Tài liệu T111 sinh viên và thất nghiệp

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu HiÖn nay, ViÖt Nam chóng ta ®· vµ ®ang tiÕn hµnh x©y dùng ®Êt n-íc theo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. §©y lµ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n, ®Çy thö th¸ch mÆc dï trong nh÷ng n¨m võa qua chóng ta ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu kh¶ quan: Tû lÖ t¨ng tr-ëng GDP n¨m 2003 ®¹t møc cao nhÊt so víi c¸c n¨m tr-íc - 7,24%, n¹n thÊt nghiÖp gi¶m bít, ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao c¶ vÒ mÆt chÊt còng nh- mÆt l-îng. Vµ trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nµy th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña líp trÎ mµ cô thÓ lµ Sinh Viªn (SV) - thÕ hÖ sÏ kÕ tiÕp nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña cha «ng trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n-íc giµu m¹nh, c«ng b»ng vµ v¨n minh. Tuy nhiªn, cïng víi sù thay ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay th× lèi sèng, c¸ch nghÜ cña SV còng biÕn chuyÓn theo: Cã rÊt nhiÒu SV ®· tr-ëng thµnh vµ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó gãp mét 1 phÇn søc lùc trong viÖc ®æi míi ®Êt n-íc, còng cã nhiÒu SV ®· biÕt v-ît qua sè phËn nghiÖt ng· cña chÝnh m×nh ®Ó häc tËp. §ång thêi ®ã còng kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ hµng lo¹t c¸c tÖ n¹n nh-: ®ua xe, ma tuý, cê b¹c, r-îu chÌ…ngµy cµng x©m nhËp s©u vµo gi¶ng d-êng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã trë thµnh ®iÒu nhøc nhèi cho toµn x· héi. Trªn hÕt, tÊt c¶ chóng ta ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn lùc l-îng chñ chèt nµy, ph¶i lµm sao cho Sinh viªn ViÖt Nam (SVVN) cã lèi sèng ®øng ®¾n, thùc sù nhËn thøc râ vai trß quan träng cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Qua mét thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ b¶n th©n m×nh còng lµ mét SV, em ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó viÕt thµnh tiÓu luËn, nh»m lµm râ h¬n vai trß cña SV. §Ó ®i s©u vµo vµ do khu«n khæ bµi viÕt cã h¹n, ®Ò tµi cña em chØ nghiªn cøu trong ph¹m vi nhá lµ dïng cÆp ph¹m trï b¶n chÊt - hiÖn t-îng ph©n tÝch lèi sèng cña SVVN hiÖn nay. 2 Néi dung 1. CÆp ph¹m trï b¶n chÊt - hiÖn t-îng. a. Kh¸i niÖm: Thùc tÕ chóng ta thÊy, khi xem xÐt nh÷ng sù vËt vµ qu¸ tr×nh diÔn ra trong tù nhiªn vµ x· héi sÏ xã nh÷ng mÆt bªn ngoµi mµ gi¸c quan cã thÓ nhËn thøc ®-îc nh-ng còng cã nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ ë bªn trong bÞ che khuÊt, chØ dïng t- duy trõu t-îng míi cã thÓ hiÓu ®-îc. MÆt