Tài liệu Tâm lý học quản lý

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: Tâm lý học quản lý 1 I. Đặt vấấn đềề Theo nhà nghiên cứu vêề tâm lý Abraham Maslow đã đ ưa ra hình kim t ự tháp cho năm câấp độ nhu câều của con người để chứng minh tâềm quan trọng t ương đốấi c ủa các lo ại nhu câều khác nhau (từ nhu câều sơ đẳng, bậc thâấp đêấn nhu câều bậc cao) đốấi v ới mốỗi cá nhân trong hoạt động đời thường cũng như trong cống việc. Hi ểu đ ược nhu câều lao đ ộng c ủa người lao động là nhân tốấ giúp cho các chính sách c ủa doanh nghi ệp găấn kêất ch ặt cheỗ h ơn với mon muốấn, tâm tư của người lao động. Khi đạt đ ược điêều này, m ức đ ộ hài lòng c ủa người lao động vêề cống việc và tổ chức của mình seỗ tăng lên và vì v ậy seỗ cốấng hiêấn nhiêều hơn. Thực têấ hoạt động của các doanh nghiệp thành cống cho thâấy h ọ râất chú ý đêấn yêấu tốấ này và coi đó là một chiêấn lược để giữ chân người lao động. Điêều kiện lao động là một trong những nhu câều mà ng ười lao đ ộng luốn quan tâm hàng đâều khi làm việc tại bâất cứ cơ quan, tổ ch ức nào. T ừ đó, chúng ta có th ể thâấy đ ược tâềm quan trọng của điêều kiện làm việc đốấi với ng ười lao đ ộng trong quá trình s ản xuâất và kinh doanh. Đây là nhiệm vụ câấp thiêất của các nhà lãnh đạo câền ph ải chú tr ọng cùng v ới việc đẩy mạnh sản xuâất. Điêều kiện làm việc có thể hiểu là các yêu câều vêề v ật châất và tinh thâền khi thực hiện một cống việc nào đó. Nó được th ể hi ện trong h ợp đốềng lao đ ộng, quy chêấ làm việc của cống ty và có tác động khống nh ỏ đêấn s ự th ảo mãn nhu câều c ủa ng ười lao động. Điêều kiện làm việc được thể hiện qua mối trường làm vi ệc gốềm các yêấu tốấ nh ư: c ơ sở vật châất, tinh thâền, cống tác tổ chức và mốấi quan h ệ gi ữa các thành viên trong t ổ ch ức, các chính sách đãi ngộ vêề lương thưởng… Qua khảo sát tại tập thể lao động là Cống ty cổ phâền xây d ựng giao thống Băấc Giang (Cống ty CPXDGTBG), nhóm chúng tối nhận thâấy các yêấu tốấ c ủa điêều ki ện làm vi ệc có ảnh hưởng trực tiêấp đêấn sự thảo mãn nhu câều c ủa người lao đ ộng cũng nh ư vi ệc s ản xuâất và kinh doanh của cống ty. Cống ty CPXDGTBG là doanh nghi ệp nhà n ước ở đ ịa ph ương chuyển đổi thành cống ty cổ phâền, là đơn v ị xây d ựng c ơ b ản c ủa ngành giao thống v ận t ải Tỉnh Băấc Giang với các ngành nghêề kinh doanh là: xây d ựng các cống trình giao thống, cống trình cống nghiệp-dân dụng và sản xuâất v ật li ệu xây d ựng. V ới cống vi ệc ch ủ yêấu là xây dựng hệ thốấng cơ sở hạ tâềng, cống trình dân d ụng… nên câền m ột đ ội ngũ cống nhân, nhân 2 viên râất lớn. Các nhân viên được chia thành các đ ội s ản xuâất, thi cống các cống trình mà cống ty nhận thâều. Qua cuộc khảo sát này, nhóm chúng tối ph ỏng vâấn m ột sốấ thành viên trong cống ty, đã thu thập được những ý kiêấn ph ản hốềi vêề vi ệc tác đ ộng c ủa điêều ki ện làm việc có ảnh hưởng đêấn sự thỏa mãn của các thành viên trong cống ty. II. Nội dung