Tài liệu T082 nền kttt và phạm trù nội dung - hình thức

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ may mÆc cña con ng-êi cµng cao. Do ®ã, trªn thÞ tr-êng quÇn ¸o ®ang chiÕm vÞ trÝ quan träng. Trong nhiÒu lo¹i quÇn ¸o ®ã th× trang phôc hiÖn nay ®-îc c¸c quý «ng chó ý nhiÒu nhÊt chÝnh lµ chiÕc "¸o s¬ mi". Hµng mÊy chôc n¨m nay, ta c¶m t-ëng nh- chiÕc ¸o s¬ mi vµ quÇn t©y víi kiÓu cæ bÎ, khuy cµi m¨ng sÐc, ñi lµ th¼ng rÊt truyÒn thèng. Nh-ng trªn thùc tÕ xu h-íng tiªu dïng hiÖn ®¹i víi nh÷ng nh·n hiÖu quÇn ¸o ViÖt Nam vµ quèc tÕ ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn thãi quen mÆc ¸o s¬ mi. 1 §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc ®Ó ph©n tÝch. Nãi vÒ vÊn ®Ò nµy tr-íc hÕt chóng ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ gi÷a néi dung vµ h×nh thøc ®-îc biÓu hiÖn trªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi. Cô thÓ: + Néi dung vµ h×nh thøc thèng nhÊt nhau: V¶i ®Ñp tinh s¶o th× chiÕc ¸o s¬ mi sÏ cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp. + Néi dung gi÷ vao trß quyÕt ®Þnh h×nh thøc. + H×nh thøc t¸c ®éng trë l¹i néi dung. Do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho em. H-íng triÓn khai cña bµi tiÓu luËn: 2 PhÇn I: Lêi nãi ®Çu. PhÇn II: Néi dung. I. C¬ së lý luËn. 1. CÆp ph¹m trï néi dung h×nh thøc 2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung, h×nh thøc II. Thùc tr¹ng 1. Nhu cÇu lµm ®Ñp cña con ng-êi 2. C¸c lo¹i ¸o s¬ mi tõ n-íc ngoµi ®ang trµn ngËp vµo thÞ tr-êng vµ ®ang ®îc -a chuéng. 3. C¸c nhµ s¶n xuÊt quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn h×nh thøc Ýt quan t©m ®Õn néi dung. III. KiÕn nghÞ, vÊn ®Ò bøc xóc 3 1. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm 2. Phï hîp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc 3. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 4. Qu¸ tr×nh b¸n hµng PhÇn III. KÕt luËn. 4 Néi dung I. C¬ së lý luËn 1. CÆp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc Néi dung lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè, nh-ng qu¸ tr×nh t¹o nªn sù vËt. H×nh thøc lµ ph-¬ng thøc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt vµ hÖ thãng c¸c mèi liªn hÖ t-¬ng ®èi bÒn v÷ng gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt ®ã. 2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung - h×nh thøc Tr-íc hÕt néi dung vµ h×nh thøc