Tài liệu Tài liệu toán 6

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 60891 tài liệu

Mô tả:

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 Bé §Ò TO¸N 6 K× 2 KIÓM TRA H×NH TIÕT 28 ( thêi gian 45’) §Ò sè I Bµi 1) (2®iÓm) VÏ tam gi¸c ABC cãAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm lÊy ®iÓm Mn»m trong tam gi¸c vÏ c¸c tia AM,BM, vµ ®o¹n th¼ng MC bµi 2:(2 ®iÓm)C¸c c©u sau ®óng hay sai: a)gãc bÑt lµ gãc cã2 c¹nh lµ hai tia ®èi nhau b)gãc 600 vµ 400 Lµ hai gãc phô nhau c)nÕu tia0b n»m gi÷a hai tia 0avµ Oc th× a¤b+b¤c =a¤c bµi 3, (2 ®iÓm )H·y chän ph¬ng ¸n ®óng trong c¸c ph¬ng ¸n A, B,C thÝch hîp : 1/Tia0t lµ ph©n gi¸ccña x¤y nÕu : A/Tia Ot lµ tia n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy B/ y¤t = t¤x C/ Tia Ot n»m gi÷a hai tia 0x vµ0yvµ y¤t= t¤x 2/ Cho ®êng trßn t©m O b¸n kÝnh R , lÊy ®iÓmM sao cho OM=R th× : A/ §iÓm M n»m trªn ®êng trßn B/ §iÓm M n»m ngoµi ®êng trßn C/§iÓm M n»m trong ®êng trßn Bµi 4 (4®) Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ tia Ox vÏ 2 tia Oz vµ Oy sao cho x¤z=450:;x¤y=900 a) Tia nµo n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i? v× sao? b) TÝnh z¤y c) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña x¤y hay kh«ng ? v× sao ? BiÓu ®iÓm vµ ®¸p ¸n : Bµi 1 Nªu ®îc c¸ch vÏ tam gi¸c ABC ®îc (1®) *C¸ch vÏ : + VÏ ®o¹n th¼ng BC =6cm +VÏ cung trßn t©m B b¸n kÝnh 3cm vµ cung trßn t©m C b¸n kÝnh 5cm c¾t nhau t¹i A +VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC ta ®îc tam gi¸c ABC cÇn vÏ http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 A *VÏ ®óng h×nh ®îc (1®) M C B A Bµi 2 (2®) Bµi 3 (2®) C©u a) lµ c©u ®óng (0,5®) C©u b ) lµ c©u sai (0,75®) C©u c) lµ c©u ®óng (0,75®) Mçi c©u ®óng ®îc 1®) 1) §¸p ¸n lµ C/ 2) §¸p ¸n lµ A/ Bµi 4 VÏ ®óng h×nh ®îc 0,5®) a) V× trªn mét nöa m¹t ph¼ng cã bê chøa tia Ox x¤y < x¤z (900<1500) => tia Oy n»m gi÷a 2 tia Oxvµ Oz => x¤y +y¤z=x¤z =>y¤z=x¤z-x¤y => y¤z=1500-900 => y¤z=600 b)Trong 3 ®iÓm A ;B;C ®iÓm B n»m gi÷a 2 ®iÓm Avµ C V× ®êng th¼ng ab c¾t 3 tia Ox; Oy Oz lÇn lùot t¹i 3®iÓm A; B; C ;mµ tia Oy n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oz (B  Oy) => B n»m gi÷a 2®iÓm A vµ B. z y a x O bb http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 KiÓm tra Häc k× II To¸n 6 (Thêi gian lµm bµi 90’) §Ò sè I Bµi 1 H·y chän c©u ®óng trong c¸c ph¬ng ¸n A; B; C thÝch hîp 1/KÕt qu¶ rót gän cña ph©n sè  26 ®Ðn ph©n sè tèi gi¶n lµ : 130 A/  2 ;B/ 1 ;C /  1 10 5 5  11  14  16 2/trong c¸c ph©n sè ; ; Ph©n 12 15  60 A/  11 ; B/  14 C/  16 12 15  