Tài liệu Tái cấu trúc tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại tphcm luận văn thạc sĩ

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---- K --- TRẦN THỊ LAN BÌNH TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ TẠI TP.HCM Chuyên nghành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. PHAN THỊ NHI HIẾU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................1 CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA TAÙI CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH....................4 1.1 Toång quan veà caáu truùc voán toái öu..........................................................................4 1.1.1 Lyù thuyeát veà caáu truùc voán ...................................................................................4 1.1.3 Caùc nguyeân taéc cô baûn hoaïch ñònh caáu truùc voán ..............................................5 1.1.4 Caùc yeáu toá ñeå xaây döïng caáu truùc voán.................................................................6 1.2 Lyù thuyeát veà cô caáu voán toái öu:..............................................................................6 1.2.1 Khaùi nieäm: ...........................................................................................................7 1.2.2 Nhöõng quyeát ñònh aûnh höôûng tôùi söï löïa choïn cô caáu voán ................................7 1.2.3 Caùc lyù thuyeát caáu truùc voán hieän ñaïi ...................................................................8 1.2.3.1 Theo quan ñieåm truyeàn thoáng..........................................................................8 1.2.3.2 Lyù thuyeát caáu truùc voán cuûa Modilligani vaø Miller(moâ hình MM)8 1.2.3.3 Thuyeát quan heä trung gian ...............................................................................11 1.2.3.4 Moâ hình caáu truùc voán toái öu (Lyù thuyeát caân baèng)........................................12 1.2.3.5 Thuyeát traät töï phaân haïng (Thoâng tin baát caân xöùng) .....................................14 1.2.3.6 Thuyeát ñieàu chænh thò tröôøng............................................................................15 1.2.3.7 Thuyeát heä thoáng quaûn lyù ...................................................................................17 1.3 Taùi caáu truùc taøi chính..............................................................................................18 1.3.1 Khaùi nieäm ..............................................................................................................18 1.3.2 Muïc tieâu cuûa vieäc taùi caáu truùc taøi chính ............................................................18 1.3.3 Nguyeân nhaân cuûa vieäc taùi caáu truùc taøi chính.....................................................19 1.3.3.1 Do aùp löïc beân trong...........................................................................................19 1.3.3.2 Do aùp löïc beân ngoaøi ...........................................................................................19 1.4 Kinh nghieäm taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ to cuûa caùc nöôùc ...................................................................................................................20 1.4.1 Kinh nghieäm taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ cuûa Myõ........................................................................................................................20 1.4.2 Kinh nghieäm taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ cuûa Ñöùc ......................................................................................................................23 1.4.3 Kinh nghieäm taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ cuûa Nhaät .....................................................................................................................24 1.4.4 Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâTaïi TPHCM. ...................................................................................................26 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG I ...............................................................................................27 CHÖÔNG 2 : THÖÏC TRAÏNG CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH CAÙC DOANH NGHIEÄP SAÛN XUAÁT OÂTO TAÏI TPHCM ...................................................................................28 2.1 Toång quan veà taùc ñoäng khuûng hoaûng taøi chính theá giôùi ñeán caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâtoâ taïi TPHCM noùi rieâng vaø ngaønh coâng nghieäp oâtoâ Vieät Nam noùi chung.........................................................................................................................28 2.2 Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM ..........29 2.2.1 Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi..................31 2.2.2 Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc ..................................39 2.2.3 Caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc ..............................................................................42 2.3 Thöïc traïng caáu truùc taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM...........................................................................................................................42 2.3.1 Toång coâng ty SAMCO ..........................................................................................46 2.3.2 Coâng ty lieân doanh Vinastar................................................................................47 2.3.3 Coâng ty lieân doanh Mercedes Benz Vieät Nam ..................................................48 2.3.4 Coâng ty lieân doanh Isuzu......................................................................................49 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2...............................................................................................51 CHÖÔNG 3 : CAÙC GIAÛI PHAÙP TAÙI CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP SAÛN XUAÁT OÂTO TAÏI TPHCM...................................................53 3.1 Ñònh höôùng chieán löôïc ............................................................................................53 3.1.1 Döï baùo nhu caàu oâtoâ ôû Vieät Nam .........................................................................53 3.1.2 Döï baùo nhu caàu veà oâtoâ cuûa thaønh phoá ñeán naêm 2020. .....................................54 3.1.3 Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp oâ toâ TPHCM.....................................56 3.1.4 Muïc tieâu taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM.....................................................................................................................57 3.2 Nhöõng giaûi phaùp cô baûn ..........................................................................................59 3.2.1 Caáu truùc taøi chính caàn coù cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâtoâ taïi TPHCM...........................................................................................................................59 3.2.1.1 Caùc giaûi phaùp ñoái vôùi caùc coâng ty lieân doanh .................................................59 3.2.1.2 Caùc giaûi phaùp ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc.........................................63 3.2.1.3 Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå phaùt trieån Doanh nghieäp. ................................................................................................................65 3.2.2 Caùc giaûi phaùp vó moâ töø Chính phuû. .....................................................................68 3.2.2.1 Chính saùch giaûi phaùp veà cô sôû haï taàng ............................................................68 3.2.2.2 Caùc chính saùch vaø giaûi phaùp veà thueá ...............................................................69 3.2.2.3 Taêng cöôøng moái lieân keát giöõa Ngaân haøng vaø doanh nghieäp70 3.2.2.4 Ñaàu tö saûn xuaát vaät tö, linh kieän, phuï tuøng....................................................71 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3...............................................................................................73 KEÁT LUAÄN ....................................................................................................................74 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi: Trong nhöõng naêm qua, tình hình kinh teá Vieät Nam khoâng ngöøng ñoåi môùi, toác ñoä phaùt trieån kinh teá ngaøy caøng gia taêng. Tuy nhieân ñeå thöïc hieän muïc tieâu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp, ngoaøi vieäc cuõng coá vaø phaùt trieån caùc ngaønh saün coù, coøn phaûi hình thaønh vaø phaùt trieån moät soá ngaønh môùi nhaèm caân ñoái phaùt trieån, môû roäng neàn kinh teá quoác daân trong ñoù coù ngaønh coâng nghieäp oâ toâ. Phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp oâ toâ hieän nay khoâng chæ laø moái quan taâm cuûa Vieät Nam maø coøn laø muïc tieâu phaùt trieån cuûa raát nhieàu quoác gia, daân toäc treân theá giôùi. Tuy nhieân tröôùc tình traïng khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu, ngaønh coâng nghieäp oâ toâ Vieät Nam voán ñaõ non treû, vôùi raát nhieàu baát caäp, haïn cheá… nay laïi caøng khoù khaên hôn, caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi Vieät nam noùi chung vaø taïi TPHCM noùi rieâng ñang ñöùng tröôùc haøng loaït khoù khaên veà nhieàu maët... Toâi choïn ñeà taøi “Taùi caáu truùc taøi chính cho doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM” ñeå