cã sù thèng nhÊt víi nhau. Néi dung cña chiÕc ¸o s¬ mi chÝnh lµ c¸c lo¹i v¶i, v¶i catton, lôa, kaki, lon x-íc… Cßn h×nh thøc chÝnh lµ c¸c kiÓu d¸ng, mÉu m·, mµu s¾c. 5 Do ®ã, nÕu c¸c lo¹i v¶i kh¸c nhau th× kiÓu d¸ng cña chiÕc ¸o s¬ mi còng kh¸c nhau. Nh÷ng biÓu hiÖn trªn th× mçi chóng ta ®Òu cã thÓ nhËn ra. Qua ®ã ta cã thÓ thÊy néi dung vµ h×nh thøc g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. Kh«ng cã h×nh thøc nµo tån t¹i thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung, ng-îc l¹i, còng kh«ng cã néi dung nµo l¹i kh«ng tån t¹i trong mét h×nh thøc x¸c ®Þnh. Néi dung nµo cã h×nh thøc ®ã. Cô thÓ, néi dung ®-îc thÓ hiÖn d-íi h×nh thøc: V¶i cã chÊt l-îng tèt, ®-îc lµm tõ nh÷ng lo¹i sîi cao cÊp nhsîi thiªn nhiªn, sîi polime, sîi tæng hîp, nh÷ng lo¹i sîi nµy ®-îc tinh chÕ, sµng läc cÈn thËn. §iÒu ®ã tÊt nhiªn sÏ cho ra ®êi mét chiÕc ¸o s¬ mi ®Ñp, kiÓu d¸ng sang träng. MÆc nh÷ng chiÕc ¸o s¬ mi 6 nµy sÏ ®em l¹i mét sù tho¶i m¸i, trang träng, lÞch thiÖp t«n thªm vÎ ®Ñp còng nh- phong th¸i c¸ch cña ph¸i mµy r©u. Kh«ng nh÷ng thÕ, h×nh thøc l¹i ®-îc thÓ hiÖn d-íi néi dung. NÕu nh×n nh÷ng chiÕc ¸o s¬ mi sang träng kiÓu c¸ch víi nhiÒu mÉu m· vµ kiÓu d¸ng kh¸c nhau th× ch¾c ch¾n chiÕc ¸o Êy ph¶i ®-îc lµm tõ nh÷ng lo¹i v¶i tèt, chÊt l-îng cao. Khi sö dông ¸o sÏ kh«ng bÞ nh¨n, kh«ng bÞ phai mµu khi giÆt, t¹o mét c¶m gi¸c m¸t mÎ, tho¶i m¸i trong mïa hÌ. §ång thêi víi kiÓu d¸ng sang träng rÊt phï hîp víi c¸c quý «ng khi tham gia c¸c cuéc héi häp, héi th¶o, d¹ héi. Nã t¹o nªn mét phong c¸ch trÎ trung, m¹nh mÏ cho hä. Nh- vËy néi dung vµ h×nh thøc cã sù thèng nhÊt víi nhau. Nh-ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ lóc nµo néi dung vµ h×nh thøc còng phï hîp víi nhau. Kh«ng ph¶i mét néi dung bao giê còng chØ ®-îc thÓ 7 hiÖn ra mét trong h×nh thøc nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ph¶i mét h×nh thøc chØ chøa mét néi dung nhÊt ®Þnh. Mµ trªn thùc tÕ, mét néi dung trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cã thÓ cã nhiÒu h×nh thøc thÓ hiÖn. Nh- tõ mét lo¹i v¶i (tèt hoÆc xÊu) ®Òu s¶n xuÊt ra ®-îc rÊt nhiÒu, rÊt nhiÒu chiÕc ¸o s¬ mi víi nh÷ng mÉu m· vµ kiÓu d¸ng kh¸c nhau phï hîp víi tõng ®èi t-îng, tõng løa tuæi. MÆt kh¸c mét h×nh thøc cã thÓ chøa nhiÒu néi dung kh¸c nhau. Víi cïng mét kiÓu ¸o, mét lo¹i ¸o cã thÓ ®-îc lµm tõ nhiÒu lo¹i v¶i kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn lµ chÊt l-îng còng kh¸c nhau. Ngoµi ra, néi dung gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi h×nh thøc v× khuynh h-íng chñ ®¹o cña néi dung lµ biÕn ®æi cßn khuynh h-íng chñ ®¹o cña h×nh thøc lµ t-¬ng ®èi bÒn v÷ng, chËm biÕn ®æi h¬n so víi néi dung. D-íi sù t¸c ®éng lÉn nhau cña nh÷ng mÆt trong sù vËt 8 hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau tr-íc hÕt lµm cho c¸c yÕu tè cña néi dung biÕn ®æi tr-íc, cßn nh÷ng mèi liªn kÕt gi÷a c¸c yÕu tè cña néi dung tøc lµ h×nh thøc th× ch-a biÕn ®æi ngay. V× vËy h×nh thøc sÏ trë nªn l¹c hËu h¬n so víi néi dung vµ trë thµnh nh©n tè k×m h·m néi dung ph¸t triÓn. VËn dông vµo s¶n phÈm ¸o s¬ mi. NÕu v¶i tèt th× sÏ cho ra ®êi nhiÒu lo¹i ¸o kh¸c nhau tho¶ m·n nhu cÇu cña con ng-êi. Ng-îc l¹i, v¶i kÐm chÊt l-îng th× c¸c kiÓu s¸o còng Ýt ®i. H×nh thøc cña nh÷ng chiÕc ¸o nµy ch¾c sÏ kh«ng cã g× ®Æc biÖt. Do ®ã sÏ kh«ng thu hót ®-îc c¸c ®Êng mµy r©u. Do ®ã, th× h×nh thøc biÓu hiÖn ta cã thÓ biÕt ®-îc néi dung (chÊt l-îng v¶i). Khi ®ã sÏ dÔ dµng h¬n cho viÖc lùa chän, mua hay sö dông c¸c lo¹i ¸o. V× thùc tÕ lµ ph¸i nam khi ®i mua ¸o ®Ó mÆc, hä 9 th-êng kh«ng xem xÐt thËt kÜ. Hä chØ quan t©m nhiÒu ®Õn h×nh thøc. Bëi theo hä, h×nh thøc ®Ñp, gi¸ c¶ còng t-¬ng ®èi, ch¾c ch¾n sÏ cã ®-îc mét c¸i ¸o tèt. Qua ®ã, néi dung quyÕt ®Þnh h×nh thøc nh-ng h×nh thøc cã tÝnh ®éc lËp t-¬ng ®èi vµ t¸c ®éng trë l¹i néi dung. NÕu phï hîp víi néi dung th× h×nh thøc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn. Cßn nÕu kh«ng phï hîp th× h×nh thøc sÏ ng¨n c¶n, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña néi dung. ThËt vËy chóng ta khi ®i mua s¾m th× ®iÒu ®Çu tiªn ®Ëp vµo m¾t chóng ta lµ c¸c kiÓu l¹ m¾t víi c¸c kiÓu d¸ng ®Ñp. ChØ víi nh÷ng kiÓu l¹ m¾t Êy ®· khiÕn chóng ta chó ý ®Õn. Sau ®ã chóng ta míi quan t©m ®Õn chÊt liÖu, gi¸ c¶, nh·n hiÖu. 10 Ng-îc l¹i khi mÉu m· xÊu th× dï chÊt liÖu cã tèt, gi¸ c¶ cã phï hîp, ph¶i ch¨ng hay ®å ®ã cã lµ hµng hiÖu ®i ch¨ng n÷a th× cã thÕ nµo chóng ta còng ch¼ng l-u t©m tíi. §iÒu nµy ®· trë thµnh t©m lÝ chung cña c¸c ®èi t-îng ®i mua s¾m hiÖn nay. 3. §Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ¶nh h-ëng rÊt nhiÒu ®Õn phong c¸ch ¨n mÆc cña con ng-êi nhÊt lµ c¸c quý «ng. Trong mäi thêi ®¹i th× ng-êi ®µn «ng lu«n gi÷ vai trß quan träng. Nh÷ng chøc vô quan träng cña ®Êt n-íc ®a sè ®Òu lµ nam giíi cßn