Tài liệu T112 hôn nhân dưới cái nhìn triết học

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn triÕt häc ®Ò c¬ng triÕt häc §Ò tµi : H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc I. Néi dung kiÕn thøc  Ph¹m trï vËn ®éng.  Ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn.  Ph¹m trï néi dung – h×nh thøc.  Quy luËt lîng- chÊt.  Quy luËt m©u thuÉn.  Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. II. Dµn ý tiÓu luËn . 1. Kh¸i niÖm h«n nh©n  Kn h«n nh©n –ý nghÜa h«n nh©n (ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn )  NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n (néi dung – h×nh thøc ) 2. H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n.  H«n nh©n vµ b¶n chÊt h«n nh©n ( quy luËt lîng – chÊt ) – ( quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh)  Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña h«n nh©n ( ph¹m trï vËn ®éng )  TÇm quan träng cña h«n nh©n víi gia ®×nh vµ x· héi (ph¹m trï b¶n chÊt – hiÖn tîng ) – ( nguyªn nh©n – hÖ qu¶ ). 3. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay – gi¶i ph¸p.  Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. 1 TiÓu luËn triÕt häc Lêi më ®Çu “Trai lín lÊy vî, g¸i lín g¶ chång” ®ã lµ qui luËt tù nhiªn cña con ngêi vµ t¹o ho¸, nhng c¶ trai lÉn g¸i tríc ngìng cöa h«n nh©n ®Òu cha hiÓu thÊu ®îc sù quan träng cña h«n nh©n. Hä thêng quan niÖm h«n nh©n lµ sù kÕt thóc cña t×nh yªu, lµ xong bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh vµ x· héi. ChÝnh v× quan niÖm sai lÇm Êy mµ cã tíi h¬n 30% nh÷ng cuéc h«n nh©n kÕt thóc b»ng ly h«n, g©y c¶nh chia l×a trong gia ®×nh vµ t¹o g¸nh nÆng cho x· héi. §Ó tiÕn tíi mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc lµ sù ®ßi hái cao ®é cña c¶ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm. N¾m b¾t ®îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n ta kh«ng nh÷ng tr¸nh ®îc nh÷ng ý niÖm sai lÇm mµ cßn t¹o c¬ së ®Ó cã mét kiÕn thøc gia ®×nh v÷ng ch¾c tríc khi bíc vµo cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu qua s¸ch vë, m¹ng truyÒn th«ng, ®îc sù híng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS TrÇn Ngäc Linh em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµ t×m hiÓu vÒ ®Ò tµi: “H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc ”. §Ò tµi gåm 3 phÇn: phÇn i: Kh¸i niÖm h«n nh©n. phÇn ii: H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n. phÇniii: Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vµ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Do thêi gian lµm tiÓu luËn ng¾n, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cha