Tài liệu TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG Tiếng Anh lớp 6

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61279 tài liệu

Mô tả:

diendantienganh.net Taøi lieäu boài döôõng hoïc sinh gioûi lôùp 6 TENSES Present simple S + V(s-es) (be): am- is- are S + don’t/ doesn’t +V1 S+ am not/ isn’t/ aren’t Present S + am/is/are + V-ing S+am/is/are(not)+V-ing progressive Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, ... Now, at the present, at the moment, at this time, Am/ Is/Are +S+V-ing? Look! Listen, !Be careful!. Hurry up! Do/Does + S+V1? Am/Is/Are + S+…? Give the correct form of these verbs: 1. The sun (set) ……………………………………………………………………………in the West. 2. It usually (rain) ……………………………………………………………………………in the summer. 3. They (build) ……………………………………………………………………………. 4. Bees (make) ……………………………………………………………honey. 5. They (get) ……………………………………………………………………on the scale now. 6. The earth (circle) ………………………………………………………the Sun once every 365 days. 7. Rivers usually (flow) ………………………………………………… to the sea. 8. Don’t worry. I (give) ……………………………him your message when I (see) ………………………… him. 9. Look! Jane (play) ………………………… the guitar. Hurry up! The bus (come) …………………………… . 10. I (not talk) …………………………………………………… to her at present. 11. How often………………………… she (go) ………………………… fishing? - She (go) ……………………………………once a year. 12. .............. your friends (be)………………………… students? -Yes, they (be) .......................... 13. ................ the children (play)………………………………………… in the park at the moment? -No, they aren’t. They (learn) ...................................... to play the piano. 14. …………………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do. 15. My mother (cook) ………………………………………a meal now. She ( cook)…………………… everyday. 16. What……………………… your mother (do)…………………………. at this time? - She (make)………………………………a dress. 17. ............. she often (go)…………………………… to the cinema every weekend? 18. I don’t know. But she always (go) ......................... to the church on Sundays. 19. The students (not be) ........................................... in class at present. 20. She always (wash) .................................... the dishes after meals. 21. I (do) ........................................... an exercise on the present tenses at this moment and I (think) ........................................... that I (know) ........................................... how to use it now. 22. My mother sometimes (buy) ........................................... vegetables at this market. 23. It (rain) ........................................... much in summer. It (rain) ........................................... now. 24. Daisy (cook) ........................................... some food in the kitchen at present. She always (cook) ........................................... in the morning. PARTS OF SPEECH OF WORD FORMS 1 diendantienganh.net I. Danh töø (Nouns): 1. Ñònh nghóa: Danh töø laø nhöõng töø duøng ñeå chæ söï vaät, söï vieäc hoaëc con ngöôøi. 2. Phaân loaïi danh töø: - Danh töø ñeám ñöôïc (countable nouns): book, student, table, ... - Danh töø khoâng ñeám ñöôïc (uncountable nouns): water, grass, information, .... - Danh töø ñôn (simple nouns): war (chieán tranh), bus (xe buyùt), .... - Danh töø keùp (Compound nouns): world peace (hoøa bình theá giôùi), bus station (traïm xe buyùt), .... 3. Chöùc naêng: a. Laøm chuû ngöõ (Subject-): The children go to school every day. b. Laøm taân ngöõ ñoäng töø vaø giôùi töø: (Object): The mother gave a cake to her son c. Laøm boå ngöõ cho chuû ngöõ (Sau keep / seem/ be/ feel/ look) (Complement): He is my best friend. d. Laøm boå ngöõ cho taân ngöõ (Sau call/ select/ name/....) We call him Tom II. Ñaïi töø (Pronouns): 1. Ñònh nghóa: Ñaïi töø laø nhöõng töø duøng thay cho danh töø. 2. Phaân loaïi ñaïi töø: a. Ñaïi töø nhaân xöng (Personal pronouns): coù 2 loaïi: - Ñaïi töø laøm chuû ngöõ: I/ We/ You/ They/ She/ He/ It - Ñaïi töø laøm taân ngöõ: me/ us/ you/ them/ her/ him/ it b. Ñaïi töø chæ ñònh: This/ that/ these/ those c. Ñaïi töø baát ñònh: (Chæ ngöôøi) someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone (Chæ vaät) something, nothing, anything, everything 3. Chöùc naêng: Gioáng danh töø III. Tính töø (Adjectives): 1. Ñònh nghóa: laø töø duøng ñeå mieâu taû hoaëc cho bieát theâm chi tieát veà danh töø . 