Tài liệu tài liệu kỹ thuật sữa chữa đường sắt

  • Số trang: 287 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoaichu1425322

Tham gia: 02/11/2018

Mô tả:

tài liệu kỹ thuật sữa chữa đường sắt
Ch­¬ng 1 Kh¸i qu¸t vÒ duy tu vµ trung, ®¹i tu ®­êng s¾t C¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn ®­êng s¾t nh­: ray, tµ vÑt, phô kiÖn liªn kÕt, líp ®Öm ®­êng (®¸ balat), nÒn ®­êng vµ ghi giao c¾t… lµ kÕt cÊu c¬ b¶n cña c¬ së h¹ tÇng ®­êng s¾t. C¸c bé phËn nµy n»m lé thiªn, th­êng xuyªn chÞu t¸c ®éng cña m«i tr­êng nh­: m­a giã, nhiÖt ®é vµ t¶i träng cña ®oµn tµu. KÝch th­íc h×nh häc cña ®­êng th­êng bÞ thay ®æi; nÒn ®­êng, ®Öm ®­êng bÞ biÕn d¹ng; ray, phô kiÖn liªn kÕt vµ tµ vÑt bÞ hao mßn, do ®ã t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn tuyÕn ®­êng thay ®æi. C¨n cø vµo quy luËt biÕn ®æi tr¹ng th¸i kü thuËt c¸c thiÕt bÞ tuyÕn ®­êng vµ duy tr× ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt trong qu¸ tr×nh khai th¸c th× nhiÖm vô c¬ b¶n cña c«ng t¸c duy tu ®­êng lµ gi÷ cho thiÕt bÞ ®­êng ®­îc ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó ®oµn tµu ch¹y an toµn, æn ®Þnh vµ ®ång thêi kÐo dµi tuæi thä sö dông cña c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn. C«ng t¸c duy tu ®­êng ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c "lÊy dù phßng lµ chÝnh, kÕt hîp phßng bÖnh víi trÞ bÖnh, coi träng c¶ söa ch÷a lÉn b¶o d­ìng". C¨n cø vµo t×nh tr¹ng cña tuyÕn ®­êng ®Ó tiÕn hµnh söa ch÷a th­êng xuyªn, duy tu tæng hîp vµ söa ch÷a bæ sung t¹m thêi, dù phßng vµ söa ch÷a cã hiÖu qu¶ c¸c bÖnh h¹i cña ®­êng, cã kÕ ho¹ch bï ®¾p c¸c thiÕt bÞ hao mßn ®Ó ®¹t ®­îc lîi Ých kinh tÕ vµ kü thuËt tèt. C«ng t¸c duy tu ®­êng ph¶i thùc hiÖn ¸p dông tiÕn bé khoa häc, tiªu chuÈn ho¸, n©ng cao tr×nh ®é t¸c nghiÖp c¬ giíi ho¸, x©y dùng vµ kiÖn toµn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é kiÓm tra, nghiÖm thu, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p t¸c nghiÖp vµ tæ chøc lao ®éng, phæ biÕn réng r·i kinh nghiÖm tiªn tiÕn, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. C¸c nguyªn lý ®­a ra ®­îc ¸p dông cho khæ ®­êng tiªu chuÈn vµ khæ hÑp ®Ó n©ng cao tèc ®é ch¹y tµu. §­êng s¾t cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi còng nh­ ®­êng s¾t ViÖt Nam ®Òu ph©n thµnh hai lo¹i söa ch÷a c¬ b¶n lµ: duy tu vµ trung ®¹i tu c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn ®­êng s¾t. 1.1. Néi dung c«ng t¸c duy tu C¨n cø vµo môc ®Ých vµ néi dung, ngµnh qu¶n lý ®­êng s¾t chia c«ng t¸c duy tuyÕn ®­êng thµnh 3 lo¹i: - Duy tu tæng hîp - B¶o d­ìng th­êng xuyªn - Söa ch÷a bæ sung t¹m thêi. 1.1.1. Duy tu tæng hîp Duy tu tæng hîp lµ c«ng t¸c söa ch÷a tæng hîp cã chu kú, cã kÕ ho¹ch tuú theo quy luËt biÕn ®æi vµ ®Æc ®iÓm cña tuyÕn ®­êng víi träng ®iÓm lµ c¶i thiÖn toµn diÖn ®é ®µn håi cña tuyÕn ®­êng, ®iÒu chØnh kÝch th­íc h×nh häc, thay thÕ vµ chØnh söa c¸c phô kiÖn liªn kÕt mÊt t¸c dông nh»m kh«i phôc tr¹ng th¸i hoµn chØnh cña tuyÕn ®­êng. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc kü thuËt, duy tu tæng hîp ®­îc tiÕn hµnh gi÷a c¸c lÇn ®¹i tu, trung tu. 1. Chu kú duy tu tæng hîp Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng tíi chu kú duy tu tæng hîp lµ tr¹ng th¸i kü thuËt cña líp ®¸ ba l¸t (®Öm ®­êng) bao gåm: biÕn d¹ng d­ vµ ®é bÈn lµ do tæng träng hµng ho¸ th«ng qua vµ ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt g©y nªn. Th«ng th­êng, tr¹ng th¸i kü thuËt cña líp ®¸ ba l¸t ®¹t mét trong c¸c møc ®é sau ®©y th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh duy tu tæng hîp, nghÜa lµ ®¹t ®Õn chu kú duy tu tæng hîp. -TÝch luü biÕn d¹ng d­ t­¬ng ®èi lín, mÆt ray lón xuèng, ®é ®µn håi kh«ng ®Òu, kh«ng ph¼ng tíi møc ph¶i n©ng toµn bé ®­êng ®Ó chØnh tu. - §é bÈn ®¹t tíi 20% hoÆc b¾t ®Çu cã ®«ng kÕt toµn bé, tíi møc ph¶i sµng ®¸ hoÆc ph¶i n©ng ®­êng chØnh tu. - KÝch th­íc h×nh häc cña ray biÕn ®æi nhanh, tÊm ®Öm ray ph¶i kª cao nhiÒu (®Öm mßn), kh«ng cßn thÝch hîp víi b¶o d­ìng th­êng xuyªn. Chu kú duy tu tæng hîp ®­êng chÝnh tuyÕn do Côc ®­êng s¾t quyÕt ®Þnh dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn ®ång thêi c¨n cø t×nh h×nh cô thÓ nh­ ®iÒu kiÖn tuyÕn ®­êng, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn…cña c¸c tuyÕn. Chu kú duy tu tæng hîp ghi vµ ®­êng trong ga, ®­êng ®ãn göi tµu cã thÓ tiÕn hµnh ®ång bé víi ®­êng khu gian nh­ng kh«ng nªn qu¸ 2 n¨m. KÕ ho¹ch duy tu tæng hîp c¨n cø vµo chu kú duy tu tæng hîp ®· quy ®Þnh vµ biÖn ph¸p tÝnh to¸n tæng hîp khèi l­îng söa ch÷a cña c¸c thiÕt bÞ ®­êng, kÕt hîp víi kÕ ho¹ch trung tu, ®¹i tu vµ tr¹ng th¸i thùc tÕ cña thiÕt bÞ ®Ó quyÕt ®Þnh. Chu kú duy tu tæng hîp ®­êng chÝnh tuyÕn khæ tiªu chuÈn quy ®Þnh (biÓu 1-1). BiÓu 1-1: Chu kú duy tu tæng hîp vµ trung ®¹i tu ®­êng chÝnh tuyÕn khæ 1435mm §iÒu kiÖn c¬ b¶n tuyÕn ®­êng Ray 75kg/m §­êng kh«ng khe nèi §­êng phæ th«ng Ray 60kg/m §­êng kh«ng khe nèi §­êng phæ th«ng Ray 50kg/m §­êng kh«ng khe nèi §­êng phæ th«ng Ray 43kg/m §­êng phæ th«ng vµ d­íi Chu kú tæng hîp (TT km/km) 200 100 180 90 150 70 30 Chu kú trung ®¹i tu (TT km/km) §¹i tu: 900 Trung tu 400-500 §¹i tu: 700 Trung tu 350-400 §¹i tu: 700 Trung tu 300-400 §¹i tu: 600 Trung tu 300-350 §¹i tu: 550 Trung tu 300 §¹i tu: 450 Trung tu 250 §¹i tu: 250 Trung tu 160 Thêi kú sau trung, ®¹i tu th× chu kú duy tu tæng hîp cã thÓ kÐo dµi thªm. ë nh÷ng ®o¹n ®­êng mµ trong n¨m ®ã cã trung, ®¹i tu råi th× cã thÓ kh«ng cÇn bè trÝ duy tu tæng hîp nh­ng ph¶i t¨ng c­êng b¶o d­ìng th­êng xuyªn. Cßn ë nh÷ng ®o¹n ®­êng tr¹ng th¸i kÐm cÇn rót ng¾n chu kú, ë nh÷ng ®o¹n ®­êng rÊt yÕu kÐm th× hµng n¨m ®Òu ph¶i bè trÝ duy tu tæng hîp. Khi lËp kÕ ho¹ch duy tu, cÇn c¨n cø vµo t×nh tr¹ng kü thuËt ®Öm ®­êng vµ tû lÖ thay ®æi kÝch th­íc h×nh häc ®­êng ®Ó quyÕt ®Þnh cã bè trÝ duy tu tæng hîp hay kh«ng. Khi lËp kÕ ho¹ch duy tu ph¶i ®¹t yªu cÇu sau: - Ph¶i ®¶m b¶o tuyÕn ®­êng cã n¨ng lùc dù tr÷, tr¸nh rót ng¾n tuæi thä cña c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn. - Ph¶i cã kh¶ n¨ng dù phßng, tr¸nh tuyÕn ph¸t triÓn bÖnh h¹i. - Ph¶i kÕt hîp víi kÕ ho¹ch trung, ®¹i tu tr¸nh ®Ó c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc qu¸ søc (nh­ ®¸ ba l¸t ®é bÈn qu¸ quy ®Þnh). 