Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nova

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Tr−êng ®¹i häc x©y dùng khoa x©y dùng cÇu ®−êng & c«ng ty hµi hoµ --------------Y Z-------------- Hµ néi 10/2006 Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 1 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung I.1. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh Nova -TDN 2004 Ch−¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®−êng bé ®−îc thùc hiÖn trªn m«i tr−êng AutoCAD Release 2005. Víi Nova -TDN 2004 cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ tõ dù ¸n tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt. Sö dông Nova -TDN 2004 ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ chi tiÕt hoµn toµn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ ®−êng bé vµ cã thÓ thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn AASHTO. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch−¬ng tr×nh: • NhËp sè liÖu kh¶o s¸t. • VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn. • ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang. • TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khèi l−îng ®µo ®¾p. • VÏ ®−êng b×nh ®å, dùng phèi c¶nh mÆt ®−êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D. I.1.1. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ NhËp sè liÖu thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých x©y dùng M« h×nh ®Þa h×nh dïng cho c¸c b−íc thiÕt kÕ tiÕp theo. M« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ ®−îc x©y dùng tõ: • C¸c ®ưêng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®−îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD. • C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ ®o tõ m¸y ®o quang c¬. • Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang. • Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt). Trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®o víi Nova-TDN, NSD sÏ x©y dùng ®−îc m« h×nh l−íi bÒ mÆt tù nhiªn vµ vÏ ®−êng ®ång møc. §©y lµ m« h×nh ®Þa h×nh sè 3D cho phÐp néi suy to¹ ®é (x, y, h) cña bÊt kú ®iÓm nµo n»m trong m« h×nh l−íi. I.1.2. VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn Tõ sè liÖu ®o cã thÓ thÓ hiÖn ®−îc mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cña khu vùc. Trªn c¬ së m« h×nh ®Þa h×nh ®· nhËp cã thÓ tiÕn hµnh v¹ch c¸c ®−êng tim tuyÕn kh¸c nhau cña con ®−êng cÇn thiÕt kÕ nh»m chän ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u hoÆc lµ thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn cïng mét lóc- nhÊt lµ trong thiÕt kÕ tiÒn kh¶ thi. Nova -TDN tù ®éng ph¸t sinh hoÆc chÌn c¸c cäc vµ c¸c ®iÓm mia theo yªu cÇu. C¸c sè liÖu ®−îc tù ®éng cËp nhËt, cho phÐp hiÖu chØnh mét c¸ch dÔ dµng hoÆc bæ sung thªm cho phï hîp víi sè liÖu ®Þa h×nh thùc tÕ. Nova –TDN 2004 cho phÐp thiÕt kÕ c¸c®−êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®−êng cong trßn cã siªu cao hoÆc kh«ng cã siªu cao. NÕu cã siªu cao th× trong ®o¹n ®é dèc 1 m¸i tim quay lµ t©m cäc hoÆc mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y hoÆc mÐp lÒ phÇn bông khi ch−a më réng. §ång thêi ®Ó thuËn tiÖn cho NSD, Nova_TDN 2004 cho phÐp nhËp míi vµ tra c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng cong vµ siªu cao. KÕt xuÊt c¸c kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn ngoµi hiÖn tr−êng. I.1.