2. Phaân loaïi: a. Tính töø mieâu taû: SIZE + SHAPE + AGE + COLOR + NATIONAL + MATERIAL . (kích thöôùc + hình daïng + tuoåi + maøu + quoác tòch + chaát lieäu) b. Tính töø sôû höõu: my/ our / your / their / her / his/ its c. Tính töø chæ soá löôïng: much/ little/ few/ a lot of / plenty of / each/ every/ another 3. Chöùc naêng: a. Boå nghóa cho danh töø: A beautiful girl b. Boå nghóa cho ñaïi töø: Something new c. Ñöùng sau keep / seem/ be/ feel/ look... vaøboå nghóa cho chuû ngöõ; He looks happy. d. Ñöùng sau keep /make let + O + Adj vaøboå nghóa cho taân ngöõ. We make our parents happy. IV. Traïng töø (Adverbs): 1. Ñònh nghóa: laø nhöõng töø duøng ñeå dieån taû tính caùch, ñaëc tính, möùc ñoä, ... vaø ñöôïc duøng ñeå boå nghóa cho ñoäng töø, tính töø, traïng töø khaùc hoaëc cho caû caâu. 2. Phaân loaïi: a. Traïng töø chæ theå caùch: well, carefully, quickly, hard, fast b. Traïng töø chæ thôøi gian: early/ late / yet/ now, today, yesterday, before, after, tomorrow... c. Traïng töø chæ möùc ñoä: too much/ too little/ very / extremely/ a lot / nearly 2 diendantienganh.net d. Traïng töø chæ ñòa ñieåm: here/ there/ upstairs/ at home / in the garden... e. Traïng töø chæ söï thöôøng xuyeân: always/ often/ usually/ sometimes/ hardly/ once a week..... 3. Chöùc naêng: a. Boå nghóa cho tính töø: A very beautiful girl b. Boå nghóa cho ñoäng töø: walk slowly; study hard; play well c. Boå nghóa cho traïng töø: walk very slowly; study so hard; play quite well WORD FORM NOUN VERB ADJ PARTICIPLE ADV NOTE 1. Động từ Tính từ Phân từ trạng từ Nghĩa Da nh từ 2. Anger Angry Angrily Giaän 3. Attraction Attract Attractive Attracted Attractively Haáp daãn 4. Beauty Beautify Beautiful Beautifully Ñeïp 5. Business Busy Busily Baän vieäc 6. Care/ ful/ ness Care Careful/ less Carefully/ lessly Caån thaän 7. Center Central Centrally Trung taâm 8. Collection Collect Collective Thu thaäp 9. Curiosity Curious Curiously Toø moø 10. Danger Endanger Dangerous Dangerously Nguy hieåm 11. Death Die Dead 12. Depth (ñoä saâu) Deepen (laøm) Deep Deeply Saâu 13. Difference Differ Different Differently Khaùc nhau Difficult Difficultly Khoù khaên Excitingly Haøo höùng 14. Difficulty 15. Excitement Excite exciting Cheat Excited/ ing 16. Friend/ - ship Friendly 17. Fluency Fluent Fluently Harmful/ less Harmlully/lessly Haïi 19. Happiness Happy Happily Haïnh phuùc 20. Health Healthy Healthily Maïnh khoeû 18. Harm 21. Invention Harm (gaây haïi) Invent Inventory Baïn beø Troâi chaûy Phaùt minh 3 diendantienganh.net 22. Laziness Lazy Lazily Löôøi bieáng 23. Length Lengthen Long Daøi 24. Nation/ ality Nationalize National Nöôùc/ qtòch 25. Nature Naturalize Natural 26. Pollution Pollute 27. Practice Practice Practical 28. Prevention Prevent Preventable 29. Reason Reason Reasonable Reasonably Lyù do Scientific Scientifically Khoa hoïc 30. Science/ Scientist Naturally Polluted Töï nhieân OÂ nhieãm Practically Thöïc haønh Ngaên caûn 31. Strength Strengthen Strong Strongly Maïnh 32. Success Succeed Successful Successfully Thaønh coâng 33. Warmth Warn Warm Warmly AÁm aùp 34. Width Widen Wide Widely Roäng 35. Wonder Wonder Wonderful Wonderfully Kì dieäu IDENTIFICATION OF WORD FORMS I. Choïn danh töø: (ñaàu caâu, sau ñoäïng töø vaø giôùi töø)  A, AN, THE � � THIS/ THAT/ THESE/ THOSE � MY/ OUR / YOUR / THEIR / HER / HIS/ ITS � � EACH/ EVERY, BOTH , NO + NOUN (Danh töø) � FEW, A FEW, LITTLE, A LITTLE, ENOUGH � � SOME/ ANY/ MANY, MUCH, A LOT OF � � THE MOST /BEST.... � II. Choïn tính töø: Tröôùc danh töø, sau linking verbs, 4 diendantienganh.net - ADJ+ NOUN - KEEP / SEEM/ BE/ FEEL/ LOOK + ADJ: A happy girl always smiles. (happiness) - Linking verbs: He’s heavy. ( heaviness) III. Choïn traïng töø: Giöõa chuû ngöõ vaø ñoäng töø / sau ñoäng töø thöôøng, sau taân ngöõ. ñaàu caâu, ... - I have recently received my friend’s letter. - S + ADV + V(thöôøng): - The doctor told me to breathe in slowly. - S + V (+ O) + ADV - Suddenly, he saw an accident. - ADV, S + V IV. Choïn ñoäng töø: ñöùng ngay sau chuû ngöõ: - S + V: - My mother bought a new bike yesterday. V. Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. He feels very …………..............……….………so he talks …………..............………. She looks…………..............……….………in her new coat. He plays soccer …………..............……….……… Nam is always ………….............………. He is on his ……........….……… this week. Mr. Han is a …………..............……….