bªn ngoµi ®ã gäi lµ hiÖn t-îng, cßn mÆt bªn trong gäi lµ b¶n chÊt. Trong cuéc sèng, sù vËt vµ qu¸ tr×nh nµo còng cã c¶ hai mÆt Êy, chóng lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cïng nhau. V× vËy, khi xem xÐt sù vËt vµ qu¸ tr×nh trong tù nhiªn vµ x· héi, ta cÇn ph©n biÖt râ ®©u lµ b¶n chÊt vµ ®©u lµ hiÖn t-îng. 3 B¶n chÊt lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t-¬ng ®èi æn ®Þnh trong sù vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña sù vËt ®ã. HiÖn t-îng lµ c¸i biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña b¶n chÊt. b. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a b¶n chÊt - hiÖn t-îng. * B¶n chÊt vµ hiÖn t-îng cã tÝnh kh¸ch quan vµ g¾n bã chÆt chÏ, thèng nhÊt víi nhau: B¶n chÊt vµ hiÖn t-îng lu«n lu«n tån t¹i song song víi nhau. B¶n chÊt bao giê còng béc lé ra qua hiÖn t-îng vµ ng-îc l¹i hiÖn t-îng bao giê còng lµ sù biÓu hiÖn cña mét b¶n chÊt nµo ®ã. Thùc vËy, kh«ng cã b¶n chÊt nµo thuÇn tuý n»m ë mét n¬i nµo ®ã bªn ngoµi c¸c sù vËt, b¶n chÊt còng kh«ng ph¶i lµ c¸i g× thÇn bÝ bªn trong sù vËt. B¶n chÊt nhÊt thiÕt ph¶i béc lé qua hiÖn t-îng. HiÖn t-îng cã tÝnh b¶n chÊt, nghÜa lµ bÊt cø hiÖn t-îng nµo còng lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt, hoÆc biÓu 4 hiÖn mét mÆt nµo ®ã cña b¶n chÊt. B¶n chÊt nh- thÕ nµo th× hiÖn t-îng còng nh- thÕ Êy. Khi b¶n chÊt bÞ tiªu diÖt th× sím hay muén hiÖn t-îng do nã sinh ra còng biÕn mÊt theo. B¶n chÊt míi ra ®êi th× c¸c hiÖn t-îng míi phï hîp víi nã còng dÇn xuÊt hiÖn. ChÝnh v× cã sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn t-îng mµ con ng-êi míi cã thÓ th«ng qua nh÷ng hiÖn t-îng ®Ó nhËn thøc b¶n chÊt, ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn cña sù vËt. * B¶n chÊt vµ hiÖn t-îng lµ quan hÖ cã tÝnh m©u thuÉn: - M©u thuÉn gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn t-îng lµ m©u thuÉn gi÷a c¸i bªn trong vµ c¸i bªn ngoµi. B¶n chÊt ph¶n ¸nh c¸i chung s©u xa, c¸i bªn trong cña sù vËt. HiÖn t-äng ph¶n ¸nh c¸i riªng, c¸i biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña b¶n chÊt. TÊt c¶ c¸c hiÖn t-îng biÓu hiÖn b¶n chÊt theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: cã hiÖn t-îng biÓu hiÖn mét phÇn 5 b¶n chÊt, cã hiÖn t-îng biÓu hiÖn b¶n chÊt t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n, nh-ng ®«i khi hiÖn t-îng biÓu hiÖn b¶n chÊt kh«ng hoµn toµn ®óng ®¾n, thËm chÝ cßn sai lÖch b¶n chÊt bëi v× nÕu hiÖn t-îng nµo còng béc lé ngay tøc kh¾c vµ hoµn toµn ®Çy ®ñ b¶n chÊt th× con ng-êi chØ cÇn dïng gi¸c quan mµ nhËn thøc sù vËt, chø kh«ng cÇn dïng ®Õn c¸c