Tài liệu T119 quy luật lượng - chất

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

më ®Çu Trong ®êi sèng hµng ngµy, ®»ng sau c¸c hiÖn tîng mu«n h×nh mu«n vÎ, con ngêi dÇn dÇn nhËn thøc ®îc tÝnh trËt tù vµ mèi liªn hÖ cã tÝnh lÆp l¹i cña c¸c hiÖn tîng, tõ ®ã h×nh thµnh nªn kh¸i niÖm “quy luËt”. Víi t c¸ch lµ ph¹m trï cña lý luËn nhËn thøc, kh¸i niÖm “quy luËt” lµ s¶n phÈm cña t duy khoa häc, ph¶n ¸nh sù liªn hÖ cña c¸c sù vËt vµ tÝnh chØnh thÓ cña chóng. C¸c quy luËt cña tù nhiªn, cña x· héi còng nh cña t duy con ngêi ®Òu mang tÝnh kh¸ch quan. Con ngêi kh«ng thÓ t¹o ra hoÆc tù ý xo¸ bã ®îc quy luËt mµ chØ nhËn thøc vµ vËn dông nã trong thùc tiÔn. Quy luËt “tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i” lµ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt, nã cho biÕt ph¬ng thøc cña sù vËn ®éng, ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc quy luËt nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn khi chóng ta xem xÐt c¸c sù vËt, hiÖn tîng. NÕu nhËn thøc kh«ng ®óng quy luËt nµy sÏ dÉn ®Õn t tëng t¶ khuynh, h÷u khuynh. T¶ khuynh lµ phñ nhËn sù tÝch luü vÒ lîng, muèn cã ngay sù thay ®æi vÒ chÊt, cßn h÷u khuynh lµ khi chÊt ®· biÕn ®æi vît qu¸ giíi h¹n ®é nhng kh«ng d¸m thùc hiÖn sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt. Níc ta ®ang qu¸ ®é lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB, viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt lîng- chÊt sÏ cã ý nghÜa rÊt lín trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. Trong ph¹m vi cña tiÓu luËn nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy nhøng c¬ së lý luËn chung vÒ néi dung cña quy luËt lîng- chÊt, trªn c¬ së ®ã rót ra ý nghÜa thùc tiÔn cña viÖc nhËn thøc quy luËt nµy, sù vËn dông quy luËt nµy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam. "Ph©n tÝch néi dung qui luËt tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i. ViÖc nhËn thøc vµ vËn dông vµo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña anh chÞ vµo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn" KÕt cÊu cña tiÓu luËn gåm 3 phÇn: PhÇn më ®Çu 1 PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña quy luËt, tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i. PhÇn II: VËn dông vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam. PhÇn KÕt luËn. Do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò nµy nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng nhËn xÐt gãp ý cña c« gi¸o. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña quy luËt tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i Quy luËt nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i lµ mét trong nh÷ng quy luËt c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt. Quy luËt nµy chØ râ tÝnh chÊt vµ c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn. 1- C¸c kh¸i niÖm 1.1- Kh¸i niÖm vÒ chÊt 2 ChÊt lµ tÝnh quy ®Þnh vèn cã cña sù vËt hiÖn tîng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c thuéc tÝnh vµ ®Æc ®iÓm cÊu tróc cña sù vËt. TÝnh quy ®Þnh lµ c¸i vèn cã cña sù vËt, hiÖn tîng ®Ó ph©n biÖt sù vËt nµy víi sù vËt kh¸c. TÝnh quy ®Þnh nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c thuéc tÝnh. Cã thuéc tÝnh c¬ b¶n vµ kh«ng c¬ b¶n. Thuéc tÝnh c¬ b¶n quy ®Þnh chÊt cña sù vËt. NÕu thuéc tÝnh c¬ b¶n mÊt ®i th× chÊt cña sù vËt thay ®æi. Cßn thuéc tÝnh kh«ng c¬ b¶n th× trong qu¸ tr×nh tån t¹i cña sù vËt, cã nh÷ng thuéc tÝnh kh«ng c¬ b¶n míi n¶y sinh vµcã nh÷ng thuéc tÝnh kh«ng c¬ b¶n mÊt ®i nhng chÊt cña sù vËt kh«ng thay ®æi. Thuéc tÝnh chØ béc lé th«ng qua quan hÖ víi sù vËt kh¸c. Trong sù vËt, hiÖn tîng, chÊt kh«ng t¸ch rêi víi lîng 1.2-Lîng cña sù vËt Lµ tÝnh quy ®Þnh vèn cã cña sù vËt, hiÖn tîng, chØ râ vÒ mÆt quy m«, tèc ®é, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña sù vËt, hiÖn tîng. Nãi ®Õn lîng sù vËt tøc lµ sù vËt ®ã lín hay bÐ, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh hay chËm, tr×nh ®é cao hay thÊp..v..v..®o b»ng c¸c ®¹i lîng cô thÓ, b»ng sè tuyÖt ®èi nh trong lîng, thÓ tÝch hoÆc so s¸nh víi vËt thÓ kh¸c, thêi kú nµy víi thêi kú kh¸c. VÝ dô tèc ®é cña ¸nh s¸ng lµ 300.000km/gi©y, mét c¸i bµn cã chiÒu cao 80 ph©n, mét níc cã 50 triÖu d©n..v..v 1.3- Kh¸i niÖm vÒ §é §é lµ giíi h¹n mµ trong ®ã lîng biÕn ®æi cha g©y nªn sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt. Sù vËt vÉn lµ nã, mäi sù vËt hiÖn tîng ®Òu tån t¹i trong mét ®é thÝch hîp khi lîng biÕn ®æi vît qu¸ giíi h¹n ®é th× sù vËt kh«ng cßn lµ nã. Trong ph¹m vi mét ®é nhÊt ®Þnh hai mÆt chÊt vµ lîng t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau lµm cho sù vËt vËn ®éng. Mäi sù thay ®æi vÒ lîng ®Òu cã ¶nh hëng ®Õn tr¹ng th¸i chÊt cña sù vËt, nhng kh«ng ph¶i nh÷ng thay ®æi vÒ lîng nµo còng dÉn ®Õn thay ®æi vÒ chÊt. ChØ trong trêng hîp khi sù thay ®æi vÒ lîng ®¹t tíi møc ph¸ vì ®é cò th× chÊt cña sù vËt míi thay ®æi, sù vËt chuyÓn thµnh sù vËt kh¸c. 1.4-§iÓm nót Lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã lîng biÕn ®æi ®· g©y nªn sù thay ®æi c¨n b¶n, tËp hîp nh÷ng ®iÓm nót gäi lµ ®êng nót. 3 1-5-Bíc nh¶y Sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt, c¸i cò mÊt ®i c¸i míi ra ®êi ph¶i th«ng qua bíc nh¶y. Bíc nh¶y lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ sù biÕn ®æi c¨n b¶n tõ chÊt sù vËt nµy sang chÊt cña sù vËt kh¸c. + Bíc nh¶y ®èt biÕn lµ bíc nh¶y x¶y ra trong thêi gian ng¾n lµm thay ®æi b¶n chÊt cña sù vËt. Bíc nh¶y nµy diÔn ra b»ng mét sù bïng næ m·nh liÖt. VD c¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga lµ mét bíc nh¶y ®ét biÕn. + Bíc nh¶y dÇn dÇn lµ bíc nh¶y ®îc thùc hiÖn b»ng viÖc lo¹i bá dÇn nh÷ng yÕu tè, nh÷ng bé phËn chÊt cò x¶y ra trong mét thêi gian dµi míi lo¹i bá hoµn toµn chÊt cò thµnh chÊt míi. 2- Néi dung quy luËt tõ nh÷ng thay ®æi dÇn vÒ lîng dÊn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i. Sù ph¸t triÓn cña mäi sù vËt, hiÖn tîng trong tù nhiªn vµ x· héi còng nh sù ph¸t triÓn nhËn thøc t duy con ngêi ®Òu ®i tõ sù thay ®æi dÇn vÒ lîng ®îc tÝch luü l¹i khi vît qu¸ giíi h¹n ®é tíi ®iÓm nót th× th× g©y nªn sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt. Sù vËt cò mÊt ®i, sù vËt míi ra ®êi thay thÕ. Së dÜ nh vËy lµ v× chÊt vµ lîng lµ hai mÆt ®èi lËp vèn cã cña sù vËt hiÖn tîng. Lîng th× thêng xuyªn biÕn ®æi, cßn chÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh. Do ®ã sù ph¸t triÓn cña lîng tíi mét lóc nµo ®ã th× m©u thuÉn víi chÊt cò. Khi chÊt cò k×m h·m th× qua ®ã n¶y sinh yªu cÇu tÊt yÕu ph¶i ph¸ vì chÊt cò, më ra mét ®é míi ®Ó më ®êng cho lîng ph¸t triÓn. Sù chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi vª chÊt, diÔn ra mét c¸ch phæ biÕn trong tù nhiªn, x· héi vµ t duy. Quy luËt nµy cßn cã chiÒu ngîc l¹i, tøc lµ kh«ng chØ thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn thay ®æi vÒ chÊt mµ sau khi chÊt míi ra ®êi do sù biÕn ®æi vÒ lîng g©y nªn th× chÊt ®ã l¹i quy ®Þnh sù biÕn ®æi vÒ lîng, ¶nh hëng cña chÊt míi ®Õn lîng thÓ hiÖn ë quy m«, møc ®é, nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn míi. Néi dung duy luËt nµy ®îc ph¸t biÓu nh sau Mäi sù vËt hiÖn tîng dÒu vËn ®éng, ph¸t triÓn b»ng c¸ch thay ®æi dÇn vÒ lîng, lîng thay ®æi ®Õn mét lóc nµo ®ã vît qu¸ ®é tån t¹i cña sù vËt tíi ®iÓm 4 nót th× diÔn ra bíc nh¶y, t¹o sù thay ®æi vÒ chÊt cña sù vËt. KÕt qu¶ lµ sù vËt cò, chÊt cò mÊt ®i vµ sù vËt míi, chÊt míi ra ®êi. ChÊt míi l¹i t¸c ®éng trë l¹i lîng míi, lîng míi l¹i tiÕp tôc thay ®æi dÇn, ®Õn lóc nµo ®ã, vît qu¸ ®é tån t¹i cña sù vËt tíi ®iÓm nót th× l¹i diÔn ra bíc nh¶y t¹o sù thay ®æi vÒ chÊt, cø nh vËy sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a hai mÆt chÊt vµ lîng t¹o ra con ®êng vËn ®éng, ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña mäi sù vËt, hiÖn tîng. 5 §iÒu cÇn chó ý lµ: -Quy luËt nµy chØ ®îc thÓ hiÖn trong mèi quan hÖ gi÷a chÊt vµ lîng hoµn toµn x¸c ®Þnh, mèi quan hÖ nµy h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan chø kh«ng thÓ g¸n ghÐp mét c¸ch tuú tiÖn. ®ång thêi sù chuyÓn ho¸ lîng vµ chÊt bao giê còng phô thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. -Quy luËt lîng-chÊt ®îc vËn dông trong x· héi thÓ hiÖn ë mèi quan hÖ gi÷a tiÕn ho¸ vµ c¸ch m¹ng. Trong sù ph¸t triÓn cña x· héi, sù thay ®æi dÇn vÒ lîng gäi lµ tiÕn ho¸, cßn sù thay ®æi vÒ chÊt theo híng tiÕn ho¸ lªn gäi lµ c¸ch m¹ng, tiÕn ho¸ chuÈn bÞ cho c¸ch m¹ng. Trong giai ®o¹n tiÕn ho¸, chÕ ®é x· héi cha cã sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt, cßn c¸ch m¹ng lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tiÕn ho¸, chÊm døt mét qu¸ tr×nh nµy, më ra mét qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ míi cao h¬n, chÕ ®é x· héi cò bÞ xo¸ bá, chÕ ®é x· héi míi ra ®êi thay thÕ. C¸ch m¹ng x· héi lµ ph¬ng thøc thay thÕ x· héi nµy b»ng x· héi kh¸c, b¹o lùc lµ h×nh thøc c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng. 3- ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn -Trong ho¹t ®éng nhËn thøc thùc tiÔn, cÇn ph¶i coi träng qu¸ tr×nh tÝch luü vÒ lîng, nÕu kh«ng coi träng qu¸ tr×nh nµy th× sù kh«ng cã sù biÕn ®æi vÒ chÊt. -Quy luËt nµy cã chiÒu ngîc l¹i, chÊt míi ra ®êi th× lµm biÕn ®æi tèc ®é, quy m« lîng míi. Cho nªn khi chÊt míi ra ®êi ph¶i biÕt x¸c ®Þnh tèc ®é, quy m« ph¸t triÓn vÒ lîng cho thÝch hîp, kh«ng ®îc b¶o thñ, dõng l¹i -CÇn ph¶i chèng quan ®iÓm t¶ khuynh, h÷u khuynh. T¶ khuynh lµ phñ nhËn tÝch luü vÒ lîng muèn cã ngay sù thay ®æi vÒ chÊt, cßn h÷u khuynh lµ th× ngîc