Tài liệu Tác động của cấu trúc vốn lên chi phí đại diện của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 616 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ THANH TRÚC TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN LÊN CHI PHÍ ĐẠI DIỆN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 MỤC LỤC TÓM TẮT ..................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................2 1.1. ...........................................................................................2 1.2. .......................................................................................2 1.3. .........................................................................................2 1.4. ........................................................................................3 1.5. .............................................................................................3 CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN. ...................................................5 2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về lý thuyết chi phí đại diện . ..... 5 2.2. ...................................................................................................... 9 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ...................................................................................................................................20 3.1. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................20 3.2. Dữ liệu nghiên cứu .......................................................................................20 3.3. Mô hình nghiên cứu .....................................................................................21 3.4. ...........................................................21 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Ở CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT CỦA VIỆT NAM ...................25 4.1. Chi phí đại diện được đo lường bằng tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản. .............25 4.2. Chi phí đại diện được đo lường bằng tỷ lệ ROE ..........................................27 4.3. Phân tích tác động qua lại giữa cấu trúc vốn và tỷ lệ ROE .........................29 4.4. Mở rộng giai đoạn nghiên cứu phân tích tác động qua lại giữa cấu trúc vốn và tỷ lệ ROE ..............................................................................................................33 4.5. Thảo luận về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện ở các công ty niêm yết ở Việt Nam .............................................................................................36 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ..................................................................................... 39 CÁC HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN ...................................................................... 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 41 Phụ lục 1: Ký hiệu các biến dữ liệu trong xử lý hồi quy.......................................... 44 Phụ lụ ống kê mô tả các biến ............................................................. 45 Phụ lục 3: Kết quả hồi quy chi phí đại diện đo lường bằng tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản ............................................................................................................................. 52 Phụ lục 4: Kết quả hồi quy chi phí đại diện đo lường bằng tỷ lệ ROE .................... 54 Phụ lục 5: Kết quả hồi quy hệ phương trình đồng thời giai đoạn năm 2009 đến năm 2011 .......................................................................................................................... 56 Phụ lục 6: Kết quả hồi quy hệ phương trình đồng thời giai đoạn năm 2007 đến năm 2011 .......................................................................................................................... 60 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 .............................................. 22 Bả ..................................... 22 Bả ..................... 23 Bảng 4.1: Kết quả hồi quy chi phí đại diện được đo lường bằng tỷ lệ doanh thu/ tổng tài sản ..................................................................................................................... 26 Bảng 4.2: Kết quả hồi quy chi phí đại diện được đo lường bằng ROE ......................... 