Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay casio fx 570 es plus

 • Số trang: 134 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 77 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MUÏC LUÏC Trang Môû ñaàu 5 Caøi ñaët ban ñaàu 6 Giöõ an toaøn cho maùy 7 Mode tính toaùn vaø caøi ñaët maùy 11 Nhaäp bieåu thöùc vaø giaù trò 15 Hieån thò keát quaû ôû daïng π, 2 23 Tính toaùn cô baûn 26 Söû duïng tính lieân tieáp trong pheùp tính 30 Söû duïng boä nhôù pheùp tính vaø xem laïi 31 Söû duïng boä nhôù maùy tính 32 Söû duïng chöùc naêng CALS 35 Söû duïng chöùc naêng SOLVE 37 Caùc pheùp tính haøm 40 Chuyeån ñoåi giaù trò hieån thò 49 Toaùn veà soá phöùc 51 Thoáng keâ 54 Toaùn trong heä ñeám cô soá N 65 Giaûi phöông trình 68 Ma traän 70 Baûng soá töø moät haøm 74 Toaùn Vectô 77 Haèng soá khoa hoïc 79 Thoâng tin kó thuaät 83 Naêng löôïng 92 Phuï luïc höôùng daãn 93 3 MÔÛ ÑAÀU Kí hieäu MATH chæ ñònh daïng toaùn. Kí hieäu LINE chæ ñònh daïng doøng ôû phaàn nhaäp, xuaát. Caùc phím aán ñöôïc ñaët trong oâ vuoâng Kí hieäu SHIFT , ALPHA chæ raèng phím naøy ñöôïc aán tröôùc phím chöùc naêng. Ví duï : laø chöùc naêng chính, aán tröïc tieáp maøu vaøng, aán sau D maøu ñoû aán sau Phím maøu tím (nhö i) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi (nhö CMPLX ) Phím maøu xanh luïc ( nhö HEX ) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi (nhö laø BASE – N). Caùc chöõ trong ngoaëc sau phím aán duøng ñeå giaûi thích yù nghóa cuûa phím Ví duï : coù yù nghóa laø aán ( )1 (sin −1 ) : ñeå goïi chöùc naêng (arcsin) Khi menu hieän leân, muoán choïn chöùc naêng naøo thì ta aán soá ghi tröôùc chöùc naêng aáy. 5 Ví duï : Trong menu SETUP (goïi baèng phím ) AÁn 3 ñeå choïn Deg hoaëc aán 2 ñeå choïn daïng doøng khi nhaäp, xuaát. Neáu aán tieáp phím Hai phím , ta ñöôïc trang menu keá laøm hieän caùc trang menu cuøng loaïi. Hoaït ñoäng cuûa con troû ñöôïc chæ ra bôûi T, S, W, X. U Y Z V Höôùng daãn naøy chæ duøng muïc ñích minh hoïa, ñoâi khi coù khaùc ñoái vôùi töøng maùy treân thöïc teá. Noäi dung naøy coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn baùo tröôùc. Trong baát kì tröôøng hôïp naøo coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm vôùi ai veà nhöõng toån thaát phaùt sinh bôûi vieäc mua hoaëc söû duïng saûn phaåm vaø taøi lieäu naøy. Vaø hôn theá nöõa, coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kì khieáu naïi gì ñoái vôùi vieäc söû duïng taøi lieäu naøy bôûi moät beân khaùc. Söû duïng baûn phuï luïc rôøi Khi thaáy coù ghi chuù Phuï luïc thì phaûi xem theâm ôû baûng phuï luïc keøm höôùng daãn naøy. Ví duï khi thaáy “#021>” thì tra cöùu ôû muïc #021 cuûa phuï luïc. Deg : Chæ ñôn vò ño goùc laø ñoä. Rad : Chæ ñôn vò ño goùc laø radian. CAØI ÑAËT BAN ÑAÀU Phaûi thöïc hieän thao taùc sau ñeå caøi ban ñaàu (maëc ñònh) cho maùy : Phaûi aán nhö sau ñeå xoùa taát caû döõ lieäu nhôù hieän haønh. 