laøm luaän vaên toát nghieäp cao hoïc. Vôùi mong muoán ñöa ra caùi nhìn toång quan veà caùc bieän phaùp taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ trong boái caûnh thò tröôøng hieän nay. 2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi: Treân cô sôû vaän duïng lyù luaän vaø thöïc tieãn veà caáu truùc voán toái öu vaø taùi caáu truùc, taùc giaû phaân tích caùc chæ tieâu nhaèm chæ ra thöïc traïng veà caáu truùc taøi chính hieän taïi cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM. Töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp vi moâ, vó moâ ñaëc bieät laø nhoùm caùc giaûi phaùp taùi caáu truùc taøi chính nhaèm phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp oâ toâ noùi chung vaø caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ noùi rieâng. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: 2 Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: luaän vaên söû duïng nguoàn soá lieäu vaø thoâng tin cuûa hieäp hoäi VAMA vaø caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ treân ñòa baøn TPHCM. ™ Hieäp hoäi oâ toâ Vieät Nam ( VAMA). ™ Toång Coâng ty Cô Khí GTVT Saøi Goøn ( SAMCO). ™ Coâng ty OÂtoâ Saøi Goøn (SAGACO). ™ Coâng ty Cô khí Giao thoâng 2 (TRACOMECO). ™ Lieân doanh Saûn xuaát oâ toâ ngoâi sao (Vinastar Motor). ™ Lieân doanh Mercedes-Benz Vieät Nam. ™ Lieân doanh Isuzu Vieät Nam. Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: ñöa ra caùch thöùc taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu Quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi, treân cô sôû caùc döõ lieäu, caùc thoâng tin coù lieân quan töø saùch baùo, caùc nguoàn thoâng tin töø caùc website ñaùng tin caäy. Baøi vieát söû duïng phöông phaùp thoáng keâ, toång hôïp vaø phöông phaùp luaän ñeå ñöa ra keát luaän. Ñoàng thôøi ñaûm baûo döôùi goùc ñoä thöïc teá töø caùc bieän phaùp tröôùc ñoù, hoaøn thieän moät caùch coù hieäu quaû nhaèm ñöa ra phöông thöùc taùi caáu truùc taøi chính hôïp lyù tuøy theo muïc ñích cuûa ban quaûn trò doanh nghieäp. 5. Keát caáu vaø noäi dung cuûa luaän vaên: Luaän vaên ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän vaø danh muïc caùc taøi lieäu tham khaûo, noäi dung ñuôïc chia thaønh 3 chöông nhö sau: Chöông 1: Cô sôû lyù luaän cuûa taùi caáu truùc taøi chính. Chöông 2: Thöïc traïng caáu truùc taøi chính caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâtoâ taïi TPHCM. 3 Chöông 3: Caùc giaûi phaùp taùi caáu truùc taøi chính cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát oâ toâ taïi TPHCM. Maëc duø taùc giaû ñaõ raát noã löïc vaø coá gaéng, ñaõ tu chænh nhieàu laàn nhöng ñeà taøi naøy chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa Thaày Coâ vaø caùc baïn ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn chænh hôn. Taùc giaû traân troïng bieát ôn! TRAÀN THÒ LAN BÌNH 4 CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA TAÙI CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH 1.1 Toång quan veà caáu truùc voán toái öu 1.1.1 Lyù thuyeát veà caáu truùc voán: bao goàm nôï ngaén, trung, daøi haïn vaø voán coå phaàn thöôøng, taát caû ñeàu ñöôïc duøng ñeå taøi trôï taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Caáu truùc voán cuûa doanh nghieäp cuõng seõ ñöôïc phaân ra thaønh caùc thaønh phaàn tuøy theo thôøi gian ñaùo haïn nhaèm muïc ñích laäp caùc quyeát ñònh döï thaûo ngaân saùch voán. 1.1.2 Caùc ñaëc tröng cuûa caáu truùc voán: Goàm nôï caùc loaïi vaø voán chuû sôû höõu cuøng vôùi lôïi nhuaän ñöôïc giöõ laïi cuûa chuû sôû höõu. Nôï Öu ñieåm: ™ - Khi duøng nôï thay cho voán chuû sôû höõu thì laõi maø doanh nghieäp phaûi traû ñöôïc mieãn thueá. Trong khi ñoù thì coå töùc hay caùc hình thöùc thöôûng khaùc cho chuû sôû höõu bò ñaùnh thueá. Do ñoù, treân nguyeân taéc, neáu ta thay theá voán chuû sôû höõu baèng nôï thì chuùng ta seõ giaûm ñöôïc thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp, vaø vì theá taêng giaù trò cuûa doanh nghieäp. - Nôï reû hôn voán chuû sôû höõu, noùi ñôn giaûn laø laõi suaát ngaân haøng, hay laõi suaát traùi phieáu thaáp hôn nhieàu so vôùi lôïi nhuaän kì voïng cuûa nhaø ñaàu tö. Do ñoù khi taêng nôï, töùc laø giaûm lôïi töùc treân moät ñoàng tieàn maët vaø vì theá taêng cao lôïi nhuaän, cuõng nhö giaù trò cuûa coâng ty. ™ Nhöôïc ñieåm: - Doanh nghieäp khoâng theå ñaåy tyû soá nôï quaù cao vì nhö theá seõ laøm cho caùc nhaø cung caáp voán e ngaïi quyeát ñònh cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp, cuõng nhö laøm cho tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp seõ trôû neân khoâng laønh maïnh. Voán 5 ™ - Öu ñieåm: Voán chuû sôû höõu seõ phaûi taêng khi doanh nghieäp caàn tieàn. Taêng ñeå caân baèng vôùi nôï vaø giöõ cho doanh nghieäp ôû tình traïng taøi chính laønh maïnh. - Moät lyù do ñeå caùc nhaø ñaàu tö