Tài liệu Tai lieu thi nghiem vxl-vdk 4-2012 - co dien tu new

 • Số trang: 25 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 123 |
 • Lượt tải: 0
tuanna

Đã đăng 53 tài liệu

Mô tả:

123456789 1 1 5656 9 !"#$%& ' $ ( ) *+ ,+-./012)03!4 $/+5 6789:;<=9/ >?@AB1CBDEF ABGBGDCHI DJK7CHBLM NOP7:QRST89:U:VWXYZX 0124256789 825   0825 7 !"#$%&'()*+,-'./0123)+4567! 8972:778;<825 =>?72:7 !@ABCDEFDG" H2IJK2 8L2M N8OKP7g^ 08;<825 272:JL2R2S6N82Z Lh2 I7aQ L14YTiR] ^ j@AklmDnm" oeT; KdRp [J8\ 8c8` 8^^ 2:7<8cd 7X` 8R2S6N82Z 82Z 78b q7K9>^ } } xyz{} }~ xyz{| †„y | ‚ ƒ„€… } z{€ €z } |  Œ  ‹ Š ~ ƒ}‡‚ ƒ}‡} ƒ}‡| ƒ}‡ ƒ}‡Œ ƒ}‡ ƒ}‡‹ ƒ}‡Š zy~‘} ƒ‚‡‚ˆz‰‚ ƒ‚‡}ˆz‰} ƒ‚‡|ˆz‰| ƒ‚‡ˆz‰ ƒ‚‡Œˆz‰Œ ƒ‚‡ˆz‰ ƒ‚‡‹ˆz‰‹ ƒ‚‡Šˆz‰Š ƒ|‡‚ˆz~ ƒ|‡}ˆz ƒ|‡|ˆz}‚ ƒ|‡ˆz}} ƒ|‡Œˆz}| ƒ|‡ˆz} ƒ|‡‹ˆz}Œ ƒ|‡Šˆz} ƒ‡‚ˆ†x‰ ƒ‡}ˆyx‰ ƒ‡|ˆŽ…y‚ ƒ‡ˆŽ…y} ƒ‡Œˆy‚ ƒ‡ˆy} ƒ‡‹ˆ† ƒ‡Šˆ†‰  ~ Š ‹  Œ  | |} || | |Œ | |‹ |Š |~ }‚ }} }| } }Œ } }‹ }Š } |  Œ  ‹ Š ~ †…|}‹ †x~  Œ Š ~ } }Œ }Š }~ } }} | ‰‚ ‰} ‰| ‰ ‰Œ ‰ ‰‹ ‰Š “€ ‘{” ŠŒ{„ŠŒ } }Œ } }| }} }‚ •– •—  Œ Š ~ } }Œ }Š }~ } }}  ‰‚ ‰} ‰| ‰ ‰Œ ‰ ‰‹ ‰Š “€ ‘{” ŠŒ{„ŠŒ ` 8^^8dRp [J8\ a12789 825   ’‚ ’} ’| ’ ’Œ ’ ’‹ ’Š ’‚ ’} ’| ’ ’Œ ’ ’‹ ’Š |  ‹ }| } }‹ } |  ‹ }| } }‹ }  0124256789 825   !"#$%&'#($%()*$(!+#,$ 0825 7 -./012 348 8586 8-7-89:24;442 8<25 =6 >#$?!#($@!+#$ A$@(BC$ D0EFG- D0EFG- H1IJ3 IKLMNDNOL 2 34848P7 IQKRIQ S7TU V00N 25 7WX YE . 2Z7485[ 7W6 87W\ ]8^ _ H249:2 `216 =6. abcdebfgebhigejkblmnolpnqbb abrdsbiedtbrgubrdhibvdkbwgxhib abcybrehbgzsbvzhibhigej{bob|qpejhbfxbobp}b|rvworwb abwid~bejftb€€‚€ƒ„€b abvgxzhibf…ehgtbpzsbhxfb†dkboo‡bˆejxb‰gejhbŠjˆb‹bˆzdhb ŒŽbƒb bnybkdehb ŒŽbƒ‘gb bnybwidfƒb ŒŽbƒcgb bnybpjŠd~„’b ŒŽb„‘gb bnybwidf„b ydehtb bu“rcb“”b bu“rcb“mƒb bu“rcb“m„b bu“rcb“rƒb bu“rcb•rƒb bu“rcb•r„b byŒlbryŒp–—ƒ„gb byŒlbr}ƒ–—‘vgb byŒlbrnƒ–—ƒcƒgb byŒlb‹–—€ƒb bu“rcbrƒb byŒlb‘ƒg–—ƒb bv”nnbˆe’{Šd~b }j…jtb buybgj…jb baoooooooooob widfƒtb  0124256789 825   0825 7 !"