Tài liệu Tài liệu ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành tin học

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 241 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC (Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn là Tin học, bao gồm các vị trí: vị trí số 02, Sở Công Thương; vị trí số 03, Sở Khoa học và Công nghệ; vị trí số 01, Sở Thông tin và Truyền thông; vị trí số 04 và số 14, Sở Nội vụ; vị trí số 05, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy) Kon Tum, tháng 6 năm 2015 Trang 0 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A. NỘI DUNG ÔN TẬP + Gồm 2 bài thi: Trắc nghiệm và Thi viết. + Thang điểm 100 mỗi bài thi. + Thời gian làm bài: 45 phút (bài thi trắc nghiệm); 180 phút bài thi viết (gồm cả lý thuyết và bài tập). + Kiến thức tập trung vào 3 phần : 1) Luật, Nghị định về công nghệ thông tin; 2) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; 3) Cơ sở dữ liệu. B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ I. Phần thi viết Cấu trúc đề gồm có 3 câu : - Phần luật công nghệ thông tin (40 điểm) tập trung vào các phần : (Các điều 6,7,8,9,12,21,50,66) - Phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật (30 điểm) tập trung vào các phần + Các thuật toán về danh sách liên kết đơn: duyệt danh sách xuôi, ngược; sắp xếp theo thứ tự giảm dần, tăng dần; tìm kiếm trong danh sách; xóa phần tử ra khỏi danh sách thỏa mãn điều kiện; đếm số phần tử trong danh sách thỏa mã điều kiện; sao chép danh sách sang danh sách khác; chèn phần tử vào danh sách. + Trình vày ý tưởng của phương pháp sắp xếp nhanh(Quick Sort), phương pháp sắp xếp hòa trộn (Merge Sort); lập trình các bài toán ứng dụng sử dụng các phương pháp sắp xếp vừa nêu. + Trình bày ý tưởng của phương pháp tìm kiếm nhị phân; lập trình các bài toán ứng dụng sử phương pháp tìm kiếm nhị phân. + Các bài toán trên cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm: xác định chiều cao của cây, xóa các nút thỏa mãn điều kiện ra khỏi cây, thêm phần tử vào cây, đếm số phần tử trên cây thỏa mã điều kiện, đếm số nút lá; các thuật toán duyệt cây: Node-Left-Right, Left-Node-Right, Left-Right-Node. + Các thuật toán về đồ thị; đồ thị được biểu diễn dưới dạng mảng viết thuật toán: duyệt đồ thì theo phương pháp duyệt sâu, rộng, thuật toán đếm số miền liên thông. Trang 1 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập (Đề sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal để định nghĩa, thí sinh cần hiểu biết về cách thức định nghĩa và khai báo bằng ngôn ngữ lập trình pascal) - Phần cơ sở dữ liệu (30 điểm ) tập trung vào các phần + Cho một bài toán về một hệ thống trong thực tế được phát biểu bằng lời; yêu cầu xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống trên. Trong mỗi một lược đồ của lược đồ cơ sở dữ liệu cần xác định rõ: thuộc tính khóa chính, khóa ngoại, thuộc tính không khóa. + Từ lược đồ cơ sở dữ liệu đã được xây dựng hãy vễ mô hình quan hệ dữ liệu của hệ thống; trong đó, xác định rõ bản số của mối quan hệ. + Thực hiện các truy vấn theo yêu cầu dựa vào hệ thống trên về phát biểu: SELECT - FROM – WHERE trong đó có kết hợp: GROUP BY, HAVING, NOT IN, NOT EXISTS, COUNT, SUM, MAX, MIN,… II. Phần thi trắc nghiệm Cấu trúc đề gồm 40 câu - Phần luật, Nghị định về công nghệ thông tin (15 câu) tập trung vào các phần Tên văn bản Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Luật 67/2006/QH11 07/12/2006 Nghị định 64/2007/NÐ-CP Nghị định Trích yếu nội dung Luật Công nghệ thông tin Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 04/10/2007 - Phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật (10 câu ) tập trung vào các phần + Thế nào là giải thuật tốt, xác định thời gian thực để thực hiện một chương trình dựa vào yếu tố nào? + Độ phức tạp thuật toán: Xác định độ phức tạp thuật toán; các quy tắc: cộng, nhân, tổng quát. + Các thuật toán tìm kiếm: Tuần tự, nhị phân + Các thuật toán sắp xếp: Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort), sắp xếp chèn (Insertion Sort), Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort), Sắp xếp nhanh (Quick Sort) + Danh sách liên kết đơn và kép: Định nghĩa, cách thức tổ chức lưu trữ, duyệt danh sách, tìm kiếm phần tử trong danh sách, loại bỏ phần tử khỏi danh sách. Trang 2 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập + Ưu và nhược điểm của dữ liệu kiểu mảng + Các biểu thức biểu diễn ở các dạng: tiền tố, trung tố, hậu tố và cách tính giá trị một biểu thức biểu diễn ở 3 dạng vừa nêu; cách chuyển biểu thức qua lại giữa các dạng + Định nghĩa về cây (cây tổng quát, nhị phân, nhị phân tìm kiếm); các phương thức duyệt cây (Left-Node-Right, Node-Left-Right, Left-Right-node); các thuật toán:tìm kiếm phần tử trên cây nhị phân tìm kiếm, xóa phần tử ra khỏi cây nhị phân tìm kiếm, thêm phần tử vào cây nhị phân tìm kiếm, xác định chiều cao của một cây, bậc của cây, nút lá, nút trung gian, nút gốc… + Nguyên tắc làm việc của ngăn xếp, hàng đợi. + Định nghĩa về đệ quy, áp dụng đệ quy giải một số bài toán đơn giản (Đề sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal, thí sinh cần hiểu biết về cách thức khai báo danh sách liên kết, cây,.. bằng ngôn ngữ lập trình pascal) - Phần cơ sở dữ liệu (15 câu) tập trung vào các phần + Định nghĩa về cơ sở dữ liệu (CSDL), mục tiêu của CSDL là gì? Vì sao CSDL cần thiết phải bảo vệ? bảo về CSDL là gì? +Mô hình 3 mức của cơ sở dữ liệu, các yêu cầu khi nghiên cứu mô hình CSDL, thế nào là mô hình cơ sở dữ liệu tốt, + Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Quá trình tối ưu hóa truy vấn là gì? Tối ưu hóa truy vấn để làm gì? + Thế nào là thuộc tính khóa, thuộc tính không khóa. + Các khái niệm về: lược đồ quan hệ, tập thuộc tính, tập phục thuộc hàm; các bước tính bao đóng của một tập thuộc tính; F+ của tập phụ thuộc hàm F là gì?; thuật toán xác định khóa của tập phụ thuộc hàm, thế nào là phụ thuộc hàm dư thừa, phụ thuộc hàm không dữ thừa, phụ thuộc hàm đầy đủ (làm các bài tập liên quan). + Hệ tiên đề Armstrong và các luật của hệ tiên đề luật Armstrong. + Ý nghĩa của các dạng chuẩn hóa: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF ; các bước chuyển đổi từ 1NF sang 3NF,… + Câu lệnh truy vấn: SELECT-FROM-WHERE, các phép chiếu, chọn; mệnh đề Group by, having, order by,.. các bài tập về truy vấn có kết hơp với các mệnh đề trên; các phép toán chèn, sửa, xóa dữ liệu và các bài tập liên quan + Thế nào là phép tách không làm tổn thất thông tin? + Các phép toán đại số quan hệ: hợp, giao, hiệu, tích đề các của hai quan hệ và các bài tập liên quan. Trang 3
- Xem thêm -