Tài liệu T081 vn trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt Lêi më ®Çu KÓ tõ sau cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ lÇn thø ba (1913 – 1950), sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña lùc l-îng s¶n xuÊt v-ît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia, më réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Do ®ã, tÊt c¶ c¸c quèc gia kh«ng ph©n biÖt tr×nh ®é ®· vµ ®ang h×nh thµnh mèi quan hÖ g¾n bã lÉn nhau. §-êng biªn giíi quèc gia vµ kho¶ng c¸ch ®Þa lý trë nªn mê nh¹t, c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu nèi tiÕp nhau ra ®êi. Sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc lín nh- WTO, APEC, NAFTA vµ gÇn ®©y lµ sù ra ®êi cña c¸c khu vùc ®ång tiÒn chung Euro ®· lµ vÝ dô ®iÓn h×nh trong thiªn niªn kØ míi nµy, cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ tiÕp tôc ®i s©u, më réng øng dông c«ng nghÖ tin häc sÏ lµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy h¬n n÷a qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ, toµn cÇu ho¸. Tr-íc bèi c¶nh toµn cÇu nh- vËy, c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n-íc ta kh«ng thÓ ®øng ngoµi xu thÕ toµn cÇu ho¸. NhËn thÊy ®-îc t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt n-íc ®ang gÆp khã kh¨n, th¸ng 12/1986 §¶ng vµ Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ, vÊn ®Ò héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¨ng c-êng hîp t¸c kinh tÕ c¸c n-íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®ang lµ vÊn ®Ò ®-îc quan t©m. Víi ph­¬ng ch©m “®a d³ng ho², ®a ph­¬ng ho² quan hÖ” v¯ “l¯ b³n cña tÊt c° c²c n­íc trong céng ®ång thÕ giíi phÊn ®Êu v× hßa b×nh, ®éc lËp v¯ ph²t triÓn”. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao víi h¬n 160 n-íc vµ hÇu hÕt c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc quan träng. Víi viÖc gia nhËp PECC (01/1995), ASEAN (07/1995), ký kÕt hiÖp ®Þnh chung vÒ hîp t¸c kinh tÕ víi EU (7/1995), tham gia APEC (11/1998), vµ ®ang chuÈn bÞ tÝch cùc cho c¸c cuéc ®µm ph¸n gia nhËp Tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). ViÖt Nam tõng b-íc v÷ng ch¾c héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Ngµy 27/11/2001, Bé ChÝnh trÞ ®· ra NghÞ QuyÕt vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh»m cô thÓ ho¸ mét chñ tr-¬ng lín ®-îc nªu ra t¹i §¹i héi lÇn thø IX Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt cña §°ng l¯: “Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ v¯ khu vùc theo tinh thÇn ph²t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, gi÷ v÷ng b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng”. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ em rÊt t©m huyÕt, rÊt quan t©m vµ ®ã còng l¯ lÝ do, l¯ sù th«i thóc em chän ®Ò t¯i: “ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn d-íi con m¾t triÕt häc”. Vµ em hi väng ®Ò tµi nµy sÏ gi¶i ®¸p ®-îc phÇn nµo th¾c m¾c vÒ vÊn ®Ò héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ ë n-íc ta hiÖn nay. Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt PhÇn 1 C¬ së cña ®Ò tµi I. C¬ së lý luËn 1. Lý luËn triÕt häc PhÐp biÖn chøng ®· kh¼ng ®Þnh: c¸c sù vËt, c¸c hiÖn t-îng, c¸c qu¸ tr×nh kh¸c nhau cña thÕ giíi cã mèi liªn hÖ qua l¹i, t¸c ®éng, ¶nh h-ëng lÉn nhau, vµ còng ®ång thêi kh¼ng ®Þnh tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi lµ c¬ së cña c¸c mèi liªn hÖ ®ã. C¸c sù vËt, hiÖn t-îng t¹o thµnh thÕ giíi, dï cã ®a d¹ng, phong phó, cã kh¸c nhau bao nhiªu, song chóng ®Òu chØ lµ nh÷ng d¹ng kh¸c nhau cña mét thÕ giíi duy nhÊt, thèng nhÊt – thÕ giíi vËt chÊt. Nhê cã tÝnh thèng nhÊt ®ã, chóng kh«ng thÓ tån t¹i biÖt lËp, t¸ch rêi nhau, mµ tån t¹i trong sù t¸c ®éng qua l¹i, chuyÓn ho¸ lÉn nhau theo nh÷ng quan hÖ x¸c ®Þnh. ChÝnh trªn c¬ së ®ã, triÕt häc duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh r»ng, mèi liªn hÖ lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ sù quy ®Þnh, sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t-îng hay gi÷a c¸c mÆt cña mét sù vËt, cña mét hiÖn t-îng trong thÕ giíi. Do ®ã mäi mèi liªn hÖ ®Òu mang tÝnh kh¸ch quan, lµ vèn cã cña mäi sù vËt, hiÖn t-îng. Mèi liªn hÖ kh«ng chØ mang tÝnh kh¸ch quan, mµ cßn mang tÝnh phæ biÕn. Bëi lÏ, bÊt cø sù vËt, hiÖn t-îng nµo còng liªn hÖ víi sù vËt hiÖn t-îng kh¸c. Kh«ng cã sù vËt hiÖn t-îng nµo n»m ngoµi mèi liªn hÖ. Trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng mét quèc gia nµo kh«ng cã quan hÖ, kh«ng cã liªn hÖ víi c¸c quèc gia kh¸c vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. ChÝnh v× thÕ mµ hiÖn nay trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang xuÊt hiÖn xu h-íng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. NhiÒu vÊn ®Ò ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò toµn cÇu nh- : ®ãi nghÌo, bÖnh hiÓm nghÌo, m«i tr-êng sinh th¸i, d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, chiÕn tranh vµ hoµ b×nh…Ngoµi ra, mèi liªn hÖ ®-îc biÓu hiÖn d-íi nh÷ng h×nh thøc riªng biÖt, cô thÓ theo ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh Song, dï d-íi h×nh thøc nµo, chóng còng chØ lµ biÓu hiÖn cña mèi liªn hÖ phæ biÕn nhÊt, chung nhÊt. MÆt kh¸c, mèi liªn hÖ lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ sù quy ®Þnh, sù t¸c ®éng qua l¹i, sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t-îng hoÆc gi÷a c¸c mÆt Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt cña sù vËt hiÖn t-îng, mµ sù vËt hiÖn t-îng lu«n tån t¹i vµ vËn ®éng kh«ng ngõng theo nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau. Do ®ã mµ mèi liªn hÖ cßn mang tÝnh ®a d¹ng. Vµ trong mçi sù vËt hiÖn t-îng cã thÓ bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i mèi liªn hÖ, chø kh«ng ph¶i chØ cã mét cÆp mèi liªn hÖ x¸c ®Þnh. 2. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c n-íc trong giai ®o¹n hiÖn nay “To¯n cÇu ho²” l¯ mét xu h­íng ph²t triÓn tÊt yÕu cña lÞch sö nh©n lo³i, m¯ tr-íc hÕt lµ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang diÔn ra s«i ®éng. C¸ch ®©y h¬n 150 n¨m, C¸c M¸c ®· dù b¸o xu h-íng nµy vµ ngµy nay ®· trë thµnh hiÖn thùc. Theo «ng, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ mét xu thÕ míi cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng, ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña lùc l-îng s¶n xuÊt x· héi mµ ë ®ã, ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt trë thµnh phæ biÕn. Trong lÞch sö, tr-íc khi ph-¬ng thøc s¶n xuÊt TBCN ra ®êi, do tr×nh ®é lùc l-îng s¶n xuÊt thÊp kÐm, giao th«ng ch-a ph¸t triÓn, viÖc s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ cßn bÞ giíi h¹n trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt quy m« nhá, n¨ng suÊt thÊp nªn ch-a cã thÞ tr-êng thÕ giíi theo nghÜa hiÖn ®¹i. Tõ khi ph-¬ng thøc s¶n xuÊt TBCN ra ®êi, ®Æc biÖt lµ tõ khi diÔn ra cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp, ®êi sèng kinh tÕ c¸c n-íc cã sù thay ®æi c¨n b¶n. T×nh tr¹ng tù cÊp, tù tóc vµ bÕ quan to¶ c¶ng cña c¸c ®Þa ph-¬ng, c¸c d©n téc tr-íc kia ®-îc thay thÕ b»ng sù s¶n xuÊt vµ tiªu dïng mang tÝnh quèc tÕ. Tuy nhiªn, cho ®Õn tr-íc ThÕ chiÕn thø 2, h×nh thøc quèc tÕ hãa chñ yÕu vÉn lµ ph©n c«ng ¸p ®Æt trùc tiÕp, tøc lµ c¸c n-íc ph¸t triÓn ¸p dông chiÕn tranh x©m l-îc vµ b¹o lùc ®Ó thèng trÞ c¸c n-íc l¹c hËu, bãc lét, v¬ vÐt tµi nguyªn vµ tiªu thô hµng ho¸. Trong ®ã, mçi n-íc ®Õ quèc cã mét hÖ thèng thuéc ®Þa riªng, ph©n c«ng lao ®éng vµ quèc tÕ ho¸ cßn mang tÝnh chÊt c¸t cø, lµm cho c¸c n-íc l¹c hËu kh«ng tho¸t khái t×nh tr¹ng khã kh¨n tr× trÖ. Tõ sau ThÕ chiÕn 2, do t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸ch m¹ng khoa häc – kü