9 (CLR) 3 (ALL) (Yes) Xem theâm phaàn caøi ñaët maùy ban ñaàu veà MODE (phaàn sau) Xem theâm veà soá nhôù (phaàn sau) 6 GIÖÕ AN TOAØN CHO MAÙY Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå nghieân cöùu veà sau ! Caån thaän Daáu hieäu naøy thoâng baùo coù theå gaây toån thöông hoaëc hoûng maùy neáu khoâng chuù yù. Pin • Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy, haõy caát vaøo nôi an toaøn, xa taàm tay treû em ñeå traùnh treû em nuoát phaûi. • Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi pin, haõy ñöa ngay ñeán baùc só. • Khoâng ñöôïc saïc pin laïi, haõy laáy pin ra khi bò yeáu. Khoâng ñöôïc boû pin vaøo choã noùng hay ñoát pin. • Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch deã roø ræ vaø hö hoûng caùc vaät ñeå gaàn, coù theå gaây hoûa hoaïn hay thöông tích. • Luoân ñaët pin ñuùng cöïc khi laép vaøo maùy. • Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi trong höôùng daãn. Huûy maùy tính Khoâng ñöôïc huûy maùy tính baèng caùch ñoát boû vì khi laøm theá moät soá linh kieän coù theå gaây noå moät caùch baát ngôø taïo ruûi ro hoûa hoaïn vaø thöông tích. CAÅN THAÄN KHI SÖÛ DUÏNG • Luoân aán phím ON khi söû duïng maùy. • Thaäm chí khi maùy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng, haõy neân thay pin ít nhaát 2 naêm moät laàn. Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. Khoâng ñöôïc ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy. 7 • Pin keøm theo maùy coù theå bò giaûm naêng löôïng trong quaù trình vaän chuyeån vaø baûo quaûn. Vì theá neân thay pin sôùm hôn tuoåi thoï pin. • Pin yeáu coù theå laøm cho noäi dung boä nhôù bò hoûng hoaëc hoaøn toaøn bò maát ñi. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan troïng baèng vaên baûn. • Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy trong moâi tröôøng nhieät ñoä thaùi quaù. Nhieät ñoä quaù thaáp coù theå gaây neân chaäm hieån thò hay hoaøn toaøn khoâng hieån thò vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin. Traùnh ñeå maùy tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi, gaàn cöûa soå, loø söôûi hay baát cöù nôi naøo nhieät ñoä cao. Ñoä noùng coù theå gaây bieán maøu, bieán daïng voû maùy vaø hö hoûng caùc maïch ñieän töû