Tài liệu Tài liệu hướng dẫn học matlab dành cho môn xử lý ảnh rất hay

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 333 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu hướng dẫn học matlab dành cho môn xử lý ảnh rất hay Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành CHƢƠNG I: TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ MATLAB VÀ GUI I) Cơ bản về Matlab: 1) Giới thiệu chung về Matlab: Matlab là một công cụ tính toán trong kỹ thuật, đặc biệt là các bài toán về ma trận. Matlab còn cung cấp các toolboxes chuyên dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể như xử lý ảnh, xử lý số tín hiệu, neuron, mô phỏng… Matlab cung cấp Image Processing toobox, chuyên về xử lý ảnh. Có thể nói Matlab là một công cụ lợi hại giúp cho việc thực hiện các giải thuật xử lý ảnh nhanh chóng và dễ hiểu. 2) Khởi động Matlab: 2.1) Mở chƣơng trình: -Click vào biểu tượng để mở chương trình. 2.2) Nhập lệnh trong Matlab: - Cửa sổ Command line hiện ra, đây là nơi chúng ta sẽ nhập lệnh và Matlab đưa ra kết quả. - Lệnh sẽ thực hiện ngay và thể hiện kết quả thực thi trên màn hình. Vd: >> 5+3 ans = 8 - Trong nhiều trường hợp ta không muốn thể hiện kết quả thì sau khi gõ lệnh phải thêm dấu “;”. 2.3) Sử dụng công cụ giúp đỡ: -Đánh lệnh help ten_lenh để biết được cách sử dụng và công dụng của ten_lenh. Ví dụ: help convert -Nếu không biết chính xác tên lệnh là gì, ta có thể dùng lệnh lookfor. -Ví dụ: lookfor convert sẽ cho ta danh sách các lệnh có từ convert trong phần trợ giúp. Trang 1 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành 3) Phép toán với vector và ma trận: 3.1) Các toán tử: -Trong Matlab, không cần khai báo biến. Matlab phân biệt biến chữ hoa và thường Ví dụ: A và a là hai biến khác nhau -Các phép toán số học: +,-,*,/,\(chia đảo), ^. -Các toán tử quan hệ :< , <= , > , >= , == , ~= -Các toán tử logic : & , | (or) , ~ (not) -Các hằng : pi 3.14159265 i số ảo j tương tự i eps sai số 2-52 inf vô cùng lớn NaN Not a number 3.2) Làm việc với vector và ma trận: -Trong Matlab, tất cả các đối tượng đều xem là ma trận. Một chữ số là một ma trận 1*1 . Một vector là ma trận một hàng hay một cột. Ví dụ: >> a=[5 10 2;10 2 4; 2 4 5] a= 5 10 2 10 4 2 2 4 5 -Chỉ số : Phần tử ở hàng i cột j của ma trận có kí hiệu là A(i,j). Tuy nhiên ta cũng có thể tham chiếu tới phần tử của mảng nhờ một chỉ số A(k). Ví dụ: A(6) là tham chiếu của A(3,2). -Toán tử “:” là một toán tử quan trọng, xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau Ví dụ: >> 5:10 Trang 2 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành ans = 5 6 7 8 9 10 >> 1:2:10 ans= 1 3 5 7 9  A(:,j) để trích ra cột thứ j của A  A(i,:) để trích ra hàng thứ i  A(k:l,m:n) trích ra ma trận con của A  V(i:j) trích ra một phần vector V Ví dụ: >> A=[2 4 6; 1 3 5; 3 1 4]; >> A(3,:) ans = 3 1 4 -Chuyển vị: Dùng dấu „ để tạo ma trận chuyển vị Ví dụ: >>a=[1 3; 2 4] a= 1 3 2 4 >> a„ ans = 1 2 3 4 -Phép toán số học với ma trận: Cộng, trừ ma trận: >> a=[2 3]; Trang 3 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành >> b=[1 2]; >> a+b ans = 3 5 Nhân hai ma trận: >> a*b„ ans = 8 >> a.*b ans = 2 6 Chia các thành phần của ma trận này cho một ma trận khác: >> a./b ans = 2.0000 1.5000 Lũy thừa của ma trận: >> a.^2 ans = 4 9 >> c=[1 2; 3 4]; >> c^2 ans = 7 10 15 22 -Ma trận đặc biệt:  zeros(m,n): ma trận toàn 0  eye(n):ma trận đơn vị Trang 4 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành  ones(m,n): Ma trận toàn 1 4) Lập trình trong matlab: 4.1) Biểu thức điều kiện: Gần giống trong C -If, else , elseif. -switch( chỉ thực thi duy nhất một nhóm lệnh) 4.2) Vòng lập: -for, while. 