2. Néi dung c¬ b¶n duy tu tæng hîp tuyÕn ®­êng vµ ghi 1) Tuú t×nh h×nh n©ng thÝch ®¸ng vµ bæ sung ®¸ ®iÒu chØnh chiÒu cao, chÌn toµn bé hoÆc mét phÇn tµ vÑt. 2) §iÒu chØnh kÝch th­íc ®­êng, ghi vµ hiÖu chØnh ®­êng cong. 3) Sµng ®¸ hép tµ vÑt vµ m¸i dèc, xö lý phät bïn ®Öm ®­êng, bæ sung ®¸ vµ chØnh lý ®Öm ®­êng. 4) Thay, hiÖu chØnh ray ng¾n vµ söa ch÷a tµ vÑt. 5) §iÒu chØnh hoÆc chØnh ngay c¸c mèi nèi ray, thay vµ bæ sung thiÕt bÞ phßng x«, chØnh ray x«. 6) N¾n ray cong, hµn ®¾p, mµi ray, chØnh trÞ tæng hîp c¸c bÖnh h¹i ë ®Çu mèi. 7) ChØnh tu, thay thÕ vµ bæ sung c¸c phô kiÖn liªn kÕt. 8) ChØnh söa vai ®­êng, kh¬i th«ng r·nh tho¸t n­íc, dän cá lßng ®­êng vµ ph¸t c©y cá lÒ ®­êng. 9) ChØnh tu c¸c ®­êng ngang vµ thiÕt bÞ tho¸t n­íc, söa ch÷a bæ sung, s¬n l¹i c¸c biÓn b¸o, thu håi phÕ liÖu. 10) C¸c c«ng t¸c mang tÝnh chÊt thêi tiÕt, c¸c c«ng t¸c riªng lÎ cã chu kú ng¾n h¬n chu kú duy tu tæng hîp vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c. NÕu cã t¸c nghiÖp riªng lÎ nµo ®ã ®· hoµn thµnh tr­íc khi lµm t¸c nghiÖp tæng hîp th× kh«ng ph¶i lµm l¹i khi duy tu tæng hîp nh­ng ph¶i nghiÖm thu theo tiªu chuÈn nghiÖm thu duy tu tæng hîp. 1.1.2. Néi dung c¬ b¶n duy tu th­êng xuyªn Duy tu th­êng xuyªn lµ duy tu cã kÕ ho¹ch, cã träng ®iÓm nh»m b¶o ®¶m chÊt l­îng tuyÕn ®­êng lu«n æn ®Þnh. Thêi gian duy tu th­êng xuyªn lµ c¶ n¨m trªn ph¹m vi chiÒu dµi tuyÕn. Duy tu th­êng xuyªn kh«ng cã quy ®Þnh chu kú, còng kh«ng cã quy ®Þnh sè lÇn mµ tiÕn hµnh cã kÕ ho¹ch, cã träng ®iÓm tuú theo t×nh h×nh tuyÕn ®­êng. Trong mét n¨m, trõ duy tu tæng hîp vµ söa ch÷a bæ sung ra, ®Òu thuéc duy tu th­êng xuyªn. Môc ®Ých duy tu th­êng xuyªn lµ gi÷ cho chÊt l­îng ®­êng lu«n ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh víi c¸c néi dung sau: 1. Duy tu tuyÕn ®­êng 1) ChØnh söa tõng ®o¹n tuú theo tr¹ng th¸i kÝch th­íc h×nh häc cña ray v­ît qu¸ trÞ sè chªnh lÖch cho phÐp cña duy tu th­êng xuyªn. 2) Xö lý phät bïn ë lßng ®­êng, san ®Òu ®¸, chØnh lý tµ vÑt. 3) Thay vµ söa ch÷a tµ vÑt. 4) §iÒu chØnh khe hë, kho¸ chÆt ®­êng. 5) Thay ray h­ háng, hµn ®¾p, mµi ray vµ chØnh trÞ c¸c bÖnh h¹i ë mèi nèi. 6) Cã kÕ ho¹ch chØnh söa tõng ®o¹n c¸c phô kiÖn nèi gi÷, tra dÇu c¸c bu l«ng phô kiÖn nèi gi÷ vµ bu l«ng ®Çu mèi. 7) TiÕn hµnh ®iÒu chØnh øng suÊt ®­êng kh«ng khe nèi, hµn nguyªn chç ray gÉy hoÆc chªm ®o¹n ray ng¾n. 8) ChØnh lý ®­êng ngang, kh¬i th«ng cèng r·nh tho¸t n­íc, trõ cá mäc ë lßng ®­êng vµ c©y mäc lÒ ®­êng. 9) C¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt thêi tiÕt, c¸c c«ng viÖc cã chu kú ng¾n h¬n chu kú duy tu tæng hîp vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c. 10) N©ng dËt chÌn c¸c ®iÓm xÊu côc bé, gia cè c¸c mèi bÞ gôc. 11) S÷a ch÷a, viÕt s¬n c¸c biÓn mèc, ®¸nh sè ray, viÕt lý tr×nh ®­êng cong, sè hiÖu siªu cao vµ gia khoan ®­êng tªn vµo ®­êng cong. 12) Thu dän vËt liÖu. 13) Tæ chøc nghiÖm thu. 2. Duy tu b¶o d­ìng ®­êng trong hÇm 1) §­êng ray trong hÇm trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn an toµn ch¹y tµu, ¶nh h­ëng ®Õn c¸c thiÕt bÞ cña ®Çu m¸y toa xe, do ®ã ph¶i ®¶m b¶o cho chóng lu«n ë tr¹ng th¸i tèt. Khæ ®­êng giíi h¹n vµ ®é dèc trong hÇm ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn ®­êng trong khu gian. Ray trong hÇm ph¶i lín h¬n ray trªn tuyÕn mét cÊp. 2) §èi víi hÇm cã ®­êng cong th× ®­êng cong ph¶i ®Æt siªu cao. C¸ch tÝnh siªu cao trong hÇm nh­ trªn tuyÕn. §­êng cong b¸n kÝnh nhá R200m ®èi víi khæ ®­êng 1000mm vµ R300m cho ®­êng khæ 1435mm nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt ray hé b¸nh. 3) §­êng trong hÇm kh«ng ®­îc dÞch vÞ trÝ thiÕt kÕ, khi tim ®­êng vµ tim hÇm lÖch qu¸ 50mm th× ph¶i kiÓm tra xem cã ¶nh h­ëng ®Õn khæ giíi h¹n vµ ph­¬ng h­íng. Khi tim ®­êng lÖch v­ît qu¸ ph­¬ng h­íng kh«ng ®¶m b¶o an toµn ch¹y tµu th× ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tim ®­êng. 4) §é dèc ®­êng hai ®Çu hÇm vµ trong hÇm ph¶i phï hîp víi quy tr×nh thiÕt kÕ s¾t. 5) NÒn ®­êng trong hÇm lµ ®¸ cã ®é dµy ba l¸t kh«ng nhá h¬n 30cm. NÒn ®­êng lµ ®Êt thÊm n­íc, líp ®Öm cã hai líp: líp d­íi lµ c¸t h¹t th« hoÆc ®¸ d¨m cì nhá dµy 15 -20cm, líp trªn lµ ®¸ ba l¸t cÊu thµnh hÖ thèng h¹n chÕ biÕn d¹ng cña nÒn tr¸nh phät bïn. Yªu cÇu nÒn ®¸ ph¶i ®¶m b¶o s¹ch, ®µn håi tèt. 6) §iÒu kiÖn thi c«ng ®­êng trong hÇm ray hµn liÒn (§KKN) vµ hÇm trong khu gian cã tÝn hiÖu tù ®éng vµ nöa tù ®éng khi söa ch÷a b¶o d­ìng ph¶i ®¶m baá yªu cÇu sau: - Khi söa ch÷a c¸c c«ng viÖc sau ®©y ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh riªng vÒ nhiÖt ®é cña ray trªn ®­êng ray hµn míi ®­îc thi c«ng. - HÇm trong khu gian cã tÝn hiÖu tù ®éng vµ nöa tù ®éng, khi söa ch÷a b¶o d­ìng ph¶i phèi hîp víi bé phËn th«ng tin tÝn hiÖu. 7) MÆt ray hé b¸nh kh«ng ®­îc cao qu¸ 5mm vµ thÊp qóa 20mm so víi mÆt ray chÝnh. C­a v¸t hai ®Çu ray hé b¸nh råi dïng bu l«ng b¾t chÆt l¹i ®Ó lµm ®Çu thoi. Ray hé b¸nh cña hÇm n»m trong khu gian tÝn hiÖu tù ®éng, mèi ray hé b¸nh còng ph¶i ®Æt phô kiÖn c¸ch ®iÖn. 8) Tµ vÑt trong hÇm quy c¸ch thèng nhÊt gièng nh­ tµ vÑt trªn ®­êng chÝnh tuyÕn. 