Tài liệu Tài liệu bài hoàn chỉnh quá trình nhận thức và chủ

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

LOGO WELLCOME TO OUR PRESENTATION ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2/6/2019 1 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 2/6/2019 1 Nguyễn Thị Thu 2 Trần Thị Phượng 3 Phạm Thị Duyên 4 Lê Thị Bảo Yến 2 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH  XÃ HỘI Nghĩa hẹp: Được hiểu như MQH của con người, của các CĐ người được thể hiện trên nhiều mặt của ĐSXH từ KT-CT đến VH-TT Nghĩa rộng: Là tất cả những gì gắn với loài người, nhằm phân biệt với các hiện tượng tự nhiên 2/6/2019 3 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH VẤN ĐỀ XÃ HỘI Là một HCXH nhất định được nhận thức như 1 vấn nạn của XH, đụng chạm đến lợi ích của một cộng đồng và chỉ có thể khắc phục thông qua hành động XH 2/6/2019 4 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Là các quan điểm, chủ trương được thể chế hóa để tác động vào quan hệ xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tiến bộ và phát triển con người 2/6/2019 5 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình Việc làm thu nhập Chăm sóc sức khỏe VĐXH Khuyến khích làm giàu, XĐGN An sinh xã hội Cứu trợ XH 2/6/2019 Bình đẳng XH 6 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1986 Thời Kỳ Trước Đổi Mới Thời Kỳ Đổi Mới ĐH VI của Đảng 121986 2/6/2019 7 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH Thời kỳ trước đổi mới Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội 2/6/2019 Đánh giá việc thực hiện đường lối 8 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới a. Chủ trương của Đảng Giai đoạn 1945 - 1954 Hoàn cảnh lịch sử: Sau cách mạng tháng 8 và trong những năm thực hiện “kháng chiến, kiến quốc” 2/6/2019 9 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới a. Chủ trương của Đảng Có ăn Có mặc Có chỗ ở Được học hành Người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO 2/6/2019 10 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới a. Chủ trương của Đảng Chính sách tăng gia SX, chủ trương tiết kiệm, đồng cam cộng khổ trở thành phong trào rộng rãi 2/6/2019 Coi trọng như đánh giặc CQ CP 11 BĐ DC QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới a. Chủ trương của Đảng Giai đoạn 1955 - 1975 Chủ trương: -Phân phối theo chủ nghĩa bình quân, cào bằng -Đáp ứng nhu cầu thiết yếu bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ 2/6/2019 12 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới a. Chủ trương của Đảng Giai đoạn 1975 - 1985 -Hoàn cảnh lịch sử: Đất nước thống nhất và bước vào kỷ nguyên hòa bình -Chủ trương:giải quyết theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp 2/6/2019 13 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới b. Đánh giá việc thực hiện đường lối Đảm bảo được sự ổn định của XH để tập trung vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, góp phần vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ 2/6/2019 Đạt được thành tựu đáng tự hào trên một số lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. 14 THÀNH TỰU QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới b. Đánh giá việc thực hiện đường lối Nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ mới và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong giải quyết các vấn đề xã hội trong điều kiện chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển. 2/6/2019 15 Ý nghĩa QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QU CÁC VĐXH 1. Thời kỳ trước đổi mới b. Đánh giá việc thực hiện đường lối Hạn chế và nguyên nhân • Trong XH đã hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào NN và tập thể trong giải quyết các VĐXH. • CĐPP trên thực tế là bình quân - cào bằng, Hạn chế không KK đơn vị, cá nhân làm tốt, làm giỏi. • Hình thành một XH đóng, ổn định nhưng kém năng động, chậm phát triển về nhiều mặt. • Chưa đặt đúng tầm chính sách xã hội trong Nguyên quan hệ với chính sách thuộc các lĩnh vực khác nhân • Áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. 2/6/2019 16 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 2. Thời kỳ đổi mới a. Quá trình đổi mới nhận thức ĐH VII ĐH VI ĐH VIII ĐH IX ĐH X 2/6/2019 ĐH XI 17 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 2. Thời kỳ đổi mới a. Quá trình đổi mới nhận thức ĐH VI (12/1986 ) Nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sách xã hội, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội đối với chính sách kinh tế và các chính sách ở các lĩnh vực khác. 2/6/2019 18 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH 2. Thời kỳ đổi mới a. Quá trình đổi mới nhận thức Mục tiêu chính sách Đại hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ đều nhằm phát huy sức mạnh nhân tố của con người, trong đó phát triển kinh tế là tiền đề, cơ sở, đồng thời thực hiện các chính sách XH là động lực 2/6/2019 19 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUY CÁC VĐXH 2. Thời kỳ đổi mới a. Quá trình đổi mới nhận thức Mục tiêu: giải phóng con người, phát triển con người, đảm bảo con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân 2/6/2019 20 Đại Hội VII
- Xem thêm -