cao nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt ®ãng gãp cña thÇy c« trong qu¸ tr×nh söa bµi ®Ó tiÓu luËn cña em thªm phÇn phong phó vµ thiÕt thùc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS TrÇn Ngäc Linh ®· gióp ®ì, chØ b¶o em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. PhÇn i: Kh¸i niÖm h«n nh©n 1.Kh¸i niÖm h«n nh©n vµ ý nghÜa cña h«n nh©n. "Nh÷ng yÕu tè chÝnh lµm nªn h¹nh phóc ë ®êi lµ cã viÖc g× ®ã ®Ó lµm, cã ai ®ã ®Ó yªu vµ cã ®iÒu g× ®ã ®Ó hi väng” ( C.Fericberg ). T×nh yªu lµm ngêi ta buån ch¸n, mÊt ¨n mÊt ngñ v× t×nh yªu råi ngêi ta l¹i h©n hoan sung síng v× t×nh yªu vµ ®Ó giÊc méng vµng thµnh hiÖn thùc ngêi ta kÕt h«n vµ sèng víi nhau díi mét m¸i nhµ. Nhng khi sèng trong c¨n nhµ h¹nh phóc, c¶ ngêi ®µn «ng lÉn ngêi ®µn bµ ®Òu 2 TiÓu luËn triÕt häc kh«ng hiÓu ph¶i lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó chung lo cuéc sèng, nhiÖm vô riªng cña hä lµ g× ? hä kh«ng hÒ cã mét kh¸i niÖm nµo vÒ h«n nh©n còng nh cha tõng ®îc d¹y c¸ch lÊy vî lÊy chång nh thÕ nµo ? ¨n ë víi nhau ra sao? Vµ theo c¶m tÝnh cña t×nh yªu hä rµng buéc nhau, b¾t ph¶i sèng gièng nhau, khi kh«ng cßn chÞu ®ùng ¸p lùc cña nhau ®îc n÷a hä ®µnh chia tay. VËy h«n nh©n lµ g×? H«n nh©n lµ sù t¹o lËp cuéc sèng chung hoµn toµn cña mét ngêi ®µn «ng vµ mét ngêi ®µn bµ, sù sèng chung hoµn toµn nµy gåm nh÷ng thµnh phÇn vËt chÊt: ë chung díi mét m¸i nhµ, ¨n cïng mét m©m, hëng chung nh÷ng sung síng vËt chÊt, ®ång lao céng khæ ®Ó cïng trë nªn h¹nh phóc, cïng cã ®ñ mäi nhu cÇu cña cuéc sèng. Nhê cã t×nh yªu th¬ng g¾n bã nªn nh÷ng tiÒn cña vµ nh÷ng th¾ng lîi cña chång còng coi nh cña chÝnh ngêi vî vµ ngîc l¹i ngêi chång còng lu«n hiÓu r»ng "cña chång, c«ng vî". Kh«ng cã mét sù ghen tu«ng nµo chia rÏ ®îc hä c¶. Hä cïng ®ång lao céng khæ víi nhau, ngêi nµy lµm lîi ngêi kia sung síng. Do mét sù ngÉu hîp cña hoµn c¶nh, hä ngÉu nhiªn gÆp nhau vµ khi c¶m thÊy hîp nhau, yªu nhau hä dÉn ®Õn c¸i tÊt nhiªn lµ lÊy nhau vµ cïng ¨n ®êi ë kiÕp víi nhau. 2. NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n VËy h«n nh©n cã ý nghÜa g× ? vµ sù nhËn thøc cña thanh niªn nam n÷ tríc vÊn ®Ò h«n nh©n ra sao ? nÕu b¹n hái bÊt cø ngêi con trai hay con g¸i nµo vÒ h«n nh©n th× b¹n sÏ nhËn ®îc hai kiÓu tr¶ lêi: mét lµ kh«ng biÕt, hai lµ h«n nh©n tøc lµ cíi xin, mµ cíi xin th× cã nh÷ng lÔ: gi¹m ngâ, vÊn danh, n¹p th¸i, vu qui, c« d©u, chó rÓ hîp thµnh vî chång, ¨n ë víi nhau, sinh con ®Î c¸i, sèng víi nhau ®Õn ®Çu b¹c r¨ng long. §ã lµ sù hiÓu biÕt cña hÇu hÕt c¸c b¹n trÎ vÒ h«n nh©n vµ ý nghÜa cña h«n nh©n bëi lÏ c¸c bËc cha mÑ trong gia ®×nh, c¸c thÇy c« gi¸o