5)Hàm m-file:  Hàm m-file là một chương trình con do chúng ta yêu cầu các đối số ngõ vào và có thể trả về đối số ngõ ra  Cú pháp: function[outputArgs]=function_name(inputArgs) -Chú thích(đặt sau dấu %, chú thích sẽ hiện ra khi dùng lệnh help) -Các lệnh. -return; Phải lưu lại với tên giống tên hàm. Ví dụ:Vẽ hàm sau trong khoảng [-10,10] Giải: function f = function1(x) y = 1./((x-0.3).^2+0.01)+1./((x-0.9).^2+0.04)-6 ; Lưu lại với tên function1.m >>fplot(„function1‟,[-10,10]); 6)Vẽ hình trong Matlab: -Matlab cung cấp nhiều hàm để biểu diễn đồ thị 2D và 3D.  plot: vẽ đồ thị 2D  plot3: vẽ đồ thị 3D Trang 5 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành  loglog: vẽ đồ thị các trục là logarit  semilogx, semilogy: vẽ đồ thị với 1 trục là logarit -Sử dụng hàm figure để tạo nhiều cửa sổ hình vẽ -Sử dụng lệnh subplot để vẽ nhiều hình trên một cửa sổ -Hàm chú thích hình vẽ:  title: Nhãn hình vẽ  xlabel, ylabel,zlabel: nhãn các trục.  legend: thêm chú thích vào hình vẽ Ví dụ: x = -pi:.1:pi; y = sin(x); >>plot(x,y) xlabel('t = 0 to 2\pi','Fontsize',16) ylabel('sin(t)','Fontsize',16) title('\it{Gia tri cua sin tu zero den 2 pi}','Fontsize',16) II) Matlab GUI: 1) Giới thiệu:  Gui-là giao diện bằng hình ảnh của chương trình  Gui-bao gồm các nút nhấn, hộp liệt kê, thanh trượt, menu… chúng cung cấp cho người dùng sử dụng một môi trường làm việc thân thiện để họ tập trung vào các ứng dụng của chương trình hơn là đi tìm hiểu cách thức làm việc của chương trình đó. Trang 6 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành  Để mở công cụ tạo Gui : File New GUI  Khi lưu giao diện vừa tạo, Matlab sẽ tạo ra hai file có cùng tên nhưng khác phần mở rộng: - File có phần mở rộng .fig chứa nội dung của giao diện - File có phần mở rộng .m chứa những đoạn mã liên quan đến giao diện Trang 7 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành Trang 8 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành  Khi thiết kế bất cứ thành phần nào của Gui ta cần thiết lập thuộc tính cho thành phần đó.  Để thiết lập các thuộc tính ta có thể chọn mục “ Property Inspector” trên thanh công cụ hoặc right-click vào đối tượng và chọn mục “Inspector Properties”  Hai thuộc tính quan trọng mà ta cần xác lập là “String Property” và “ Tag Property”. - String property : dòng ký tự xuất hiện trên đối tượng. - Tag property : tên của đối tượng.  Khi click chuột vào 1 đối tượng, Matlab sẽ gọi hàm tương ứng với đối tượng đó. Tên của hàm chính là tên của đối tượng cộng với “_Callback” 2) Các hàm thƣờng đƣợc sử dụng trong Gui: Set : Thay đổi giá trị của các thuộc tính của một đối tượng giao diện set(handles.TextBox,‟String‟,str) Get : Truy xuất giá trị của thuộc tính của một đối tượng giao diện get(handles.EditBox,‟String‟)  Ngoài ra còn có các hàm như axes, guide, num2str(), str2num()… Trang 9 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành CHƢƠNG II: CƠ BẢN VỀ ẢNH VÀ CÁC HÀM XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN TRONG MATLAB I) Các kiểu ảnh trong Matlab: 1) Ảnh Index: Ảnh được biểu diễn bởi hai ma trận, một ma trận dữ liệu ảnh X và một ma trận màu (còn gọi là bản đồ màu) map. Ma trận dữ liệu có thể thuộc kiểu uint8, uint16 hoặc double. Ma trận màu là một ma trận kich thước m x 3 gồm các thành