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 2 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Trong tr−êng hîp tuyÕn dµi nhiÒu c©y sè Nova -TDN cho phÐp t¸ch tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau trong cïng 1 b¶n vÏ. MÉu biÓu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ tuú ý thay ®æi cho phï hîp víi b¶ng biÓu cña c¬ quan hoÆc theo yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ. Tr¾c ngang cã thÓ s¾p xÕp cho võa khæ giÊy cÇn xuÊt ra vµ cã thÓ chän chøc n¨ng in nhiÒu trang c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn mµ khai b¸o cho tuyÕn. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph−¬ng ¸n ®−êng ®á nh»m chän ra ph−¬ng ¸n tèi −u theo khèi l−îng ®µo ®¾p, ®−îc tÝnh to¸n s¬ bé theo mÉu c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn khi khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tuyÕn. §èi víi ®−êng trong néi thÞ Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c giÕng thu n−íc, cao ®é ®¸y cèng ngÇm. Trªn tr¾c däc Nova -TDN cho phÐp nhËp bÒ dÇy cña c¸c líp ®Þa chÊt dùa vµo chóng cã thÓ tÝnh to¸n khèi l−îng ®µo cña tõng líp. Trªn tr¾c ngang mÆt c¾t thiÕt kÕ sÏ ®−îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo ®é dèc siªu cao vµ më réng lÒ nÕu c¾t ngang n»m trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao vµ cã më réng. C¸c cao ®é c¾t ngang sÏ b¸m theo c¸c cao ®é thiÕt kÕ cña tõng ph−¬ng ¸n. ViÖc thay ®æi ph−¬ng ¸n ®−êng ®á c¸c mÆt c¾t thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ tù ®éng thay ®æi theo phï hîp víi cao ®é cña ph−¬ng ¸n ®−êng ®á hiÖn hµnh. Trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt nh−: ta luy cã dËt cÊp, lÒ hoÆc mÆt ®−êng kh«ng khai b¸o ®−îc theo tiªu chuÈn Nova_TDN cho phÐp thiÕt kÕ mÆt ®−êng, lÒ, luy b»ng c¸c ®−êng Polyline cña AutoCAD sau ®ã ®Þnh nghÜa thµnh c¸c ®èi t−îng t−¬ng øng cña Nova_TDN råi copy cho c¸c mÆt c¾t ngang kh¸c. I.1.4. TÝnh to¸n vµ lËp khèi l−îng ®µo ®¾p NÕu thiÕt kÕ theo TCVN Nova -TDN sÏ x¸c ®Þnh cho gÇn 70 lo¹i diÖn tÝch. Trªn c¬ së c¸c lo¹i diÖn tÝch nµy ng−êi sö dông cã thÓ tæ hîp l¹i b»ng c¸ch x©y dùng c¸c c«ng thøc tÝnh sao cho phï hîp víi yªu cÇu diÖn tÝch cÇn kÕt xuÊt, ghi chóng lªn tõng tr¾c ngang. Sau khi ®iÒn c¸c lo¹i diÖn tÝch trªn c¸c tr¾c ngang vµ qua qu¸ tr×nh vi chØnh Nova_TDN cho phÐp tù ®éng lËp b¶ng tæng hîp khèi l−îng ®µo ®¾p. I.1.5. VÏ ®−êng b×nh ®å vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D Nova -TDN cho phÐp thÓ thÓ hiÖn ®−êng ®ång møc cña m« h×nh thiÕt kÕ ®iÓm. Dùng phèi c¶nh mÆt ®−êng thiÕt kÕ vµ bÒ mÆt tù nhiªn cïng c¶nh quan hiÖn tr¹ng, t¹o ho¹t c¶nh. M« duyn nµy th−êng dïng khi thiÕt kÕ vµ tr×nh duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶ thi. Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 3 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ch−¬ng II . c¸c c©u lÖnh trong NOVA_TDN 2004 Danh môc 1. Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu Menu Khai b¸o ®Þa HÖ To¹ ®é Gi¶ §Þnh ... h×nh §iÒn ký hiÖu h−íng b¾c T¹o l−íi khèng chÕ mÆt b»ng ChuyÓn sang HÖ to¹ ®é Gi¶ §Þnh §Þnh nghÜa tr¹m m¸y D÷ liÖu ®iÓm ®o ... T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o T¹o ®Þa h×nh nhµ ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö XuÊt cao ®é theo TEXT NhËp ®−êng ®ång møc §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc hoÆc ®−êng mÐp §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc Sè liÖu tuyÕn… NhËp sè liÖu tuyÕn ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TDN ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TKD ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CCIC ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TEDI ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu DHGTVT