n÷ giíi chØ chiÕm mét phÇn nhá. Råi ®Õn nh÷ng c«ng viÖc t-ëng nh- chØ cã phô n÷ míi lµm ®-îc th× hä vÉn lµm ®-îc nh- nÊu ¨n, may v¸…Thùc tÕ lµ ®· cã rÊt nhiÒu ®Çu bÕp, nhµ thiÕt kÕ thêi trang lµ nam giíi. Kh«ng nh÷ng thÕ trong gia 11 ®×nh ng-êi ®µn «ng lu«n lµ trô cét. Do ®ã phong c¸ch ¨n mÆc cña c¸c ®Êng mµy r©u lu«n ®-îc chó ý. Víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay th× ng-êi ®µn «ng ph¶i ra ngoµi x· héi nhiÒu ®Ó kiÕm sèng, ®Ó giao tiÕp, lµm viÖc. Do ®ã nhu cÇu ¨n mÆc cña hä ngµy cµng trë nªn quan träng. Bëi c¸ch ¨n mÆc ph¶n ¸nh nhiÒu ®Õn tÝnh c¸ch cña hä còng nh- ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn sù thµnh c«ng trong c«ng viÖc. N¾m ®-îc nh÷ng ®iÒu ®ã, nhiÒu c«ng ty ViÖt Nam nh-: ViÖt TiÕn, ViÖt Th¾ng, May 10, Agtex… ®· s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mÉu m· ®Ñp, chÊt l-îng cao vµ rÊt ®-îc -a chuéng. ë C«ng ty ViÖt TiÕn thÕ m¹nh ¸o s¬ mi s¶n xuÊt trªn c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ cßn khai th¸c thªm víi c¸c mÉu m· ®Ñp. S¬ mi nam cotton 100% cña ViÖt TiÕn 12 ®-îc ho¹ tiÕt thªm víi hoa v¨n thªu trªn nÑp ¸o vµ tói kho¶ng 10 mÉu h×nh nh-: b«ng sen, trèng ®ång Ngäc lò, Th¨ng long thµnh cæ. S¬ mi ViÖt TiÕn cã 4 gi¸ tõ: 60.000®  80.000® 80.000®  100.000® 100.000®  130.000® 130.000®  180.000® Nã phï hîp víi tõng tói tiÒn cña ng-êi tiªu dïng. B×nh d©n h¬n, s¶n phÈm cña c«ng may Garmex Sµi Gßn, gi¸ s¬ mi kho¶ng 45.000  50.000®/chiÕc. C«ng ty Long Ph-íc cã nhiÒu kiÓu ¸o s¬ mi dµnh cho ng-êi lao ®éng víi gi¸ ¸o s¬ mi tay ng¾n 55.000®/chiÕc; tay dµi 60.000®/chiÕc may b»ng v¶i batª silk. 13 C«ng ty An Ph-íc theo h-íng lÞch sö vµ sang träng víi nhiÒu kiÓu ¸o s¬ mi kh¸c nhau. ¸o Polo Shirt cotton 100% gi¸ kho¶ng 135.000®/c¸i, polo Shirt may tõ v¶i 100% polyester ®-îc dÖt theo c«ng nghÖ míi nhÊt cña Dupont (Mü) cã ®é rçng, thÊm vµ tho¸t må h«i h¬n c¶ cotton, gi¸ 200.000®/c¸i. ë may 10 vµ Aftex ¸o s¬ mi nam ®-îc may b»ng v¶i cotton theo ®óng mèt thÞnh hµnh cña thÕ giíi nh- chamray, linen, cotton víi nh÷ng t«ng mµu kh¸ hiÖn ®¹i. Mµu s¾c s¬ mi cña 2 nh·n hiÖu nµy rÊt ®-îc nhiÒu quý «ng -a chuéng bëi lÏ mµu l¹, Ýt ®ông hµng vµ tr«ng rÊt "t©y". II. Thùc tr¹ng 14 HiÖn nay th× nhu cÇu ¨n mÆc cña ph¸i nam lµ rÊt ph¸t triÓn. Nh- ®· ph©n tÝch ë trªn th× nam giíi lµ nh÷ng ng-êi tham gia vµo c¸c c«ng viÖc x· héi t-¬ng ®èi nhiÒu. Do ®ã trong vßng 3 n¨m