beân trong. • Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo hay ñaët ôû nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå gaây hö hoûng maïch ñieän beân trong. • Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy hay taùc ñoäng maïnh vaøo maùy. • Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn hay nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo vì noù coù theå laøm vaën vaø cong maùy. • Khoâng ñöôïc thaùo thöû maùy ra. • Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi hay vaät nhoïn. • Duøng vaûi meàm, khoâ ñeå lau saïch beân ngoaøi maùy. Neáu maùy bò dô, lau saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaëc trung tính. Vaét thaät raùo tröôùc khi lau saïch. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát pha sôn, ben zen hay caùc trôï chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy. Neáu laøm nhö vaäy seõ maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy. TRÖÔÙC KHI SÖÛ DUÏNG MAÙY TÍNH Môû naép maùy Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc saùu loã ñinh oác) duøng ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naép ra. 8 Ñeå maët phím quay leân, ñaët naép phía döôùi vaø ñaåy leân cho saùt laïi. Môû vaø taét maùy AÁn AÁn ñeå môû maùy (OFF) ñeå taét maùy Chænh ñoä töông phaûn AÁn (SETUP) 6 (W CONT X) Maøn hình chænh ñoä töông phaûn hieän leân. Duøng phím W, X ñeå chænh ñoä saùng toái. Khi ñaït möùc ñoä vöøa yù thì aán AC CONTRAST LIGHT [W] DARK [X] Cuõng coù theå chænh ñoä töông phaûn baèng W, X khi menu MODE hieän leân Ghi chuù : Khi chænh ñoä töông phaûn maø khoâng thaáy hieäu öùng treân maøn hình laø pin ñaõ yeáu, haõy thay pin ngay. Maøn hình hieån thò Maøn hình LCD coù 31 × 96 ñieåm ñeå hieän caùc kí hieäu. Kí hieäu hieån thò Ví duï : CMPLX D 9 Kí hieäu YÙ nghóa S Vöøa aán phím SHIFT. Neáu aán tieáp moät phím khaùc nöõa thì kí hieäu naøy laën A Vöøa aán phím ALPHA. Neáu aán tieáp moät phím khaùc nöõa thì kí hieäu naøy laën M Coù soá nhôù M ñöôïc duøng STO Vöøa aán SHIFT STO (chuaån bò nhaäp giaù trò vaøo teân bieán) RCL Vöøa aán phím RCL (chuaån bò goïi giaù trò ñaõ gaùn tröôùc) STAT Ñang ôû mode thoáng keâ STAT CMPLX Ñang ôû mode soá phöùc MAT Ñang ôû mode ma traän VCT Ñang ôû mode vectô D Maëc ñònh ñôn vò ño goùc laø ñoä R Maëc ñònh ñôn vò ño goùc laø radian G Maëc ñònh ñôn vò ño goùc laø grad FIX Coù choïn soá chöõ soá leû thaäp phaân SCI Coù choïn soá chöõ soá hieän leân ôû daïng thaäp phaân Math Ñang ôû daïng math T, S Coù doøng döõ lieäu ôû höôùng ñang chæ Disp Coøn keát quaû tieáp theo Ghi chuù : Vôùi vaøi