Tài liệu Tài liệu hướng dẫn-viết chương trình c# giao tiếp với thiết bị usb

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 1
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS Ph n 3: Vi t Ch ng Trình C# giao ti p v i thi t b USB 1. T o Driver cho thi t b và t o các th vi n hàm giao ti p USB: Công vi c u tiên mà b n ph i làm v i WinDriver t o Driver và các th vi n ph n m m cho ch ng trình PC c a b n. Các b c ti n hành bao g m: 1. n thi t b c a b n vào c ng USB trên máy tính computer: 2. Ch y DriverWizard và ch n thi t b c a b n: hình 1: M ho c t o m t WinDriver Project Ch n thi t b c a b n trong list c a WinDriver: -1- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS Ch n phát ra file Driver và ánh tên cho thi t b c a b n: Ti p t c ch n next ta c: i ây b n có th ki m tra vi c truy n nh n qua USB xem thi t b c a b n ã ho t ng ch a. Vi c ti p theo là t o ra giao di n ban u và th vi n trên C#. Click và bi u t ng Generate Code và ch n ngôn ng mà b n s d ng, hi n nay ngôn ng C# thông d ng v i nhi u ng i và có nhi u ti n ích h n so v i VB nên ây tôi ch n nh sau: Công vi c còn l i ch là OK và ch máy ch y hihi. -2- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS Ch y Project trên Visual Studio 2005 b n có th th y WinDriver ã t o cho ta t giao di n ban u s d ng các giao ti p USB, b n có th s d ng luôn giao di n này th c hi n theo Project c a b n: Chú ý r ng b n ph i Project/ Set as Startup Project tr c ã. Nh ng giúp cho ng i m i h c có th hi u c m t cách nhanh chóng tôi xin t t o m t giao di n khác n gi n ng n g n h n b ng vi c s d ng các th vi n mà WinDriver v a t o ra cho chúng ta. ó là hai th vi n project_usb_4550_lib.dll (th vi n này do ta t nó cùng v i tên Project khi t o ra) và wdapi_dotnet921.dll hai th viên này ch a các l p và các y quy n r t u ích giúp cho vi c qu n lý và th c hiên giao ti p b ng USB. Công vi c ti p theo c a chúng ta là hãy tam quên i cái giao di n mà WinDriver a t o ra trên, và b t tay vào t o m t giao di n c a chính chúng ta. V i ph ng châm càng n gi n càng t t nên h ng d n này tôi ch t o m t giao di n ch v i 2 Button và 2 textBox dùng u khi n nh sau: -3- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS y là song b c u tiên, b c ti p theo là add 2 th vi n trên vào trong project c a mình và nghiên c u cách s d ng chúng. N u b n add thành công thì n s th y chúng nh sau: Ta hãy xem chúng có nh ng gì ( vi c s project_usb_4550_lib.dll): d ng ch y u trên th vi n Th vi n này ch a 4 u quy n (delegates) dành t o các s ki n quan tr ng i bus USB và 4 l p, trong ó 3 l p u khi n thi t b USB và m t l p -4- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS qu n lý danh sách các thi t b USB khác nhau c gán vào PC. Chúng ta hãy quan sát c th h n v i các u quy n và các l p này: quy n D_USER_ATTACH_CALLBACK d ng gán s ki n có thi t b USB thích h p g n vào bus USB v i m t hàm callback do b n t o ra th ng là kh i t o vi c truy n nh n d li u. quy n D_USER_DETACH_CALLBACK c s d ng gán s ki n thi t b USB ã c tháo ra v i m t hàm g i l i do b n xây d ng th ng là thông báo cho ngu i s d ng v vi c Disconnect và k t thúc vi c truy n nh n quy n D_USER_TRANSFER_COMPLETION khá h u ích vì nó s gán s ki n truy n nh n k t thúc vào m t hàm x lý c vi t d li u usb do b n xây d ng. quy n D_USER_POWER_CHANGE_CALLBACK ít c s d ng n vì nó liên quan n vi c báo ng thay i ngu n trên bus USB, b n có th n d ng th c hi n các bi n pháp b o m c t ngu n bus USB khi có s c . p KEY_USB_Device ch a các hàm th c hi n vi c cài t c u hình khác nhau cho thi t b USB hay hàm c các s hi u VP, IP và hàm theo dõi tr ng thái truy n nh n c a thi t b : s l p KEY_USB_DeviceManager th c hi n vi c qu n lý thi t b USB và ng thi t b USB c g n vào: - p