Tài liệu Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1432 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 V ấn đế 1: Nguyªn tè C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ Oxit kh«ng t¹o muèi Oxi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Baz¬ Oxit Lìng tÝnh Baz¬ Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxit Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa Muèi Axit A. oxit : I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi . II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc. 2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. 3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al2O3, ZnO .BeO, Cr2O3 4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO … III.TÝnh chÊt hãa häc : 1. T¸c dông víi níc : a. OÂxit phi kim + H 2O  Axit .VÝ dô : SO3 + H 2 O  H 2SO 4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 b. OÂxit kim loaïi + H 2O  Bazô . VÝ dô : CaO + H 2O  Ca(OH) 2 2. T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit  Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl  CuCl 2 + H 2O 3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm  Muèi + H2O VD : CO 2 + 2NaOH  Na 2 CO3 + H 2O CO 2 + NaOH  NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i  Muèi VD : CO 2 + CaO  CaCO3 5. Mét sè tÝnh chÊt riªng: Trang 1 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 VD : o 3CO + Fe 2 O3  t 3CO 2 + 2Fe o 2HgO  t 2Hg + O2 o CuO + H 2  t Cu + H 2O * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng víi dung dÞch KiÒm: Al2 O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H 2 O Al 2 O3 + 2NaOH  2NaAlO 2 + H 2O IV. §iÒu chÕ oxit: NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) Phi kim + oxi NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi VÝ dô: Oxit Oxi + hîp chÊt NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B . AXIT : I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” . H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieâuï : _ Cl =S _ Br _ NO3 = SO4 = SO3 _ HSO4 _ HSO3 = CO3 _ HCO3  PO4 = HPO4 _ H2PO4 _ CH3COO _ AlO2 Tªn gäi Clorua Sunfua Bromua Nitrat Sunfat Sunfit Hi®rosunfat Hi®rosunfit Cacbonat Hi®rocacbonat Photphat Hi®rophotphat ®ihi®rophotphat Axetat Aluminat II.TÝnh chÊt hãa häc: 1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: Trang 2 Hãa trÞ I II I I II II I I II I III II I I I Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 2. T¸c dông víi kieàm : H 2SO 4 + 2NaOH  Na 2SO 4 + 2H 2O H 2SO 4 + NaOH  NaHSO 4 + H 2 O 3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO  CaCl2 + H 2 O 4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe  FeCl 2 + H 2  * Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au 5. T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO3  AgCl + HNO 3 6. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . * Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe  Fe(NO3 )3 + NO + 2H 2O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i  Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O VD : 6HNO3 ñaëc,noùng + Fe  Fe(NO3 )3 + NO 2 + 3H 2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i  Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O VD : 8HNO3 loaõng + 3Cu  3Cu(NO3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaëc,noùng + Cu  CuSO4 + SO2  + 2H 2 O C. Baz¬ : I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH). II. TÝnh chÊt hãa häc: 1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. 