Chúng ta có thể thâấy, mối trường làm việc là một khái ni ệm r ộng bao gốềm tâất c ả những gì có liên quan, ảnh hưởng trực tiêấp đêấn ho ạt động và s ự phát tri ển, nâng cao năng lực cống tác của mốỗi thành viên trong tổ ch ức. Quá trình lao đ ộng c ủa con ng ười bao gi ờ cũng diêỗn ra trong một mối trường sản xuâất nhâất đ ịnh, mốỗi mối tr ường khác nhau tác động đêấn người lao động, mốỗi nhân tốấ khác nhau lại có m ức đ ộ khác nhau. T ổng h ợp các nhân tốấ âấy tạo nên điêều kiện lao động, nó có s ự tổng h ợp các yêấu tốấ c ủa mối tr ường làm việc tác động tới sức khỏe và khả năng thực hiện cống vi ệc ng ười lao đ ộng. Có th ể nêu lên một sốấ yêấu tốấ như cường độ chiêấu sáng, độ ẩm, tiêấng ốền và các châất đ ộc h ại ảnh h ưởng t ới con người. Nêấu nơi làm việc có điêều kiện làm việc khống tốất như quá sáng hoặc quá tốấi seỗ ảnh hưởng đêấn thị giác của người lao động, giảm kh ả năng lao đ ộng, m ặt khác làm cho ng ười lao động có cảm giác khống yên tâm nên khống chuyên tâm vào cống vi ệc làm gi ảm năng suâất lao động. Qua cuộc trò chuyện ngăấn với Bà: Nguyêỗn Thị Hốềng(45 tuổi) là nhân viên kêấ toán của cống ty vêề việc nơi làm việc của mình, Bà cho biêất: “ Cống việc của tối hàng ngày là làm việc với sổ sách mà nơi làm việc c ủa tối có cây đ ược trốềng tr ước c ửa s ổ văn phòng, do phát triển tốất nên đã che khuâất một phâền ánh sáng của văn phòng, m ột phâền tu ổi đã cao, thị lực kém dâền, ánh sáng ngày lại bị che khuâất nên tối nhìn râất khó làm ảnh h ưởng đêấn hiệu quả làm việc. Tối đã đêề xuâất với lãnh đạo cống ty vêề vi ệc lo ại b ỏ m ột sốấ cành và đã được cống ty giải quyêất”. Hơn nữa, nơi làm việc là khống gian sản xuâất được trang b ị máy móc, thiêất b ị, phương tiện vật châất kĩ thuật câền thiêất để người lao động hoàn thành nhi ệm v ụ s ản xuâất đã định, là nơi diêỗn ra các quá trình lao đ ộng. N ơi làm vi ệc là n ơi th ể hi ện rõ nhâất kh ả năng sáng tạo và nhiệt tình của người lao động. Tổ ch ức ph ục v ụ n ơi làm vi ệc là yêấu tốấ 3 ảnh hưởng đêấn quá trình lao động của con người. Nơi làm vi ệc đ ược t ổ ch ức m ột cách hợp lý và phục vụ tốất góp phâền bảo đảm cho người lao đ ộng có th ể th ực hi ện các thao tác trong tư thêấ thoải mái nhâất với người tiêấn hành s ản xuâất v ới hi ệu qu ả cao, nâng cao năng suâất lao động. Là giám đốấc của cống ty, Ông: Nghiêm Xuân Tranh (41 tuổi) trả lời vêề việc trang bị thiêất bị máy móc trong sản xuâất trong vi ệc s ản xuâất, xây d ựng c ơ s ở h ạ tâềng, ống cho biêất: “Để đáp ứng được nhu câều vêề sản xuâất, trong khi đó cống ty là ch ủ thâều c ủa râất nhiêều dự án, cống trình lớn trong địa bàn T ỉnh nh ư: cống trình Đ ường t ỉnh l ộ 293, ngâềm Suốấi Quỳnh, đường Đốềi Ngố – Myỗ Hà (L ục Nam), đường vòng quanh t ượng đài Hi ệp Hòa. Cống ty đã mạnh dạn đâều tư các trang thiêất bị máy móc đốềng b ộ và t ương đốấi hi ện đ ại bao gốềm: Ô tố tự đổ, máy xúc, máy ủi, máy Lu rung 462, máy r ải