# $%&'(!"# )*'(+,""(-./0 $%&!"#(+" ./01 '223456789 :*; <========== >80,1 ?* !"# $%&'(!"# )*'(+@AA(-./0, $%&!"#(+BB ./0,1 '223456789 :*; <========= ?.789,51 $%&;C"(+! # $%&;2"(+"D"# ?)E:F(./403.789,5 $%&:F(+@" !"# $%&'(!"# )*'(+,""(-./0@ $%&!"#(+" ./0@1 '223456789 */403.789,51 :*; <========= ?4567891 $%&'(!"# $%&D(+," ?&'D $%&?G;:(+$82.3F $%& '(H'I?G;: $%&G@(' 2:G,J" K*;DG,J" $%&'(D $%& '(H'I?G;: $%&G@(' 2:G,J, K*;DG,J, :*; <========= $82.3F1?D" "#("LB#("'M#("D"#(BB#(B@#(N@#("LN#(N"#(B"# *?  0124256789 825   0825 7 2 !"8# $%"8&' 7() 8*1*2+2,6-82. *1"8$/ 0%81 2  0124256789 825   0825 7 !"#$%&'()#*)+,-., 789:;<=> ?24@A2 B206 C6- DEFGHEIJHEKLJHMNEOPQROSQTEE DEUGVELHGWEUJXEYLZ[MKEUZGKE\KJE DEF]EUHKEJ^VE_^KLEKLJHM`EREaTSHMKEIZERESbEaU_YRUYE DEYLG[EcHMIWEddefedghdE DE_JZ^KLEIiHKJWES^VEKZIEjGNERRkElHMZEmJHMKES^KLE_^E ^iLEgE nN`EoIGiIE E oIGiIWE EVGppES^VFGKqJHNE EVGppEUHKJU^GKE E_GppESHMZaJHMKS^KL_^E nN`EoIGiIEDERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE S^VFGKqJHNWE EnjEqhTgrElj`YsPUhE EE N^cEtgrEugEDEXUvqE EnN`Elj`vaE EE Elj`YsPUhWE EnjEqhTfrElj`YsPUdE EE N^cEtgrEuhEDEUbw\YE EnN`Elj`vaE EE Elj`YsPUdWE EnjEqhTxrElj`vaE EE N^cEtgrEudEDEYywv_E EnN`Elj`vaEE lj`vaWE iMIEDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzE UHKJU^GKWEE EDUHKJEI^GKEIJM^EIJZGIEI^GKrEKMZEV^E E iMIEDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzE SHMZaJHMKS^KL_^WE E_{YsEtgrEugrElmlVYsPUhE EE _QtEqdTgE EE _QtEqdTdE E EnN`ElmlVvaE E ElmlVYsPUhWE E_{YsEtgrEuhrElmlVYsPUdE EE XsUFEqdTgE EE _QtEqdTdE E  0124256789 825   0825 7 !"!#$% !"!#&'()*+ ,-&'./01*0!"!#$% ,2.3*4/ 5')63*4* !"!#$%+ 789:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 82? @AB8C DEB8FG 7HI 8J1J2K2L6M82N J1B8DO PE8Q R  0124256789 825   0825 7 !"