……… driver. He drives …………..............… I live on …………..............……….……… highland in Dalak. Hoa has a fine …………..............……….……… of stamp. His …………..............……….……… helps him successful. AIDS is a………..............……….disease Her parents’ …………..............……….……… makes her very sad. Mai understands me …………..............……….……… There is no …………..............……….……… between my answer and his. We have a lot of …………..............……….……… in learning English. The is an…………..............……….……… football match this afternoon. We are very proud of our………..............………. He speaks English …………..............……….……… If you smoke, it is …………..............……….……… to you. She sent her best wishes for my future…………..............……….……… He does exercise every morning, so he is very…………..............……….……… Exercises …………..............……….………your health. …………..............……….………students don’t often succeed in the tests. . ………..............……….are trying to find out new stars. Nam is very…………..............……….……… and heavy. I don’t like hot weather. I like…………..............……….……… weather Ha Long Bay is a …………..............……….……… Bay. Anger Attract Beauty Business Care Center Collect Curious Danger Death Depth Differ Difficult Excite Friend Fluency Harm Happiness Health Strong Laziness Science Strength Warmth Wonder ADVERB CLAUSES OF TIME & REASON A. ADVERD CLAUSES OF TIME: Laø meänh ñeà traïng ngöõ chæ thôøi gian baét ñaàu caùc lieân töø When, while, after/ before, as (khi), until (ñeán khi ) 5 diendantienganh.net S +V+ When/ while/ after/ before/ as/until + S + V Chæ töông lai: When he comes tomorrow, we will welcome him. Chæ hieän taïi: When it’s hot, I go swimming. / As I come, he is eating. B. ADVERD CLAUSES OF REASON: Laø meänh ñeà traïng ngöõ chæ lyù do hay nguyeân nhaân baét ñaàu caùc lieân töø : because/ since/ as (bôûi vì) S + V + because/ since/ as + S + V Mr. Ba is late because/ since/ as she oversleeps. Because Lan and Ba don’t have a tent, they never go camping. C. Join two sentences into one, use because/ since/ as: 1. Lan and Ba never go camping. , so they don’t have a tent ................................................................................................................................................... 2. I stay at home. It rains. ................................................................................................................................................... 3. Tan is late for school. He misses the bus. ................................................................................................................................................... 4. The weather is fine. We have a picnic on the mountain. ................................................................................................................................................... 5. I don’t have a bike, so I walk. ................................................................................................................................................... 6. Nhan is free, so he flies his kites. ................................................................................................................................................... D. Join two sentences into one, use when/ while/ after/ before/ as/until: 1. It is warm. I go fishing. (when) ................................................................................................................................................... 2. My father is eating. My mother cooks. (while) ................................................................................................................................................... 3. I take a bath first. Then I eat. (before) ................................................................................................................................................... 4. Mr. Quang waits for the farmer. The farmer comes. (until) ................................................................................................................................................... 5. He will come tomorrow. We will welcome him. (When) ................................................................................................................................................... 