ngµnh khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i. - M©u thuÉn gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn t-îng cßn biÓu hiÖn lµ m©u thuÉn gi÷a c¸i t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ c¸i th-êng xuyªn biÕn ®æi. B¶n chÊt cña sù vËt tån t¹i trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã, chØ khi nµo sù vËt mÊt ®i th× b¶n chÊt cña nã míi thay ®æi h¼n. ChÝnh v× thÕ b¶n chÊt cã tÝnh t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Nh-ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña sù vËt th× b¶n chÊt cña nã ®-îc biÓu hiÖn b»ng nh÷ng hiÖn t-îng kh¸c nhau vµ 6 lu«n thay ®æi tuú vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan bªn ngoµi. §iÒu ®ã chøng tá hiÖn t-îng th-êng xuyªn biÕn ®æi. - HiÖn t-îng phong phó h¬n b¶n chÊt cßn b¶n chÊt th× s©u s¾c h¬n hiÖn t-îng. HiÖn t-îng phong phó h¬n b¶n chÊt v× ngoµi b¶n chÊt chung mµ c¸c hiÖn t-îng ®Òu cã ra nã cßn chøa ®ùng nh÷ng nh©n tè c¸ biÖt mµ chØ riªng nã cã v× trong hiÖn t-îng cã sù thèng nhÊt gi÷a c¸i b¶n chÊt vµ nh÷ng c¸i kh«ng b¶n chÊt v× b¶n chÊt lµ c¸i t-¬ng ®èi æn ®Þnh ë trong cßn hiÖn t-îng lµ c¸i biÓu hiÖn ra bªn ngoµi. Ng-îc l¹i, b¶n chÊt s©u s¾c h¬n hiÖn t-îng v× nã lµ nh÷ng mèi liªn hÖ tÊt nhiªn bªn trong, lµ nh÷ng quy luËt quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt, nã ®-îc lÆp ®i lÆp l¹i trong nh÷ng hiÖn t-îng kh¸c nhau, biÓu hiÖn quy luËt ph¸t triÓn chung cña hiÖn t-îng ®ã. c.ý nghÜa ph-¬ng ph¸p luËn: 7 - Con ®-êng nhËn thøc sù vËt lµ ®i tõ hiÖn t-îng ®Õn b¶n chÊt, tõ b¶n chÊt cÊp 1 ®Õn b¶n chÊt cÊp 2…®Ó nhËn thøc ngµy cµng s©u h¬n, chÝnh x¸c h¬n. - Con ng-êi muèn lµm chñ ®-îc sù vËt ph¶i n¾m ®-îc b¶n chÊt cña nã nh-ng kh«ng thÓ n¾m b¶n chÊt trùc tiÕp ®ù¬c mµ ph¶i th«ng qua hiÖn t-îng. Nh-ng trong hiÖn t-îng cã nh÷ng lo¹i kh¸c nhau, v× thÕ ph¶i biÕt thu thËp ph©n tÝch nhiÒu hiÖn t-îng ®Ó rót ra b¶n chÊt, vµ tõ b¶n chÊt soi s¸ng, kiÓm tra l¹i hiÖn t-îng vµ tiÕp tôc n¾m s©u h¬n b¶n chÊt. 2. VËn dông cÆp ph¹m trï b¶n chÊt - hiÖn t-îng ®Ó ph©n tÝch lèi sèng cña SVVN hiÖn nay. Tr-íc hÕt, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu r»ng SV hiÖn nay rÊt n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ nh¹y bÐn víi cuéc sèng. NÕu nh- tr-íc ®©y, khi cuéc sèng ®ang cßn khã kh¨n, chóng ta chØ thÊy mét líp SV häc hµnh ch¨m chØ cèt sao cho sau nµy ra tr-êng sÏ xin ®-îc mét c«ng viÖc vµo biªn chÕ trong 8 Nhµ n-íc, tõ ®ã cuéc sèng cø thÕ tiÕp diÔn. Nh-ng ngµy nay c¬ chÕ thÞ tr-êng më cña, SV ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o do cã ®Çy ®ñ th«ng tin, mét cuéc sèng