Nigata, máy san t ự hành, máy trộn bê tống để phục vụ cho rải lop base với cống suâất 40T – 60T và các thiêất b ị b ảo h ộ cho cống nhân nhăềm phục vụ cho việc thi cống một cách an toàn và tốất nhâất. Hi ện nay, cống trình đang trong giai đoạn hoàn thiện và có thể hoàn thành tr ước ch ỉ tiêu”. Qua cuộc trò chuyện này, cho chúng ta thâấy việc đâều tư trang thiêất b ị hi ện đ ại vào quá trình thi cống là cho quá trình dản xuâất đảm bảo đúng tiêấn độ đốềng thời v ới máy móc hi ện đ ại seỗ giúp cống nhân đỡ vâất vả hơn trong quá trình thi cống. Ngoài ra, trong một tổ chức, mốỗi quan hệ giữa lãnh đạo v ới nhân viên là m ột trong yêấu tốấ quan trọng, đặc biệt là thái độ c ư xử c ủa ng ười lãnh đ ạo. Lãnh đ ạo là ng ười v ạch ra những chủ trương, đường lốấi, nguyên tăấc ho ạt động c ủa m ột h ệ thốấng các điêều ki ện trong mối trường nhâất định. Họ là một hệ thốấng các nguốền l ưc, là ng ười ra m ệnh l ệnh ch ỉ huy điểu khiển những người khác thực hiện các quyêất định đêề ra nhăềm đ ảm b ảo gi ải quyêất tốất nhiệm vụ sản xuâất kinh doanh của doanh nghi ệp, tổ ch ức ho ạt đ ộng và hoàn thi ện b ộ máy quản lý. Người lãnh đạo có vai trò quan tr ọng trong t ổ ch ức, h ọ qu ản lý t ập th ể băềng quyêền lực và uy tín của mình. Quyêền lực là nh ững quyêền hạn c ủa ng ười lãnh đ ạo trong khuốn khổ quyêền hạn của nhà nước hoặc tập thể trao cho người lãnh đ ạo. Là nhân viên lái xe con, Anh: Hoàng Văn Huy (29 tuổi) nhận xét vêề giám đốấc Tranh, anh cho biêất: “ Là nhân viên lái xe, hàng ngày thường xuyên phải tiêấp xúc v ới giám đốấc, ch ở ống đi ký kêất các h ợp đốềng…. tối nhận thâấy ống là người râất cởi m ở, hi ểu đ ược tâm lý c ủa nhân viên nh ưng râất nghiêm khăấc xử phạt với những cống nhân vi phạm kỷ luật lao đ ộng. Ông luốn đ ược các 4 thành viên trong cống ty kính trọng và các anh ch ị em cống nhân luốn hoàn thành tốất nhiệm vụ mà ống giao phó ”. Qua đó, ta có thể thâấy yêấu tốấ mốấi quan h ệ gi ữa các thành viên trong tổ chức là râất quan trọng, mốấi quan h ệ tốất seỗ đáp ứng th ỏa mãn nhu câều c ủa con người vì bản châất của con người là tổng hòa các mốấi quan h ệ xã h ội. Cụ thể hơn trong điêều kiện làm việc là bâều khống khí của cả m ột tập th ể. T ập th ể lao động là nhóm người mà tâất cả các thành viên trong quá trình th ực hi ện nh ững trách nhiệm của mình hợp tác trực tiêấp với nhau, qua lai lâỗn nhau. M ức đ ộ ho ạt đ ộng, hòa h ợp vêề các phẩm châất tâm lý cá nhân của mọi người trong tập thể lao động đ ược hình thành từ thái độ của mọi người đốấi với cống việc, bạn bè, đốềng nghi ệp và ng ười lãnh đ ạo t ạo nên bâều khống khí của tập thể. Trong tập thể lao động luộn có s ự lan truyêền c ảm xúc t ừ người này sang người khác, nó ảnh hưởng râất lớn đêấn trạng thái tâm lý, thái đ ộ đốấi v ới lao động, với ngành nghêề của mõi thành viên, ảnh hưởng tới năng suâất lao đ ộng và hi ệu quả sản xuâất kinh doanh. Cụ thể, theo ống: Đốỗ Văn Thư (58 tuổi)Trưởng