thuËt, lùc l-îng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng. Thªm vµo ®ã lµ th¾ng lîi cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc, lµm cho hÖ thèng ph©n Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt c«ng lao ®éng quèc tÕ theo lèi ¸p ®Æt trùc tiÕp ph¶i sôp ®æ vµ thay thÕ b»ng hÖ thèng ph©n c«ng míi gäi lµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn míi cña ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c s¶n xuÊt v-ît ra khái biªn giíi mét quèc gia v-¬n tíi qui m« toµn thÕ giíi, ®¹t tr×nh ®é chÊt l-îng míi. Nh- vËy, toµn cÇu hãa kinh tÕ lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt, cña tèc ®é ph¸t triÓn nhanh cña lùc l-îng s¶n xuÊt, b¾t nguån tõ sù thóc ®Èy cña khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nã lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn s©u réng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, sù gia t¨ng ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, sù më réng h¬n n÷a trong kh«ng gian vµ thêi gian c¸c mèi quan hÖ giao l-u phæ biÕn cña loµi ng-êi vµ sù hiÖn diÖn nãng báng cña nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu cÊp b¸ch. Nãi c¸ch kh¸c, nã lµ kÕt qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh tÝch luü vÒ sè l-îng ®· t¹o ra mét khèi l-îng tíi h¹n ®Ó sè l-îng biÕn thµnh chÊt míi; xu h-íng quèc tÕ hãa, khu vùc ho¸ ®· chuyÓn thµnh xu h-íng toµn cÇu ho¸ trong thêi ®¹i ngµy nay. Nã lµ mét trong nh÷ng xu thÕ lÞch sö tÊt yÕu do quy luËt ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt chi phèi. Vµ trong ®ã ®Æc tr-ng næi bËt cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh- mét chØnh thÕ, trong ®ã mçi quèc gia lµ mét bé phËn, cã quan hÖ t-¬ng t¸c lÉn nhau, ph¸t triÓn víi nhiÒu h×nh thøc phong phó. Tham gia toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, c¸c quèc gia vÉn hoµn toµn ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ, x· héi, vÉn lµ c¸c chñ thÕ tù quyÕt ®Þnh ý thøc hÖ, vËn mÖnh vµ con ®-êng ph¸t triÓn cña m×nh. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµm cho c¸c quèc gia ngµy cµng phô thuéc vµo nhau vÒ vèn, kü thuËt, c«ng nghÖ, nguyªn liÖu vµ thÞ tr-êng. §Õn nay toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®· cuèn hót nhiÒu quèc gia ë kh¾p c¸c ch©u lôc, ®· cã 27 tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu ra ®êi vµ ho¹t ®éng [ ThÈm Kú Nh- – Trung Quèc kh«ng lµm bÊt tiªn sinh…ViÖn TTKH, Häc viÖn CTQG HCM, H1999, tr358-359 ] §©y lµ sù ph¸t triÓn míi ch-a tõng cã. LÞch sö ®· chøng tá kh«ng mét quèc gia nµo, dï lín vµ giµu ®Õn ®©u, còng kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®-îc tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Chóng ta kh«ng quªn 100 n¨m vÒ tr-íc Trung Quèc ®ãng cöa nÒn kinh tÕ ®Ó råi ph¶i chÞu sù thôt lïi vÒ mäi mÆt. Thµnh Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt tùu cã ®-îc nh- ngµy nay lµ nhê vµo më cöa kinh tÕ.Nh- vËy râ rµng xu thÕ nµy lµ xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña thêi ®¹i kh«ng thÓ kh¸c ®-îc. ChØ cã nh÷ng quèc gia nµo n¾m b¾t nhÞp xu thÕ nµy, biÕt tËn dông c¬ héi, v-ît qua th¸ch thøc míi ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Cù tuyÖt hay kh-íc tõ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ tøc lµ tù g¹t m×nh ra ngoµi lÒ cña sù ph¸t triÓn. Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt II. c¬ së thùc tÕ : 1. T×nh h×nh quèc tÕ vµ khu vùc lµm n¶y sinh vµ ph¸t triÓn qu¸ tr×nh héi nhËp. §¹i héi VIII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô “më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, chñ ®éng tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc, cñng cè vµ n©ng cao vÞ thÕ n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ”. §³i héi lÇn thø IX kh¼ng ®Þnh chñ tr­¬ng “ph²t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph²t triÓn nhanh, cã hiÖu qu° v¯ bÒn v÷ng”.