Tài liệu T112 hôn nhân dưới cái nhìn triết học

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn triÕt häc ®Ò c-¬ng triÕt häc §Ò tµi : H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc I. Néi dung kiÕn thøc  Ph¹m trï vËn ®éng.  Ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn.  Ph¹m trï néi dung – h×nh thøc.  Quy luËt l-îng- chÊt.  Quy luËt m©u thuÉn.  Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. II. Dµn ý tiÓu luËn . 1. Kh¸i niÖm h«n nh©n  Kn h«n nh©n –ý nghÜa h«n nh©n (ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn )  NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n (néi dung – h×nh thøc ) 2. H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n. 1 TiÓu luËn triÕt häc  H«n nh©n vµ b¶n chÊt h«n nh©n ( quy luËt l-îng – chÊt ) – ( quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh)  Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña h«n nh©n ( ph¹m trï vËn ®éng )  TÇm quan träng cña h«n nh©n víi gia ®×nh vµ x· héi (ph¹m trï b¶n chÊt – hiÖn t-îng ) – ( nguyªn nh©n – hÖ qu¶ ). 3. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay – gi¶i ph¸p.  Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. 2 TiÓu luËn triÕt häc Lêi më ®Çu “Trai lín lÊy vî, g²i lín g° chång” ®ã l¯ qui luËt tù nhiªn cña con ng-êi vµ t¹o ho¸, nh-ng c¶ trai lÉn g¸i tr-íc ng-ìng cöa h«n nh©n ®Òu ch-a hiÓu thÊu ®-îc sù quan träng cña h«n nh©n. Hä th-êng quan niÖm h«n nh©n lµ sù kÕt thóc cña t×nh yªu, lµ xong bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh vµ x· héi. ChÝnh v× quan niÖm sai lÇm Êy mµ cã tíi h¬n 30% nh÷ng cuéc h«n nh©n kÕt thóc b»ng ly h«n, g©y c¶nh chia l×a trong gia ®×nh vµ t¹o g¸nh nÆng cho x· héi. §Ó tiÕn tíi mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc lµ sù ®ßi hái cao ®é cña c¶ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm. N¾m b¾t ®-îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n ta kh«ng nh÷ng tr¸nh ®-îc nh÷ng ý niÖm sai lÇm mµ cßn t¹o c¬ së ®Ó cã mét kiÕn thøc gia ®×nh v÷ng ch¾c tr-íc khi b-íc vµo cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu qua s¸ch vë, m¹ng truyÒn th«ng, ®-îc sù h-íng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS TrÇn Ngäc 3 TiÓu luËn triÕt häc Linh em ®± m³nh d³n ®i s©u v¯ t×m hiÓu vÒ ®Ò t¯i: “H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc ”. §Ò tµi gåm 3 phÇn: phÇn i: Kh¸i niÖm h«n nh©n. phÇn ii: H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n. phÇniii: Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vµ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Do thêi gian lµm tiÓu luËn ng¾n, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ ch-a cao nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt ®ãng gãp cña thÇy c« trong qu¸ tr×nh söa bµi ®Ó tiÓu luËn cña em thªm phÇn phong phó vµ thiÕt thùc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS TrÇn Ngäc Linh ®· gióp ®ì, chØ b¶o em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. 4 TiÓu luËn triÕt häc PhÇn i: Kh¸i niÖm h«n nh©n 1.Kh¸i niÖm h«n nh©n vµ ý nghÜa cña h«n nh©n. "Nh÷ng yÕu tè chÝnh lµm nªn h¹nh phóc ë ®êi lµ cã viÖc g× ®ã ®Ó l¯m, cã ai ®ã ®Ó yªu v¯ cã ®iÒu g× ®ã ®Ó hi väng” ( C.Fericberg ). T×nh yªu lµm ng-êi ta buån ch¸n, mÊt ¨n mÊt ngñ v× t×nh yªu råi ng-êi ta l¹i h©n hoan sung s-íng v× t×nh yªu vµ ®Ó giÊc méng vµng thµnh hiÖn thùc ng-êi ta kÕt h«n vµ sèng víi nhau d-íi mét m¸i nhµ. Nh-ng khi sèng trong c¨n nhµ h¹nh phóc, c¶ ng-êi ®µn «ng lÉn ng-êi ®µn bµ ®Òu kh«ng hiÓu ph¶i lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó chung lo cuéc sèng, nhiÖm vô riªng cña hä lµ g× ? hä kh«ng hÒ cã mét kh¸i niÖm nµo vÒ h«n nh©n còng nh- ch-a tõng ®-îc d¹y c¸ch lÊy vî lÊy chång nh- thÕ nµo ? ¨n ë víi nhau ra sao? Vµ theo c¶m tÝnh cña t×nh yªu hä rµng buéc nhau, b¾t ph¶i sèng gièng nhau, khi kh«ng cßn chÞu ®ùng ¸p lùc cña nhau ®-îc n÷a hä ®µnh chia tay. VËy h«n nh©n lµ g×? 5 TiÓu luËn triÕt häc H«n nh©n lµ sù t¹o lËp cuéc sèng chung hoµn toµn cña mét ng-êi ®µn «ng vµ mét ng-êi ®µn bµ, sù sèng chung hoµn toµn nµy gåm nh÷ng thµnh phÇn vËt chÊt: ë chung d-íi mét m¸i nhµ, ¨n cïng mét m©m, h-ëng chung nh÷ng sung s-íng vËt chÊt, ®ång lao céng khæ ®Ó cïng trë nªn h¹nh phóc, cïng cã ®ñ mäi nhu cÇu cña cuéc sèng. Nhê cã t×nh yªu th-¬ng g¾n bã nªn nh÷ng tiÒn cña vµ nh÷ng th¾ng lîi cña chång còng coi nh- cña chÝnh ng-êi vî vµ ng-îc l¹i ng-êi chång còng lu«n hiÓu r»ng "cña chång, c«ng vî". Kh«ng cã mét sù ghen tu«ng nµo chia rÏ ®-îc hä c¶. Hä cïng ®ång lao céng khæ víi nhau, ng-êi nµy lµm lîi ng-êi kia sung s-íng. Do mét sù ngÉu hîp cña hoµn c¶nh, hä