KEY_USB_Pipe có s l ng hàm t ng i l n và chuyên d ng c vi t d li u ki m tra tr ng thái truy n nh n, ki m soát vi c kh i ng và ng các ng ng… L p Pipe_list th c hi n qu n lý các ng ng vào ra c a thi t b . p các hàm này khá linh ho t và y cho m i ng d ng USB và b n c ng không c n ph i tìm hi u k t t c các hàm ó vì chúng ta ch c n làm vi c v i t s hàm nh t nh là giao ti p. Bây gi là n công vi c khó nh t ây, ta ph i vi t code làm sao cho khi g n thi t b vào thì nó ph i nh n c và th c hi n truy n phát d li u. -5- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS Ýt ng c a tôi là dùng Button1(tên là btwrite) th c hi n vi c truy n d li u c l y trong textBox1(tên là txttrans) t PC xu ng V K, Button2(btread) dùng l y d li u t V K lên PC hi n th textBox2(txtLog). thu t toán th c hi n ch ng trình chúng ta ch h n ch 3 ch c n ng c b n là c, vi t d li u và phát hi n thi t b gán vào hay tháo ra (hai s ki n nh n bi t thi t b u c hi n th trên txtLog). Ph n khai báo USING c a ch ng trình chúng ta c n m t s khai báo nh sau: using using using using using using using using using System; System.Collections.Generic; System.ComponentModel; System.Data; System.Drawing; System.Text; System.Windows.Forms; System.Runtime.InteropServices; System.Runtime.CompilerServices; using Jungo.wdapi_dotnet; //s d ng th vi n wdapi_dotnet using Jungo.project_usb_4550_lib; //s d ng th vi n project_usb_4550_lib using wdu_err=Jungo.wdapi_dotnet.WD_ERROR_CODES;//s d ng vi c khai báo l i using DWORD = System.UInt32; using WORD = System.UInt16; using UCHAR = System.Byte; ph n khai báo các bi n c a form chính chúng ta th c hi n m t s khai báo hàng bi n và t o các i t ng sau: private const string DEFAULT_LICENSE_STRING = "6C3CC2CFE89E7AD04238DF2EF24449E848CDC187.NguyenNgocHung"; // TODO: If you have renamed the WinDriver kernel module (windrvr6.sys), // change the driver name below accordingly private const string DEFAULT_DRIVER_NAME = "windrvr6"; private const WORD DEFAULT_VENDOR_ID = 0x04D8; private const WORD DEFAULT_PRODUCT_ID = 0x0101; public const DWORD TIME_OUT = 30000; private PROJECT_USB_4550_DeviceManager uDevManager; //khai báo kh i t o vi c qu n lý i t ng USB private PROJECT_USB_4550_Device usb_device; //khai báo i t ng USB private PROJECT_USB_4550_Pipe usb_pipe_trs; //khai báo i t ng ng truy n private PROJECT_USB_4550_Pipe usb_pipe_rev; //khai báo i t ng ng nh n private delegate void D_ATTACH_GUI_CALLBACK(PROJECT_USB_4550_Device pDev); //khai báo y quy n thông báo thi t b g n vào private delegate void D_DETACH_GUI_CALLBACK(PROJECT_USB_4550_Device pDev); //khai báo y quy n thông báo thi t b tháo ra delegate void safeLogTextCallBack(string sMsg); //khai báo y quy n ph c v hi n th Chúng ta ã có 1 i t ng qu n lý USB, 1 i t ng thi t b USB, 2 i t ng ng ng TRANSFER và RECEIVER, các k t n i, khai báo driver u khi n và các u quy n c n thi t. Ti p theo chúng ta s xây d ng các hàm c a form theo các s ki n chính. S ki n u tiên chúng ta c n quan tâm là “form load” vì nó x y ra u tiên trong chu i s ki n vì v y có th t n d ng kh i t o m t bi n, i t ng cho ch ng trình. private void form_main_Load(object sender, EventArgs e) { // ng ký hai hàm s ki n ATTACH_CALLBACK & DETACH_CALLBACK -6- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS D_USER_ATTACH_CALLBACK dDeviceAttachCb = new D_USER_ATTACH_CALLBACK(UserDeviceAttach); D_USER_DETACH_CALLBACK dDeviceDetachCb = new D_USER_DETACH_CALLBACK(UserDeviceDetach); //kh i t o i t ng qu n lý thi t b USB uDevManager = new PROJECT_USB_4550_DeviceManager(dDeviceAttachCb, dDeviceDetachCb, DEFAULT_VENDOR_ID, DEFAULT_PRODUCT_ID, DEFAULT_DRIVER_NAME, DEFAULT_LICENSE_STRING); } Hàm 2 callback x lý 2 s ki n Attacth và Detach theo c c u trung gian