trë l¹i ®©y, trªn thÞ tr-êng xuÊt hiÖn nhiÒu cöa hµng lín b¸n c¸c s¶n phÈm do chÝnh c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o mÉu. Nh÷ng tªn tuæi nh- NguyÔn Long, ThÕ B¶o, ViÖt Hïng…®· vµ ®ang trë nªn quen thuéc trªn thÞ tr-êng ¸o s¬ mi nam. Nh- vËy ngµnh may mÆc cña chóng ta ®· thùc hiÖn ®-îc c¸c c«ng ®o¹n tõ A  Z. Tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn kh©u s¶n xuÊt råi tiÕp thÞ ra thÞ tr-êng. C¸c C«ng ty may mÆc ViÖt Nam ®· më nhiÒu cöa hµng, chi nh¸nh ra kh¾p ®Êt n-íc, s¶n phÈm cña hä ®-îc mäi ng-êi ®Òu biÕt. VD nh- c«ng ty ViÖt TiÕn cã c¸c chi nh¸nh t¹i: 6 Lª Lîi - QuËn 1 - TP HCM 15 7 Lª Minh xu©n - QuËn T©n B×nh. Cöa hµng 178 Hai Bµ Tr-ng… An Ph-íc: 100/11-12-13 An D-¬ng V-¬ng - QuËn 5 ViÖt Th¾ng: 127-129 §ång Khëi - QuËn 1 Aftex: 84 LÝ Tù Träng - QuËn 1 Víi nh÷ng chi nh¸nh kh¾p ®Êt n-íc cïng nh÷ng tªn tuæi cña nh÷ng nhµ thiÕt kÕ ®· t¹o nªn mét th-¬ng hiÖu cho ¸o s¬ mi cña ViÖt Nam. Nh- ThÕ B¶o mét trong sè Ýt nh÷ng nhµ t¹o mÉu thêi trang chuyªn thiÕt kÕ trang phôc dµnh cho nam giíi. Còng lµ ¸o s¬ mi nh-ng trang phôc ®µn «ng trong m¾t ThÕ B¶o kh«ng ®¬n ®iÖu mµ nã ®-îc thiÕt kÕ víi nh÷ng ®-êng li ngang däc, ®-îc chÊm ph¸ bëi c¸c nÐt thªu, vÏ viÒn theo nÑp ¸o, cæ, m¨ng sÐc, miÖng tói… 16 HiÖn nay, xu h-íng thêi trang cho nam giíi trong mïa hÌ lµ sö dông c¸c chÊt liÖu v¶i máng, nhÑ, cã ®é Èm, ®é hót tèt ®Ó phï hîp víi khÝ hËu nãng chung cña c¶ n-íc còng nh- cña TP.HCM lµ n¾ng nãng. Mµu s¾c cÇn sù m¸t mÎ ®Ó tr¸nh chãi chang, khã chÞu. Mµu t-¬i cña thêi trang nam chØ thÓ hiÖn ë c¸ tÝnh trÎ trung chø khong lµm t«n vinh n-íc da hay vãc d¸ng. Song ngµy nay, c¸c cöa hµng cöa hiÖu cña c¸c c«ng ty n-íc ngoµi nh- Milano, Bossini, Rscada… ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu ë ViÖt Nam. s¶n phÈm cña hä rÊt ®¾t gi¸ so víi hµng hiÖu ViÖt Nam. Gi¸ trung b×nh cña chiÕc ¸o s¬ mi cña hä lµ kho¶ng 500.000®/chiÕc; Bosstni cã hÖ thèng cöa hµng b¸n lÎ cã mÆt ë c¸c khu vùc trung t©m nh- BÕn Thµnh, T©n §Þnh chuyªn vÒ trang phôc thÓ theo víi c¸c 17 kiÓu ¸o thu gi¸ trung b×nh kho¶ng 300.000®/chiÕc. Nh·n hiÖu Danti víi ¸o s¬ mi ng¾n tay lµ 660.000®/chiÕc. Tuy hµng cña c¸c c«ng ty n-íc ngoµi rÊt ®¾t nh-ng vÉn cã nhiÒu ng-êi lùa chän v× tr«ng sang träng, lÞch l·m. Nã khiÕn kh«ng Ýt ng-êi thu nhËp kh«ng ph¶i lµ cao nh-ng s½n sµng mua. MÆt kh¸c, do nhu cÇu cña con ng-êi ph¸t triÓn, c¸c nhµ s¶n xuÊt n¾m ®-îc thÕ m¹nh nµy ®· cho ra ®êi hµng lo¹t nh÷ng chiÕc s¬ mi víi kiÓu d¸ng ®a d¹ng, phong phó. Song v× lîi nhuËn mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt cã vÎ chó ý nhiÒu h¬n ®Õn vÎ bÒ ngoµi cña chiÕc s¬ mi lµ l¬ ®¸ng ®i phÇn néi dung tøc chÊt l-îng cña v¶i. Mµ ngµy nay, nam giíi di mua ®å th× Ýt xem xÐt kÜ cho nªn dï ®· cã rÊt nhiÒu tr-êng hîp mua ®¾t nh-ng vÉn mua ph¶i hµng dëm. Do ®ã, quyÒn lîi cña ng-êi tiªu dïng ®· bÞ ®¸nh mÊt. 18 III. KiÕn nghÞ, vÊn ®Ò bøc xóc §Ó tr¶ l¹i quyÒn lîi cho ng-êi tiªu dïng, c¸c nhµ s¶n xuÊt cÇn chó ý nhiÒu h¬n ®Õn phÇn "chÊt" cña mçi chiÕc ¸o. CÇn ph¶i n©ng cao chÊt l-îng cña s¶n phÈm nghÜa lµ t¹o sù phï hîp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc b»ng c¸ch: C¶i tiÕn quy tr×nh kÜ thuËt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, øng dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó s¶n phÈm lµm ra nhiÒu, nhanh, chÊt l-îng tèt ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng. Ngoµi ra c¸c c«ng ty nªn tæ chøc c¸c ®ît chµo hµng ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm võa ®Ó tiÕp thÞ s¶n phÈm võa cung cÊp thªm kiÕn thøc cho ng-êi mua hµng ®Ó hä tr¸nh mua ph¶i hµng gi¶. Kh«ng nh÷ng thÕ, c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty cña n-íc ngoµi vµ ®Ó b¶o vÖ th-¬ng hiÖu cña hµng ViÖt Nam. Bëi ch¼ng cã lÝ g×, hµng ViÖt Nam 19 võa ®Ñp, võa rÎ, võa gÇn gòi víi cuéc sèng vµ phong c¸ch ¨n mÆc cña ng-êi ViÖt Nam l¹i kh«ng ®-îc ng-êi ViÖt Nam -a chuéng. Nh-ng nh- ë phÇn thùc tr¹ng ®· nªu th× ®· cã kh«ng Ýt ng-êi thu nhËp kh«ng cao song s½n sµng bá ra mÊy tr¨m ngµn ®Ó mua 1 chiÕc ¸o s¬ mi cña hµng n-íc ngoµi còng chØ v× tr«ng nã sang träng h¬n. VËy t¹i sao c¸c c«ng ty ViÖt Nam l¹i kh«ng s¶n xuÊt ®-îc nh÷ng chiÕc ¸o nh- vËy? §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, cã lÏ b¶n th©n mçi doanh nghiÖp cÇn cã mét ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn, mét lèi ®i ®óng trong s¶n xuÊt. §æi míi trang thiÕt bÞ còng nh- quy ho¹ch tæng thÓ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, øng dông c«ng nghÖ, cã nh÷ng s¸ng t¹o ®Ó t¹o ra nh÷ng chiÕc ¸o kiÓu d¸ng sang träng, l¹ m¾t. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i häc hái kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty n-íc ngoµi. Ngoµi ra còng cÇn sù quan t©m vµ hç trî cña Nhµ n-íc cho 20
- Xem thêm -