phần thuộc kiểu double có giá trị trong khoảng [0 1]. Mỗi hàng của ma trận xác định thành phần red, green, blue của một màu trong tổng số m màu được sử dụng trong ảnh. Giá trị của một phần tử trong ma trận dữ liệu ảnh cho biết màu của điểm ảnh đó nằm ở hàng nào trong ma trận màu. Trang 10 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành 2) Ảnh grayscale: Mỗi ảnh được biểu diễn bởi một ma trận hai chiều, trong đó giá trị của mỗi phần tử cho biết độ sang (hay mức xám) của điểm ảnh đó. Ma trận này có thể một trong các kiểu uint8, uint16 hoặc double. Ảnh biểu diễn theo kiểu này còn gọi là ảnh „trắng đen‟. 3) Ảnh nhị phân: Ảnh được biểu diễn bởi một ma trận hai chiều thuộc kiểu logical. Mỗi điểm ảnh chỉ có thể nhận một trong hai giá trị là 0 (đen) hoặc 1 (trắng) Trang 11 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành 4) Ảnh RGB: Còn gọi là ảnh “truecolor” do tính trung thực của nó. Ảnh này được biểu diễn bởi một ma trận ba chiều kích thước m x n x 3, với m x n là kích thước ảnh theo pixels. Ma trận này định nghĩa các thành phần màu red, green, blue cho mỗi điểm ảnh, các phần tử của nó có thể thuộc kiểu uint8, uint16 hoặc double. Trang 12 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành II) Các phép biến đổi ảnh: 1) Biến đổi Fourier: Phép biến đổi Fourier biểu diễn ảnh dưới dạng tổng của các lũy thừa phức của các thành phần biên độ, tần số, pha khác nhau của ảnh. Nếu f(m,n) là một hàm của hai biến không gian rời rạc m và n, thì biến đổi Fourier hai chiều của f(m,n) được định nghĩa : F (w1,w2)= f (m, n)e jmw1 e jnw 2 m n Nếu f(m,n) biểu diễn độ sáng của ảnh X ở vị trí pixel (m,n) thì F(w1,w2) chính là biến đổi Fourier của ảnh X. Do các dữ liệu trên máy tính được lưu trữ dưới dạng rời rạc, cụ thể là dữ liệu ảnh được tổ chức theo đơn vị pixel nên phép biến đổi Fourier cũng được rời rạc hóa thành biến đổi Fourier rời rạc (DFT). Giả sử hàm f(m,n) chỉ khác 0 trong miền (0<=m<=M-1,0<=n<=N-1), các phép biến đổi DFT thuận và nghịch kích thước M x N được định nghĩa như sau : M 1N 1 F ( p,q) = f (m, n)e m 0n 0 j (2 / M ) pm e j (2 / N ) qn (0<=p<=M-1,0<=q<=N-1) Trang 13 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành M 1N 1 F ( p, q)e j (2 f (m,n) = / M ) pm e j (2 / N ) qn (0<=m<=M-1,0<=n<=N-1) p 0q 0 F(p,q) gọi là các hệ số của biến đổi DFT. Với các ứng dụng trong xử lý ảnh, chúng ta chỉ quan tâm đến các hàm fft2 và ifft2. Cú pháp : F=fft2(X,Mrows,Ncols) f=ifft2(F,mrows,ncols) Nếu ảnh ban đầu có kích thước nhỏ hơn thì Matlab tự động thêm vào các zero pixel trước khi biến đổi. Sau khi thực hiện biến đổi DFT bằng fft2, thành phần DC sẽ nằm ở góc trên bên trái của ảnh. Ta có thể dùng hàm fftshift để dịch thành phần DC này về trung tâm của ảnh. 2) Phép biến đổi DCT: Biến đổi DCT (Discrete Cosine Transform) biểu diễn ảnh dưới dạng tổng của các cosine của các thành phần biên độ và tần số khác nhau của ảnh. Hầu hết các thông tin về ảnh chỉ tập trung trong một vài hệ số của biến đổi DCT, trong khi các hệ số còn lại chứa rất ít thông tin. Biến đổi DCT 2 chiều của một ma trận A kích thước M x N là: M 1N 1 Bpq = Am cos p q p 0q 0 (2m 1) p (2n 1)q cos 2M 2N với 0<=p<=M-1 0<=q<=N-1 M 1N 1 A mn = p q p 0q 0 Bpq cos (2m 1) p (2n 1)q cos 2M 2N với 0<=m<=M-1 0<=n<=N-1 Phép biến đổi DCT thuận và nghịch được thực hiện bằng các hàm dtc2 và idtc2. Các hàm này sử dụng giải thuật dựa theo FFT để tăng tốc độ tính toán. Cú pháp : B=dtc2(A,M,N) A=idtc2(B,M,N) 3) Biến đổi Radon: Phép biến đổi Radon được thực hiện bởi hàm radon trong Matlab, biểu diễn ảnh dưới dạng các hình chiếu của nó dọc theo các hướng xác định. Hình chiếu của một hàm hai biến f(x,y) là tập hợp các tích phân đường. Hàm radon tính các tích phân đường từ nhiều điểm nguồn dọc theo các đường dẫn song song, gọi là các tia chiếu, theo một hướng xác định nào đó. Các tia chiếu này nằm cách nhau 1 pixel. Để biểu diễn toàn bộ ảnh, hàm radon sẽ lấy nhiều hình chiếu song song của ảnh từ các góc quay khác nhau bằng cách xoay các điểm nguồn quanh tâm của ảnh. Trang 14 Báo cáo đồ án ĐTVT1 Biến đổi Radon của f(x,y) tương ứng với góc quay trục y‟ : GVHD : Bùi Minh Thành là tích phân đường của f dọc theo Trong Matlab, biến đổi Radon được tính bằng hàm Radon có cú pháp như sau : [R,Xp] = radon(I,theta) Trang 15 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành Phép biến đổi Radon với nhiều góc thường được hiển thị dưới dạng ảnh. Trang 16 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành III) Các hàm xử lý cơ bản: 1) Đọc và ghi dữ liệu ảnh:  Hàm imread đọc các file ảnh với bất kỳ các định dạng ảnh đã biết hiện nay và lưu lại dưới dạng một ma trận biểu diễn ảnh trong Matlab. Cú pháp : A=imread(filename,fmt)  Hàm imwrite cho phép lưu một ảnh biểu diễn bằng một ma trận trong Matlab thành một file ảnh dưới một trong các định dạng đã biết. Cú pháp : imwrite(A,filename,fmt)  Hàm imfinfo dùng để xem các thông số của một file ảnh nào đó. Cú pháp : imfinfo(filename,fmt) Các thông tin được cung cấp bởi hàm imfinfo là : filename, filemoddate, filesize, format, formatversion, width, height, bitdepth, colortype. 2) Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu, kiểu ảnh: 2.1)Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ảnh: Matlab cung cấp sẵn các hàm thực hiện chuyển kiểu cho các ma trận biểu diễn ảnh, bao gồm : im2double, im2uint8 và im2uint16. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển kiểu giữa các dữ liệu ảnh cần lưu ý một số điều sau:  Khi chuyển từ một kiểu dữ liệu dùng nhiều bit sang một kiểu dữ liệu dùng it bit hơn thì một số thông tin chi tiết về bức ảnh ban đầu sẽ bị mất.  Không phải lúc nào cũng có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu đối với kiểu ảnh indexed, vì các giá trị của ma trận ảnh xác định một địa chỉ trong bản đồ màu chứ không phải là giá trị màu, do đó không thể lượng tử hóa được. 2.2) Chuyển đổi giửa các kiểu ảnh:          Dither : dither(RGB,map) dither(I) Gray2ind : [X,Map] = gray2ind(I,N) [X,Map] = gray2ind(BW,N) Grayslice : x=grayslice(I,N) x=grayslice(I,V) Im2bw : bw=im2bw(I,level) bw=im2bw(x,map,level) bw=im2bw(rgb,level) Ind2gray : i=ind2gray(x,map) Ind2rgb : rgb=ind2rgb(x,map) Mat2gray : i=mat2gray(a,[amin amax]) Rgb2gray : i=rgb2gray(rgb) Rgb2ind : [x, map]=rgb2ind(rgb,n) Trang 17 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành x=rgb2ind(rgb,map) [x,map]=rgb2ind(rgb,tol) 3)Các phép toán số học cơ bản đối với dữ liệu ảnh: Các phép toán số học cơ bản trên các dữ liệu ảnh bao gồm các phép cộng, trừ, nhân và chia. Tuy nhiên, Matlab chỉ hỗ trợ các phép toán này trên kiểu double nên cần thực hiện chuyển đổi kiểu trước khi thực hiện. Để giảm bớt thao tác này, trong IPT có cung cấp các hàm thực hiện các phép toán số học trên ảnh mà có thể chấp nhận bất kỳ kiểu dữ liệu ảnh nào và trả về kết quả thuộc cùng kiểu với các toán hạng. Các hàm này cũng xử lý các dữ liệu tràn một cách tự động.  