60 ( 4) 2 3/ b»ng : 5 A/ 16 ; B/ 8 C/ 16 25 5 5 1 3 1 2 4/ + (  ) B»ng : 4 4 2 3 1 A/ ; B/ 3 ; C/ 1 6 8 4 sè nhá nhÊt lµ 5/ Trªn mÆt ph¼ng cho (O;5cm) lÊy ®iÓm M sao cho OM = 6cm th× : A/§iÓm n»m trªn ®êng ttßn (O) B/§iÓm M n»m trong ®êng trßn (O) C /§iÓm M n»m ngoµi ®êng trßn (O) 6) Cho x¤y =600; y¤z=300 x¤z=900 th× : A/Tia Oz n»m gi÷ a 2 tia Ox vµ Oy B Tia Ox n»n gi÷a 2 tia Oy vµ Oz C/ Tia Oy n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oz Bµi 2 (1,5®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (nhanh chãnh nÕu cã thÓ) a/ M =  5 . 2   5 . 9  1 5 Bµi 3 7 11 7 11 7 6 5 3 2 b/N= .  : 5  .( 2) 7 8 16 (1®) T×m x biÕt ( (3 1  2 x).3 2 5 1 2 3 3 Bµi 4 (1,5®)Lan ®äc quyÓn s¸ch trong 3 ngµy .Ngµy thø nhÊt ®äc 1 4 sè trang ngay thø 2 ®äc 60 0 0 sè trang ngµy thø 3 ®äc nèt 60 cßn l¹i .tÝnh xem cuãn s¸ch cã bao nhiªu trang? Bµi 5 (2®)Cho a¤b =1350.Tia Oc n»m trong a¤b biÕt a¤c = 1 c¤b. 2 a) TÝnh a¤c ; b¤c. http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 b)trong 3 gãc a¤b ; b¤c ; c¤a gãc nµo lµ gãc nhän gãc , nµo lµgãc vu«ng, gãc nµo lµ gãc tï. BiÓu ®iÓm - ®¸p ¸n Bµi 1 (4®) 1/§¸p ¸n lµ C/ (0,5®) 2/§¸p ¸n lµ B/ ( 0,75®) 3/ §¸p ¸n lµ C/ (0,5®) 4/ §¸p ¸n lµ B/ (0,75®) 5/ §¸p ¸n lµ C/ (0,75®) 6/ §¸p ¸n lµ C/ (0,75®) Bµi 2 (1,5®) Mçi ý 0,75® a) M =- 5 .( 2  4 )  1 5 (0,25®) 7 11 11 - 5 .1  1 5 7 7 M= M =1 b) N = 6  5 . 1  7 8 5 48 7 N=   42 56 56 56 N= 13 56 7 (0,25®) (0,25®) (0,25®) 3 .4 16 (0,25®) (0,25®) Bµi 3 (1®) 7 16 11  2x  : 2 3 3 7 16  2x  2 11 16 7 2x   11 2  45 2x  11  45 x 22 Ba× 4 (1,5®) Ngµy thø ba ®äc phÇn quyÓn s¸ch lµ : (1- 1  60 0 0 )  3 (q/s¸ch) 4 2 20 20 t¬ng øng víi 60 trang (0,5®) (0,5®) http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 VËy quyÓn s¸ch dµy sè trang lµ : 60: Bµi 5 VÏ h×nh (0,25®) a 3 400 (trang) 20 (0,5®) c b O a) V× Oc n»m trong a¤b=> Oc n»m gi÷a 2 tia Oa vµ Ob => a¤c+c¤b=a¤b=1350 (0,5®) 1 mµ a¤c= c¤b => 2a¤c=c¤b 2 =>3a¤c=1350 =>a¤c=1350:3=450 v× c¤b=2a¤c=2 . 450 = 900 (0,5®) b) Trong c¸c gãc a¤b;b¤c;a¤c th× a¤b lµ gãc tï vµ a«b=135o..>90o (0,25®iÓm) mµ1350<180 a¤c nhän v× a¤c=450<900 a¤c.>0o (0,25®) b¤c vu«ng v× b¤c=900 (0,25®) Bµi 4 VÏ h×nh ®óng ®îc 0,5®) http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 y z x O a)Tia Oz n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i (0,5®) V× trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Oxcã x¤z Tia Oz n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy (0,75®) b)V× tia Oz n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy (0,5®) => x¤z + z¤y= x¤y =>z¤y =x¤y –x¤z thay sè x¤y=900,x¤z=450 =>y¤z =900 -450= 450 (0.75®) c) tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña x¤y (0.5®) V× x¤z = z¤y(c©u b) vµ tia Oz n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy (c©u a) (0,5®) http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 KiÓm tra h×nh tiÕt 28 ( Thêi gian 45’) §Ò sè II Bµi 1 (2®) VÏ n¤m =600 VÏ tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc m¤n Bµi 2 ( 2®) C¸c c©u sau ®©y ®óng hay sai : a) Hai gãc cã tæng b»ng 1800 lµ 2 gãc kÒ bï . b) Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm ba ®o¹n th¼ng AB, BC, AC. c) H×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch I mét kho¶ng 3 cm gäi lµ ®êng trßn t©m I b¸n kÝnh 3 cm . d) Gãc nhän lµ gãc lín h¬n 00 nhá h¬n 900 Bµi 3 (2®) Chän ph¬ng ¸n ®óng trong c¸c ph¬ng ¸n A / ;B/ ; C/ thÝch hîp 1/ Trong mÆt ph¼ng cho ( O;cm) ; ®iÓm M lµ ®iÓm bÊt k× trªn mÆt ph¼ng sao cho OM= 3cm A/§iÓm M n»m trªn ®êng trßn B/§iÓm M n»m trong ®êng trßn C/ §iÓm M n»m ngoµi ®êng trßn 2/ NÕu a¤b + a¤c=b¤c th× : A/ Tia Oa n»m gi÷a 2 tiaOb vµ Oc B/Tia Oc n»m gi÷a 2 tia Oa vµ Ob C/Tia Ob n»m gi÷a 2tia Oa vµ Oc Bµi 4 (4®) Cho x¤y =900 ,trªn mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox (cã chøa tia Oy) VÏ x¤z = 1500 a) TÝnh y¤z b)VÏ ®êng th¼ng ab c¾t ba tia Ox ;Oy; Oz lÇn lît t¹i c¸c ®iÓm A; B ;C.Trong 3 ®iÓm A;B;C th× ®iÓm nµo n»m gi÷a 2 ®imÎ cßn l¹i ? V× sao? BiÓu ®iÓm - ®¸p ¸n Bµi 1 :C¸ch vÏ ®óng ®îc (1®) +VÏ tia Om bÊt k× Trªn 1 nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia On §Æt thíc ®o gãc sao cho t©m thíc trïng víi gèc O ; v¹ch sè 0 trïng víi tia Om; v¹ch 600 trïng víi tia On. + vÏ tia Ot t¬ng tù vÏ tia On trªn 1nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Om cã chøa gãc m¤n vÏ tia Ot sao cho t¤m=300 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 H×nh vÏ (®) 1 n t m O Bµi 2 (2®)Mçi c©u ®óng cho 0.5® a)lµ c©u sai (0,5®) b)lµ c©u sai (0,5®) c) lµ c©u ®óng (0,5®) d) lµ c©u ®óng (0,5®) Bµi 3 Mçi c©u ®óng 1®) 1/ §¸p ¸n dóng lµ B/ 2) §¸p ¸n ®óng lµ A/ http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 §Ò kiÓm tra Häc k× II – To¸n 6 (Thêi gian lµm bµi 90’) §Ò II Bµi1:(2®)Trong c¸c c©u sau ®©yh·y chØ ra c©u nµo ®óng c©u nµo sai: a/ tØ sè cña 60 cm vµ 1,5m lµ 2 5 b/ 2 cña x lµ  3 2 < 1  3  3 30 th× x =20 c/ d/ hai gãc cã sè ®o b»ng1350 vµ 550 th× bï nhau Bµi 2(2®)Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph¬ng ¸n ®óng A-B-C-D 2 1   8 b»ng: 9 64 A/ 9 B/ 64 ; 81 2,Ph©n sè A/  4 5 ; Tæng cña ; C/  64 9  24 rót gän ®Õn ph©n  30 B/ 4 ; C/  12 5  15  11 3 1 3 2     6 4 6 4 sè tèi gi¶n lµ : KÕt qu¶ lµ : A/ 0  3   2  B/  ; ; C/1 1 2 Bµi 3(3®) 1/Thùc hiÖn phÐp tÝnh (nhanh chãng nÕu cã thÓ ) 2 a/ M=  1 2  3   2 6  .  