2. T¸c dông víi AxÝt : Mg(OH) 2 + 2HCl  MgCl 2 + 2H 2O 2KOH + H 2SO 4  K 2SO 4 + 2H 2O ; KOH + H 2SO 4  KHSO 4 + H 2 O 3. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: 2KOH + SO3  K 2SO 4 + H 2O KOH + SO3  KHSO4 4. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi Muèi : 2KOH + MgSO 4  K 2SO 4 + Mg(OH) 2  o 5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  t CuO + H 2O 6. Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H 2 O  4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4  K 2SO 4 + H 2O 4NaOH + Mg(HCO3 )2  Mg(OH)2  + 2Na 2 CO3 + 2H 2O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H 2O Al(OH)3 + NaOH  NaAlO 2 + 2H 2O D. Muèi : I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit. II.TÝnh chÊt hãa häc: T¸c dông víi Kim lo¹i Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi VÝ dô: 2AgNO3 + Cu  Cu(NO3 ) 2 + 2Ag  Lu ý: Trang 3 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 T¸c dông víi Axit T¸c dông víi KiÒm (Baz¬) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy TÝnh chÊt riªng + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch muèi cña chóng. + Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl  2NaCl + H 2S  Na 2SO3 + 2HCl  2NaCl + H 2 O + SO 2 HCl + AgNO3  AgCl  + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬nChó axit thÝch: tham gia ph¶n øng . KÝ hiÖu Tªnvµgäi §¬n vÞ Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi Baz¬ míi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2  nCaCO3  +2NaOH Sè mol mol §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng Khèi lîng gam tan (kÕt m tña) Khèi lîng chÊt tan gam mct dÞch Muèi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung Khèi lîng dung dÞch gam mdd to gam 2NaHCO3   Na 2 CO3 + COm +H 2 O Khèi lîng dung m«i 2  dm o Khèi lîng hçn hîp gam m hh CaCO3  t CaO + CO 2 Khèi lîng chÊt A gam mA Fe 2 (SO 4 )3 + Cu  CuSO 4 + 2FeSO 4 Khèi lîng chÊt B gam mB 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 Khèi lîng mol gam/mol M Khèi lîng mol chÊt tan A gam/mol MA Khèi lîng mol chÊt tan B gam/mol MB ThÓ tÝch lÝt V ThÓ tÝch dung dÞch lÝt V Vaá n ñeà 2 I. C«ng thøc tÝnh sè mol : 1. n m M 2. n V 22,4 3. n  C M  Vdd 4. n 5. V  ml   D  C % n  dd 100%  M 6. n C %  mdd 100%  M P  V  dkkc  R T C¸c c«ng thøc thêng gÆp dd Vdd  ml  ThÓ tÝch dung dÞch mililÝt V  dkkc  ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè (22,4:273) NhiÖt ®é (oC+273) Thµnh phÇn % cña A Thµnh phÇn % cña B HiÖu suÊt ph¶n øng Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch ) thùc tÕ Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch ) lý thuyÕt Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp lÝt C% CM D P R T %A %B H% mtt  mtt \ Vtt  mlt  nlt \ Vlt  M hh Trang 4 % Mol/lÝt gam/ml atm K % % % gam(mol\ lÝt) gam(mol\ lÝt) gam/mol o Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 C«ng thøc tÝnh nång ®é C% II. 7. C%  mct  100% mdd 8. C%  CM  M 10  D III. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : n C M  ct 9. Vdd 10. CM  10  D  C % M IV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : m  nM 11. 12. mct  C %  Vdd 100% V. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd  mct  mdm 13. mct  100% C% 14. mdd  15. mdd  Vdd  ml   D VI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n CM 16. Vdd  17. Vdd  ml   mdd D VII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c¸c chÊt trong hçn hîp: m % A  A  100% 18. mhh mB  100% mhh 19. %B  20. mhh  m A  m B hoaëc % B  100%  % A Trang 5 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 VIII. Tû khèi cUÛA chÊt khÝ : m  M  d  A  d  A  21. mB  MB  IX. HiÖu suÊt ph¶n øng : 22. H%  mtt (ntt \ Vtt )  100% mlt  nlt \ Vlt  X. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ n M + n M + n3M3 + ... V1M1 + V2 M2 + V3M3 + ... M hh = 1 1 2 2 23. (hoÆc) M hh = ) n1 + n2 + n3 + ... V1 + V2 + V3 + ... Vaá n ñeà 3 BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml). a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ). b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M. Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng . b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng. Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6,2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa. Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là? A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5 Trang 6 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 **. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: K= nCO2 nCa (OH ) 2 - K  1: chỉ tạo muối CaCO3 - K  2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 - Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. - Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 - Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 - Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2. - Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải. Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc ddBa(OH)2. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ - Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu - Nếu mkết tủa y b. x < y c. x = y d. x < 2y. 10. Coù 3 kim loaïi Ba, Al, Ag. Chæ duøng dd H2SO4 loaõng thì nhaän bieát ñöôïc: a. Ba. b. Ba, Ag. c. Ba, Al, Ag. d. khoâng xaùc ñònh. 11. X laø ng toá coù caáu hình electron cuoái cuøng laø 2p4, soá khoái 16 thì X coù: a. 8e vaø 8p. b. 4e vaø 8p. c. 16n vaø 8e. d. 4e vaø 16p. 12. Hoãn hôïp X goàm O2 vaø O3 coù tæ khoái so vôùi H2 baèng 20. Ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn V lít CH 4 caàn 2,8 lít hh X ( khí ño ñktc). V laø: a. 1,65l. b. 1,55l c. 1,45l. d. 1,75l Bµi 36: Vieát phaûn öùng khi cho caùc caëp chaát sau taùc duïng vôùi nhau. b. ddNaHSO4 vaø dd Ba(HCO3)2 c. Ca vaø dd NaHCO3. d. dd KOH vaø AlCl3. d. dd Na2CO3 vaø dd FeCl3. Bµi 37: Hoøa tan m gam kim loaïi M baèng ddHCl dö thu V lít H 2. Cuõng hoøa tan m gam kim loaïi M treân baèng dd HNO3 loaõng dö thu V lít NO. Khí ño ñktc. Trang 11 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 a/ Vieát caùc PTPÖ. b/ M laø gì ? bieát khoái löôïng muoái nitrat gaáp 1,905 laàn khoái löôïng muoái Clorua. Bµi 38: Hoøa tan 38,4 g hh goàm Fe, Fe 2O3 baèng 250 ml dd H2SO4 thu V lít H2 (ñktc), ddA vaø coøn 5,6 g Fe dö. Coâ caïn ddA thu a gam muoái ngaäm nöôùc, bieát raèng moãi phaân töû muoái ngaäm 7 phaân töû nöôùc. a/ Tính V. b/ Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh ban ñaàu. c/ Tính a. Bµi 39: Hoøa tan hh goàm CaCO3 vaø CaO baèng baèng dd H2SO4 loaõng dö thu ddA, khí B. Coâ caïn dd A thu 3,44 g CaSùO4.2H2O. Cho taát caû khí B haáp thuï vaøo 100 ml dd NaOH 0,16M sau ñoù theâm BaCl 2 dö vaøo thaáy taïo ra 1,182 g keát tuûa. a/ Vieát caùc PTPÖ . b/ Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh ñaàu. Bµi 40: 1. Cho dd HCl vaøo dd Na 2S thu khí X. Vieát caùc PTPÖ xaûy ra khi cho khí X pö vôùi: dd Ba(OH)2, khí SO2, dd CuCl2, dd AlCl3, dd FeCl3, dd NH3. 