ngÉu nhiªn gÆp nhau vµ khi c¶m thÊy hîp nhau, yªu nhau hä dÉn ®Õn c¸i tÊt nhiªn lµ lÊy nhau vµ cïng ¨n ®êi ë kiÕp víi nhau. 2. NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n VËy h«n nh©n cã ý nghÜa g× ? vµ sù nhËn thøc cña thanh niªn nam n÷ tr-íc vÊn ®Ò h«n nh©n ra sao ? nÕu b¹n hái bÊt cø ng-êi con trai hay con g¸i nµo vÒ h«n nh©n th× b¹n sÏ nhËn ®-îc hai kiÓu tr¶ lêi: mét lµ 6 TiÓu luËn triÕt häc kh«ng biÕt, hai lµ h«n nh©n tøc lµ c-íi xin, mµ c-íi xin th× cã nh÷ng lÔ: gi¹m ngâ, vÊn danh, n¹p th¸i, vu qui, c« d©u, chó rÓ hîp thµnh vî chång, ¨n ë víi nhau, sinh con ®Î c¸i, sèng víi nhau ®Õn ®Çu b¹c r¨ng long. §ã lµ sù hiÓu biÕt cña hÇu hÕt c¸c b¹n trÎ vÒ h«n nh©n vµ ý nghÜa cña h«n nh©n bëi lÏ c¸c bËc cha mÑ trong gia ®×nh, c¸c thÇy c« gi¸o trong líp häc Ýt khi gi¶i thÝch cho con c¸i vµ häc trß hiÓu thÕ nµo lµ h«n nh©n, ý nghÜa cña h«n nh©n vµ môc ®Ých cña h«n nh©n, th-êng th× khi ng-êi con trai vµ ng-êi con g¸i ®Õn tuæi dËy th× tù nhiªn m¬ -íc sèng chung víi mét ng-êi kh¸c ph¸i, cã nh÷ng ng-êi bÞ kÝch thÝch bëi nh÷ng ham muèn vÒ t×nh dôc, vËt chÊt vµ v× nh÷ng phót yÕu lßng, hä tù huû t-¬ng lai cña m×nh b»ng nh÷ng ®iÒu lÇm t-ëng, hä nghÜ hä sinh ra lµ cña nhau ®Ó khi cã c¬ héi hä thµnh lËp gia thÊt vµ kÕt côc trong mét thêi gian ng¾n hä l¹i nhËn ra r»ng hä sinh ra kh«ng ph¶i ®Ó ¨n ®êi ë kiÕp víi nhau vµ råi ng-êi con trai l¹i bá mÆc ng-êi con g¸i ë nhµ ®Ó ®i t×m mét mét nöa kh¸c hîp víi m×nh tronhg khi ng-êi con g¸i ë nhµ tñi phËn khãc thÇm v× d· trãt trao th©n göi phËn vµo mét ng-êi mµ m×nh kh«ng thÓ yªu ®-îc 7 TiÓu luËn triÕt häc n÷a. Hèi hËn b©y giê th× còng ®· muén, hä ®µnh cè chÞu ®ùng lÉn nhau, tù l¯m khæ nhau hoÆc cam chÞu “bÎ mét ch÷ ®ång l¯m hai” mét gia ®×nh tan n¸t hay kh«ng cßn h¹nh phóc qui chung còng do sù ngé nhËn cña giíi trÎ nghÜ vÒ h«n nh©n qu¸ ®¬n gi¶n, hoÆc ng-êi con trai ch-a hiÓu ®-îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh hoÆc ng-êi phô n÷ ch-a lµm trßn bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh, g©y ra hai ®-êng ®i, hai ng· rÏ. 8 TiÓu luËn triÕt häc PhÇn II: B¶n chÊt cña h«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n. Cã nh÷ng sai lÇm vµ kÕt côc ®au th-¬ng nh- trªn lµ do giíi trÎ tr-íc ng-ìng cöa h«n nh©n ch-a ý thøc vµ hiÓu râ ®-îc b¶n chÊt còng nh- vai