l¹ikhi lîng biÕn ®æi ®· tíi vît qu¸ ®é nhng kh«ng d¸m thùc hiÖn sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt. PhÇn II VËn dông vµo thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCn ë ViÖt nam 6 1-TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng CNXH ë níc ta Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCNthùc chÊt lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN nhng ®îc diÕn ®¹t gän h¬n, nãi râ ®îc m« h×nh hinh tÕ tæng qu¸t cña níc ta trong thêi kú qu¸ ®é. Nãi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN cã nghÜa lµ nÒn kinh tÕ cña chóng ta kh«ng ph¶i lµ kinh tÕ hiÖn vËt, tù cÊp, tù tóc, qu¶n lý theo kiÓu tËp trung, quan liªu, bao cÊp. Nhng ®ã còng kh«ng ph¶i lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng tù do theo c¸ch nãi cña t b¶n, tøc lµ kh«ng ph¶i nÒn kinh tÕ thÞ trêng TBCN, vµ còng cha hoµn toµn lµ kinh tÕ thÞ trêng XHCN, cßn cã sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i cò vµ c¸i míi, võa cã l¹i võa cha cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè CNXH. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë níc ta lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Bëi v×. - Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN lµ kÕt qu¶ cña sù nhËn thøc vµ vËn dông quy luËt vÌ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Cïng víi CNH, H§H ®Êt níc, nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN lµ con ®êng kinh tÕ c¬ b¶n ®a níc ta qu¸ ®é lªn CNXH. - Níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, lµ thêi kú ®ang thùc hiÖn ho¸ dÇn dÇn CNXH, thêi kú xuÊt hiÖn nhiÒu h×nh thøc kinh tÕ qu¸ ®é, võa cã CNXH võa cßn CNTB. Chñ tr¬ng x©y dùng kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN lµ phï hîp víi b¶n chÊt cña thêi kú lÞch sö ®Æc biÖt nµy. - Chóng ta ®· biÕt thêi kú qu¸ ®é lµ mét thêi kú lÞch sö ®Æc biÖt, trong ®ã kÕt cÊu kinh tÕ - x· héi võa bao hµm nh÷ng yÕu tè cña x· héi cò ®ang suy tho¸i dÇn, võa bao hµm nh÷ng yÕu tè cña x· héi míi ra ®êi ®ang lín lªn tõng bíc nhng cha dµnh toµn th¾ng. Thêi kú qu¸ ®é lµ thêi kú mµ x· héi ®ang chuyÓn tõ chÕ ®é nµy sang chÕ ®é kh¸c, ë ®ã cha cã ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo gi÷ vÞ trÝ thèng trÞ tuyÖt ®èi, trong ®ã mçi ph¬ng thøc chØ lµ mét “m¶nh” mét “bé phËn” cña kÕt cÊu kinh tÕ x· héi, võa ®éc lËp t¬ng ®èi, võa hîp t¸c vµ ®Êu tranh víi nhau. Mçi “m¶nh”, mçi “bé phËn” Êy lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ. 7 Thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë chç khi nã cha v¬n lªn ®ãng vai trß thèng trÞ, nhng còng kh«ng ë vµo vÞ trÝ chi phèi, nã tån t¹i nh mét bé phËn t¬ng ®èi ®éc lËp, ®an xen víi c¸c bé phËn kh¸c cña kÕt cÊu kinh tÕ-x· héi. Do vËy, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ ®Æc trng riªng cã cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN chÝnh lµ thùc hiÖn nhÊt qu¸n vµ l©u dµi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, qua ®ã tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, ®¶m b¶o x©y dùng thµnh c«ng CNXH. Nh vËy, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, lµ sù nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng sÏ dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi chóng cha cha tÝch luü ®îc ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho CNXH th× chóng ta cha thÓ nãng véi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ngay nh tríc n¨m 1986 chóng ta ®· lµm, mµ chóng ta ph¶i tiÕn hµnh dÇn dÇn, hay nãi c¸ch kh¸c, chóng ta ph¶i cã mét thêi kú qu¸ ®é. 2-Nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®· ®¹t ®îc sau 15 n¨m ®æi míi. Sau n¨m 1975 khi ®Êt níc ®îc thèng nhÊt, c¶ níc ®i lªn CNXH, chóng ta ®· nãng véi vµ nhÊt lo¹t x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt mét thµnh phÇn dùa trªn c¬ së c«ng h÷u XHCN vÒ t liÖu s¶n xuÊt, mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c bÞ coi lµ bé phËn ®èi lËp víi kinh tÕ XHCN, v× vËy n»m trong diÖn ph¶i c¶i t¹o, xo¸ bá, lµm nh vËy lµ chóng ta ®· ®Èy quan hÖ s¶n xuÊt ®i qu¸ xa so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, t¹o ra m©u thuÉn gi÷a mét bªn lµ lùc lîng s¶n xuÊt thÊp kÐm víi mét bªn lµ quan hÖ s¶n xuÊt ®îc x· héi ho¸ gi¶ t¹o, dÉn ®Õn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, hay nãi c¸ch kh¸c khi lùc lîng s¶n xuÊt cña chóng ta cßn qu¸ thÊp kÐm cha tÝch luü ®ñ vÒ lîng (tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é) ®· véi v· thay ®æi chÊt (quan hÖ s¶n xuÊt XHCN) lµm cho ®Êt níc l©m vµo t×nh trang khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi. Tõ ®¹i héi VI cña ®¶ng céng s¶n ViÖt nam ®Õn nay, kh¾c phôc sai lÇm trªn chóng ta thùc hiÖn x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, xuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt níc ta lµ ®a d¹ng, kh«ng ®ång ®Òu vµ cha cao. 8 Thùc tiÔn sau 15 n¨m ®æi míi ®· kh¼ng ®Þnh chñ tr¬ng x©y dùng kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ phï häp víi ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ë níc ta. Nã ®· thùc sù gi¶i phãng , ph¸t triÓn vµ kh¬i dËy c¸c tiÒm n¨ng cña s¶n xuÊt. Kh¬i dËy n¨ng lùc s¸ng t¹o chñ ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong s¶n xuÊt ®a níc ta ra khái thêi kú khñng ho¶ng kinh tÕ- x· héi. PhÇn kÕt luËn Nh vËy, lîng vµ chÊt lµ hai mÆt thèng nhÊt biÖn chøng cña sù vËt, chØ khi nµo lîng ®îc tÝch luü tíi mét ®é nhÊt ®Þnh míi lµm thay ®æi vÒ chÊt, nªn trong chØ ®¹o ho¹t ®éng thùc tiÔn còng nh trong nhËn thùc khoa häc ph¶i chó ý tÝch luü dÇn dÇn nh÷ng thay ®æi vÒ lîng, ®ång thêi ph¶i biÕt thùc hiÖn vµ thùc hiÖn kÞp thêi nh÷ng bíc nh¶y khi cã ®iÒu kiÖn chÝn muåi. Thêi kú qu¸ ®é tõ CNTB lªn CNXH chÝnh lµ bíc nh¶y dÇn dÇn tõ chÊt cò sang chÊt míi. Trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ c¸ch m¹ng, mét mÆt ph¶i chèng khuynh híng b¶o thñ, trÞ trÖ, nh»m t¹o ra nh÷ng bíc nh¶y ®Ó ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn, mÆt kh¸c, l¹i ph¶i chèng t tëng nãng véi, muèn ®a nhanh sù ph¸t triÓn, tiÕn hµnh nh÷ng bíc nh¶y khi cha cã ®iÒu kiÖn chÝn muåi, bÊt chÊp nh÷ng quy luËt kh¸ch quan. 9 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c - Lªnin 2. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇn 8 - 9 3. VËn dông nghÞ quyÕt 9. 4. T¹p chÝ céng s¶n. 10
- Xem thêm -