3 4 5 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 b/ N= 2  2  2  2  2  2 3.5 5.7 7.9 9.11 11.13 13.15 2/ T×m x biÕt 3 1 x  16 3   13,25 3 4 Bµi 4(1,5®) .Trong thïng cã 60l x¨ng ngêi ta lÊy ra lÇn thø nhÊt 40%vµ lÇn thø 2 lµ 3 sè lÝt x¨ng ®ã . Hái trong thïng cã bao nhiªu lÝt x¨ng? 10 Bµi 5,(1,5®) Cho hai gãc kÒ bï x¤y vµ y¤y’ biÕt x¤y b»ng x¤yvµ y¤y’ Bµi1 . Mçi ý ®îc 0,5 ® tæng 2® a)®óng 0,5® b)sai 0,5® c)®óng 0,5® d)sai 0,5® Bµi 2 1) A/ ®îc 0.5® 2)B/ ®îc 0,5® 3)A/®îc 1® Ba× 3. 1,Mçi ý 1® tæng 2® a,  1 2  1   4  6 3  25 M=  BiÓu ®iÓm vµ ®¸p¸n 0,25 ®   1 4  1 4     M=  6 6  2 5 0,25 1  1 4  0,25®  2 2  5 M=0+ 4  4 0,25® 5 5 b, N= 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13 15 1 1 4 N=   2 15 15 M=  2) T×m x (0,5®) ®îc 1® http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 1 5 gãc x¤y’ .tÝnh http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 1 3 x  16  13,25 3 4 10 x  13,25  16,25 3 10 x  30 : 3 3 x  30. 10 x  9 3 Bµi 4(1,5®) LÇn thø I ngêi ta lÊy ra sè (l) x¨ng lµ : 40%.60 =24(l) (0,5®) LÇn thø II ngêi ta lÊy ra sè (l) x¨ng lµ : 3 .60 =18(l) (0,5®) 10 trong thung cßn sè (l)x¨ng lµ : 60-(24+18)=18 (l) (0,5®) Bµi5: y y x O V× 2 gãc : x ¤y vµ y¤y’ lµ gèc kÒ bï nªn : x¤y +y¤y’= 1800 (1) (0.25®) 1 Do x¤y = y¤y’ =5. x¤y (0,25®) 5 thay vµo (1) ta cã : x¤y+5.x¤y=1800 do ®ã (0,25®) 6 x¤y =1800 => x¤y =1800:6=300 vµ y¤y’=300= 1500 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 §Ò KiÓm tra m«n to¸n -k× II –Sè häc Thêi(TiÕt 68 – TuÇn 22) ( gian lµm bµi 45’) §Ò sè I Bµi 1: §iÒn sè vµo chç “...” cho ®óng 1/ a/ Sè ®èi cña -7 lµ .... b/Sè ®èi cña 0 lµ ... c/Sè ®èi cña 2005 lµ ... 2/ a/|0|=... b/|-25|=... c/|2006|=... Bµi 2 : TÝnh nhanh nÕu cã thÓ : a/ 127-(5+6).18 b/ 126-(-6)+7-132 c/35-7.(5-18) d/-515-  72+(-515)+(-32)  Bµi 3: T×m x  Z biÕt : a/ 4-(7+x)=x-(13- 4) b/2x-(-7)= -15 c/2.|x|=10 Bµi 4 : a/ T×m tÊt c¶ c¸c íc cña -8 b/T×m x lµ béi cña -11 biÕt : 11 <30 BiÓu ®iÓm - ®¸p ¸n Bµi 1 (1,5®) 1/ 0,75® Mçi ý ®óng cho 0.25 ®) a/7 ; b/0 ; c/-2005. 