Tài liệu Tài liệu- tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - phòng khán giả

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

tcXDVN 355 : 2005 lêi nãi ®Çu TCXDVN 355:2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ - Yªu cÇu kü thuËt" quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸c nhμ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò kÞch, ca móa nh¹c v.v. Tiªu chuÈn TCXDVN 355:2005 ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 35 /2005/Q§-BXD ngμy 19 th¸ng 10 n¨m 2005. 1 tcXDVN 355 : 2005 tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ yªu cÇu kü thuËt design standards for theaters and audience halls technical requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông: 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông b¾t buéc cho c¸c nhμ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò kÞch, ca móa nh¹c... C¸c thμnh phÇn kh«ng b¾t buéc cã chó thÝch riªng t¹i tõng môc. 1.2. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn nμy còng ¸p dông cho c¸c nhμ h¸t cã chøc n¨ng ®Æc biÖt nh− nhμ h¸t nghÖ thuËt s©n khÊu truyÒn thèng (tuång, chÌo,c¶i l−¬ng...), nhμ h¸t s©n khÊu thÓ nghiÖm... Tuy nhiªn trong c¸c tr−êng hîp nμy cho phÐp cã nh÷ng ngo¹i lÖ ë phÇn s©n khÊu. PhÇn kh¸n gi¶ ¸p dông nh− c¸c nhμ h¸t ë môc 1.1. 1.3. Tiªu chuÈn nμy còng ¸p dông cho c¸c phßng kh¸n gi¶ cña c¸c tæ hîp c«ng tr×nh nh− Cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé, khu du lÞch, héi tr−êng, nhμ héi nghÞ... PhÇn s©n khÊu chØ tham kh¶o, kh«ng ¸p dông b¾t buéc. 1.4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh biÓu diÔn cã tÝnh chÊt kh¸c biÖt h¼n nh− nhμ h¸t ngoμi trêi, nhμ h¸t móa rèi, r¹p xiÕc, phßng hoμ nh¹c hoÆc c«ng tr×nh trïng tu söa ch÷a, tiªu chuÈn nμy ®−îc coi nh− h−íng dÉn vμ tham kh¶o. 1.5. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c c«ng viÖc: LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng, t− vÊn thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt, ®¸nh gi¸ vμ xÐt duyÖt c¸c tμi liÖu nãi trªn, kiÓm tra kü thuËt vμ nghiÖm thu c«ng tr×nh. 2. C¸c tiªu chuÈn viÖn dÉn: • TCXDVN 264:2002: Nhμ vμ c«ng tr×nh - nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o tiÕp cËn sö dông. • TCVN 2622:1995: Phßng ch¸y chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ 3. C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa: 3.1. Kh«ng gian nhµ h¸t: Lμ kh«ng gian ®Ó biÓu diÔn vμ th−ëng thøc nghÖ thuËt s©n khÊu. Kh«ng gian nhμ h¸t bao gåm hai thμnh phÇn: 2 tcXDVN 355 : 2005 - PhÇn s©n khÊu - PhÇn kh¸n gi¶ a/ PhÇn s©n khÊu: Lμ phÇn c«ng tr×nh phôc vô trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp cho viÖc biÓu diÔn. PhÇn s©n khÊu bao gåm hai thμnh phÇn: - S©n khÊu : N¬i trùc tiÕp biÓu diÔn. - PhÇn phôc vô s©n khÊu: N¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ vμ phôc vô biÓu diÔn. b. PhÇn kh¸n gi¶: Lμ phÇn c«ng tr×nh phôc vô cho ng−êi xem biÓu diÔn. PhÇn kh¸n gi¶ bao gåm hai thμnh phÇn: - Phßng kh¸n gi¶: N¬i kh¸n gi¶ ngåi xem biÓu diÔn. - C¸c kh«ng gian phôc vô kh¸n gi¶. 3.2. S©n khÊu: Lμ n¬i trùc tiÕp biÓu diÔn nghÖ thuËt, bao gåm hai thμnh phÇn: - Sμn diÔn, s©n khÊu chÝnh. - C¸c kh«ng gian phô trî. 3.3. Sµn diÔn: Lμ diÖn tÝch trªn sμn s©n khÊu, n¬i biÓu diÔn nghÖ thuËt ®Ó kh¸n gi¶ th−ëng thøc. 3.4. C¸c kh«ng gian phô trî: Lμ c¸c kh«ng gian ngay liÒn kÒ sμn diÔn, n»m trong khu vùc s©n khÊu vμ trùc tiÕp phôc vô buæi diÔn. C¸c kh«ng gian phô trî bao gåm: - TiÒn ®μi - Hè nh¹c - C¸c s©n khÊu phô, thiªn kiÒu, gÇm s©n khÊu. 3.5. TiÒn ®µi: Lμ phÇn diÖn tÝch sμn diÔn më réng vÒ phÝa kh¸n gi¶. Khi ®ãng mμn chÝnh th× tiÒn ®μi n»m ë phÝa tr−íc mμn chÝnh. 3.6. Hè nh¹c: Lμ phÇn kh«ng gian n»m gi÷a s©n khÊu vμ kh¸n gi¶, ®−îc lμm s©u xuèng ®Ó ban nh¹c biÓu diÔn. 3.7. C¸c s©n khÊu phô: Bao gåm c¸c kh«ng gian cã kÝch th−íc t−¬ng ®−¬ng víi sμn diÔn ®Ó phôc vô viÖc vËn chuyÓn vμ xÕp dän c¸c ®¹o cô, bμi trÝ s©n khÊu còng nh− phôc vô c¸c thñ ph¸p s©n khÊu kh¸c. C¸c s©n khÊu phô n»m ë bªn ph¶i, bªn tr¸i vμ phÝa sau s©n khÊu chÝnh. S©n khÊu phô phÝa sau gäi lμ hËu ®μi. D−íi s©n khÊu chÝnh cã gÇm s©n khÊu. 3.8. S©n khÊu hép: Lμ kiÓu kh«ng gian nhμ h¸t trong ®ã s©n khÊu vμ kh¸n gi¶ ë hai phÝa ®èi diÖn nhau, ng¨n chia bëi miÖng s©n khÊu (miÖng cßn gäi lμ mÆt tranh). 3 tcXDVN 355 : 2005 Trong tiªu chuÈn nμy, kiÓu nhμ h¸t s©n khÊu hép ®−îc chän lμm tiªu biÓu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cña tiªu chuÈn. 