taêng voán laø khi thò tröôøng ñònh giaù cuûa noù cao hôn giaù trò noäi taïi. Phaùt haønh voán trong tröôøng hôïp ñoù seõ taïo ra lôïi nhuaän taøi chính cho doanh nghieäp vaø thöïc chaát laø taêng phaàn lôïi nhuaän cho caùc nhaø ñaàu tö hieän höõu. ™ - Nhöôïc ñieåm: Moät trong nhöõng ñieåm khoâng thuaän lôïi cuûa voán chuû sôû höõu laø chi phí cuûa noù cao hôn chi phí söû duïng nôï, vì khoâng nhaø ñaàu tö naøo chaáp nhaän boû tieàn ñaàu tö vaøo doanh nghieäp gaùnh chòu nhöõng ruûi ro veà hoaït ñoäng vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp maø laïi chòu nhaän tieàn laõi baèng laõi suaát cho vay nôï. Vieäc naøy cuøng vôùi tính chaát khoâng ñöôïc mieãn tröø thueá laøm cho chi phí voán caøng cao. Vieäc naøy daãn ñeán moät söï khoâng thuaän lôïi khaùc laø khi voán chuû sôû höõu caøng cao, soá ngöôøi quaûn lyù caøng nhieàu thì aùp löïc veà kì voïng cuûa nhaø ñaàu tö cuõng nhö söï giaùm saùt, quaûn lyù leân caùc nhaø ñieàu haønh caøng nhieàu. 1.1.3 Caùc nguyeân taéc cô baûn hoaïch ñònh caáu truùc voán: Tính töông thích: ñaây laø tính töông thích cuûa loaïi voán söû duïng ñoái vôùi tính chaát cuûa taøi saûn ñöôïc taøi trôï, töùc laø, loaïi voán coù ñöôïc phaûi nhaát quaùn hay hoøa hôïp vôùi loaïi taøi saûn hoaït ñoäng maø doanh nghieäp ñang söû duïng. Theo ñoù, caùc doanh nghieäp muoán taøi trôï taøi saûn thöôøng xuyeân baèng caùc nguoàn thöôøng xuyeân. Giaù trò thò tröôøng caùc haøm veà ruûi ro vaø tyû suaát sinh lôïi: khi xaùc laäp caáu truùc taøi chính, caùc doanh nghieäp phaûi keát hôïp caû hai yeáu toá ruûi ro vaø tyû suaát sinh lôïi xem 6 chuùng taùc ñoäng theá naøo ñeán giaù coå phaàn vaø qua ñoù laø gía trò thò tröôøng cuûa doanh nghieäp. Quyeàn kieåm soaùt: khi hoaïch ñònh loaïi voán söû duïng laø yù muoán cuûa caùc chuû sôû höõu coøn laïi nhaèm duy trì quyeàn kieåm soaùt doanh nghieäp. Khaû naêng ñieàu ñoäng hay khaû naêng taøi trôï linh hoaït: töùc laø khaû naêng ñieàu chænh nguoàn voán taêng hay giaûm ñaùp öùng vôùi caùc thay ñoåi quan troïng trong caáu truùc voán. Ñònh thôøi ñieåm: yeáu toá thôøi gian coù lieân quan maät thieát vôùi khaû naêng ñieàu ñoäng trong vieäc xaùc ñònh loaïi voán söû duïng. Tuy nhieân, thôøi ñieåm khoâng laø yeáu toá duy nhaát caàn xem xeùt, coù nhieàu luùc caàn voán vaø phaûi coù ñöôïc voán, ngay caû khi chi phí töông ñoái cao, vaãn phaûi duy trì moät caân ñoái ñuùng giöõa nôï vaø voán coå phaàn thöôøng. Nhö vaäy, vieäc ñònh thôøi ñieåm huy ñoäng voán bò giôùi haïn bôûi thôøi ñieåm caàn voán, khaû naêng ñieàu ñoäng vaø caùc thoaû thuaän hieän höõu vôùi caùc chuû nôï vaø chuû sôû höõu. 1.1.4 Caùc yeáu toá ñeå xaây döïng caáu truùc voán. Caùc ñaëc ñieåm cuûa neàn kinh teá: baát kì moät caáu truùc taøi chính naøo cuõng lieân quan ñeán döï baùo veà trieån voïng kinh teá. Caùc ñaëc ñieåm naøy bao goàm: möùc ñoä hoaït ñoäng kinh doanh, trieån voïng cuûa thò tröôøng voán, thueá suaát. Caùc ñaëc tính cuûa ngaønh kinh doanh: bao goàm caùc yeáu toá, caùc bieán ñoäng theo muøa vuï, caùc bieán ñoäng theo chu kì, tính chaát cuûa caïnh tranh, giai ñoaïn trong chu kì tuoåi thoï, ñieàu tieát vaø thoâng leä. Caùc ñaëc tính cuûa doanh nghieäp: bao goàm caùc yeáu toá, hình thöùc toå chöùc, quy moâ cuûa doanh nghieäp, xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp vaø baûo ñaûm quyeàn kieåm soaùt. 1.2 Lyù thuyeát veà cô caáu voán toái öu: 7 1.2.1 Khaùi nieäm: Lyù thuyeát cho raèng coù moät cô caáu voán toái öu ôû ñoù ban quaûn trò doanh nghieäp coù theå gia taêng giaù trò cuûa doanh nghieäp baèng caùch söû duïng tyû soá ñoøn baåy phuø hôïp. Do cô caáu voán coù aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän daønh cho coå ñoâng neân doanh nghieäp caàn thieát hoaïch ñònh cô caáu voán muïc tieâu. Cô caáu voán muïc tieâu laø söï keát hôïp giöõa nôï, coå phieáu öu ñaõi, vaø coå phieáu thöôøng trong toång nguoàn voán cuûa doanh nghieäp theo muïc tieâu ñeà ra. Hoaïch ñònh chính saùch cô caáu voán lieân quan ñeán vieäc ñaùnh ñoåi giöõa lôïi nhuaän vaø ruûi ro, vì söû duïng nhieàu nôï laøm gia taêng ruûi ro doanh nghieäp, nhöng tyû leä nôï cao ñöa ñeán lôïi nhuaän kì voïng cao. 1.2.2 Nhöõng quyeát ñònh aûnh höôûng tôùi söï löïa choïn cô caáu voán: Ruûi ro doanh nghieäp: ruûi ro phaùt sinh ñoái vôùi taøi saûn cuûa doanh nghieäp ngay caû khi doanh nghieäp khoâng söû duïng nôï. Doanh nghieäp naøo coù ruûi ro caøng lôùn thì caøng haï thaáp tyû leä nôï toái öu. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp: do chi phí laõi vay laø yeáu toá chi phí tröôùc thueá neân söû duïng nôï giuùp doanh nghieäp tieát kieäm thueá. Tuy nhieân ñieàu naøy seõ khoâng coøn yù nghóa ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp naøo ñöôïc öu ñaõi hay vì lí do gì ñoù maø thueá suaát thueá thu nhaäp ôû möùc thaáp hay baèng 0. Söï chuû ñoäng veà taøi chính: söû duïng nôï nhieàu laøm giaûm ñi söï chuû ñoäng veà taøi chính cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi laøm xaáu ñi tình hình baûng caân ñoái keá toaùn khieán cho nhöõng nhaø cung caáp voán ngaàn ngaïi trong vieäc cho vay hay ñaàu tö vaøo doanh nghieäp. Phong caùch vaø thaùi ñoä cuûa ban quaûn lyù doanh nghieäp: moät soá ban giaùm ñoác thaän troïng hôn nhöõng ngöôøi khaùc, do ñoù ít söû duïng nôï hôn trong toång nguoàn voán cuûa doanh nghieäp. 8 1.2.3 Caùc lyù thuyeát caáu truùc voán hieän ñaïi: Lyù thuyeát caáu truùc voán hieän ñaïi baét ñaàu vôùi baøi vieát cuûa Modigliani vaø Miller vaøo naêm 1958 (goïi taét laø hoïc thuyeát MM). Theo hoïc thuyeát MM, söï löïa choïn giöõa VCSH vaø nôï khoâng lieân quan ñeán giaù trò cuûa coâng ty. Noùi moät caùch khaùc, hoïc thuyeát naøy chæ ra moät höôùng laø caùc giaû thuyeát veà caáu truùc voán neân toát hôn baèng caùch naøo, cho thaáy döôùi ñieàu kieän naøo thì caáu truùc voán khoâng lieân quan ñeán giaù trò doanh nghieäp. Lyù thuyeát caáu truùc voán hieän ñaïi ñöôïc tieáp tuïc phaùt trieån vaøo nhöõng naêm sau ñoù, bao goàm thuyeát caân baèng, thuyeát traät töï phaân haïng, thuyeát ñieàu chænh thò tröôøng, thuyeát cô caáu quaûn lyù... 1.2.3.1 Theo quan ñieåm truyeàn thoáng: Quan ñieåm veà caáu truùc voán truyeàn thoáng cho raèng khi moät doanh nghieäp baét ñaàu vay möôïn, thuaän lôïi vöôït troäi hôn baát lôïi. Chi phí nôï thaáp, keát hôïp vôùi thuaän lôïi veà thueá seõ khieán WACC (Chi phí voán bình quaân gia quyeàn) giaûm khi nôï taêng. Tuy nhieân, khi tyû leä giöõa voán nôï vaø voán CSH taêng, taùc ñoäng cuûa tyû leä voán vay so vôùi toång voán buoäc caùc CSH taêng lôïi töùc yeâu caàu cuûa hoï (nghóa laø chi phí VCSH taêng). ÔÛ möùc tyû leä voán nôï vaø VCSH cao, chi phí nôï cuõng taêng bôûi vì khaû naêng doanh nghieäp khoâng traû ñöôïc nôï laø cao hôn (nguy cô phaù saûn cao hôn). Vì vaäy, ôû möùc tyû soá giöõa voán nôï vaø VCSH cao hôn, WACC seõ taêng. Vaán ñeà chính cuûa quan ñieåm truyeàn thoáng laø khoâng coù moät lyù thuyeát cô sôû theå hieän chi phí VCSH neân taêng bao nhieâu do tyû leä giöõa voán nôï vaø VCSH hay chi phí nôï neân taêng bao nhieâu do nguy cô vôõ nôï. 1.2.3.2 Lyù thuyeát caáu truùc voán cuûa Modilligani vaø Miller(moâ hình MM) 9 Traùi vôùi quan ñieåm truyeàn thoáng, Modilligani vaø Miller (1958) ñaõ tìm hieåu xem chi phí voán taêng hay giaûm khi moät doanh nghieäp taêng hay giaûm vay möôïn. Ñeå chöùng minh moät lyù thuyeát khaû thi, Modilligani vaø Miller (MM) ñaõ ñöa ra moät soá nhöõng giaû ñònh ñôn giaûn hoùa raát phoå bieán trong lyù thuyeát veà taøi chính: hoï giaû ñònh laø thò tröôøng voán laø hoaøn haûo, vì vaäy seõ khoâng coù caùc chi phí giao dòch vaø tyû leä vay gioáng nhö tyû leä cho vay vaø baèng vôùi tyû leä vay mieãn phí; vieäc ñaùnh thueá ñöôïc boû qua vaø nguy cô ñöôïc tính hoaøn toaøn baèng tính khoâng oån ñònh cuûa caùc luoàng tieàn. Neáu thò tröôøng voán laø hoaøn haûo, MM tranh luaän raèng theá thì caùc doanh nghieäp coù nguy cô kinh doanh gioáng nhau vaø tieàn laõi mong ñôïi haøng naêm gioáng nhau phaûi coù toång giaù trò gioáng nhau baát chaáp caáu truùc voán bôûi vì giaù trò cuûa moät doanh nghieäp phaûi phuï thuoäc vaøo giaù trò hieän taïi cuûa caùc hoaït ñoäng cuûa noù, khoâng phaûi döïa treân caùch thöùc caáp voán. Töø ñaây, coù theå ruùt ra raèng neáu taát caû nhöõng coâng ty nhö vaäy coù tieàn lôøi mong ñôïi gioáng nhau vaø giaù trò gioáng nhau cuõng phaûi coù WACC gioáng nhau ôû moïi möùc ñoä tyû leä giöõa voán nôï vaø VCSH. Maëc duø nhöõng giaû ñònh veà thò tröôøng voán hoaøn haûo laø khoâng coù thöïc, tuy nhieân, coù 2 giaû thieát caàn ñöôïc nhaán maïnh vaø chuùng coù taùc ñoäng ñaùng keå ñeán keát quaû. 1. Giaû ñònh laø khoâng coù vieäc ñaùnh thueá: ñaây laø vaán ñeà quan troïng vaø moät trong nhöõng thuaän lôïi then choát cuûa nôï laø vieäc giaûm nheï thueá cho nhöõng chi tieâu tieàn laõi. 2. Nguy cô trong lyù thuyeát cuûa MM: ñöôïc tính toaùn hoaøn toaøn bôûi tính bieán ñoåi cuûa caùc luoàng tieàn. Hoï boû qua khaû naêng caùc luoàng tieàn coù theå döøng vì vôõ nôï. Ñaây laø moät vaán ñeà ñaùng keå khaùc vôùi lyù thuyeát naøy neáu nôï cao. 10 Ñöa ra caùc giaû ñònh naøy coù nghóa chæ coù moät thuaän lôïi cuûa vieäc vay tieàn (nôï reû hôn vaø ít ruûi ro cho nhaø ñaàu tö) vaø moät baát lôïi (chi phí VCSH taêng cuøng vôùi nôï vì tyû leä voán vay so vôùi toång voán). Modigliani vaø Miler chæ ra laø nhöõng taùc ñoäng naøy caân baèng moät caùch chính xaùc. Vieäc söû duïng nôï mang ñeán cho CSH tyû suaát lôïi töùc cao hôn, nhöng lôïi töùc cao hôn naøy chính xaùc laø nhöõng gì hoï buø ñaép cho nguy cô taêng leân töø tyû leä voán vay so vôùi toång voán. Vôùi caùc giaû thuyeát treân, daãn ñeán caùc phöông trình cho lyù thuyeát cuûa MM Vg = Vu: Toång giaù trò cuûa doanh nghieäp söû duïng nôï baèng toång giaù