2/ 0,75® Mçi ý ®óng cho 0,25 ®) a/0 ; b/25 ; c/2006 Bµi 2 :(4®) a/1®) =127 – 11.18 =127 -198 =-71 b/ 1®) = (126+6)+7-132 =(132-132)+7=7 c/ 1®) = 35-35+126 =0+126=126 d/1®) =-515-72+515+32 =(-515+515)-(72-32) http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 =0- 40 =-40 Bµi 3 :(3®) a/1®) 4-(7+x)=x-9 7-x=4-(x-9) 7+x=13-x 2x=6 x=3 b/ 1®) 2x=-15-7 2x=-22 x=-11 c/1®) 2 x =10 x =5 =>x=5; hoÆc x=-5 Bµi 4 1,5®) a/0,75®) ¦(-8)=   1; 2; 4; 8;1;2;4;8 b/ 0,75®) x   0; 11; 22;11;22 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 §Ò sè II KiÓm tra sè häc 6(TiÕt 68) (thêi gian 45’) Bµi 1: a/ Ph¸t biÓ quy t½c céng hai sè nguyªn cïng dÊu ;céng hai sè nguyªn kh¸c dÊu b/ ¸p dông: (-15)+(-40) (+52)+(-70) Bµi 2 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh : a/(-5).8.(-2).3 b/125-(-75)+32-(48+32) c/3.(-4)2+2.(-5)-20 d/4.52-3.(24- 9) Bµi 3 : a/ S¾p xÕp c¸c sè nguyªn theo thø tù t¨ng dÇn -12 ;137 ; -205 ; 0 ;49 ;-583 b/ T×m 32 ,  101 ; 0 ; a =3 Bµi 4: T×m x  Z biÕt a/ 2x-32=-28 b/ 4x+12=48 Bµi 5 : §iÒn ®óng(®)hay sai(s) Vµo « trèng : a/ a= -(-a b/ a =-  a c/víi a Z th× -a<0 BiÓu ®iÓm vµ ®¸p ¸n Bµi 1 :(2®) a/ Ph¸t biÓu ®óng quy t¾c cho 1®) b/¸p dông (-15)+(-40)=-(15+40)=-55 (+52)+(-70)=-(70-52)=-18 Bµi 2 : (2,5®) a/0.5®) (-5).8.(-2).3 =(-40).(-6)=240 b/0.75®) 125-(-75)+32-(48+32) =125+75+32-48-32 =(125+75-48)+(32-32) =152+ 0=152 c/ 0,75®)=3.16+(-10)-20 =48-30=18 d/0,5®) =4.25-3.15=100-30=70 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 Bµi 3 :2®) a/ 1®) S¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn lµ : -583; -205 ;-12 ;0 ;49 ;137 b/1®) |32|=32 |-101|=101 |0|=0 |a|=3=> a=3 hoÆc a=-3 Bµi 4 2®) a/ 1®) 2x-32=-28 2x =-28+32 2x=4 x=2 b/ 1®) 4x+12=48 4x=48-12 4x=36 x=9 Bµi 5 :1,5®) a/ 0,5®)®iÒn ch÷ ® b/0,5®)®iÒn ch÷ s c/0,5®)®iÒn ch÷ s http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 §Ò kiÓm tra to¸n 6 sè häc (TiÕt 93) §Ò sè I ( Thêi gian lµm bµi 45’) Bµi 1:(2®) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç “...” a/ 2  ... ; 5 20  3 15 b/  4 ... c/ 3  21  ...   18 ...  35 25 ... Bµi 2 : (2®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng trìc kÕt qu¶ ®óng a/ Sè nghÞch ®¶o cña 1 lµ:A/  1 ; B/ 2 ; C/5 ; D/ -5 5 b/Trong 5 c¸c ph©n sè sau :  2 ;  5 ;  9 3 6 10 ; B/  5 ; C/  9 6 10 ph©qn sè nhá nhÊt lµ : A/  2 3 Bµi 3 :(2®)Rót gän c¸c ph©n sè sau :  63 5.6 7.2  8 ; ; 81 9.35 2.11.5 Bµi 4 (2®)T×m x a/ 5 4 : x 13 7 b/ 2 x  1 x 15 3 2 12 Bµi 5 (2®) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : A=  3  ( 2  2) 5 B/ 5 4 =(6-2 ).3 1  1 3 : 1 5 8 5 4 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 BiÓu ®iÓm -®¸p ¸n Bµi 1 (2®) a/ ®iÒn 8 (0,5®) b/ ®iÒn -20 (0,5®) c/ ®iÒn lÇn lît lµ -5; -15;30 (1®) Bµi 2 (2®) a/§¸p ¸n lµ (2®) C/ (1®) b//§¸p ¸n lµ (2®) C/ (1®) Bµi 3(2®) a/  63   63 : 9   7 81 81 : 9 9 5.6 1.2 2 b/   (0,5®) 9.35 7.3 21 7.2  8 2.