chÊt l-îng tèt h¬n vµ chñ ®éng h¬n trong viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã lµm cho SV n¨ng ®éng h¬n, ngµy cµng chiÕm lÜnh nh÷ng lÜnh vùc míi l¹. V× thÕ mµ bèn b¹n trÎ: TrÞnh Xu©n H¶o, Ph¹m ThÞ Hoµng lam, TrÞnh Minh Kh«i vµ Lª NguyÔn Vò B×nh ( SV §H GTVTTPHCM) ®· cã sù khëi ®Çu kh¸ ngo¹n môc: Khi ®ang lµ SV n¨m thø 3, hä ®· hoµn thµnh c«ng tr×nh nghiªn cøu "thiÕt kÕ b¶ng ®Ìn th«ng tin ®iÖn tö" - ®· ®o¹t gi¶i nhÊt SV nghiªn cøu khoa häc cÊp tr-êng vµ ®o¹t gi¶i ba Eureka 2002 do Së Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr-êng cïngTtrung t©m Khoa häc C«ng nghÖ trÎ Thµnh ®oµn TPHCM tæ chøc. H¼n nhiªn, chóng ta ch¼ng thÓ nµo quªn ®-îc mét ch-¬ng tr×nh "Ng-êi ®-¬ng thêi" trªn sãng VTV3 khi cã sù 9 xuÊt hiÖn cña B¹ch §×nh Vinh (SV §H B¸ch Khoa HN) trªn chiÕc xe l¨n ®iÖn tö gi÷a c¶ gia ®×nh anh - ng-êi ®· bÞ mét tai n¹n bÊt ngê Ëp ®Õn lµm cho anh bÞ liÖt toµn th©n, kh«ng cö ®éng vµ còng kh«ng nãi ®-îc nh-ng b»ng chÝnh nghÞ lùc v-ît khã phi th-êng cña m×nh anh ®· tËp bËp bÑ nãi, ®äc l¹i s¸ch vë, thÓ dôc trÝ ãc ®Ó phôc håi dÇn sù lµm viÖc cña n·o bé vµ ®· ®i häc trë l¹i cïng líp ®µn em, ®Ó råi ngµy vui thùc sù ®· ®Õn víi anh khi víi ®iÓm sè 9,5 x¸c nhËn anh ®· b¶o vÖ thµnh c«ng luËn v¨n tèt nghiÖp. Khi nãi vÒ -íc m¬ cña b¶n th©n m×nh, mäi ng-êi trong tr-êng quay ®Òu lÆng ®i xóc ®éng khi nghe anh nãi "cã n¬i lµm viÖc æn ®Þnh, ch÷a bÖnh ®Ó c¶i thiÖn søc khoÎ tèt h¬n khi bè mÑ tuæi giµ søc yÕu, vµ cã mét gia ®×nh riªng nho nhá…" - mét ®iÒu t-ëng chõng nh®¬n gi¶n, hiÓn nhiªn ®èi víi tÊt c¶ chóng ta nh-ng nã l¹i lµ "-íc m¬" cña Vinh… 10 Cuéc sèng kh«ng ph¶i lóc nµo còng su«n sÎ víi tÊt c¶ mäi ng-êi nªn trong c¶ n-íc hiÖn nay lùc l-îng SV chiÕm ®a sè vµ ®Ó theo häc ®-îc mét tr-êng §H, C§, THCN th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ ng-êi häc cÇn ph¶i cã lµ tiÒn. §©y qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ chÞu ®èi víi nh÷ng SV xuÊt th©n tõ nh÷ng gia ®×nh khã kh¨n. ChÝnh v× thÕ mµ ngoµi viÖc t×m thªm nguån vèn tõ viÖc lµm thªm, SV ®· biÕt t×m tßi ra nh÷ng nguån hç trî tµi chÝnh cña ng©n hµng Nhµ n-íc, tæ chøc kinh tÕ X· héi. Kh«ng nh÷ng thÕ, nh÷ng SV cã häc lùc kh¸ rÊt dÔ dµng trë thµnh øng cö viªn cña c¸c ch-¬ng tr×nh häc bæng hç trî SV nghÌo v-ît khã, häc giái mµ Vò Ngäc Vinh - ®éi tr-ëng ®éi Telematic v« ®Þch cuéc thi s¸ng t¹o ro bot Robocon 2002 t¹i NhËt - ®· nhËn häc bæng du häc theo ch-¬ng tr×nh "300 tiÕn sÜ" cña UBND TPHCM. Thªm vµo ®ã, hiÖn nay cø mçi dÞp hÌ ®Õn, phong trµo "SV t×nh nguyÖn" l¹i thªm s«i ®éng trªn c¸c hÌ phè khi ngµy 11 thi §H míi b¾t ®Çu hay viÖc