Tài liệu T109 lý luận hình thái ktxh

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn: TriÕt häc Lêi më ®Çu Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ lý luËn c¬ b¶n vµ gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö do K.Marx x©y dùng nªn. Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®· ®-îc thõa nhËn lµ lý luËn khoa häc vµ lµ ph-¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n trong viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc häc. Nhê cã lý luËn hÝnh thaÝ kinh tÕ – x· héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö x· héi häc K. Marx ®· chØ râ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña sù ph¸t triÓn x· héi, chØ râ ®-îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é x· héi. Nh- vËy qua lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc vËn hµnh cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®· lçi thêi, l¹c hËu kh«ng thÓ ¸p dông vµo ®iÒu kiÖn hiÖn nay mµ ph¶i thay thÕ b»ng mét lý luËn kh¸c. Tr-íc t×nh h×nh ®ã buéc chóng ta lµm râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµ gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, tÝnh thêi ®¹i cña nã lµ rÊt cÇn thiÕt ; vÒ thùc tiÔn n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®ã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n ®-îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt. V× vËy em m¹nh d¹n nhËn ®Ò tµi: '' VËn dông Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi ®Ó ph©n tÝch vai trß cña nhµ n-íc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam hiÖn nay'' Qua bµi viÕt em thÊy cßn nhiÒu thiÕu sãt, b¶n th©n lµ ng-êi Laos nhËn thøc cã h¹n mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy c« vµ b¹n ®äc. Sinh viªn: ALu Lao Ly 1 Líp CH - 2006. B4 TiÓu luËn: TriÕt häc PhÇn I Néi dung cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi I. Kh¸i niÖm. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt cña nã thÝch øng víi lùc l-îng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ víi mét kiÕn tróc th-îng tÇng ®-îc x©y dùng lªn trªn nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®ã. 1.KÕt cÊu vµ chøc n¨ng cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. X· héi kh«ng ph¶i lµ tæng sè nh÷ng hiÖn t-îng, sù kiÖn rêi r¹c nh÷ng c¸ nh©n riªng lÎ. X· héi lµ mét chØnh thÓ toµn vÑn cã c¬ cÊu phøc t¹p. Trong ®ã cã nh÷ng mÆt c¬ b¶n nhÊt lµ lùc l-îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th-îng tÇng. Mçi mÆt cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ t¸c ®éng ®Õn mÆt kh¸c t¹o nªn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ x· héi. ChÝnh tÝnh toµn vÑn cña nã ®-îc ph¶n ¸nh b»ng kh¸i niÖm h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. Lùc l-îng s¶n xuÊt lµ nÒn t¶ng vËt chÊt kü thuËt cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi xÐt ®Õn cïng lµ do lùc l-îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nèi tiÕp nhau tõ thÊp lªn cao thÓ hiÖn tÝnh liªn tôc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi. Quan hÖ s¶n xuÊt – quan hÖ gi÷a ng-êi vµ ng-êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – lµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n, ban ®Çu vµ quyÕt ®Þnh tÊt c¶ mèi quan hÖ x· héi kh¸c, kh«ng cã mèi quan hÖ ®ã th× kh«ng thµnh x· héi vµ quy luËt x· héi. Mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi l¹i cã mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt cña nã t-¬ng øng víi tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l-îng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt, ®ã lµ tiªu 2 TiÓu luËn: TriÕt häc chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt x· héi cô thÓ nµy víi x· héi cô thÓ kh¸c, ®ång thêi tiªu biÓu cho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lÞch sö. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt lµ bé x-¬ng cña ¬ thÓ x· héi hîp thµnh c¬ së h¹ tÇng. Trªn c¬ së nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®ã h×nh thµnh nªn nh÷ng quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ, ph¸p lý, ®¹o ®øc, triÕt häc v.v...vµ nh÷ng thiÕt chÕ t-¬ng øng hîp thµnh kiÕn tróc th-îng tÇng x· héi mµ chøc n¨ng x· héi cña nã lµ b¶o vÖ, duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ s¬ h¹ tÇng sinh ra nã. Ngoµi nh÷ng mÆt c¬ b¶n cña x· héi ®· ®Ò cËp ë trªn – lùc l-îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th-îng tÇng – th× cßn cã nh÷ng quan hÖ d©n téc quan hÖ gia ®×nh vµ c¸c sinh ho¹t x· héi kh¸c. 2. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nèi tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao. T-¬ng øng víi mçi giai ®o¹n lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. Sù vËn ®éng thay thÕ nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi trong lÞch sö ®Òu do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan, ®ã lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn cña x· héi. Marx viÕt : “ T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn ” . C¸c mÆt c¬ b¶n hîp thµnh mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi: lùc l-îng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th-îng tÇng kh«ng t¸ch rêi nhau, mµ liªn hÖ biÖn chøng víi nhau h×nh thµnh nªn nh÷ng quy luËt phæ biÕn cña x· héi. §ã lµ quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt, quy luËt c¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th-îng tÇng vµ c¸c quy luËt x· héi kh¸c. ChÝnh do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan ®ã, mµ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi vËn ®éng vµ ph¸t triÓn thay thÕ nhau tõ thÊp lªn cao trong lÞch sö nh- mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn kh«ng phô thuéc vµo ý trÝ, nguyÖn väng chñ quan cña con ng-êi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö tù nhiªn cña x· héi cã nguån gèc s©u xa ë sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt. 3 TiÓu luËn: TriÕt häc Nh÷ng lùc l-îng s¶n xuÊt ®-îc t¹o ra b»ng n¨ng thùc tiÔn cña con ng-êi xong kh«ng ph¶i con ng-êi lµm ra theo ý muèn chñ quan. B¶n th©n n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ng-êi còng bÞ quy ®Þnh bëi nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸ch quan nhÊt ®Þnh. Ng-¬× ta lµm ra lùc l-îng s¶n xuÊt cña m×nh dùa trªn nh÷ng lùc l-îng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®-îc trong mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi ®· cã s½n do thÕ hÖ tr-íc t¹o ra. ChÝnh tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt ®· quy ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é quan hÖ s¶n xuÊt, do ®ã, xÐt ®Õn cïng lùc l-îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nh- mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Trong c¸c quy luËt kh¸ch quan chi phèi sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi th× quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt. Lùc l-îng s¶n xuÊt, mét mÆt cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt, lµ yÕu tè b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa trong sù ph¸t triÓn lªn cña x· héi quy ®Þnh khuynh h-íng ph¸t triÓn tõ thÊp. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt biÓu hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cñ lÞch sö. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi ®-îc xo¸ bá vµ ®-îc thay thÕ b»ng nh÷ng kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi cao h¬n vµ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi míi cao h¬n ra ®êi. Nh- vËy, sù xuÊt hiÖn, sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi, sù chuyÓn biÕn tõ h×nh th¸i ®ã lªn h×nh th¸i cao h¬n ®-îc gi¶i thÝch tr-íc hÕt b»ng sù t¸c ®éng cña quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt. Quy luËt ®ã lµ khuynh h-íng tù t×m ®-êng cho m×nh trong sù ph¸t triÓn thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Nghiªn cøu con ®-êng tæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö ®-îc quy ®Þnh bëi quy luËt chung cña sù vËn ®éng cña nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt chóng ta nh×n thÊy logic cña lÞch sö thÕ giíi. ®· cã s½n do thÕ hÖ tr-íc t¹o ra. ChÝnh tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt ®· quy ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é quan hÖ s¶n xuÊt, do ®ã, xÐt ®Õn cïng lùc l-îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nh- mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Trong c¸c quy luËt kh¸ch quan chi phèi sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi th× quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt cã vai 4 TiÓu luËn: TriÕt häc trß quyÕt ®Þnh nhÊt. Lùc l-îng s¶n xuÊt, mét mÆt cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt, lµ yÕu tè b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa trong sù ph¸t triÓn lªn cña x· héi quy ®Þnh khuynh h-íng ph¸t triÓn tõ thÊp. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt biÓu hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cñ lÞch sö. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi ®-îc xo¸ bá vµ ®-îc thay thÕ b»ng nh÷ng kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi cao h¬n vµ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi míi cao h¬n ra ®êi. Nh- vËy, sù xuÊt hiÖn, sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi, sù chuyÓn biÕn tõ h×nh th¸i ®ã lªn h×nh th¸i cao h¬n ®-îc gi¶i thÝch tr-íc hÕt b»ng sù t¸c ®éng cña quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt. Quy luËt ®ã lµ khuynh h-íng tù t×m ®-êng cho m×nh trong sù ph¸t triÓn thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Nghiªn cøu con ®-êng tæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö ®-îc quy ®Þnh bëi quy luËt chung cña sù vËn ®éng cña nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt chóng ta nh×n thÊy logic cña lÞch sö thÕ giíi. × quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt. Lùc l-îng s¶n xuÊt, mét mÆt cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt, lµ yÕu tè b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa trong sù ph¸t triÓn lªn cña x· héi quy ®Þnh khuynh h-íng ph¸t triÓn tõ thÊp. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt biÓu hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cñ lÞch sö. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi ®-îc xo¸ bá vµ ®-îc thay thÕ b»ng nh÷ng kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi cao h¬n vµ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi míi cao h¬n ra ®êi. Nh- vËy, sù xuÊt hiÖn, sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi, sù chuyÓn biÕn tõ h×nh th¸i ®ã lªn h×nh th¸i cao h¬n ®-îc gi¶i thÝch tr-íc hÕt b»ng sù t¸c ®éng cña quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt. Quy luËt ®ã lµ khuynh h-íng tù t×m ®-êng cho m×nh trong sù ph¸t triÓn thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Nghiªn cøu con ®-êng tæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö ®-îc quy ®Þnh bëi quy luËt chung cña sù vËn ®éng cña nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt chóng ta nh×n thÊy logic cña lÞch sö thÕ giíi. V¹ch ra con ®-êng tæng qu¸t cña lÞch sö, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ gi¶i thÝch ®-îc râ rµng sù ph¸t triÓn x· héi trong mçi thêi ®iÓm cña qu¸ tr×nh lÞch 5 TiÓu luËn: TriÕt häc sö. LÞch sö cô thÓ v« cïng phong phó, cã hµng lo¹t nh÷ng yÕu tè lµm cho qu¸ tr×nh lÞch sö ®a d¹ng vµ th-êng xuyªn biÕn ®æi, kh«ng thÓ xem xÐt qu¸ tr×nh lÞch sö nh- mét ®-êng th¼ng. Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, nh©n tè quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh lÞch sö, xÐt ®Õn cïng lµ nÒn s¶n xuÊt ®êi sèng hiÖn thùc. Nh-ng nh©n tè kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ nh©n tè duy nhÊt quyÕt ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c nhau cña kiÕn tróc th-îng tÇng ®Òu cã ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh lÞch sö. NÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c nh©n tè ®ã th× kh«ng thÊy hµng lo¹t nh÷ng sù ngÉu nhiªn mµ tÝnh tÊt yÕu kinh tÕ xuyªn qua ®Ó tù v¹ch ra ®-êng ®i cho m×nh. V× vËy ®Ó hiÓu lÞch sö cô thÓ th× cÇn thiÕt ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c nh©n tè b¶n chÊt cã tham gia trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng lÉn nhau ®ã. Cã nhiÒu ngyuªn nh©n lµm cho qu¸ tr×nh chung cña lÞch thÕ giíi cã tÝnh ®a d¹ng: ®iÒu kiÖn cña m«i tr-êng ®Þa lý cã ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi. §Æc biÖt ë buæi ban ®Çu cña sù ph¸t triÓn x· héi, thh× ®iÒu kiÖn cu¶ m«i tr-êng ®Þa lý lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quy ®Þnh qu¸ tr×nh kh«ng ®ång ®Òu cña lÞch sö thÕ giíi, cã d©n téc ®i lªn, cã d©n téc tr× trÖ l¹c hËu. Còng kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè nh- nhµ n-íc, tÝnh ®éc ®¸o cña nÒn v¨n ho¸ cña truyÒn thèng cña hÖ t- t-ëng vµ t©m lý x· héi v.v...®èi víi tiÕn tr×nh lÞch sö. II. VËn dông lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµo ®iÒu kiÖn ViÖt nam hiÖn nay. 1. TÊt yÕu kh¸ch quan cña con ®-êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi. ViÖc vËn dông lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cña chñ nghÜa Mac-Lªnin vµo viÖc ®Ò ra chiÕn l-îc cho c¸ch m¹ng ViÖt nam tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. §-êng lèi c¸ch m¹ng do chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta nªu ra lµ sù vËn dông s¸ng t¹o h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vµo ®iÒu kiÖn ViÖt nam. §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh r»ng sau khi ViÖt nam tiÕn hµnh c«ng viÖc c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n sÏ tiÕn lªn lµm cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ sù lùa chän ®óng h-íng ®i vµ x¸c ®Þnh môc tiªu cña sù ph¸t triÓn. Chóng ta ®Òu biÕt, ®èi víi §¶ng ta, viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh nµy ®Æt ra ngay 6 TiÓu luËn: TriÕt häc tõ n¨m 1930 vµ lu«n lu«n ®óng víi mäi sù biÕn ®éng trong thùc tiÔn ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt nam, trong lÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ cña d©n téc chÝnh c-¬ng, s¸ch l-îc v¾n t¾t do NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o vµ luËn v¨n chÝnh trÞ cña §¶ng n¨m 1930 ®· ghi râ C¸ch m¹ng ViÖt nam sÏ ®i theo con ®-êng “ lµ t- s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n” bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t- b¶n chñ nghÜa. Sù lùa chän nµy lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp n¶y sinh tõ sù gi¸c ngé chñ nghÜa M¸c-Lªnin, chñ nghÜa x· héi khoa häc ë l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc sau mét thËp niªn (1911-1920) ®i t×m ®-êng cøu n-íc vµ ®· t×m thÊy chñ nghÜa Lªnin, ®· nhËn thøc râ c¸ch m¹ng ViÖt nam sÏ ®i theo con ®-êng C¸ch m¹ng th¸ng M-êi “ §-êng c¸ch mÖnh” (1927) lµ t¸c phÈm lý luËn macxÝt ®Çu tiªn ®-îc x©y dùng trªn nÒn mãng cña t- t-ëng ®ã. Trong t¸c phÈm quan träng nµy NguyÔn ¸i Quèc ®· chØ râ: “ Trong thÕ giíi b©y giê chØ cã c¸ch mÖnh Nga lµ ®· thµnh c«ng vµ thµnh c«ng ®Õn n¬i, nghÜa lµ d©n chóng ®-îc h-ëng c¸i tù do h¹nh phóc, b×nh ®¼ng thËt, chø kh«ng ph¶i tù do vµ b×nh ®¼ng gi¶ dèi nh- ®Õ quèc Ph¸p khoe khoang bªn Nam An” Ng-êi kh¼ng ®Þnh, chØ cã chñ nghÜa Lªnin lµ ch©n chÝnh nhÊt, ch¾c ch¾n nhÊt vµ c¸ch mÖnh nhÊt mµ chóng ta sÏ ®i theo. Tõ b-íc ngoÆt n¨m 1920, khi NguyÔn ¸i Quèc trë thµnh ng-êi cégn s¶n vµ cho ®Õn nh÷ng n¨m sau nµy. NG-êi ®Òu nhÊt qu¸n kh¼ng ®Þnh, gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng d©n téc chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc b»ng con ®-êng c¸ch m¹ng v« s¶n, b»ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi míi, x· héi céng s¶n chñ nghÜa. Khi miÒn B¾c ®· ®-îc gi¶i phãng nh-ng miÒn Nam cßn ph¶i tiÕp tôc chiÕn ®Çu v× ®éc lËp tù do cña Tæ Quèc, t×nh h×nh lóc ®ã ®Æt ra c©u hái: MiÒn B¾c cã nªn b-íc ngay vµo thêi kú qu¸ ®é ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi hay kh«ng khi khi môc tiªu ®éc l¹ap d©n téc ch-a ®-îc gi¶i quyÕt xong ë miÒn Nam? §¶ng ta kh¼ng ®Þnh lµ ph¶i ®ång thêi tiÕn hµnh hai nhiÖm vô c¸ch m¹ng: tiÕp tôc cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ë miÒn Nam vµ tiÕn hµnh x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. Sù lùa chän nµy ®· ®-îc thùc tiÔn x¸c nhËn lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Kh«ng cã sù hËu thuÉn cña chñ nghÜa x· héi ë 7 TiÓu luËn: TriÕt häc miÒn B¾c, c¸ch m¹ng miÒn Nam sÏ kh«ng cã nh÷ng ®¶m b¶o vËt chÊt vµ tinh thÇn cÇn thiÕt cho th¾ng lîi. Khi miÒn Nam ®· ®-îc gi¶i phãng, ®Êt n-íc thèng nhÊt, mét vÊn ®Ò còng ®-îc ®Æt ra lµ miÒn Nam sÏ cïng miÒn B¾c tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi hay t¹m thêi dõng l¹i mét thêi gian ®Ó phôc håi sau chiÕn tranh? Cã thÓ nãi, sù lùa chän nµy lµ mét thö th¸ch kh«ng kÐm phÇn phøc t¹p. §¶ng quyÕt ®Þnh c¶ n-íc cïng ®i lªn chñ nghÜa x· héi. QuyÕt ®Þnh nµy ®· ®-îc thùc tiÔn x¸c nhËn hoµn toµn ®óng ®¾n. Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 80, kinh tÕ x· héi n-íc ta l©m vµo cuéc khñng ho¶ng trÇm träng, chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u ®ang chao ®¶o. Nh-ng còng chÝnh vµo lóc Êy, §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh ®-êng lèi ®æi míi, chñ tr-¬ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, héi nhËp vµ më cöa víi bªn ngoµi. Mét lÇn n÷a sù kh¼ng ®Þnh cña §¶ng ta vÒ con ®-êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®· ®-îc thùc tiÔn x¸c nhËn lµ ®óng ®¾n. Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 80, kinh tÕ – x· héi n-íc ta l©m vµo cuéc khñng ho¶ng trÇm träng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u ®ang chao ®¶o. Nh-ng còng chÝnh vµo lóc Êy, §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh ®-êng lèi ®æi míi, chñ tr-¬ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, héi nhËp vµ më cöa víi bªn ngoµi. Mét lÇn n÷a sù kh¼ng ®Þnh cña §¶ng ra vÒ con ®-êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®· ®-îc thùc tiÔn x¸c nhËn lµ ®óng ®¾n. Cã thÓ nãi, nh÷ng quyÕt s¸ch cña §¶ng ta ë thêi kú nµy thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng vÒ t- duy lý luËn g¾n liÒn víi sù mÉn c¶m vÒ thùc tiÔn cïng b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. §ã lµ sù kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu cña sù ®æi míi theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa: ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn, ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, ®Ó v-ît qua nh÷ng k×m h·m cña m« h×nh cò – m« h×nh hµnh chÝnh bao cÊp, ®Ó gi¶i phãng vµ khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña x· héi nh»m 8 TiÓu luËn: TriÕt häc thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §æi míi kh«ng ph¶i lµ tõ bá chñ nghÜa x· héi, mµ lµ kh¼ng ®Þnh tÝnh quy luËt cña con ®-êng ph¸t triÓn ®ã lµm cho c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi c«ng b»ng v¨n minh. ®óng víi quy luËt kh¸ch quan h¬n phï hîp víi hoang c¶nh, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Êt n-íc víi xu thÕ, ®Æc ®iÓm cña thÕ giíi hiÖn ®¹i. §æi míi lµ ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi hiÖu qu¶ h¬n lµm cho chñ nghÜa x· héi béc lé vµ kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt -u viÖt cña nã, tõng b-íc ®Þnh h×nh vµ ph¸t triÓn trong thùc tÕ, lµm cho “ ®êi sèng vËt chÊt ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng tinh thÇn ngµy cµng tèt, x· héi ngµy cµng v¨n minh, tiÕn bé” ®Ó cho nh©n d©n ta cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc®-îc häc hµnh tiÕn bé vµ ph¸t triÓn mäi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh” ®Ó cho “ d©n thùc sù lµ chñ vµ lµm chñ lÊy x· héi vµ cuéc sèng cña m×nh? Nh- Hå ChÝ Minh ®· nhÊn m¹nh. Nh- vËy, ®i lªn x· héi chñ nghÜa lµ tÊt yÕu kh¸ch quan, vµ nã ®-îc thÓ hiÖn trong c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng ta, ®æi míi ®Ó x¸c lËp mét sù æn ®Þnh míi nh»m lµm cho ®Êt n-íc ®¹t tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §iÒu ®ã cã ngi· lµ chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh con ®-êng x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi sù n¨ng ®éng h¬n n÷a tichs cùc h¬n n÷a, vµ phï hîp h¬n n÷a víi t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn ®¹i. ChÕ ®é x· héi chñ nghÜa mµ chóng ta ®ang x©y dùng sÏ lµ chÕ ®é ph¸t hiÖn vµ sö dông tèt nhÊt nh÷ng nguån lùc cña chÝnh m×nh, trong ®ã søc m¹nh quyÕt ®Þnh chÝnh lµ nguån lùc con ng-êi. §ã lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña chñ nghÜa x· héi. 2. Nh÷ng nhiÖm vô cña thêi kú qu¸ ®é Thêi kú qu¸ ®é lµ thêi kú t¹o c¬ së vËt chÊt vµ con ng-êi cho chñ nghÜa x· héi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nµy, víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña ViÖt nam, ®· ®Æt ra cho chóng ta nh÷ng nhiÖm vô sau: Thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. C«ng cuéc nµy ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô lín mµ chóng ta cÇn gi¶i quyÕt: Cô thÓ lµ: t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu vÒ vËt chÊt, kü thuËt, con ng-êi vµ khoa häc c«ng nghÖ, huy ®éng mäi ng-êi vèn, nguån lùc lao ®éng lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng 9 TiÓu luËn: TriÕt häc nhanh nh-ng bÒn v÷ng vµ trªn c¬ së n©ng cao mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc cÇn ph¶i thùc hiÖn ngay mét sè néi dung c¬ b¶n sau; + T¨ng thªm tèc ®é vµ tû träng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n +Dùa trªn sù thay ®æi vÒ c«ng nghÖ chóng ta ph¶i chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn t¨ng tr-ëng nhanh vµ l©u bÒn. + KhuyÕn khÝch vµ ®µo t¹o nh÷ng tµi n¨ng trÎ nh»m t¹o ra ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é cao. + Thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ kÕt hîp víi n¨ng lùc s¸ng t¹o cña quÇn chóng. Muèn vËy ph¶i n¾m b¾t ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt th«ng qua, c¸c c«ng ty t- vÊn trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®¶m b¶o lùa chän c«ng nghÖ chÝnh x¸c. Më réng liªn kÕt liªn doanh víi n-íc ngoµi ®Ó cã thÓ khai th¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn mét c¸ch trùc tiÕp. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h-íng chñ nghÜa x· héi vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. Muèn vËy cÇn ph¶i chÊn chØnh ®æi míi vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ khu vùc doanh nghiÖp nhµ n-íc ®Ó lµm tèt vai trß hç trî vµ thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo ®óng ph¸p luËt vµ quan träng nhÊt lµ ph¶i tõng b-íc h-íng vµo con ®-êng t- b¶n nhµ n-íc. - Ph¶i thËn träng trong sù ph¸t triÓn x· héi, më réng giao l-u v¨n ho¸ víi n-íc ngoµi, ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu chèng l¹i sù th©m nhËp cña c¸c lo¹i v¨n ho¸ ®éc h¹i. KÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña d©n téc. - CÇn ph¶i tiÕp tôc ®æi míi bé m¸y nhµ n-íc theo h-íng tiÕn bé dùa trªn nh÷ng c¬ së sau: + Chèng quan liªu chuyªn quyÒn ®éc ®o¸n trong bé m¸y nhµ n-íc. + Ph¶i ph©n biÖt râ chøc n¨ng c¶u c¸c cÊp c¸c ngµnh. 10 TiÓu luËn: TriÕt häc + Ph¶i ®-a ra mét hÖ thèng ph¸p luËt chÆt chÏ ®ång bé vµ cã tÝnh kh¶ thi. Ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm chØnh mäi luËt ph¸p ®Ò ra. PhÇn II Vai trß cña Nhµ n-íc ®èi víi nÒn kinh tÕ viÖt nam Trong nh÷ng n¨m ®æi míi ta cã thÓ thÊy râ nh÷ng thµnh tùu mµ c¬ chÕ mang l¹i. Nh÷ng -u ®iÓm cña c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ kh«ng thÓ phñ ®Þnh, nh-ng chóng ta còng ph¶i thõa nhËn r»ng KTTT còng cã nh÷ng khuyÕt tËt vèn cã cña nã. V× vËy kh«ng chØ tån t¹i c¬ chÕ thÞ tr-êng thuÇn tuý mµ cÇn cã sù can thiÖp nhµ n-íc ®Ó söa ch÷a nh÷ng thÊt b¹i cña c¬ chÕ thÞ tr-êng h¬n n÷a ®Ó ®Þnh h-íng cho nã ®i theo con ®-êng XHCN ®iÒu tiÕt vÜ m« nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ. Vai trß vµ chøc n¨ng kinh tÕ cña nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ viÖt nam hiÖn nay. Muèn qu¶n lý nÒn kinh tÕ viÖt nam hiÖu qu¶ th× tr-íc hÕt ph¶i n¾m râ nh÷ng quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr-êng. Mäi chÝnh s¸ch nhµ n-íc ®Òu ph¶i dùa trªn nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸ch quan Êy. Sù qu¶n lý nhµ n-íc ViÖt Nam còng cã nh÷ng ®iÓm gièng nh- nhµ n-íc t- b¶n ®ã lµ: thõa nhËn tÝnh ®éc lËp c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Ó cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm lç l·i; x©y dùng hÖ thèng thÞ tr-êng cí tÝnh c¹nh tranh, gi¸ c¶ chñ yÕu do thÞ tr-êng quyÕt ®Þnh. X©y dùng c¬ chÕ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc nh»m h-íng dÉn, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ, h¹n chÕ nh÷ng khuyÕt tËt cña thÞ tr-êng; x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt nh»m t¹o ra khu«n khæ cho nÒn kinh tÕ; t«n träng vµ thùc hiÖn th«ng lÖ quèc tÕ trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Tuy nhiªn sù qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc x· hé chñ nghÜa vµ sù qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc t- b¶n cã sù kh¸c nhau râ rÖt. Sù qu¶n lý nhµ n-íc ts¶n ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh»m ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c¸c tæ chøc ®éc quyÒn. Nhµ n-íc XHCN d-íi sù l·nh ®¹o ®¶ng céng s¶n qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh»m môc tiªu d©n giµu, n-íc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, ®¶m b¶o cho mäi ng-êi cã cuéc sèng Êm no tù do h¹nh phóc. Nhµ n-íc cã chøc n¨ng kinh tÕ sau: Thø nhÊt: Nhµ n-íc ®¶m b¶o sù æn ®Þnh chÝnh trÞ kinh tÕ x· héi vµ thiÕt lËp khu«n khæ luËt ph¸p ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh tÕ. Nhµ 11 TiÓu luËn: TriÕt häc n-íc ph¶i t¹o ra hµnh lang luËt ph¸p cho ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng c¸ch ®Æt ra c¸c ®iÒu luËt c¬ b¶n vÒ quyÒn sö h÷u tµi s¶n vµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ. Thø hai : Nhµ n-íc ®Þnh h-íng vµ ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o kinh tÕ t¨ng tr-ëng æn ®Þnh. Sö dông nh÷ng chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó æn ®Þnh m«i tr-êng kinh tÕ vÜ m« t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø ba : Nhµ n-íc ph¶i ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tr¸nh ®Ó cho nh÷ng doanh nghiÖp ch¹y theo lîi Ých kinh tÕ mµ ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ vÒ « nhiÔm m«i tr-êng, c¹n kiÖt tµi nguyªn. Nhµ n-íc cã nhiÖm vô thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ c¹nh tranh vµ chèng ®éc quyÒn ®Ó n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng chÝnh trÞ. Thø t- : Nhµ n-íc h¹n chÕ kh¾c phôc nh÷ng mÆt tiªu cùc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. V× sù t¸c ®éng kinh tÕ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao kh«ng hoµn toµn ®ång nghÜa víi nh÷ng môc tiªu CNXH v× ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. §Ó thùc hiÖn vai trß vµ chøc n¨ng c¬ b¶n trªn nhµ n-íc cÇn cã mét c«ng cô qu¶n lý ®ã lµ : HÖ thèng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch ho¸, lùc l-îng kinh tÕ cña nhµ n-íc, hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c«ng cô kinh tÕ. HÖ thèng ph¸p luËt t¹o ra khu«n khæ cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ ho¹t ®éng, ph¸t huy c¸c mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. HÖ thèng ph¸p luËt bao trïm mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi, ®iÒu chØnh hµnh vi cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc. KÕ ho¹ch ho¸ c¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN lµ sù ®iÒu tiÕt cña thÞ tr-êng lµ c¬ së ph©n phèi c¸c nguån lùc. Cßn kÕ ho¹ch kh¾c phôc tÝnh tù ph¸t cña nÒn kinh tÕ viÖt nam Lùc l-îng kinh tÕ cña nhµ n-íc kinh tÕ nhµ n-íc ph¶i ®ãng vai trß tiªn phong chñ ®¹o hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h-íng XHCN. HÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c«ng cô kinh tÕ + ChÝnh s¸ch tµi chÝnh th«ng qua viÖc h×nh thµnh vµ x©y dùng ng©n s¸ch nhµ n-íc. Nhµ n-íc ®-îc ph©n phèi c¸c nguån lùc kinh tÕ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®¶m b¶o c«ng b»ng trong ph©n phèi vµ th-c hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. 12 TiÓu luËn: TriÕt häc + ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ: lµ c«ng cô qu¶n lý vÜ m« träng yÕu, vai trß cña nã trong ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« ngµy cµng t¨ng cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ph¶i khèng chÕ ®-îc l-îng tiÒn ph¸t hµnh vµ tæng quy m« cho tÝn dông. + C¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt kinh tÕ ®èi ngo¹i §Ó më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i nhµ n-íc sö dông nhiÒu c«ng cô trong ®ã chñ yÕu lµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®¶m b¶o tÝn dông xuÊt khÈu, trî cÊp xuÊt khÈu. Th«ng qua c¸c c«ng cô ®ã, b¶o hé hîp lý s¶n xuÊt trong n-íc , n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë n-í ta. B¶o vÖ lîi Ých quèc gia trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. 