(7  4) 11 1 c/    2.11.5 2.11.5 11.5 5 Bµi 4: T×m x (2®) a/1®) 39 : x 13 7 39 x : 13 7 x= 39 . 1 3  7 13 7 2 3 b/(  ).x  5 3 6 12 1 5 .x  6 12 x= 5 : 1  5 12 6 2 Bµi 5 MçÝy ®óng ®îc 1®) A=  3  (  2  10 ) (0,25®) 5 5  3 8 A=  5 5 A=1 B=(5 5  5 (0,25®) (0,5®) 4 25 8 1 2 ).  : 5 5 8 5 4 1 25 5 B=3 .  .4 5 8 8 B=10- 32 (0,25®) 5 (0,25®) (0,25®) B= 18 5 (0,25®) http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 §Ò sè häc 6 (tiÕt 93) (Thêi gian lµm bµi 45’) §Ò sè II Bµi 1 §iÒn dÊu >;<;= vµo chç “...” a/  3 ......  1 4 4  7 b/ ......0  6 c/  2 ....... 6 5  15  1 1 d/ ...... 2 100 Bµi 2 H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc kÕt qu¶ ®óng a/ -5 1 b»ng A/  14 ; B /  16 ; C /  5 3 3  3 .... b/  sè trong 4 20 A/3 ;B 1 ; C/ 1 3  3 13 3 chç “...” lµ: Bµi 3 Rót gän ph©n sè a/  25 ; b) 7.35 ; c) 12.3  2.6 125 17.56 4.5.6 Bµi 4 T×m gi¸ trÞ cña x (2®) a/ x: 3 1 1 1 15 12 2 2 x  x 1 4 5 b/ Bµi 5 TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A= 3  ( 1   3 ) 7 5 7  5 7 1 B=(  0,75  ) : ( 2 ) 24 12 8 Bµi 1 (1®) Mçi ý ®óng cho 0,25®) a/ ®iÒn < b/ ®iÒn > c/ ®iÒn = d/®iÒn < Bµi 2 (3®) Mçi ý ®óng cho 1®) a/ ®¸p ¸n B/ BiÓu ®iÓm - ®¸p ¸n http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 b/®¸p ¸n C/ c/®¸p ¸n C/ Bµi 3 (2®) a/  25   1 (0,5®) 125 5 b/ 7.34 1.2  1 (0,5®) 17.56 8.1 4 12.3  2.6 12.(3  1) 1 c/   4.5.6 4.5.6 5 (1®) Bµi 4 (2®) Mçi ý ®óng cho 1® A=( 3   3 )   1 (0,5®) 7 7 5 1 1 A=0+  (0,5®) 5 5 B= (  5  75  7 ) :  17 (0,25®) 24 100 12 8  5 3 7  8 B=(   ). (0,25®) 24 4 12 17 B=(  5  18  14 ).  8 (0,25®) 24 24 24 17 B= 17 .  8   1 (0,25®) 14 17 3 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 §Ò kiÓm tra to¸n 6 TuÇn 20 (Thêi gian 15’) (K× II) §Ò sè I Bµi 1 (2,5®) §iÒn ®óng (®) hay sai(s) vµo a/ (-3).(-5)=(-15) b/ 62 =(-6)2 c/ (+15).(-4)=(-15).(+4) d/ (-12).(+7)=-(12.7) e/B×nh ph¬ng cña mäi sè ®Òu lµ sè d¬ng Bµi 2 (3,5® )TÝnh nhanh nÕu cã thÓ a/ 15. (-2)+(-5).(-6) b/4.7 - (-11).(-2) c/ (-4).(+125).(-25).(-6).(-8) Bµi 3 (4®) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  237.( 26)  26.137 .a víi a=2 BiÓu ®iÓm vµ ®¸p ¸n Bµi 1 (2,5®) Mçi ý ®óng cho (0,5®) a/s ; b/® ; c/®; d/® ; e/s Bµi 2 (3,5®) a/ =-30+30=0 (1®) b/=4.7- (-11).(-2) =28 -22 =8 (1®) c/ =  ( 4).( 25) . 125.( 8) .(-6) =100.(-1000).(-6) =600000 (1,5®) Bµi 3(4®) Thay a =2 vµo biÓu thøc ta cã (0,5®)  237.( 26)  26.137 .(-2)= =26.(137-127).(-2) (1®) =26.(-100).(-2) (1®) =(-2600).(-2) (1®) =5200 (0,5®) http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
- Xem thêm -