28 Bảng 4.3: Kết quả hồi quy hệ phương trình đồng thời giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................................................................................ 31 Bảng 4.4: Kết quả hồi quy hệ phương trình đồng thời giai đoạn 2007 đến 2011 ......... 34 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Tỷ trọ ...................... 24 1 TÓM TẮT niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2009 đến năm 2011. Có hai phát hiện chính, thứ nhất Thứ hai và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần. Bởi vì các cổ đông l ủa cổ đông nhỏ. 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Quản trị công ty tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan trong doanh trọng đằng sau quản trị công ty là quyết định cấu trúc vốn, không chỉ là quyết định tài trợ mà còn là sự kết hợp để tối thiểu hóa chi phí đại diện hay mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên: các cổ đông chính, “Nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc vốn và chi phí đại diện ở các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 1.2. Tìm ra mối tương quan giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần niêm yết trên HOSE 1.3. Tìm kiếm những luận cứ khoa học và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các nước trên thế giới. Xem xét đối với các công ty cổ phần niêm yết trên HOSE giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện Nghiên cứu mô hình đo lường mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần niêm yết trên HOSE. 3 Đúc kết những kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện từ đó đề xuất cấu trúc vốn hợp lý có thể giảm tổn thất do mâu thuẩn giữa các người chủ và người đại diện và kiểm soát chi phí đại diện . 1.4. - hay không quan chi phí đại diện của c công ty tương quan như niêm trên ? - Cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần niêm yết trên HOSE có mối quan hệ như thế nào ? - Mô hình nghiên cứu nào là phù hợp mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần niêm yết trên HOSE ? - Từ việc xác định mối tương quan giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện ra quyết định như thế nào cho đa công ty giảm thiểu chi phí đại diện ? 1.5. , luận văn có kết cấu như Ngoài phần sau: Chương 1: Chương 2: nghiên trên quan chi Đầu tiên tác giả trình bày đại diện. theo, chi nghiên nghiên Sau trên lý thuyết chi phí trên quan mô nghiên 4 nghiên niêm quan chi công ty trên HOSE. Chương 3: Phương phương nghiên nghiên nghiên nghiên và mô hình nghiên cứu. Chương 4: mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần niêm yết trên mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần niêm yết trên 5 CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN. 2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về lý thuyết chi phí đại diện. Trong này, tác giả tóm lại kết quả nghiên cứu tại một số nước trên thế giới liên quan về chủ đề lý thuyết chi phí đại diện. Các kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày theo thứ tự thời gian: Tác giả Adam Smith đã viết trong cuốn “Của cải của các quốc gia”, xuất bản năm 1779, “Giám đốc của những công ty công ty cổ phần, là những nhà điều hành tài sản của người khác nhiều hơn là tài sản của chính họ, vì vậy không thể hy vọng rằng họ sẽ thực hiện việc điều hành với cùng một sự chú ý như những giám đốc của các công ty tư nhân. Họ như là quản gia của những người giàu có, họ có khuynh hướng không quan tâm đến những vấn đề nhỏ và rất dễ bỏ qua vì nghĩ rằng đó không phải là việc của mình. Sự lơ đễnh và hoang phí, vì vậy, luôn thắng thế, không ít thì nhiều, trong việc điều hành mọi việc của công ty dạng này”, tác giả thấy rằng luôn tồn tại mâu thuẫn lợi ích giữa một bên là người chủ công ty và một bên là những người được thuê điều hành công ty đó (khi người chủ vì một lý do nào đó, khách quan hay chủ quan, không thể trực tiếp điều hành công ty). Các ông chủ bỏ tiền ra thuê người đại diện cho mình điều hành công ty luôn muốn tối đa hoá lợi nhuận của công ty, cụ thể hơn là tối đa hoá phần lợi nhuận mà họ được nhận, tuy nhiên, lợi ích của những người đại diện đó lại không đồng nhất với việc tối đa hoá lợi nhuận của công ty, có thể mục tiêu của họ là nhận được những khoản tiền hoa hồng từ những hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho công ty; có thể họ sẽ ra một quyết định không nhằm mục đích lợi nhuận tối đa cho công ty; có thể họ sẽ trốn tránh trách nhiệm, vì họ có cố gắng nhiều hay ít thì mức lương tháng họ được nhận vẫn 6 như nhau, không hề thay đổi… Các ông chủ phải tốn một khoản chi phí để giám sát người đại diện và hành động của họ, đảm bảo họ sẽ cố gắng hết sức và đưa ra những quyết định phục vụ cho mục đích của người chủ. Và khoản chi phí đó được gọi là “chi phí đại diện” Năm 1932, Aldore Berle and Garnier Means đã trình bày lý thuyết về quản trị trong các công ty đại chúng, nơi có sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, hai ông thấy rằng trong các công ty lớn quyền sở hữu và kiểm soát thường tách biệt và sự tách biệt này có tính ngẫu nhiên. Năm 1976, Michael C. Jensen and William H. Meckling đã có bài nghiên cứu về Lý thuyết về công ty: Cách quản lý, chi phí đại diện và cấu trúc sở hữu, trong bài này hai tác giả đã tích hợp các yếu tố từ lý thuyết đại diện, lý thuyết về quyền sở hữu, lý thuyết tài chính để phát triển thành lý thuyết cấu trúc sở hữu công ty, hai tác giả cũng đã định nghĩa chi phí đại diện, chỉ ra sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, kiểm tra bản chất của chi phí đại diện được tạo bởi sự tồn tại của nợ và vốn chủ sở hữu bên ngoài, chứng minh ai là người gánh chịu các chi phí này, nguyên nhân và kiểm tra tính tối ưu Pareto về sự hiện diện của chúng. Các tác giả cũng đưa ra định nghĩa mới về công ty, và cho thấy rằng các phân tích của họ về các yếu tố ảnh hưởng đến quyền bồi thường vốn cổ phần và nợ chỉ là trường hợp đặc biệt xét ở phía người cung cấp về sự hoàn thiện bài toán thị trường. Trong bài nghiên cứu các tác giả đã định nghĩa chi phí đại diện là tổng của ba thành phần: Thứ nhất, chi phí giám sát bởi người chủ: là chi phí người chủ bỏ ra để giới hạn các hành động bất thường của người đại diện. Thứ hai, chi phí ràng buộc người đại diện: để đảm bảo người đại diện không gây hại đến người chủ, hoặc để đảm bảo người chủ được bồi thường khi người đại diện hành động dẫn đến các thiệt hại 7 Thứ ba, các thiệt hại thặng dư: thiệt hại do sự phân hóa giữa các quyết định của người đại diện và các quyết định có lợi cho người chủ Năm 1980, Eugene F. Fama Trường đại học Chicago đã nghiên cứu về vấn đề đại diện và lý thuyết công ty, tác giả giải thích trong các công ty lớn sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý có thể xem là hình thức hiệu quả của một tổ chức kinh tế. Hai chức năng của người chủ doanh nghiệp là quản lý và gánh chịu rủi ro – được coi như là các yếu tố phân định. Công ty sẽ bị áp lực bởi sự cạnh tranh từ những công ty khác, tạo áp lực để phát triển những phương tiện giám sát hoạt động toàn công ty và từng thành viên. Từng thành viên trong công ty, đặc biệt là các nhà quản lý đều phải đối mặt với các thử thách và cơ hội do thị trường tạo ra cho dịch vụ của họ cả bên trong và bên ngoài công ty. Năm 1983, Eugene F. Fama trường đại học Chicago và Michael C. Jensen trường đại học Rochester, hai tác giả tiếp tục nghiên cứu về sự phân định quyền sở hữu và quyền quản lý. Mục tiêu của các tác giả là giải thích sự tồn tại của các tổ chức có đặc trưng bởi sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát. Chính xác hơn các tác giả quan tâm đến sự tồn tại của các tổ chức trong đó những người đại diện không phải gánh chịu mất mác về tài sản do các quyết định của họ gây ra. Các tác giả đã lập luận rằng sự phân định của các chức năng ra quyết định và gánh chịu rủi ro trong các công ty lớn là tương tự như những công ty khác. Các tác giả cho rằng sự phân định này tồn tại trong các công ty là do lợi ích của việc quản lý chuyên nghiệp và gánh chịu rủi ro, nhưng cũng là do cách tiếp cận hiệu quả để giám sát các vấn đề đại diện phát sinh bởi sự phân định này. Từ nghiên cứu của các tác giả trên, tác giả rút ra định nghĩa chi phí đại diện là tổng của các loại chi phí: chi phí giám sát (monitoring cost) để giám sát hoạt động của người đại diện, như là chi phí kiểm toán; chi phí ràng buộc (bonding cost) để thiết lập một bộ máy có thể tối thiểu những hành vi quản trị 8 không mong muốn, như là bổ nhiệm những thành viên bên ngoài vào ban điều hành hay tái thiết lập hệ thống tổ chức của công ty; và mất mát phụ trội (residual loss) hay chi phí cơ hội khi các cổ đông thuê người đại diện và buộc phải đưa ra các hạn chế, ví dụ những thiệt