baøi toaùn phöùc taïp, keát quaû hieän chaäm, trong khi chôø ñôïi pheùp tính ñang thöïc hieän, maøn hình khoâng hieän gì 10 MODE TÍNH TOAÙN VAØ CAØI ÑAËT MAÙY Mode tính toaùn: Yeâu caàu Mode choïn Tính toaùn chung COMP Toaùn soá phöùc CMPLX Thoáng keâ vaø hoài quy STAT Heä ñeám cô soá N BASE – N Giaûi phöông trình EQN Ma traän MATRIX Laäp baûng soá theo bieåu thöùc TABLE Toaùn vectô VECTOR Caùch choïn mode: (1) AÁn ñeå hieän menu 1 : COMP 2 : CMPLX 3 : STAT 4 : BASE – N 5 : EQN 6 : MATRIX 7 : TABLE 8 : VECTOR (2) AÁn soá töông öùng tröôùc teân mode muoán choïn Ví duï : ñeå choïn mode CMPLX, aán 2 Caøi ñaët maùy : AÁn (SETUP) ñeå hieän menu caøi ñaët cho tính toaùn vaø hieån thò. Maøn hình goàm hai trang, chuyeån nhau baèng T S 1 : MthIO 2 : LineIO 3 : Deg 4 : Rad 5 : Gra 6 : Fix 7 : Sci 8 : Norm 11 U V 1 : ab/c 2 : d/c 3 : CMPLX 4 : STAT 5 : Disp 6 : W CONT X (Xem theâm phaàn chænh ñoä töông phaûn khi duøng W CONT X) Xaùc ñònh daïng nhaäp / xuaát Daïng AÁn Math (MthIO) Linear (LineIO) – ÔÛ daïng Math, phaân soá, soá voâ tæ vaø caùc bieåu thöùc ñöôïc ghi gioáng saùch giaùo khoa. – ÔÛ daïng Line, phaân soá vaø caùc bieåu thöùc ñöôïc ghi chung moät doøng. 4 2 + 5 3 D Math S 22 15 Daïng Math 4 5 + 2 DS 3 22 15 Daïng Line Xaùc ñònh ñôn vò ño goùc Ñôn vò choïn 12 AÁn Ñoä (Deg) Radian (Rad) Grad (Gra) Xaùc ñònh daïng soá hieån thò Goùc 90o = goùc π = goùc 100 grad 2 Daïng soá hieån thò AÁn Coù aán ñònh soá chöõ soá leû thaäp phaân (Fix) 0 – 9 Coù aán ñònh soá chöõ soá hieån thò (Sci) 0 – 9 (Norm) 1 (Norm 1) hay 2 (Norm 2) Daïng thöôøng Ví duï hieån thò keát quaû • Fix : Xaùc ñònh tieáp töø 0 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá chöõ soá ôû phaàn leû thaäp phaân. Keát quaû hieån thò ñöôïc ghi troøn ôû soá cuoái Ví duï : 100 ÷ 7 = 14.280 (Fix3) 14.29 (Fix2) • Sci : Xaùc ñònh tieáp töø 0 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá chöõ soá hieän leân. Keát quaû hieån thò ghi troøn ôû soá cuoái Ví duï : 1 ÷ 7 = 1.4286 × 10−1 (Sci 5) 1.429 × 10−1 (Sci 4) • Norm : Coù hai daïng (Norm1, Norm 2) ghi soá × ôû daïng thöôøng trong giôùi haïn aán ñònh, ngoaøi giôùi haïn thì ghi thaønh a × 10n Norm 1 : 10−2 ≤ x < 1010 Norm 2 : 10−9 ≤ x < 1010 Ví duï : 1 ÷ 200 = 5 × 10−3 (Norm1) 0.005 (Norm 2) Xaùc ñònh hieån thò phaân soá vaø hoãn soá Daïng soá hieån thò AÁn Daïng hoãn soá T (ab/c) Daïng phaân soá T (d/c) 13 Xaùc ñònh daïng hieån thò soá phöùc Daïng soá hieån thò AÁn Daïng Ñeà–caùc (CMPLX) (a+bi) Daïng toaï ñoä cöïc (CMPLX) (r θ) Xaùc ñònh daïng hieån thò baûng thoáng keâ Thao taùc sau