phòng tổ chức hành chính cho biêất: “Cống ty CPXDGTBG vào ngày 5/9/2010 có xảy ra vụ việc ống: Đốỗ Huy Nam (28 tuổi) là cống nhân lái máy xúc do đội cơ giới qu ản lý đã b ị l ập biên b ản vêề vi ệc vi phạm kỷ luật lao động: Tự ý bỏ việc, chốấng l ệnh sản xuâất, đi làm ngoài khống thu ộc cống việc quản lý. Vụ việc này khiêấn ban lãnh đạo cống ty râất b ức xúc, làm ảnh h ưởng t ới quá trình sản xuâất của cống ty. Cống ty đã làm vi ệc v ới ống Đốỗ Huy Nam, đêề ngh ị viêất b ản tường trình và ra quyêất định xử lý kỷ luật lao đ ộng đ ược cống đoàn c ơ s ở t ạm d ừng tham gia Bảo hiểm xã hội đốấi với đoàn viên Đốỗ Huy Nam v ới lý do: Cho ngh ỉ lao đ ộng đ ể có điêều kiện thanh toán tiêền nợ thuê máy xúc do ống Nam đ ứng tên ký h ợp đốềng v ới cống ty v ới sốấ tiêền nợ 59.000.000 đốềng (Từ 1/7/2011 đêấn 30/9/2011). Băềng vi ệc x ử lý nh ư v ậy, ban lãnh đạo châấn chỉnh lại cách làm việc của các cán bộ cống nhân viên trong cống ty và làm bài học cho những thành viên khác nhăềm tạo dựng lại bâều khống khí làm vi ệc tốất nhâất” . Vêề phương tiện phục vụ cống nhân tại doanh nghiệp hâều hêất các t ổ ch ức này đêều có nhà ăn tập thể, các cống trình vệ sinh cống c ộng. Là n ơi ph ục v ụ hâều hêất các cán b ộ, cống nhân là những người làm việc xa nhà ph ải ngh ỉ tr ưa t ại cống ty. Cống tác ph ục v ụ này đòi hỏi hêất sức an toàn, nhâất là các bữa ăn cho các cống nhân c ủa cống ty. Vêề phía cống ty CPXDGTBG râất chú trọng đêấn cống việc này. Qua cu ộc trò chuy ện v ới Bà: Ngố Th ị Ánh Tuyêất 5 là nhân viên chăm lo đời sốấng của cống nhân cho biêất: “ Cách đây 2 tháng, ban lãnh đạo cống ty đã hoàn thành xong cống trình nhà ăn cho các cán b ộ, cống nhân viên, đốềng th ời thiêất kêấ khu nghỉ ngơi cho cống nhân. Vêề châất l ượng b ữa ăn đ ược đ ảm b ảo, nhân viên nhà ăn phục vụ nhiệt tình, chu đáo”. Ông Nguyêỗn Văn Tự (36 tuổi) - Bảo vệ cống ty cho biêất: “Tối là bảo vệ của cống ty, phâền lớn là ở cống ty nhiêều h ơn ở nhà, vì thêấ tối th ường xuốấng nhà hàng của cống ty để dùng bữa, tối thâấy ch ủ nhà ăn ở đây nâấu râất ngon, nhân viên ph ục vụ chu đáo nhiệt tình, tối râất hài lòng vêề cống tác ph ục v ụ này ”. Qua lời nhận xét trên cho thâấy, cống tác phục vụ của các nhân viên nhà hàng trong cống ty cũng có ảnh h ưởng tâm lý râất lớn đêấn các thành viên trong cống ty, điêều đó giúp h ọ yên tâm làm vi ệc và đ ạt kêất qu ả cao. Yêấu tốấ vêề thời tiêất khí hậu cũng có ảnh hưởng khống nhỏ đêấn năng suâất cũng nh ư nhu câều của người lao động. Thống qua cuộc trò chuy ện với anh Hốề Thanh Bình – Kyỗ sư cống trình (29 tuổi) cho biêất: “Thời tiêất ảnh hưởng râất nhiêều đêấn quá trình thi cống c ủa đ ội, có những thời điểm mưa kéo dài gâền một tuâền liêền khiêấn cho quá trình thi cống b ị ng ưng tr ệ, cống nhân thiêấu việc làm dâỗn đêấn thiêấu thu nhập làm ảnh h ưởng tiêấn đ ộ s ản xuâất c ủa cống ty”.Anh Nguyêỗn Đình Dũng (23 tuổi) là thợ rải nhựa đường và anh Nghiêm Xuân