Tài liệu Tài liệu ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành kế toán

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 470 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (Dành cho thí sinh dự tuyển vào các ngạch: Kế toán viên- Mã số ngạch:06.031 và Kế toán viên trung cấp - Mã số ngạch: 06.032) Kon Tum, tháng 6 năm 2015 Trang 0 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ 1 NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) 1/ Khái niệm NSNN, nội dung thu chi NSNN 2/ Các nguyên tắc quản lý thống nhất NSNN 3/ Các cấp Ngân sách và các nguyên tắc cơ bản trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp 4/ Tuân thủ pháp luật trong chi NSNN 5/ Quy định về hạch toán kế toán, quyết toán 6/ Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước 7/ Dự phòng ngân sách các cấp 8/ Phân cấp quản lý Ngân sách (Nguồn thu và nhiệm vụ chi của NS các cấp) 9. Bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới 10/ Lập dự toán NSNN và điều chỉnh ngân sách năm 10/ Chấp hành Ngân sách nhà nước 11/ Kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN - Chỉnh lý quyết toán ngân sách. - Xử lý kết dư ngân sách. Nguồn tài liệu: - Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002 - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành Luật ngân sách nhà nước - Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẩn thực hiện nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành Luật ngân sách nhà nước - Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Trang 1 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập CHUYÊN ĐỀ 2 CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 1. Phân loại đơn vị sự nghiệp; Nguồn tài chính; Nội dung chi; Tự chủ về sử dụng nguồn tài chính; Tiền lương, tiền công và thu nhập; Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm; Sử dụng các quỹ. 2. Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động; Lập dự toán; Nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 3. Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính - Nguồn kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước - Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ - Sử dụng kinh phí được giao: - Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ - Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được Nguồn tài liệu: - Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính - Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính ban hành - Thông tư số 71/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước - Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ “Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đơn vị sự nghiệp công lập” - Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 “Hướng dẩn thực hiện NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006” và Thông tư số 113/2007/TT-BTC của BTC ngày 24/9/2007 “Sửa đổi Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006". Trang 2 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập CHUYÊN ĐỀ 3 PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN 1/ Đối tượng áp dụng luật Kế toán 2/ Nhiệm vụ kế toán 3/ Nguyên tắc kế toán 4/ Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết 5/Nội dung công tác kế toán 5.1/ Chứng từ kế toán 5.1.1 Nội dung chứng từ kế toán 5.1.3. Mẫu chứng từ kế toán 5.1.3 Ký chứng từ kế toán 5.1.4 Hóa đơn bán hàng 5.2 Sổ kế toán 5.2.1 Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán 5.2.2. Sửa chữa sổ kế toán 5.3. Kiểm tra kế toán Nội dung kiểm tra kế toán gồm 6: Kiểm kê tài sản, bảo quản, lữu trữ tài liệu kế toán 6.1. Kiểm kê tài sản; Tài liệu kế toán; Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán 7/ Người làm kế toán: Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán 7.1. Những người không được làm kế toán 7.2. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng 8/ Công khai báo cáo Tài chính Nguồn tài liệu: - Luật Kế toán - Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước” Trang 3 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập CHUYÊN ĐỀ 4 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Hệ thống tài khoản kế toán (nội dung, kết cấu các Tài khoản) 2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi kho bạc (Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu tiền mặt, tiền gửi kho bạc) 3. Kế toán vật liệu, dụng cụ: Nội dung vật liệu, dụng cụ; nguyên tắc tính giá thực tế vật liệu nhập, xuất kho và phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu của TK 152,TK 153,TK 005. 4. Kế toán Tài sản cố định: Khái niệm và phân loại Tài sản cố định; Nguyên giá Tài sản cố định; và phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu gồm : Kế toán tăng Tài sản cố định, Kế toán giảm Tài sản cố định; - Kế toán hao mòn Tài sản cố định, chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước” - Kế toán nghiệp vụ mua sắm Tài sản cố định phải qua lắp đặt chạy thử - Kế toán chi phí đầu tư XDCB, Kế toán sửa chữa Tài sản cố định 5. Kế toán các khoản thanh toán: - Kế toán các khoản phải thu gồm kế toán tạm ứng, kế toán các khoản thu khác - Kế toán các khoản phải trả, kế toán các khoản nộp theo lương, kế toán phải trả cán bộ, viên chức 6. Kế toán các khoản thu, chi đơn vị HCSN: Nội dung các khoản thu, chi; Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu thu, chi hoạt động 7. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động: Nội dung các nguồn kinh phí hoạt động; Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu nguồn kinh phí hoạt động 8. Kế toán số tiết kiệm chi: Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu số tiết kiệm chi và chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên Nguồn tài liệu: - Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp & Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẩn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp - Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 01/11/2014 Quy định Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước”. Trang 4
- Xem thêm -