Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng hsmo'05

 • Số trang: 119 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 488 |
 • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 Ch−¬ng 1 Giíi thiÖu 1.1 Lêi nãi ®Çu HsMo’05 lµ s¶n phÈm phÇn mÒm cña c«ng ty tin häc Hµi Hoµ. §©y lµ ch−¬ng tr×nh trî gióp tÝnh to¸n khèi l−îng ®µo ®¾p má. S¶n phÈm ®−îc sö dông víi c¸c menu lÖnh vµ giao diÖn chñ yÕu qua hép tho¹i b»ng tiÕng ViÖt gióp cho viÖc sö dông HsMo’05 rÊt dÔ dµng. HsMo’05 ®−îc cµi ®Æt trong m«i tr−êng AutoCAD2005 vµ CAD Map víi c¸c chøc n¨ng chÝnh sau ®©y: • TÝnh to¸n khèi l−îng ®µo ®¾p má than dùa vµo m« h×nh ®Þa h×nh ®Çu kú, cuèi kú, kÕ ho¹ch. Theo ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t. • TÝnh to¸n khèi l−îng ®èng theo ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t. • C«ng thøc tÝnh to¸n: theo c«ng thøc Trung b×nh céng hoÆc theo c«ng thøc Trung b×nh nh©n. • MÆt c¾t thÓ hiÖn §−êng ®Çu kú, cuèi kú vµ ®−êng kÕ ho¹ch (nÕu cã). • L−u ®−îc c¸c kú ®Þa h×nh trªn mÆt c¾t trong mét quý, n¨m... • Ngoµi ra HsMo’05 cung cÊp cho ng−êi sö dông c¸c lÖnh phô trî ®Ó trî gióp cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ má ... • HsMo’05 kÕt hîp víi d÷ liÖu lé vØa tÝnh to¸n khèi l−îng than. • LÊy d÷ liÖu VØa xuÊt ra tõ phÇn mÒm Geo Map’05, ®Ó tÝnh to¸n khèi l−îng theo ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng. • HsMo’05 phôc vô trî gióp c«ng t¸c tÝnh to¸n khèi l−îng ®µo ®¾p. Chóng t«i hy väng r»ng HsMo’05 sÏ ®−îc øng dông phæ biÕn vµ hiÖu qu¶ cho ng−êi sö dông nã. HsMo’05 ch¾c ch¾n cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. C«ng ty tin häc Hµi hoµ rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña Ng−êi sö dông ®Ó HsMo’05 ngµy cµng ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu thùc tÕ ®ang ®Æt ra hiÖn nay trong c«ng t¸c tÝnh to¸n khèi l−îng. Xin tr©n träng c¶m ¬n! C«ng ty tin häc Hµi Hoµ Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 1.2 Cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh 1.2.1 CÊu h×nh tèi thiÓu §Ó sö dông Geo Map’05 ®ßi hái. • PhÇn cøng cña PC cÇn: - M¸y Pentium IV hoÆc cao h¬n. - Bé nhí RAM tèi thiÓu 256 MB. - Dung l−îng æ cøng cßn 1GB trë lªn. • ThiÕt bÞ ngo¹i vi muèn in ra ph¶i cã. - M¸y vÏ Khæ A0, A1. • PhÇn mÒm hÖ thèng: - Cµi ®Æt Window9X WINDOWS2000, WIN XP… - PhÇn mÒm thiÕt kÕ AutoCAD2005. - Cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh tiÕng ViÖt VIETKEY. - PhÇn mÒm Geo Map’05 gåm cã: - §Üa CDROM cµi ®Æt phÇn mÒm Geo Map’05 (trong bé cµi Harmony CAD Product). - Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông. - Kho¸ cøng sö dông b¶n quyÒn. Khi ch¹y ch−¬ng tr×nh ph¶i cã kho¸ cøng. - PhiÕu b¶o hµnh phÇn mÒm. - Trong qu¸ tr×nh sö dông cã g× v−íng m¾c kh¸ch hµng ®−îc hç trî qua ®iÖn tho¹i hoÆc E-Mail. 1.2.2 C¸c b−íc cµi ®Æt • Cµi ®Æt AutoCAD2005. Sau khi cµi ®Æt AutoCAD2005, trªn mµn h×nh Desktop xuÊt hiÖn biÓu t−îng cña ch−¬ng