2. Ba kim loaïi A, B , C ñöùng keá tieáp nhau trong cuøng moät chu kì vaø coù toång ñieän tích haït nhaân laø 36. a. Xaùc ñònh teân 3 kim loaïi. b. So saùnh tính bazô cuûa 3 kim loaïi treân. c. Töø hh 3 muoái clorua cuûa 3 kim loaïi treân haõy ñieàu cheá 3 kim loaïi rieâng bieät. Bµi 41: 1. Cho raát töø töø dd chöùa 0,015 mol HCl vaøo dd chöùa 0,01 mol K 2CO3 thu dd A. Tính soá mol caùc chaát trong dd A. Neáu thí nghieäm treân ñöôïc tieán haønh ngöôïc laïi thì theå tích CO 2 (ñktc) thu ñöôïc laø bao nhieâu? 2. Coù 5 dd ñaùnh soá töø 1  5 goàm Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2, K2SO4, vaø Na3PO4. Xaùc ñònh teân moãi dd bieát raèng: a. Dd 1 taïo ktuûa traéng vôùi dd3, 4 b. Dd 2 taïo ktuûa traéng vôùi dd 4 c. Dd 3 taïo ktuûa traéng vôùi dd1, 5 d. Dd 4 taïo ktuûa traéng vôùi dd1, 2, 5 e. Ktuûa sinh ra do dd 1 vaø dd 3 bò phaân huûy ôû nhieät ñoä cao taïo oxit kim loaïi. Bµi 42: 1. Nung 48 g hh boät Al vaø Al(NO 3)3 trong kk thu chaát raén duy nhaát coù khoái löôïng 20,4 g. Vieát ptpö vaø tính % khoái löôïng caùc chaát trong hh. 2. Cho moät dd coù hoøa tan 16,8 g NaOH vaøo dd coù hoøa tan 8 g Fe 2(SO4)3 sau ñoù laïi cho theâm 13,68 g Al2(SO4)3 vaøo dd caùc chaát treân. Töø nhöõng pö naøy ngöôøi ta thu ñöôïc ktuûa vaø dd A. Loïc vaø nung ktuûa ñöôïc raén B. Dung dòch A ñöôïc pha loaõng thaønh 500 ml. a. Vieát caùc ptpö coù theå xaûy ra. b. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñònh tính vaø ñònh löôïng cuûa chaát raén B. c. Tính noàng ñoä M caùc chaát trong dd A. Bµi 43: a. Töø Mg, KMnO4, dd FeSO4, H2SO4 vieát caùc PTHH ñieàu cheá caùc chaát theo sô ñoà: Fe  Fe3O4  Fe. Trang 12 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8 b. Chæ duøng quyø tím, nhaän bieát 6 dd HCl, NaCl, Ba(OH)2, BaCl2,H2SO4, NaOH maát nhaõn. Bµi 44: Nguyeân töû nguyeân toá X coù toång soá haït (p, n, e) baèng 34, tæ soá giöõa haït mang ñieän vaø khoâng mang ñieän trong haït nhaân laø 0,917. a. Xaùc ñònh teân nguyeân toá X vaø veõ sô ñoà caáu taïo nguyeân töû nguyeân toá X. b. Ñoä tan cuûa muoái clorua cuûa nguyeân toá X ôû 90 0C vaø 200C laàn löôït laø 50g vaø 36g. Tính löôïng muoái taùch ra khi laøm laïnh 450g dd baõo hoøa ôû 900C xuoáng 200C Bµi 45: Caàn bao nhieâu ml dd NaOH 3% ( D = 1,05g/ml) vaø bao nhieâu ml dd NaOH 10% (D = 1,12 g/ml) ñeå pha cheá thaønh 2 lít dd NaOH 8% ( D = 1,1 g/ml) ? Bµi 46: Hoøa tan hoaøn toaøn m gam hh (Zn, ZnO) caàn vöøa ñuû 100,8 ml dd HCl 36,5% ((D = 1,19 g/ml) thaáy thoaùt ra moät chaát khí vaø 161,352 g dd A. a/ Tính m. b/ Coâ caïn dd A thu bao nhieâu gam muoái khan? Bµi 47: Hoãn hôïp Na vaø K taùc duïng heát vôùi nöôùc cho ra 0,336 lít H 2 (ñktc) vaø ddB. Cho ddB taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dd HCl 0,5M roài coâ caïn thu 2,075 g muoái khoâ. a/ Tính theå tích cuûa dd HCl. b/ Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh ñaàu. Bµi 48: Vieát caùc PTHH xaûy ra giöõa caùc chaát trong moãi caëp sau: a/ Ba vaø dd NaHCO3 b/ K vaø dd Al2(SO4)3 c/ Mg vaø ddFeCl3 d/ Khí SO2 vaø khí H2S e/ Ba(HSO3)2 vaø dd KHSO4 f/ Khí Clo vaø dd NaOH g/ MnO2 vaø dd HCl ñaëc h/ Khí CO2 dö vaø dd Ca(OH)2. Bµi 49: Phaân bieät caùc dd sau baèng phöông phaùp hoùa hoïc: NaHSO 4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Bµi 50: Baèng phöông phaùp hoùa hoïc, taùch rieâng töøng kim loaïi ra khoûi dd hoãn hôïp goàm: AgNO 3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 13
- Xem thêm -