Tài liệu Tài liệu phân tích thiết kế phần mềm linq bằng tiếng việt full

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu phân tích thiết kế phần mềm LINQ bằng tiếng việt Full
Phân tích thiết kế phần mềm LINQ Ngô Ngọc Đăng Khoa 1 INTRODUCTION 2 Intro • LINQ đọc là LINK, không phải LIN-QUEUE • LINQ: Language Integrated Query • LINQ cho phép developer thực hiện truy vấn trên nhiều dạng dữ liệu trong .NET – – – – .NET Objects (List, Queue, Array, …) Database (DLINQ) XML (XLINQ) Parallel LINQ (PLINQ) 3 Intro DLINQ LINQ XLINQ PLINQ 4 Intro • Có thể bổ sung provider để mở rộng các nguồn dữ liệu mà LINQ có thể truy vấn 5 C# VB Others… .NET Language Integrated Query Standard Query Operators DLinq (ADO.NET) XLinq (System.Xml) <author/> <year/> <price/> </book> Objects Database XML 6 LINQ TO OBJECTS 7 1st Example List<int> list = new List<int>() {1, 2, 3}; var query = from n in list where n < 3 select n; foreach (var n in query) Console.WriteLine(n); 8 .NET 3.0+ Features Implicitly typed local variables var query = from n in list where n < 3 select n; Ienumerable<int> query = from n in list where n < 3 select n; 9 .NET 3.0+ Features Collection Initializers List<int> list = new List<int>(); list.Add(1); list.Add(2); list.Add(3); List<int> list = new List<int>() {1, 2, 3}; 10 .NET 3.0+ Features Dictionary Initializers Dictionary<int, string> dic = new Dictionary<int, string>(); dic.Add(1, “value1”); dic.Add(2, “value2”); dic.Add(3, “value3”); Dictionary<int, string> dic = new Dictionary<int, string> { {1, “value1”}, {2, “value2”} }; 11 Query Syntax from n in list where n < 3 select n; foreach (int n in list) { if (n < 3) //xử lý n } 12 2nd Example Truy vấn trên đối tượng public class Customer { public string CustomerID { get; set; } public string ContactName { get; set; } public string City { get; set; } } 13 .NET 3.0+ Features Automatic Properties string _data; public string Data { get { return _data; } set { _data = value; } } public string Data { get; set; } 14 2nd Example (cont) static List<Customer> GetCustomers() { return new List<Customer> { new Customer { CustomerID = "ALFKI", ContactName = "Maria Anders", City = "Berlin" }, new Customer { CustomerID = "ANATR", ContactName = "Ana Trujillo", City = "Mexico D.F." }, new Customer { CustomerID = "ANTON", ContactName = "Antonino Moreno", City = "Mexico D.F." } }; } 15 .NET 3.0+ Features Object Initializers class MyClass { public string Prop1 { get; set; } public string Prop2 { get; set; } } MyClass c = new MyClass(); c.Prop1 = “Value1”; c.Prop2 = “Value2”; MyClass c = new MyClass { Prop1 = “Value1”, Prop2 = “Value2” }; 16 2nd Example (cont) var query = from c in GetCustomers() where c.City == "Mexico D.F.” //where c.City.StartWith(“A”) select new { City = c.City, ContactName = c.ContactName }; foreach (var c in query) { //Xuất thông tin c } 17 .NET 3.0+ Features Anonymous Type var dude = new { Name = “Bob”, Age = 25 }; internal class AnonymousGeneratedTypeName { public string Name { get; set; } public int Age { get; set; } } AnonymousGeneratedTypeName dude = new AnonymousGeneratedTypeName {Name = “Bob”, Age = 25}; 18 Query Syntax – let var list = new List<int> { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 }; var query = from n in list where n > 3 && n < 8 let g = n * 2 let newList = new List<int> {1,2,3} from l in newList select new { l, r = g * l }; 19 Query Syntax – let 20 </div> <a href="#" class="read-mores">- Xem thêm -</a> </div> </div> <div class="margin-top-20 margin-bottom-20"> <div id="fb-root"></div> <div class="fb-comments" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/tai-lieu-phan-tich-thiet-ke-phan-mem-linq-bang-tieng-viet-full-25251.html" data-numposts="5" data-width="100%"></div> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu vừa đăng</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/adaptive-filter-architectture-for-fpga-implementation-1668003.html" target="_blank">Adaptive filter architectture for fpga implementation...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/thiet-ke-tuyen-viba-1659386.html" target="_blank">Thiết kế tuyến viba...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/thiet-ke-tuyen-viba-1659382.html" target="_blank">Thiết kế tuyến viba...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/thong-tin-so-hoang-quang-trung-1659373.html" target="_blank">Thong tin so hoang quang trung...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tong-ket-kinect-pdf-1647942.html" target="_blank">Tổng kết kinect pdf...</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu xem nhiều</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/thiet-ke-bo-nhan-4bits-dung-verilog-co-code-1361181.html" target="_blank">Thiết kế bộ nhân 4bits dùng verilog ( có code )...