nh÷ng SV trµn ®Õn c¸c vïng n«ng th«n xa x«i, hÎo l¸nh, ®em ®Ðn ¸nh s¸ng v¨n minh cho nh÷ng ®øa trÎ nghÌo ®ãi vµ gióp ®ì bµ con trong nh÷ng c«ng viÖc t-ëng chõng nh- gi¶n dÞ nh-ng l¹i cã nh÷ng ý nghÜa lín lao vÒ mÆt tinh thÇn. HiÖn t-îng bao hµm b¶n chÊt, hiÖn t-îng kh«ng tho¸t ly khái b¶n chÊt vµ do ®ã tÊt c¶ nh÷ng hiÖn t-îng trªn ®· ph¶n ¸nh b¶n chÊt tèt ®Ñp cña SV hiÖn nay lµ sù kÕt hîp gi÷a nh÷ng phÈm chÊt truyÒn thèng vµ nh÷ng ®øc tÝnh hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¬ chÕ thi tr-êng vµ sù x©m nhËp cña lèi sèng ph-¬ng T©y, bªn c¹nh sù tiÕp nhËn nh÷ng ®øc tÝnh hiÖn ®¹i tèt ®Ñp, cÇn thiÕt ®ã th× kh«ng Ýt SV hiÖn nay còng tiÕp thu lu«n c¶ nh÷ng thãi h- tËt xÊu trong c¬ chÕ më cöa nµy. Cã thÓ kÓ ra n¹n tiªu cùc hiÖn nay ®ang næi cém trong giíi SV ®ã lµ cê b¹c, ma tuý.Cê b¹c ®· lµ mét tÖ n¹n l©u ®êi 12 vµ SV hiÖn nay vÉn cã mét sè l-îng kh«ng nhá tham gia nhÊt lµ nh÷ng SV tõ n«ng th«n ra thµnh phè trä häc mµ kh«ng cã sù b¶o ban cña gia ®×nh vµ do sù rñ rª, c¸m dç cña ng-êi kh¸c ®· d¹i dét sa lÇy vµo con ®-êng nµy.Cã nh÷ng SV do m¶i mª cê b¹c nªn sinh ra häc hµnh chÓnh m¶ng vµ hËu qu¶ lµ ®· bÞ ®uæi häc trong khi ®ã bè mÑ ë quª l¹i cø nghÜ r»ng giê nµy ë thµnh phè con m×nh ®ang häc hµnh ch¨m chØ. Nghiªm träng h¬n, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tÖ n¹n hót ma tuý trong tr-êng häc ®· trë nªn thÞnh hµnh vµ ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ ®au xãt: tiÒn mÊt, tËt mang, häc hµnh gië dang…Mét nguyªn nh©n cña tÖ n¹n nµy lµ: nhiÒu SV kh«ng cã ®ñ tiÒn ¨n häc, kh«ng t×m ®-îc viÖc lµm, hay nh÷ng SV trong c¸c gia ®×nh kh¸ gi¶ do kh«ng ®-îc quan t©m ®Çy ®ñ, m¶i ch¬i dÉn ®Õn häc hµnh sa sót, nh÷ng SV bÊt m·n X· héi, tÊt c¶ ®Òu t×m ®Õn ma tuý ®Ó "quªn sù ®êi". ThËm chÝ, nhiÒu SV cã b¶n chÊt rÊt hiÒn lµnh, tõ tr-íc tíi giê chØ biÕt cã viÖc 13 häc nh-ng chØ do trÝ tß mß thóc ®Èy vµ thªm vµi lêi rñ rª cña b¹n bÌ mµ còng muèn thö xem thÕ nµo vµ hËu qu¶ lµ kh«ng thÓ døt ra ®-îc. Nh÷ng quan niÖm bång bét, khê d¹i Êy ®· dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng c¸ch nµo cøu v·n næi. §ã còng lµ c¸ch hiÓu sai lÖch vÒ b¶n chÊt ng-êi lín, cho r»ng hiÖn t-îng vµ b¶n chÊt lµ mét. Cßn d- luËn X· héi th× lu«n lªn ¸n nh÷ng con ng-êi nh- thÕ nh-ng thùc tÕ hä ®· kh«ng hiÓu r»ng ®ã kh«ng h¼n lµ b¶n chÊt cña tÊt c¶ nh÷ng SV ®ã mµ ®Êy ch¼ng qua chØ lµ mét hiÖn t-îng nhá nhoi trong v« vµn hiÖn t-îng cã thÓ lý gi¶i b¶n chÊt con ng-êi, tõ ®ã xa l¸nh kh«ng cã sù gióp ®ì kÞp thêi cøu vít hä. Nh- vËy vµ víi t×nh tr¹ng nh- thÕ sÏ cã hµng ngh×n hµng v¹n ng-êi m¾c ph¶i vßng nghiÖt ng· cña ma