#$%&'()#*)+,-./, 89:;<=>?=@" 0172277834825 5677227 0AB C8D E FG7H6IJK78227L2M1 NC8O P48M2J2E6L82K Q 0AB C8D E H24JK4RC7GS 8M1T2U AV4848WX 7GS 848M2J2E6 L82K Q 0AB 4Y445 8IIH T4Z4XT[ 48M2J2E6L82K 6\]Q ^2722CM2J2E6L82K M_2J` 4XTW_4M_24Y4482J`L8Y4 86Q a9:)bcdefg" hZA3 IXJi 6ZU 4j81 48k 8M1J2E6L82K J` 4XTW_478H4Y4482 J`L8Y4 86Q ` 4XTW_441J` 4X48C8lCAV48486ZK m24D `7TW_48Z TW_476n78H6o6 J2E6L82K Q^p4q6Z4r m2TW_476n78H4P2J` 4Xs 78Wt 41]QuTW_4Q ` 4XTW_4 i 746` AhZ5]vsvws7\M1\x 8WIXJiI65 S 8wQ]Q 6ZU 4jJ` 4XTW_4 P48J2E6L82K J` 4X 8WI65  0124256789 825   0825 7 8!"#$ 6%& 4' ()8#2*6+82, #- )"./0) 6 #2*6+82, #- )" 8/162 2*6+82, -7./0)2 2*6+82, ./0)2   0124256789 825   0825 7  !"#$%&'($)%&)*+%)",$-% ./-%012%3*$4%56+)%$)7%)($)%%  8942 8:25 98 8;<6=  0124256789 825   0825 7 !"#$%&'()*$+,)&$+-).&/)01023"456")7"89)*:;9 <=>?@=AB@=CDB@EF=GHIJGKIL== <=>M=N@C=BOP=QOCD=CDB@ER=J=SLK@EC=AT=J=KU=SNQVJNV= <=VD?W=X@EAY=ZZ[\[Z]^Z= <=QBTOCD=A_@CBY=`@ET=aB@EC=KOCD=QO=bTOP= F?@CY== McG=dZef\== McG=d]ef]== McG=KgNdefhTiijAER== bED@CY= McG=ked]== McGQ=kelkmKgNd== McG=gZek=== QkII=KEi?W== nVQ=d]== KoVp=dZe=bED@C== joMg=F?@C== `Ei?WY== McG=NMcKef]^B== McG=NU]efUnqUrJs]]]]t== McG=NI]efIcurJs]]]]t== jvN>=Nd]== oV>=Nh]ew== QId=Nh]== QId=Nd]== dvN== hTiijAERY=K>=]xBe]\Be]ZBe]^B== vVK= yz&{%&"|)%}%~-9%/9:;9 2€78‚ƒ 7„… 8†2‡6ˆ82‰ Š6‹ ‚Œ† ƒ42Ž 7 ‘24’ 7 “‚”• 2€78‚ƒ 7„… 8†2‡6ˆ82‰ Š6‹786– † ƒ42Ž 7 ‘24’ “‚”• 2€78‚ƒ 7„… 8†2‡6ˆ82‰ Š6‹ ‚Œ† ƒ42Ž 7 ‘24’  “‚”•  0124256789 825   0825 7  !" #! $%&'()*!+,)!-.!+ )*!/)!010!234"!567879:! ;<=>?@8=8?= @=8A 8B7CD >E B>8C25 7F G =88 782H7IH B>8J1J2H7>8KL 7:M 8C296I82N >8>O>8PJ2C296 I82N 8KQRS7TSU VSW 788 9 F G X>8KL 7:M 8YTQTQ>8=8?= @=8A B>8J1UVZQ [\ CNJ] B>82 ^ 8_2CD >8KL 7:M 8 `Q7:7aU447: : a7:7;6<b7:c;<<2 4aTQTQb7:c;<<2 4 `8KL 7:M 8<6I82I8_2CD Y  
- Xem thêm -