9) Tho¸t n­íc trong hÇm vµ ngoµi hÇm §Ó tho¸t n­íc tèt, khi söa ch÷a líp phßng n­íc ngoµi vá hÇm, tr­íc tiªn ph¶i nghiªn cøu n­íc d­íi ®Êt ch¶y vµo hÇm thuéc lo¹i nµo nh­: n­íc mÆt, n­íc khe nøt, n­íc kast¬, n­íc ngÇm theo th¸ng, theo mïa, theo n¨m, n­íc cã ¸p lùc hay kh«ng cã ¸p lùc, n­íc cã chøa ion ¨n mßn hay kh«ng ¨n mßn. Tïy theo mçi lo¹i n­íc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. Trong thêi gian chê ®îi cÊp trªn quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p xö lý th× ®¬n vÞ qu¶n lý cÇn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p t¹m thêi nh­ sau: - Kh¬i vµ vÐt l¹i r·nh tho¸t n­íc - Dïng m¸y b¬m ®Ó hót n­íc khi n­íc ch¶y vµo hÇm cã l­u l­îng lín. - Më réng r·nh hoÆc lµm thªm r·nh míi ngoµi ph¹m vi hÇm. 10) Trong hÇm vµ ngoµi hÇm ph¶i lµm hÖ thèng tho¸t n­íc, ®¶m b¶o kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ trong hÇm khai th¸c b×nh th­êng, vßm kh«ng bÞ nøt, t­êng biªn kh«ng bÞ rØ n­íc, d­íi nÒn ®­êng kh«ng ®­îc cho n­íc ®ïn lªn hoÆc ®äng n­íc. R·nh däc tho¸t n­íc trong hÇm hai bªn ph¶i ®ñ diÖn tÝch, cã n¾p ®Ëy vµ hè tô ®Ó l¾ng bïn ®Êt. Dèc r·nh däc kh«ng nhá h¬n 0.1%, r·nh ngang dèc kh«ng nhá h¬n 2%. 3. Duy tu b¶o d­ìng söa ch÷a ®­êng s¾t trªn cÇu 1) B¶o ®¶m tiªu chuÈn kü thuËt c¸c lo¹i ray trªn cÇu. - §iÒu chØnh ph­¬ng h­íng, cù ly, thuû b×nh cao thÊp tr­íc sau. NÕu cã ®­êng cong trªn cÇu ph¶i b¶o ®¶m siªu cao, gia khoan. - §iÒu chØnh mèi ray n»m trªn tµ vÑt: hë qu¸ tiªu chuÈn, mèi nèi ray kh«ng song song, mèi nèi ray n»m trªn khu vùc cÊm. - §iÒu chØnh tim ray vµ khe hë gi÷a ray chÝnh vµ ray hé b¸nh. - §¶o ray bÞ mßn ®èi víi cÇu trung trë xuèng. - Lau dÇu, söa ch÷a bæ sung, thay míi lÎ tÎ c¸c lo¹i cÊu kiÖn liªn kÕt ray, tµ vÑt trªn cÇu (bu l«ng mãc, tia-r¬-ph«ng, cr¨m-p«ng…) bÞ h­ háng, mÊt t¸c dông. 2) Söa ch÷a tµ vÑt, ba l¸t trªn cÇu bª t«ng - §iÒu chØnh tµ vÑt trªn dÇm, t¹i ®Çu dÇm ngang, ®Çu dÇm däc vµ mÐp t­êng ch¾n ®¸. - Ke vu«ng l¹i tµ vÑt trªn dÇm. - Thay tµ vÑt môc trªn cÇu. - Thay tµ vÑt bª t«ng bÞ vì hoÆc tµ vÑt s¾t bÞ gØ ®èi víi mÆt cÇu cã m¸ng ba l¸t vµ bæ sung hoÆc thay ®¸. - G¹t ®Êt ®¸ ra khái lç tho¸t n­íc. 3) C¹o rØ vµ s¬n ray hé b¸nh - C¹o rØ, s¬n b¶o vÖ kÕt cÊu thÐp bÞ rØ côc bé vµ c¸c khe tÝch n­íc, ®Êt bÈn. 4) Thay hoÆc bæ sung nh÷ng ®o¹n gç gê, v¸n tuÇn ®­êng, ®­êng bé hµnh bÞ môc, háng, thiÕu vµ s¬n mÐp v¸n khu«n tuÇn ®­êng. 5) Gia cè côc bé c¸c chç nøt, bong m¹ch x©y ë c¸c bé phËn mè trô. - Söa hÖ thèng tho¸t n­íc sau mè, ®­êng ng­êi ®i trªn mè, bËc thang. - Bæ sung ®¸, n©ng chÌn ®­êng hai ®Çu cÇu. - Söa ch÷a c¸c kiÕn tróc ®iÒu tiÕt dßng ch¶y, kÕt cÊu phßng hé. 6) Söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ - Tu söa thiÕt bÞ phßng ho¶, bæ sung n­íc, bæ sung c¸t cho ®ñ. - Tu söa sµn tr¸nh tÇu. - Tu söa, kÎ vÏ l¹i c¸c mèc cao ®é, biÓn b¸o, th­íc ®o n­íc, biÓn tªn cÇu. - VÖ sinh dÇm, mÆt cÇu, mè trô. - Tu söa hÖ thèng chiÕu s¸ng trªn cÇu, c¸c c¸p ®iÖn, d©y th«ng tin, sø c¸ch ®iÖn. - Söa ch÷a c¸c trang thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vµ nhµ g¸c cÇu. 1.1.3. C¸c c«ng viÖc thêi tiÕt trong duy tu th­êng xuyªn. Sù biÕn ®æi c¸c thiÕt bÞ tuyÕn ®­êng vµ néi dung c¸c t¸c nghiÖp cßn liªn quan mËt thiÕt víi ®Æc ®iÓm thêi tiÕt. V× vËy, duy tu tæng hîp ®­êng vµ ghi, ngoµi viÖc bè trÝ theo km cßn ph¶i t¨ng c­êng c¸c c«ng viÖc mang tÝnh thêi tiÕt ë c¸c khu vùc kh¸c nhau. 1. Thêi kú mïa xu©n Èm ­ít. 1) T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra tuyÕn miÒn nói, gia cè hoÆc lo¹i bá ®¸ nguy hiÓm, thay thÕ kÞp thêi c¸c tÊm ®Öm bÞ háng, träng t©m lµ ®iÒu chØnh c¸c kÝch th­íc h×nh häc ®­êng theo tõng ®o¹n. 2) §iÒu chØnh c¸c khe nèi ray, cã kÕ ho¹ch tra dÇu mì lËp l¸ch vµ bu l«ng, rót thay c¸c tµ vÑt mÊt t¸c dông, bæ sung vµ san ®Òu ®¸ ba l¸t ë lßng ®­êng n¬i thiÕu ®¸, chuÈn bÞ tèt viÖc duy tu tæng hîp vµo mïa h¹. 3) Kh¬i th«ng cèng r·nh tho¸t n­íc nÒn ®­êng, xö lý c¸c chç phät bïn, ®Ò phßng lò mïa xu©n ngËp nÒn ®­êng. 2. Thêi kú lò lôt Tr­íc mïa m­a, cÇn lµm tèt c«ng t¸c phßng lò lôt, chó ý c¸c träng ®iÓm lò lôt, lµm tèt c«ng viÖc tu söa c¸c hÖ thèng tho¸t n­íc nÒn ®­êng, xö lý c¸c h­ háng nÒn ®­êng, lßng ®­êng. §èi víi nh÷ng h­ h¹i kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc khi duy tu th× ph¶i cã biÖn ph¸p an toµn cho tµu ch¹y. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau mïa m­a, t¨ng c­êng viÖc kiÓm tra khu vùc miÒn nói, s«ng suèi, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c diÔn biÕn t×nh h×nh vµ quy luËt thay ®æi cña ®­êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ ch¹y tµu. 1.1.4. Söa ch÷a bæ sung t¹m thêi. Söa ch÷a bæ sung t¹m thêi lµ söa ch÷a ®­îc kÞp thêi c¸c kÝch th­íc h×nh häc ®­êng v­ît qu¸ c¸c trÞ sè chªnh lÖch cho phÐp trong söa ch÷a t¹m thêi vµ c¸c tr¹ng th¸i h­ háng kh¸c nh»m ®¶m b¶o tµu ch¹y an toµn, ªm thuËn. C¸c néi dung chñ yÕu cña söa ch÷a bæ sung t¹m thêi ®­êng vµ ghi lµ: 1) §iÒu chØnh c¸c kÝch th­íc h×nh häc ®­êng ray t¹i nh÷ng n¬i v­ît qu¸ chªnh lÖch cho phÐp khi söa ch÷a bæ sung. 2) Thay thÕ ray bÞ h­ háng nghiªm träng, c¸c lËp l¸ch h­ háng vµ bu l«ng ®Çu mèi kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. 3) §iÒu chØnh c¸c khe hë kh«ng ®óng tiªu chuÈn. 