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nhan-dang-bien-so-xe-trong-anh-dung-matlab-code-chay-bao-ok-1359916.html" target="_blank">Nhận dạng biển số xe trong ảnh dùng matlab ( code chạy bao ok )...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-vat-ly-dien-tu-phan-1-gs-phung-ho-84260.html" target="_blank">Giáo trình vật lý điện tử phần 1 - gs. phùng hồ...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nhan-dien-bien-so-xe-dung-matlab-code-1359919.html" target="_blank">Nhận diện biển số xe dùng matlab (code )...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-tin-hieu-va-he-thong-hoang-minh-son-84164.html" target="_blank">Bài giảng tín hiệu và hệ thống - hoàng minh sơn...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 hidden-xs"> <div class="widget ads-detail"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right1_detail_336x280 */ google_ad_slot = "2221989708/9605529108"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript"src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="widget"> <div class="title">Tài liệu liên quan</div> <ul class="related-list-right no-padding-left"> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/thiet-ke-bo-nhan-4bits-dung-verilog-co-code-1361181.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Thiết kế bộ nhân 4bits dùng verilog ( có code )" target="_blank">Thiết kế bộ nhân 4bits dùng verilog ( có code )...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 29 <i class="fa fa-eye"></i> 1361 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nhan-dang-bien-so-xe-trong-anh-dung-matlab-code-chay-bao-ok-1359916.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Nhận dạng biển số xe trong ảnh dùng matlab ( code chạy bao ok )" target="_blank">Nhận dạng biển số xe trong ảnh dùng matlab ( code chạy bao o...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 52 <i class="fa fa-eye"></i> 1120 <i class="fa fa-download"></i> 7</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-vat-ly-dien-tu-phan-1-gs-phung-ho-84260.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Giáo trình vật lý điện tử phần 1 - gs. phùng hồ" target="_blank">Giáo trình vật lý điện tử phần 1 - gs. phùng hồ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 156 <i class="fa fa-eye"></i> 1118 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nhan-dien-bien-so-xe-dung-matlab-code-1359919.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Nhận diện biển số xe dùng matlab (code )" target="_blank">Nhận diện biển số xe dùng matlab (code )...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 34 <i class="fa fa-eye"></i> 1079 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-tin-hieu-va-he-thong-hoang-minh-son-84164.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài giảng tín hiệu và hệ thống - hoàng minh sơn" target="_blank">Bài giảng tín hiệu và hệ thống - hoàng minh sơn...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 57 <i class="fa fa-eye"></i> 993 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-lo-trinh-phat-trien-thong-tin-di-dong-3g-len-4g-tap-1-ts-nguyen-pham-anh-dung-84235.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 1 - ts. nguyên phạm anh dũng" target="_blank">Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g t...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 213 <i class="fa fa-eye"></i> 987 <i class="fa fa-download"></i> 12</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/thiet-ke-mo-phong-mach-cong-4bits-va-xuat-ra-ma-led-7-doan-verilog-va-vhdl-co-code-1361184.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Thiết kế mô phỏng mạch cộng 4bits và xuất ra mã led 7 đoạn (verilog và vhdl có code )" target="_blank">Thiết kế mô phỏng mạch cộng 4bits và xuất ra mã led 7 đoạn (...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 34 <i class="fa fa-eye"></i> 763 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-mat-ma-hoc-pgs-ts-nguyen-binh-chu-bien-84243.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Giáo trình mật mã học - pgs.ts. nguyễn bình (chủ biên)" target="_blank">Giáo trình mật mã học - pgs.ts. nguyễn bình (chủ biên)...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 325 <i class="fa fa-eye"></i> 758 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/xu-ly-anh-nhan-dien-bien-so-xe-dung-matlab-1361186.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Xử lý ảnh nhận diện biển số xe dùng matlab" target="_blank">Xử lý ảnh nhận diện biển số xe dùng matlab...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 22 <i class="fa fa-eye"></i> 721 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-ly-thuyet-xep-hang-va-ung-dung-www-sites-google-com-site-thuvientailieuvip-1147680.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài giảng lý thuyết xếp hàng và ứng dụng ( www.sites.google.com/site/thuvientailieuvip )" target="_blank">Bài giảng lý thuyết xếp hàng và ứng dụng ( www.sites.google....