3.9. MÆt tranh: Lμ mÆt ph¼ng n»m gi÷a s©n khÊu vμ kh¸n gi¶, qua ®ã kh¸n gi¶ theo dâi diÔn xuÊt. MÆt tranh cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng kÕt cÊu x©y dùng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c, hoÆc x¸c ®Þnh b»ng c¸c gi¶i ph¸p −íc lÖ, ¸nh s¸ng, vËt thÓ ®¸nh dÊu. Th«ng th−êng, mÆt tranh chÝnh lμ miÖng s©n khÊu, n¬i treo mμn chÝnh cña s©n khÊu. 3.10. §−êng ®á s©n khÊu: Lμ ®−êng th¼ng giao tuyÕn gi÷a mÆt tranh vμ mÆt sμn s©n khÊu. Trung ®iÓm S cña ®−êng ®á s©n khÊu lμ ®iÓm nh×n ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®¶m b¶o cho mäi kh¸n gi¶ ®Òu nh×n thÊy. 3.11. §é dèc sµn phßng kh¸n gi¶: lμ ®é dèc ®Ó ®¶m b¶o kh¸n gi¶ ngåi hμng ghÕ tr−íc kh«ng che khuÊt ng−êi ngåi hμng ghÕ sau. 3.12. Tia nh×n: lμ ®−êng th¼ng tõ m¾t kh¸n gi¶ ngåi xem kÐo tíi ®iÓm nh×n S. 3.13. Dµn khung s©n khÊu: Lμ hÖ thèng kÕt cÊu b»ng thÐp, n»m phÝa sau miÖng s©n khÊu. Dμn khung gåm hai th¸p khung th¼ng ®øng, n»m hai bªn mÆt tranh vμ cÇu khung n»m ngang ë phÝa trªn mÆt tranh. Trªn dμn khung l¾p c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ¸nh s¸ng vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Trªn cÇu khung cã hμnh lang ®i qua trªn miÖng s©n khÊu. 3.14. Thiªn kiÒu (cßn gäi lμ khoang treo): Lμ phÇn kh«ng gian tiÕp tôc s©n khÊu chÝnh theo chiÒu cao ®Ó kÐo c¸c ph«ng mμn, ®¹o cô, bμi trÝ lªn cao vμ thùc hiÖn c¸c thñ ph¸p biÓu diÔn. Trong thiªn kiÒu cã c¸c hμnh lang thao t¸c vμ dμn th−a. 3.15. GÇm s©n khÊu: Lμ phÇn kh«ng gian t−¬ng øng víi s©n khÊu, n»m ë d−íi sμn s©n khÊu (diÖn tÝch t−¬ng ®−¬ng víi s©n khÊu chÝnh) ®Ó ®Æt c¸c thiÕt bÞ quay, tr−ît, n©ng h¹, cÊt ph«ng mμn d¹ng cuén vμ lμm lèi ra hè nh¹c. 3.16. C¸c hµnh lang thao t¸c: Lμ c¸c hμnh lang hÑp ®i vßng quanh c¸c phÝa t−êng bao cña thiªn kiÒu vμ s©n khÊu phô ®Ó ®i l¹i, thao t¸c vμ g¾n c¸c thiÕt bÞ phôc vô s©n khÊu. 3.17. Dµn th−a: Lμ mét hÖ thèng dμn kÕt cÊu vμ sμn n»m trªn ®iÓm cao nhÊt, d−íi m¸i thiªn kiÒu, dïng ®Ó ®i l¹i, thao t¸c vμ g¾n c¸c thiÕt bÞ, chñ yÕu lμ hÖ thèng pu-li, têi, c¸p treo c¸c sμo trªn s©n khÊu. 3.18. C¸c sµo treo: Lμ hÖ thèng nhiÒu sμo b»ng thÐp hoÆc hîp kim, treo trªn c¸c c¸p. Trªn c¸c sμo g¾n c¸c thiÕt bÞ ©m thanh, ¸nh s¸ng hoÆc treo c¸c ph«ng mμn bμi trÝ. Nhê hÖ thèng c¸c d©y c¸p, pu-li, têi kÐo, c¸c sμo treo cã thÓ h¹ xuèng thÊp nhÊt tíi mÆt sμn s©n khÊu vμ kÐo lªn cao nhÊt tíi d−íi dμn th−a. 4 tcXDVN 355 : 2005 3.19. Sµn s©n khÊu di ®éng: Ngoμi s©n khÊu chÝnh, cè ®Þnh cßn cã c¸c lo¹i sμn s©n khÊu di ®éng: - S©n khÊu quay: Thùc hiÖn chuyÓn ®éng xoay trßn quanh mét t©m, trªn mÆt ph¼ng song song víi sμn s©n khÊu hoÆc trïng víi mÆt sμn s©n khÊu. - Sμn tr−ît: Thùc hiÖn chuyÓn ®éng ngang, trªn mÆt ph¼ng song song víi mÆt sμn s©n khÊu hoÆc trïng víi mÆt sμn s©n khÊu. - Sμn n©ng h¹: Mét bé phËn sμn s©n khÊu cã thÓ n©ng lªn cao h¬n hoÆc h¹ xuèng thÊp h¬n mÆt sμn s©n khÊu. Sμn n©ng h¹ nÕu cã kÝch th−íc nhá gäi lμ bμn n©ng h¹. C¸c sμn s©n khÊu di ®éng dïng ®Ó thùc hiÖn ba chøc n¨ng chÝnh: - VËn chuyÓn c¸c trang thiÕt bÞ, bμi trÝ thay cho viÖc ph¶i khu©n v¸c b»ng søc ng−êi. - Thay ®æi bμi trÝ, khung c¶nh trªn s©n khÊu ngay trong buæi diÔn. - Phôc vô mét sè thñ ph¸p diÔn xuÊt. 3.20. Mµn ng¨n ch¸y: Lμ mét mμn lín b»ng kim lo¹i vμ vËt liÖu chÞu ®−îc ch¸y næ, ng¨n ®−îc ¸p suÊt vμ löa, khãi, khÝ ®éc, dïng ®Ó ng¨n sù truyÒn lan löa, khãi, khÝ ®éc tõ phÇn nμy sang phÇn kh¸c trong nhμ h¸t. Mμn ng¨n ch¸y th−êng n»m trªn cao,phÝa trªn trÇn, khi cã sù cè, ho¶ ho¹n th× ®−îc h¹ xuèng. Mμn ng¨n ch¸y quan träng nhÊt n»m ë vïng miÖng s©n khÊu ®Ó ng¨n chia vïng cã nguy c¬ ch¸y cao nhÊt (s©n khÊu) víi vïng cÇn b¶o vÖ nhÊt (kh¸n gi¶). Trong nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ quy m« lín, mμn ng¨n ch¸y cßn ®−îc bè trÝ ë mét sè khu vùc kh¸c nh»m ph©n chia, c« lËp vïng ch¸y khi cã sù cè. 4. Ph©n lo¹i nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ 4.1. Ph©n lo¹i nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶: 4.1.1. Phßng kh¸n gi¶ ®a n¨ng: Ngoμi chøc n¨ng phôc vô biÓu diÔn nghÖ thuËt cßn cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nh− héi nghÞ, liªn hoan, khiªu vò, thi ®Êu thÓ thao trong nhμ... nh− c¸c phßng kh¸n gi¶ cña cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé. 4.1.2. Phßng kh¸n gi¶ cho mét thÓ lo¹i nghÖ thuËt nh−: R¹p chiÕu bãng (nghÖ thuËt ®iÖn ¶nh), r¹p xiÕc (cho nghÖ thuËt xiÕc), nhμ h¸t (c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt s©n khÊu), hoμ nh¹c... 4.1.3. Nhµ h¸t ®a n¨ng: Phôc vô biÓu diÔn vμ th−ëng thøc c¸c thÓ lo¹i nghÖ thuËt s©n khÊu. 4.1.4. Nhµ h¸t chuyªn dông: ChØ dïng (hoÆc chñ yÕu dïng) cho mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt s©n khÊu: - Nhμ h¸t kÞch nãi. 5 tcXDVN 355 : 2005 - Nhμ h¸t ca kÞch - vò kÞch (opera - balet). - Nhμ h¸t chÌo. - Nhμ h¸t tuång. - Nhμ h¸t c¶i l−¬ng. - Nhμ h¸t móa rèi. 4.1.5. Nhµ h¸t cña mét ®oµn: Nhμ h¸t riªng cña mét ®oμn nghÖ thuËt, thuéc së h÷u cña ®oμn ®ã vμ chØ phôc vô cho ®oμn ®ã luyÖn tËp, chuÈn bÞ vμ biÓu diÔn. 4.1.6. Nhµ h¸t thÓ nghiÖm: Nhμ h¸t cña c¸c tr−êng nghÖ thuËt, c¸c viÖn nghiªn cøu nghÖ thuËt, cã thiÕt kÕ ®Æc biÖt nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu nghiªn cøu, thÓ nghiÖm c¸c s¸ng t¹o trong nghÖ thuËt biÓu diÔn víi c¸c kh«ng gian biÓu diÔn kh¸c nhau. 4.2. Ph©n h¹ng theo quy m« nhµ h¸t: VÒ quy m«, nhμ h¸t ®−îc ph©n chia ra c¸c h¹ng kh¸c nhau theo quy m« s©n khÊu, vμ c¸c cì kh¸c nhau theo quy m« phßng kh¸n gi¶. 