trß cña h«n nh©n, hä lu«n n»m trong méng, m¬ t-ëng vÒ mét cuéc sèng chèn thiªn ®­êng v¯ t×nh yªu x©y dùng nªn bëi “ mét tóp lÒu tranh, hai tr²i tim v¯ng”. HoÆc nÕu cã ­íc väng, cã mét chót hiÓu biÕt th× hä hiÓu rÊt m¬ hå vµ dÇn dÇn di ®Õn con ®-êng t×nh ¸i, khi hiÓu ra th× mäi sù ®· muén. VËy b¶n chÊt cña h«n nh©n lµ g× ? cÇn nhËn thøc nã theo nh÷ng tiªu ®iÓm nµo? H«n nh©n lµ thiªn ®-êng cho nh÷ng ®«i nam n÷ biÕt râ h«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n nh-ng l¹i lµ ®Þa ngôc cho nh÷ng ®«i nam n÷ coi h«n nh©n nh- cøu c¸nh chñ yÕu ®Ó tho¶ m·n t×nh c¶m. Hä kh«ng hiÓu vµ còng kh«ng chÞu t×m hiÓu t©m lÝ cña ng-êi b¹n kh¸c ph¸i víi m×nh vµ kh«ng biÕt r»ng khi lÊy vî lÊy chång m×nh ®· buéc vµo nh÷ng cam kÕt g×, ®· g¸nh lÊy tr¸ch nhiÖm g×. Nh- vËy ®Ó tr¸nh nh÷ng 9 TiÓu luËn triÕt häc sai lÇm còng nh- nh÷ng ®iÒu ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra víi h«n nh©n ta nªn biÕt b¶n chÊt cña h«n nh©n lµ g× ? H«n nh©n kh«ng nh÷ng lµ sù ®ång lao céng khæ gi÷a ng-êi ®µn «ng vµ ng-êi ®µn bµ trong cïng mét m¸i nhµ mµ h«n nh©n cßn ®ßi hái sù céng ®ång cña trÝ th«ng minh n÷a. Chång còng nh- vî ®Òu ph¶i mang tµi trÝ riªng cña m×nh ®Ó cïng bµn b¹c, trao ®æi ý kiÕn cho nhau, tá bµy ý kiÕn cïng nhau ®Ó t×m ra mét kÕ ho¹ch khÐo lÐo, mét ph-¬ng h-íng v÷ng vµng trong c«ng viÖc, gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò trong gia ®×nh ®Ó t¹o mét cuéc sèng yªn vui, gi¸o dôc con c¸i cho chu ®¸o.Trong qu¸ tr×nh nµy sÏ cã nh÷ng ®iÓm dÞ ®ång, mét sè quan ®iÓm kh«ng ®ång nhÊt víi nhau g©y ra nh÷ng bÊt hoµ nhá nh-ng ®iÒu quan träng lµ ph¶i cã sù céng ®ång cña hai tÊm lßng. Tõ hai ng-êi kh¸c nhau, hai t©m hån vµ hai c¸ thÓ c¸ biÖt hä ®· hîp lai thµnh mét gia ®×nh cã chung mét lÝ t-ëng. Tõ mét t×nh yªu m¹nh mÏ, hä ®èi sö víi nhau nh- chÝnh b¶n th©n m×nh, ng-êi nä cÇu mong vµ hÕt søc gióp ®ì ®Ó ng-êi kia sung s-íng, s¨n sãc søc khoÎ vµ ®øc ®é cña nhau, lo cho nhau khi bÞ bÖnh ho¹n, chia vui sÎ 10 TiÓu luËn triÕt häc buån cïng nhau, chång thï gÐt nh÷ng ng-êi nµo ®· g©y ®au khæ cho vî, vî quÝ träng nh÷ng ng-êi nµo ®· gióp ®ì, che trë cho chång, ng-êi nµy lu«n nghÜ ®Õn ng-êi kia nh- chÝnh b¶n th©n m×nh vËy. Tõ sù kÕt hîp cña hai t©m hån dÉn ®Õn sù kÕt hîp cña hai thÓ x¸c, ®êi sèng t©m lÝ nµy ®-îc coi lµ nguån kho¸i