4) Xö lý c¸c ray gÉy, ray tæn th­¬ng nghiªm träng vµ c¸c mèi hµn kh«ng ®¶m b¶o. 5) Kh¬i th«ng hÖ thèng tho¸t n­íc bÞ t¾c nghiªm träng, xö lý c¸c vai ®­êng vµ lßng ®­êng bÞ xãi lë. 6) ChØnh söa c¸c thiÕt bÞ ®­êng ngang qu¸ xÊu. 7) C¸c c«ng viÖc ph¶i gi¶i quyÕt t¹m thêi kh¸c. 1.1.5. Tæ chøc qu¶n lý duy tu. C«ng t¸c duy tu tuyÕn ®­êng chñ yÕu ®­îc tiÕn hµnh d­íi sù l·nh ®¹o cña C«ng ty qu¶n lý cÇu ®­êng. Theo kinh nghiÖm, chiÒu dµi qu¶n lý ®­êng khæ tiªu chuÈn cña ®­êng s¾t Trung Quèc ®èi víi ®­êng ®¬n tõ 300 - 400 km lµ võa, cßn ®èi víi ®­êng ®«i, ®­êng miÒn nói kho¶ng 200km lµ thÝch hîp. §­êng s¾t ViÖt Nam, chiÒu dµi qu¶n lý kho¶ng 100 - 200km.Tr­êng hîp trong ph¹m vi qu¶n lý cña ®o¹n cã khu ®Çu mèi hoÆc ga lËp tµu th× chiÒu dµi khai th¸c cña ®o¹n cÇn ph¶i gi¶m bít. Khi sö dông m¸y mãc duy tu b¶o d­ìng lín, cÇn bè trÝ ®o¹n duy tu ®­êng c¬ giíi ho¸ ®Ó phô tr¸ch viÖc duy tu tæng hîp. Tæ chøc qu¶n lý d­íi c«ng ty qu¶n lý gåm cã: ®éi duy tu, cung ®­êng vµ cÇu, ®éi c¬ giíi ho¸. Cã hai h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c duy tu: söa ch÷a riªng, b¶o d­ìng riªng hoÆc söa ch÷a b¶o d­ìng kÕt hîp. 1. H×nh thøc tæ chøc t¸ch riªng söa ch÷a vµ b¶o d­ìng. - §o¹n duy tu c¬ giíi ho¸ phô tr¸ch viÖc duy tu tæng hîp, cã phèi hîp víi c«ng ty qu¶n lý. - §éi duy tu c¬ giíi do c«ng ty qu¶n lý trùc tiÕp l·nh ®¹o, phô tr¸ch duy tu tæng hîp, ®éi duy tu phô tr¸ch b¶o d­ìng vµ söa ch÷a t¹m thêi. 2. H×nh thøc tæ chøc hîp nhÊt söa ch÷a víi b¶o d­ìng. D­íi sù l·nh ®¹o cña c«ng ty qu¶n lý, bè trÝ 3-4 ®éi c¬ giíi hoÆc 6-8 ®éi duy tu ®Ó phô tr¸ch toµn diÖn. C«ng t¸c duy tu cña ®­êng s¾t Trung Quèc khæ 1435mm, chiÒu dµi tuyÕn khai th¸c cña ®éi duy tu c¬ giíi cho ®­êng ®¬n lµ 20km, cßn ®­êng ®«i kh«ng nªn qu¸ 15km, chiÒu dµi cña cung ®­êng duy tu kho¶ng 1012km. §èi víi ®­êng s¾t ViÖt Nam qu¶n lý ®­êng ®¬n khæ 100mm vµ 1435mm ®¬n vÞ trùc tiÕp tiÕn hµnh SCTX lµ cung ®­êng, trong mét cung ®­êng gåm c¸c nhãm nh­: söa ch÷a ®­êng, tuÇn ®­êng, g¸c ch¾n v…v do cung tr­ëng ®iÒu hµnh. §¬n vÞ trùc tiÕp tiÕn hµnh SCV lµ ®éi do mét ®éi tr­ëng qu¶n lý. Tuú theo khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®iÒu kiÖn trang bÞ c¬ giíi, mçi cÊp c¬ së cã thÓ tæ chøc tõ 2-5 ®éi. §éi ®­êng cã nhiÖm vô qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c SCTX cho c¸c cung trong ph¹m vi qu¶n lý vµ c«ng t¸c SCV trong khu vùc. §¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý kÕ ho¹ch SCTX vµ SCV lµ c¸c cÊp qu¶n lý. Hµng quý giao kÕ ho¹ch SCTX vµ SCV trùc tiÕp cho c¸c ®éi. Hµng th¸ng c¸c ®éi giao kÕ ho¹ch SCTX cho c¸c cung ®­êng. §éi ®­êng qu¶n lý trong ph¹m vi tõ 3-5 cung. §­êng s¾t ViÖt Nam tæ chøc qu¶n lý ®­êng khæ 1000mm, ®­êng khæ 1435mm vµ ®­êng lång 1435mm vµ 1000mm lµ: 1) Hµng n¨m, c¸c cÊp qu¶n lý ®­êng s¾t c¨n cø vµo c­êng ®é vËn chuyÓn vµ tr¹ng th¸i ®­êng, tiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n lo¹i ®­êng, chØ tiªu lao ®éng, chØ tiªu vËt t­ cña tõng lo¹i ®­êng, lËp ®¬n gi¸, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn cho toµn ®¬n vÞ tr×nh cÊp QL§S thÈm duyÖt. - Hµng quý: cÊp QL§S c¨n cø vµo kÕ ho¹ch n¨m ®· duyÖt, ph©n khai x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp quý, tr×nh cÊp QL§S duyÖt vµ giao cho c¸c ®éi. - Hµng th¸ng: ®éi c¨n cø vµo kÕ ho¹ch quý ®­îc giao, ph©n khai kÕ ho¹ch th¸ng cho c¸c cung. - Hµng ngµy: cung tr­ëng c¨n cø kÕ ho¹ch th¸ng, tiÕn hµnh ph©n khai c«ng t¸c SCTX cho toµn cung 2) Tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c SCTX, cung tr­ëng c¨n cø kÕ ho¹ch, c¨n cø sè liÖu ®· ®iÒu tra lªn khèi l­îng c«ng viÖc, khèi l­îng vËt t­ vµ c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng ®Ó ph©n c«ng vµ bè trÝ lao ®éng, c¨n cø kÕ ho¹ch vËt t­ ®Ó chuÈn bÞ vËt t­, m¸y mãc ®¶m b¶o kÕ ho¹ch hµng th¸ng víi chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt. Cung tr­ëng c¨n cø vµo thêi gian lao ®éng, thêi gian tr¸nh tµu, bè trÝ d©y chuyÒn vµ tr×nh tù thi c«ng hîp lý. Hµng ngµy, cung tr­ëng ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng, thèng kª khèi l­îng ®· lµm vµ chuÈn bÞ c«ng viÖc cho ngµy tiÕp theo. Hµng ngµy, cung tr­ëng ph¶i cã mÆt ë hiÖn tr­êng ®Ó chØ ®¹o thi c«ng vµ kiÓm tra chÊt l­îng ®­êng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Khi v¾ng mÆt ph¶i chØ ®Þnh ng­êi thî bËc cao thay vµ bµn giao c«ng viÖc cô thÓ, hµng ngµy ph¶i kiÓm tra tuÇn ®­êng vµ ký vµo sæ tuÇn ®­êng, nghiÖm thu ®­êng do tuÇn ®­êng thùc hiÖn. Ngoµi ra, cßn ph¶i kiÓm tra c«ng t¸c g¸c ch¾n ®­êng ngang. 3) Hµng n¨m, cÊp qu¶n lý ®­êng s¾t c¬ së c¨n cø khèi l­îng qu¶n lý, tiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n lo¹i ®­êng vµ c¨n cø vµo chØ tiªu lao ®éng, chØ tiªu vËt t­ cña tõng lo¹i ®­êng, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a võa cho toµn ®¬n vÞ, tr×nh cÊp QL§S khu vùc c©n ®èi, cÊp qu¶n lý Tæng c«ng ty §SVN thÈm duyÖt vµ ra quyÕt ®Þnh giao khèi l­îng vµ kinh phÝ. Hµng quý, cÊp qu¶n lý ®­êng s¾t c¬ së c¨n cø vµo kÕ ho¹ch n¨m ®· duyÖt, ph©n khai x©y dùng kÕ ho¹ch söa ch÷a hµng quý tr×nh cÊp QL§S khu vùc, giao trùc tiÕp cho c¸c ®éi. Hµng th¸ng: ®éi c¨n cø vµo kÕ ho¹ch quý ®­îc giao, tæ chøc thùc hiÖn. 4) C«ng t¸c tæ chøc söa ch÷a võa ®­îc thùc hiÖn cho 1km, 1 ®­êng ga, 1 bé ghi. Hµng n¨m ph¶i thùc hiÖn liªn tôc cho mét khu vùc hoÆc mét khu gian. Tr­íc khi thùc hiÖn ph¶i bµn giao mÆt b»ng víi cung ®­êng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn ch¹y tµu trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 5) C¸c cÊp QL§S c¬ së ph¶i kh¶o s¸t thiÕt kÕ b×nh diÖn, tr¾c däc, b¸m s¸t thiÕt kÕ cò, ®ång thêi cÇn c¶i thiÖn mét b­íc vÒ chiÒu dµi dèc tèi thiÓu, më réng kÌ c¹p vai ®¸ theo tiªu chuÈn. Hå s¬ thiÕt kÕ do cÊp QL§S khu vùc duyÖt. C¨n cø vµo khèi l­îng, dù to¸n, thiÕt kÕ, cÊp QL§S c¬ së lËp kÕ ho¹ch giao cho c¸c ®éi vµ cung cÊp vËt liÖu. C¸c ®éi tæ chøc thi c«ng cho tõng km, ®­êng ga, bé ghi, bè trÝ lao ®éng hîp lý, tæ chøc theo tæ s¶n xuÊt thùc hiÖn thi c«ng 3 b­íc: chuÈn bÞ, c¬ b¶n, hoµn thiÖn. 