4.2.1. Ph©n h¹ng theo quy m« s©n khÊu: 1- H¹ng I: DiÖn tÝch sμn diÔn trªn 100 m2 2- H¹ng II: DiÖn tÝch sμn diÔn tõ 60 ®Õn 100 m2 3- H¹ng III: DiÖn tÝch sμn diÔn d−íi 60 m2 4.2.2. Ph©n cì theo quy m« phßng kh¸n gi¶: 1- Phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì: Trªn 1500 ghÕ 2- Phßng kh¸n gi¶ cì A: Tõ 1201 ®Õn 1500 ghÕ 3- Phßng kh¸n gi¶ cì B: Tõ 801 ®Õn 1200 ghÕ 4- Phßng kh¸n gi¶ cì C: Tõ 401 ®Õn 800 ghÕ 5- Phßng kh¸n gi¶ cì D: Tõ 251 ®Õn 400 ghÕ 6- Phßng kh¸n gi¶ cì E: D−íi 250 ghÕ (CÊp I) (CÊp II) (CÊp III) (CÊp ®Æc biÖt) (CÊp ®Æc biÖt) (CÊp I) (CÊp I) (CÊp II) (CÊp III) 4.2.3. Ph©n cÊp c«ng tr×nh (c¶ vÒ ®é bÒn v÷ng vµ an toµn ch¸y næ): 1- Phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì, cì A: (CÊp ®Æc biÖt) 2- H¹ng I, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì B, C: (CÊp I) 3- H¹ng II, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì D: (CÊp II) 4- H¹ng III, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì E: (CÊp III) (NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngμy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ, Phô lôc 1) 5. C¸c quy ®Þnh cô thÓ: 5.1. C¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, giao th«ng vµ thiÕt kÕ ®« thÞ 5.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Þa ®iÓm vµ diÖn tÝch khu ®Êt: a/ Ph¶i ë trung t©m ®« thÞ ®Ó cã søc hÊp dÉn, ®ång thêi ®ãng gãp cho sù ho¹t ®éng vμ bÒ mÆt cña khu trung t©m. 6 tcXDVN 355 : 2005 b/ ë gÇn c¸c khu tËp trung d©n c− hoÆc n»m trong khu c©y xanh, khu c«ng viªn gi÷a c¸c khu d©n c−. c/ ë n¬i cã ®−êng giao th«ng thuËn tiÖn cho c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n vμ c«ng céng. d/ Xa c¸c nguån ån lín, nguån khÝ ®éc h¹i, c¸c n¬i cã nguy c¬ ch¸y næ cao. e/ DiÖn tÝch khu ®Êt tÝnh b×nh qu©n 6 - 10m2/kh¸n gi¶. 5.1.2. §−êng vßng quanh c«ng tr×nh: Ph¶i bè trÝ ®−êng vßng quanh c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o cho xe ch÷a ch¸y cã thÓ ch¹y liªn th«ng, kh«ng ph¶i lïi vμ cã thÓ tiÕp cËn tÊt c¶ mäi phÝa cña c«ng tr×nh. 5.1.3. Lèi vµo cho xe « t« con: Khi bè trÝ lèi vμo cho xe « t« con tiÕp cËn nhμ h¸t th× ph¶i lμm ®−êng cho xe ch¹y liªn th«ng, kh«ng ph¶i lïi vμ chiÒu réng ®−êng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4m. 5.1.4. Lèi vµo cho xe t¶i: Nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ h¹ng II hoÆc cì C trë lªn ph¶i bè trÝ ®−êng cho xe t¶i chë bμi trÝ tiÕp cËn víi kho bμi trÝ, khi ®ã chiÒu réng ®−êng vμo ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4m. Khi xe t¶i lïi vμo, sμn xe ph¶i ngang b»ng víi sμn kho. NÕu bè trÝ kho bªn trong c«ng tr×nh th× ®−êng vμo ph¶i cã chiÒu cao th«ng thuû lín h¬n hoÆc b»ng 4,5m. 5.1.5. B∙i ®ç xe: ë gÇn nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ b·i ®ç xe ®ñ diÖn tÝch cho xe ca, xe « t« con, xe m¸y, xe ®¹p vμ xe l¨n cña ng−êi khuyÕt tËt. Chç ®Ó xe cña ng−êi khuyÕt tËt ph¶i ë vÞ trÝ gÇn cöa vμo nhμ h¸t. NÕu cã thÓ, bè trÝ mét kh«ng gian lμm n¬i ®Ó xe l¨n ngay kÒ cöa vμo hoÆc s¶nh vμo. C¸c lèi ®i lªn b»ng bËc ph¶i cã ®−êng dèc cho xe l¨n. Lèi ra vμo b·i ®ç xe kh«ng ®−îc c¾t ngang dßng ng−êi chÝnh ra vμo nhμ h¸t. DiÖn tÝch c¸c b·i ®ç xe, tïy thuéc vμo ®Æc ®iÓm cña tõng ®« thÞ n¬i x©y dùng nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶, còng nh− hoμn c¶nh thùc tÕ. Cã thÓ tÝnh b×nh qu©n 3 - 5m2/kh¸n gi¶. 5.1.6. DiÖn tÝch t¶n ng−êi: Tr−íc mçi lèi ra khái nhμ h¸t cÇn bè trÝ diÖn tÝch t¶n ng−êi. DiÖn tÝch nμy ®−îc tÝnh Ýt nhÊt lμ 30m2 / 100 kh¸n gi¶ ®−îc ph©n bæ tho¸t ra t¹i cöa ®ã. C¸c diÖn tÝch t¶n ng−êi nμy kh«ng ®−îc bao bäc bëi t−êng, rμo, mÆt n−íc hoÆc c©y xanh liªn tôc mμ ph¶i ®−îc më tiÕp ra c¸c ®−êng giao th«ng hoÆc kh«ng gian më réng kh¸c. C¸c lèi ra vμo cña « t«, cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, cña xe ch÷a ch¸y... kh«ng ®−îc tÝnh vμo diÖn tÝch t¶n ng−êi. 5.1.7. MÆt tr−íc nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ (hoÆc mÆt h−íng ra ®−êng) ph¶i cã kho¶ng lïi c¸ch xa khái mÐp ®−êng giao th«ng c«ng céng: - 150 cm / 100 kh¸n gi¶. - Ph¶i ≥ 15 m ®èi víi c¸c nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì, cì A vμ B. 7 tcXDVN 355 : 2005 5.1.8. C¸c tæng kho vµ c¸c x−ëng lín: nÕu kh«ng phôc vô hμng ngμy cho c¸c nhμ h¸t kh«ng ®−îc ®Æt chung trong c«ng tr×nh nhμ h¸t mμ ph¶i bè trÝ thμnh c«ng tr×nh riªng, t¸ch rêi khái khu ®Êt cña c«ng tr×nh nhμ h¸t. 5.1.9. Trong c«ng tr×nh nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ kh«ng ®−îc bè trÝ nhμ ë hoÆc c¸c c¬ së d©n dông kh¸c, kh«ng bè trÝ ga ra, kho x¨ng dÇu, chÊt næ vμ c¸c kho tμng kh«ng phôc vô nhμ h¸t. 5.2. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ c«ng tr×nh: 5.2.1. Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn kh¸n gi¶: 5.2.1.1. PhÇn kh¸n gi¶ cña nhµ h¸t: bao gåm phßng kh¸n gi¶ (n¬i kh¸n gi¶ ngåi xem) vμ c¸c kh«ng gian phôc vô kh¸n gi¶: Lèi vμo, n¬i mua vÐ, s¶nh vμo, n¬i göi mò ¸o, hμnh lang, s¶nh nghØ, c¸c kh«ng gian x· héi (phßng khiªu vò, phßng tiÖc, phßng kh¸ch, phßng truyÒn thèng), c¸c phßng phô trî (y tÕ - cÊp cøu, b¶o vÖ, phßng nh©n viªn...) vμ c¸c lèi giao th«ng, hμnh lang, cÇu thang, c¨ng tin, cμ phª gi¶i kh¸t... 5.2.1.2. Tiªu chuÈn diÖn tÝch, khèi tÝch: Tiªu chuÈn khèi tÝch cho nhμ h¸t kÞch nãi: 4-6m3/kh¸n gi¶, cho nhμ h¸t nh¹c kÞch, balet, hßa nh¹c: 6-8m3/kh¸n gi¶. Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c¸c bé phËn thuéc phÇn kh¸n gi¶ ®−îc lÊy theo b¶ng sau (B¶ng 1). B¶ng 1: Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®èi víi phÇn kh¸n gi¶ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (C¸c thμnh phÇn quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi mäi nhμ h¸t) Bé phËn DiÖn tÝch øng víi 1 kh¸n gi¶ (m2) Phßng kh¸n gi¶ (bao gåm c¶ diÖn tÝch c¸c tÇng 0,8 - 1,2 g¸c, c¸c ban c«ng, c¸c l«) Phßng b¸n vÐ 0,05 S¶nh vμo 0,15 - 0,18 N¬i göi mò ¸o 0,03 Hμnh lang ph©n phèi kh¸ch 0,20 S¶nh nghØ 0,30 Khu vÖ sinh 0,03 Phßng y tÕ - cÊp cøu 0,03 C¨ng tin, gi¶i kh¸t cho kh¸n gi¶ 0,10 Phßng chuÈn bÞ c¨ng tin 0,03 8 tcXDVN 355 : 2005 5.2.1.3. KÝch th−íc vµ th«ng sè tÝnh to¸n ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cã s©n khÊu hép: B¶ng 2: KÝch th−íc, th«ng sè ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cã s©n khÊu hép TT ChØ tiªu Th«ng sè 1 ChiÒu s©u phßng kh¸n gi¶ a- §èi víi nhμ h¸t kÞch nãi, ca kÞch b- §èi víi nhμ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch 2 3 Gãc më trªn mÆt b»ng (γ) Gãc nh×n cña kh¸n gi¶ ngåi gi÷a hμng ghÕ ®Çu (β) Gãc nh×n cña kh¸n gi¶ ngåi gi÷a hμng ghÕ cuèi (α) Gãc lÖch cña tia nh×n a- §èi víi kh¸n gi¶ ngåi trªn trôc phßng kh¸n gi¶ b- §èi víi c¸c l« ë trªn g¸c, vÞ trÝ gÇn s©n khÊu nhÊt Kho¶ng c¸ch tõ hμng ghÕ ®Çu tíi lan can hè nh¹c kh«ng ®−îc nhá h¬n §é cao sμn s©n khÊu 4 5 6 7 8 Chó thÝch Lμ kho¶ng c¸ch tõ ®−êng ≤27m ®á s©n khÊu tíi t−êng cuèi ≤30m phßng kh¸n gi¶, sau hμng ghÕ xa nhÊt. 0 Gãc më (γ) lÊy theo h×nh 1. <30 Gãc nh×n (β) lÊy theo h×nh 0 ≤110 1. Gãc nh×n (α) lÊy theo h×nh 0 ≥30 1. Lμ gãc t¹o bëi mÆt ph¼ng 0 ≤26 n»m ngang víi ®−êng th¼ng kÐo tõ m¾t kh¸n gi¶ tíi 0 ≤40 trung ®iÓm ®−êng ®á s©n khÊu NÕu bè trÝ chç ngåi cho xe 2,6 m l¨n ph¶i ®Ó 3,2m 0,9- Lμ ®é cao ®−êng ®á s©n 1,15m khÊu so víi sμn phßng kh¸n gi¶ ë hμng ghÕ ®Çu §é cao th«ng thuû phÇn thÊp nhÊt ≥2,6m trong phßng kh¸n gi¶ H×nh 1: Gãc më vµ c¸c gãc nh×n: α β γ trong ®ã: α tèi thiÓu b»ng 30o vμ β tèi ®a b»ng 110o 5.2.1.4. Phßng b¸n vÐ: Cã thÓ ®−îc bè trÝ ngoμi c«ng tr×nh, trong c«ng tr×nh hoÆc phßng b¸n vÐ kÕt hîp víi s¶nh vμo. Bè trÝ cho mçi nhμ h¸t tõ 1 ®Õn 3 ghi sª b¸n vÐ. 9 tcXDVN 355 : 2005 Tr−íc mçi ghi sª cã lan can tay vÞn ®Ó ®Þnh h−íng cho kh¸ch xÕp hμng. T¹i n¬i b¸n vÐ bè trÝ 1 hoÆc 2 ®iÖn tho¹i c«ng céng. Trong mäi tr−êng hîp, ®iÓm so¸t vÐ vμ xÐ vÐ ph¶i n»m ë sau s¶nh vμo. 5.2.1.5. Cöa vµo cña kh¸n gi¶: Cöa vμo ph¶i lμm kiÓu cöa hai c¸nh, b¶n lÒ quay, më ra ngoμi, theo h−íng tho¸t ng−êi. Cã thÓ dïng bé ®Èy tù ®éng khÐp cöa. Kh«ng ®−îc lμm cöa cuèn, cöa kÐo, cöa sËp, cöa chèt, c¸nh b¶n lÒ më vμo trong, kh«ng ®−îc lμm bËu cöa, kh«ng treo rÌm. NÕu cöa më hoÆc cöa h·m cã mÆt kÝnh th× ph¶i lμm b»ng kÝnh an toμn kh«ng vì, hoÆc vì vôn. TÝnh 60cm bÒ réng cöa / 100 kh¸n gi¶ (sè lÎ d−íi mét tr¨m tÝnh trßn thªm mét tr¨m). 5.2.1.6. Liªn hÖ gi÷a s¶nh vµo vµ hµnh lang nhµ h¸t: V× s¶nh vμo lμ n¬i ch−a xÐ vÐ, kh¸ch ra vμo tù do hoÆc míi chØ s¬ bé so¸t vÐ nªn kh«ng ®−îc kÕt hîp liªn th«ng gi÷a s¶nh vμo víi hμnh lang ph©n phèi kh¸ch còng nh− gi÷a s¶nh vμo víi s¶nh nghØ. 5.2.1.7. N¬i göi mò ¸o: Trong c¸c nhμ h¸t cã phßng kh¸n gi¶ cì C, D, E cho phÐp kÕt hîp liªn th«ng s¶nh vμo víi n¬i göi mò ¸o, hoÆc kÕt hîp hμnh lang ph©n phèi kh¸ch víi s¶nh nghØ. Khi ®ã cho phÐp gi¶m bít c¸c chØ tiªu diÖn tÝch yªu cÇu trong b¶ng 1. 5.2.1.8. S¶nh nghØ: S¶nh nghØ l−u th«ng trùc tiÕp víi phßng kh¸n gi¶, c¸c ban c«ng, c¸c l«, c¸c khu c¨ng tin gi¶i kh¸t, vÖ sinh. Kh«ng l−u th«ng trùc tiÕp víi s¶nh vμo, hoÆc c¸c kh«ng gian bªn ngoμi. 5.2.1.9. Khu vÖ sinh: Khu vÖ sinh cho kh¸ch ®· xÐ vÐ vμo xem bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh nghØ vμ kh«ng liªn th«ng víi s¶nh vμo hoÆc c¸c kh«ng gian bªn ngoμi. Khu vÖ sinh kh«ng ®−îc bè trÝ liªn th«ng trùc tiÕp víi kh«ng gian phßng kh¸n gi¶. 5.2.1.10. C¨ng tin - gi¶i kh¸t dµnh cho kh¸ch ch−a so¸t vÐ, ch−a xÐ vÐ: cã thÓ bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh vμo vμ kh«ng ®−îc phÐp liªn th«ng víi hμnh lang ph©n phèi kh¸ch hoÆc s¶nh nghØ. DiÖn tÝch c¨ng tin gi¶i kh¸t nμy kh«ng tÝnh vμo chØ tiªu diÖn tÝch trong b¶ng 1. 5.2.1.11. C¨ng tin - gi¶i kh¸t dµnh cho kh¸ch ®· xÐ vÐ vµo xem: bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh nghØ hoÆc hμnh lang ph©n phèi kh¸ch. DiÖn tÝch c¨ng tin nμy tÝnh theo b¶ng 1. 