Tài liệu Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng anh thcs

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS lêi nãi ®Çu TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ ®îc nhiÒu quèc gia sö dông nhÊt, nã trë thµnh tiÕng b¶n ng÷ cña nhiÒu níc, lµ ng«n ng÷ giao tiÕp gi÷a con ngêi víi con ngêi trªn toµn thÕ giíi. Víi xu thÕ héi nhËp quèc tÕ, ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s½n cã trong mäi lÜnh vùc. Ng«n ng÷ giao tiÕp trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc vµ cã søc m¹nh tiªn quyÕt. Ngoµi tiÕng mÑ ®Î, ngêi ViÖt Nam ®· coi tiÕng Anh nh ng«n ng÷ giao tiÕp thø hai, hÕt søc coi träng vµ ®a ch¬ng tr×nh tiÕng Anh nh mét m«n chÝnh kho¸ vµo c¸c trêng häc, thËm chÝ ngay tõ bËc TiÓu häc. Chóng ta còng x¸c ®Þnh thÊy râ vÞ trÝ cña m«n häc ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi: lµ mét c«ng cô t¹o ®iÒu kiÖn hoµ nhËp víi céng ®ång quèc tÕ vµ khu vùc; tiÕp cËn th«ng tin quèc tÕ vµ khoa häc kÜ thuËt; tiÕp cËn nh÷ng nÒn v¨n ho¸ kh¸c còng nh nh÷ng sù kiÖn quèc tÕ quan träng. Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o ®a ra môc tiªu cho bé m«n: Ch¬ng tr×nh m«n tiÕng Anh cÊp THCS nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ tiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. Riªng c¸ nh©n t«i, víi c¬ng vÞ lµ gi¸o viªn phô tr¸ch bé m«n tiÕng Anh ë trêng THCS, t«i n¾m râ ®Æc trng ph¬ng ph¸p cña bé m«n m×nh phô tr¸ch. Cïng víi thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y t«i lu«n nghiªn cøu, t×m tßi n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc bé m«n tiÕng Anh, ®Æc biÖt víi nh÷ng vïng miÒn cßn nhiÒu khã kh¨n nh trêng t«i. Víi nh÷ng tiªu chÝ ®ã, t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi "TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS". Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ghi chÐp vÒ lÝ luËn thùc tiÔn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. RÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I - më ®Çu 1- LÝ do chän ®Ò tµi 1.1 C¬ së lý luËn: Ngµy nay, sù ph¸t triÓn mang tÝnh bïng næ cña khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin vµ sù thay ®æi cña x· héi, cña ®Êt níc. §Êt níc ta ®ang ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng con ngêi míi n¨ng ®éng , s¸ng t¹o, chñ ®éng tiÕp thu ®îc nh÷ng tri thøc khoa häc ,kü thuËt hiÖn ®¹i, biÕt vËn dông t×m 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý cao, nh÷ng vÊn ®Ò trong cuéc sèng cña b¶n th©n vµ x· héi. §ã chÝnh lµ môc tiªu gi¸o dôc cña §¶ng vµ nhµ níc ®· ®Ò ra. §ång thêi ®øng tríc mét thøc tr¹ng vÉn cßn ®ang tån t¹i ë c¸c nhµ trêng THCS hiÖn nay, mÆc dï ®· vµ ®ang tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nhng cßn h¹n chÕ ë mét sè Ýt gi¸o viªn vÉn cßn quen víi ph¬ng ph¸p cæ truyÒn ®¬n thuÇn nªn chÊt lù¬ng gi¶ng d¹y cha cao, vµ quan träng lµ trong n¨m häc 2002 - 2003 ngµnh gi¸o dôc ®· tiÕn hµnh thay ®æi ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa líp 6,7,8,9 trong toµn quèc. V× néi dung thay ®æi nªn viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ ®iÒu tÊt yÕu x¶y ra. VËy ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë c¸c trêng THCS lµ nh thÕ nµo? T tëng c¬ b¶n cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p ®· ®îc nghÞ quyÕt TW 2 kho¸ VIII chØ râ : “ Ph¬ng ph¸p d¹y häc ë níc ta hiÖn nay cÇn ph¶i thay ®æi theo híng : Kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc. Tõng bíc ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn, ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc tËp tù nghiªn cøu cho häc sinh”. §Þnh híng nµy ®· ®îc ph¸p chÕ ho¸ trong luËt gi¸o dôc ®iÒu 24, 25. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc, båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. Trong nhµ trêng, tiÕng Anh lµ mét bé m«n kh¸ míi mÎ, cã ®Æc thï riªng, g©y trÝ tß mß ham mª víi häc sinh song còng kh«ng tr¸nh khái g©y ra nh÷ng khã kh¨n lµm n¶n trÝ ngêi häc. Do ®ã gi¸o viªn còng gièng nh mét ngêi nghÖ sÜ, cÇn nhËn biÕt mét c¸ch tinh tÕ, nh¹y c¶m ®Ó cã thÓ t¹o cho ®èi tîng häc nh÷ng høng thó vµ niÒm yªu thÝch ®Æc biÖt víi bé m«n m×nh phô tr¸ch. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm "lÊy ngêi häc lµm trung t©m ",ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ®· cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n. Ngêi d¹y kh«ng ph¶i lµ ngêi duy nhÊt n¾m gi÷ kiÕn thøc vµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc mµ chØ lµ ngêi híng dÉn, ngêi hç trî,ngêi cè vÊn ngêi kiÓm tra... Ngêi häc kh«ng cßn lµ ngêi thô ®éng tiÕp thu kiÕn thøc mµ lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc, chñ ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh häc tËp nh»m ®¹t ®îc môc tiªu d¹y häc cña m×nh. D¹y Ngo¹i ng÷ nãi chung,tiÕng Anh nãi riªng, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ rÊt râ rµng vµ quan träng ®Æc biÖt trong giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ . Tõ nh÷ng luËn ®iÓm trªn viÖc c¸c em häc sinh trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS häc tËp mét c¸ch tù nhiªn vµ linh häat sÏ t¹o ®îc niÒm vui høng khëi trong ph©n m«n tiÕng Anh. NhËn thøc ®îc tinh thÇn trªn t«i ®· cè g¾ng vËn dông hiÓu biÕt cña m×nh vµo viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong bé m«n tiÕng Anh do m×nh phô tr¸ch, sao cho trong mét tiÕt häc gióp häc sinh ®îc thùc sù suy nghÜ nhiÒu h¬n, lµm viÖc nhiÒu h¬n, trao ®æi vµ thùc hµnh nhiÒu h¬n vµ ®îc ®¸nh gi¸ nhiÒu h¬n, tøc lµ häc sinh ®· tÝch cùc chñ ®éng trong qu¸ tr×nh tiÕp thu kiÕn thøc , gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc. 1.2 C¬ së thùc tiÔn: ë nh÷ng vïng ®« thÞ, thµnh phè tiÕng Anh trë thµnh nhu cÇu cÊp thiÕt cña nhiÒu ngêi. NhiÒu trung t©m, c©u l¹c bé më ra kh¾p n¬i ®¸p øng nguyÖn väng häc tiÕng cña mäi tÇng líp ngêi d©n. Song ngîc l¹i, ë nh÷ng vïng n«ng th«n tiÕng Anh ®Õn víi ngêi häc cßn míi mÎ, l¹ lÉm, nhËn thøc cña nhiÒu ngêi cßn h¹n chÕ. Do ®ã, t¹o ra ®îc niÒm ham thÝch cho ®èi tîng häc còng kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. TiÕng Anh lµ bé m«n kh¸ thó vÞ nhng ®ßi hái sù cÇn cï, chÞu khã cao tõ phÝa ngêi häc nÕu kh«ng kiÕn thøc sÏ dÔ dµng ®øt qu·ng vµ dÔ quªn. T¹o dîc dÊu Ên cho häc sinh ngay tõ viÖc tiÕp thu c¸i míi gióp c¸c em nhí ngay vµ kh¾c s©u lµ niÒm b¨n kho¨n tr¨n trë cña c¸c gi¸o viªn. Trªn con ®êng t×m tßi sù thÓ nghiÖm, tÝch luü t liÖu vµ häc hái kinh nghiÖm ®ång nghiÖp, dù c¸c líp tËp huÊn chuyªn m«n cña së Gi¸o dôc- §µo t¹o H¶i Phßng vµ phßng Gi¸o dôc- §µo t¹o Tiªn L·ng chóng t«i ®· ¸p dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn ®¹i, häc vµ ch¬i, ch¬i mµ häc vµo c¸c tiÕt d¹y g©y høng thó cao nhÊt cho ®èi tîng häc vµ trong qu¸ tr×nh thùc nghiÖm cña c¸c líp chóng t«i ®· ®¹t kÕt qu¶ t¬ng ®èi khÝch lÖ. C¸c em ®· thÝch häc m«n tiÕng Anh h¬n, høng khëi vµ m¹nh d¹n h¬n. NhiÒu em ®¹t ®iÓm giái, kh¸ h¬n. C¶m gi¸c nÆng nÒ víi mét tiÕt häc kh«ng cßn vµ ®iÒu ®ã chøng tá híng ®i cña chóng t«i lµ ®óng ®¾n. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: T¹o ®îc dÊu Ên cho häc sinh trong viÖc tiÕp thu c¸i míi, rÌn c¸c kÜ n¨ng: nghe, nãi, ®äc, viÕt. Gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn thu nhËn vµ trao ®æi th«ng tin, n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, cã hiÓu biÕt thªm vÒ x· héi. t¹o ®îc cho c¸c em høng thó häc m«n tiÕng Anh. 3.Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu: 3. 1 Thêi gian t«i tiÕn hµnh : n¨m häc 2008- 2009 3. 2 §Þa ®iÓm t¹i trêng THCS Vinh Quang – Tiªn L·ng – H¶i Phßng. 3. 3 Ph¹m vi ®Ò tµi 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS a. Giíi h¹n ®èi tîng nghiªn cøu: øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong giê häc tiÕng Anh b. Giíi h¹n ®Þa bµn nghiªn cøu: X· Vinh Quang, huyÖn Tiªn L·ng, thµnh phè H¶i Phßng. c. Giíi h¹n kh¸ch thÓ kh¶o s¸t: Häc sinh khèi THCS PhÇn II - néi dung Ch ¬ng I: Tæng quan ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ph©n m«n tiÕng Anh THCS 1. LÞch sö vÊn ®Ò nghiªn cøu: §Ò tµi tuy kh«ng míi nhng rÊt quan träng, g¾n liÒn víi ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, s¸ch gi¸o khoa míi, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña d¹y vµ häc trong giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. §iÒu tr¨n trë cña nh÷ng gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ t¹i nh÷ng vïng n«ng th«n cßn nhiÒu khã kh¨n ®ã chÝnh lµ lµm sao t¹o ®îc sù yªu thÝch víi bé m«n m×nh phô tr¸ch. Bëi lÏ ®ã t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m t×m ra ®îc mét gi¶i ph¸p gióp c¸c em häc tËp tèt h¬n. 2. C¬ së lÝ luËn "TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS". Ph¬ng ph¸p d¹y: ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiªn tiÕn nh ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò vµ híng häc sinh vµo viÖc t×m kiÕm ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ®ång thêi kÕt hîp viÖc øng dông hiÖu qu¶ c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. nhÊt lµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn thêi gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh. §Þnh híng ph¬ng ph¸p bé m«n: + Thóc ®Èy ®éng c¬ häc tËp: Trong qu¸ tr×nh tiÕp thu ng«n ng÷, häc sinh sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ häc tËp cao nÕu c¸c em cã ®éng c¬ häc tËp. §éng c¬ häc tËp cã ®îc khi c¸c em c¶m thÊy ®îc sù høng thó víi m«n häc vµ thÊy ®îc sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh. Do vËy, gi¸o viªn nªn sö dông c¸c t×nh huèng th¸ch ®è, hÊp dÉn, l«i cuèn c¸c em vµo c¸c ho¹t ®éng trªn líp võa mang tÝnh chÊt yªu cÇu cao, võa phï hîp tr×nh ®é ®Ó c¸c em cã thÓ c¶m nhËn ®îc sù tiÕn bé cña m×nh trong häc tËp. §Ó gióp c¸c em c¶m nhËn ®îc sù tiÕn bé trong häc tËp, gi¸o viªn cÇn ®Ò ra nh÷ng môc tiªu häc tËp võa søc, kh«ng qu¸ cao. Ngoµi ra cÇn khuyÕn khÝch häc sinh häc theo 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS ph¬ng ch©m thö nghiÖm vµ chÊp nhËn m¾c lçi (trial and error) trong qu¸ tr×nh thùc hµnh tiÕng - kh«ng nªn t¹o cho c¸c em t©m lÝ sî m¾c lçi trong thùc hµnh. + Ph¸t huy ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n vµ tÝnh s¸ng t¹o cña HS: §iÒu quan träng n÷a gãp phÇn vµo viÖc tiÕp thu ng«n ng÷ cã hiÖu qu¶ lµ ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n cña chÝnh c¸c em. GV cÇn gióp c¸c em ý thøc ®îc vÒ b¶n chÊt qu¸ tr×nh tiÕp thu ng«n ng÷ vµ khuyÕn khÝch c¸c em t×m ra ph¬ng ph¸p häc tËp thÝch hîp nhÊt cho chÝnh m×nh; híng dÉn c¸c em ph¬ng ph¸p tù häc vµ c¸c thñ thuËt häc tËp vµ thùc hµnh. Ngoµi ra GV cÇn lu«n lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho HS ®îc tham gia ®ãng gãp kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt c¸ nh©n vµo qu¸ tr×nh häc, t¹o cho c¸c em tù chñ vµ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o vµ tiÒm n¨ng cña c¸c em h¬n. + T¹o c¬ héi tèi ®a cho viÖc luyÖn tËp sö dông ng«n ng÷: Nh»m t¹o cho HS mét m«i trêng