tuý vµ cê b¹c mµ kh«ng tho¸t ra ®-îc. Trong nh÷ng tÖ n¹n cña giíi SV th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vÊn n¹n n÷a lµ n¹n ®ua xe m¸y. NhiÒu SV cho r»ng ®ua 14 xe míi tá râ b¶n chÊt anh hïng cña m×nh nh-ng hä l¹i kh«ng nhËn ra r»ng hiÖn t-îng mÆc dï thèng nhÊt víi b¶n chÊt, kh«ng t¸ch rêi b¶n chÊt vµ b¶n chÊt ®-îc biÓu hiÖn th«ng qua hiÖn t-îng nh-ng b¶n chÊt s©u s¾c h¬n, v÷ng ch¾c h¬n nhiÒu cßn hiÖn t-îng v« cïng ®a d¹ng vµ th-êng xuyªn biÕn ®æi, do vËy b¶n chÊt "ng-êi lín" ch¼ng nh÷ng kh«ng ®-îc biÓu hiÖn qua hµnh ®éng ®ua xe mµ nh÷ng hµnh ®éng ng«ng cuång nµy cßn g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng cho x· héi. RÊt nhiÒu ng-êi v« téi trë thµnh n¹n nh©n cña nh÷ng hµnh ®éng nµy, ph¶i mang th-¬ng tËt suèt ®êi, thËm chÝ mÊt ®i c¶ thø quý gi¸ nhÊt cña con ng-êi: tÝnh m¹ng. Mét ®iÒu cÇn bµn lµ hiÖn nay chóng ta suy nghÜ g× vÒ nh÷ng SV nµy liÖu chóng ta cã nªn cho r»ng ®ã lµ nh÷ng kÎ ng«ng cuång, bÊt m·n X· héi nh- bÒ ngoµi ®ã kh«ng? ë ®©y lËt l¹i ph¹m trï b¶n chÊt hiÖn t-îng, ta thÊy mÆc dï cã mét sè SV tham gia ®ua xe nh-ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµm vËy vµ do ®ã 15 hiÖn t-îng nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®óng ®¾n b¶n chÊt cña mäi SV, cã ch¨ng chØ ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña mét sè c¸ nh©n mµ th«i. §óng nh- chóng ta ®· biÕt nhiÒu hiÖn t-îng biÓu hiÖn phiÕn diÖn, kh«ng phï hîp mµ cã khi cßn xuyªn t¹c b¶n chÊt n÷a. Nh-ng nÕu ®Ó hiÖn t-îng nµy phæ biÕn, lan trµn tÊt yÕu sÏ béc lé b¶n chÊt mét c¸ch ®óng ®¾n, râ nÐt. Chóng ta cÇn ph©n biÖt râ rµng hiÖn t-îng b¶n chÊt ®Ó tr¸nh nh×n nhËn sai lÇm vÒ SV, ®ång thêi c¸c c«ng t¸c gi¸o dôc SV sèng theo lèi sèng gi¶n dÞ mµ lµnh m¹nh, cã Ých. §i ®«i víi c¬ chÕ thÞ tr-êng cßn cã mét tÖ n¹n phæ biÕn, lu«n tån t¹i trong nhµ tr-êng ®ã lµ n¹n quay cãp. §©y lµ vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu c¸c gi¶ng viªn vµ chuyÖn tiªu cùc nµy cã thÓ ®-îc lý gi¶i b»ng nh÷ng nguyªn nh©n sau: chÕ ®é thi cö, tuyÓn chän ch-a hîp lý, viÖc coi thi ch-a nghiªm kh¾c dÉn ®Õn viÖc quan niÖm "®iÓm cao lµ m×nh giái" nh-ng kh«ng biÕt r»ng ®iÓm cao chØ lµ mét biÓu hiÖn b¶n chÊt mét con 16 ng-êi giái thËm chÝ ®iÓm giái còng ch¼ng ph¶n ¸nh ®-îc g× c¶ ngoµi nghÖ thuËt "copy". Qu¶ thËt, SV ngµy nay rÊt linh ho¹t, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ ngay c¶ trong lÜnh vùc nµy còng thÕ.