[TrÝch v¨n kiÖn §³i héi ®³i biÓu toµn quèc lÇn thø IX – trang 89] Chñ tr-¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®-îc ®Ò ra trong bèi c¶nh t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc diÔn ra nhanh chãng, phøc t¹p, khã l-êng tr-íc ®-îc, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: Trong h¬n thËp kØ qua, kinh tÕ thÕ giíi nh×n chung ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu. Trªn thÕ giíi ®· x¶y ra mÊy cuéc khñng ho¶ng lín, s©u réng h¬n c¶ lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ – tµi chÝnh næ ra n¨m 1997. VÞ thÕ c¸c n-íc vµ c¸c khu vùc thay ®æi theo h-íng: kinh tÕ Mü ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh liªn tôc trong nhiÒu n¨m vµ ®Õn 2002 b¾t ®Çu suy gi¶m; kinh tÕ T©y ¢u hiÖn kh«ng cßn ph¸t triÓn nhanh nh- c¸c thËp kØ tr-íc; kinh tÕ NhËt suy tho¸i ch-a cã lèi ra; c¸c n-íc thuéc Liªn X« tr-íc ®©y vµ n-íc §«ng ¢u r¬i vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i kÐo dµi, vµi n¨m gÇn ®©y t¨ng tr-ëng t-¬ng ®èi kh¸; kinh tÕ Trung Quèc ph¸t triÓn ngo¹n môc; §«ng Nam ¸ vµ §«ng ¸ ph¸t triÓn nhanh vµo bËc nhÊt thÕ giíi trong nh÷ng thËp kû tr-íc, tuy nhiªn võa qua ®· r¬i vµ suy tho¸i vµ nay ®ang håi phôc; Nam ¸ vµ Ch©u Phi vÉn ch-a tho¸t khái t×nh tr¹ng tr× trÖ kÐo dµi; kinh tÕ Mü latinh cã kh¸ h¬n song còng kh«ng æn ®Þnh. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh- vò b·o. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn nay ®ang t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau, ®-a l¹i nh÷ng thµnh qu¶ cùc kú to lín cho nh©n lo¹i vµ nh÷ng hËu qu¶ x· héi hÕt søc s©u s¾c. C«ng nghÖ th«ng tin ®ang lµ nh©n lâi cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nã ph¶n ¸nh giai ®o¹n míi vÒ chÊt cña s¶n xuÊt, trong ®ã hµm l-îng trÝ tuÖ lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong s¶n Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt phÈm. C«ng nghÖ sinh häc lµ b-íc ®ét ph¸ vµo thÕ giíi ®Çy bÝ hiÓm cña sù sèng, t¹o ra mét tiÒm n¨ng to lín cho viÖc s¶n xuÊt c¸c vËt phÈm phôc vô cho nhu cÇu cña con ng-êi nh- l-¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc ch÷a bÖnh vµ c¸c vËt liÖu c«ng nghiÖp tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng-êi. C«ng nghÖ vËt liÖu míi, c«ng nghÖ n¨ng l-îng míi, c«ng nghÖ hµng kh«ng vò trô … më ra mét tiÒm n¨ng míi cho loµi ng-êi chinh phôc tù nhiªn, chinh phôc vò trô. Tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt ngµy cµng gi¶i phãng con ng-êi khái nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm phôc vô x· héi. Xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, ¶nh h-ëng ®Õn cuéc sèng cña tÊt c¶ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Ngµy nay c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia g¾n bã h÷u c¬ vµ tuú thuéc vµo nhau. TÝnh thÈm thÊu lÉn nhau cña c¸c nÒn kinh tÕ gia t¨ng. NÒn s¶n xuÊt thÕ giíi mang tÝnh toµn cÇu. Ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®¹t tíi tr×nh ®é ngµy cµng cao. Ph-¬ng ch©m kinh doanh lÊy thÕ giíi lµm nhµ m¸y cña m×nh, lÊy c¸c n-íc lµm ph©n x-ëng cña m×nh, qua ®ã ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ cã thÓ lîi dông -u thÕ kü thuËt, tiÒn vèn, søc lao ®éng vµ thÞ tr-êng cña c¸c n-íc, thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng. Trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸, næi lªn xu h-íng liªn kÕt kinh tÕ dÉn tíi sù ra ®êi, råi hîp nhÊt cña nhiÒu tæ chøc kinh tÕ vµ th-¬ng m¹i, tµi chÝnh quèc tÕ vµ khu vùc, nh- Tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), Quü tiÒn tÖ thÕ giíi (IMF), Ng©n hµng thÕ giíi (WB), Liªn minh Ch©u ©u (EU), khu vùc th-¬ng m¹i tù do B¾c Mü (AFTA)… HiÖn nay, c¸c n-íc lín, nhá ®Òu giµnh -u tiªn cho ph¸t