häc tiÕng thuËn lîi nhÊt, GV cÇn quan t©m sö dông tèi ®a thêi gian trªn líp, t¹o mäi c¬ héi ®Ó HS cã thÓ sö dông ng÷ liÖu ®· häc mét c¸ch cã nghÜa vµ hiÖu qu¶. §Ó lµm tèt viÖc nµy, cÇn ph¸t huy c¸c ho¹t ®éng cÆp vµ nhãm vµ c¸c thñ thuËt l«i cuèn c¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trªn líp mét c¸ch tÝch cùc. CÇn sö dông tiÕng Anh trong giao tiÕp trªn líp häc ®Õn møc ®é tèi ®a cã thÓ: gi÷a HS vµ GV, gi÷a HS víi nhau, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em lµm quen viÖc sö dông tiÕng Anh vµo giao tiÕp thËt. Tuy nhiªn kh«ng nªn lo¹i trõ tiÕng mÑ ®Î (tiÕng ViÖt) mét c¸ch m¸y mãc. Nªn sö dông tiÕng ViÖt khi cÇn thiÕt nh: ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng tõ chØ kh¸i niÖm phøc t¹p, c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p khã hoÆc ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng yªu cÇu cña GV vÒ bµi tËp... + Phèi hîp c¸c kü n¨ng: Nh ®· tr×nh bµy, ch¬ng tr×nh m«n tiÕng Anh míi chó träng kÕt hîp c¶ 4 kü n¨ng lêi nãi ngay tõ ®Çu vµ ®îc ph¸t triÓn cã hÖ thèng trong suèt ch¬ng tr×nh tõ líp 6 ®Õn líp 9. Mäi bµi tËp trong c¸c ®¬n vÞ bµi häc, dï ë d¹ng ho¹t ®éng c¸ nh©n hay nhãm ë mäi tr×nh ®é tõ líp 6 ®Õn líp 9 ®Òu cã kÕt hîp tÊt c¶ c¸c kü n¨ng ë møc ®é cã thÓ, tuú theo ®Æc ®iÓm cña néi dung tõng bµi. Mét ®¬n vÞ bµi häc cã thÓ b¾t ®Çu b»ng mét ho¹t ®éng nghe hiÓu, giíi thiÖu chñ ®Ò míi mµ còng cã thÓ b¾t ®Çu b»ng mät bµi ®äc hiÓu hoÆc mét ho¹t ®éng vµo ®Ò trªn líp. C¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cã thÓ lµ: luyÖn nãi theo cÆp, c¸ nh©n ®äc thÇm ®Ó thu lîm th«ng tin, nghe b¨ng lÊy th«ng tin cÇn thiÕt hoÆc ®iÒn vµo b¶ng trèng. C¸c bµi häc kh«ng nªn cã mét trËt tù cè ®Þnh vÒ viÖc sö dông c¸c kü n¨ng trong mét ®¬n vÞ bµi häc (unit). Thø tù s¾p xÕp vµ viÖc phèi hîp c¸c kü n¨ng ®îc xuÊt ph¸t tõ viÖc xem xÐt c¸c mèi quan t©m, nhu cÇu, së thÝch cña HS còng nh ®Æc ®iÓm vµ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña chñ ®iÓm vµ chñ ®Ò. 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS + Sö dông s¸ch gi¸o khoa mét c¸ch s¸ng t¹o: GV cÇn hiÓu râ ý ®å, yªu cÇu, môc tiªu cña tõng bµi, tõng môc d¹y trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó mét mÆt cã thÓ d¹y ®óng träng t©m bµi häc, mÆt kh¸c cã thÓ sö dông s¸ch gi¸o khoa mét c¸ch s¸ng t¹o phï hîp víi ®èi tîng HS. Trong trêng hîp cô thÓ, cÇn t×m c¸ch bæ xung hoÆc cËp nhËt néi dung trong bµi lµm cho gi¸o tr×nh lu«n míi, phï hîp víi ®èi tîng HS vµ víi cuéc sèng tiÕn triÓn vµ thay ®æi. * KÕt luËn ch¬ng mét. - Mçi mét bµi häc cã thÓ cã ph¬ng ph¸p d¹y kh¸c nhau. §iÒu cèt lâi lµ lµm sao t¹o ®îc sù høng thó cao cho HS trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc míi vµ quan träng h¬n n÷a lµ gióp kh¾c s©u ®îc cho c¸c em ngay khi häc trªn líp vµ tù ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ng«n ng÷ tiÕng Anh cña m×nh mét c¸ch linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. - B¶n th©n mçi GV cã sù s¸ng t¹o kh¸c nhau trong tõng tiÕt d¹y, trong tõng ®Ò tµi nghiªn cøu sao cho phï hîp víi HS t¹i ®Þa bµn m×nh c«ng t¸c. Ph¬ng ph¸p d¹y øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ë khèi THCS chÝnh lµ t¹o ra ®îc nh÷ng thñ thuËt, kÜ n¨ng thÝch hîp cho tõng ®èi tîng HS. Ch ¬ng 2: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - KÕt qu¶ nghiªn cøu . 1. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt: Nghiªn cøu ®äc tµi liÖu ,gi¸o tr×nh cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu b»ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp , so s¸nh, m« h×nh ho¸ ®Ó rót ra nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cã tÝnh chÊt ®Þnh híng lµm c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, nhiÖm vô nghiªn cøu. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: T×m hiÓu thùc tr¹ng gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña gi¸o viªn vµ häc sinh cô thÓ trong viÖc lÜnh héi kiÕn thøc míi nh»m ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, x¸c ®Þnh tÝnh phæ biÕn nguyªn nh©n , chuÈn bÞ cho c¸c bíc nghiªn cøu tiÕp theo. Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i: 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS Trao ®æi víi dång nghiÖp vÒ nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n trong viÖc so¹n gi¶ng d¹y häc vµ c¸ch sö dông ph¬ng ph¸p míi hiÖn nay. Ph¬ng ph¸p quan s¸t: Th«ng qua c¸c tiÕt dù giê, thao gi¶ng cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp t×nh h×nh häc sinh. Qua ®ã biÕt ®îc kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi , n¾m b¾t kiÕn thøc qua bµi gi¶ng. Bªn c¹nh ®ã tiÕp thu häc hái ®ång nghiÖp vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng h¹n chÕ trong gi¶ng d¹y. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸: Th«ng qua nh÷ng tiÕt d¹y cña b¶n th©n, ®ång nghiÖp vµ kiÓm tra kh¶o s¸t häc sinh. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i cßn sö dông phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nh: t¹o ra c¸c trß ch¬i, c¸c thñ thuËt d¹y tiÕng......... 2 KÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tiÔn: 2. 1 Vµi nÐt vÒ ®Þa bµn nghiªn cøu: Trêng THCS Vinh Quang c¸ch xa trung t©m 30 km, lµ vïng thuÇn n«ng. Tr×nh ®é d©n c cßn thÊp, kinh tÕ cßn nghÌo do ®ã häc sinh ph¶i thêng xuyªn lµm thªm, thêi gian viÖc häc Ýt. viÖc tiÕp thu th«ng tin cËp nhËt cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trang thiÕt bÞ cßn thiÕu, thËm chÝ cã häc sinh thiÕu s¸ch gi¸o khoa, kh«ng cã häc sinh nµo tù mua s¸ch tham kh¶o. T©m sinh lÝ cña häc sinh: ng¹i häc tiÕng, ng¹i nãi, e sî m¾c lçi, xÊu hæ víi b¹n bÌ thÇy c«. Lêi häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ. 2. 2 Thùc tr¹ng: §éi ngò gi¸o viªn trÎ trung, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc d¹y m«n tiÕng Anh ë trêng THCS ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn theo ®Þnh híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. Mét sè gi¸o viªn lu©n chuyÓn liªn tôc, bÞ c«ng viÖc gia ®×nh chi phèi do ®ã sù ®Çu t trong gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ. Sè lîng häc sinh cã ý thøc cao cßn Ýt, coi nhiÖm vô häc tËp lµ phô. Thãi quen cña HS khi häc m«n tiÕng Anh chØ häc theo yªu cÇu cha cã høng thó häc theo nhu cÇu. NÕu GV kh«ng thùc sù s¸ng t¹o vµ ®Çu t gi¸o ¸n th× ®èi víi HS rÊt dÔ bÞ l·ng quªn ngay. Thùc tr¹ng trong häc tËp bé m«n, HS hay cã thãi quen thô ®éng, quen nghe, ghi chÐp gièng nh mét b¶n sao. PhÇn ®«ng HS cha cã thãi quen chñ ®éng t×m hiÓu, kh¸m ph¸ bµi häc nÕu kh«ng ®îc giao nhiÖm vô hoÆc nÕu cã ®îc giao nhiÖm vô th× còng cßn lóng tóng trong khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c em cha cã nhu cÇu tù th©n béc lé nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m, së thÝch, n¨ng khiÕu cña c¸ nh©n 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS tríc tËp thÓ. ý thøc chuÈn bÞ tríc bµi hÇu nh kh«ng cã, tån t¹i thãi quen ®îi chê tiÕp nhËn kiÕn thøc tõ phÝa GV. NÕu cã khã kh¨n th× ®îi gi¶i thÝch tõ phÝa GV. 2. 