6) Khi thi c«ng nh÷ng khu vùc cã hµn ray, c¸c c«ng t¸c c¬ b¶n lµ: thay ray, tµ vÑt , ba l¸t, n©ng chÌn…th× ph¶i theo quy tr×nh cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh theo thiÕt kÕ ban ®Çu cña tõng khu vùc hµn ray. S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý §SVN Bé GTVT Tæng CT §SVN Côc §SVN Ph©n ban QLCSHT§S KV3 CTQL§SÊ×i Gßn CTQL§S ThuËn H¶i CTQL§S Phó Kh¸nh CTQL§S NghÜa B×nh CTQL§S QNam-§N CTQL§S TT HuÕ CTQL§S QB×nh CTQL§S NghÖ TÜnh CTQL§S Thanh Ho¸ CTQL§S Hµ Ninh CTQL§S Hµ H¶i CTQL§S Hµ L¹ng CTQL§S Hµ Th¸i Ph©n ban QLCSHT§S KV2 Cung 2 Cung 1 Cung 3 Cung 2 Cung 1 Cung 3 Cung 2 Trung ®¹i tu ®­êng s¾t lµ sù thay ®æi vµ söa ch÷a cã kÕ ho¹ch, cã chu kú c¸c bé phËn bÞ hao mßn h­ háng do nhu cÇu vËn t¶i vµ quy luËt hao mßn thiÕt bÞ, nh»m kh«i phôc n©ng cao c­êng ®é cña c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn, kÐo dµi tuæi thä vµ t¨ng c­êng n¨ng lùc chÞu t¶i cña tuyÕn ®­êng. C«ng t¸c ®¹i tu ®­êng cÇn ph¶i bè trÝ ®éi ngò chuyªn nghiÖp lµm viÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¹i tu, trang bÞ c¸c m¸y mãc thi c«ng vµ toa xe vËn chuyÓn cÇn thiÕt, bè trÝ phong to¶ ch¹y tµu t­¬ng øng víi c¸c h¹ng môc thi c«ng. C¸c ®¬n Cung 3 1.3. Néi dung c«ng t¸c trung ®¹i tu ®­êng s¾t. Cung 1 CTQL§S VÜnh Phóc CTQL§S Yªn Lµo Ph©n ban QLCSHT§S KV1 vÞ cã liªn quan ph¶i phèi hîp chÆt chÏ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ®¹i tu ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng. 1.3.1. C«ng t¸c trung tu Néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c trung tu lµ: sµng ®¸, ®¶m b¶o nÒn ®¸ tho¸t n­íc tèt, t¨ng c­êng ®é dµy nÒn ®¸ thay nh÷ng thanh tµ vÑt háng, thay lÎ tÎ vµ söa ch÷a nh÷ng thanh bÞ khuyÕt tËt, dån khe hë vµ ®¶m b¶o mèi nèi ®èi xøng tiªu chuÈn, söa ph­¬ng h­íng cao thÊp, n¹o vÐt vµ söa ch÷a c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ b¶o vÖ gia cè nÒn ®­êng. Söa ch÷a trung tu gåm c¸c c«ng t¸c cô thÓ sau: 1) Ph¸t c©y ph¹m khæ giíi h¹n, ë m¸i ta luy, dÉy cá vai ®­êng, cuèc cá vai ®­êng. 2) §¾p l¹i vai ®­êng b¶o ®¶m mui luyÖn nÒn ®­êng. C¹p v¸ nÒn ®­êng ®¶m b¶o mÆt c¾t tiªu chuÈn. 3) Tu söa vÐt dän m­¬ng, r·nh ®µo míi hoÆc söa ch÷a r·nh x­¬ng c¸, vÐt dän r·nh ®Ønh. 4) Sµng ®¸ cèt tèi thiÓu ®­îc 1/3 chiÒu dµi, bæ sung thªm ®¸ ®¶m b¶o chiÒu dµy ®¸ tèi thiÓu. Söa nÒn ®¸ ®óng tiªu chuÈn, ®Çm chÆt nÒn ®¸. 5) Thay tµ vÑt háng lÎ tÎ, söa ch÷a tµ vÑt. §iÒu chØnh vÞ trÝ tµ vÑt th¼ng gãc, ®óng kho¶ng c¸ch. 6) Thay ray háng lÎ tÎ, ®­a ray dù tr÷ vµo ®­êng, n¾n ray tËt, ch¶i s¹ch c¸c thanh han rØ. Thay ray háng, tËt qu¸ tiªu chuÈn trong ghi, thay tõng bé phËn trong ghi mßn qu¸ tiªu chuÈn. 7) Dån ray mèi nèi ®èi xøng, ®óng khe hë tiªu chuÈn (ray cã mèi nèi). 8) Thay c¸c phô tïng háng cña ®­êng, ghi, söa ch÷a phô tïng. 9) Ch¶i s¹ch vµ b«i dÇu: ®Çu ray, phÝa trong lËp l¸ch, lau dÇu c¸c phô kiÖn liªn kÕt. 10) Söa cù ly lßng ®­êng, söa cù ly trong ghi, ray phßng mßn, ray chèng trËt víi ray chÝnh. XiÕt chÆt c¸c lo¹i ®inh, nªm ®ãng chÆt ®inh th¼ng. 11) N©ng, giËt ®­êng theo kh¶ n¨ng bæ sung ®¸, b¸m s¸t thiÕt kÕ cò. 12) ChÌn ®­êng, x¨m lßng tµ vÑt (s¾t, gç), t¨ng c­êng ®Çu mèi (ray cã mèi nèi). 13) Söa ®­êng ngang: söa cù ly ®­êng, cù ly khe ray, s¬n söa biÓn b¸o, ®¾p v¸ nh÷ng chæ låi lâm trong ph¹m vi ®­êng ngang. 14) Söa ch÷a, bæ sung, s¬n viÕt l¹i c¸c biÓn mèc, viÕt c¸c yÕu tè ®­êng cong: ghi siªu cao, gia khoan, ®­êng tªn vµo th©n ray, ®¸nh sè ray, kÎ v¹ch ®Çu ®inh theo dâi ®inh láng. 15) Thu dän vËt liÖu, nhÆt ®¸ r¬i v·i. 16) Tæ chøc s¬ nghiÖm, nghiÖm thu, phóc tra. 1.3.2. C«ng t¸c ®¹i tu. 1. Ph©n lo¹i ®¹i tu. - §¹i tu thay ray - §¹i tu ®­êng tr­íc khi ®Æt ®­êng kh«ng khe nèi - §Æt ®­êng kh«ng khe nèi Nh÷ng ®o¹n ®­êng cã thÓ ®Æt ®­êng kh«ng mèi nèi cÇn sö dông kÕt cÊu ®­êng ray hµn liÒn vµ ph¸t triÓn thµnh toµn khu gian hoÆc v­ît khu gian th× sè l­îng c«ng tr×nh ®¹i tu tÝnh theo chiÒu dµi ray míi. 2. Néi dung c«ng t¸c ®¹i tu Néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c ®¹i tu lµ thay míi c¸c chñng lo¹i kÕt cÊu tÇng trªn hoÆc thay hµng lo¹t vËt liÖu háng mßn qu¸ tiªu chuÈn: ray, tµ vÑt, phô tïng nèi gi÷, ghi, nÒn ®­êng v..v. Sµng ®¸ toµn bé, bæ sung ®¸ ®¶m b¶o mÆt c¾t tiªu chuÈn, n©ng ®­êng ®óng cao ®é thiÕt kÕ. Söa ch÷a ®¹i tu gåm c¸c c«ng t¸c cô thÓ sau: a. §¹i tu ®­êng s¾t phæ th«ng §¹i tu thay ray ®­îc tiÕn hµnh tõng ®o¹n theo thiÕt kÕ, néi dung chñ yÕu gåm: 1) HiÖu chØnh, c¶i thiÖn tr¾c däc, tr¾c ngang vµ b×nh ®å tuyÕn. 2) Thay toµn bé ray míi vµ phô tïng, thay thiÕt bÞ ®iÒu chØnh co gi·n trªn cÇu, thay c¸c ®Çu nèi c¸ch ®iÖn vµ d©y nèi tiÕp ray. 3) Thay c¸c tµ vÑt mÊt t¸c dông, c¸c tµ vÑt bª t«ng h­ háng, bæ sung cho ®ñ sè l­îng tµ vÑt, khi cã ®iÒu kiÖn thay ®o¹n ®Æt tµ vÑt gç b»ng tµ vÑt bª t«ng.. 4) Sµng ®¸ lßng ®­êng, bæ sung thªm ®¸, c¶i thiÖn mÆt c¾t lßng ®­êng, thay lßng ®­êng b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m hoÆc dïng c¸t h¹t th«, xö lý c¸c ®o¹n nÒn ®­êng phät bïn. 5) Söa cù ly lßng ®­êng, cù ly trong ghi, cù ly khe ray ®­êng ngang, ray chèng mßn, ray chèng tr­ît b¸nh. 6) GiËt ®­êng theo thiÕt kÕ, ®¶m b¶o b×nh diÖn tuyÕn 7) ChÌn ®­êng b»ng m¸y chÌn, t¨ng c­êng chÌn ®Çu mèi 8) Söa ®­êng ngang, l¸t tÊm ®an hoÆc r¶i nhùa thei tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Bæ sung hoÆc s¬n söa biÓn b¸o t­êng ch¾n 9) Thay c¶ bé ghi míi vµ tµ vÑt ghi míi. 10) L¾p c¸c thiÕt bÞ gia c­êng ray. 11) ChØnh söa ®é dèc tho¸t n­íc lßng ®­êng, kh¬i th«ng r·nh biªn, xóc bá ®Êt r¬i v·i ë mÐp nÒn ®µo. 12) N©ng c¸c ghi ®­êng bªn c¹nh do n©ng cao ®­êng khi ®¹i tu, n©ng cao t­êng ch¾n ®¸ ë c¸c cÇu cã r¶i ®¸. 13) Bæ sung, söa ch÷a vµ s¬n l¹i c¸c biÓn b¸o trªn tuyÕn, biÓn b¸o tÝn hiÖu, cét quan tr¾c xª dÞch däc cña ®­êng ray. 14) Thu håi vËt liÖu cò, quÐt dän vÖ sinh c«ng tr­êng. b. Néi dung c«ng t¸c ®¹i tu ®­êng s¾t kh«ng khe nèi 1) HiÖu chØnh, c¶i thiÖn b×nh ®å, tr¾c däc tuyÕn. 2) Thay ray vµ phô kiÖn h­ háng nhÑ ®ang ph¸t triÓn. 