laøm hieän hay maát coät taàn soá Daïng hieån thò AÁn Hieän coät taàn soá (STAT) (ON) AÅn coät taàn soá (STAT) (OFF) Xaùc ñònh daïng hieån thò daáu caùch phaàn leû soá thaäp phaân Daïng hieån thò AÁn Daáu chaám (Dot) (Disp) (Dot) Daáu phaåy (Comma) (Disp) (Comma) Söï xaùc ñònh naøy chæ coù taùc duïng ôû doøng keát quaû. Khi nhaäp vaãn phaûi duøng daáu chaám (.) ñeå ngaên caùch phaàn nguyeân vaø phaàn leû thaäp phaân. Caøi ñaët ban ñaàu Thöïc hieän thao taùc sau ñeå laäp caøi ñaët ban ñaàu (CLR) (SETUP) (Yes) Chi tieát caøi ñaët Mode Daïng xuaát/nhaäp Ñôn vò goùc Hieån thò soá Hieån thò phaân soá Daïng soá phöùc Hieån thò thoáng keâ Daáu caùch phaàn leû thaäp phaân • Muoán boû qua caøi ñaët, aán (Cancel). 14 Traïng thaùi ban ñaàu COMP MathIO Ñoä Norm 1 d/c a+bi OFF Dot (.) NHAÄP BIEÅU THÖÙC VAØ GIAÙ TRÒ Nhaäp bieåu thöùc tính theo ñònh daïng chuaån Maùy cho pheùp nhaäp bieåu thöùc tính nhö ghi treân giaáy roài aán ñeå thöïc hieän. Maùy töï ñoäng thöïc hieän theo thöù töï öu tieân cuûa caùc pheùp coäng, tröø, nhaân, chia, haøm soá vaø daáu ngoaëc. Ví duï : 2 (5+4)–2×(–3) = LINE 2 5 4 2 3 2(5 + 4) − 2 × (−3) 24 Nhaäp haøm coù daáu ngoaëc Khi nhaäp caùc haøm sau thì coù daáu môû ngoaëc töï ñoäng ñi keøm. Khi nhaäp bieán xong ta phaûi ñoùng ngoaëc sin( , cos( , tan( , sin −1 ( , cos−1 ( , tan −1 ( , sinh( , cosh(, tanh( , sinh −1 ( , cosh −1 ( , tanh −1 ( , log( , ln( , e^ ( , 10^ ( , ( , 3 ( , Abs( , Pol( , Re c( , ∫ ( , d / dx( , ∑ ( , P( , Q( , R( , arg( , Conjg( , Not( , Neg( , det( , Trn( , Rnd( . Ví duï : sin 30 = LINE AÁn sin 30 Sin(30) D S 0.5 Ghi chuù : Thao taùc naøy coù khaùc trong daïng Math (xem nhaäp trong daïng Math) Boû qua daáu nhaân Ta coù theå boû qua (khoûi aán) daáu nhaân (×) trong caùc tröôøng hôïp sau • Tröôùc daáu môû ngoaëc : 2×(5+4) chæ ghi 2(5+4) … • Tröôùc haøm coù môû ngoaëc : 2×sin(30) chæ ghi 2sin(30)… 15 • Tröôùc kí hieäu môû ñaàu (goàm caû daáu soá aâm) : 2×h123 chæ ghi 2h123 • Tröôùc teân bieán, haèng hay soá ngaãu nhieân : 2×A, 2×π … chæ ghi 2A, 2π … Ghi chuù quan troïng : Maùy ES khoâng daønh öu tieân cho pheùp nhaân taét neân neáu ghi 3÷2A thì maùy hieåu laø 3÷2×A vaø thöïc hieän töø traùi sang phaûi (khaùc vôùi moät soá hoï maùy khaùc) Ví duï : Ghi 3÷2π thì maùy ES hieåu 3 π = 4.71238898 2 Daáu ñoùng ngoaëc cuoái cuøng cuûa bieåu thöùc 3÷2×π = Moät hay nhieàu daáu ñoùng ngoaëc cuoái cuøng (seõ aán theå boû qua (khoûi aán). tieáp theo) coù Hieän bieåu thöùc daøi Maùy coù theå hieån thò toái ña 14 kí töï. Khi nhaäp kí töï thöù 15 thì bieåu thöùc bò ñaåy qua traùi vaø coù