5.2.1.12. ChiÒu cao th«ng thuû: - Phßng b¸n vÐ, n¬i gi÷ mò ¸o, c¨ng tin - gi¶i kh¸t, hμnh lang ph©n phèi kh¸ch v.v. : ph¶i ≥ 3,3m. - S¶nh vμo: ph¶i ≥ 3,6m. - S¶nh nghØ: ph¶i ≥ 4,2m. 10 tcXDVN 355 : 2005 5.2.1.13. KÝch th−íc ghÕ ngåi cho kh¸n gi¶ lÊy nh− sau: - ChiÒu réng (kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a hai tay ghÕ) - ChiÒu s©u (kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ghÕ víi mÆt tùa) - ChiÒu cao mÆt ghÕ so víi sμn : 45 - 55 cm. : 45 - 55 cm. : 40 - 45 cm. 5.2.1.14. GhÕ ngåi ph¶i ®−îc g¾n chÆt vµo mÆt sµn, trõ c¸c ghÕ ë l« cã sμn ph¼ng nh−ng còng kh«ng ®−îc qu¸ 8 ghÕ tù do, xª dÞch ®−îc (Cho phÐp ngo¹i lÖ ®èi víi phßng kh¸n gi¶ ®a n¨ng cña nhμ v¨n ho¸, c©u l¹c bé). 5.2.1.15. C¸c ghÕ lËt: ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y tiÕng ®éng khi sö dông. 5.2.1.16. Kho¶ng c¸ch ®Ó ®i l¹i gi÷a hai hµng ghÕ: - Ph¶i ≥ 45cm ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cì B trë lªn. - Ph¶i ≥ 40cm ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cì C trë xuèng. C¸ch tÝnh to¸n cô thÓ kho¶ng c¸ch nμy theo møc ®é tiÖn nghi cho ë h×nh 2. GhÕ kh«ng ®Öm GhÕ cã ®Öm H×nh 2: Yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng ghÕ 11 tcXDVN 355 : 2005 5.2.1.17. Sè ghÕ tèi ®a ®−îc bè trÝ trong mét hµng ghÕ liªn tôc: phô thuéc vμo kho¶ng c¸ch ®Ó ®i l¹i gi÷a hai hμng ghÕ, lÊy theo b¶ng 3. B¶ng 3: Sè ghÕ tèi ®a trong mét hµng ghÕ liªn tôc: ChiÒu réng kho¶ng c¸ch ®i l¹i gi÷a hai hμng ghÕ (cm) Sè ghÕ tèi ®a ®−îc bè trÝ trong mét hμng ghÕ 40 28 Cã lèi ®i vµo tõ c¶ hai ®Çu hµng ghÕ 45 50 55 34 40 46 60 ChØ cã lèi ®i vµo tõ mét ®Çu hµng ghÕ 40 45 50 55 60 52 14 16 16 16 16 5.2.1.18. Chç ngåi cho ng−êi tµn tËt: ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt 1/3 sè ghÕ hμng ®Çu cã thÓ th¸o rêi ra ®−îc ®Ó cho ng−êi tμn tËt ngåi xe l¨n, hoÆc chõa kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 3,2m tõ hμng ghÕ ®Çu tíi lan can hè nh¹c ®Ó s¾p xÕp chç ngåi cho ng−êi ®i xe l¨n. 5.2.1.19. §é dèc sµn phßng kh¸n gi¶: ph¶i b¶o ®¶m ®Ó tia nh×n cña kh¸n gi¶ ngåi hμng ghÕ sau kh«ng bÞ ®Çu kh¸n gi¶ ngåi hμng ghÕ tr−íc che khuÊt. Yªu cÇu n©ng ®é n©ng cao tia nh×n t¹i mçi hμng ghÕ tèi thiÓu lμ 12 - 15cm. 5.2.1.20. Trong mçi l«: kh«ng bè trÝ d−íi hai ghÕ vμ trªn 12 ghÕ. Kh«ng bè trÝ qu¸ 2 hμng ghÕ trong l« cã sμn ph¼ng vμ qu¸ 3 hμng ghÕ trong l« cã sμn chia bËc. 5.2.1.21. Ban c«ng, lan can ban c«ng: Kho¶ng c¸ch ®i l¹i gi÷a hμng ghÕ ®Çu trªn ban c«ng vμ lan can ban c«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 90cm. §é cao cña lan can ban c«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 85cm. 5.2.1.22. Mµn, rÌm phßng kh¸n gi¶: - Lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc kh«ng bÐn ch¸y. - Kh«ng lμm v−íng lèi ®i l¹i, lèi tho¸t ng−êi. - ChØ treo b»ng mÐp trªn chø kh«ng cè ®Þnh ë mÐp bªn hoÆc mÐp d−íi. - §iÓm thÊp nhÊt cña mÐp d−íi mμn rÌm ph¶i c¸ch mÆt sμn Ýt nhÊt 15cm. 12 tcXDVN 355 : 2005 5.2.1.23. L« cho kh¸ch ®Æc biÖt: NÕu cã bè trÝ l« cho kh¸ch ®Æc biÖt th× gÇn ®ã ph¶i cã phßng kh¸ch nhá, cã phßng vÖ sinh riªng (trong mét sè tr−êng hîp cÇn bè trÝ c¶ lèi tho¸t hiÓm riªng biÖt). 5.2.1.24. Lç tho¸t khãi: Trªn trÇn phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ lç tho¸t khãi víi tæng diÖn tÝch Ýt nhÊt b»ng 0,5% diÖn tÝch sμn phßng kh¸n gi¶. 5.2.1.25. DiÖn tÝch hè nh¹c: hè nh¹c cho c¸c thÓ lo¹i nhμ h¸t ®−îc tÝnh kh¸c nhau. Trung b×nh tÝnh cho mçi nh¹c c«ng 1,2m2, riªng cho pian« 4,5m2. B¶ng 4: KÝch th−íc cña hè nh¹c Bé phËn KÝch th−íc 1. ChiÒu réng hè nh¹c theo trôc phßng kh¸n gi¶ ≥3m a- §èi víi nhμ h¸t kÞch nãi, ca kÞch ≥4m b- §èi víi nhμ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch 2. ChiÒu s©u hè nh¹c (tõ mÐp ngoμi mÆt sμn s©n khÊu tíi sμn hè nh¹c) 2,1-2,4 m. 3. KÝch th−íc mçi bËc sμn hè nh¹c 1,3 -1,6 m a- ChiÒu réng 0,2 m b- ChiÒu s©u 4. Tû lÖ phÇn ®ua ra cña s©n khÊu, tiÒn ®μi so víi chiÒu réng miÖng hè nh¹c, kh«ng ®−îc lín h¬n 1/3 a- §èi víi nhμ h¸t kÞch nãi, ca kÞch 1/4 b- §èi víi nhμ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch 5.2.1.26. Bôc ®øng cña nh¹c tr−ëng ph¶i ®¶m b¶o: - §Çu vμ vai nh¹c tr−ëng kh«ng che tÇm m¾t cña kh¸n gi¶ nh×n lªn s©n khÊu. - Kh¸n gi¶ nh×n thÊy nh¹c tr−ëng tõ l−ng trë lªn. - Nh¹c tr−ëng nh×n thÊy diÔn viªn ë mäi vÞ trÝ trªn s©n khÊu vμ ng−îc l¹i diÔn viªn ë mäi vÞ trÝ trªn s©n khÊu ®Òu cã thÓ nh×n thÊy nh¹c tr−ëng. - Nh¹c tr−ëng nh×n thÊy nh¹c c«ng ë mäi vÞ trÝ trong hè nh¹c vμ ng−îc l¹i nh¹c c«ng ë mäi vÞ trÝ ®Òu cã thÓ nh×n thÊy nh¹c tr−ëng. - Tõ vÞ trÝ cña nh¹c tr−ëng ph¶i cã ®−êng ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé víi ®¹o diÔn, ng−êi phô tr¸ch buæi diÔn vμ phßng nghØ cña nh¹c c«ng. §iÖn tho¹i kh«ng reo chu«ng mμ cã ®Ìn tÝn hiÖu. 5.2.1.27. T¹i c¸c vÞ trÝ nh¹c c«ng ph¶i cã æ c¾m ®iÖn. 5.2.1.28. Tõ hè nh¹c ph¶i cã Ýt nhÊt hai lèi ra vµo. 13 tcXDVN 355 : 2005 C¸c phßng phô trî phÇn kh¸n gi¶ 5.2.1.29. QuÇy göi mò ¸o: ChiÒu dμi quÇy göi mò ¸o tÝnh 1m / 150 ng−êi (tÝnh cho 50% sè kh¸n gi¶). Ho¹t ®éng ë khu vùc göi mò ¸o kh«ng ®−îc ng¨n trë luång chÝnh cña kh¸n gi¶ ra vμo. ChiÒu cao th«ng thuû ph¶i ≥ 3,3m. ChiÒu cao th«ng thñy n¬i ®Æt m¾c ¸o ph¶i ≥ 2m. Ph¶i cã mét tñ riªng ®Ó gi÷ vò khÝ, cã nhiÒu ng¨n, mçi ng¨n cã ch×a kho¸ riªng do ng−êi göi vò khÝ tù gi÷. 