</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 47 <i class="fa fa-eye"></i> 717 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/ebook-microwave-engineering-david-m-pozar-84246.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Ebook microwave engineering - david m. pozar" target="_blank">Ebook microwave engineering - david m. pozar...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 756 <i class="fa fa-eye"></i> 557 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tai-lieu-ly-thuyet-mach-nguyen-quoc-dinh-84258.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tài liệu lý thuyết mạch - nguyễn quốc dinh" target="_blank">Tài liệu lý thuyết mạch - nguyễn quốc dinh...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 183 <i class="fa fa-eye"></i> 556 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-xu-ly-so-lieu-dia-vat-ly-phan-thien-huong-84225.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài giảng xử lý số liệu địa vật lý - phan thiên hương" target="_blank">Bài giảng xử lý số liệu địa vật lý - phan thiên hương...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 54 <i class="fa fa-eye"></i> 528 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/ebook-truyen-dan-vo-tuyen-so-ts-nguyen-pham-anh-dung-84186.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Ebook truyền dẫn vô tuyến số - ts. nguyễn phạm anh dũng" target="_blank">Ebook truyền dẫn vô tuyến số - ts. nguyễn phạm anh dũng...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 266 <i class="fa fa-eye"></i> 514 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-an-ninh-mang-vien-thong-ts-nguyen-chien-trinh-84141.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài giảng an ninh mạng viễn thông - ts. nguyễn chiến trinh" target="_blank">Bài giảng an ninh mạng viễn thông - ts. nguyễn chiến trinh...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 29 <i class="fa fa-eye"></i> 500 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> </ul> </div> <div class="widget ads-right"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right2_detail_300x600 */ google_ad_slot = "2221989708/2082236988"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="doc_footer no-padding"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="padding-top: 8px !important;"> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <div class"row"> <label class="col-md-2 col-xs-2">Trang</label> <div class="col-md-4 col-xs-4 no-padding-right"> <input type="text" class="form-control" id="pagenum" maxlength="4" value="1"> </div> <label class="col-md-3 col-xs-3">/ 131</label> <label class="col-md-1 col-xs-1 nopadding"><i id="btnFS" class="fa fa-arrows-alt"></i></label> </div> </div> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-warning dasdjfiwerhugysfdfw" data-token="RinaBook_ZgI3bgUGZvNWZkByb0BydvxWZiBSby9mZgUmbpxmbvBSZsBXbpNHIyVGc1NHIlhGdgU2cVBSI19WWgI3bmBSZkFWbgMXagUGdpNHIzlGa0BiblhGVg8Ddh1mcvZGI0YTZzFmQggGdpdHIsFWZkByb0BSZ2FGS2EDM2gDNzETNxETNyUjM" data-next="dGFpLWxpZXUvdGFpLWxpZXUtcGhhbi10aWNoLXRoaWV0LWtlLXBoYW4tbWVtLWxpbnEtYmFuZy10aWVuZy12aWV0LWZ1bGwtMjUyNTEuaHRtbA=="><i class="fa fa-cloud-download"></i> Tải xuống <b class="font-size-16"></b></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="share_box"> <div class="fb-like" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/tai-lieu-phan-tich-thiet-ke-phan-mem-linq-bang-tieng-viet-full-25251.html" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <div class="modal fade" id="buymodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tải tài liệu</h4> </div> <div class="modal-body"> Chi phí hỗ trợ lưu trữ và tải về cho tài liệu này là <span class="text-danger text-bold"><span id="priceBuy"></span> đ</span>. Bạn có muốn hỗ trợ không?</div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Không</button> <a href="#" id="btnBuy" target="main" class="btn btn-primary">Có</a> </div> </div> </div> </div> <script> (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=963378073681645&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); (function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); $(function(){if (!!$('.ads-right').offset()) {var stickyTop = $('.ads-right').offset().top; $(window).scroll(function(event){var windowTop = $(this).scrollTop(); if (stickyTop <= windowTop - 292){console.log("A:" + stickyTop); console.log("B:" + windowTop); $('.ads-right').css({ position: 'fixed', top: '2px'}); } else {$('.ads-right').css('position','static'); } }); } }); /*FIXED DOC FOOTER*/ ( function ( document, window, index ) {'use strict'; var previousScroll = 0, headerOrgOffset = $('.doc_footer').height(); $(window).scroll(function () {if($('.header-fixed').length){var currentScroll = $(this).scrollTop(), dheight = $(document).height(), able = dheight - bshow, bshow = 100; if($('#statistics').offset()) bshow = $('#statistics').offset().top; if (currentScroll > headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); </script> <style type="text/css">.smallss{ height: 89px;overflow:hidden;} .bigss {height: auto; } .read-mores{color:#00ab8b;} body.full-width{position: relative; overflow-y: scroll } body.full-width div[class^='col-'], body.full-width .document-iframe{position: static !important; } body.full-width .document-iframe .wrap-document-detail{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; background: #fff; padding: 0 30px; z-index: 999; } </style> <!