3) Tra dÇu c¸c bu l«ng, bæ sung thiÕt bÞ chèng tr­ît, cè ®Þnh ray. 4) Thay c¸c tµ vÑt mÊt t¸c dông, c¸c tµ vÑt bª t«ng vµ phô kiÖn tæn th­¬ng nghiªm träng, bæ sung cho ®ñ sè l­îng tµ vÑt trªn tuyÕn, khi cã ®iÒu kiÖn thay tõng ®o¹n dïng tµ vÑt gç, s¾t b»ng tµ vÑt bª t«ng. 5) Sµng ®¸ ®Öm ®­êng, bæ sung ®¸, c¶i thiÖn mÆt c¾t ®Öm ®­êng. 6) ChØnh söa c¸c ghi. 7) Bæ sung, söa ch÷a vµ s¬n c¸c biÓn b¸o trªn ®­êng, c¸c biÓn b¸o tÝn hiÖu, cét quan tr¾c ®é dÞch chuyÓn däc cña ®­êng ray. 8) Thu håi vËt liÖu cò vµ bè trÝ c¸c vËt liÖu th­êng xuyªn dïng dù tr÷ cho tuyÕn ®­êng. 9) Hµn, ®Æt ray míi vµ phô kiÖn, thay thiÕt bÞ ®iÒu chØnh co gi·n trªn cÇu, thay c¸c ray phßng hé kh«ng phï hîp quy ®Þnh, hµn ®Æt ray c¸ch ®iÖn vµ ghi kh«ng khe nèi (§SKKN v­ît khu gian). Cè ®Þnh ®­êng ray kh«ng khe nèi theo thiÕt kÕ, ch«n cét quan tr¾c chuyÓn dÞch däc cña ray. 10) §iÒu chØnh cù ly ray, chØnh ray ng¾n vµ t¨ng c­êng thiÕt bÞ thanh gi»ng gi÷ ray vµ tµ vÑt. 11) ChØnh söa c¸c ®­êng ngang. 12) Thu håi vËt liÖu cò. c. Néi dung c«ng t¸c chñ yÕu cña ®o¹n thay ray dïng l¹i 1) Thay c¸c ray sö dông l¹i vµ phô kiÖn, c¸c ray kh«ng phï hîp quy ®Þnh, thay c¸c ®Çu nèi c¸ch ®iÖn vµ d©y dÉn nèi ray. 2) Thay tµ vÑt vµ phô kiÖn mÊt t¸c dông. 3) ChØnh tu ®­êng. 4) ChØnh söa c¸c ®­êng ngang. 5) Thu håi vËt liÖu cò. d. Thay c¶ bé ghi míi 1) Thay toµn bé c¸c phËn cña ghi. 2) Sµng ®¸ ®Öm ®­êng, bæ sung ®¸, lµm tèt c«ng t¸c tho¸t n­íc. 3) ChØnh tu ®­êng trong ph¹m vi tr­íc, sau ghi vµ t¹i vÞ trÝ ®Æt ghi. 4) Thu håi vËt liÖu cò. e. Thay tõng ®o¹n tµ vÑt bª t«ng míi 1) Thay toµn bé tµ vÑt bª t«ng míi vµ c¸c phô kiÖn cña nã, tra dÇu bu l«ng, söa ch÷a c¸c liªn kÕt ray víi tµ vÑt bÞ h­ háng. 2) Sµng ®¸ ®Öm ®­êng vµ bæ sung ®¸. 3) ChØnh söa ®­êng, l¾p c¸c thiÕt bÞ gia c­êng ray. 4) ChØnh tu vai ®­êng, ®­êng ngang. 5) Thu håi vËt liÖu cò. f. §¹i tu ®­êng ngang 1) C¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn phô kiÖn cña ®­êng ngang vµ hai bªn ®­êng vµo. 2) Thay c¸c tÊm mÆt ë ®­êng ngang vµ ray b¶o vÖ. 3) C¶i thiÖn c¸c thiÕt bÞ phßng vÖ. 4) QuÐt dän ®Öm ®­êng, thay tµ vÑt, chØnh söa ®­êng, c¶i thiÖn c¸c thiÕt bÞ tho¸t n­íc. g. Thay tõng ®o¹n c¸c phô kiÖn nèi gi÷ tµ vÑt bª t«ng 1) Thay toµn bé c¸c phô kiÖn nèi gi÷, tra dÇu bu l«ng, söa ch÷a c¸c ®inh èc. 2) Thu håi vËt liÖu cò, quÐt dän hiÖn tr­êng. h. C¸c c«ng t¸c chñ yÕu khi trung tu §SKKN 1) HiÖu chØnh b×nh ®å, tr¾c däc tuyÕn. 2) Sµng ®¸ lßng ®­êng, bæ sung ®¸, c¶i thiÖn mÆt c¾t lßng ®­êng. 3) Thay c¸c tµ vÑt bÞ h­ háng nhÑ ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c phô kiÖn liªn kÕt mÊt t¸c dông, chØnh ®Òu c¸c khe hë ray, tra dÇu mì c¸c bu l«ng, chØnh söa bæ sung thiÕt bÞ phßng x«, cè ®Þnh ray. 4) §iÒu chØnh øng suÊt nhiÖt (t) cña ®­êng kh«ng khe nèi, cè ®Þnh ®­êng theo nhiÖt ®é ray nh­ thiÕt kÕ vµ theo dâi nhiÖt ®é ray. 5) Thay c¸c tµ vÑt vµ phô kiÖn mÊt t¸c dông, söa ch÷a c¸c tµ vÑt bÞ th­¬ng tæn vµ h­ háng. 6) ChØnh söa ghi, vai ®­êng, dèc tho¸t n­íc mÆt nÒn ®­êng, kh¬i th«ng r·nh biªn. 7) Bæ sung, söa ch÷a, s¬n l¹i c¸c lo¹i biÓn b¸o ®­êng, cét quan tr¾c di chuyÓn vÞ trÝ däc cña ray. 8) Thu håi vËt liÖu cò vµ thu dän hiÖn tr­êng. 1.3.3. Chu kú ®¹i tu C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ®¹i tu ®­êng C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kho¶ng c¸ch thêi gian gi÷a hai lÇn thay ray ®¹i tu lµ: c­êng ®é vËn chuyÓn hµng ho¸, t¶i träng trôc, tèc ®é ch¹y tµu, kÕt cÊu ®­êng, møc ®é mái vµ hao mßn ray, møc ®é bÈn cña ®­êng, tr¹ng th¸i nÒn ®­êng, ®Æc ®iÓm b×nh ®å tr¾c däc, tr¾c ngang, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ t×nh h×nh duy tu… Kho¶ng c¸ch thêi gian ®¹i tu phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c nh©n tè cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸ ho¹i ®­êng trong c¸c nh©n tè nªu trªn ®Ó x¸c ®Þnh chu kú ®¹i tu. Chu kú trung ®¹i tu ®­êng khæ tiªu chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh theo mËt ®é tæng träng hµng ho¸ th«ng qua (xem biÓu 1-1) nh­ng chu kú trung ®¹i tu cã thÓ rót ng¾n tuú theo t×nh h×nh cô thÓ ë c¸c ®o¹n ®­êng tËp trung nhiÒu ®­êng cong b¸n kÝnh nhá, dèc lín, ®­êng hÇm, c¸c n¬i ®iÒu kiÖn khai th¸c kh«ng ®Çy ®ñ, lo¹i h×nh ray kh¸c nhau, còng nh­ ë c¸c ®o¹n ®­êng tËp trung nhiÒu hµng r¬i nh­ than, xØ quÆng… Ch­¬ng 2 KiÓm tra c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn tuyÕn ®­êng. KiÓm tra c¸c bé phËn kÕt cÊu tÇng trªn lµ kh©u chñ yÕu trong c«ng t¸c duy tu. §ã lµ c¨n cø chÝnh ®Ó biÕt c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng vµ n¾m ®­îc quy luËt biÕn ®æi cña nã, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp duy tu vµ ph©n tÝch c¸c bÖnh h¹i ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. 2.1. KiÓm tra tuyÕn ®­êng. 2.1.1.TrÞ sè chªnh lÖch cho phÐp c¸c kÝch th­íc h×nh häc cña ®­êng. KÝch th­íc h×nh häc ®­êng ë ®©y lµ chØ h×nh d¹ng, vÞ trÝ t­¬ng ®èi vµ kÝch th­íc c¬ b¶n cña ®­êng. KÝch th­íc h×nh häc cã chÝnh x¸c hay kh«ng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc ch¹y tµu an toµn, ªm thuËn vµ tuæi thä, ®ång thêi còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi khèi l­îng c«ng t¸c duy tu, b¶o d­ìng. §­êng s¾t cã quy ®Þnh tiªu chuÈn kÝch th­íc h×nh häc cña c¸c lo¹i h×nh kh¸c nhau. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é thi c«ng, t¸c nghiÖp vµ t¸c dông cña t¶i träng ®oµn tµu, ®iÒu kiÖn tù nhiªn thay ®æi, cho nªn kÝch th­íc h×nh häc kh«ng thÓ ®Òu ®óng víi trÞ sè tiªu chuÈn. V× vËy, ng­êi ta quy ®Þnh c¸c trÞ sè qu¶n lý ®é chªnh lÖch cho phÐp cña ®­êng ë tr¹ng th¸i tÜnh víi môc ®Ých ch¹y tµu an toµn, ªm thuËn vµ æn ®Þnh. 1. C¸c quy ®Þnh vÒ trÞ sè qu¶n lý ®é chªnh lÖch cho phÐp cña ®­êng ë tr¹ng th¸i tÜnh khæ tiªu chuÈn tèc ®é tõ 100 km/h - 160 km/h. TrÞ sè ®é chªnh lÖch cho phÐp cña ®­êng ë tr¹ng th¸i tÜnh khæ ®­êng tiªu chuÈn BiÓu 2-1. Môc NghiÖm thu t¸c nghiÖp B¶o d­ìng th­êng xuyªn Söa ch÷a bæ sung t¹m thêi 141 ®Õn 160 km/ h Cù ly +4 ®­êng(mm) -2 Ph¼ng(mm) 4 Cao, thÊp 4 (mm) H­íng ray 4 (mm) §­êng cong 4 chuyÓn tiÕp Hè Trªn tam ®­êng gi¸c th¼ng vµ 4 ®­êng cong trßn 121 ®Õn 140 km/ h +6 -2 4 100 ®Õn 120 km/ h +6 -2 4 §­ên 141 121 100 100 g ga ®Õn ®Õn ®Õn km/ kh¸c 160 140 120 h km/ km/ km/ h h h +6 +6 +6 +7 +7 -2 -2 -4 -4 -4 4 5 6 7 6 §­ên 141 121 100 100 g ga ®Õn ®Õn ®Õn km/ kh¸c 160 140 120 h km/ km/ km/h h h +8 +9 +8 +9 +8 -4 -4 -6 -6 -4 7 8 8 9 9 8 9 9 7 8 4 4 4 5 6 7 6 4 4 4 5 6 7 6 7 8 8 9 4 4 4 5 5 5 5 6 7 6 4 4 4 5 5 5 6 7 8 6 §­ên 100 g ga km/ kh¸c h +9 -4 10 10 +10 -4 11 11 9 10 11 7 6 7 8 7 8 9 10 Ghi chó cña biÓu 2-1 - Sai lÖch h­íng ray vµ sai lÖch cao thÊp lµ ®­êng tªn tèi ®a cña d©y cung 10m. - §­êng chuyªn dông xö lý nh­ c¸c ®­êng kh¸c cña ga. - Sai lÖch hè tam gi¸c kh«ng bao gåm ®é cong do dèc siªu cao t¹o thµnh nh­ng ®é cong trong ph¹m vi 18m kh«ng ®­îc v­ît qua trÞ sè ghi trong biÓu. - Sai lÖch cù ly ®­êng kh«ng bao gåm ®é më réng trªn ®­êng cong. Cù ly ®­êng tèi ®a kh«ng qu¸ 1456mm (kÓ c¶ ®é níi réng ®­êng cong). TrÞ sè sai lÖch cho phÐp c¸c kÝch th­íc h×nh häc cña ghi khæ tiªu chuÈn tr¹ng th¸i tÜnh BiÓu 2-2. Môc NghiÖm thu t¸c nghiÖp B¶o d­ìng th­êng xuyªn Söa ch÷a bæ sung t¹m thêi 141 ®Õn 160 km/ h Cù ly +3 ®­êng(mm) -2 Ph¼ng(mm) 4 Cao, thÊp 4 (mm) 4 Cù ly chèng 2 gi÷ 121 ®Õn 140 km/ h +3 -2 4 100 ®Õn 120 km/ h +3 -2 4 §­ên 141 121 100 100 g ga ®Õn ®Õn ®Õn km/ kh¸c 160 140 120 h km/ km/ km/ h h h +3 +3 +4 +4 +5 -2 -2 -2 -2 -3 4 5 5 6 6 5 6 6 4 5 §­ên 141 121 100 100 g ga ®Õn ®Õn ®Õn km/ kh¸c 160 140 120 h km/ km/ km/h h h +5 +5 +6 +6 +6 -3 -3 -2 -2 -3 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 §­ên 100 g ga km/ kh¸c h +6 -3 9 9 +6 -3 10 10 8 9 10 4 4 4 Ghi chó cña biÓu 2-2 - Sai lÖch cù ly lµ hiÖu sè cù ly ®o ë hiÖn tr­êng so víi cù ly tÝnh to¸n. Sai lÖch cho phÐp vÒ cù ly ®­êng cña ghi ®Æc thï lÊy theo b¶n vÏ thiÕt kÕ - Ghi trªn ®­êng chuyªn dông lÊy theo ghi c¸c ®­êng kh¸c trong ga. Tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l­îng s÷a ch÷a ®­êng khæ ®­êng 1000mm cña ®­êng s¾t ViÖt Nam BiÓu 2-3a (sken) Tiªu chuÈn chÊt l­îng b¶o d­ìng th­êng xuyªn ghi khæ ®­êng 1000mm cña ®­êng s¾t ViÖt Nam BiÓu 2-3b (sken) Tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l­îng söa ch÷a ®­êng ghi khæ ®­êng lång cña ViÖt Nam BiÓu 2-3c (sken) 2. C¸c c¨n cø x©y dùng trÞ sè sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th­íc h×nh häc cña ghi ë tr¹ng th¸i tÜnh - Tèc ®é ch¹y tµu cho phÐp cµng cao th× trÞ sè sai lÖch vÒ kÝch th­íc h×nh häc cµng nhá, quy ®Þnh nh­ vËy míi tháa m·n yªu cÇu ®oµn tµu cao tèc ch¹y an toµn, ªm thuËn. Lo¹i cÊp ®­êng ph¶i thÝch øng víi tèc ®é cho phÐp, víi khèi l­îng vËn t¶i vµ tèc ®é cho phÐp nh­ nhau th× sù biÕn ®æi c¸c kÝch th­íc cña ghi ë tr¹ng th¸i tÜnh liªn quan mËt thiÕt víi lo¹i ®­êng, ray cµng nÆng th× sù biÕn ®æi ®ã cµng nhá. - Tiªu chuÈn nghiÖm thu t¸c nghiÖp võa lµ tiªu chuÈn nghiÖm thu duy tu tæng hîp mµ còng lµ tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l­îng b¶o d­ìng th­êng xuyªn vµ söa ch÷a t¹m thêi. C¸c c«ng viÖc duy tu b¶o d­ìng cã liªn quan ®Õn kÝch th­íc h×nh häc cña ghi khi kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®Òu ph¶i lÊy tiªu chuÈn nghiÖm thu t¸c nghiÖp. §ã lµ v× ®­êng trong qu¸ tr×nh khai th¸c lu«n lu«n biÕn ®æi, mçi lÇn t¸c nghiÖp kÝch th­íc h×nh häc ®Òu cÇn ph¶i cã hiÖu qu¶ chÊt l­îng nhÊt ®Þnh ®Ó gi÷ ®­îc chu kú t¸c nghiÖp. - Tiªu chuÈn b¶o d­ìng th­êng xuyªn lµ tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng cÇn b¶o ®¶m th­êng xuyªn. Tiªu chuÈn nµy ®ßi hái sau khi duy tu tæng hîp vµ c¸c t¸c nghiÖp kh¸c, hµng ngµy vÉn gi÷ ®­îc tr¹ng th¸i c¬ b¶n trong ®iÒu kiÖn c¸c kÝch th­íc h×nh häc ®­êng kh«ng ngõng biÕn ®æi. Môc ®Ých x©y dùng tiªu chuÈn nµy lµ nh»m gi÷ ®­êng ë tr¹ng th¸i kü thuËt tèt, ªm thuËn vµ lµm chËm sù thay ®æi kÝch th­íc h×nh häc cña ®­êng. §èi víi nh÷ng n¬i c¸ biÖt v­ît qua tiªu chuÈn b¶o d­ìng nh­ng kh«ng v­ît qóa tiªu chuÈn söa ch÷a bæ sung t¹m thêi th× kh«ng ®ßi hái ph¶i chØnh tu tõng n¬i mét mµ tuú theo sè l­îng c¸c n¬i ®ã ®Ó lËp kÕ ho¹ch b¶o d­ìng tõng ®o¹n ®¶m b¶o kÝch th­íc h×nh häc cña c¶ ®o¹n n»m trong ph¹m vi tiªu chuÈn nghiÖm thu. - Tiªu chuÈn söa ch÷a bæ sung t¹m thêi lµ tiªu chuÈn khèng chÕ chÊt l­îng. Môc tiªu qu¶n lý cña tiªu chuÈn nµy lµ: khèng chÕ sù thay ®æi sai lÖch kÝch th­íc h×nh häc cña ®­êng. Khi mét sè nhá v­ît qu¸ sai lÖch cho phÐp vÒ söa ch÷a bæ sung t¹m thêi th× ph¶i kÞp thêi chØnh tu, b¶o ®¶m an toµn ch¹y tµu, ®Ò phßng sai lÖch v­ît qu¸ giíi h¹n an toµn. 2.1.2. Tæ chøc kiÓm tra ®èi víi tõng cÊp söa ch÷a khæ ®­êng 1000mm 1. Söa ch÷a th­êng xuyªn a) Hµng n¨m c¸c cÊp qu¶n lý c¬ së ®­êng s¾t (QL§S) c¨n cø vµo c­êng ®é vËn chuyÓn vµ tr¹ng th¸i ®­êng, tiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n lo¹i ®­êng vµ c¨n cø vµo chØ tiªu lao ®éng, chØ tiªu vËt t­ cña tõng lo¹i ®­êng ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn cho ®¬n vÞ, tr×nh cÊp QL§S khu vùc ®Ó c©n ®èi, cÊp qu¶n lý Tæng c«ng ty §SVN thÈm duyÖt ra quyÕt ®Þnh. Hµng quý, cÊp QL§S c¨n cø vµo kÕ ho¹ch n¨m ®· duyÖt, ph©n lo¹i x©y dùng, kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, tr×nh cÊp QL§S khu vùc duyÖt vµ giao trùc tiÕp cho c¸c ®éi. Hµng th¸ng, ®éi c¨n cø vµo kÕ ho¹ch quý ®­îc giao, ph©n khai kÕ ho¹ch th¸ng cho c¸c cung. Hµng ngµy, tr­ëng cung c¨n cø vµo kÕ ho¹ch th¸ng tiÕn hµnh ph©n khai c«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn cho toµn cung. b) Tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c