5.2.1.30. ë nhμ h¸t cì C trë lªn ph¶i cã phßng y tÕ cÊp cøu riªng. ë nhμ h¸t cì nhá h¬n cã thÓ bè trÝ n¬i cÊp cøu t¹i mét phßng chøc n¨ng kh¸c. 5.2.1.31. Phßng cÊp cøu: ph¶i n»m ë tÇng trÖt, ®Æt ë kho¶ng gi÷a hai phÇn s©n khÊu vμ kh¸n gi¶, cã lèi ®i thuËn tiÖn tõ c¶ hai bé phËn nãi trªn, kÓ c¶ khi ph¶i khiªng b¨ng ca. cã lèi trùc tiÕp chuyÓn b¨ng ca ra xe cøu th−¬ng kh«ng xuyªn qua c¸c s¶nh vμ c¸c kh«ng gian c«ng céng. Phßng y tÕ - cÊp cøu ph¶i cã ®iÖn tho¹i riªng nèi ra ngoμi vμ ®iÖn tho¹i néi bé nèi víi c¸c bé phËn trong nhμ h¸t. 5.2.1.32. Phßng m¸y chiÕu: ®−îc tÝnh to¸n ®Ó bè trÝ nhiÒu nhÊt lμ 3 m¸y chiÕu phim vμ mét m¸y chiÕu phim ®Ìn chiÕu. Phßng m¸y chiÕu vμ c¸c bé phËn liªn quan ®Õn chiÕu bãng ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu bãng. 5.2.1.33. Phßng ph¸t thanh, truyÒn h×nh: DiÖn tÝch 25-40m2, bè trÝ t¹i ®iÓm cã tÇm nh×n bao qu¸t s©n khÊu vμ phßng kh¸n gi¶. Cã ®iÖn tho¹i nèi víi m¹ng ®iÖn tho¹i thμnh phè vμ ®iÖn tho¹i néi bé. 5.2.1.34. Phßng hót thuèc: TÝnh to¸n diÖn tÝch 0,5m2 / ng−êi, tÝnh cho 10% sè kh¸n gi¶. Phßng hót thuèc ph¶i cã th«ng giã ®Ó th¶i khãi ra ngoμi trêi. Sμn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.1.35. Phßng vÖ sinh, röa tay, söa sang trang ®iÓm cho kh¸n gi¶: Bè trÝ gÇn quÇy göi mò ¸o, s¶nh vμo, s¶nh nghØ vμ t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng cña nhμ h¸t. Phßng vÖ sinh kh«ng më cöa trùc tiÕp vμo phßng kh¸n gi¶. Ph¶i cã vÖ sinh nam - n÷ riªng biÖt vμ t¸ch riªng ngay tõ cöa vμo ngoμi cïng. N¬i söa sang trang ®iÓm bè trÝ tr−íc khi vμo tíi phßng röa tay, vÖ sinh. CÇn cã Ýt nhÊt mét phßng vÖ sinh cho ng−êi tμn tËt. 5.2.1.36. TÝnh to¸n sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh: cho 100% kh¸n gi¶, trong ®ã 50% lμ nam, 50% lμ n÷. VÖ sinh nam: 100 ng−êi mét xÝ 35 ng−êi mét tiÓu 1-3 xÝ cã mét bån röa tay VÖ sinh n÷: 50 ng−êi mét xÝ 300 ng−êi mét phßng röa 1-3 xÝ mét bån röa tay 14 tcXDVN 355 : 2005 Khu vÖ sinh ë gÇn khu vùc chç ngåi cho ng−êi tμn tËt ®i xe l¨n cÇn bè trÝ Ýt nhÊt 1 thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æc biÖt cho ng−êi tμn tËt. 5.2.1.37. Phßng nh©n viªn bé phËn kh¸n gi¶ (so¸t vÐ, h−íng dÉn, an ninh, tr«ng mò ¸o, b¸n vÐ, t¹p vô...): TÝnh to¸n diÖn tÝch 1,5 - 2m2 / mçi nh©n viªn. 5.2.2. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu chÝnh 5.2.2.1. MiÖng s©n khÊu: KÝch th−íc miÖng s©n khÊu lμ mét chØ sè cã tÝnh chÊt h−íng dÉn, phô thuéc vμo sè l−îng kh¸n gi¶ vμ ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ h×nh häc cña h×nh ch÷ nhËt, nh−ng cã kho¶ng xª dÞch cho phÐp kh¸ réng. Cã thÓ tham kh¶o b¶ng 5 d−íi ®©y: B¶ng 5: ChØ sè h−íng dÉn kÝch th−íc miÖng s©n khÊu Dung tÝch phßng kh¸n gi¶ KÝch th−íc tèt nhÊt (l x h) Ngo¹i cì (>1500 ghÕ) 16 x 10 Cì A (1201 - 1500) 14 x 8 Cì B (801 - 1200) 13 x 7,5 Cì C (401 - 800) 12 x 6,5 Cì D (251 - 400) 9,5 x 5 Cì E (≤ 250) 7 x 4,5 trong ®ã: Ph¹m vi xª dÞch cho phÐp l = 14 - 18 h = 5,5 - 10 l = 13 - 16 h = 5 - 8,5 l = 11,5 - 13 h = 4,5 - 8 l = 10 - 12,5 h=4-7 l = 8,5 - 10,5 h = 4,5 - 7 l=6-8 h=4-6 l - chiÒu réng miÖng s©n khÊu (m) h - chiÒu cao miÖng s©n khÊu (m) 5.2.2.2. Khung s©n khÊu: Khung s©n khÊu n»m c¸ch miÖng s©n khÊu 1,2m. KÝch th−íc khung s©n khÊu b»ng kÝch th−íc miÖng s©n khÊu. Hμnh lang thao t¸c trªn cÇu khung s©n khÊu réng tèi thiÓu 0,6m; t¹i vÞ trÝ cã l¾p c¸c ®Ìn chiÕu réng tèi thiÓu 1,2m. ChiÒu cao th«ng thuû ®Ó ®i l¹i 2,1m. Sμn ph¶i b»ng thÐp, tr¶i vËt liÖu ªm tiÕng, kh«ng bÐn ch¸y. Hai mÐp hμnh lang ph¶i cã thμnh cao 10 cm ®Ó chèng vËt trªn sμn r¬i xuèng. 15 tcXDVN 355 : 2005 120 5.2.2.3. Sµn diÔn: Sμn diÔn n»m sau mμn chÝnh s©n khÊu, chiÒu réng b»ng chiÒu réng miÖng s©n khÊu, réng thªm mçi bªn mét d¶i réng 85cm. ChiÒu s©u mÆt diÔn tÝnh tõ mμn chÝnh s©n khÊu tíi mμn ®¸y s©n khÊu tÝnh b»ng 3/4 chiÒu réng sμn diÔn. ChiÒu cao mÆt sμn diÔn so víi mÆt sμn tr−íc hμng ghÕ ®Çu tiªn lμ 0,95 -1,15m. MÆt sμn diÔn ph¶i b»ng gç dμy 4cm, b»ng ph¼ng, kh«ng cã khe hë, cÊu t¹o sμn ®ßn g¸nh 3: KÝch th−íc s©nbª khÊu, s©n khÊu vµsμn kh«ng gian cËnth× ®μn H×nh håi. KÕt cÊu chÞu lùcmiÖng sμn b»ng t«ngkhung hoÆc thÐp. NÕu cã quay, sμnkÕ tr−ît khe hë kh«ng ®−îc lín h¬n 1 cm, hai bªn mÐp ph¶i cao b»ng nhau. 5.2.2.4. Kh«ng gian xung quanh sµn diÔn: Hai bªn sμn diÔn cÇn cã kh«ng gian mçi bªn 4m ®Ó ®Æt gi¸ ®Ìn chiÕu, c¸c ca bin thay nhanh trang phôc. PhÝa sau sμn diÔn, sau mμn ®¸y s©n khÊu cÇn cã ®−êng ch¹y cho diÔn viªn qua l¹i, cã chiÒu réng ≥ 1,2m. 5.2.2.5. TiÒn ®µi: C¸c yªu cÇu cña bÒ mÆt tiÒn ®μi ph¶i ®óng nh− bÒ mÆt sμn diÔn. PhÇn tiÒn ®μi ®ua ra che khuÊt miÖng hè nh¹c quy ®Þnh t¹i b¶ng 4, môc 5.2.1.25. 5.2.3. Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu phô 5.2.3.1. Hai s©n khÊu phô ë: bªn ph¶i vμ tr¸i s©n khÊu cã diÖn tÝch, kÝch th−íc t−¬ng ®−¬ng víi s©n khÊu chÝnh. ChiÒu cao s©n khÊu phô b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu chÝnh céng thªm 2,4m. Trªn suèt chiÒu cao ®ã kh«ng ®−îc cã kÕt cÊu cè ®Þnh hoÆc ®−êng d©y ng¨n c¶n chuyÓn dÞch ngang cña c¸c bμi trÝ, ph«ng c¶nh tõ s©n khÊu chÝnh sang c¸c s©n khÊu phô. 5.2.3.2. S©n khÊu sau (HËu ®µi): cã diÖn tÝch, kÝch th−íc t−¬ng ®−¬ng s©n khÊu chÝnh, chiÒu cao còng b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu céng thªm 2,4m, ®ñ ®Ó lïi c¸c bμi trÝ ph«ng c¶nh tõ s©n khÊu chÝnh ra phÝa sau kh«ng cã kÕt cÊu cè ®Þnh ng¨n c¶n. 16 tcXDVN 355 : 2005 5.2.3.3. GÇm s©n khÊu: NÕu gÇm s©n khÊu bè trÝ c¸c thiÕt bÞ m©m quay, sμn tr−ît, bμn n©ng h¹ th× chiÒu cao phô thuéc thiÕt kÕ cô thÓ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã. NÕu gÇm s©n khÊu chØ ®Ó bè trÝ c¸c gi¸ cÊt c¸c ph«ng mμn d¹ng cuén vμ bè trÝ lèi ®i ra hè nh¹c th× chiÒu cao th«ng thuû ≥ 2,1m. C¸c lèi ®i ph¶i cã lan can hai bªn. CÇn cã Ýt nhÊt hai cöa ra vμo gÇm s©n khÊu ë hai phÝa ®èi diÖn nhau, chiÒu réng mçi cöa ≥ 1,2m. Sμn vμ t−êng gÇm s©n khÊu ph¶i b¶o ®¶m ng¨n n−íc ngÇm ch¶y vμo. TÊt c¶ mäi d©y ®iÖn vμ d©y th«ng tin ®i ®−íi gÇm ph¶i lμ c¸p ch× hoÆc c¸p cao su tuyÖt ®èi an toμn, c¸ch n−íc, c¸ch Èm vμ kh«ng bÞ c«n trïng, chuét bä ph¸ ho¹i. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®éng c¬, ®−êng d©y, æ c¾m, ®Çu nèi... ph¶i tÝnh ®Õn tr−êng hîp bÞ ngËp n−íc. 5.2.3.4. Thiªn kiÒu (khoang treo): ChiÒu cao thiªn kiÒu (H) tÝnh tõ mÆt sμn s©n khÊu tíi mÆt d−íi kÕt cÊu m¸i lμ: H = 2h + p + 0,5 m + 2,1m. Trong ®ã: h lμ : ChiÒu cao miÖng s©n khÊu + 2m. p lμ : ChiÒu cao kÕt cÊu hÖ thèng dμn th−a. 0,5 m lμ : Kho¶ng kh«ng gian ®Ó m¾c puli, c¸p d−íi dμn th−a. 2,1m lμ : ChiÒu cao th«ng thuû tõ mÆt dμn th−a tíi mÆt d−íi kÕt cÊu m¸i, lμ kh«ng gian ®Ó ®i l¹i, thao t¸c. 5.2.3.5. Dµn th−a: Toμn bé hÖ thèng kÕt cÊu chÞu lùc vμ sμn, hμnh lang ph¶i b»ng thÐp. Xung quanh c¸c sμn, hμnh lang ph¶i cã diÒm cao 10 cm, ®é réng khe hë trªn sμn kh«ng ®−îc lín h¬n 1 cm, ®Ó phßng vËt r¬i lät xuèng s©n khÊu. ChiÒu cao th«ng thuû trªn dμn th−a lμ 2,1m. 5.2.3.6. Hµnh lang thao t¸c: ChiÒu réng c¸c hμnh lang thao t¸c tèi thiÓu lμ 0,6m, t¹i c¸c vÞ trÝ cã m¾c ®Ìn chiÕu tèi thiÓu 1,2 m. ChiÒu cao th«ng thuû tèi thiÓu 2,1m, trõ hμnh lang cao nhÊt n»m ë t−êng sau thiªn kiÒu cã chiÒu cao th«ng thuû 1,6 m. KÕt cÊu chÞu lùc vμ sμn hμnh lang thao t¸c ph¶i b»ng bª t«ng hoÆc thÐp, cã chèng tr¬n, kh«ng cã khe hë lín h¬n 1 cm vμ hai bªn mÐp ph¶i cã diÒm cao 10cm. 5.2.3.7. BËc thang s©n khÊu: ë nhμ h¸t cã phßng kh¸n gi¶ cì C trë lªn ph¶i lμm b»ng thÐp b¶n cã v»n chèng tr¬n, cì D trë xuèng cã thÓ lμm b»ng thÐp trßn. NÕu thang cã ®é dèc trªn 600 trë lªn th× tõ ®é cao 3m trªn sμn s©n khÊu trë lªn ph¶i cã lång s¾t an toμn bao quanh thang. NÕu thang tho¶i h¬n ph¶i cã lan can tay vÞn tõ mÆt sμn s©n khÊu trë lªn. 5.2.3.8. Cöa sæ tho¸t khãi: Trªn toμn bé c¸c t−êng bao quanh s©n khÊu, s©n khÊu phô, thiªn kiÒu kh«ng ®−îc thiÕt kÕ cöa sæ hoÆc lç trèng. ChØ thiÕt kÕ c¸c « cöa sæ n»m ë phÇn cao nhÊt cña thiªn kiÒu, trªn dμn th−a vμ d−íi kÕt cÊu m¸i ®Ó tho¸t khãi, h¬i nãng vμ khÝ ®éc khi cã ch¸y næ. Tæng diÖn tÝch c¸c « cöa tho¸t khãi kh«ng nhá h¬n 1/20- 1/30 diÖn tÝch s©n khÊu chÝnh. 17 tcXDVN 355 : 2005 5.2.4. C¸c phßng chøc n¨ng phôc vô cho biÓu diÔn (C¸c thμnh phÇn quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i cã cho mäi nhμ h¸t. Tuy nhiªn sè l−îng phßng cho phÐp linh ho¹t theo yªu cÇu cô thÓ). 5.2.4.1. Lèi ®−a bµi trÝ vµo nhµ h¸t: cã chiÒu réng 4-6m, chiÒu cao tèi thiÓu b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu. Ph¶i bè trÝ cho xe t¶i lïi vμo ®−îc ®Õn tËn cæng vμ mÆt sμn xe t¶i võa cao b»ng mÆt sμn lèi ®−a bμi trÝ vμo. 5.2.4.2. S¶nh diÔn viªn, nh©n viªn: bè trÝ ë mÆt sau nhμ h¸t, cã phßng th−êng trùc, cã hμnh lang dÉn tíi phßng kh¸ch, c¸c phßng lμm viÖc, phßng ho¸ trang, chê diÔn, c¸c kho x−ëng, phßng c¨ng tin gi¶i kh¸t, phßng göi trÎ. 5.2.4.3. Phßng göi trÎ (con diÔn viªn): bè trÝ gÇn s¶nh diÔn viªn. DiÖn tÝch tÝnh 3m2 cho mçi trÎ, tÝnh cho 10% diÔn viªn. Trong phßng göi trÎ cã phßng ch¬i, phßng ngñ, phßng vÖ sinh trÎ em, tñ thøc ¨n, tñ thuèc. 5.2.4.4. Phßng c¨ng tin gi¶i kh¸t phôc vô diÔn viªn vµ nh©n viªn: bè trÝ gÇn s¶nh vμ gÇn c¸c phßng ho¸ trang, chê diÔn. DiÖn tÝch tÝnh to¸n 0,4m2 cho mçi ng−êi, tÝnh cho 50 % sè diÔn viªn, nh©n viªn cã mÆt ®ång thêi. 5.2.4.5. Phßng chê diÔn bè trÝ: gÇn s©n khÊu vμ cïng cèt víi sμn s©n khÊu. Bè trÝ mét hoÆc hai phßng chê diÔn ë hai phÝa s©n khÊu, diÖn tÝch mçi phßng 30 m2. Trong phßng cã bè trÝ mμn h×nh vμ loa phãng thanh nèi víi camera ®Æt ë s©n khÊu ®Ó theo dâi diÔn xuÊt. Ph¶i cã ®iÖn tho¹i néi bé. 5.2.4.6. Phßng diÔn tËp: cã diÖn tÝch ®óng b»ng s©n khÊu chÝnh céng víi lèi ®i vßng xung quanh. Bè trÝ ë xa s©n khÊu chÝnh. Sμn phßng diÔn tËp cÊu t¹o gièng nh− sμn s©n khÊu chÝnh. 