Trường (25 tuổi) thợ lái máy lu cũng cùng quan điểm: “Thời tiêất cũng khống ủng hộ những cống nhân rải nhựa đường như tối, nhâất là vào dịp hè, nhi ệt đ ộ ngoài tr ời có th ể lên đêấn 40 đ ộ C, khiêấn cho cống việc đã vâất vả lại còn vâất vả hơn, tối mong ban lãnh đ ạo có nh ững ưu đãi đốấi với những cống nhân như chúng tối”. Ngoài ra, chính sách đãi ngộ vêề tiêền lương, tiêền thưởng là yêấu tốấ thiêất th ực nhâất nhăềm thỏa mãn nhu câều vêề vật châất và tinh thâền của ng ười lao đ ộng. Nó giúp cho nhân viên làm việc say mê hơn, luốn phâấn đâấu hoàn thành tốất nhi ệm v ụ mà lãnh đ ạo giao cho, giúp h ọc có động lực làm việc. Đốềng thời, việc xây dựng các khu vui ch ơi gi ải trí cho các nhân viên gi ải trí sau ngày làm việc căng thẳng cũng là yêấu tốấ làm th ỏa mãn nhu câều c ủa con m ọi ng ười. Bà Dương Thị Minh Thư (34 tuổi) – Phó phòng tổ chức hành chính cho biêất: “Hàng năm, Cống ty CPXDGTBG tổ chức cho các cán bộ, cống nhân viên đi ngh ỉ mát nhăềm gi ải t ỏa căng thăềng do cống việc đem lại, đốềng thời xiêất chặt mốấi quan h ệ gi ữa các thành viên h ơn. 6 Ngoài ra, cống ty còn cho xây dựng khu nhà đa năng, sân câều lống, sân tennis đ ể cho các thành viên trong cống ty có thể giải trí”. Tóm lại, qua cuộc khảo sát tại Cống ty CPXDGTBG, nhóm chúng tối nh ận thâấy đ ược tâềm quan trọng của điêều kiện làm việc có tác động râất lớn đêấn s ự th ỏa mãn nhu câều c ủa người lao động. Hơn nữa, tiêấp thu được những kinh nghi ệm và cách làm vi ệc c ủa doanh nghiệp phục vụ cho nghêề nghiệp của mình sau này. III. Kềất luận Con người là sự tổng hòa của một hệ thốấng các câấu tạo ph ức tạp vêề tâm sinh lý. Cu ộc sốấng càng phát triển, nhu câều của con người càng cao. Ta có th ể dêỗ dàng nh ận thâấy điêều này nêấu đem so sánh những nhu câều của ng ười lao đ ộng hi ện nay so v ới th ời kỳ trong c ơ chêấ tập trung bao câấp. Cũng như trước kia nhu câều con ng ười là ăn no măc âấm thì ngày nay nhu câều của họ cao hơn là ăn ngon mặc đẹp. Thống th ường, ng ười lao đ ộng v ới kh ả năng làm việc tốất, trình độ cao thường đưa ra những điêều ki ện làm vi ệc cao h ơn so v ới lao đ ộng cơ băấp đơn thuâền. Đốấi với nơi làm việc còn là n ơi h ọ muốấn đ ược ghi nh ận, đ ược th ể hi ện mình và cao hơn nữa là nơi mà họ có thể phát huy hêất kh ả năng tiêềm tàng, tốấi đa hóa s ự sáng tạo để vượt lên chính khả năng vốấn có của mình. Vì thêấ, các t ổ ch ức doanh nghi ệp Việt Nam nói chung và Cống ty cổ phâền xây d ựng giao thống Băấc Giang nói riêng câền ph ải đặc biệt quan tâm, hiểu được nhu câều của nhân viên nhâất là vêề điêều ki ện làm vi ệc, xem h ọ đêề đạt nguyện vọng gì để đưa ra những đáp ứng k ịp th ời góp phâền giúp cho cống ty ngày càng phát triển. 