3. Gi¶i ph¸p n©ng cao vai trß nhµ n-íc Trªn c¬ së ph©n tÝch nhµ n-íc ®· lµm ®-îc vµ ch-a lµm ®-îc trong thêi gian võa qua.ta cã thÓ ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ viÖt nam. 1-TiÕp tôc qu¸ tr×nh vµ tù do ho¸ gi¸ c¶, th-¬ng m¹i ho¸ nÒn kinh tÕ mét c¸ch triÖt h¬n. Kh¸c víi thêi k× nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hÇu hÕt gi¸ c¶, s¶n l-îng do nhµ n-íc quy ®Þnh. Trong thêi k× kinh tÕ thÞ tr-êng vÊn ®Ò chung ta ph¶i ®Æt ng-îc h¼n l¹i: khuyÕn khÝch c¹nh tranh, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®éc quyÒn. Trªn thÞ tr-êng n-íc ta, gi¸ c¶ cßn diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, l¹m ph¸p t¨ng l»m ¶nh h-ëng lín ®Õn ®êi sèng x· héi. Nhµ n-íc ph¶i cã biÖn ph¸p hÕt søc linh ho¹t vµ phï hîp víi thùc tiÔn. a-C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng ®éc quyÒn. ThÞ tr-êng ®éc quyÒn nhµ n-íc ta ®· thu hÑp nhiÒu nh-ng vÉn cßn mét sè ngµnh nh- ®iÖn lùc, b-u chÝnh viÔn th«ng ... §©y lµ nh÷ng ngµnh then chèt trong nÒn kinh tÕ , chØ nhµ n-íc míi cã thÓ cã ®iÒu kiÖn ®¶m nhËn, x©y dùng vµ duy tr× ph¸t triÓn sù qu¶n ly ®iÒu hµnh tËp trung cña nhµ n-íc lµ tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt. Nhµ n-íc qu¶n lý gi¸ c¶ cña nh÷ng s¶n phÈm nµy b»ng h×nh thøc sau: _ Quy ®Þnh gi¸ chuÈn ®èi víi hµnh, dÞch vô ®éc quyÒn _ Quy ®Þnh chÝnh s¸ch c¬ chÕ qu¶n lý c-íc b-u chÝnhviÔn th«ng quèc tÕ. _ Quy ®Þnh chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n ly sö dông tµi nguyªn tù nhiªn trong ®ã cã gi¸ cho thuÕ ®Êt. 13 TiÓu luËn: TriÕt häc Trong t-¬ng lai nhµ n-íc ph¶i tõng b-íc xoa bá ®éc quyÒn, liªn doanh më réng hîp t¸c víi n-íc ngoµi ®µu t- c¬ së vcËt chÊt trang thiÕt bÞ , khuyÕn khÝch c¹nh tranh trong kinh doanh. b- C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh  §èi víi mét sè s¶n phÈm quan träng võa cã sù tham gia cña nhµ n-íc võa cã sù tham gia cña c¸c c¸c ®¬n vÞkinh tÕ , nhµ n-íc quy ®Þnh “ gi¸ tíi h¹n” nh- : gi¸ tèi ®a hµng chuÈn, gi¸ tèi ®a n-íc m¸y t¹i thµnh phè, khu c«ng nghiÖp, gi¸ xuÊt khÈu tèi thiÓu ...  §èi víi mÆt hµng kh¸c nhµ n-íc qu¶n lý gi¸ th«ng qua biÖn ph¸p sau: _ Quy ®Þnh chÝnh s¸ch c¬ chÕ qu¶n lý gi¶ ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n thuéc së h÷u nhµ n-íc t- s¶n cè ®Þnh thuéc s¬ h÷u nhµ n-íc nh-îng b¸n. _ Tæ chøc ®¨ng kÝ hiÖp th-¬ng gi¸, niªm yÕt gi¸. _ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ mét sè hµng, dÞnh vô thiÕt yÕu, b¶o hé s¶n xuÊt trong n-íc. _ Thanh tra sö lÝ vi ph¹m kØ luËt vÒ gi¸. c- H×nh thµnh ®Çy ®ñ c¸c thÞ tr-êng cÇn thiÕt co viÖc th-¬ng m¹i ho¸ nÒn kinh tÕ nh-: thÞ tr-êng vèn, thÞ tr-êng lao ®éng ®-a thÞ tr-êng nµy vµo ho¹t ®éng. M« h×nh thÞ tr-êng vèn ë VN ph¶i lµ m« ho×nh ®Æc thï cã sù kÕt hîp c¸c yÕu tè c¸c lo¹i h×nh thÞ tr-êng vèn “ më” vµ “ ®ãng” nhµ n-íc ¬ph¶i ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p c¬ chÕ tæchøc vµ trùc tiÕp qu¶n li thÞ tr-pêng chøng kho¸n. Nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n trùc tiÕp cho h×nh thµnh thÞ tr-êng vèn VN hiÖn nay lµ: _ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, l·i xuÊt ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quy ®Þnh gi¸ c¶ cña c¸c chøng kho¸n. _ §a d¹ng ho¸ c«ng cô ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh nh- cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu. _ §a d¹ng ho¸ m« h×nh tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng ®a n¨ng vµ c¹nh trang theo c¬ chÕ thÞ tr-êng. _ T¹o lËp m«i tr-êng ®Çu t- ch¾c ch¾n. _ T¹o lËp lßng tin d©n chóng vµo hÖ thèng tµi chÝnh trong n-íc. _ Nhµ n-íc ph¶i cã quan ®iÓm râ rµng nhÊt qu¸n vÒ chÕ ®é së h÷u. _ ChÝnh s¸ch h¹ tÇng th«ng tin liªn l¹c tèt. 14 TiÓu luËn: TriÕt häc _ M«i tr-êng ph¸p lý ®Çy ®ñ ®ång bé. _ ChÝnh s¸ch vèn nãi chung thÞ tr-êng vèn nãi riªng ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé víi chÝnh s¸ch kh¸c vµ thÞ tr-êng kh¸c. _ §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®ñ tr×nh ®é, am hiÓu nghiÖp vô trªn thÞ tr-êng vèn. d- T¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Tù do ho¸ ngo¹i th-¬ng ¸p dông chÝnh s¸ch tù do bu«n b¸n b¶o vÖ mËu dÞch «n hµo. Qu¶n ly tèt viÖc nhËp khÈu. Tham gia vµo c¸c thÞ tr-êng míi(hiÖn nay n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ra nhËp WTO) 2- §a d¹ng ho¸ chÕ ®é së h÷u theo xu h-íng phat triÓn doanh nghiÖp tnh©n, ®æi míi ph-¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nhµ n-íc cho phï hîp c¬ chÕ thÞ tr-êng. 3- T¨ng c-êng kh¼ n¨ng kiÓm kª kiÓm so¸t cña nhµ n-íc ®èi víi sù ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nhµ n-íc kh«ng han chÕ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh-ng mÆt kh¸c t¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm kª kiÓm so¸t ®¶m b¶o m«i tr-êng kinh doanh lu«n trong s¹ch vµ r¨ng nguån thu tõ thuÕ cho ng©n s¸ch. Nhµ n-íc cÇn ph¶i: _ T¹o hµnh lang ph¸p lý cho doanh nghiÖp tù do kinh doanh. _Thµnh lËp c«ng ty kiÓm to¸n t- nh©n vµ nhµ n-íc ®Æt d-íi sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o néi vô cña bé t- ph¸p. _ Thùc hiÖn chÕ ®é nghiªm ngÆt ®¨ng kÝ hÖ thèng kÕ to¸n. 4- C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh, hiÖn ®¹i ho¸ nhµ n-íc. Bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh n-íc ta cßn kh¸ cång kÒnh chång chÐo. TÖ quan liªu tham nhòng cßn lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. Chóng ta ph¶i rµ so¸t lo¹i bá nh÷ng quy ®Þnh, ph-¬ng thøc tæ chøc cò, ®¶m b¶o sù qu¶n lý hiÖu qu¶, kh«ng chång chÐo. N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé nhµ n-íc ®¶m b¶o ng-êi qu¶n lý ®ñ tr×nh ®é, chuyªn m«n, nhËn thøc b¶n lÜnh chÝnh trÞ. §-a hÖ thèng tin häc vµo qu¶n lý ®¶m b¶o sù kh¸ch quan khoa häc, tiÕt kiÖm thêi gian. 5- §èi víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ theo xu h-íng kÕ ho¹ch ho¸ ®Þnh h-íng ®ång thêi ®æi míi hÖ thèng môc tiªu ®Þnh h-íng. 6- §æi míi hÖ thèng th«ng tin kiÓm tra theo yªu cÇu c¬ chÕ thÞ tr-êng. §Ó phï hîp víi c¬ chÕ míi vµ lµm ®óng chøc n¨ng, m« t¶ thùc tr¹ng thÞ tr-êng hµng, dÞch vô dù b¸o xu h-ãng b¸o ®éng gi÷a cung vµ cÇugi¸ c¶ vµ vµ c¸c tr¹ng th¸i cña s¶n l-îng viÖc lµm, gi¸ c¶ ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng môc tiªu qu¶n lý theo c¬ chÕ míi, hÖ thèng chØ tiªu kÕ ho¹ch ho¸ ®Þnh h-íng theo c¬ chÕ míi c¶i t¹o kªnh thÞ tr-êng vµo hÖ hÖ thèng chØ tiªu thÞ tr-êng kinh tÕ qu¶n ly cho phï hîp víi viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ theo c¬ chÕ míi. 7- §æi míi c«ng thøc sö dông c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ theo yªu cÇu kinh tÕ thÞ tr-êng, t¹o c¬ chÕ phï hîp víi chÝnh s¸ch, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. 