triÓn kinh tÕ, theo ®uæi chÝnh s¸ch kinh tÕ më. Nay nh÷ng n-íc cã tiÒm n¨ng vµ thÞ tr-êng lín nh- Trung Quèc, Nga, Ên §é, Mü…vµ c¶ mét sè n-íc vèn khÐp kÝn, theo m« h×nh tù cung tù cÊp còng dÇn dÇn më cöa, tõng b-íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. MÆt kh¸c céng ®ång thÕ giíi ®ang ®øng tr-íc nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc gia riªng lÎ nµo cã thÓ tù gi¶i quyÕt nÕu kh«ng cã sù hîp t¸c ®a ph-¬ng nh-: b¶o vÖ m«i tr-êng, h¹n chÕ sù bïng næ d©n sè, ®Èy lïi dÞch bÖnh hiÓm nghÌo, chèng téi ph¹m quèc tÕ… Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt Tuy nhiªn trong xu thÕ ®ã, c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®øng ®Çu lµ Mü, do cã -u thÕ vÒ thÞ tr-êng, n¾m ®-îc tiÕn bé khoa häc- c«ng nghÖ, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, ®· ra søc thao tóng, chi phèi thÞ tr-êng thÕ giíi, ¸p ®Æt ®iÒu kiÖn víi nh÷ng n-íc chËm ph¸t triÓn h¬n, thËm chÝ dïng nhiÒu biÖn ph¸p th« b¹o nh- bao v©y cÊm vËn, trõng ph¹t, lµm thiÖt h¹i lîi Ých cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn. Tr-íc t×nh h×nh ®ã c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn ®· tõng b-íc tËp hîp nhau l¹i, ®Êu tranh chèng chÝnh s¸ch t¨ng c-êng quyÒn ¸p ®Æt cña Mü ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ b×nh ®¼ng, c«ng b»ng. ë khu vùc §«ng Nam ¸®· diÔn ra nhiÒu biÕn ®æi s©u s¾c. MÆc dï tr¶i qua cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ – tµi chÝnh trÇm träng trong thêi gian 1997 -1998, song vÉn lµ khu vùc cã nhiÒu tiÒm n¨ng do vÞ trÝ ®Þa lý chÝnh trÞ vµ ®Þa lý kinh tÕ cña m×nh, dung l-îng thÞ tr-êng lín, tµi nguyªn phong phó, lao ®éng dåi dµo, ®-îc ®µo t¹o tèt, cã quan hÖ quèc tÕ réng r·i. Toµn bé t×nh h×nh trªn ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi to lín, ®ång thêi còng ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc gay g¾t ®èi víi n-íc ta trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n-íc nãi chung vµ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi riªng. 2. Héi nhËp kinh tÕ víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn ThÕ giíi ë vµo thêi ®iÓm chuyÓn giao gi÷a hai thÕ kû ®ang chøng kiÕn nh÷ng ®æi thay s©u s¾c trªn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc, tõ s¶n xuÊt vËt chÊt ®Õn ®êi sèng tinh thÇn x· héi. Toµn cÇu ho¸ næi lªn nh- mét trong nh÷ng xu h-íng chñ ®¹o chi phèi hÖ thèng quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i. XÐt trªn ph-¬ng diÖn s¶n xuÊt vËt chÊt x· héi, mét giai ®o¹n míi cña lÞch sö nh©n lo¹i ®ang tõng b-íc qu¸ ®é tõ xÉ héi g¾n víi nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp lªn nÊc thang ph¸t triÓn cao h¬n. NÊc thang ph¸t triÓn nµy ®-îc ®Æc tr-ng bëi c«ng nghÖ vµ c¬ cÊu kinh tÕ míi – kinh tÕ tri thøc, trªn c¬ së ¸p dông réng r·i c¸c thµnh tùu khoa häc – c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn tin hiÖn ®¹i vµ m¸y tÝnh. Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh phæ biÕn theo h-íng nhÊt thÓ ho¸ trªn ph¹m vi toµn cÇu nh÷ng gi¸ trÞ, tri thøc, nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng m« h×nh – cÊu tróc trong lÜnh vùc kinh tÕ vµ c¶ khoa häc, kü thuËt. Trong ®ã c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn tham gia víi ®éng lùc c¬ b¶n lµ nh»m më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu, t¹o mèi liªn kÕt th-¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia, c¸c khu vùc víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Vµ cho ®Õn nay, mét sè c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn ®· ®¹t ®-îc nh÷ng tiÕn bé v-ît bËc vÝ nh- : ë khu vùc §«ng Nam ¸ cã Th¸i Lan, Malayxia, Singapo ®· chuyÓn m¹nh sang kinh tÕ h-íng vÒ xuÊt khÈu vµ thu ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ tèt. XÐt vÒ viÖc më réng vµ ®a d¹ng c¸c mèi liªn kÕt th-¬ng m¹i