§èi víi nhiÒu SV, quay cãp ®· trë thµnh nghÖ thuËt. Kh«ng biÕt r»ng khi quay cãp nh- thÕ, ng-êi SV Êy cã nghÜ ®Õn mét sè SV kh¸c ch¨m chØ häc hµnh nh-ng l¹i bÞ ®iÓm kÐm h¬n hä kh«ng? Cßn vÒ phÝa X· héi, c¸c bËc cha mÑ, nhµ tr-êng phÇn lín còng lªn ¸n tÖ n¹n nµy nh-ng còng kh«ng Ýt ng-êi tá th¸i ®é thê ¬, bµng quan, thËm chÝ cã ng-êi còng ch¼ng biÕt lµ cã tån t¹i tÖ n¹n nµy.Chóng ta cÇn biÕt r»ng, ®©y chØ lµ mét hiÖn t-îng tøc thêi, kh«ng nªn tõ ®ã mµ cho r»ng b¶n chÊt SV lµ dèi tr¸, l-êi biÕng bëi hiÖn t-îng th-êng xuyªn biÕn ®æi, phô thuéc vµo m«i tr-êng, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ h¬n n÷a hiÖn t-îng chØ biÓu hiÖn b¶n chÊt hêi hît, phiÕn diÖn, kh«ng s©u s¾c. §iÒu cÇn thiÕt lµ kh«ng nªn ®Ó hiÖn t-îng nµy lan trµn, dÔ t¹o ra t©m lý kh«ng tho¶i m¸i 17 trong lµm bµi ®èi víi nh÷ng SV ch¨m häc. Nh- thÕ, nhµ tr-êng kh«ng nªn thê ¬ víi hiÖn t-îng nµy mµ cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn, gi¸o dôc kÞp thêi ®Ó cung cÊp cho ®Êt n-íc nh÷ng cö nh©n ®óng nh- b¶n chÊt cña nã. HiÖn nay trong tr-êng chóng ta ®· ¸p dông h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm trªn m¸y tÝnh, ®ã còng lµ mét gi¶i ph¸p tèt nh-ng dï sao th× vÉn ®ang cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh-: häc vÑt, kh«ng chuyªn s©u…V× vËy, nhµ tr-êng ph¶i lu«n t×m ra nh÷ng -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm cña c¸c h×nh thøc thi ®Ó cã ph-¬ng h-íng ®iÒu chØnh cho phï hîp. 18 KÕt luËn VÊn ®Ò lèi sèng cña SV hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò d-îc nhiÒu ng-êi quan t©m. Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng 19 nh©n lùc quý gi¸ nµy ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp ®æi míi c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n-íc ta? §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy, nhÊt thiÕt chóng ta ph¶i ®i tõ tõ lèi sèng c¸ch suy nghÜ cña hä ®Ó tõ ®ã lo¹i bá nh÷ng nh-îc ®iÓm , ph¸t huy nh÷ng -u ®iÓm ®Ó SV ViÖt Nam thùc sù trë thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt, ng-êi chñ cña ®Êt n-íc. NghÜa lµ chóng ta ph¶i ra søc khuyÕn khÝch sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, linh ho¹t cña SV trong cuéc sèng, sù ®ïm bäc, nh©n ¸i cña tuæi trÎ ®ång thêi lo¹i bá, diÖt trõ nh÷ng mÇm mèng xÊu xa cña chñ nghÜa thùc dông, cña nh÷ng tÖ n¹n x· héi trong ®êi sèng SVvèn ®-îc coi lµ trong s¸ng. SV lµ nh÷ng ng-êi chñ t-¬ng lai cña x· héi, v× thÕ tÊt c¶ nh÷ng SV nh- chóng ta h·y tù hµo r»ng m×nh lµ mét phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña x· héi vµ do vËy mµ chóng ta cÇn ph¶i thÓ hiÖn nh- thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng víi niÒm tin cña mäi ng-êi? C©u tr¶ lêi ®¬n gi¶n lµ chóng ta h·y thÓ hiÖn hÕt m×nh (hiÖn t-îng) b»ng nh÷ng 20
- Xem thêm -