6. You will go the museum. You will see a lot of valuable pictures. (When) ................................................................................................................................................... ARTICLES A. Maïo töø khoâng xaùc ñònh: A,AN 1. A An : ñöùng tröôùc danh töø ñeám ñöôïc soá ít ñeå giôùi thieäu moät ñieàu gì chöa ñöôïc ñeà caäp hoaëc laàn ñaàu. 2. An : ñöùng tröôùc danh töø baét ñaàu baèng nguyeân aâm. A : ñöùng tröôùc danh töø baét ñaàu baèng phuï aâm. 3. Nhöõng danh töø ,luoân duøng vôùi A 4. Nhöõng danh töø ,luoân duøng vôùi AN Examples A ball is round. I see a boy in the street. an apple, an inkpot, an engineer a book, a pen, house, a man, European, uniform, universal, university, union, eulogy, euphemism hour, heir, herbal, honor 6 diendantienganh.net B. Maïo töø xaùc ñònh: THE Ñöùng tröôùc danh töø ñeám ñöôïc hoaëc khoâng ñeám ñöôïc ôû soá ít hay nhieàu ñeå giôùi thieäu moät ñieàu gì ñaõ ñöôïc ñeà caäp, ñöôïc boå nghóa cuïm giôùi töø with / of + N hay ñieàu maø ai cuõng bieát. The earth is round. (ai cuõng bieát) The boy in the corner is my friend. The sugar on the table is sweet. ( nghóa rieâng bieät) The tigers in Vietnam are in danger. 1. Teân Nhieàu hoà: The great Lakes Caùc ñaïi döông: the Atlantic Ocean Caùc doøng soâng: The red River Caùc vuøng bieån: The red Sea 2. Teân caùc daõy nuùi: the Andes, the rocky mountains 3. Moät vaät/ ngöôøi duy nhaát: the earth, the moon, the sun, the Pope, the sky 4. Teân caùc tröôøng hoïc coù: the School of Florida Teân caùc tröôøng ñaïi hoïc coù: the University of.... Teân caùc tröôøng cao ñaúng coù: the College of.... 5. Soá thöù töï ñöùng tröôùc danh töø: the first World War 6. Teân caùc nöôùc goàm nhieàu töø: the U.S, the U.K 7. Teân caùc nhaïc cuï: the guitar, the piano 8. Teân caùc cuoäc chieán: the Korean war  A or An? The general rule is that we use a before a consonant and an before a vowel: a bowl, a car,a dog, but... an ant, an elephant, an insect, an orange, an urn But, what is important here is not the way a word is written, but the way it sounds. We choose a or an depending on the sound at the beginning of the word and whether it is a vowel sound or a consonant sound. For example, take the word uniform. Although it begins with a vowel - u - when we write it, when we say it the first sound is /y/ which is a consonant: uniform is pronounced ‘/junɪfɔːm/ so we say a uniform One word which is often confused is hotel. Some people pronounce this word as /həʊˈtɛl/ so they would write: a hotel. But other people pronounce this word as /əʊˈtɛl/ and so they would write: an hotel  The Zero Article does not exist. It is a useful term to use when describing how to use articles. Essentially when we talk about the zero article, we mean that we don’t use any article in front of a noun. For example, when we use a noun with a preposition, Khoâng duøng maïo töø xaùc ñònh: THE Tröôùc danh töø khoâng ñeám ñöôïc ôû soá ít/ ñeám ñöôïc ôû soá nhieàu khi noùi ñeân ñaëc ñieåm, chuûng loaïi, gioáng noøi chung chung. Athletes must follow a well- balanced diet. Sugar is sweet. (nghóa chung chung) Tigers like fresh meat. Teân hoà soá ít: Lake Geneva, Lake Erie Chaâu luïc: Europe, Africa, Asia, Australia Teân moät nuùi: Mount Everest, Mount Pinatubo Teân caùc haønh tinh: Venus, Mars, Danh töø tröøu töôïng: freedom, happiness Teân tröôøng hoïc baét ñaàu danh töø rieâng: Quang Trung Secondary School Hung Vuong University, Hong Bang College Soá ñeám ñi sau danh töø: World war one, chapter two Teân caùc nöôùc goàm moät töø: France, Vietnam Teân caùc moân theå thao: baseball, volleyball, soccer Nhöõng töø khoâng bò giôùi haïn nghóa: breakfast, lunch, dinner, church, school, college, home, work, hospital  The definite article doesn't change. It is always the whether the noun is masculine, feminine or neuter, singular or plural. We use the definite article - the when we talk about a singular or plural noun which refers to a particular member of a a group. The woman.The man.The door.The doors. Prior Reference We often use the after the noun has already been mentioned. For example: An Englishman, an Irishman and a Sctosman walk into a pub. The Englishman ordered a bitter; the Irishman ordered a Guiness and the Scotsman ordered a whisky. The first time we mention the noun we use the indefinite article and from then on we use the definite article. Known Reference If both speakers know what they are talking about they can use the even though the noun may not have been mentioned before. In other words, it is implied that the noun has already been mentioned. Excuse me, do you know what the time is? Where's the toilet? In these examples, the speaker assumes that the listener knows what is being talked about. 