c¶m míi l¹ tuy nhiªn nã kh«ng ®-îc gäi lµ sù chiÕm ®o¹t thùc sù bëi nÕu quan niÖm nh- thÕ th× h«n nh©n ®· ®i ®Õn mét ng· rÏ kh¸c, nã chØ ®-îc sö dông nh- mét h×nh thøc tho¶ m·n sù kho¸i c¶m cña x¸c thÞt chø kh«ng ph¶i lµ t×nh yªu ®¬n thuÇn. H«n nh©n ph¶i ®-îc coi lµ t×nh yªu th-¬ng nång nhiÖt, sù g¾n bã gi÷a hai tÊm lßng muèn xÝch l¹i gÇn nhau, ý chÝ bÊt di bÊt dÞch cña ng-êi nä muèn phô thuéc ng-êi kia vµ hä cè g¾ng thùc hiÖn sù kÕt hîp hoµn h¶o vµ ®Çy ®ñ cña lÝ trÝ lÉn tr¸i tim. VËy cho nªn, sù kÕt hîp cña hai thÓ x¸c kh«ng chØ lµ sù chiÕm ®o¹t ®¸p øng nhu cÇu t©m lÝ mµ nã cßn lµ b»ng chøng cña t×nh yªu, ý chÝ cña ng-êi nµy muèn hoµn toµn thuéc së h÷u cña ng-êi kia vµ cïng t¹o nªn mét nÒn h¹nh phóc l©u bÒn. Tuy nhiªn cã mét sè cÆp vî chång ®· kh«ng thµnh c«ng trong sù sèng theo ý nghÜa cña h«n nh©n v× 11 TiÓu luËn triÕt häc thÕ dÉn ®Õn mét sù c¸ch xa, t¹o mét kho¶ng kh«ng cho hai ng-êi v× thÕ ®Ó t¹o ra h¹nh phóc b¹n ph¶i nghÜ h«n nh©n lµ cuéc sèng chung cña hai ng-êi, cïng chia vui, sÎ buån víi nhau ®Ó t¹o nªn mét gia ®×nh h¹nh phóc. §ã còng lµ nÒn t¶ng v÷ng m¹nh cho mét x· héi. Khi hiÓu thÊu râ ®-îc b¶n chÊt h«n nh©n, ta cã thÓ n¾m ®-îc h«n nh©n lµ mét viÖc tèi quan träng cho c¶ mét ®êi, nªn quyÒn cña c¸c b¹n trÎ rÊt râ rÖt, tõ khi gÆp nhau cho ®Õn thêi k× kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh, ®«i trÎ tr-íc tiªn ph¶i thµnh thùc trong mèi quan hÖ cña nhau, h«n nh©n ph¶i dùa trªn t×nh yªu, sù t-¬ng quan cña cïng mét t×nh c¶m, cïng mét cuéc sèng, x¸c ®Þnh thËt nghiªm tóc quan hÖ mµ hai ng-êi sÏ tiÕn ®Õn hoÆc lµ sÏ lµm b¹n khi hai ng-êi qua t×m hiÓu mµ kh«ng thÊy hîp nhau hoÆc lµ sÏ ®i ®Õn h«n nh©n khi hai ng-êi ý thøc vµ hiÓu râ vÒ nhau, t×m hiÓu h«n nh©n nh- thÕ nµo nã cã ph¶i ®¬n thuÇn lµ lÝ tÝnh hay kh«ng mµ cßn ph¶i dùa trªn nhiÒu mÆt cña x· héi, tõ nh÷ng mèi quan hÖ cho ®Õn c«ng viÖc, nÒn kinh tÕ gia ®×nh h-íng ph¸t triÓn vµ sù phï hîp víi nhau trong cuéc sèng, nguån h¹nh phóc gia ®×nh chñ yÕu dùa vµo nh÷ng ®©u,khi nghÜ lµ 12 TiÓu luËn triÕt häc sÏ kÕt h«n råi th× nªn thµh thËt víi nhau, dù tÝnh t-¬ng lai c«ng viÖc sÏ thÕ nµo, cã con c¸i ra sao c¶ hai cÇn lµm g× cho nh÷ng lÇn gÆp gì, ®ãn tr-íc nh÷ng tr¾c trë g× trong cuéc sèng. Nãi chung ph¶i nh×n nhËn h«n nh©n trªn chiÒu réng vµ chiÒu s©u, dù tÝnh thËt chu toµn ®Ó lµm nªn mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc. 13 TiÓu luËn triÕt häc PhÇn III. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vµ gi¶i ph¸p. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy trong giíi trÎ hiÖn nay lµ t×nh yªu sÐt ®¸nh dÉn ®Õn nh÷ng cuéc h«n nh©n “ch³y chî”. Khi kÐn chän ng­êi b³n ®êi cña m×nh, con trai th× bÞ quyÕn rò bëi nh÷ng ®øc tÝnh bªn ngoµi: S¾c ®Ñp, ¨n nãi giái, miÖng c-êi t-¬i, ®«i m¾t nhÝ nh¶nh, m¸i tãc m©y h¬n lµ gi¸ trÞ thùc vÒ tinh thÇn vµ ®¹o ®øc cña mét ng-êi con g¸i ng-îc l¹i nh÷ng c« g¸i th× l¹i bÞ thu hót bëi nh÷ng anh chµng nhiÒu tiÒn, ga l¨ng, ®Ñp trai, cã ®Þa vÞ x± héi. “c²i nÕt ®²nh chÕt c²i ®Ñp” d­êng nh­ tiªu tan thay v¯o ®ã lµ nh÷ng ham muèn vËt chÊt, ®Õn khi tho¶ m·n råi th× tiÒn còng mÊt mµ t×nh còng ®i. Giíi trÎ h×nh nh- chØ quan t©m tíi vÎ ®Ñp h×nh thøc mµ kh«ng quan t©m tíi néi dung bªn trong, hä lu«n ®uæi theo nh÷ng g× m×nh ch-a cã ®-îc. Thø n÷a lµ trong thêi k× ve v·n nhau, hä bÞ l«i kÐo bëi b¹n bÌ, nh÷ng ý t-ëng béc ph¸t dÔ g©y sai lÇm, ch¹y theo lßng Ých kØ, hiÕu th¾ng muèn chinh phôc ®-îc ®èi t-îng ®ã lµ nh÷ng tr¾c trë dÔ nhËn thÊy mµ c¶ hai ph¶i tr¶i qua tr-íc thêi k× h«n nh©n. 14 TiÓu luËn triÕt häc Thø ba lµ con trai vµ con g¸i b©y giê yªu nhau rÊt dÔ, lÊy nhau rÊt sím vµ bá nhau còng nh- thay ¸o vËy. §· ®µnh lµ x· héi b©y giê cho hä quyÒn ®-îc tù do yªu ®-¬ng, quyÒn h«n nh©n nh-ng giíi trÎ l¹i thÞnh hµnh mèt yªu theo phong trµo, sèng thö, mèi t×nh tay ba vµ kÕt qu¶ lµ nh÷ng cuéc h«n nh©n ngoµi ý muèn, nh÷ng c« cËu bÐ con ra ®êi nh×n cha mÑ chóng vÉn cßn ch-a ®ñ lín. T¸c h¹i thay tØ lÖ h«n nh©n nh- thÕ nµy ngµy cµng nhiÒu, trong khi x· héi ®ang n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ ng-êi d©n, toµn d©n ph¸t ®éng phong trµo kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh th× nh÷ng c« cËu ®ang tuæi ¨n ch¬i, häc hµnh l¹i trë thµnh nh÷ng ng-êi cha, ng-êi mÑ bÊt ®¾c dÜ. Nguyªn nh©n nµy mét phÇn do sù nhËn thøc cña mét sè thanh thiÕu niªn cßn n«ng c¹n nh-ng ®iÒu quan träng lµ nÒn gi¸o dôc cña gia ®×nh vµ x· héi, lÏ ra khi con c¸i ®Õn tuæi dËy th× cha mÑ nªn h-íng dÉn chØ b¶o cho con c¸i nh÷ng ®iÒu nªn lµm, thÇy c« nªn th¼ng th¾n trao ®æi nh÷ng ®iÒu vÒ sù ph¸t triÓn t©m sinh lÝ cho häc trß th× ng-îc l¹i v× e lÖ, v× nh÷ng