trong líp häc Ýt khi gi¶i thÝch cho con c¸i vµ häc trß hiÓu thÕ nµo lµ h«n nh©n, ý nghÜa cña h«n nh©n vµ môc ®Ých cña h«n nh©n, thêng th× khi ngêi con trai vµ ngêi con g¸i ®Õn tuæi dËy th× tù nhiªn m¬ íc sèng chung víi mét ngêi kh¸c ph¸i, cã nh÷ng ngêi bÞ kÝch thÝch bëi nh÷ng ham muèn vÒ t×nh dôc, vËt chÊt vµ v× nh÷ng phót yÕu lßng, hä tù huû t¬ng lai cña m×nh b»ng nh÷ng ®iÒu lÇm tëng, hä nghÜ hä sinh ra lµ cña nhau ®Ó khi cã c¬ héi hä thµnh lËp gia thÊt vµ kÕt côc trong mét thêi gian ng¾n hä l¹i nhËn ra r»ng hä sinh ra kh«ng ph¶i ®Ó ¨n ®êi ë kiÕp víi nhau vµ råi ngêi con trai l¹i bá mÆc ngêi con g¸i ë nhµ ®Ó ®i t×m mét mét nöa kh¸c hîp víi m×nh tronhg khi ngêi con g¸i ë nhµ tñi phËn khãc thÇm v× d· trãt trao th©n göi phËn vµo mét ngêi mµ m×nh kh«ng thÓ yªu ®îc n÷a. Hèi hËn b©y giê th× còng ®· muén, hä ®µnh cè chÞu ®ùng lÉn nhau, tù lµm khæ nhau hoÆc cam chÞu “bÎ mét ch÷ ®ång lµm hai” mét gia ®×nh tan n¸t hay kh«ng cßn h¹nh phóc qui chung còng do sù ngé nhËn cña giíi trÎ nghÜ 3 TiÓu luËn triÕt häc vÒ h«n nh©n qu¸ ®¬n gi¶n, hoÆc ngêi con trai cha hiÓu ®îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh hoÆc ngêi phô n÷ cha lµm trßn bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh, g©y ra hai ®êng ®i, hai ng· rÏ. 4 TiÓu luËn triÕt häc PhÇn II: B¶n chÊt cña h«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n. Cã nh÷ng sai lÇm vµ kÕt côc ®au th¬ng nh trªn lµ do giíi trÎ tríc ngìng cöa h«n nh©n cha ý thøc vµ hiÓu râ ®îc b¶n chÊt còng nh vai trß cña h«n nh©n, hä lu«n n»m trong méng, m¬ tëng vÒ mét cuéc sèng chèn thiªn ®êng vµ t×nh yªu x©y dùng nªn bëi “ mét tóp lÒu tranh, hai tr¸i tim vµng”. HoÆc nÕu cã íc väng, cã mét chót hiÓu biÕt th× hä hiÓu rÊt m¬ hå vµ dÇn dÇn di ®Õn con ®êng t×nh ¸i, khi hiÓu ra th× mäi sù ®· muén. VËy b¶n chÊt cña h«n nh©n lµ g× ? cÇn nhËn thøc nã theo nh÷ng tiªu ®iÓm nµo? H«n nh©n lµ thiªn ®êng cho nh÷ng ®«i nam n÷ biÕt râ h«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n nhng l¹i lµ ®Þa ngôc cho nh÷ng ®«i nam n÷ coi h«n nh©n nh cøu c¸nh chñ yÕu ®Ó tho¶ m·n t×nh c¶m. Hä kh«ng hiÓu vµ còng kh«ng chÞu t×m hiÓu t©m lÝ cña ngêi b¹n kh¸c ph¸i víi m×nh vµ kh«ng biÕt r»ng khi lÊy vî lÊy chång m×nh ®· buéc vµo nh÷ng cam kÕt g×, ®· g¸nh lÊy tr¸ch nhiÖm g×. Nh vËy ®Ó tr¸nh nh÷ng sai lÇm còng nh nh÷ng ®iÒu ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra víi h«n nh©n ta nªn biÕt b¶n chÊt cña h«n nh©n lµ g× ? H«n nh©n kh«ng nh÷ng lµ sù ®ång lao céng khæ gi÷a ngêi ®µn «ng vµ ngêi ®µn bµ trong cïng mét m¸i nhµ mµ h«n nh©n cßn ®ßi hái sù céng ®ång cña trÝ th«ng minh n÷a. Chång còng nh vî ®Òu ph¶i mang tµi trÝ riªng cña m×nh ®Ó cïng bµn b¹c, trao ®æi ý kiÕn cho nhau, tá bµy ý kiÕn cïng nhau ®Ó t×m ra mét kÕ ho¹ch khÐo lÐo, mét ph¬ng híng v÷ng vµng trong c«ng viÖc, gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò trong gia ®×nh ®Ó t¹o mét cuéc sèng yªn vui, gi¸o dôc con c¸i cho chu ®¸o.Trong qu¸ tr×nh nµy sÏ cã nh÷ng ®iÓm dÞ ®ång, mét sè quan ®iÓm kh«ng ®ång nhÊt víi nhau g©y ra nh÷ng bÊt hoµ nhá nhng ®iÒu quan träng lµ ph¶i cã sù céng ®ång cña hai tÊm lßng. Tõ hai ngêi kh¸c nhau, hai t©m hån vµ hai c¸ thÓ c¸ biÖt hä ®· hîp lai thµnh mét gia ®×nh cã chung mét lÝ tëng. Tõ mét t×nh yªu m¹nh mÏ, hä ®èi sö víi nhau nh chÝnh b¶n th©n m×nh, ngêi nä cÇu mong vµ hÕt søc gióp ®ì ®Ó ngêi kia sung síng, s¨n sãc søc khoÎ vµ ®øc ®é cña nhau, lo cho nhau khi bÞ bÖnh ho¹n, chia vui sÎ buån cïng nhau, chång thï gÐt nh÷ng ngêi nµo ®· g©y ®au khæ cho vî, vî quÝ träng nh÷ng ngêi nµo ®· gióp ®ì, che trë cho chång, ngêi nµy lu«n nghÜ ®Õn ngêi kia nh chÝnh b¶n th©n m×nh vËy. Tõ sù kÕt hîp cña hai t©m hån dÉn ®Õn sù kÕt hîp cña hai thÓ x¸c, ®êi sèng t©m lÝ nµy ®îc coi lµ nguån kho¸i c¶m míi l¹ tuy nhiªn nã kh«ng ®îc gäi lµ sù chiÕm ®o¹t thùc sù bëi nÕu quan niÖm nh thÕ th× h«n nh©n ®· ®i ®Õn mét ng· rÏ kh¸c, nã chØ ®îc sö dông nh mét h×nh thøc tho¶ m·n sù kho¸i c¶m cña x¸c thÞt chø kh«ng ph¶i lµ t×nh yªu ®¬n thuÇn. H«n nh©n ph¶i ®îc coi lµ t×nh yªu th¬ng nång nhiÖt, sù g¾n bã gi÷a hai tÊm lßng muèn xÝch l¹i gÇn 5 TiÓu luËn triÕt häc nhau, ý chÝ bÊt di bÊt dÞch cña ngêi nä muèn phô thuéc ngêi kia vµ hä cè g¾ng thùc hiÖn sù kÕt hîp hoµn h¶o vµ ®Çy ®ñ cña lÝ trÝ lÉn tr¸i tim. VËy cho nªn, sù kÕt hîp cña hai thÓ x¸c kh«ng chØ lµ sù chiÕm ®o¹t ®¸p øng nhu cÇu t©m lÝ mµ nã cßn lµ b»ng chøng cña t×nh yªu, ý chÝ cña ngêi nµy muèn hoµn toµn thuéc së h÷u cña ngêi kia vµ cïng t¹o nªn mét nÒn h¹nh phóc l©u bÒn. Tuy nhiªn cã mét sè cÆp vî chång ®· kh«ng thµnh c«ng trong sù sèng theo ý nghÜa cña h«n nh©n v× thÕ dÉn ®Õn mét sù c¸ch xa, t¹o mét kho¶ng kh«ng cho hai ngêi v× thÕ ®Ó t¹o ra h¹nh phóc b¹n ph¶i nghÜ h«n nh©n lµ cuéc sèng chung cña hai ngêi, cïng chia vui, sÎ buån víi nhau ®Ó t¹o nªn mét gia ®×nh h¹nh phóc. §ã còng lµ nÒn t¶ng v÷ng m¹nh cho mét x· héi. Khi hiÓu thÊu râ ®îc b¶n chÊt h«n nh©n, ta cã thÓ n¾m ®îc h«n nh©n lµ mét viÖc tèi quan träng cho c¶ mét ®êi, nªn quyÒn cña c¸c b¹n trÎ rÊt râ rÖt, tõ khi gÆp nhau cho ®Õn thêi k× kÕt h«n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh, ®«i trÎ tríc tiªn ph¶i thµnh thùc trong mèi quan hÖ cña nhau, h«n nh©n ph¶i dùa trªn t×nh yªu, sù t¬ng quan cña cïng mét t×nh c¶m, cïng mét cuéc sèng, x¸c ®Þnh thËt nghiªm tóc quan hÖ mµ hai ngêi sÏ tiÕn ®Õn hoÆc lµ sÏ lµm b¹n khi hai ngêi qua t×m hiÓu mµ kh«ng thÊy hîp nhau hoÆc lµ sÏ ®i ®Õn h«n nh©n khi hai ngêi ý thøc vµ hiÓu râ vÒ nhau, t×m hiÓu h«n nh©n nh thÕ nµo nã cã ph¶i ®¬n thuÇn lµ lÝ tÝnh hay kh«ng mµ cßn ph¶i dùa trªn nhiÒu mÆt cña x· héi, tõ nh÷ng mèi quan hÖ cho ®Õn c«ng viÖc, nÒn kinh tÕ gia ®×nh híng ph¸t triÓn vµ sù phï hîp víi nhau trong cuéc sèng, nguån h¹nh phóc gia ®×nh chñ yÕu dùa vµo nh÷ng ®©u,khi nghÜ lµ sÏ kÕt h«n råi th× nªn thµh thËt víi nhau, dù tÝnh t¬ng lai c«ng viÖc sÏ thÕ nµo, cã con c¸i ra sao c¶ hai cÇn lµm g× cho nh÷ng lÇn gÆp gì, ®ãn tríc nh÷ng tr¾c trë g× trong cuéc sèng. Nãi chung ph¶i nh×n nhËn h«n nh©n trªn chiÒu réng vµ chiÒu s©u, dù tÝnh thËt chu toµn ®Ó lµm nªn mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc. 6 TiÓu luËn triÕt häc PhÇn III. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vµ gi¶i ph¸p. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy trong giíi trÎ hiÖn nay lµ t×nh yªu sÐt ®¸nh dÉn ®Õn nh÷ng cuéc h«n nh©n “ch¹y chî”. Khi kÐn chän ngêi b¹n ®êi cña m×nh, con trai th× bÞ quyÕn rò bëi nh÷ng ®øc tÝnh bªn ngoµi: S¾c ®Ñp, ¨n nãi giái, miÖng cêi t¬i, ®«i m¾t nhÝ nh¶nh, m¸i tãc m©y h¬n lµ gi¸ trÞ thùc vÒ tinh thÇn vµ ®¹o ®øc cña mét ngêi con g¸i ngîc l¹i nh÷ng c« g¸i th× l¹i bÞ thu hót bëi nh÷ng anh chµng nhiÒu tiÒn, ga l¨ng, ®Ñp trai, cã ®Þa vÞ x· héi. “c¸i nÕt ®¸nh chÕt c¸i ®Ñp” dêng nh tiªu tan thay vµo ®ã lµ nh÷ng ham muèn vËt chÊt, ®Õn khi tho¶ m·n råi th× tiÒn còng mÊt mµ t×nh còng ®i. Giíi trÎ h×nh nh chØ quan t©m tíi vÎ ®Ñp h×nh thøc mµ kh«ng quan t©m tíi néi dung bªn trong, hä lu«n ®uæi theo nh÷ng g× m×nh cha cã ®îc. Thø n÷a lµ trong thêi k× ve v·n nhau, hä bÞ l«i kÐo bëi b¹n bÌ, nh÷ng ý tëng béc ph¸t dÔ g©y sai lÇm, ch¹y theo lßng Ých kØ, hiÕu th¾ng muèn chinh phôc ®îc ®èi tîng ®ã lµ nh÷ng tr¾c trë dÔ nhËn thÊy mµ c¶ hai ph¶i tr¶i qua tríc thêi k× h«n nh©n. Thø ba lµ con trai vµ con g¸i b©y giê yªu nhau rÊt dÔ, lÊy nhau rÊt sím vµ bá nhau còng nh thay ¸o vËy. §· ®µnh lµ x· héi b©y giê cho hä quyÒn ®îc tù do yªu ®¬ng, quyÒn h«n nh©n nhng giíi trÎ l¹i thÞnh hµnh mèt yªu theo phong trµo, sèng thö, mèi t×nh tay ba vµ kÕt qu¶ lµ nh÷ng cuéc h«n nh©n ngoµi ý muèn, nh÷ng c« cËu bÐ con ra ®êi nh×n cha mÑ chóng vÉn cßn cha ®ñ lín. T¸c h¹i thay tØ lÖ h«n nh©n nh thÕ nµy ngµy cµng nhiÒu, trong khi x· héi ®ang n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ ngêi d©n, toµn d©n ph¸t ®éng phong trµo kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh th× nh÷ng c« cËu ®ang tuæi ¨n ch¬i, häc hµnh l¹i trë thµnh nh÷ng ngêi cha, ngêi mÑ bÊt ®¾c dÜ. Nguyªn nh©n nµy