Tài liệu Tắc mặt cơ học

 • Số trang: 29 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 112 |
 • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tắc mặt cơ học
HỘI CHỨNG TẮC MẬT CƠ HỌC PGs.Ts Trần Bảo Long Bộ môn Ngoại ĐHY Hà nội MỤC TIÊU  Nêu ñược một số ñặc ñiểm giải phẫu và sinh lý có liên quan tới tắc mật. Trình bầy ñược cách khám và phát hiện các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của tắc mật. Trình bầy ñược các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên tắc ñiều trị của tắc mật do sỏi và tắc mật do u Klatskin, do u vùng bóng Vater Một số đặc điểm giải phẫu, và sinh lý có liên quan với tắc mật cơ học  Đường mật- ống Wirsung Dịch mật: số lượng, thành phần, ứng dụng. Cơ chế vô khuẩn • Hµng rµo gi¶i phÉu • C¬ chÕ vËt lý (dßng ch¶y cña dÞch mËt vµ chÊt nhµy cña niªm m¹c ®−êng mËt) • YÕu tè ho¸ häc (muèi mËt) • B¶o vÖ cña hÖ thèng miÔn dÞch (tÕ bµo Kupffer vµ c¸c globulin miÔn dÞch nh− IgA trong chÊt nhµy cña niªm m¹c ®−êng mËt ...). Áp lực đường mật: *12-20 cm H20, *≥25 cm => NK, * ≥ 30 cm => ngừng bài tiết mật Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng cơ năng • Đau • Sốt, gày sút ... • Vàng da vàng mắt • Khác: phân bạc màu? ngứa Triệu chứng toàn thân Triệu chứng thực thể Khám vàng da Cận lâm sàng Xét nghiệm máu • Đánh giá tắc mật • Đánh giá NK • Đánh giá rối loạn chức năng • Chất chỉ thị u: CA19-9 (Carbohydrate antigen , CEA (carcinoembryonic antigen) Chẩn đoán hình ảnh    Siêu âm Siêu âm nội soi Chụp cắt lớp vi tính (CT- computed tomography) Chụp cắt lớp ña dãy Chụp cộng hưởng từ ñường mật (MRCPmagnetic resonance cholangiopancreatography) Chụp mật-tuỵ ngược dòng qua nội soi-ERCPendoscopic retrograde cholangiopancreatography Chụp ñường mật xuyên gan qua da-PTCpercutaneous transhepatic cholangiography) Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Chẩn đoán hình ảnh  Chụp gan xa Chụp ñường mật xuyên gan qua da Chẩn đoán hình ảnh Chụp ñường mật xuyên gan qua da ERCP ERCP Chẩn đoán hình ảnh • ERCP Chẩn đoán hình ảnh CT Scanner □ MRI Các nguyên nhân tắc mật thường gặp và nguyên tắc điều trị Tắc mật do sỏi ñường mật (Mô tả trường hợp sỏi ống mật chủ thể ñiển hình). • Lâm sàng: Tam chứng Charcot, tái diễn nhiều lần. • Cận lâm sàng • Nguyên tắc ñiều trị: lấy hết dị vật, ñảm bảo lưu thông mật-ruột+chống NKĐM Tắc mật do u (u đường mật 1/3 dưới, u đầu tuỵ hay u vùng bóng Vater) Lâm sàng: Tắc mật hoàn toàn: Vàng da liên tục, tăng dần … Cận lâm sàng Nguyên tắc ñiều trị: Lấy bỏ khối u+Lập lại lưu thông mật-ruột U Vater U Vater U Vater
- Xem thêm -