tr×nh. • TiÕn hµnh cµi ®Æt phÇn mÒm Hµi hoµ: C¾m kho¸ vµo cæng m¸y in Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 2 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 Xem sè kho¸ cøng vµ sè CODE cña kho¸ phÇn mÒm t¹i biªn b¶n bµn giao vµ b¶o hµnh phÇn mÒm. VÝ dô: Sè kho¸ cøng lµ 10 E47D6C Sè CODE lµ 1T4Q6P7B-1I567P4E Chó ý: Khi vµo sè CODE ph¶i nhÊn phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm ®Ó nhËp ký tù in hoa. • Cµi ®Æt HsMo’05. C¸ch 1: Sau khi khëi ®éng m¸y tÝnh xong, b¹n chän START --> RUN --> BROWSE --> Chän th− môc l−u g÷i ch−¬ng tr×nh Harmony CAD – Products (cã thÓ tõ th− môc l−u trong m¸y tÝnh, cung cã thÓ chän tõ ®Üa CDROM) Chän Harmony CAD – Products -> Setup.exe --> Open --> OK vµ ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu tiÕn hµnh cµi ®Æt. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 3 C«ng ty Hµi hoµ Chän 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 chän Chän tiÕp Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 4 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 Chän tiÕp Chän Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 5 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 Sau ®ã chän Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 6 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 Sau khi cµi ®Æt xong b¹n chän « Finish ®Ó kÕt thóc cµi ®Æt. Chän Yes m¸y sÏ tù khëi ®éng l¹i 2 lÇn ®Ó nhËn kho¸ cøng. NÕu m¸y kh«ng tù khëi ®éng l¹i 2 lµn th× ng−êi sö dông sÏ khëi ®éng l¹i 2 lÇn. C¸ch 2: më th− môc trong ®Üa CD cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh vµo th− môc C:\ Program files \ Harmony Ltd, còng cã thÓ cµi ®Æt vµo th− môckh¸c nÕu chän BROWSE ®Ó chän th− môc cµi ®Æt vµ trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn tiÕp héi tho¹i cho phÐp b¹n nhËp ®−êng dÉn vµ tªn th− môc cµi ®Æt, sau ®ã chän OK ®−êng dÉn míi sÏ xuÊt hiÖn trong « Destination Folder cña héi tho¹i nhËp th− môc cµi ®Æt. tiÕp theo chän Next --> Next cho tíi khi b¾t ®Çu cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh. 1.2.3 Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh. Trªn mµn h×nh Destop xuËt hiÖn 2 biÓu t−îng. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 7 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 C¾m kho¸ vµo cæng In hoÆc cæng USB tuú thuéc vµo lo¹i kho¸ cøng. Nh¾p ®óp vµo biÓu t−îng Harmony CAD Products Check Active Module.lnk xuÊt hiÖn héi tho¹i Trong ®ã hiÖn toµn bé c¸c Module cã b¶n quyÒn ®· cµi ®Æt theo kho¸ cøng. BËt t¾t viÖc khëi ®éng cïng lóc mét hoÆc nhiÒu ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chuyÓn 0 thµnh 1 t¹i cét KÝch ho¹t øng víi tõng s¶n phÈm. Ta cã thÓ khëi ®éng phÇn mÒm b»ng c¸ch chän Run Module trùc tiÕp trªn héi tho¹i hoÆc khëi ®éng tõ biÓu t−îng Destop. trªn mµn h×nh Khi khëi ®éng ch−¬ng tr×nh trªn mµn h×nh AutoCAD xuÊt hiÖn hép tho¹i ®Ó nhËp m· CODE cña kho¸ trªn biªn b¶n bµn