trò cuûa doanh nghieäp khoâng söû duïng nôï. Naêm 1963, Modilligani vaø Miller ñöa ra moät nghieân cöùu tieáp theo vôùi vieäc loaïi boû giaû thieát veà thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Theo MM, vôùi thueá thu nhaäp doanh nghieäp, vieäc söû duïng nôï seõ laøm taêng giaù trò cuûa doanh nghieäp. Vì chi phí laõi vay laø chi phí hôïp lyù ñöôïc khaáu tröø khi tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp, do ñoù maø moät phaàn thu nhaäp cuûa doanh nghieäp coù söû duïng nôï ñöôïc chuyeån ñöôïc chuyeån cho caùc nhaø ñaàu tö theo phöông trình: Vg = Vu + T.D: giaù trò cuûa doanh nghieäp söû duïng nôï baèng giaù trò cuûa doanh nghieäp khoâng söû duïng nôï coäng vôùi khoaûn lôïi töø vieäc söû duïng nôï. Trong ñoù, D laø toång soá nôï söû duïng, T laø thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp, T.D laø khoaûn lôïi töø vieäc söû duïng nôï. Nhö vaäy, theo moâ hình thueá MM (1963) caáu truùc voán coù lieân quan ñeán giaù trò cuûa doanh nghieäp. Söû duïng nôï caøng cao thì giaù trò doanh nghieäp caøng taêng vaø gia taêng ñeán toái ña khi doanh nghieäp ñöôïc taøi trôï 100% nôï. 11 1.2.3.3 Thuyeát quan heä trung gian: Keát caáu voán coù theå aûnh höôûng ñeán caùc vaán ñeà trung gian vaø caùc vaán ñeà trung gian coù leõ cuõng aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh keát caáu voán. Thuyeát naøy ñöa ra hai giaû thuyeát coù lieân quan chaët cheõ vaø taùc ñoäng laãn nhau. Ñoù laø keát caáu voán aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caùc vaán ñeà trung gian vaø ngöôïc laïi, caùc vaán ñeà trung gian aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán keát caáu voán. Keát caáu voán vaø caùc vaán ñeà trung gian: Giaû thuyeát raèng löu löôïng tieàn maët töï do gaây neân vaán ñeà trung gian. Chính vì theá, söï gia taêng trong möùc ñoä vay möôïn cho caùc doanh nghieäp vôùi löu löôïng tieàn maët töï do chaéc chaén seõ giaûm ñi caùc vaán ñeà trung gian vì noù buoäc ban quaûn trò phaûi xuaát ra moät khoaûn tieàn maët quaù möùc. Thuyeát quan heä trung gian taïo ra lôïi nhuaän khaùc töø tieàn cho vay ngoaøi khoaûn trôï caáp do ñaùnh thueá. Caùc doanh nghieäp vôùi caùc vaán ñeà trung gian lôùn ñaày tieàm naêng (quyeàn sôû höõu voán ñaàu tö thaáp bôûi ban quaûn trò, söï ñeàn buø coá ñònh cho ban quaûn trò, caùc coâng ty coù tieàn maët thaáp) seõ taïo ra nhieàu laõi cho coå ñoâng bôûi vieäc taêng tieàn vay möôïn. Chính vì vaäy ñaõ naûy sinh maâu thuaãn giöõa nhaø quaûn lyù vaø caùc coå ñoâng. Khi vay möôïn ñeå ñaàu tö coù hieäu quaû thì caùc nhaø quaûn lyù khoâng ñöôïc höôûng toaøn boä lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng ñoù nhöng hoï phaûi chòu toaøn boä chi phí cho hoaït ñoäng laøm taêng lôïi nhuaän naøy. Döï baùo: Taêng tieàn cho vay seõ laøm giaûm löu löôïng tieàn maët töï do. Giaûm löu löôïng tieàn töï do seõ giaûm nhöõng söï ñaàu tö NPV tieâu cöïc. Giaûm nhöõng söï ñaàu tö NPV tieâu cöïc seõ laøm taêng giaù trò doanh nghieäp (ñaëc bieät ñoái vôùi doanh nghieäp lôùn coù tieàn maët). 12 Ñieåm coát yeáu laø caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán vay möôïn ñöôïc xem nhö ñieåm maáu choát cuûa hoaït ñoäng doanh nghieäp, noù ñoøi hoûi ban quaûn trò phaûi ñieàu haønh doanh nghieäp coù hieäu quaû nhaèm traùnh nhöõng keát quaû tieâu cöïc khoâng theå traû laõi caùc khoaûn nôï cuûa doanh nghieäp, ngoaøi ra noù coøn ñoøi hoûi ban quaûn trò phaûi doác tuùi vaøo löu löôïng tieàn maët töï do ñoù. Vì vaäy, naûy sinh maâu thuaãn giöõa caùc nhaø quaûn lyù vaø chuû nôï khi caùc chuû nôï lo sôï caùc khoaûn voán cho vay cuûa mình khoâng theå thu hoài khi keát quaû ñaàu tö khoâng hieäu quaû do traùch nhieäm höõu haïn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö. Do ñoù, hoï ñöa ra caùc ñieàu khoaûn haïn cheá trong hôïp ñoàng vay. Vaán ñeà trung gian vaø keát caáu voán Giaû thuyeát cuûa vaán ñeà naøy naèm trong quyeàn lôïi toát nhaát cuûa ban quaûn trò ñoái vôùi vieäc ñaåy thaáp tyû suaát vay nôï cuûa doanh nghieäp nhaèm giaûm thieåu khaû naêng phaù saûn bôûi vò trí khoâng ña daïng cuûa hoï. Döï ñoaùn: Caùc doanh nghieäp seõ bò ñaåy luøi xuoáng bôûi vaán ñeà trung gian vaø möùc ñoä taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy seõ bò aûnh höôûng bôûi möùc ñoä giaùm saùt cuûa ban quaûn trò (caùc hoäi ñoàng quaûn trò tích cöïc/ ñoäc laäp, caùc nhaø ñaàu tö tích cöïc) vaø söï khuyeán khích seõ ñöôïc taïo ra cho ban quaûn trò. 1.2.3.4 Moâ hình caáu truùc voán toái öu (Lyù thuyeát caân baèng): Taïi thò tröôøng hoaøn haûo vaø hieäu quaû, Modilligani vaø Miler (1958) chöùng minh raèng caáu truùc voán laø khoâng thích hôïp. Nhöng theo moâ hình MM (1963), vieäc ñaùnh thueá cao hôn vaøo lôïi töùc cho thaáy nôï nhieàu hôn. Coøn DeAngelo vaø Masulis (1980) thì cho raèng baûo trôï thueá cao hôn cho thaáy nôï ít hôn. 13 