c¸i tÕ nhÞ cña ng-êi lín lµm cho con trÎ kh«ng nh÷ng kh«ng biÕt mµ cßn 15 TiÓu luËn triÕt häc th«i thóc sù tß mß dÉn ®Õn nh÷ng gia ®×nh nho nhá ra ®êi vµ tiÕp nèi lµ nh÷ng ®øa con sau nh÷ng cuéc ly h«n. H«n nh©n qu¶ lµ mét vÊn ®Ò lan gi¶i, nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng trªn th× kh«ng nh÷ng ¶nh h-ëng ®Õn gia ®×nh mµ cßn ¶nh h-ëng ®Õn toµn x· héi. V× vËy tr-íc khi tiÕn tíi h«n nh©n c¶ nam vµ n÷ ph¶i lùa chän thËt s¸ng suèt cho m×nh ng-êi b¹n tr¨m n¨m, kh«ng nªn v× tiÒn tµi hay s¾c ®Ñp mµ lÊy nhau mét c¸ch véi vµng, còng kh«ng nªn kÕt h«n qu¸ sím hoÆc qu¸ muén mµ nªn chó träng ë tuæi 25 – 30 ®ã lµ tuæi mµ ng-êi con trai lÉn con g¸i ®· ®ñ chÝnh ch¾n, s¸ng suèt, ®ñ ®iÒu kiÖn vËt chÊt còng nh- tinh thÇn ®Ó g¸nh v¸c mét gia ®×nh nhá, cã thÓ gi¸o ho¸ con c¸i mét c¸ch tèt ®Ñp. Tr-íc khi tiÕn hµnh mét cuéc h«n nh©n cÇn cã nh÷ng ®iÒu chó träng sau ®©y: Khi lùa chän mét ng-êi b¹n ®êi kh«ng nªn lùa chän mét c¸ch qu¸ véi vµng vµ chØ ch¨m chó ë vÎ ®Ñp h×nh thøc, ph¶i t×m hiÓu kÜ, ®¸nh gi¸ qua thêi gian l©u dµi cña mèi quan hÖ, ng-êi b¹n ®êi ph¶i cã gi¸ trÞ thùc vÒ t©m hån, ph¶i can ®¶m, c-¬ng nghÞ, tËn tôy, khÐo lÐo, hiÓu biÕt th× míi 16 TiÓu luËn triÕt häc g©y dùng ®-îc h¹nh phóc gia ®×nh. Sù kh¸c biÖt vÒ t«n gi¸o còng cùc k× quan träng, tuy sù kh¸c biÖt nµy kh«ng ®ñ ®Ó ng¨n c¶n h«n nh©n nh-ng nã cã thÓ lµ ®Çu mèi ®Ó g©y sù bÊt hoµ trong quan hÖ vî chång, khi b¹n hoÆc ng-êi yªu b¹n lµ mét ng-êi qu¸ ngoan ®¹o vµ ph¶i tõ bá ®¹o cña m×nh v× t×nh yªu th× mét ngµy nµo ®ã, khi cuéc sèng gia ®×nh cã sù ®æ vì th× b¹n cã thÓ khinh ng-êi vî hoÆc chång cña m×nh v× ®· dÔ dµng bá ®¹o còng nh- dÔ dµng bá t×nh yªu cña chÝnh b¹n. Thø n÷a lµ khi chän b¹n ®êi bao giê b¹n còng nªn chän ng-êi trong gia ®×nh gia gi¸o v× sù gi¸o dôc cña gia ®×nh rÊt quan träng nã t¹o nªn ®øc tÝnh cña con c¸i còng nhmÆt kiÕn thøc lÉn nh©n c¸ch trong cuéc sèng. Mét ng-êi chång th«ng minh bao giê còng chän mét ng-êi vî ngang b»ng kiÕn thøc víi m×nh, nã kh«ng nh÷ng gióp b¹n ®iÒu hoµ cuéc sèng cña b¹n mµ cßn gióp b¹n cã ng-êi chia sÎ trong c«ng viÖc, trong sù gi¸o dôc con c¸i còng nhtrong lèi giao thiÖp øng sö víi mäi ng-êi. Khi ®· quyÕt ®Þnh hoÆc lùa chän mét ai ®ã h·y xÐt xem nh÷ng t©m tÝnh, quan niÖm, së thÝch cã hîp víi nhau kh«ng, ®iÒu dÜ nhiªn