th× chÝnh s¸ch tû gi¸, chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu, b·i bá hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan ®· lµm cho ho¹t ®éng th-¬ng m¹i t¹i c¸c n-íc më réng thÞ tr-êng vµ t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ,®iÒu chóng ta thÊy râ lµ thÞ tr-êng vèn cã mèi liªn kÕt chÆt chÏ h¬n nhiÒu. C¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn cã c¬ héi héi nhËp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh toµn cÇu. Nhê vËy mµ lo¹i bá viÖc kiÓm so¸t ®èi víi ®ång vèn ch¶y vµo, ®ång thêi còng b·i bá dÇn nh÷ng h¹n chÕ trong thanh to¸n vµ giao dÞch th«ng qua tµi kho¶n. HiÖn nay, nhiÒu n-íc ®· chÊp nhËn th¶ næi ®ång tiÒn, ®· lµm cho ®ång vèn ®æ vµo c¸c n-íc nµy t¨ng nhanh. MÆt kh¸c, héi nhËp kinh tÕ trong thêi gian qua cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. NhiÒu quèc gia ®ang ph¸t triÓn ®· më cöa thÞ tr-êng thu hót vèn, mét mÆt thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, mét mÆt t¨ng tÝch luü tõ ®ã c¶i thiÖn møc th©m hôt ng©n s¸ch. ChÝnh sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« nµy ®· t¹o niÒm tin cho c¸c ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn hç trî cho nh÷ng quèc gia thµnh c«ng trong c¶i c¸ch kinh tÕ vµ më cöa. Ngoµi ra, héi nhËp kinh tÕ t¹o ra nhiÒu c¬ héi viÖc lµm míi vµ n©ng cao møc thu nhËp t-¬ng ®èi cña c¸c tÇng líp d©n c-. Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt ChÝnh nh÷ng mÆt thuËn lîi nµy mµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã søc m¹nh to lín. Nã kÐo tÊt c¶ c¸c quèc gia dï lín, dï nhá, dï giµu hay nghÌo ®Òu bÞ cuèn vµo. Tuy nhiªn ®iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ chñ nghÜa t- b¶n hiÖn ®¹i víi -u thÕ vÒ vèn vµ c«ng nghÖ ®ang r¸o riÕt thùc hiÖn ý ®å chiÕn l-îc biÕn qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nãi chung vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ nãi riªng thµnh qu¸ tr×nh tù do ho¸ kinh tÕ vµ ¸p ®Æt chÝnh trÞ theo quü ®¹o t- b¶n chñ nghÜa. Bëi vËy, tÊt c¶ c¸c n-íc, nhÊt lµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, ®Òu ph¶i t×m kiÕm c¸c ®èi s¸ch ®Ó thÝch øng víi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®a b×nh diÖn vµ ®Çy nghÞch lý. Sau hµng thÕ kû ®Êu tranh kiªn c-êng, anh dòng, c¸c d©n téc thuéc ®Þa vµ phô thuéc ®· tho¸t khái ¸ch ®« hé cña chñ nghÜa thùc d©n, ®Õ quèc, giµnh ®-îc ®éc lËp d©n téc vµ chñ quyÒn. MÆc dï vËy, bøc tranh kinh tÕ – x· héi cña c¸c n-íc chËm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn vÉn ®ang ngµy cµng cã nhiÒu biÓu hiÖn ®¸ng lo ng¹i vÒ sù tôt hËu so víi tr×nh ®é cña c¸c n-íc ph¸t triÓn. Kho¶ng c¸ch Êy kh«ng nh÷ng kh«ng ®-îc kh¾c phôc, rót ng¾n mµ cßn thùc sù trë thµnh nguy c¬ chia c¾t thÕ giíi l¯m hai nöa kh²c biÖt: v¯i chôc quèc gia tiªn tiÕn ®± v­ît h¬n 100 quèc gia thuéc “thÕ giíi thø ba” h¯ng v¯i thËp niªn ph²t triÓn hoÆc gÊp tr¨m lÇn chªnh lÖch vÒ thu nhËp b×nh qu©n GDP tÝnh theo ®Çu ng-êi. C¸c n-íc nµy tuy ®· giµnh ®-îc ®éc lËp, ®ã lµ mét thµnh qu¶ v« cïng quan träng, song c¸c n-íc nµy hÇu hÕt l¹i lµ c¸c n-íc nghÌo, cßn l¹c hËu. Cho nªn, hä vÉn bÞ phô thuéc vµo hÖ thèng kinh tÕ cña chñ nghÜa t- b¶n : tõ khai th¸c – sö dông tµi nguyªn, quy tr×nh s¶n xuÊt, vèn, kü thuËt – c«ng nghÖ ®Õn thÞ tr-êng tiªu thô còng nh- ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ… C¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn ®ang ph¶i ®èi diÖn tr-íc th¸ch thøc cña nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa vÒ kinh tÕ. Bëi mét c¬ cÊu kinh tÕ cßn nhiÒu bÊt hîp lý, trong ®ã tû träng c«ng nghiÖp nhá bÐ trong tæng gi¸ trÞ thu nhËp quèc d©n, céng thªm víi tr×nh ®é thÊp kÐm vÒ n¨ng suÊt lao ®éng, cho nªn tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®a sè c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn thÊp vµ bÊp