Tài liệu Tài liệu ôn thi công chức môn tin học

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 518 |
  • Lượt tải: 47
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu ôn thi công chức môn Tin học
NOI DUNG ON T~P MON TIN HQC II Phin he di~u hanh WindowS 1. Cac thao tac voi man hinh n~n (Desktop); 2. Cung dung cua Shortcut, Folder, File; each tao, x6a, quan ly va su dung Shortcut, Folder, File; 3. Cong dung cua cac nh6m bi~u tong trong man hinh nen (Desktop); 4. Cong dung cua cac bieu nrong tren thanh cong cu va thanh dinh dang; 5. MQt sf>tac thao tac khac: - Bat, t~t may tinh dung each. - Koch hoat hoac thoat khoi mot chong trinh irng dung. - Chuyen d6i qua lai giira cac irng dung trong Windows. III Phin WinWord 1. Cac thao tac soan thao van ban: dt dan, copy doan van ban, tim kiem ill, cum ill, di chuyen con tro, danh sf>trang ... 2. Dinh dang van ban: canh l~, chon co giay, kh6 giay. 3. Coch lap bang bieu. 4. In van ban. 5. Cong dung cua cac phim chirc nang. 6. Cong dung cua t6 hop phim n6ng thong dung, 1111Ph in Excel 1. Thao tac va Quan ly bang tinh 2. Quan ly cira s6 bang tinh 3. Di chuyen con tro trong bang tinh 4. Xu ly dti lieu trong bang tanh 5. Tao va chinh sua bieu d6 6. Cach sir dung ham cua Excel IVI SU Dl)NG INTERNET V A THU TiN DI-tN TU (E-mail) 1. Sir dung Internet: Truy c~p vao mot hoac nhieu trang Web LUll nQi dung hoac dia chi trang Web In trang Web voi dia chi Sao chep anh nr trang Web 2. Sir dung thu tin di~n tir Dang ky dia chi horn thtr; M6 xem thu, giri thu, loai bo thu; Tai nQi dung thir v~ may tinh ca nhan; Them dia chi ngiroi quen vao s6 dia chi horn thir.
- Xem thêm -