7 BIÊN BẢN PHỎNG VẤẤN Nhóm gốềm 2 thành viên: Nguyêỗn Văn Thanh và Đinh Th ị Lan Anh là sinh viên năm th ứ hai của Khoa khoa học quản lý - Trường ĐHKHXH&NV đêấn kh ảo sát t ại cống ty CPXDGTBG, phỏng vâấn 10 người là cán bộ, nhân viên, cống nhân của cống ty vêề tác đ ộng c ủa điêều ki ện làm việc đêấn sự thỏa mãn nhu câều của người lao động. Thời gian, đ ịa đi ểm, n ội dung phỏng vâấn được trình bày ở bảng dưới đây: STT Thời gian 1 30/3/2013 Địa điểm Phòng Kêấ Toán Nội dung phỏng vấấn Đinh Thị Lan Anh: Chào bà, bà cho chúng tối biêất bà cảm thâấy như thêấ nào vêề điêều kiện làm việc của mình hiện tại? Nguyêỗn Thị Hốềng (Nhân viên Kêấ toán): Cống việc của tối hàng ngày là làm việc với sổ sách mà nơi làm việc của tối có cây được trốềng trước cửa sổ văn phòng, do phát triển tốất nên đã che khuâất một phâền ánh sáng của văn phòng, một phâền tuổi đã cao, thị lực kém dâền, ánh sáng ngày lại bị che khuâất nên tối nhìn râất khó làm ảnh hưởng đêấn hiệu quả làm việc. Tối 8 đã đêề xuâất với lãnh đạo cống ty vêề việc lo ại b ỏ một sốấ cành và đã được cống ty giải quyêất. 2 30/3/2013 Phòng Giám đốấc Đinh Thị Lan Anh: Vâng, xin cảm ơn bà! Nguyêỗn Văn Thanh: Chào ống, xin phép hỏi ống một câu: Là ban lãnh đạo của cống ty, để giúp cho quá trình thi cống cống trình đ ược thu ận lợi, đúng tiêấn độ nhăềm đáp ứng nhu câều của người lao động, trong khi đó cống ty đang đ ảm nhận râất nhiêều cống trình thâều, để hoàn thành đúng tiêấn độ, ban lãnh đạo có những chủ trương gì? Ông Nghiêm Xuân Tranh (Giám đốấc cống ty): Để đáp ứng được nhu câều vêề sản xuâất, trong khi đó cống ty là chủ thâều của râất nhiêều d ự án, cống trình lớn trong địa bàn Tỉnh nh ư: cống trình Đường tỉnh lộ 293, ngâềm Suốấi Quỳnh, đường Đốềi Ngố – Myỗ Hà (Lục Nam), đường vòng quanh tượng đài Hiệp Hòa. Cống ty đã mạnh dạn đâều tư các trang thiêất bị máy móc đốềng bộ và tương đốấi hiện đại bao gốềm: Ô tố tự đổ, máy xúc, máy ủi, máy Lu rung 462, máy rải Nigata, máy san tự hành, máy trộn bê tống để phục vụ cho rải lop base với cống suâất 40T – 60T và các thiêất bị bảo hộ cho cống nhân nhăềm phục vụ cho việc thi cống một cách an toàn và tốất nhâất. Hiện nay, cống trình đang trong giai đoạn hoàn thiện và có thể hoàn thành trước chỉ tiêu. 3 31/3/2013 Cống ty CPXDGTBG Nguyêỗn Văn Thanh: Vâng, xin cảm ơn giám đốấc Đinh Thị Lan Anh: Chào anh, là nhân viên lái xe 9 con, người tiêấp xúc với giám đốấc nhiêều nhâất, anh có nhận xét gì vêề giám đốấc của anh? Anh Hoàng Văn Huy (Nhân viên lái xe con): Là nhân viên lái xe, hàng ngày thường xuyên phải tiêấp xúc với giám đốấc, chở ống đi ký kêất các hợp đốềng…. tối nhận thâấy ống là người râất cởi m ở, hiểu được tâm lý của nhân viên nhưng râất nghiêm khăấc xử phạt với những cống nhân vi phạm kỷ luật lao động. Ông luốn được các thành viên trong cống ty kính trọng và các anh chị em cống nhân luốn hoàn thành tốất nhiệm vụ mà ống giao phó. Đinh Thị Lan Anh: Vâng, cảm ơn anh! 4 31/3/2013 Phòng tổ hành chính chức Nguyêỗn Văn Thanh: Chào ống, là trưởng phòng tổ chức hành chính của cống ty kiêm chủ tịch cống đoàn, con người là nhân tốấ tạo nên bâều khống khí tập thể, vậy cống ty làm cách nào để