giao Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 8 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 • C¸c b−íc g¸n m· code cña kho¸: + NhËp m· CODE cña kho¸ lÊy tõ biªn b¶n bµn giao t¹i « Activation Code (VÝ dô: 1T4Q6P7B-1I567P4E _ NhËp b»ng ch÷ in hoa) + NhÊn phÝm OK ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh + Tr−êng hîp khëi ®éng lÇn sau ch−¬ng tr×nh kh«ng b¾t buéc ph¶i nhËp m· CODE cña kho¸ n÷a + KÕt thóc qu¸ tr×nh cµi ®Æt 1.2.4 Cµi ®Æt Fonts tiÕng viÖt. Sau khi cµi xong ch−¬ng tr×nh b¹n ph¶i cµi ®Æt Fonts tiÕng ViÖt ABC trong Windows 98 trë lªn hoÆc Vietkey trong Windows NT, Windows 2000, WinXP. NÕu trªn menu cña ch−¬ng tr×nh kh«ng hiÖn tiÕng viÖt. §èi víi Windows98 th−êng b¹n t¹m tho¸t khái windows98 vµo MSDOS sau ®ã t×m th− môc ABC -->chän ba Fonts: SSERIFE.fon, VGASYS.fon, VGAFIX.fon vµ copy chóng sang th− môc FONTS cña Windows98 (Cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c nµy tr−íc khi cµi HSMO3.5). Tr−êng hîp më HSMO3.5 ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh menu lÖnh hoÆc c¸c hép tho¹i cña HSMO3.5 vÉn kh«ng cã tiÕng ViÖt. B¹n h·y kiÓm tra b»ng c¸ch: Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 9 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 -Chän start --> settings -->control panel --> display --> settings --> advanced --> General -->Chän small fonts. Sau ®ã lÇn l−ît chän Apply ->OK ®Ó tho¸t khái hép tho¹i settings. §Ó sö dông tiÕng ViÖt t¹i dßng nh¾c lÖnh command, b¹n chän menu Tools trong menu cña AutoCAD --> Preference --> display --> fonts --> text -->fixedsys -->OK --> Apply --> OK. §èi víi WinXP, NSD ph¶i cµi ®Æt Font Vietkey 2000Full (Font ABC kh«ng phï hîp víi m«i tr−êng WinXP) Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh ra ngoµi mµn h×nh Desktop, nh¸y chuét ph¶i chän Properties. XuÊt hiÖn hép tho¹i Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 10 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 BÊm vµo nót Advanced ®Ó khai b¸o Font tiÕng viÖt XuÊt hiÖn hép tho¹i Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 11 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 LÇn l−ît nh¸y vµo Message Text, Message Box, Window Text, Normal, Active Window vµ lÇn l−ît chän Font MS Sans Serif t¹i hép Font. NhÊn phÝm OK ®Ó kÕt thóc ®Æt Font tiÕng viÖt Tr−êng hîp kh«ng lªn tiÕng viÖt t¹i dßng Command cña AutoCAD 2002. Ph−¬ng ph¸p xö lý nh− sau B−íc 1. Ch¹y File VN_SysFonts companyname trªn ®Üa CD_Rom cña phÇn mÒm Hµi hoµ. Sau ®ã khëi ®éng l¹i Windows B−íc 2. Khëi ®éng phÇn mÒm Hµi hoµ Vµo menu Tools/Options… Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 12 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 XuÊt hiÖn hép tho¹i Vµo Tab Display råi nhÊn vµo « Fonts… ®Ó ®Æt Font + Chän Font Fixedsys råi nhÊn « Apply & Close + KÕt qu¶: Trªn dßng Command xuÊt hiÖn tiÕng viÖt Ch−¬ng 2 khai b¸o d÷ liÖu ch−¬ng tr×nh Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 13 