Imabsdiff : z=imabsdiff(x,y)  Imadd : z=imadd(x,y,out_class)  Imcomplement : im2=imcomplement(im)  Imdivide : z=imdivide(x,y)  Imlincomb : z=imlincomb(k1,a1,k2,a2,…,kn,an,k,out_class)  Immultiply : z=immultiply(x,y)  Imsubstract : z=imsubstract(x,y) 4) Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab: Matlab cung cấp hai hàm hiển thị cơ bản là image và imagesc. Ngoài ra trong IPT cũng có hai hàm hiển thị ảnh khác, đó là imview và imshow.  Hàm image(X,Y,C) hiển thị hình ảnh biểu diễn bởi ma trận C kích thước M x N lên trục tọa độ hiện hành. X, Y là các vector xác định vị trí các pixel C(1,1) và C(M,N) trong hệ trục hiện hành.  Hàm imagesc có chức năng tương tự như hàm image, ngoại trừ việc dữ liệu ảnh sẽ được co giãn để sử dụng toàn bộ bản đồ màu hiện hành.  Hàm imview cho phép hiển thị hình ảnh trên một cửa sổ riêng, nền Java, gọi là image Viewer. Image Viewer cung cấp các công cụ dò tìm và xác định các giá trị pixel một cách linh hoạt.  Hàm imshow cũng tạo một đối tượng đồ họa thuộc loại image và hiển thị ảnh trên một figure. Hàm imshow sẽ tự động thiết lập các giá trị của các đối tượng image, axes và figure để thể hiện hình ảnh. 5) Các phép biến đổi hình học: 5.1) Phép nội suy ảnh: Nội suy là quá trình ước lượng giá trị của một điểm nằm giữa hai pixel có giá trị đã biết. IPT cung cấp 3 phương pháp nội suy ảnh : nội suy theo các lân cận gần nhất, nội suy song tuyến tính và nội suy bicubic. Cả 3 phương pháp đểu thực hiện theo nguyên tắc chung : để Trang 18 Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành xác định giá trị của một pixel ảnh nội suy, ta tìm một điểm trong ảnh ban đầu tương ứng với pixel đó, sau đó giá trị của pixel ở ảnh mới sẽ được tính bằng trung bình có trọng số của một tập các pixel nào đó ở lân cận của điểm vừa xác định, trong đó trọng số của các pixel phụ thuộc vào khoảng cách tới điểm này.  Phương pháp lân cận gần nhất (nearest neighbor) : pixel mới sẽ được gán giá trị của pixel chứa điểm tương ứng của nó trong ảnh ban đầu  Phương pháp song tuyến tính (bilinear interpolation) : pixel mới sẽ được gán là trung bình có trọng số của các pixel trong một lân cận kích thước 2 x 2.  Phương pháp bicubic, pixel mới sẽ được gán là trung bình có trọng số của các pixel trong một lân cận kích thước 4 x 4. 5.2) Thay đổi kích thƣớc ảnh: Hàm imresize cho phép người sử dụng thay đổi kích thước ảnh. Ngoài kích thước ảnh mới, người sử dụng còn có thể xác định phương pháp nội suy sẽ dùng và loại bộ lọc dùng để chống aliasing. Cú pháp : b=imresize(a,m, method) :tạo ảnh gấp m lần ảnh a. b=imresize(a,[mrows mcols],method) b=imresize(a,[mrows mcols],method,N) b=imresize(a,[mrows mcols],method,h) 5.3) Phép quay ảnh: Để thực hiện phép quay ảnh, ta có thể sử dụng hàm imrotate. Ngoài hai thông số cơ bản là ảnh gốc và góc quay, người sử dụng cũng có thể xác định phương pháp nội suy sẽ dùng và kích thước của ảnh mới. Cú pháp : b=imrotate(a,angle,method,Bbox) 5.4) Trích xuất ảnh: Khi cần trích xuất một phần ảnh gốc, ta dùng hàm imcrop.  Xác định cụ thể vị trí của phần ảnh cần trích xuất (dưới dạng hình chữ nhật) Cú pháp : x2=imcrop(x,map,rect) % indexed x2=imcrop(a,rect) % grayscale or RGB trong đó rect=[Xmin Ymin width height]  Sử dụng mouse để chọn phần ảnh cần trích xuất. Ta không cần cung cấp thông số rect, khi thực hiện hàm này, con trỏ sẽ chuyển sang dạng chữ thập, người dùng sẽ kéo chuột để chọn phần ảnh cần trích xuất sau đó thả chuột. Trang 19
- Xem thêm -