3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng: Tõ thùc tr¹ng trªn cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: ®éi ngò gi¸o viªn trÎ viÖc tiÕp thu c¸i míi, c«ng nghÖ th«ng tin nhanh nh¹y s¸ng t¹o vµ chÞu khã ®Çu t gi¸o ¸n bµi vë. Do ®ã viÖc øng dông ®Ò tµi vµo trong thùc tÕ gi¶ng d¹y lµ cÇn thiÕt . Häc sinh ham thÝch tiÕp thu c¸i míi l¹ ®Æc biÖt tù m×nh ®a ra ý kiÕn. Nhîc ®iÓm: gi¸o viªn lu©n chuyÓn liªn tôc nªn thêi gian thùc hiÖn bÞ ®øt qu·ng .Mét sè kh¸c do c«ng viÖc gia ®×nh chi phèi nªn viÖc ®Çu t cßn h¹n chÕ, sî lµm líp ån , sî mÊt nhiÒu thêi gian, hao tèn kinh phÝ. Häc sinh cã thãi quen thô ®éng khi ho¹t ®éng nhãm cßn û l¹i vµo b¹n. ViÖc s¶n sinh lêi nãi cßn rôt rÌ. Nh vËy, khi gi¸o viªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ph¶i lu ý tr¸nh cho häc sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tÝch cùc vµ nÕu cã x¶y ra th× kÞp thêi söa ch÷a, cè g¾ng khuyÕn khÝch, ®éng viªn khen thëng ®Ó häc sinh cã nh÷ng ph¶n øng tÝch cùc. 2. 4 §Ò xuÊt biÖn ph¸p: Môc ®Ých cña viÖc viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS lµ gióp cho häc sinh høng thó víi giê häc tiÕng Anh, phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi cña häc sinh, gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn thu nhËn vµ trao ®æi th«ng tin, n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, cã hiÓu biÕt thªm vÒ x· héi. Gi¶i ph¸p 1 : Tríc khi so¹n mét GA§T m«n tiÕng Anh, gi¸o viªn cÇn h×nh dung c¸c bíc lªn líp mét c¸ch râ rµng, ®iÒu nµy sÏ gióp gi¸o viªn x¸c ®Þnh ®îc thêi gian cho tõng phÇn cña bµi häc vµ h×nh dung ra c¸c bíc chuyÓn néi dung cña bµi häc mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn, tù nhiªn. Gi¶i ph¸p 2 : Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh c¸c thñ thuËt thÝch hîp cho tõng néi dung cña bµi häc tõ ®ã cã híng su tÇm t liÖu thÝch hîp vµ t¹o ®îc c¸c hiÖu øng hiÖu qu¶ cho tõng thñ thuËt. Gi¶i ph¸p 3 : Khi chän h×nh ¶nh cho bµi häc, GV cÇn chó ý chän nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng, vui nhén vµ thÝch hîp víi løa tuæi cña HS nh»m g©y sù høng thó ®èi víi HS. GV kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sö dông hoµn toµn tranh ¶nh cã trong s¸ch gi¸o khoa mµ cã thÓ khai th¸c, su tÇm thªm c¸c h×nh ¶nh trªn b¸o, t¹p chÝ vµ Internet. Gi¶i ph¸p 4 : Khi d¹y mét tiÕt cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, GV kh«ng nªn ®a tÊt c¶ c¸c c©u hái xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh v× nh vËy GVsÏ kh«ng bÞ phô 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS thuéc vµo nh÷ng lËp tr×nh cã s½n vµ cã thÓ linh ho¹t sö lÝ c¸c t×nh huèng x¶y ra trong qu¸ tr×nh hái . Gi¶i ph¸p 5 : GV cÇn chó ý nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi häc mµ hS cÇn ghi chÐp vµ tr¸nh biÕn mét tiÕt d¹y thµnh mét buæi xem “phim” cña HS b»ng c¸ch giao viÖc cho HS lµm mét c¸ch hiÖu qu¶. HS cã thÓ lµm viÖc b»ng h×nh thøc c¸ nh©n, theo cÆp hoÆc theo nhãm tïy vµo néi dung tõng phÇn cña bµi häc. Sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a GV vµ HS sÏ lµm tiÕt häc trë nªn hÊp dÉn, t¹o høng thó cho c¶ thµy vµ trß. 2.5 Kh¶o nghiÖm tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt TiÕt d¹y thùc nghiÖm (TiÕng Anh6) Period 21: Unit 4 : big or small Lesson 2 : A3-5 / P45-46. *Aims: To help SS to read for detail . *Objectives: By the end of the lesson, SS will be able to read a text about school to understand the details and get further practice in numbers and school vocabulary . *Materials: Extra board, pictures ,wordcues , posters . *ways of working : individuals, pairs, team . *Procedure: Stage Steps Warm up. - Greeting - Revision : Bingo - Ask Ss to choose and write down 5 numbers on the board : 6,8,12,20,52,100,200,32,41,400,17,25,600,900,10. - T reads: 17,100,12,20,15,600,25,200,6,400,8,900,32,41,52. Pre-reading 1 Present the text A1P44. - Look at the picture and tell me : - Who are they ? ( student ) - Where are they ? ( in their school ) “ The last lesson you have leart about Thu’s school and Phong’s school . Today you know more about their school” 2. Open Prediction. - Ask Ss to close their books . - Give a poster of the numbers : 400 , 900 , 8 , 20 - Have Ss predict about Phong’s school and Thu’s school and what these numbers are about : While-reading students , teachers , desks , windows ……. . Work arrangement Teacher whole class Group work whole class Pair work 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS 1.1st reading : SS open their books ,read the dialogue and check their predictions. Answer key 400 : students ( in Phong’ s school ) 900 : students( in Thu’ s school ) 8 : classrooms( in Thu’ s school ) 20 : classrooms( in Phong’ s school ) 2.2nd reading : Ss read the text again and answer Questions Lucky numbers -Write 10 numbers on the board from 1 to 10 . - Tell Ss each number is for a question but 3 of them are Lucky numbers . They do not need to answer the question but they get 2 points and they can choose another number . - Divide the class in to 2 teams . The teams take turn to choose the number . Post reading *Consolidatio n *Homework Group work T’s preparation 1. Where’s Phong’s school ? ( in the country ) 2. LN 3. How many classrooms are there in Phong’s school ? (8) 4. How manystudents are there in his school ? ( 400 ) 5. LN 6. Where is Thu’s school ?( in the city ) 7. LN 8. Is Thu’s school small ? ( No, it isn’t ) 9. How many classroom are there in Thu’s school ? ( 20 ) 10.How many students are there in her school ? ( 900 ) 1. Ex 4 P46 - Have Ss work in pairs to ask and answer about their school Example exchange S1: Is your school big ? S2 : Yes , it is 2. Transformation writing Ss transform the sentences in A3 P45 with the information about their school . T : What do you learn today? - Do Ex - Prepare B1-5 / P47-48. Pair work Group work whole class * KÕt luËn ch¬ng 2: Qua c¸c tiÕt d¹y thùc nghiÖm, dù giê ®ång nghiÖp t«i nhËn thÊy viÖc øng dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®a d¹ng, phong phó vµ tiªn tiÕn lµ cÇn thiÕt. Víi viÖc thùc 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS nghiÖm ph¬ng ph¸p trªn c¸c em HS ®· cã nh÷ng nhËn ®Þnh kh¸c nhau víi bé m«n míi mÎ nµy. Tõ viÖc cho r»ng häc tiÕng Anh khã, ®Æc biÖt khã trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc míi th× c¸c em ®· bÞ thu hót bëi nh÷ng trß ch¬i ho¹t ®éng thó vÞ. Do ®ã høng thó ®am mª víi bé m«n h¬n vµ lÏ tÊt nhiªn lµ sÏ häc tèt h¬n. Sè lîng HS kh¸, giái t¨ng lªn, sè lîng HS yÕu kÐm gi¶m. KÕt qu¶ cô thÓ lµ: KÕt qu¶ kh¶o s¸t ban ®Çu: + Giái : 5% + Kh¸ : 37% + Trung b×nh : 48% + YÕu : 10% KÕt qu¶ sau khi thùc nghiÖm: + Giái : 10% + Kh¸ : 40% + Trung b×nh : 45% + YÕu : 5% PhÇn III - kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¬ së lÝ luËn vµ ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña GV vµ HS trong qu¸ tr×nh d¹y ph©n m«n tiÕng Anh. Chóng t«i ®· ®Ò ra ®îc mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. §ång thêi qua qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®Ò tµi thö nghiÖm ë khèi 6 trêng THCS Vinh Quang – Tiªn L·ng- HP th× t«i thÊy HS ®Òu cã sù tiÕn bé, giê häc diÔn ra nhÑ nhµng, tù nhiªn, HS kh«ng cßn cã c¶m gi¸c ng¹i häc tiÕng níc ngoµi. C¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc, v« t, hµo høng do ®ã hiÖu qu¶ ®¹t rÊt cao. Nh vËy víi nh÷ng biÖn ph¸p ®· ®Ò xuÊt ®¶m b¶o ®îc viÖc thùc hiÖn dóng theo tinh thÇn thay s¸ch vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c cña viÖc d¹y häc nãi chung vµ cña ph©n m«n tiÕng