7 diendantienganh.net we often do not use an article (that is, we just use the noun on its own): I went to school but left my books at home. Mother was in church and father at sea; Grandfather came to dinner later by train and Grandmother managed to escape from prison to join us. When we talk about an institution, we use the zero article. Miscellanous In addition, the is used in the following special circumstances Exceptions include: the Hague; the Matterhorn; the Mall; the White House, the United States of America We use the definite article - the - when we talk about a singular or plural noun which refers to a particular member of a a group. In this example the group is all men; we want to reference a particular man so we say: The man in the hat. Compare this with the indefinite article which refers to any man in the group: A man in a hat. parts of day/night days festivals seasons & months midnight, midday, noon, night Monday, Tuesday Easter Winter, February superlatives ordinals oceans, seas years 1961, 1995, 2000 inventions buildings Buckingham Palace, number 10 titles streets Acacia Avenue, Pall Mall, Sunset Boulevard rivers & canals airports Heathrow, Gatwick public buildings mountains London, New York, Tokyo, Sydney, Cairo Everest, K2, Mont Blanc countries America, Britain, Arabia continents Africa, Asia, America, Europe cities & towns newspapers families countries of union jobs beliefs people magazines games Joe, Mrs Smith Cosmopolitan, Time football, tennis, bar billiards ships mountain chains instruments nationalities the highest, the biggest, the oldest the third man, the sixth wife the Pacific, the Black Sea the wheel, the internal combustion engine the Queen, the President, the chairperson the Thames, the Nile, the Suez the Sheraton, the Red Lion, the Natural History Museum The Independent, The Daily Mirror, The Times the Browns, the Bushes the United States, the United Arab Emirates He is an artist and his wife is a plumber. He is a Buddhist and his wife is an atheist. the Bismarck, the Lusitanian the Alps, the Highlands the piano, the bag pipes He is an American and she is a Swede. COMPARISONS 8 diendantienganh.net A/ So saùnh baèng: (equality) S + V + AS ADJ/ ADV AS + S B/ So saùnh hôn: (Comparatives) S + V + ADJ/ADV- ER + THAN + S2 Tính töø daøi: S + V + MORE + ADJ/ ADV + THAN + S2 Tính töø ngaén: C/ So saùnh nhaát; (Superlatives) S + V + THE ADJ –EST + N. Tính töø daøi: S + V + THE MOST + ADJ + N. Tính töø ngaén: This new house is as expensive as that one. He ran faster than his friends did. Films are more interesting than plays. Ex: He is more intelligent than Peter. Nam is the youngest student in his class Winter is the coldest in the year. Note: - Tính töø ngaén: 1 vaàn vaø 2 vaàn nhö: happy, pleasant, quiet - Tính töø daøi: caùc tính töø 2 vaàn trôû leân nhö : interesting, beautiful, expensive - So saùnh caùc tính töø ñaëc bieät: good → better/ the best; bad → worse/ the worst; little → less/ the least;many → more/ the most; far → farther/ further/ the farthest/ further PREPOSITIONS With IN: the morning, august, summer, 2006, uniform, hospital, bed, the world, debt, prison, English, the center of, the middle of, some ways, addition, Vietnam, London, ink, the past/ future, case With ON: Monday, Saturday morning, holiday, radio, subject, foot, a farm, a chair, the beach, the phone, Christmas Day, the occasion, the south coast of, a picnic, the way to, time, a street, a floor, the right/ left, sale, the corner With AT: 5 o’clock, first, last, present, the moment, 16 years old, the age of (15), home, school, the bus stop, the same time, a party, Mary’s house, the end of, the beginning of, night, least, once, times, work With others: for a week/ fun/ reading/ a walk - from Paris to London, from nine to five- By Nguyen Du, by shooting, by then, by the way, by far, by accident by car/ bus/ taxi/ plane - with smoke, with hands, out of date/ work/ order ADJ+ Prep: amazed, amused, delighted at – afraid of, angry with, bad at, good at, different from, fond to, familiar with, famous for, proud of, interested in, kind to/ of, pleased