SCTX, tr­ëng cung c¨n cø kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo sè liÖu ®iÒu tra lËp khèi l­îng vµ c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng ®Ó ph©n c«ng, bè trÝ lao ®éng, vËt t­ , m¸y mãc. Tr­ëng cung c¨n cø vµo thêi gian lao ®éng, thêi gian tr¸nh tµu, thêi gian nghØ gi÷a giê, bè trÝ d©y chuyÒn vµ tr×nh tù thi c«ng hîp lý b¶o ®¶m n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng. Sau mçi ngµy lµm viÖc, tr­ëng cung ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng, thèng kª khèi l­îng ®· lµm vµ chuÈn bÞ c«ng viÖc cho ngµy tiÕp theo. C«ng t¸c söa ch÷a vµo mïa m­a vµ b·o lôt, tr­íc khi triÓn khai còng ph¶i ®iÒu tra lËp kÕ ho¹ch tr×nh duyÖt, sau khi lµm xong, tr­ëng cung vµ ®éi tr­ëng ph¶i kiÓm tra tæ chøc nghiÖm thu cã c¸n bé kü thuËt cÊp QL§S x¸c nhËn. C«ng t¸c söa ch÷a khÈn cÊp, sau khi lµm xong ph¶i ®­îc tr­ëng cung kiÓm tra, ghi sæ vµ b¸o c¸o vÒ cÊp QL§S. c) Hµng ngµy, tr­ëng cung ph¶i cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng ®Ó chØ ®¹o c«ng t¸c SCTX vµ kiÓm tra ®­êng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Khi v¾ng mÆt, ph¶i chØ ®Þnh thî bËc cao lµm tæ tr­ëng vµ ph¶i bµn giao c«ng viÖc cô thÓ. Hµng ngµy, tr­ëng cung ph¶i kiÓm tra c«ng t¸c tuÇn ®­êng vµ ký vµo sæ. Hµng tuÇn ph¶i kiÓm tra sù ®i l¹i cña tuÇn ®­êng vµo mét lÇn trong ®ªm. Hµng th¸ng ph¶i kiÓm tra nghiÖm thu phÇn ®­êng do tuÇn ®­êng thùc hiÖn. Hµng tuÇn tr­ëng cung ph¶i kiÓm tra c«ng t¸c g¸c ch¾n ®­êng ngang vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®­êng ngang. d) Khi ®­êng cã nh÷ng h­ háng lín hoÆc biÕn d¹ng mµ khèi l­îng söa ch÷a, kh«i phôc v­ît qu¸ ph¹m vi söa ch÷a th­êng xuyªn cña cung ®­êng th× tr­ëng cung ph¶i b¸o c¸o lªn cÊp QL§S c¬ së. Khi cã nh÷ng h­ háng ®ét xuÊt ¶nh h­ëng ®Õn an toµn ch¹y tµu, trong khi chê ®îi sù gi¶i quyÕt cña cÊp QL§S c¬ së, c¸c tr­ëng cung ®­êng ph¶i huy ®éng nh©n lùc vµ vËt liÖu dù phßng cña cung ®­êng ®Ó tiÕn hµnh söa ch÷a kÞp thêi vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn ch¹y tµu. e) Ng­êi ®øng ®Çu cÊp qu¶n lý ®­êng s¾t c¬ së c¨n cø vµo c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch khen th­ëng kÞp thêi c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch n©ng cao chÊt l­îng SCTX ®­êng vµ xö lý c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ SCTX ®­êng kÐm. Nghiªm cÊm sö dông c«ng nh©n b¶o d­ìng ®­êng lµm bÊt kú c«ng viÖc g× kh¸c ngoµi viÖc b¶o qu¶n ®­êng, trõ nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt ®­îc tr­ëng ban c¬ së h¹ tÇng khu vùc cho phÐp th× míi ®­îc lµm. 2. Söa ch÷a võa (trung tu) a) Hµng n¨m, c¸c cÊp QL§S c¬ së c¨n cø khèi l­îng qu¶n lý, tiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n lo¹i ®­êng vµ c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu lao ®éng, chØ tiªu vËt t­ cña tõng lo¹i ®­êng lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a võa cho ®¬n vÞ tr×nh cÊp QL§S khu vùc c©n ®èi, tr×nh cÊp Tæng c«ng ty §SVN thÈm duyÖt vµ quyÕt ®Þnh giao khèi l­îng, kinh phÝ. Hµng quý, cÊp QL§S c¬ së c¨n cø vµo kÕ ho¹ch n¨m duyÖt, ph©n khai x©y dùng kÕ ho¹ch söa ch÷a võa hµng quý, tr×nh cÊp QL§S khu vùc vµ giao trùc tiÕp cho ®éi thi c«ng. Hµng th¸ng, ®éi c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn. b) ViÖc tæ chøc söa ch÷a võa ®­îc thùc hiÖn cho 1km, 1 ®­êng ga, 1 bé ghi. Hµng n¨m ph¶i thùc hiÖn liªn tôc cho mét khu vùc hoÆc mét khu gian. Tr­íc khi thùc hiÖn ph¶i bµn giao mÆt ®­êng cho cung ®­êng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm an toµn ch¹y tµu trong qu¸ tr×nh thi c«ng. c) C¸c cÊp QL§S ph¶i kh¶o s¸t thiÕt kÕ l¹i b×nh diÖn, tr¾c däc hiÖn t¹i, b¸m s¸t thiÕt kÕ cò, ®ång thêi cÇn c¶i thiÖn chiÒu dµi dèc tèi thiÓu, më réng vai ®­êng theo tiªu chuÈn. Hå s¬ thiÕt kÕ do cÊp QL§S khu vùc duyÖt. d) C¨n cø khèi l­îng, hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n cÊp QL§S c¬ së lËp kÕ ho¹ch giao cho c¸c ®éi, cung cÊp vËt liÖu. C¸c ®éi tæ chøc thi c«ng gän cho tõng km, ®­êng ga, bé ghi, bè trÝ lao ®éng hîp lý, tæ chøc theo tæ s¶n xuÊt thùc hiÖn thi c«ng 3 b­íc: chuÈn bÞ, c¬ b¶n, hoµn thiÖn. e) Khi thi c«ng khu vùc §SKKN (ray hµn dµi) c¸c c«ng t¸c c¬ b¶n nh­: thay ray, tµ vÑt, hµn ray, n©ng, chÌn ®­êng ph¶i tu©n theo quy tr×nh cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh. 2.1.3. C«ng t¸c kiÓm tra kü thuËt TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a lín (®¹i tu), söa ch÷a võa (trung tu) vµ söa ch÷a th­êng xuyªn (sctx) ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm tra , nghiÖm thu, phóc tra chÊt l­îng. §èi víi söa ch÷a ®­êng, c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c b¶o d­ìng ®Òu ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra thËt nghiªm ngÆt nh»m b¶o ®¶m an toµn ch¹y tµu. 1. ChÕ ®é kiÓm tra ®­êng trong c«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn a. §èi víi cÊp Tæng c«ng ty §SVN ChÕ ®é kiÓm tra ®­êng trong c«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn ®­îc quy ®Þnh: 1) Mçi n¨m Ýt nhÊt mét lÇn, Tæng gi¸m ®èc hoÆc Phã tæng gi¸m ®èc kiÓm tra chÊt l­îng b¶o d­ìng ®­êng toµn bé c¸c tuyÕn chñ yÕu (dïng m¸y kiÓm tra) vÒ viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch cña cÊp QL§S c¬ së vµ c«ng t¸c nghiÖm thu s¶n phÈm SCTX cña mét sè ®¬n vÞ. KiÓm tra tæng thÓ c«ng t¸c qu¶n lý ®­êng cña c¸c ®¬n vÞ QL§S c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng qu¶n lý so víi yªu cÇu cña quy tr×nh söa ch÷a. 2) KiÓm tra bÊt th­êng mét sè ®¬n vÞ cung ®­êng, ®éi víi c¸c néi dung sau: - KiÓm tra néi nghiÖp cña cung, ®éi. - KiÓm tra ®Þnh kú cña c¸c cÊp tõ cung tr­ëng ®Õn ng­êi ®øng ®Çu cÊp QL§S c¬ së.
- Xem thêm -