Anh nãi riªng chøng tá tÝnh ®óng ®¾n cña ®Ò tµi. Víi tinh thÇn cÇn mÉn nghiªn cøu, ®óc rót kinh ngiÖm, khiªm tèn häc hái tõ ®ång nghiÖp vµ c¸c thÕ hÖ tríc t«i, t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi. Tuy nhiªn biÖn ph¸p bao giê còng lµ c«ng cô, yÕu tè con ngêi míi lµ quyÕt ®Þnh cô thÓ lµ: lßng nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ cña GV vµ sù cÇn cï cña HS sÏ lµm nªn thµnh c«ng cña giê d¹y. Trªn ®©y chØ lµ mét sè ph¬ng ph¸p mµ t«i ®· sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y cu¶ m×nh, nh÷ng ph¬ng ph¸p ®ã ®· mang l¹i kÕt qu¶ trong giê d¹y. Tuy nhiªn, nã còng cha thÓ trßn trÜnh ®îc, bëi v× ®èi víi h«m qua, h«m nay nh thÕ lµ tèt nhng 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS víi ngµy mai, ngµy kia... ch¾c ch¾n ph¶i më réng, s¸ng t¹o nhiÒu h¬n ®Ó phï hîp vµ ®¶m b¶o yªu cÇu víi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc míi: "LÊy HS lµm trung t©m". 2 KiÕn nghÞ: Trªn ®©y lµ mét sè viÖc lµm nhá mµ t«i ®· vËn dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë líp m×nh phô tr¸ch vµ ®¹t kÕt qu¶. T«i kÝnh mong sù ®Çu t thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc, tµi liÖu, më chuyªn ®Ò, cho th¨m quan ®Ó gióp b¶n th©n t«i vµ ®ång nghiÖp tÝch luü ®îc thªm nhiÒu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ d¹y häc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay. KÝnh mong ®îc sù ®ãng gãp trao ®æi tõ c¸c ®ång chÝ, ®ång nghiÖp vµ c¸c chuyªn viªn ®Ó b¶n th©n t«i ngµy mét tiÕn bé vµ ®Ò tµi ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt gãp phÇn vµo c«ng cuéc Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®a tiÕng níc ngoµi ®Õn gÇn víi c¸c em, th©m nhËp vµo cuéc sèng vµ trë thµnh c«ng cô giao tiÕp h÷u hiÖu vµ ®¾c lùc. §ã ph¶i ch¨ng lµ chóng ta ®· thùc hiÖn ®îc c¸i gäi lµ: "Gi¸o dôc kü thuËt tæng hîp, ®µo t¹o nh÷ng con ngêi toµn diÖn, cã Ých cho x· héi". T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! H¶i Phßng, ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2009 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS PhÇn IV: danh môc tµi liÖu tham kh¶o Tªn t¸c gi¶ Tªn tµi liÖu Nhµ xuÊt b¶n ST T 1 NguyÔn H¹nh Dung §µo Ngäc Léc Vò ThÞ Lîi 2 3 4 5 6 7 8 9 Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi ph- Dù ¸n ph¸t triÓn ¬ng ph¸p d¹y häc ë trêng gi¸o dôc THCS-Bé THCS Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o NguyÔn V¨n Lîi -S¸ch gi¸o khoa líp 7 &8. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o NguyÔn H¹nh Dung - S¸ch gi¸o viªn tiÕng Anh líp dôc §Æng V¨n Hïng 7 &8 Th©n Träng Liªn Nh©n Lª ThÞ Thanh Quý - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tiÕng Anh Nhµ xuÊt b¶n §¹i Lª ThÞ DiÔm Tó 7&8 häc S ph¹m. Lª ThÞ DiÔm Tó - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tiÕng Anh Nhµ xuÊt b¶n Ph¹m ThÞ Tëng 7 Thanh niªn. Nhãm t¸c gi¶ biªn - Tµi liÖu Båi dìng thêng Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o so¹n xuyªn cho gi¸o viªn THCS dôc. TrÇn ThÞ Kh¸nh - Ch¬ng tr×nh THCS c¸c m«n: Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Vò ThÞ BÝch Liªn TiÕng Anh, tiÕng Ph¸p, TiÕng dôc NguyÔn Tó Nh· Nga, TiÕng Trung Quèc. NguyÔn ThÞ Lan Adrihers- Adrian doff A training course teachers The ELTTP methodoloyy course Draft version Lesson plan English Language teacher traning project NhËn xÐt cña H§KH cÊp trêng, phßng GD & §T ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang TÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giê d¹y tiÕng Anh THCS ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – N¨m häc 08-09 Ph¹m ThÞ Ph¬ng Thñy -Trêng THCS Vinh Quang
- Xem thêm -