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 §Ó gióp cho c«ng viÖc tÝnh to¸n khèi l−îng, lËp b¶ng biÓu vµ thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng mÆt c¾t th× ta cµi ®Æt mét sè th«ng sè ban ®Çu. 2.1 Cµi ®Æt cÊu h×nh ch−¬ng tr×nh Chøc n¨ng: Dïng ®Ó cµi ®Æt th«ng sè cho c¸c ®èi t−îng nh−: trôc mÆt c¾t, mÆt c¾t, lé vØa, mÉu b¶ng... C¸ch thùc hiÖn: LÖnh: HS_TRUCMC_SET Menu: TÝnh bèc xóc /Cµi ®Æt cÊu h×nh ch−¬ng tr×nh. XuÊt hiÖn héi tho¹i: 2.1.1 C¸c tham sè lËp hÖ mÆt c¾t. Khai b¸o c¸c th«ng sè cho mÆt c¾t. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 14 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 9 líp (HS_MATCAT): dïng ®Ó chøa mÆt c¾t. NSD cã thÓ gâ trùc tiÕp tõ bµn phÝm hoÆc dïng chuét chän tªn líp ®· khai b¸o tr−íc ®ã tõ lÖnh Format / Layer. 9 MÇu ®−êng ®Çu kú: Quy ®Þnh mµu ®−êng ®Çu kú trªn mÆt c¾t. 9 MÇu ®−êng cuèi kú: Quy ®Þnh mµu ®−êng cuèi kú trªn mÆt c¾t. 9 MÇu ®−êng kÕ ho¹ch: Quy ®Þnh mµu ®−êng kÕ ho¹ch trªn mÆt c¾t. 9 Cao ch÷ trªn mÆt c¾t: Quy ®Þnh chiÒu cao ch÷ trªn mÆt c¾t. 2.1.2 C¸c quy ®Þnh vÒ lé vØa. Khai b¸o c¸c th«ng sè cho lé vØa. 9 MÇu ®−êng lé vØa trªn b¶n ®å: Quy ®Þnh mµu ®−êng lé vØa trªn b¶n ®å. 9 Líp lé vØa trªn mÆt c¾t: Quy ®Þnh layer chøa c¸c ®èi t−îng lé vØa trªn mÆt c¾t. 9 Líp ®iÓm lé vØa trªn mÆt c¾t: Quy ®Þnh layer chøa c¸c ®èi t−îng ®iÓm lé vØa trªn mÆt c¾t. 9 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt c¾t theo cét: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét. 9 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt c¾t theo hµng: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 15 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 2.1.3 C¸c quy ®Þnh vÒ trôc mÆt c¾t vµ lËp kÕ ho¹ch khai th¸c. Khai b¸o c¸c th«ng sè cho truc mÆt c¾t vµ c¸c ®−êng kÕ ho¹ch 9 Líp ®−êng bao c¸c l«: Lµ layer chøa ®−êng bao l« tÝnh khèi l−îng. 9 Líp Trôc mÆt c¾t: Lµ layer chøa Trôc mÆt c¾t tÝnh khèi l−îng. 9 Líp ®−êng KH: Lµ layer chøa c¸c ®−êng kÕ ho¹ch ®−îc thiÕt kÕ trªn b×nh ®å. 9 Tªn m« h×nh kÕ ho¹ch: Lµ tªn ®−îc ®Æt cho m« h×nh kÕ ho¹ch. 9 Cã dïng ph©n tÝch theo KH: Khi vÏ mÆt c¾t th× thÓ hiÖn ®−êng ®Çu kú, cuèi kú vµ ®−êng kÕ ho¹ch. NÕu bá ®¸nh dÊu th× mÆt c¾t chØ thÓ hiÖn ®−êng ®Çu kú, ®−êng cuèi kú. 2.1.4 Cµi ®Æt tÖp mÉu b¶ng ®Ó kÕt xuÊt ra b¶ng khèi l−îng. ThiÕt lËp c¸c th«ng sè cho b¶ng khèi l−îng. T−¬ng øng víi mçi lo¹i b¶ng ®Ó kÕt xuÊt ra tÖp d÷ liÖu lµ mét tÖp mÉu ®−îc t¹o tõ ACAD. Líp b¶ng biÓu: Líp chøa c¸c b¶ng khèi l−îng ®−îc kÕt xuÊt ra. Sè ch÷ sè thËp ph©n: §é cao hµng: Cao hµng trong b¶ng khèi l−îng ®−îc kÕt xuÊt ra. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 16 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 2.2 §Þnh nghÜa mÉu b¶ng. Chøc n¨ng: §Þnh nghÜa mÉu b¶ng biÓu cÇn kÕt xuÊt nh− mÉu b¶ng tæng khèi (kh«ng than), mÉu b¶ng theo møc (kh«ng than), mÉu b¶ng tæng khèi (cã than), mÉu b¶ng theo møc (cã than), mÉu b¶ng tæng khèi than, mÉu b¶ng theo møc than, mÉu b¶ng tæng hîp c¶ hÖ trôc. C¸ch thùc hiÖn: 2.2.1 T¹o mÉu b¶ng b»ng c¸c ®èi t−îng cña AutoCAD. 