daáu W hieän leân beân traùi (chöùng toû beân traùi coøn coù kí töï). Khi ñöa con troû veà traùi neáu laøm khuaát kí töï beân phaûi thì beân phaûi coù hieän daáu X. Soá löôïng kí töï nhaäp (Byte) • Ta coù theå nhaäp toái ña 99 byte cho bieåu thöùc ñôn. Cô baûn moãi phím laø moät byte, moãi haøm goàm hai phím aán nhö sin −1 ) laø moät byte. Trong daïng Math moãi maãu ghi söû (aán duïng hôn 1 byte (xem theâm phaàn nhaäp daïng Math). • Thoâng thöôøng con troû laø vaïch ñöùng hay ngang nhaáp nhaùy ôû doøng bieåu thöùc. Khi coøn 10 kí töï trôû xuoáng thì con troû chuyeån thaønh hình vuoâng ñeå baùo cho bieát. Gaëp daáu hieäu baùo naøy cuûa . con troû haõy keát thuùc nhaäp taïi ñieåm thích hôïp vaø aán Chænh söûa bieåu thöùc Nhìn vaøo bieåu thöùc nhaäp, neáu thaáy sai ta coù theå chænh söûa baèng caùch ghi cheøn hay ghi ñeø 16 Ghi cheøn hay ñeø khi nhaäp ÔÛ cheá ñoä ghi cheøn, kí töï môùi ñöôïc cheøn beân traùi con troû. ÔÛ cheá ñoä ñeø, kí töï môùi aán seõ thay theá kí töï taïi con troû. Maëc ñònh laø cheá ñoä cheøn, ta coù theå ñoåi sang cheá ñoä ñeø neáu caàn. • ÔÛ cheá ñoä cheøn con troû döïng ñöùng (|), ôû cheá ñoä ñeø con troû naèm ngang ( ). • Maëc ñònh ban ñaàu ôû Line laø cheá ñoä cheøn, ta coù theå thay ñoåi (INS). baèng caùch aán • Trong daïng Math, ta chæ coù theå ôû cheá ñoä cheøn, aán (INS) cuõng khoâng sang ñöôïc cheá ñoä ñeø (Xem theâm phaàn giaù trò cuûa haøm). • Maùy töï ñoäng thay ñoåi sang cheá ñoä cheøn khi ta thay ñoåi daïng xuaát/nhaäp töø Line sang Math. Thay ñoåi kí töï vaø haøm vöøa nhaäp Ví duï : chænh söûa töø 369 × 13 thaønh 369 × 12 LINE 369 13 D 369 × 13| D 369 × 1| D 369 × 12| Xoùa kí töï vaø haøm khi nhaäp Ví duï : chænh söûa töø 369 × × 12 thaønh 369 × 12 LINE cheá ñoä ñeø 369 12 D 369 × ×12| D 369 ×× |12 17 D 369 ×|12 Cheá ñoä ñeø : 12 369 D 369 ×× 12 _ D 369 ×× 12 D 369 × 12 Chænh pheùp tính Ví duï : chænh söûa töø cos(60) thaønh sin(60) LINE cheá ñoä cheøn cos 60 ) D cos(60)| D 60) D sin(|160) Cheá ñoä ñeø : 60 D cos(60) _ D c os(60) D sin(60) 18 Nhaäp cheøn vaøo pheùp tính Duøng cheá ñoä cheøn cho thao taùc naøy. Duøng phím con troû ñeán nôi caàn cheøn roài aán kí töï muoán cheøn. hay ñöa Hieån thò choã sai Khi aán maø thaáy maùy baùo loãi, aán choã coù loãi, ta chænh söûa ngay , con troû seõ hieän ngay Ví duï : Khi ñònh aán 14÷10×2 = maø laïi aán sai 14÷0×2 = Thao taùc naøy trong cheá ñoä cheøn nhö sau LINE 14 0 AÁn hay 2 D Math ERROR [AC] : Cancel [W][X] : Goto D 14 ÷ 0| ×2 ↑ choã coù loãi 1 D 14 ÷ 0|0 × 2 D 14 ÷ 10 × 2 2.8 Neáu aán thì pheùp toaùn bò xoùa. Nhaäp ôû daïng Math Khi nhaäp ôû daïng Math, ta coù theå cho nhaäp vaø hieån thò phaân soá vaø moät vaøi haøm soá gioáng nhö trong saùch. Ghi chuù : • Vaøi bieåu thöùc hay kí hieäu coâng thöùc lôùn hôn moät doøng. Chieàu cao toái ña coù theå ñeán hai maøn hình (31 ñieåm × 2). Vöôït quaù giôùi haïn naøy, khoâng nhaäp ñöôïc. 