Moâ hình MM giaû ñònh tieàn laõi mong ñôïi haøng naêm khoâng ñoåi neân giaù trò DN laø nhö nhau baát chaáp caáu truùc voán. Neáu thöïc teá tieàn laõi mong ñôïi ñang ôû chieàu höôùng ñi xuoáng thì vieäc söû duïng nôï seõ coù taùc ñoäng ngöôïc laïi vaø coù theå daãn DN ñeán choã phaù saûn. Trong quaù trình phaù saûn seõ phaùt sinh caùc khoaûn chi phí nhö chi phí phaùp lyù vaø chi phí haønh chính, vaø caùc khoaûn thieät haïi cuûa DN do thieáu söï vôõ nôï neân nôï lôùn buoäc caùc nhaø quaûn lyù boû qua caùc caùc cô hoäi ñaàu tö coù lôøi (Myers, 1977). Chi phí ñoù goïi laø chi phí khaùnh taän taøi chính. Caùc chi phí khaùnh taän taøi chính cao hôn cho thaáy nhieàu voán coå phaàn hôn trong caáu truùc voán. Thuyeát chi phí trung gian thì cho thaáy caùc vaán ñeà trung gian coù theå laø nguyeân nhaân cho nhieàu hay ít nôï hôn. Quaù nhieàu voán coå phaàn coù theå daãn ñeán doøng tieàn maët töï do vaø maâu thuaãn veà laõi, lôïi ích giöõa caùc nhaø quaûn lyù vaø coå ñoâng (Jensen, 1986). Nôï quaù nhieàu coù theå daãn ñeán kyù quyõ taøi saûn vaø maâu thuaãn veà laõi, lôïi ích giöõa caùc nhaø quaûn lyù vaø traùi chuû (Fama vaø Miller, 1972; Jensen vaø Meckling, 1976). Ñoái vôùi maâu thuaãn giöõa nhaø quaûn lyù vaø coå ñoâng, maâu thuaãn phaùt sinh ngöôøi quaûn lyù sôû höõu ít hôn 100% VCSH. Khi ñoù, hoï khoâng ñöôïc höôûng toaøn boä lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng ñaàu tö maø hoï laïi phaûi gaùnh chòu toaøn boä chi phí töø hoaït ñoäng ñaàu tö ñoù. Vì vaäy, ñaõ phaùt sinh caùc chi phí trung gian ñeå giaùm saùt hoaït ñoäng vaø haïn cheá caùc haønh vi khoâng mong muoán. Ñoái vôùi maâu thuaãn giöõa nhaø quaûn lyù vaø traùi chuû phaùt sinh khi caùc traùi chuû lo sôï caùc khoaûn voán cho vay cuûa mình khoâng theå thu hoài khi keát quaû ñaàu tö khoâng hieäu quaû do traùch nhieäm höõu haïn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö. Vì vaäy, phaùt sinh caùc khoaûn chi phí trung gian cuûa nhaø quaûn lyù döôùi hình thöùc chi phí nôï vay cao nhaèm giaùm saùt caùc DN phaûi tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng vay. Ngoaøi ra, caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng vay cuõng haïn cheá nhieàu lôïi ích cuûa DN. 14 Thuyeát caân baèng xaùc ñònh keát caáu voán toái öu baèng caùch coäng theâm vaøo moâ hình Modilligani vaø Miler (1958) caùc yeáu toá phi hoaøn haûo khaùc nhau, bao goàm thueá, chi phí khaùnh taän taøi chính vaø chi phí trung gian, song vaãn khoâng maát ñi caùc giaû ñònh tính hieäu quaû cuûa thò tröôøng vaø thoâng tin caân baèng. Nhö vaäy, taùc ñoäng toång hôïp 3 yeáu toá: thueá, chi phí khaùnh taän taøi chính vaø chi phí trung gian khi söû duïng nôï vôùi nhöõng taùc ñoäng ngöôïc chieàu nhau hình thaønh lyù thuyeát caáu truùc taøi chính toái öu Nhìn chung, vieäc ñöa chi phí khaùnh taän taøi chính vaø chi phí trung gian vaøo moâ hình MM vaø moâ hình Modilligani vaø Miler (1958) daãn ñeán lyù thuyeát caân baèng veà caáu truùc voán. Nhöõng moâ hình naøy ñeàu thöøa nhaän moät caáu truùc voán toái öu. 1.2.3.5 Thuyeát traät töï phaân haïng (Thoâng tin baát caân xöùng): Thuyeát traät töï phaân haïng thò tröôøng ñöôïc nghieân cöùu khôûi ñaàu bôûi Myers vaø Majluf (1984) döï ñoaùn khoâng coù cô caáu nôï treân voán coå phaàn muïc tieâu roõ raøng. Giaû thuyeát raèng ban quaûn trò cho bieát veà hoaït ñoäng töông lai cuûa doanh nghieäp nhieàu hôn caùc nhaø ñaàu tö beân ngoaøi (thoâng tin khoâng caân xöùng) vaø vieäc quyeát ñònh taøi chính coù leõ cho bieát möùc ñoä kieán thöùc cuûa nhaø quaûn lyù vaø söï khoâng chaéc chaén veà löu löôïng tieàn maët töông lai. Khi ban quaûn trò tin töôûng coå phieáu ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn laø ñaùnh giaù thaáp, hoï coù theå phaùt haønh chöùng khoaùn (nguoàn taøi chính beân ngoaøi). Vì theá, khi doanh nghieäp ñi 15 theo thò tröôøng voán beân ngoaøi, nhöõng thò tröôøng naøy chaáp nhaän coå phieáu ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn laø ñaùnh giaù thaáp, vaø vì vaäy, hoaït ñoäng naøy seõ chuyeån taûi thoâng tin khoâng thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö. Keát quaû laø ban quaûn trò seõ noã löïc ñeå traùnh ñi theo caùc thò tröôøng voán (nguoàn taøi chính beân ngoaøi). Neáu ban quaûn trò ñi theo nhöõng thò tröôøng voán naøy, coù khaû naêng hoï phaùt sinh nôï nhieàu hôn neáu nhö hoï tin laø coå phieáu cuûa hoï ñöôïc ñaùnh giaù thaáp vaø seõ sinh ra voán coå phaàn neáu nhö hoï cho raèng coå phieáu cuûa hoï ñöôïc ñaùnh giaù cao. Vì vaäy, söï phaùt haønh voán coå phaàn töø vieäc baùn coå phieáu seõ chuyeån taûi nhieàu thoâng tin khoâng thuaän lôïi hôn laø söï phaùt haønh tieàn cho vay. Ñieàu naøy khieán caùc nhaø quaûn trò quan taâm ñeán tieàn cho vay hôn laø voán coå phaàn töø vieäc baùn coå phieáu. Nhöõng quyeát ñònh veà keát caáu voán khoâng döïa treân tyû leä Nôï/Taøi saûn toái öu maø ñöôïc quyeát ñònh töø vieäc phaân haïng thò tröôøng. Tröôùc heát, caùc nhaø quaûn trò seõ döï ñònh söû duïng nguoàn taøi chính noäi boä, tieáp ñeán coù theå phaùt haønh tieàn cho vay, vaø cuoái cuøng laø phaùt haønh voán coå phaàn. Tieâu ñieåm cuûa thuyeát naøy khoâng taäp trung vaøo keát caáu voán toái öu nhöng taäp trung vaøo söï quyeát ñònh taøi chính hieän haønh saép tôùi. Tyû leä Nôï/Taøi saûn = f {hoaït ñoäng kinh doanh, nhu caàu ñaàu tö} Nhö vaäy, Myers vaø Majluf cho raèng seõ khoâng coù moät caáu truùc voán toái öu vôùi caùc doanh nghieäp. 