜ fŠgD 8 8fŠgH ˜ ˜ ˜ š ˆ E :F.G : ˆ 01 234567689 45 45676 45 6 4  6  $% % %&   !"# !   ' ()*+, -. /76 $% % %&  ()*12, !"0   # !"0 2345()*+,83()*12, 6  % % %  #  ' 4 6567856 45954* :;<=>?@ABCBDEFGHIHJKLMG#NHGNI#ONHGNIPJ#PQ RSTUVWXYZ[E\[E]X^_`aVbcXEd^ gh gh gh efG I J i= 5 ?/ % $3 =5  3 $  !"#7 !"@A#<B(CD/ 33E6%3FCG3 H (I% JK/=3 - Xem thêm -