X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt VÏ ®−êng ®ång møc Tra cøu cao ®é tù nhiªn HiÖu chØnh ... HiÖu chØnh cao tr×nh BËt/T¾t ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh BËt c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp Tªn lÖnh NS KBNDH HB LUOI TDDL NM CDTEP NT NDD NHA HYURVEYT CDTEXT NDM DNDM DNCDM RTDN CVERT PMNV QHNV TDCD CNVSY LTG DM CDTN HCCT BTCD CDT BCD TCD XCD Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 4 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng 2. Menu Khai b¸o ... tuyÕn Th− viÖn vËt ®Þa h×nh- Nova- TDN Tuú chän Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ Khai b¸o c¸c líp ¸o ®−êng theo TCVN Khai b¸o tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng TuyÕn ®−êng.... Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ VÏ tuyÕn theo TCVN Khai b¸o gèc tuyÕn §Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn Bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao Chªnh lý tr×nh cò vµ míi Khai b¸o b¸n kÝnh ®iÒn T¹o ®iÓn cao tr×nh theo sè liÖu tr¾c ngang Thay ®æi vÞ trÝ tuyÕn X©y dùng l¹i d÷ liÖu tuyÕn tõ b¶n vÏ Cäc trªn tuyÕn ... Ph¸t sinh cäc ChÌn cäc míi X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia LÊy sè liÖu vØa hÌ CËp nhËt l¹i sè liÖu tù nhiªn tõ tr¾c ngang VÏ l¹i sè liÖu ®iÓm TIN theo tuyÕn Söa tªn cäc Tra cøu sè liÖu cäc VÏ mÆt b»ng tuyÕn ... MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang §iÒn yÕu tè cong §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn §iÒn cao ®é cäc §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong TVDH TCH BB KBVB KBK ST CS T GT DMB CN OLDS BKD DT PSC CC KD PSL XOA SSLT SLVH TNTT DCD STC TCC BTC BT YTC DTC DCDC DCDT SLC Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 5 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng §iÒn ký hiÖu lý tr×nh Tra lý tr×nh DLT TLT Tr¾c däc tù nhiªn Líp ®Þa chÊt §iÒn møc so s¸nh Thay ®æi møc so s¸nh HiÖu chØnh tr¾c däc HÖ to¹ ®é tr¾c däc TD LDC DSSTD TSSTD EDTD GTD Tr¾c däc tù nhiªn ... ThiÕt kÕ tr¾c däc ... Ph−¬ng ¸n ®−êng ®á hiÖn hµnh ThiÕt kÕ tr¾c däc §−êng cong ®øng §iÒn thiÕt kÕ §iÒn lý tr×nh Cèng trßn CÇu T¹o giÕng thu n−íc NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ §Þnh nghÜa ®−êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt Huû cao ®é thiÕt kÕ Nèi cao ®é ®−êng ®á mÆt Tr¾c ngang tù nhiªn ... VÏ tr¾c ngang tù nhiªn §−êng cò NhËp líp ®Þa chÊt tr¾c ngang VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang ThiÕt kÕ tr¾c ngang... ThiÕt kÕ tr¾c ngang §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang T¹o luy T¹o èp taluy ®¾p T¹o c¸c líp ¸o ®−êng theo TCVN §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang VÐt bïn vµ h÷u c¬ Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ §¸nh cÊp PADD DD CD DTK DLTTD CONG CAU TGT NCD DNDD HCDTK VDD TN VDC NDCTN DCTN TKTN DNTKTN DTD TL TOPTL APK DTKTN VB VBTD DC Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 6 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp DCTD NhËp chiÒu dµi chiÕm dông TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p TÝnh diÖn tÝch §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch NLCD DTSB TDT DDT TÝnh diÖn tÝch ... B¶ng biÓu… XuÊt b¶ng c¾m cong B¶ng yÕu tè cong XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc LËp b¶ng Khèi l−îng LËp b¶ng khèi l−îng tõ gi¸ trÞ ®iÒn HiÖu chØnh tr¾c ngang... Copy c¸c ®èi t−îng tr¾c ngang Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang HÖ to¹ ®é tr¾c ngang HiÖu chØnh tr¾c ngang HiÖn tr¾c ngang theo tªn Cèng... Tr¾c