8-§æi míi hÖ thèng ph¸p chÕ theo ®Þnh h-íng d©n chñ ho¸ nÒn kinh tÕ. 15 TiÓu luËn: TriÕt häc 9- Hoµn thiÖn ®æi míi qu¶n lý nhµ n-íc vÒ tiÒn tÖ tÝn dông ng©n hµng. 10-æn ®Þnh gi¸ c¶, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. 11- §æi míi chÕ ®é tiÒn l-¬ng. 12- T¨ng c-êng phèi hîp c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. §Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu æn ®Þnh h×nh th¸i kinh tÕ mµ §¶ng ®Ò ra lµ lµm cho d©n giµu n-íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh, ®Êt n-íc chuyÓn m×nh lªn chñ nghÜa x· héi th× ®i ®«i víi viÖc cñng cè, hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt, chóng ta nhÊt thiÕt ph¶i ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt, v× kh«ng cã lùc l-îng s¶n xuÊt hïng hËu víi n¨ng suÊt cao th× kh«ng thÓ nãi ®Õn mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. Mµ muèn cã n¨ng suÊt lao ®éng cao th× kh«ng chØ dùa vµo n«ng nghiÖp, sö dông lao ®éng thñ c«ng mµ ph¶i ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®i lªn ®æi míi c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i. Nãi c¸ch kh¸c lµ Nhµ n-íc ta ®· tiÕn hµnh theo hiÖn ®¹i ho¸. §ã lµ b-íc ®i tÊt yÕu cña mét quèc gia muèn ®i lªn tõ mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu, nghÌo nµn vµ ®ã còng lµ xu thÕ chung cña lÞch sö. Mét lÇn n÷a ta kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu cña h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®-a ®Êt n-íc ta v-ît qua mét chÆng ®-êng dµi ®i lªn mét x· héi hoµn thiÖn. §ã lµ sù ®i lªn ngµy cµng cao cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn so víi c¸c n-íc ph¸t triÓn. NhËn ®Þnh ®-îc nh÷ng ®iÒu nãi trªn vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ thùc tÕ. ViÖt Nam, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh t- t-ëng nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n h¬n vµ ®· t¹o ra ®-îc vai trß cña nã trong viÖc vËn dông h×nh th¸i kinh tÕ x· héi th«ng qua c¸c vÊn ®Ò sau: 1.X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ míi. Ngµy nay kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ngµnh c«ng nghiÖp mµ cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi sù ®æi míi c¬ b¶n vÒ h×nh th¸i kinh tÕ vµ tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Tõ ®ã t¹o ra sù c©n ®èi hµi hoµ gi÷a c¸c ngµnh trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc doanh. 16 TiÓu luËn: TriÕt häc §æi míi c¶ t- duy suy nghÜ vµ hµnh ®éng. C«ng cuéc ®æi míi mµ §¶ng ®· lùa chän lµ ®óng ®¾n, con ®-êng ®ã lµ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ víi viÖc h×nh thµnh vµ chuyÓn dÞch kinh tÕ. * Ph-¬ng h-íng cô thÓ. Gi¶i quyÕt lµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu “ c«ng - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô” phï hîp víi xu h-íng “ më” cña nÒn kinh tÕ. VÊn ®Ò nµy ®-îc gi¶i quyÕt t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc ph©n c«ng l¹i lao ®éng hîp lý trong c¸c ngµnh kinh tÕ vµ ®iÒu chØnh hîp lý víi c¬ cÊu ®Çu t-. H-íng chuyÓn dÞch ®ã lµ gi¸ trÞ c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng nhanh, tØ lÖ s¶n l-îng chiÕm phÇn lín trong GDP... TØ träng gi¸ trÞ s¶n l-îng n«ng nghiÖp gi¶m dÇn ( nh-ng l-îng tuyÖt ®èi t¨ng hµng n¨m). + N«ng nghiÖp (kÓ c¶ l©m ng- nghiÖp): trong mét sè n¨m tr-íc m¾t vÉn ®-îc coi lµ mÆt trËn hµng ®Çu. Nhµ n-íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t- vèn khoa häc c«ng nghÖ nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh tiÒm n¨ng cña c¸c vïng, h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh... t¹o c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i hîp lÝ ®a d¹ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i ë n-íc ta . + C«ng nghiÖp: §· h×nh thµnh mét sè ngµnh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cã hµm l-îng khoa häc - c«ng nghÖ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trªn c¬ së nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn ph¶I ®¹t ®-îc ®ã lµ: ®iÖn tö tin häc, c«ng nghiÖp sinh häc, vËt liÖu míi vµ c¬ khÝ chÝnh x¸c. §a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng ®i tr-íc mét b-íc gåm n¨ng l-îng (§iÖn than, dÇu khÝ) giao th«ng vËn t¶i. Tõ nay ®Õn n¨m 2010 Nhµ n-íc ta ph¸t triÓn tiÕp mét sè ngµnh s¶n xuÊt tiªu dïng vµ xuÊt khÈu ®i ®«i víi viÖc h×nh thµnh mét sè c«ng nghiÖp t- liÖu cÇn thiÕt. + C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng thæ thuû s¶n: ®· ®-îc chó träng nh»m n©ng cao gi¸ trÞ cña c¸c mÆt hµng l-¬ng thùc thùc phÈm nh»m thu hót kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. 