with, useful for, worried about, similar to, accustomed to VERBS + Prep: borrow from, compare with, crowd into, laugh at, look at/ after/ for/up, prepare for, participate, think of ,prefer...to, succeed.. in, take part in, take care of, tell about, take.. to about, tune into, keep in touch, consist of NOUN + Prep: love for, habit of/ aspect of, sight of, means of, reason for, method of, pair of SOME SENTENCE PATTERNS 1. S + V + Adj/ n ( be, look, keep, seem, taste, sound, become) 2. S + V + Adv (walk, drive, talk, close, rise. come) 3. S + V + O + adv ( watch, read, meet, make, see) 4. S + V + O + C (make, elect, declare, consider…) ( think, believe, find) (keep, make, let, have) (regard, recognize, appoint, consider) 5. S + V + I.O + D.O = S + V + D.O+ to/ for + I.O Jack looked very worried. The food tastes delicious. He is careful. He drives slowly. He watched T.V every night. We made Frank armchair. I find the lesson too boring. Sad movie makes me cry. They regard him as an excellent player. Mary teaches me English.= He teaches English to me 9 diendantienganh.net (give, teach, show, award, offer, lend +to // buy, make+ for) 6. S + V + prep + O (look at, wait for, cope with, rely on, depend on, complain/talk about, smile at…) 7. S + V + prep + O = S + V + O (pro) + prep (put on/off, take off, turn on /off, throw away, see off 8. S + V + O + noun clause (learn, know, show, discover, decide, understand…) 9. There (be) + noun + prep phrase My mother bought me a hat. = She bought it for me I have been waiting for you for an hour. He looks at himself in the mirror. He puts on his shoes. = He puts them on. I turn on the light, and then I turn it off. I can understand what you said. He showed me where the bank was. There is some water in the jar. There were many students in the yard. EXPRESSIONS OF QUALITY 1 - SOME: Trong caâu khaúng ñònh/ lôøi môøi: - Duøng vôùi danh töø soá ít khoâng ñeám ñöôïc vaø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc: Ex: I like some milk. Would you like some milk? 2 - ANY: Trong caâu phuû ñònh vaø nghi vaán - Duøng vôùi danh töø soá ít khoâng ñeám ñöôïc vaø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc: Ex: I don’t like any milk. Do you like any milk? * Caùc ñaïi töø someone, somebody, something, noone, nothing, nobody, anyone, anything, anybody, everyone, everything, everybody cuõng duøng theo caùch treân. Chuù yù No = Not + any: nobody = not any body 3. MANY / A LARGE NUMBER OF/ A GREAT NUMBER OF/: (nhieàu) Duøng vôùi danh töø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc: Ex: He has many books. Ex: A large number of students in our school are good. 4. MUCH / A LARGE AMOUNT OF/ A GREAT DEAL OF /: (nhieàu) Duøng vôùi danh töø soá ít khoâng ñeám ñöôïc: Ex: He has much time to play. Ex: A large amount of * How much/ How many cuõng duøng theo caùch treân: Ex: How many eggs does she want? - She wants a dozen eggs. Ex: How much beef do you want? - I want 200grams of beef. 5. PLENTY OF/ A LOT OF / LOTS OF (nhieàu) Duøng vôùi danh töø ñeám ñöôïc vaø khoâng ñeám ñöôïc: Ex: He has plenty of books. Ex: He has plenty of time to play. * Very/ too/ so/ as + many/ much + noun Ex: There is too much bad news on T.V tonight 6. FEW / A FEW/ LITTLE / A LITTLE: (ít, moät ít, moät vaøi) A. FEW: (raát ít � yù phuû ñònh) C. LITTLE: (raát ít � yù phuû ñònh) + Duøng vôùi danh töø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc + Duøng vôùi danh töø soáâ ít khoâng ñeám ñöôïc Ex: I feel lonely because I have a few friends there. Ex: I have very little time for reading. B. A FEW: (moät vaøi � yù khaúng ñònh) D. A LITTLE: (moät ít, moät chuùt � yù khaúng ñònh) + Duøng vôùi danh töø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc + Duøng vôùi danh töø soáâ ít khoâng ñeám ñöôïc Ex: You can see a few houses on the hill. Ex: I need a little help to move these books. 