mét phÇn do sù nhËn thøc cña mét sè thanh thiÕu niªn cßn n«ng c¹n nhng ®iÒu quan träng lµ nÒn gi¸o dôc cña gia ®×nh vµ x· héi, lÏ ra khi con c¸i ®Õn tuæi dËy th× cha mÑ nªn híng dÉn chØ b¶o cho con c¸i nh÷ng ®iÒu nªn lµm, thÇy c« nªn th¼ng th¾n trao ®æi nh÷ng ®iÒu vÒ sù ph¸t triÓn t©m sinh lÝ cho häc trß th× ngîc l¹i v× e lÖ, v× nh÷ng c¸i tÕ nhÞ cña ngêi lín lµm cho con trÎ kh«ng nh÷ng kh«ng biÕt mµ cßn th«i thóc sù tß mß dÉn ®Õn nh÷ng gia ®×nh nho nhá ra ®êi vµ tiÕp nèi lµ nh÷ng ®øa con sau nh÷ng cuéc ly h«n. H«n nh©n qu¶ lµ mét vÊn ®Ò lan gi¶i, nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng trªn th× kh«ng nh÷ng ¶nh hëng ®Õn gia ®×nh mµ cßn ¶nh hëng ®Õn toµn x· héi. V× vËy tríc khi tiÕn tíi h«n nh©n c¶ nam vµ n÷ ph¶i lùa chän thËt s¸ng suèt cho m×nh ngêi b¹n tr¨m n¨m, kh«ng nªn v× tiÒn tµi hay s¾c ®Ñp mµ lÊy nhau mét c¸ch véi vµng, còng kh«ng nªn kÕt h«n qu¸ sím hoÆc qu¸ muén mµ nªn chó träng ë tuæi 25 – 30 ®ã lµ tuæi mµ ngêi con trai lÉn con g¸i ®· ®ñ chÝnh ch¾n, s¸ng suèt, ®ñ ®iÒu kiÖn vËt chÊt còng nh tinh thÇn ®Ó g¸nh v¸c mét gia ®×nh nhá, cã thÓ 7 TiÓu luËn triÕt häc gi¸o ho¸ con c¸i mét c¸ch tèt ®Ñp. Tríc khi tiÕn hµnh mét cuéc h«n nh©n cÇn cã nh÷ng ®iÒu chó träng sau ®©y: Khi lùa chän mét ngêi b¹n ®êi kh«ng nªn lùa chän mét c¸ch qu¸ véi vµng vµ chØ ch¨m chó ë vÎ ®Ñp h×nh thøc, ph¶i t×m hiÓu kÜ, ®¸nh gi¸ qua thêi gian l©u dµi cña mèi quan hÖ, ngêi b¹n ®êi ph¶i cã gi¸ trÞ thùc vÒ t©m hån, ph¶i can ®¶m, c¬ng nghÞ, tËn tôy, khÐo lÐo, hiÓu biÕt th× míi g©y dùng ®îc h¹nh phóc gia ®×nh. Sù kh¸c biÖt vÒ t«n gi¸o còng cùc k× quan träng, tuy sù kh¸c biÖt nµy kh«ng ®ñ ®Ó ng¨n c¶n h«n nh©n nhng nã cã thÓ lµ ®Çu mèi ®Ó g©y sù bÊt hoµ trong quan hÖ vî chång, khi b¹n hoÆc ngêi yªu b¹n lµ mét ngêi qu¸ ngoan ®¹o vµ ph¶i tõ bá ®¹o cña m×nh v× t×nh yªu th× mét ngµy nµo ®ã, khi cuéc sèng gia ®×nh cã sù ®æ vì th× b¹n cã thÓ khinh ngêi vî hoÆc chång cña m×nh v× ®· dÔ dµng bá ®¹o còng nh dÔ dµng bá t×nh yªu cña chÝnh b¹n. Thø n÷a lµ khi chän b¹n ®êi bao giê b¹n còng nªn chän ngêi trong gia ®×nh gia gi¸o v× sù gi¸o dôc cña gia ®×nh rÊt quan träng nã t¹o nªn ®øc tÝnh cña con c¸i còng nh mÆt kiÕn thøc lÉn nh©n c¸ch trong cuéc sèng. Mét ngêi chång th«ng minh bao giê còng chän mét ngêi vî ngang b»ng kiÕn thøc víi m×nh, nã kh«ng nh÷ng gióp b¹n ®iÒu hoµ cuéc sèng cña b¹n mµ cßn gióp b¹n cã ngêi chia sÎ trong c«ng viÖc, trong sù gi¸o dôc con c¸i còng nh trong lèi giao thiÖp øng sö víi mäi ngêi. Khi ®· quyÕt ®Þnh hoÆc lùa chän mét ai ®ã h·y xÐt xem nh÷ng t©m tÝnh, quan niÖm, së thÝch cã hîp víi nhau kh«ng, ®iÒu dÜ nhiªn lµ còng cã nh÷ng bÊt ®ång nhÊt ®Þnh vµ ph¶i t×m c¸ch ®iÒu hoµ sao cho phï hîp cßn nÕu cã mét sù kh¸c biÖt qu¸ lín th× nªn suy xÐt l¹i ®Ó ®Þnh híng cho mèi quan hÖ ®îc l©u bÒn. Søc khoÎ cña b¹n ®êi còng lµ ®iÒu v« cïng quan träng, nã t¹o nªn cuéc sèng cã thuËn lîi hay kh«ng, cã hoµ hîp hay kh«ng vµ t¬ng lai cña hä cã ®îc ®¶m b¶o hay kh«ng. Trong thêi k× tiÒn h«n nh©n b¹n h·y xem xÐt sù phï hîp cña hai ngêi ®Õn ®©u, dù ®Þnh tríc vÒ ®êng con c¸i, t¹o mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi gia ®×nh hai bªn, h·y xÐt xem bè mÑ cña hai bªn cã ý nh thÕ nµo, nÕu cha mÑ ng¨n c¶n mèi quan hÖ còng ®õng nªn ph¶n øng thËt gay g¾t mµ h·y xÐt xem t¹i sao cha mÑ l¹i ph¶n øng vµ nh×n nhËn ®èi tîng cña m×nh thÕ nµo, nÕu cã c¬ së th× nªn suy xÐt l¹i v× phÇn lín c¸c bËc cha mÑ bao giê còng cã nh÷ng kinh nghiÖm sèng, biÕt nh×n ngêi trªn nhiÒu ph¬ng diÖn, nªn ®¸nh gi¸ bao giê còg ®óng tr trêng hîp cha mÑ thÝch giµu Ðp g¶ duyªn con th× cã kh¸c ®«i chót. Trong trêng hîp nh vËy b¹n h·y cè g¾ng thuyÕt phôc cha mÑ hoÆc chøng thùc b»ng nh÷ng viÖc lµm cã ý nghÜa, khi gi«ng toã ®· qua th× trêi l¹i s¸ng t×nh yªu cña b¹n sÏ ®îc mäi ngêi nh×n nhËn. Tãm l¹i, khi ngêi con trai vµ ngêi con g¸i hiÓu biÕt nhau cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®øc tÝnh trªn, tù nhiªn hä sÏ quý träng nhau còng nh ngêi kh¸c sÏ quÝ träng hä bëi nh÷ng 8 TiÓu luËn triÕt häc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña hä. T×nh yªu n¶y sinh dùa trªn mét quan hÖ v÷ng ch¾c, cã hiÓu biÕt ¾t h¼n sÏ t¹o nªn mét cuéc sèng gia ®×nh h¹nh phóc. KÕt luËn H«n nh©n lµ mét c«ng viÖc cao ®Ñp nhng còng lµ mét phËn sù, bëi vËy nã ®ßi hái sù hi sinh tõ hai phÝa, ngêi vî lu«n cÇn ®Õn sù khuyªn nhñ, chØ dÉn, lßng yªu th¬ng, sù n©ng ®ì cña ngêi chång. Ngêi chång lu«n lu«n cÇn ®Õn sù t¬ng trî, hiÖn diÖn cña ngêi vî. §Ó t×m thÊy nguån h¹nh phóc thùc sù trong h«n nh©n, c¸c ban ®õng coi h«n nh©n lµ mét ph¬ng tiÖn ®Ó tho¶ m·n nh÷ng thó vui vËt chÊt cña m×nh mµ h·y coi h«n nh©n lµ mét cuéc sèng chung hoµn toµn gi÷a ngêi ®µn «ng vµ ngêi ®µn bµ, muèn chia sÎ buån vui víi nhau ®Ó cïng ®i tíi mét môc ®Ých chung lµ t¹o nªn mét gia ®×nh ®Çm Êm, h¹nh phóc thùc sù. §ã còng lµ nªn t¶ng cña mét x· héi v÷ng m¹nh, mét ®Êt níc phån vinh nhê nh÷ng gia ®×nh h¹nh phóc. Trong sù ®æi thay vµ ph¸t triÓn tõng ngµy cña ®Êt níc, bªn c¹nh nh÷ng ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña x· héi vÉn cßn nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm mµ chÕ ®é phong kiÕn ®Ó l¹i, sù hoµ nhËp cña nÒn v¨n ho¸ t©y ©u khiÕn cho v¨n ho¸ níc ta dÇn bÞ hoµ ®ång vµ mai mét, nhiÖm vô cña chóng ta lµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña «ng cha, xo¸ bá dÇn nh÷ng phong tôc l¹c hËu, b¾t ®Çu tõ mçi c¸ nh©n sau ®ã ®Õn gia ®×nh vµ toµn x· héi. Do thêi gian lµm tiÓu luËn ng¾n céng thªm sù hiÓu biÕt thùc tÕ cha cao nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em kÝnh mong thÇy, c« trong qu¸ tr×nh söa vµ chÊm bµi sÏ bæ sung, söa ch÷a ®Ó bµi viÕt cña em ®îc thiÕt thùc h¬n. 9 TiÓu luËn triÕt häc Mét lÇn n÷a em xin ®îc c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS TrÇn Ngäc Linh ®· gióp ®ì, hãng dÉn cho em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2004. 10 TiÓu luËn triÕt häc Nh÷ng tµi liÖu sö dông  TriÕt häc M¸c – LªNin  Trai lÊy vî- g¸i lÊy chång ( Hång H¶i- Nhµ xuÊt b¶n tæng hîp §ång Th¸p )  100 ®iÒu cÇn biÕt vÒ phong tôc viÖt nam  H«n nh©n – gia ®×nh vµ b¹n trÎ ( Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc )  T×nh yªu – Giíi tÝnh ( Nhµ xuÊt b¶n trÎ )  Tintucvietnamhonnhangiadinh.vietnamnet.com  Phongtucvietnam.com.vn 11 TiÓu luËn triÕt häc Môc lôc §Ò c¬ng triÕt häc......................................................................................................1 Lêi nãi ®Çu................................................................................................................2 PhÇn I: Kh¸i niÖm h«n nh©n..................................................................................3 1. Kh¸i niÖm h«n nh©n vµ ý nghÜa cña h«n nh©n.......................................................3 2. NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n.......................................................................4 PhÇn II: B¶n chÊt cña h«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n....................5 1. B¶n chÊt cña h«n nh©n...........................................................................................6 2. Sù ph¸t triÓn cña h«n nh©n.....................................................................................6 3. TÇm quan träng cña h«n nh©n...............................................................................7 PhÇn III: Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vµ gi¶i ph¸p........................................8 1. Thùc tr¹ng cña h«n nh©n........................................................................................9 2. Gi¶i ph¸p..............................................................................................................10 KÕt luËn...................................................................................................................11 Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................................12 12
- Xem thêm -