9 T¹o tiªu ®Ó cho b¶ng: Lµ tªn tiªu ®Ò ®−îc ®Æt cho b¶ng khèi l−îng. LÖnh: _attdef Menu: Draw / Block / Define Attri Butes… XuÊt hiÖn héi tho¹i: NhËp c¸c thuéc tÝnh nh−: tiªu ®Ó ë Tag vµ Prompt, nhËp kiÓu ch÷ vµ c¨n ch÷, gãc nghiªng ë Text Options, nhËp ®iÓm chÌn ë Insertion Point. Sau khi nhËp xong Ên OK. 9 VÏ mÉu b¶ng: ThÓ hiÖn c¸c dßng, cét trong b¶ng khèi l−îng cÇn kÕt xuÊt ra. LÖnh: LINE Menu: Draw /Line. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 17 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 C¸c ®−êng LINE ng¨n c¸ch c¸c cét trong b¶ng khèi l−îng. X¸c ®Þnh khæ giÊy cÇn in ra VÝ dô: in ra khæ A4 däc theo chiÒ giÊy th× vÏ ®−êng LINE cã kho¶ng c¸ch <= 197 vµ trong ®ã ®−îc chia ra c¸c cét nh−: Tªn mÆt c¾t, Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mÆt c¾t, diÖn tÝch, thÓ tÝch ®Êt ®¸, thÓ tÝch than… C¸c ch÷ ë trong b¶ng ®−îc ®¸nh b»ng lÖnh Text, Mtext hoÆc Dtext. Giíi h¹n gi÷a c¸c cét M.c¾t, kho¶ng c¸ch lµ ®−êng LINE. 2.2.2 §Þnh nghÜa mÉu b¶ng tõ c¸c ®èi t−îng cña AutoCAD ®· t¹o ë trªn. 9 §Þnh nghÜa mÉu b¶ng tæng hîp. LÖnh: HS_TBDEF_SUM. Menu: TÝnh bèc xóc / §Þnh nghÜa mÉu b¶ng / MÉu b¶ng tæng hîp. Chän cét: Chän vµo ®−êng LINE xuÊt hiÖn héi tho¹i. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 18 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 G¸n c¸c thuéc tÝnh cho b¶ng khèi l−îng ®ã. VÝ dô: chän vµo ®−êng LINE ë cét M.c¾t ë b¶n vÏ th× ë trong §Þnh nghÜa khèi ®Çu b¶ng chän tr−êng lµ Tªn mÆt c¾t vµ c¸c cét thuéc tÝnh cho M.c¾t ®ã nh− C«ng thøc, c¨n chØnh, s¾p xÕp… Xong th× nhÊn ChÊp nhËn. T−¬ng tù ®Þnh nghÜa cho c¸c cét kh¸c trong b¶ng cho ®Õn hÕt. Vµo File / Save ghi ra file mÉu. 9 §Þnh nghÜa mÉu b¶ng theo møc. LÖnh: HS_TBDEF_LEVEL. Menu: TÝnh bèc xóc / §Þnh nghÜa mÉu b¶ng / MÉu b¶ng theo møc. Chän cét: Chän vµo ®−êng LINE xuÊt hiÖn héi tho¹i. G¸n c¸c thuéc tÝnh cho b¶ng khèi l−îng ®ã. VÝ dô: chän vµo ®−êng LINE ë cét Møc tÝnh ë b¶n vÏ th× ë trong §Þnh nghÜa khèi ®Çu b¶ng chän tr−êng lµ Møc tÝnh vµ c¸c cét thuéc tÝnh cho Møc tÝnh ®ã nh− C«ng thøc, c¨n chØnh, s¾p xÕp… Xong th× nhÊn ChÊp nhËn. T−¬ng tù ®Þnh nghÜa cho c¸c cét kh¸c trong b¶ng cho ®Õn hÕt. Vµo File / Save ghi ra file mÉu. Sau ®ã vµo Cµi ®Æt cÊu h×nh ch−¬ng tr×nh ®Ó ®Æt mÉu b¶ng khèi l−îng cÇn kÕt xuÊt ra. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 19 C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1 2.3 Khai b¸o c¸c lo¹i than. LÖnh: HS_LOAI_THAN Menu: TÝnh bèc xóc / Khai b¸o c¸c lo¹i than. XuÊt hiÖn b¶ng khai b¸o c¸c lo¹i than: NhËp M· lo¹i than: NhËp ch÷ sè tù nhiªn tõ 100 – 1000. Tªn lo¹i than: NhËp tªn cña lo¹i than ®ã. Mµu s¾c: G¸n mµu vµo cho lo¹i than Sau khi khai b¸o xong Ên OK. 2.4 Chän d¹ng thÓ hiÖn ®iÓm lé vØa trªn mÆt c¾t. LÖnh: DDPTYPE Tools bar: Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông HsMo’05 20
- Xem thêm -