giữ bâều khống khí tập thể đó luốn ổn định và bêền vững? Ông Đốỗ Văn Thư (Trưởng phòng): Cống ty đã có những biện pháp xử lý cứng răấn đốấi với những cống nhân vị phạm ký luật lao động, từ đó làm bài học cho các cống nhân khác.Cụ thể là trường hợp của cống nhân lái máy Đốỗ Huy Nam. 5 31/3/2013 Nguyêỗn Văn Thanh: Vâng, xin cảm ơn ống ! Nhà hàng ăn của Nguyêỗn Văn Thanh: Chào bà, là người trực tiêấp cống ty chăm lo đêấn đời sốấng của các cán bộ, cống nhân viên, bà cho chúng tối biêất vêề châất l ượng 10 bữa ăn cũng như thái độ phục vụ với khách hàng là cống nhân viên như thêấ nào? Bà Ngố Thị Ánh Tuyêất: Cách đây 2 tháng, ban lãnh đạo cống ty đã hoàn thành xong cống trình nhà ăn cho các cán bộ, cống nhân viên, đốềng thời thiêất kêấ khu nghỉ ngơi cho cống nhân. Vêề châất lượng bữa ăn được đảm bảo, nhân viên nhà ăn phục vụ nhiệt tình, chu đá, khách hàng râất hài lòng. 6 31/3/2013 Phòng bảo vệ Nguyêỗn Văn Thanh: Vâng, cảm ơn bà! Đinh Thị Lan Anh: Chào bác, là bảo vệ thường xuyên phải trực tại cống ty, bác th ường dùng bữa ở đâu? Ông Nguyêỗn Văn Tự (Bảo vệ): Tối thường dùng bữa tại nhà ăn của cống ty. Đinh Thị Lan Anh: Bác cho cháu mâấy lời nhận xét vêề châất lượng của nhà hàng như thêấ nào? Ông Nguyêỗn Văn Tự:Tối thâấy chủ nhà ăn ở đây nâấu râất ngon, nhân viên phục vụ chu đáo nhiệt tình, tối râất hài lòng vêề cống tác phục vụ này. Đinh Thị Lan Anh: Vâng, cháu cảm ơn bác! 11 7 31/3/2013 Cống trường thi Nguyêỗn Văn Thanh: Chào các anh, là kyỗ sư, thợ cống huyện Hiệp rải nhựa đường, thợ máy lu, phâền lớn các anh Hòa làm việc ngoài trời, vậy yêấu tốấ thời tiêất có những ảnh hưởng gì? Anh Hốề Thanh Bình (Kyỗ sư): Thời tiêất ảnh hưởng râất nhiêều đêấn quá trình thi cống của đội, có những thời điểm mưa kéo dài gâền một tuâền liêền khiêấn cho quá trình thi cống b ị ng ưng trệ, cống nhân thiêấu việc làm dâỗn đêấn thiêấu thu nhập làm ảnh hưởng tiêấn độ sản xuâất của cống ty. Anh Nguyêỗn Đình Dũng (thợ rải nhựa) và anh Nghiêm Xuân Trường (lái máy lu):Thời tiêất cũng khống ủng hộ những cống nhân rải nhựa đường như tối, nhâất là vào dịp hè, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đêấn 40 độ C, khiêấn cho cống việc đã vâất vả lại còn vâất vả hơn, tối mong ban lãnh đạo có những ưu đãi đốấi với những cống nhân như chúng tối. Nguyêỗn Văn Thanh: Vâng, cảm ơn các anh! 8 31/3/2013 Phòng tổ chức Đinh Thị Lan Anh: Chào bà, để khuyêấn khích hành chính cống nhân viên làm việc một cách tích cực, phía cống ty đã có những chinh sách đãi ngộ như thêấ nào? Bà Dương Thị Minh Thư (Phó phòng): Hàng năm, Cống ty CPXDGTBG tổ chức cho các cán bộ, cống nhân viên có tổ chức đi nghỉ mát nhăềm giải tỏa căng thăềng do cống việc đem lại, đốềng thời xiêất chặt mốấi quan hệ giữa các 12 thành viên hơn. Ngoài ra, cống ty còn cho xây dựng khu nhà đa năng, sân câều lống, sân tennis để cho các thành viên trong cống ty có th ể gi ải trí”. Đinh Thị Lan Anh: Vâng, cảm ơn bà! 13
- Xem thêm -