5.2.4.7. Phßng tËp tho¹i: cã diÖn tÝch 30 m2, bè trÝ gÇn phßng diÔn tËp. 5.2.4.8. Phßng tËp cho ban nh¹c: tÝnh to¸n cho 30-80 nh¹c c«ng, mçi nh¹c c«ng 1,2 m2 diÖn tÝch sμn vμ 5-6 m3 thÓ tÝch kh«ng gian. Phßng tËp cho ban nh¹c bè trÝ xa s©n khÊu chÝnh. 5.2.4.9. Phßng tËp cho dµn ®ång ca: tÝnh to¸n tèi thiÓu cho 30 ng−êi vμ tèi ®a cho 200 ng−êi h¸t, mçi ng−êi 0,8m2 diÖn tÝch sμn vμ 4-6m3 thÓ tÝch kh«ng gian. Phßng tËp cho dμn ®ång ca bè trÝ xa s©n khÊu chÝnh. 5.2.4.10. Phßng tËp móa cã diÖn tÝch ®¸y b»ng s©n khÊu chÝnh. Sμn thiÕt kÕ gièng nh− s©n khÊu chÝnh. Yªu cÇu c¸ch ©m va ch¹m ë d−íi sμn vμ xung quanh sμn. Bè trÝ 18 tcXDVN 355 : 2005 g−¬ng vμ giãng vÞn ë tÊt c¶ bèn mÆt t−êng. Cho phÐp bè trÝ phßng tËp móa chung víi phßng diÔn tËp. 5.2.4.11. Phßng tËp ®éc tÊu: dïng cho ca sÜ lÜnh x−íng, nh¹c c«ng ®éc tÊu, bè trÝ tõ 3 ®Õn 6 phßng, mçi phßng 20 m2 , ph¶i bè trÝ g−¬ng lín ë Ýt nhÊt mét mÆt t−êng. 5.2.4.12. Phßng ho¸ trang c¸ nh©n: cho c¸c diÔn viªn chÝnh ho¸ trang vμ thay trang phôc. Mçi phßng bè trÝ tõ 1 ®Õn 3 bμn ho¸ trang. Bμn ho¸ trang réng 85 -95 cm ,s©u 55 cm, bè trÝ g−¬ng 3 mÆt trªn bμn vμ g−¬ng ®øng trªn t−êng. KÌm theo mçi bμn ho¸ trang cã tñ réng 1-1,2m, gi¸ m¾c trang phôc. Mçi bμn ho¸ trang cã mét bån röa mÆt riªng. Cø 2-3 phßng, tøc lμ 8-10 bμn ho¸ trang c¸ nh©n cã mét phßng vÖ sinh cã vßi t¾m h−¬ng sen, mét phßng nghØ nhá cã ghÕ bμnh, bμn n−íc. Mét nhμ h¸t cã 5-10 phßng ho¸ trang c¸ nh©n, tæng céng 10-30 bμn ho¸ trang c¸ nh©n. 5.2.4.13. Phßng ho¸ trang cho diÔn viªn th−êng, dµn ®ång ca, ban nh¹c: dμnh cho sè ®«ng diÔn viªn. Chia riªng phßng cho nam, n÷. Mçi phßng cho 8-10 diÔn viªn, mçi diÔn viªn tÝnh 3 m2 diÖn tÝch sμn, cã mét bμn ho¸ trang réng 70-80 cm, s©u 55 cm.Trong phßng cã bè trÝ sè tñ ¸o t−¬ng ®−¬ng víi sè bμn ho¸ trang, c¸c m¾c treo trang phôc, c¸c g−¬ng ®øng, bån röa mÆt, ghÕ bμnh, bμn n−íc. Cø hai phßng cã mét phßng vÖ sinh cã vßi t¾m h−¬ng sen. 5.2.4.14. Phßng ho¸ trang tËp thÓ, cho diÔn viªn phô, diÔn viªn quÇn chóng: n»m kÒ cËn phßng ho¸ trang cho dμn ®ång ca, ban nh¹c. Mét phßng cho 50-70 diÔn viªn nam, mét phßng cho 30- 50 diÔn viªn n÷, mçi diÔn viªn tÝnh 2 m2 diÖn tÝch sμn. Sö dông khu vÖ sinh chung. 5.2.4.15. Phßng ho¸ trang cho diÔn viªn móa: bè trÝ gièng nh− phßng ho¸ trang c¸ nh©n cho diÔn viªn chÝnh hoÆc phßng ho¸ trang cho dμn ®ång ca, ban nh¹c, nh−ng chØ tiªu diÖn tÝch tÝnh 4m2 / diÔn viªn vμ cã bè trÝ thªm phßng nghØ cã gi−êng ng¶ l−ng, cã gi−êng lμm xoa bãp. Chia ra phßng ho¸ trang cho c¸c diÔn viªn móa chÝnh vμ phßng ho¸ trang chung cho c¸c diÔn viªn ®oμn móa. Tæng céng c¸c phßng ho¸ trang diÔn viªn móa lμ 20-60 diÔn viªn nam, n÷. 5.2.4.16. Phßng nghØ cho diÔn viªn: ®· ho¸ trang xong ngåi nghØ ®Ó chê diÔn bè trÝ gÇn s©n khÊu vμ cïng cèt víi sμn s©n khÊu. Trong phßng cã ghÕ ngåi, bμn n−íc, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c néi bé víi mäi bé phËn trong nhμ h¸t vμ mμn h×nh hoÆc loa phãng thanh ®Ó theo dâi diÔn biÕn trªn s©n khÊu. DiÖn tÝch sμn tÝnh cho 60% sè diÔn viªn dù kiÕn ®«ng nhÊt, mçi ng−êi 1,2m2 / ng−êi. 19 tcXDVN 355 : 2005 5.2.4.17. Phßng hót thuèc: cho diÔn viªn diÖn tÝch sμn 20-30m2, bè trÝ trong khu vùc c¸c phßng ho¸ trang. Phßng ph¶i cã cöa ®ãng kÝn, cã qu¹t hót khãi ®Èy ra ngoμi trêi, sμn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.4.18. Phßng lªn gi©y ®µn: bè trÝ ë gÇn phßng nghØ chê diÔn cña nh¹c c«ng, gÇn lèi ra hè nh¹c vμ cïng cèt víi sμn hè nh¹c. Bè trÝ thμnh mét hoÆc hai phßng, tæng diÖn tÝch t−¬ng ®−¬ng sμn hè nh¹c. 5.2.4.19. Phßng t¹o ch©n dung nh©n vËt: DiÖn tÝch 20 - 30m2, bè trÝ tñ, gi¸ kÖ ®Æt chai lä, gi¸ m¾c ¸o, m¾c tãc gi¶, bån röa... Bè trÝ ë vÞ trÝ gÇn c¸c phßng ho¸ trang. 5.2.4.20. C¸c ca bin thay nhanh trang phôc: Bè trÝ 2 ®Õn 3 ca bin ë kÒ cËn víi s©n khÊu, kÝch th−íc mçi ca bin lμ 1,5m x 1,5m, lμm b»ng kim lo¹i nhÑ. Trong ca bin cã m¾c ¸o, mò, tãc gi¶. 5.2.4.21. Kho trang phôc dïng ngay: n»m gÇn c¸c phßng ho¸ trang. DiÖn tÝch kho tÝnh cho Ýt nhÊt 3 vë diÔn, mçi vë kÞch nãi 100 bé trang phôc, mçi vë opera, nh¹c vò kÞch 150-200 bé, mçi bé tÝnh 0,2m2 mÆt sμn kho (bao gåm c¶ quÇy xuÊt hμng). 5.2.4.22. Kho nh¹c cô: bè trÝ gÇn c¸c phßng lªn gi©y ®μn, diÖn tÝch 50m2. Phßng ph¶i cã thiÕt bÞ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ ®Ó khèng chÕ nhiÖt ®é vμ ®é Èm, tèi thiÓu ph¶i cã m¸y hót Èm. 5.2.4.23. Kho b¶n nh¹c: DiÖn tÝch 20-30m2 hoÆc b»ng 1/3 diÖn tÝch sμn hè nh¹c, bè trÝ gÇn hè nh¹c. 5.2.4.24. Phßng lµ ñi trang phôc: Phßng lμ ñi trang phôc ®−îc bè trÝ gÇn c¸c phßng thay trang phôc, diÖn tÝch 20-30m2. T−êng, trÇn, sμn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.4.25. C¸c phßng chØ ®¹o nghÖ thuËt vµ qu¶n lý nhµ h¸t: C¸c phßng chøc n¨ng nμy ®−îc bè trÝ ngay trong phÇn phôc vô s©n khÊu, diÖn tÝch cho ë b¶ng 6. TÊt c¶ c¸c phßng ph¶i cã ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé, ®iÖn tho¹i thμnh phè vμ cã loa phãng thanh hoÆc mμn h×nh ®Ó theo dâi diÔn biÕn trªn s©n khÊu (Trõ phßng häp, th− viÖn, l−u tr÷, tæ chøc, ®oμn thÓ). 20
- Xem thêm -