1.2.3.6 Thuyeát ñieàu chænh thò tröôøng: 16 Thuyeát ñieàu chænh thò tröôøng cho raèng thuyeát caáu truùc voán ñöôïc döïa treân ñieàu chænh thò tröôøng laø lôøi giaûi thích töï nhieân nhaát. Thuyeát naøy ñôn giaûn laø caáu truùc voán phaùt trieån nhö moät keát quaû lieân tieáp cuûa nhöõng noã löïc tröôùc ñaây nhaèm ñieàu chænh thò tröôøng coå phieáu. Coù 2 moâ hình ñieàu chænh thò tröôøng coå phieáu daãn ñeán moâ hình caáu truùc voán. Thöù nhaát laø moâ hình cuûa Myers vaø Majluf (1984) vôùi caùc nhaø quaûn lyù vaø caùc nhaø ñaàu tö ñaày lyù trí vaø caùc chi phí löïa choïn baát lôïi khaùc nhau giöõa caùc doanh nghieäp vaø khoaûng thôøi gian khaùc nhau. Lucas vaø McDonald (1990) vaø Korajczyk, Lucas, vaø McDonald (1992) nghieân cöùu löïa choïn baát lôïi khaùc nhau theo khoaûng thôøi gian khaùc nhau. Phuø hôïp vôùi nhöõng chuyeän naøy, Korajczyk vaø nhöõng ngöôøi khaùc (1991) nhaän thaáy raèng caùc doanh nghieäp coù xu höôùng thoâng baùo vieäc phaùt haønh coå phieáu theo sau vieäc ñaêng tin, nhö theá seõ laøm giaûm ñi tính phi ñoái xöùng cuûa thoâng tin. Hôn nöõa, Bayless vaø Chaplinsky (1996) nhaän thaáy vieäc phaùt haønh coå phieáu taäp trung vaøo giai ñoaïn aûnh höôûng cuûa thoâng baùo nhoû hôn. Neáu caùc chi phí phaùt sinh töø caáu truùc voán toái öu nhoû so vôùi dao ñoäng cuoái cuøng trong chi phí phaùt haønh, nhöõng dao ñoäng tröôùc ñaây trong tyû leä giaù caû thò tröôøng so vôùi giaù caû treân soå saùch sau ñoù coù taùc ñoäng laâu daøi. Moâ hình thöù hai cuûa ñieàu chænh thò tröôøng coå phieáu coù lieân quan ñeán caùc nhaø ñaàu tö khoâng ñuû lyù trí (hay caùc nhaø quaûn lyù) vaø ñònh giaù sai trong caùc khoaûn thôøi gian khaùc nhau (hay söï am hieåu veà ñònh giaù sai). Caùc nhaø quaûn lyù phaùt haønh coå phieáu khi hoï tin raèng giaù trò cuûa noù thaáp vaø mua laïi coå phieáu khi hoï tin raèng giaù trò cuûa noù cao. Ngöôïc laïi giaù caû thò tröôøng so vôùi giaù caû treân soå saùch ñöôïc bieát raát roõ laø coù quan heä vôùi tieàn laõi coå phieáu töông lai, vaø caùc giaù trò tuyeät ñoái cuûa giaù caû thò tröôøng so vôùi giaù caû treân soå saùch ñöôïc lieân keát vôùi nhöõng mong ñôïi quaù xa cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Neáu 17 caùc nhaø quaûn lyù vaãn coá khai nhöõng mong ñôïi quaù xa nhö vaäy, vieäc phaùt haønh coå phieáu thöïc teá seõ coù lieân quan tích cöïc vôùi giaù caû thò tröôøng so vôùi giaù caû treân soå saùch, ñaây laø moät tröôøng hôïp theo loái kinh nghieäm. Neáu khoâng coù caáu truùc voán toái öu, caùc nhaø quaûn lyù seõ khoâng caàn thay ñoåi quyeát ñònh khi maø caùc doanh nghieäp coù veû nhö ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng vaø giaù trò coå phieáu laø bình thöôøng, boû qua caùc dao ñoäng taïm thôøi trong giaù caû thò tröôøng so vôùi giaù caû treân soå saùch nhaèm coù nhöõng aûnh höôûng vónh vieãn leân nôï. Moâ hình ñieàu chænh thò tröôøng thöù 2 khoâng yeâu caàu thò tröôøng phaûi thöïc söï khoâng hieäu quaû. Noù khoâng ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn lyù phaûi döï baùo thaønh coâng laõi cuûa coå phieáu. Ñôn giaûn giaû thuyeát cho raèng caùc nhaø quaûn lyù tin raèng hoï coù theå ñieàu chænh ñöôïc thò tröôøng. Theo thuyeát naøy, caùc doanh nghieäp nôï thaáp coù xu höôùng taêng nguoàn voán khi giaù trò tieàn cuûa hoï cao, vaø ngöôïc laïi nhöõng doanh nghieäp nôï cao coù xu höôùng taêng nguoàn voán khi giaù trò tieàn cuûa hoï thaáp. Phaàn lôùn caáu truùc voán laø keát quaû lieân tieáp cuûa nhöõng noã löïc ñieàu chænh thò tröôøng coå phieáu. Trong thuyeát naøy, khoâng coù caáu truùc voán toái öu, vì theá maø caùc quyeát ñònh taøi chính ñieàu chænh thò tröôøng chæ nhieàu leân thaønh keát quaû caáu truùc voán theo thôøi gian. 1.2.3.7 Thuyeát heä thoáng quaûn lyù: Trong thuyeát caáu truùc voán ñöôïc döïa treân heä thoáng quaûn lyù cuûa Zwiebel (1996), giaù trò tieàn cao vaø cô hoäi ñaàu tö thuaän lôïi taïo ñieàu kieän deã daøng cho taøi chính coå phaàn, nhöng cuõng vaøo luùc ñoù cho pheùp caùc nhaø quaûn lyù trôû neân coá thuû. Hoï coù theå töø choái taêng nôï ñeå taïo tính caân baèng cho caùc giai ñoaïn sau. Ñieàu naøy coù khaû naêng ñieàu chænh thò tröôøng chöù khoâng phaûi söï laø söï phaân tích thò tröôøng khaùc bieät vì caùc nhaø
- Xem thêm -