7. More, less, fewer: A. FEWER: So saùnh hôn cuûa (few - a few) B. LESS: So saùnh hôn cuûa (little - a little) - Duøng keøm vôùi danh töø ñeám ñöôïc soá nhieàu - Duøng keøm vôùi danh töø khoâng ñeám ñöôïc hoaëc S + V + fewer + ADJ / Noun + than + S keøm vôùi tính töø 10 diendantienganh.net S + V + Less + ADJ / Noun + than + S Ex: He is less scared now. Do you have less free time than Hoa? Ex: He has fewer days off than we. C. MORE: So saùnh hôn cuûa (a lot of / many /much) - Duøng keøm vôùi danh töø ñeám ñöôïc hoaëc khoâng ñeám ñöôïc Ex: Do you have more hours than Hoa? - Duøng keøm vôùi tính töø daøi (Töø 2 vaàn trôû leân) - S + V + More + ADJ / Noun + than + S. Ex: He is more tired than I. 8. MOST / MOST OF: (Phaàn lôùn, haàu heát) A. MOST + NOUN ( soá nhieàu :Most children / hoaëc khoâng ñeám ñöôïc: Most coffee) Ex: Most children are fond of sweets. Ex: Most coffee is new and good. B. MOST OF + MY/ HIS/ HER/ YOU/ THEIR/ THE / THIS/ THAT/ THESE/ THOSE + N Ex: Most of the boys in my class want to play soccer. READING D. Read and answer the questions: I. Hi, My name is pike and this is my son. He learns in a big school in London. He goes to school from Monday to Friday and doesn’t go to school at the weekend. At school, he studies may things. He is very much interested in math and Physics because they are his favorite subject. At recess, Peter often plays basketball and he plays it very well. He sometimes plays soccer after school. In his free time, he always listens to music and he learns to play the guitar. He hopes he will become an engineer in the future. 1. Where does Peter learn? .................................................................................................................. 2. What subject does he like? .................................................................................................................. 3. What does he do at recess? .................................................................................................................. 4. What does he do in his free time? ......................................................................................................... 5. Does Peter want to be an engineer or a singer? ................................................................................... II We are all destroying the earth. The sea and the rivers are too dirty to swimming in. There is so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many of world’s cities. We have cut down so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa can’t grow enough rice to eat. Wild animals are quickly disappearing. We must save the earth. a) Are we are all destroying the earth? ............................................................................................... b) What are too dirty to swimming in? .............................................................................................................. c) Why is it unhealthy to live in many of world’s cities? .............................................................. d) What disappear quickly? .............................................................................................................. e) What should we do now? ......................................................................................................... III. I’m Linh, Pham Thuy Linh. I am a new student of 7A class in Nguyen Du secondary school. I am thirteen and I come from Hoa Binh. I have a brother and a sister. They are 500 students at a high school in Hoa Binh. I live with my aunt at 20 Le Loi Street. She often brings me to school by motorbike every day. It is more than two kilometers from my aunt’s house to my school. It takes us ten minutes to go these. My telephone number is 871374. Family name: SURVERY FORM ………...………………………… Brothers and sister:…………......………… 11 diendantienganh.net Name(s): ………………….............……………… Age: ………………………….................……… Grade: ..................……………………………… School: ...................……………………………… Address : …………….....………… Telephone number: ………......………… Distance : ……………......…… Means of transport: .............………………… Time: ………………….........……… IV. My name is Lan. I am 12 years old. I am a student at Hoang Dieu School. My father is a farmer. He grows vegetables and raises cattle on our farm in the countryside. My mother is a teacher. She is always busy at school. I have an elder sister, Mai. She is a nurse, and she works in a hospital. I love my family very much. 2. How old is Lan?  …………………......................…………………………………………………………………...........… 3. Who is always busy at school?  …………………......................…………………………………………………………………...........… 4. , What does Lan s father grow?  …………………......................…………………………………………………………………...........……… 5. Where does Mai work?  …………………......................…………………………………………………………………....... 12
- Xem thêm -