hại do người đại diện lạm dụng quyền được giao để tư lợi, những thiệt hại do việc đặt ra quy định đối với quyền bỏ phiếu của cổ đông về những vấn đề cụ thể, thiệt hại từ những biện pháp kiểm soát hoạt động của người đại diện. chi trên như sau: Chi phí giám sát: là những chi phí do người chủ trả để đo lường, giám sát và kiểm tra hoạt động của người đại diện. Có thể gồm các chi phí cho hoạt động kiểm tra giám sát, chi phí ký kết hợp đồng bồi hoàn và cuối cùng là chi phí sa thải đối với người đại diện. Ban đầu những chi phí này do người chủ trả, nhưng Fama và Jensen (1983) cho rằng cuối cùng thì đây là chi phí do người đại diện gánh chịu vì các khoản tiền lương, tiền thưởng, các ưu đãi khác,… của họ sẽ bị điều chỉnh để bù đắp những chi phí này. Chi phí ràng buộc: Giả sử rằng người đại diện là người cuối cùng gánh chịu chi phí giám sát, rằng họ có thể xây dựng hệ thống hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoặc họ sẽ chịu bồi thường nếu họ vi phạm các điều khoản của hợp đồng đại diện, khi đó chi phí thiết lập và giữ vững hệ thống hoạt động này được gọi là chi phí ràng buộc. Mất mác phụ trội: Bất chấp việc giám sát và sự ràng buộc, lợi ích của người đại diện và cổ đông vẫn không chắc chắn hoàn toàn đồng nhất. Vì vậy, vẫn có thiệt hại do vấn đề người đại diện phát sinh từ những mâu thuẫn lợi ích. Những thiệt hại đó được gọi là mất mát phụ trội. Chúng phát sinh do những khoản chi đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng đại diện lớn hơn lợi ích đem lại từ việc thực thi hợp đồng. Vì các hoạt động quản trị là rất khó giám sát nên để ký một hợp đồng đầy đủ cho mỗi tình huống là điều không thể. Kết quả là sự phát sinh những mất mát phụ trội. Ví dụ: người đại diện 9 có thể lợi dụng việc nắm bắt những thông tin nội bộ để tư lợi, để ký kết các hợp đồng với các đối tác và hưởng toàn bộ khoản hoa hồng. . 2.2. nghiên nghiên trên liên quan liên quan chi Trong này, tác giả tóm trên thế giới liên quan về chủ đề của các tác giả đi c lại kết quả nghiên cứu tại một số nước quan chi Các kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày theo thứ tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại, cụ thể như sau: Năm 1999, hai tác giả John Theis, Michael Casey Database cho đến tháng 4 năm 1997, mẫu này bao gồm 55 công ty có trụ sở tại Anh. Mô hình nghiên cứu của các tác giả như sau: DEBT =β0+β1 LSALE + β2GTA5 +β3BETA+β4DIVPAY+β5CLOSE+ β6 DIVYLD + β7 PBOOK + epsiloni cấu trúc vốn, LSALE: Logarite tự nhiên của năm trước, GTA5: Mức tăng trưởng của tổng tài sản năm năm vừa qua, BETA: Hệ số beta thị trường được báo cáo bởi Diclosure Inc, DIVPAY: Tỷ lệ trả cổ tức trung bình 3 năm, CLOSE: Phần trăm cổ phần của cổ đông liên kết chặt chẻ, DIVYLD: Tỷ lệ phần trăm mức chi trả cổ tức gần nhất theo báo cáo, PBOOK: Giá thị trường trên giá sổ sách gần nhất theo báo cáo. 10 Qua nghiên cứu thực nghiệm, các tác giả đã cung cấp thêm bằng chứng liên quan đến ảnh hưởng của các biến chi phí đ quỹ nội bộ, công ty không cần tìm kiếm nguồn bên ngoài. Kết quả cũng cho thấy rằng DIVYLD và PBOOK đều có tác động ngược lên DEBT. Năm 2000 ối ưu giảm thiểu chi phí đại diện. Mẫu nghiên cứu bao gồm 28 công ty đại chúng, ngành nghề chính là phương tiện giao thông (máy bay và phương tiện không gian), in ấn xuất bản. Mô hình của các tác giả chứng minh rằng cả chi phí đại diện và đặc thù tài sản đều ảnh hưởng lên chính sách tài chính doanh nghiệp, việc tập trung vào một trong hai yếu tố này có thể không mô tả chính xác cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp. Một phát hiện quan trọng là mặc dù vốn cổ phần giảm chi phí giao dịch khi các tài sản mang t hơn từ các rủi ro vượt mức – yếu tố làm giảm chi phí đại diện của nợ. Kết quả là, cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp sử dụng cả nợ và vốn cổ phần để tối thiểu hóa các vấn đề liên quan đến chi phí đại diện và tài sản đặc thù. 11 vận chuyển và in ấn, xuất bản. Năm 2002, hai tác giả Hongxia Li và Liming Cui đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên chi phí đại diện với mẫu nghiên cứu là 211 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở Trung Quốc giai đoạn năm 1999 đến năm 2001, các tác giả sử dụng các phương trình để ước lượng chi phí đại diện, các phương trình như sau: Agency cost =β0+β1capitalstructure+β2conc+β3size +β4board+Σβjdumjt (1) Capital structure = β5 + β6conc + β7ROE + β8val (2) Trong đó: agency cost là chi phí đại diện, capitalstructure là cấu trúc vốn của công ty được tính bằng tỷ lệ tổng nợ/tổng tài sản, conc: tập trung sở hữu cổ phần của cổ đông, size là quy mô công ty, board là quy mô công ty, dum là các biến ngành, val: giá thị trường/giá sổ sách của cổ phần. Các tác giả sử dụng hai chỉ tiêu thay thế để đo lường chi phí đại diện, thứ nhất là tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản theo nghiên cứu của Ang và cộng sự (1999) để đo lường khả năng quản lý tài sản hiệu quả, thứ hai là tỷ lệ ROE để đo lường mức độ khác nhau về lợi nhuận. được tìm thấy như sau: tr hữu và tỷ lệ lợi thực nghiệm của các tác giả 12 khuynh hướng tái cấp vốn thông qua của cổ đông nhỏ. Năm 2003, nhóm tác giả Campbell R. Harvey, Karl V. Lins, Andrew H. Roper cao. Các tác giả sử dụng dữ liệu từ các nguồn khác nhau bao gồm 1014 công ty phi tài chính được niêm yết ở 18 thị trường mới nổi, các quốc gia này bao gồm : Argentina, Brazil, Chile, the Czech Republic, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malaysia, Peru, the Philippines, Portugal,Singapore, South Africa, Sout cáo tài chính truyền thống và dữ liệu mới về hợp đồng nợ toàn cầu. công ty, và sự khác nhau giữa nợ trong tài sản của công ty và cơ hội phát triển trong tương lai. Các tác giả sử dụng mô hình : Phương trình 1 là phương trình giá trị công ty Tobin’Q = Debt to asset+ CF Right leverage x Debt to asset + Size + Capital expenditure to asset + Country dummy+ Industry dummy Phương trình 2 là phương trình đòn bẩy công ty : Debt to asset = Tobin’Q + Cash flow rights leverage + Size + Percentage of Tangible asset + Capital expenditure to asset + Profitability +Country dummy Phương trình 3 là phương trình sở hữu : CF Right leverage = Tobin’Q + Debt to asset + Size + Percentage of Tangible asset + Risk proxy (Beta và deviation of Stock Return) + Country dummy. 13 Trong đó : Tobin’Q : giá trị công ty, Debt to asset : tỷ lệ nợ/tài sản, CF right leverage : Cash flow right leverage, Size : Quy mô công ty, Capital expenditure to asset: tỷ lệ chi tiêu vốn/tài sản, Country : chỉ các quốc gia, Industry: chỉ các ngành, Profitability : tỷ lệ thu nhập hoạt động/tổng tài sản, Percentage of Tangible asset : tỷ lệ phần trăm tài sản cố định. Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy rằng : quốc tế có hiệu quả đặc biệt tạo ra giá trị cho các công ty. các cổ đông liên quan sự giảm sát khi công ty đầu tư quá mức. Năm 2006 hơn. 14 Năm 2008, nhóm tác giả Zhang Zhaoguo, He Weifeng, Yan Bingqian đã tiến hành nghiên 15 Cũng trong năm 2008 nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên chi phí đại diệ 3 lý do sau: Nước Anh có thị trường tiền tệ và thị trường vốn lâu đời, nơi đây việc tài trợ nợ các công ty dễ dàng thực hiện, hai là việc tối đa hóa tài sản của đông là mục tiêu của các nhà quản lý, điều này phù hợp với lý thuyết nghiên cứu tác giả dựa vào, ba là dữ liệu của các công ty đại chúng của Anh có thể phàn ánh sự ảnh hưởng của đòn bẩy đến chi phí đại diện một cách chính xác hơn và sự nhạy cảm ở thị trường hiệu quả như thị trường của Anh. Tác giả đã đặt ra hai câu hỏi nghiên cứu sau: thứ nhất, giả thiết chi phí đại diện (tăng đòn bẩy tài chính của công ty cao sẽ giảm thiểu chi phí đại diện) có đúng trong trường hợp này không, nếu đòn bẩy tài chính cao hơn nữa có thể giảm chi phí đại diện không? Thứ hai ngược lại với giả thiết phí đại diện không? Các tác giả dựa theo mô hình nghiên cứu của Ang et al (2000) tập trung đo lường chi phí đại diện trực tiếp dựa trên tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu. Các các giả thực hiện kiểm tra phương trình hồi quy đa biến, cụ thể: 13 OETS = α + γ 1 DTAR + γ 2 LOS + γ 3 ROA + ∑ β k INDk + ε i k =1 Thêm vào đó các tác giả cũng kiểm tra các phương trình hồi quy đơn biến, cụ thể như sau: 13 OETS = α + γ 1 DTAR + ∑ β k INDk + ε i k =1 13 OETS = α + γ 1 LOS + ∑β k =1 k INDk + ε i 16 13 OETS = α + γ 1 ROA + ∑β k INDk + ε i k =1 Năm 2011 arim IDI CHEFFOU đã tiến hành n đề sở hữu và nợ. Tác giả sử dụng số liệu từ 93 công ty của Pháp được niêm yết trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008, mô hình tác giả sử dụng như sau: INCENT = β0 + β1DetCTt + β2MTBt + β3SIZEt+ β4AbnROAt + β5FreeCFt+ β6Underinvt + β7Assetsubt + β8 Z - scoret + β9 R&Dt + β10 DIVYt+ β11 Institt+ β12 Institdt + β13Aget+ epsilont
- Xem thêm -