-- footer --> <footer> <div class="container"> <section class="no-padding-top" id="statistics"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 padding-bottom-20 text-center"> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; google_ad_slot = "2221989708/5133442068"; var w = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; if(w>=970){ google_ad_width = 970; google_ad_height = 90; } else if(w>=728) { google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; } else { google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; } </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script> </div> </div> </div> </section> <div class="widget row"> <div class="col-lg-3 col-xs-12 col-lg-offset-2 text-center"> <p class="title">Giới thiệu</p> <a href="https://xemtailieu.com/" title="Thư viện tài liệu"><img src="//s.xemtailieu.com/public/assets/img/logo_full.png" alt="Xemtailieu"></a> <i>Thư viện tài liệu trực tuyến</i> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Hỗ trợ</p> <ul class="nav"> <li><a href="mailto:support@xemtailieu.com"><i class="fa fa-envelope-o"></i> support@xemtailieu.com</a></li> <li><a href="skype:hotro_xemtailieu?chat"><i class="fa fa-skype"></i> hotro_xemtailieu</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Giúp đỡ</p> <ul class="nav"> <li><a href="/content/dieu-khoan-su-dung.html" title="Điều khoản trang xemtailieu.com">Điều khoản sử dụng</a></li> <li><a href="/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html" title="Quy định duyệt tài liệu trang xemtailieu.com">Quy định duyệt tài liệu</a></li> <li><a href="/content/huong-dan-upload.html" title="Hướng dẫn upload tài liệu trang xemtailieu.com">Hướng dẫn upload tài liệu</a></li> <li><a href="/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html" title="Hướng dẫn kiếm tiền trên trang xemtailieu.com">Hướng dẫn kiếm tiền</a></li> </ul> </div> </div> <p>Xemtailieu.com là <a href="http://xemtailieu.com" style="color:#333;font-weight: bold" title="thư viện tài liệu">thư viện tài liệu</a> trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, <a href="//xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi-230.html" title="đề thi" style="color:#333;font-weight: bold" > đề thi</a>, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. </p></div> <div class="footer-bottom padding-bottom-10"> <div class="container"><a href="https://xemtailieu.com/" title="Xemtailieu.com - Thư viện tài liệu"><b>Xemtailieu.com</b></a> không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.</div> </div> </footer> <div id="signin" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="signin-title" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> <h3 class="modal-title" id="signin-title"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng nhập</h3> </div> <form action="/dang-nhap/sm" method="POST" target="main"> <div class="modal-body modal-padding"> <a href="/dang-nhap/facebook" class="btn btn-block btn-social btn-facebook margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-facebook-square"></i>Đăng nhập với Facebook</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <a href="/dang-nhap/google" class="btn btn-block btn-social btn-google-plus margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-google-plus-square"></i>Đăng nhập với Google</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <input type="text" class="form-control input-lg" name="email" placeholder="Email address" required> <span class="help-block"></span> <input type="password" class="form-control input-lg" name="password" placeholder="Password" required> </div> <div class="modal-footer bg-white no-border margin-bottom-10"> <button type="submit" class="btn btn-lg btn-block btn-primary">Đăng nhập</button> <div class="text-center"><a href="#" class="color-grey-600 margin-top-20 display-block">Bạn quên mật khẩu?</a></div> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="rina-mark"></div> <div class="back-to-top"><span class="scroll-top-inner"> <i class="fa fa-3x fa-chevron-up"></i> </span></div> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/core.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/rina.js" type="text/javascript"></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52358676-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-52358676-1'); </script> </body> </html>