17 TiÓu luËn: TriÕt häc + DÞch vô: §èi víi ta hiÖn nay ph¶i hÕt søc coi träng vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Æc biÖt lµ dÞch vô cã thu ngo¹i tÖ m¹nh nªn Nhµ n-íc ta ®· n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng trªn toµn quèc. N©ng cao n¨ng lùc vµ tr×nh ®é hiÖn ®aÞ vµ c¸c ngµnh dÞch vô kü thuËt, ng©n hµng, b-u chÝnh viÔn th«ng. C¸c dÞch vô vÒ hµng h¶i vµ hµng kh«ng cã triÓn väng to lín, chóng ta chó träng ph¸t triÓn c¸c dÞch vô vËn t¶i biÓn, dÞch vô vËn t¶i biÓn qu¸ c¶nh. Ngoµi ra vÊn ®Ò ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi vµ tranh thñ vèn ®Çu tNhµ n-íc còng nh- vÊn ®Ò gi¶i quyÕt sím ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. N-íc ta hiÖn nay lµ mét Nhµ n-íc víi 80% d©n c- ®ang sinh sèng b»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §©y lµ mét ®Þa bµn tËp trung ®¹i bé phËn ng-êi nghÌo. V× vËy, ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi n«ng th«n ®· ®ang vµ sÏ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña chóng ta. Song n«ng nghiÖp kh«ng thÓ tù m×nh thay ®æi, ®æi míi c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt c«ng nghÖ kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng tr-ëng nhanh ®Ó t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho n«ng d©n mµ ph¶i cã t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp, dÞch vô . ChØ cã nh- vËy sÏ xo¸ vì ®-îc tr¹ng th¸i tr× trÖ cña nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo n©ng cao møc thu nhËp b×nh qu©n. PhÇn trªn ®· cho ta thÊy §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· lµm ®-îc nh÷ng g× mµ thùc tÕ trong mÊy n¨m chuyÓn ®æi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®-îc ph¸t triÓn râ rÖt. H¬n n÷a theo kinh nghiÖm cña c¸c n-íc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp giai ®o¹n ®Çu chñ yÕu ®-îc ®-a vµo nÒn t¶ng cña n«ng nghiÖp. C«ng nghiÖp ho¸ ph¶i t¹o c¬ së cho c«ng nghiÖp n«ng th«n ph¸t triÓn. Nhµ n-íc ®· khuyÕn khÝch c¬ së c«ng nghiÖp n«ng th«n thu hót c«ng nghiÖp chÕ t¹o vµ dÞch vô qua ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n. ChÝnh v× nh÷ng b-íc ®ã mµ viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n 18 TiÓu luËn: TriÕt häc lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt trong thêi gian tr-íc m¾t nh»m ®Èy tíi mét b-íc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n-íc ta trong nh÷ng n¨m tíi. * ChÝnh s¸ch ®-êng lèi ®Ó ph¸t triÓn ®Èy m¹nh h¬n n÷a nÒn kinh tÕ ViÖt nam hiÖn nay Trong khu vùc n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp ph-¬ng h-íng hµng chiÕn l-îc ®ã lµ thay thÕ nhËp khÈu vµ cã hiÖu qu¶ thÊp b»ng hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao ®Ó xuÊt khÈu. NhiÒu ng-êi cho r»ng ®©y lµ h-íng sai lÇm nh-ng thùc tÕ kh«ng ph¶i vËy. N«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt cã ®Æc tr-ng lµ s¶n phÈm nã cÇn thiÕt cho mäi cuéc sèng hµng ngµy. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cung cÊp s¶n phÈm ®ñ trong n-íc råi míi xuÊt khÈu lµ mét lÏ ®-¬ng nhiªn nh÷ng c«ng cô s¶n phÈm chØ trong n-íc cßn víi x· héi lµ mét lÏ ®-¬ng nhiªn bëi ta kh«ng thÓ nhËp l-¬ng thùc mµ l¹i kh«ng s¶n xuÊt ®-îc ra. Tuy nhiªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cÇn ®-îc qu¸ tr×nh ®Çu t- khoa häc c«ng nghÖ ®Ó ®em l¹i chÊt l-îng cao cho s¶n phÈm. C«ng nghiÖp nhÑ cÇn ®-îc ph¸t triÓn trong lÜnh vùc n«ng nghÖ lµ c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt thuèc trõ s©u ph©n bãn vi sinh c©y kh«ng g©y ®éc h¹i. 3.§æi míi kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng KÕt cÊu h¹ tÇng võa lµ ®iÒu kiÖn, võa lµ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. §Ó chuÈn bÞ cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao h¬n vµo nh÷ng n¨m b-íc sang thÕ kû 21 th× c¬ së h¹ tÇng cÇn ph¶i ®-îc hiÖn ®¹i ho¸ mét phÇn ®¸ng kÓ. §ã lµ hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i ph¶i ®-îc n©ng cÊp cao h¬n n÷a, hiÖn ®¹i ho¸ sím hÖ thèng b-u chÝnh viÔn th«ng trong vµ ngoµi n-íc, b¶o ®¶m cung cÊp ®iÖn cho ®« thÞ, cho c«ng nghiÖp ph¶i liªn tôc, ph¶i ®iÖn khÝ ho¸ mét phÇn quan träng. Ngµy nay Nhµ n-íc ta ®· ®Çu t- vµo c¸c vïng n«ng th«n cung cÊp n-íc s¹ch cho ®« thÞ tõng b-íc hoµn chØnh kÕt cÊu h¹ tÇng cho tõng vïng l·nh thæ, nhÊt lµ khu vùc c«ng nghiÖp, c¸c ®« thÞ lín ®Òu ®-îc n©ng cÊp. 19 TiÓu luËn: TriÕt häc Tõ nay ®Õn 2010 vµ sau ®ã chóng ta cã nhiÒu dù ¸n x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng quy m« lín nh- : x©y dùng tuyÕn ®-êng quèc lé 1A, tuyÕn ®-êng nèi liÒn B¾c - Trung - Nam ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, luËn chøng kinh tÕ khoa häc ®· phª duyÖt víi trªn 50 c«ng ty trong vµ ngoµi n-íc tham gia ®Êu thÇu víi sè vèn h¬n 2 tû USD. Mét lo¹t c¸c c¶ng bÕn ®-îc x©y dùng míi, n©ng cÊp (c¶ng Dung QuÊt ®-îc ®Çu t- h¬n 1 tû USD trong t-¬ng lai sÏ tÝnh thµnh c¶ng biÓn lín vµo bËc nhÊt §«ng Nam ¸). Nh×n l¹i nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ nh÷ng n¨m qua, mét sè ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nã nh- nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, khu gang thÐp Th¸i Nguyªn ®ang ®i vµo ®æi míi c«ng nghÖ, nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, Hoµng Th¹ch. Chóng ta thÊy ®-îc nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng, Trong t-¬ng lai ta sÏ x©y dùng trung t©m §¹i häc, khoa häc c«ng nghiÖp, y tÕ thÓ dôc, trung t©m quèc gia. 4.Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn Sau nh÷ng n¨m më cöa, nÒn kinh tÕ cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Kh«ng nh- tr-íc kia ngµy nay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tõ quèc doanh ®Õn t- nh©n ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh n»m trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Chóng bæ sung cho nhau c¹nh tranh nhau t¹o nªn mét sù ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ ®Èy n-íc ta lªn mét nÊc thang cao h¬n cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Kinh nghiÖm cña chÝnh n-íc ta ®· chøng tá ViÖt nam ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã nh- vËy chóng ta míi ph¸t huy ®-îc t- t-ëng Hå ChÝ Minh “ §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt” . Trong thêi gian tíi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña Ng-êi trong c«ng cuéc ®æi míi vµ x©y dùng tæ quèc chóng ta cÇn t¨ng c-êng qu¶n lý chØ ®¹o thèng nhÊt qu¸ tr×nh më cöa, chuÈn bÞ tèt c¸c ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, dù ¸n hîp t¸c víi bªn ngoµi. §ång thêi ph¶i qu¸n triÖt c¸c quyÕt ®Þnh chñ tr-¬ng ®· ®Ò ra. §ã lµ vÊn ®Ò träng t©m nhÊt cña 20
- Xem thêm -