19 • Coù theå gheùp haøm vaø daáu ngoaëc ñôn vaøo. Neáu gheùp haøm vaø ngoaëc ñôn quaù nhieàu thì maùy khoâng thöïc hieän ñöôïc, gaëp tröôøng hôïp naøy phaûi chia pheùp tính thaønh caùc phaàn nhoû ñeå tính rieâng. Nhaäp haøm soá vaø kí hieäu trong daïng Math • Coät Byte cho bieát soá byte söû duïng trong boä nhôù Haøm hoaëc kí hieäu Phaân soá Phím aán 9 ª ⎛ ⎜ª ⎝ Hoãn soá log a b Byte ª ⎞ ⎟ ⎠ 13 logª 6 ª 10^ x log (10 ) 4 ª e^ x ln (e ) 4 ª Caên baäc hai 4 Caên baäc ba ª (3 ª) (x 3 ) , Bình phöông, laäp phöông 9 4 Nghòch ñaûo Luõy thöøa 5 xª 4 Caên soá Tích phaân Giaù trò ñaïo haøm Tính toång Giaù trò tuyeät ñoái Ngoaëc ñôn 20 xª ∫ (ª ) 9 8 ª ∫ ⎛ d ⎞ ª⎜ ⎟ª ⎝ dx ⎠ logª ⎛ ⎜⎜ ⎝ ⎞ ∑ ª ⎟⎟ = hyp (Abs) (hoaëc) 6 8 ⎠ 4 1 Caùc ví duï nhaäp ôû daïng Math • Nhöõng thao taùc sau ñöôïc duøng trong daïng Math. • Phaûi chuù yù ñeán vuøng aûnh höôûng (do kích thöôùc) cuûa con troû hieån thò treân maøn hình khi nhaäp döõ lieäu trong daïng Math. Ví duï 1 : Nhaäp 23 + 1 MATH 2 xª 3 D Math D Math D Math D Math 23 | 1 23 + 1| Ví duï 2 : Nhaäp 1 + 2+3 MATH + ª 2 1 + 2| 3 1 + 2 + 3| ⎛ ⎝ Ví duï 3 : Nhaäp ⎜ 1 + 2 2⎞ ⎟ ×2 = 5⎠ D Math S 2 MATH ª 1 2 5 2⎞ ⎛ ⎜1 + ⎟ × 2 5 ⎝ ⎠ 2 98 25 • Khi aán vaø nhaän keát quaû trong daïng Math, moät phaàn cuûa bieåu thöùc khi nhaäp vaøo coù theå bò che khuaát. Neáu caàn xem laïi bieåu thöùc ñaõ nhaäp vaøo, aán vaø sau ñoù aán 21 Theâm kí hieäu vaøo bieåu thöùc tính Trong daïng Math, coù theå ñöa moät bieåu thöùc ñaõ nhaäp (kí hieäu, bieåu thöùc coù daáu ngoaëc, v. v..) vaøo trong moät haøm Ví duï : Ñöa (2 + 3) cuûa bieåu thöùc 1 + (2 + 3) + 4 vaøo trong MATH D Math 1 + (2 + 3) + 4 Di chuyeån con troû ñeán ñaây SHIFT D 1 + (2+3)+4 (INS) Math Xem hình daïng con troû thay ñoåi ôû ñaây ↑ AÁn D ª 1+ Math (2 + 3) + 4 (nhoùm (2+3) ñöôïc ñöa vaøo daáu ) • Neáu con troû ñang ôû beân traùi cuûa moät giaù trò ñaëc bieät hay phaân soá (coù daáu môû ngoaëc) thì caû khoái naøy ñöôïc ñöa vaøo haøm ñöôïc duøng. • Neáu con troû ôû beân traùi cuûa moät haøm thì haøm naøy ñöôïc ñöa vaøo kí hieäu chöùc naêng ñöôïc duøng. Bieåu thöùc goác 1 + |(2 + 3) + 4 Haøm Phaân soá Phím aán ª 1+ log a b logª Caên soá xª 22 Bieåu thöùc taïo môùi (ª ) | (2 + 3) +4 1 + log| ((2 + 3)) + 4 1+ | (2 + 3) + 4
- Xem thêm -