c i n 2 hàm UserDeviceAttach & UserDeviceDetach kh i t o các i ng AttachCb và DetachCb . Trong hàm này còn th c hi n vi c kh i t o thi t b USB và hai ng ng TRANSFER & RECEIVER. private void UserDeviceAttach(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { D_ATTACH_GUI_CALLBACK AttachCb = new D_ATTACH_GUI_CALLBACK(DeviceAttachGuiCb); // kh i t o thi t b USB usb_device = pDev; // kh i t o ng ng nh n và truy n usb_pipe_rev = (PROJECT_USB_4550_Pipe)usb_device.GetpPipesList()[1]; usb_pipe_trs = (PROJECT_USB_4550_Pipe)usb_device.GetpPipesList()[2]; Invoke(AttachCb, new object[] {pDev}); } Và: private void UserDeviceDetach(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { D_DETACH_GUI_CALLBACK DetachCb = new D_DETACH_GUI_CALLBACK(DeviceDetachGuiCb); Invoke(DetachCb, new object[] { pDev }); } Các hàm DeviceAttachGuiCb & DeviceDetachGuiCb ch là các hàm hi n th tr ng thái thi t b g n vào hay tháo ra. private void DeviceAttachGuiCb(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { TraceMsg("Found new device\r\n"); TraceMsg("Your new device is installed and ready to use\r\n"); } private void DeviceDetachGuiCb(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { TraceMsg("Your device has detached\r\n"); } thu n l i cho vi c hi n th tr ng thái ch ng trình chúng ta nên b xung m t hàm u khi n vi c xu t thông báo ví d 3 hàm d i ây: private void SafeLogText(string sMsg) { // InvokeRequired compares the thread ID of the // calling thread to the thread ID of the creating thread. // If these threads are different, it returns true. if (txtLog.InvokeRequired) { -7- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS safeLogTextCallBack cb = new safeLogTextCallBack(SafeLogText); this.Invoke(cb, new object[] { sMsg }); } else { txtLog.AppendText(sMsg); } } public void TraceMsg(string sMsg) { SafeLogText(sMsg); } Bây gi ta b t tay vào vi c xây d ng hàm dùng truy n nh n d li u. Khi nh n vào button write thì th c hi n truy n m t byte xu ng V K: private void btwrite_Click(object sender, EventArgs e) { SingleTransfer(); } Hàm SingleTransfer(); chuy n sang d ng byte th c hi n vi t s l y 1 byte ã nh p vào txttrans và trong buffer sau ó g i hàm truy n không ng b : usb_pipe_trs.UsbPipeTransferAsync(false, 0, buffer, dwBuffSize, TIME_OUT, new D_USER_TRANSFER_COMPLETION(Transfer_trs_Completion)); Khi nh n vào button read thì th c hi n nh n m t byte t V K lên PC và hi n th ra txtLog. private void btread_Click(object sender, EventArgs e) { SingleReceiver(); } Hàm SingleReceiver(); t ng t nh hàm SingleTransfer(); nh n d li u vào b m: th c hi n vi c usb_pipe_rev.UsbPipeTransferAsync(true, 0, buffer, dwBuffSize, TIME_OUT, new D_USER_TRANSFER_COMPLETION(Transfer_rev_Completion)); Các hàm Transfer_trs_Completion & Transfer_rev_Completion th c hi n vi c thông báo hoàn thành truy n ho c nh n. Hàm DisplayHexBuffer h tr vi c hi n th giá tr thâp l c phân. Sau ây là toàn b mã c a ch ng trình: using using using using using using using using using System; System.Collections.Generic; System.ComponentModel; System.Data; System.Drawing; System.Text; System.Windows.Forms; System.Runtime.InteropServices; System.Runtime.CompilerServices; using Jungo.wdapi_dotnet; using Jungo.project_usb_4550_lib; using wdu_err = Jungo.wdapi_dotnet.WD_ERROR_CODES; using DWORD = System.UInt32; -8- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS using WORD = System.UInt16; using UCHAR = System.Byte; namespace project_usb_4550 { public partial class form_main : Form { private const string DEFAULT_LICENSE_STRING = "6C3CC2CFE89E7AD04238DF2EF24449E848CDC187.NguyenNgocHung"; private const string DEFAULT_DRIVER_NAME = "windrvr6"; private const WORD DEFAULT_VENDOR_ID = 0x04D8; private const