ngang cèng trßn Cèng trßn Cèng b¶n CÊu t¹o mãng cèng Phèi c¶nh tuyÕn…. Phèi c¶nh tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn T¹o v¹ch s¬n T¹o ho¹t c¶nh 3D Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh Phô trî… Lo¹i ®èi t−îng khái Nova -TDN Tra cøu c¸c ®èi t−îng cña Nova -TDN Nova -TDN Help About Nova -TDN 3. Phô Pline h−íng tuyÕn trî Pline Pline theo ®é dèc BCC BYTC TDC LBDT LBGT CTK XTK DTN GTN EDTN HTN TNCT CTCT CBCT MONGC PC CED VVS SD OB LDT TRA AboutTDN PLT PLTD PLDD Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 7 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng R¶i luy KÝch th−íc Xo¸ ®èi t−îng theo líp HiÖu chØnh líp C¨n chØnh c¸c côm kÝch th−íc Söa Text §æi co ch÷ HiÖu chØnh c¸c ®èi t−îng Text HiÖu chØnh c¸c ®èi t−îng Attribute Lµm tr¬n c¸c ®−êng ®a tuyÕn b»ng lÖnh PEDIT Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline Mòi tªn liªn tôc Ký hiÖu c¾t ®øt HiÖu chØnh b¶ng… T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng HiÖu chØnh b¶ng T¸ch b¶ng TrÝch b¶ng Thªm bít hµng cét b¶ng Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng In nhiÒu trang Th− viÖn ng−êi dïng RTL KT XL ELAY EMD ET DCCHU EMT EMA LT LTP LTS MT CDUT THB HCB CHB TRICHB HHCB CPB U-PL TV Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 8 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ch−¬ng III Bµi to¸n thiÕt kÕ ®−êng III.1. Sè liÖu ®Çu vµo Cã c¸c c¸ch ®−a sè liÖu ®Çu vµo lµ : • C¸c ®−êng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®−îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD. • C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ ®o tõ m¸y ®o quang c¬. • Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang. • Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt). Trong bµi to¸n nµy chóng t«i xin tr×nh bµy c¸ch x©y dùng tuyÕn ®−êng tõ b×nh ®å phôc vô cho sinh viªn lµm ®å ¸n ®−êng . Cô thÓ c¸ch ®−a sè liÖu ®Çu vµo nh− sau : QuÐt ¶nh b×nh ®å vµo m¸y vµ t« l¹i c¸c ®−êng ®ång møc. Khi t« cÇn l−u ý nh÷ng ®iÓm sau : Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 9 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng - §Æt layer riªng cho ®−êng ®ång møc cÇn t« . - Ph¶i t« l¹i ®−êng ®ång møc b»ng lÖnh polyline cña Cad (l−u ý nªn lµm trong ch−¬ng tr×nh NOVA) - C¸c ph©n ®o¹n t« cµng nhá th× viÖc néi suy cao ®é cµng chÝnh x¸c . - Nªn t« l¹i c¸c ®−êng ®ång møc thµnh 1 ®o¹n liÒn kh«ng bÞ ®øt . Trong tr−êng hîp ®−êng ®ång møc bÞ ®øt ®o¹n, ta dïng lÖnh PolylineEdit (PE) cña Cad ®Ó nèi l¹i . L−u ý : HiÖn nay cã 1 sè phÇn mÒm cã thÓ chuyÓn tõ b×nh ®å giÊy thµnh b×nh ®å sè hoÆc b¹n cã thÓ ®Õn c¸c viÖn ®Ó lÊy b×nh ®å sè t¹i tuyÕn sÏ ®i qua. III.2. C¸c b−íc thiÕt kÕ b»ng Nova_TDN Sau khi vµo NOVA vµ më b×nh ®å ®· t¹o ë trªn ta tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau : III.2.1. ThiÕt kÕ tuyÕn : B−íc 1 : Khai b¸o th«ng sè ban ®Çu . §©y lµ lÖnh tiÖn Ých cña Nova phôc vô cho viÖc ®Þnh d¹ng ch÷ sè trong khi thiÕt kÕ . §Þnh d¹ng sè ch÷ sè chÝnh x¸c sau dÊu phÈy lµ 2 ch÷ sè (0.00) Có ph¸p : NS ↵ Menu : §Þa h×nh / Cµi ®Æt th«ng sè ban ®Çu Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØnh ®Þnh d¹ng ch÷ sè theo mong muèn b»ng c¸ch hiÖu chØnh b¶n vÏ cña Cad , trªn menu chän : Format / Units … Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 10 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng B−íc 2 : Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ : Có ph¸p : CS ↵ Menu : TuyÕn / TuyÕn ®−êng / Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ Tuú theo c¸c yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Ò ra mµ ta cã thÓ chän: ƒ Chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ. ƒ Chän Vtk. ƒ Chän lý tr×nh ®Çu . ƒ Chän tû lÖ b×nh ®å. B−íc 3 : §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc : Có ph¸p : DNDM ↵ Menu : §Þa h×nh / §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc vµ ®−êng mÐp Chän vµo ®−êng ®ång møc cÇn ®Þnh nghÜa vµ nhËp cao ®é ¸p dông cho nh÷ng b×nh ®å ch−a ®−îc sè ho¸, ta ph¶i ®Þnh nghÜa cao ®é cho tõng ®−êng ®ång møc. Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 11 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng L−u ý : Nªn ®¸nh dÊu møc cao ®é cho c¸c ®−êng ®ång møc tr−íc b»ng lÖnh Dtext cña Cad ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn cao ®é B−íc 4 : KiÓm tra viÖc ®Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc b»ng mét trong c¸c c¸ch : ƒ Dïng VP ↵ . ƒ Dïng CDTN ↵ . §Ó ch¾c ch¾n ®· nhËp ®−êng ®ång møc chÝnh x¸c, ta cÇn kiÓm tra l¹i. HoÆc cã thÓ dïng lÖnh LIST ( LI ) ®Ó kiÓm tra to¹ ®é còng nh− cao ®é cña tõng ®−êng, tõng ®iÓm. B−íc 5 : ChÌn thªm ®iÓm cao ®é cho vÞ trÝ mµ NOVA kh«ng ®Þnh nghÜa ®−îc cao ®é : ƒ VÞ trÝ ®Ìo yªn ngùa. ƒ VÞ trÝ gi÷a 2 ®−êng ®ång møc song song c¸ch xa nhau . ƒ C¸c ®iÓm ®Ønh… Có ph¸p : NT ↵ . B−íc 6 : X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt . Có ph¸p : LTG ↵ Menu : §Þa h×nh / X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt . Môc ®Ých cña lÖnh nµy lµ c¬ së ®Ó x©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt ®Þa h×nh mµ tuyÕn ®−êng sÏ ®i qua, gióp ta cã c¸i nh×n trùc quan h¬n, t¹o cho viÖc ®i tuyÕn ®−îc chÝnh x¸c h¬n . B−íc 7 : Xem l−íi tam gi¸c : Có ph¸p : CED ↵ Menu : TuyÕn /Phèi c¶nh tuyÕn/ VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn . Sau khi ®· ®Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc, ta ®−îc b×nh ®å sè ho¸. Tõ ®©y ta cã thÓ v¹ch tuyÕn vµ thiÕt kÕ ®−êng . B−íc 8 : V¹ch tuyÕn trªn b×nh ®å Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 12 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Có ph¸p : PL ↵ ( dïng lÖnh polyline ®Ó v¹ch tuyÕn ) ThiÕt kÕ tuyÕn ph¶i chó ý ®Õn ®Þa h×nh,tu©n thñ theo nh÷ng nguyªn t¾c ®i tuyÕn trªn tõng ®Þa h×nh mµ ta ®· ®−îc häc.VÝ dô nh− ®Þa h×nh miÒn nói cã nhiÒu ®−êng ®ång møc san s¸t nhau th× ®i tuyÕn ph¶i chó ý lµ ®ñ b−íc Compa ®Ó tr¸nh ®é dèc ®ét ngét, ph¶i ®i men theo ®−êng ®ång møc… B−íc 9 : Khai b¸o gèc tuyÕn Có ph¸p : GT ↵ Menu : TuyÕn / TuyÕn ®−êng/ Khai b¸o gèc tuyÕn . Sau khi click vµo nót ta chän gèc tuyÕn ë trªn b×nh ®å cÇn thiÕt kÕ . Tuú theo tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ tõ ®©u ®Õn ®©u mµ ta chän ®iÓm gèc tuyÕn cho phï hîp. B−íc 10 : §Þnh nghÜa tim tuyÕn Có ph¸p : DMB ↵ Menu: TuyÕn/ TuyÕn ®−êng/ §Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn Chän vµo tuyÕn ®· v¹ch trªn b×nh ®å ( ®−êng Polyline ) Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 13 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng §©y lµ lÖnh ®Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn, ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®−îc nhiÒu ®−êng. ë ®©y ta v¹ch tuyÕn theo tim ®−êng . B−íc 11 : C¾m ®−êng cong n»m vµ bè trÝ siªu cao : Có ph¸p : CN ↵ Menu : TuyÕn/ TuyÕn ®−êng / Bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao Sau ®ã chän hai c¹nh cña ®Ønh cÇn bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao . SÏ cã mét hép tho¹i xuÊt hiÖn : : L−u ý: NÕu b¸n kÝnh cong chän nhá th× ph¶i bè trÝ siªu cao, ®ång thêi chän bè trÝ ®−êng cong chuyÓn tiÕp vµ phÇn më réng cho phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng mµ ta ®· chän. KÕt thóc, ta ®−îc kÕt qu¶ m« h×nh trªn b×nh ®å nh− sau : B−íc 12 : Ph¸t sinh cäc trªn tuyÕn : Có ph¸p : PSC ↵ Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 14 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / Ph¸t sinh cäc Do yªu cÇu thiÕt kÕ mµ ta cã thÓ nhËp kho¶ng c¸ch c¾m cäc trªn c¶ tuyÕn hoÆc trªn mét ®o¹n tuyÕn b»ng viÖc chän lý tr×nh tõ ®©u ®Õn ®©u vµ chän B−íc 13 : ChÌn cäc : Có ph¸p : CC ↵ Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / ChÌn cäc míi Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 15 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng §©y lµ b−íc chÌn c¸c cäc ®Æc biÖt mµ b−íc ph¸t sinh cäc ch−a chÌn vµo nh− : cäc trong ®−êng cong ( TD , TC , P ) vµ c¸c cäc ®Þa h×nh ( Ph©n thuû , tô thuû , giao ®−êng ®ång møc , ®iÓm xuyªn … ) ViÖc chän cäc nµy cã thÓ trùc tiÕp trªn tuyÕn hoÆc lµ trªn tr¾c däc sau khi ®· ch¹y xong tr¾c däc . L−u ý : Ph¶i nhËp tªn cäc ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c cäc ®· cã tõ tr−íc . B−íc 14 : HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Có ph¸p : SSLT ↵ Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Thùc hiÖn lÖnh nµy sÏ xuÊt hiÖn b¶ng ®iÒn c¸c th«ng sè cña c¸c cäc, ë ®©y ta còng cã thÓ söa tªn c¸c cäc ë cét “Tªn cäc”. B−íc 15 : §iÒn tªn cäc : Có ph¸p : DTC ↵ Menu : TuyÕn / MÆt b»ng tuyÕn / §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn Thùc hiÖn lÖnh nµy, tªn c¸c cäc sÏ ®−îc ®iÒn trªn tuyÕn . Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 16 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ta cã thÓ ®iÒn so le hoÆc ®iÒn mét phÝa vµ c¶ kho¶ng c¸ch tõ c¸c tªn cäc ®Õn tuyÕn vµ cao ch÷ ®¶m b¶o cho viÖc theo dâi tuyÕn dÔ dµng . B−íc 16 : §iÒn yÕu tè cong : Có ph¸p : YTC ↵ Menu : TuyÕn / MÆt b»ng tuyÕn / §iÒn yÕu tè cong Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 17 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng III.2.1.2 ThiÕt kÕ tr¾c däc : B−íc 17 : Khai mÉu b¶ng biÓu tr¾c däc, tr¾c ngang : Có ph¸p : BB ↵ Menu : TuyÕn / Khai b¸o / Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu B−íc 18 : VÏ tr¾c däc tù nhiªn : Có ph¸p : TD ↵ Menu : TuyÕn / Tr¾c däc tù nhiªn / VÏ tr¾c däc tù nhiªn Trong b−íc nµy ta cã thÓ khai b¸o l¹i b¶ng biÓu , cã thÓ chän vµo tù ®éng thay ®æi møc so s¸nh cho phï hîp víi viÖc bè trÝ khæ giÊy thuËn lîi cho c«ng viÖc in Ên sau nµy. Sau ®ã chØ ®iÓm chuét tr¸i ®Ó chän ®iÓm ®Æt tr¾c däc, ta ®−îc tr¾c däc tù nhiªn Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 18 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng B−íc 19 : §iÒn møc so s¸nh tr¾c däc : Có ph¸p : DSSTD ↵ Menu : TuyÕn / Tr¾c däc tù nhiªn / §iÒn møc so s¸nh B−íc 20 : ThiÕt kÕ ®−êng ®á : Có ph¸p : DD ↵ Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / ThiÕt kÕ tr¾c däc. XuÊt hiÖn hép tho¹i : B−íc 21 : C¾m ®−êng cong ®øng :¿ Có ph¸p : CD ↵ Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / §−êng cong ®øng Sau khi chän vµo c¸c c¹nh cña ®−êng cong ®øng, sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i cho phÐp ta nhËp vµo b¸n kÝnh ®iÒn : Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 19 Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng B−íc 22 : §iÒn thiÕt kÕ tr¾c däc : Có ph¸p : DTK ↵ Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / §iÒn thiÕt kÕ Chän ta ®−îc tr¾c däc hoµn thiÖn. III.2.1.3 ThiÕt kÕ tr¾c ngang : B−íc 23 : VÏ tr¾c ngang tù nhiªn : Có ph¸p : TN ↵ Menu : TuyÕn / Tr¾c ngang tù nhiªn/ VÏ tr¾c ngang tù nhiªn Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 20
- Xem thêm -