lµ còng cã nh÷ng bÊt ®ång nhÊt ®Þnh vµ 17 TiÓu luËn triÕt häc ph¶i t×m c¸ch ®iÒu hoµ sao cho phï hîp cßn nÕu cã mét sù kh¸c biÖt qu¸ lín th× nªn suy xÐt l¹i ®Ó ®Þnh h-íng cho mèi quan hÖ ®-îc l©u bÒn. Søc khoÎ cña b¹n ®êi còng lµ ®iÒu v« cïng quan träng, nã t¹o nªn cuéc sèng cã thuËn lîi hay kh«ng, cã hoµ hîp hay kh«ng vµ t-¬ng lai cña hä cã ®-îc ®¶m b¶o hay kh«ng. Trong thêi k× tiÒn h«n nh©n b¹n h·y xem xÐt sù phï hîp cña hai ng-êi ®Õn ®©u, dù ®Þnh tr-íc vÒ ®-êng con c¸i, t¹o mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi gia ®×nh hai bªn, h·y xÐt xem bè mÑ cña hai bªn cã ý nh- thÕ nµo, nÕu cha mÑ ng¨n c¶n mèi quan hÖ còng ®õng nªn ph¶n øng thËt gay g¾t mµ h·y xÐt xem t¹i sao cha mÑ l¹i ph¶n øng vµ nh×n nhËn ®èi t-îng cña m×nh thÕ nµo, nÕu cã c¬ së th× nªn suy xÐt l¹i v× phÇn lín c¸c bËc cha mÑ bao giê còng cã nh÷ng kinh nghiÖm sèng, biÕt nh×n ng-êi trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn, nªn ®¸nh gi¸ bao giê còg ®óng tr tr-êng hîp cha mÑ thÝch giµu Ðp g¶ duyªn con th× cã kh¸c ®«i chót. Trong tr-êng hîp nh- vËy b¹n h·y cè g¾ng thuyÕt phôc cha mÑ hoÆc chøng thùc b»ng nh÷ng viÖc lµm 18 TiÓu luËn triÕt häc cã ý nghÜa, khi gi«ng toã ®· qua th× trêi l¹i s¸ng t×nh yªu cña b¹n sÏ ®-îc mäi ng-êi nh×n nhËn. Tãm l¹i, khi ng-êi con trai vµ ng-êi con g¸i hiÓu biÕt nhau cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®øc tÝnh trªn, tù nhiªn hä sÏ quý träng nhau còng nh- ng-êi kh¸c sÏ quÝ träng hä bëi nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp cña hä. T×nh yªu n¶y sinh dùa trªn mét quan hÖ v÷ng ch¾c, cã hiÓu biÕt ¾t h¼n sÏ t¹o nªn mét cuéc sèng gia ®×nh h¹nh phóc. 19 TiÓu luËn triÕt häc KÕt luËn H«n nh©n lµ mét c«ng viÖc cao ®Ñp nh-ng còng lµ mét phËn sù, bëi vËy nã ®ßi hái sù hi sinh tõ hai phÝa, ng-êi vî lu«n cÇn ®Õn sù khuyªn nhñ, chØ dÉn, lßng yªu th-¬ng, sù n©ng ®ì cña ng-êi chång. Ng-êi chång lu«n lu«n cÇn ®Õn sù t-¬ng trî, hiÖn diÖn cña ng-êi vî. §Ó t×m thÊy nguån h¹nh phóc thùc sù trong h«n nh©n, c¸c ban ®õng coi h«n nh©n lµ mét ph-¬ng tiÖn ®Ó tho¶ m·n nh÷ng thó vui vËt chÊt cña m×nh mµ h·y coi h«n nh©n lµ mét cuéc sèng chung hoµn toµn gi÷a ng-êi ®µn «ng vµ ng-êi ®µn bµ, muèn chia sÎ buån vui víi nhau ®Ó cïng ®i tíi mét môc ®Ých chung lµ t¹o nªn mét gia ®×nh ®Çm Êm, h¹nh 20
- Xem thêm -