WORD DEFAULT_PRODUCT_ID = 0x0101; public const DWORD TIME_OUT = 30000; private private private private private PROJECT_USB_4550_DeviceManager uDevManager; PROJECT_USB_4550_Device usb_device PROJECT_USB_4550_Pipe usb_pipe_trs; PROJECT_USB_4550_Pipe usb_pipe_rev; delegate void D_ATTACH_GUI_CALLBACK(PROJECT_USB_4550_Device pDev); private delegate void D_DETACH_GUI_CALLBACK(PROJECT_USB_4550_Device pDev); delegate void safeLogTextCallBack(string sMsg); public form_main() { InitializeComponent(); } private void form_main_Load(object sender, EventArgs e) { D_USER_ATTACH_CALLBACK dDeviceAttachCb = new D_USER_ATTACH_CALLBACK(UserDeviceAttach); D_USER_DETACH_CALLBACK dDeviceDetachCb = new D_USER_DETACH_CALLBACK(UserDeviceDetach); uDevManager = new PROJECT_USB_4550_DeviceManager(dDeviceAttachCb, dDeviceDetachCb, DEFAULT_VENDOR_ID, DEFAULT_PRODUCT_ID, DEFAULT_DRIVER_NAME, DEFAULT_LICENSE_STRING); } private void UserDeviceAttach(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { D_ATTACH_GUI_CALLBACK AttachCb = new D_ATTACH_GUI_CALLBACK(DeviceAttachGuiCb); usb_device = pDev; usb_pipe_rev = (PROJECT_USB_4550_Pipe)usb_device.GetpPipesList()[1]; usb_pipe_trs = (PROJECT_USB_4550_Pipe)usb_device.GetpPipesList()[2]; Invoke(AttachCb, new object[] {pDev}); } private void DeviceAttachGuiCb(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { TraceMsg("Found new device\r\n"); TraceMsg("Your new device is installed and ready to use\r\n"); } private void UserDeviceDetach(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { D_DETACH_GUI_CALLBACK DetachCb = new D_DETACH_GUI_CALLBACK(DeviceDetachGuiCb); Invoke(DetachCb, new object[] { pDev }); } -9- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS private void DeviceDetachGuiCb(PROJECT_USB_4550_Device pDev) { TraceMsg("Your device has detached\r\n"); } private void SafeLogText(string sMsg) { // InvokeRequired compares the thread ID of the // calling thread to the thread ID of the creating thread. // If these threads are different, it returns true. if (txtLog.InvokeRequired) { safeLogTextCallBack cb = new safeLogTextCallBack(SafeLogText); this.Invoke(cb, new object[] { sMsg }); } else { txtLog.AppendText(sMsg); } } public void TraceMsg(string sMsg) { SafeLogText(sMsg); } private void btwrite_Click(object sender, EventArgs e) { SingleTransfer(); } private void SingleTransfer() { DWORD dwBuffSize = 1; byte[] buffer = new byte[1]; string txt = txttrans.Text; buffer[0] = Convert.ToByte(txt[0]); usb_pipe_trs.UsbPipeTransferAsync(false, 0, buffer, dwBuffSize, TIME_OUT, new D_USER_TRANSFER_COMPLETION(Transfer_trs_Completion)); } private void Transfer_trs_Completion(PROJECT_USB_4550_Pipe pipe) { if (pipe.GetTransferStatus() == (DWORD)wdu_err.WD_STATUS_SUCCESS) { TraceMsg("Transfer completed successfully!\r\n "); } else { TraceMsg("tranfer fail\r\n"); } } private void btread_Click(object sender, EventArgs e) { SingleReceiver(); } private void SingleReceiver() { DWORD dwBuffSize = 1; byte[] buffer = new byte[1]; usb_pipe_rev.UsbPipeTransferAsync(true, 0, buffer, - 10 - Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS dwBuffSize, TIME_OUT, new D_USER_TRANSFER_COMPLETION(Transfer_rev_Completion)); } private void Transfer_rev_Completion(PROJECT_USB_4550_Pipe pipe) { if (pipe.GetTransferStatus() == (DWORD)wdu_err.WD_STATUS_SUCCESS) { TraceMsg(DisplayHexBuffer(pipe.GetBuffer(),1)); } else { TraceMsg("receiver failure!\r\n"); } } private string DisplayHexBuffer(byte[] buff, DWORD dwBuffSize) { string display = ""; for (DWORD i = 0; i < dwBuffSize; i++) display = string.Concat(display, buff[i].ToString("X")," "); display = string.Concat(display, Environment.NewLine); return display; } } } - 11 -
- Xem thêm -