bªnh. Trong thËp niªn 60, c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn ®¹t møc t¨ng tr-ëng 5,7%, thËp niªn 70 ®¹t 5,3% th× ®Õn thËp niªn 80 lµ 2% vµ nh÷ng n¨m võa qua cña thËp niªn 90 tuy t×nh h×nh cã ®-îc c¶i Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt thiÖn, song còng chØ ®¹t møc trªn 4% trong khi tØ lÖ t¨ng d©n sè vÉn cßn ë møc trªn 2%/n¨m. Kh«ng nh÷ng thÕ vÊn ®Ò nî n-íc ngoµi còng trë thµnh g¸nh nÆng ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. Sè liÖu thèng kª cña Liªn hîp quèc cho thÊy, nî n-íc ngoµi cña c¸c n-íc nµy ®· t¨ng h¬n 300 lÇn trong 4 thËp niªn qua : tõ 6 tØ n¨m 1995 lªn trªn 2000 tØ ®Çu n¨m 2000. Trong ®ã, cã nh÷ng n-íc mµ tæng sè nî ®· v-ît xa so víi tæng thu nhËp quèc d©n. Nh÷ng bi kÞch vÒ nî n-íc ngoµi cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn kh«ng chØ ®-îc biÓu hiÖn ë tæng sè nî khæng lå mµ cßn lµ t×nh tr¹ng nhiÒu n-íc kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n dï chØ lµ l·i suÊt h»ng n¨m, trong khi dã tèc ®é cña c¸c kho¶n vay vÉn gia t¨ng vµ kh«ng hÒ cã dÊu hiÖu gi¶m bít. Cïng víi nî nÇn lµ t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong trao ®æi mËu dÞch – th-¬ng m¹i gi÷a c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn. ChØ tÝnh riªng qua trao ®æi kh«ng ngang gi¸, c¸c n-íc ph¸t triÓn mçi n¨m thu vÒ mãn lîi hµng chôc tØ USD. MÆt kh¸c, vÉn tiÕp tôc diÔn ra sù ph©n biÖt ®èi xö víi hµng hãa – s¶n phÈm cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn khi th©m nhËp thÞ tr-êng c¸c n-íc ph¸t triÓn. Qua con ®-êng ®Çu t-, chuyÓn giao kü thuËt – c«ng nghÖ, c¸c c-êng quèc t- b¶n kh«ng chØ thu lîi do b¸n c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu vµ g©y « nhiÔm mµ cßn khèng chÕ nhiÒu huyÕt m¹ch kinh tÕ quan träng cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. Cßn c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, do ¸p lùc bøc b¸ch cña nhu cÇu c¶i thiÖn ®êi sèng kinh tÕ, ®· dÔ dµng chÊp nhËn “ch¯o ®ãn” bÊt kú sù c°i tiÕn kü thuËt – c«ng nghÖ nµo, bÊt kú nguån vèn t- b¶n nµo. Sù ®¬n gi¶n dÔ d·i nµy, mÆc dï tr-íc m¾t cã thÓ thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ, song rÊt cã thÓ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t bëi c¸c hËu qu¶ kinh tÕ x· héi khã l-êng. Do vËy, lùa chän kü thuËt – c«ng nghÖ, c¬ cÊu kinh tÕ, m« h×nh kinh tÕ – x· héi ®ang ®Æt ra nh÷ng tiªu chuÈn phøc t¹p h¬n ®Ó cã thÓ tËn dông mäi c¬ héi ph¸t triÓn cho c¶ ngµy mai, kh«ng chØ v× nh÷ng c¸i lîi tøc thêi tr-íc m¾t. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò trªn con ®-êng hîp t¸c gi÷a c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c n-íc ph¸t triÓn, vËy cßn hîp t¸c gi÷a c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn víi nhau th× sao? Con ®-êng nµy còng gÆp nhiÒu trë ng¹i bëi lÏ c¸c n-íc nµy ®Òu cã sù t-¬ng ®ång vÒ Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt tr×nh ®é ph¸t triÓn còng nh- c¸c lîi thÕ vÒ nguån tµi nguyªn, nh©n lùc vµ thÞ tr-êng…trong khi tÊt c¶ ®Òu thiÕu vèn, kü thuËt – c«ng nghÖ vµ tri thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i. H¬n n÷a, nh÷ng lîi thÕ nªu trªn d-íi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc – c«ng nghÖ vµ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay kh«ng cßn cã vai trß, ý nghÜa næi bËt nh- c¸c thËp niªn tr-íc ®©y. §iÒu ®ã cho thÊy, c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn cÇn thiÕt ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn míi trong hîp t¸c cïng nhau. ChØ cã nh- vËy, khu«n khæ vµ c¬ chÕ hîp t¸c míi thùc sù trë nªn h÷u Ých vµ thiÕt thùc ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. §ång thêi, nã ®ãng gãp vµ viÖc phèi hîp c¸c nç lùc chung cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nh»m tõng b-íc kh¾c phôc vµ h¹n chÕ nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc cña toµn cÇu ho¸ còng nhtrong qu¸ tr×nh xóc tiÕn quan hÖ víi c¸c n-íc ph¸t triÓn. Héi nhËp kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ mang tÝnh thêi ®¹i, nh-ng ®ã còng lµ mét bµi to¸n hãc bóa, ®ang th¸ch ®è c¸c quèc gia, d©n téc ®ang ph¸t triÓn, th«i thóc hä t×m lêi gi¶i tèi -u. Gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc, ph¸t huy néi lùc vµ kÕt hîp víi chñ ®éng më réng héi nhËp quèc tÕ, trë thµnh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt – ch×a kho¸ h÷u hiÖu ®Ó gi¶i m· bµi to¸n nµy trong kû nguyªn toµn cÇu ho¸ hiÖn nay. 3. Sù h×nh thµnh tÊt yÕu cña chñ tr-¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n-íc ta ThËt ra, chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n-íc kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu g× hoµn toµn míi ®èi víi §¶ng vµ Nhµ n-íc ta. Nã lµ sù kÕ thõa, ph¸t triÓn vµ vËn ®éng s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh hiÖn nay cña ®Êt n-íc, nh÷ng luËn ®iÓm mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu lªn ngay tõ khi n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ võa míi ra ®êi sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. Trong bµi tr¶ lêi pháng vÊn cña c¸c nhµ b¸o ngµy 23 th¸ng 10 n¨m ®ã, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi: “chóng ta hoan nghªnh nh÷ng ng­êi Ph²p muèn ®em t- b¶n vµo xø ta khai th¸c nh÷ng nguån nguyªn liÖu ch-a cã ai khai th¸c…Chóng ta sÏ mêi nh÷ng nhµ chuyªn m«n Ph¸p, còng nh- Mü, Nga hay Tµu, ®Õn ®©y gióp viÖc cho chóng ta trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt quèc gia” (Hå ChÝ Minh: To¯n tËp, T4, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, HN 1995, tr74) Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt Qu¸n triÖt t- t-ëng Hå ChÝ Minh, ngay tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû tr-íc, n-íc ta ®· gia nhËp Héi ®ång t-¬ng trî kinh tÕ (SEV), tÝch cùc tham gia Phong trµo kh«ng liªn kÕt, Liªn hîp quèc mµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n lµ ®Êu tranh cho mét trËt tù kinh tÕ thÕ giíi c«ng b»ng. Bªn c¹nh mèi quan hÖ víi c¸c n-íc trong céng ®ång XHCN, n-íc ta ®· ra søc thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa mÆc dÇu lóc ®ã c¸c thÕ lùc thï ®Þch thùc hiÖn chÝnh s¸ch bao v©y vÒ kinh tÕ, c« lËp vÒ chÝnh trÞ ®èi víi n-íc ta. Trong thêi k× ®æi míi, chñ tr-¬ng më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cµng ®-îc thÓ hiÖn râ nÐt vµ ®-îc thùc hiÖn tÝch cùc h¬n. §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng häp th¸ng 12 – 1986 ®· chÝnh thøc khëi x-íng c«ng cuéc ®æi míi nh»m ®-a n-íc tar a khái cuéc khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ – x· héi. ViÖc triÓn khai NghÞ QuyÕt §¹i héi l¹i diÔn ra trong bèi c¶nh t×nh h×nh Liªn X«, §«ng ¢u xÊu ®i nhanh chãng vµ tíi ®Çu nh÷ng n¨m 90 th× chÕ ®é XHCN ®· bÞ xo¸ bá t¹i c¸c n-íc nµy, Liªn bang X« ViÕt tan r·, Héi ®ång t-¬ng trî kinh tÕ gi¶i thÓ. §Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi, §¹i héi vµ c¸c héi nghÞ Trung -¬ng tiÕp theo, nhÊt lµ c¸c NghÞ quyÕt 13/5/1988 cña bé chÝnh trÞ, NghÞ quyÕt cña Héi nghÞ Trung -¬ng VIII th¸ng 3/1990, ®· ph©n tÝch s©u s¾c t×nh h×nh thÕ giíi, ®Ò ra c¸c chñ tr-¬ng vµ gi¶i ph¸p øng phã víi nh÷ng tiªu cùc cña t×nh h×nh víi néi dung chñ yÕu lµ ®Èy lïi chÝnh s¸ch bao v©y kinh tÕ, c« lËp vÒ chÝnh trÞ ®èi víi n-íc ta, më réng quan hÖ quèc tÕ. Còng theo tinh thÇn ®ã, n¨m 1987 n-íc ta ®· th«ng qua LuËt ®Çu t- víi n-íc ngoµi víi nh÷ng quy ®Þnh kh¸ th«ng tho¸ng. §¹i héi lÇn thø VII häp vµo th¸ng 6/1991 më ra b-íc ®ét ph¸ míi: th«ng qua C-¬ng lÜnh cña §¶ng vµ ChiÕn l-îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 10 n¨m, ®ång thêi ®­a ra nh÷ng ®­êng lèi ®èi ngo³i më réng víi khÈu hiÖu: “Víi chÝnh s²ch ®èi ngo¹i réng më, chóng ta tuyªn bè r»ng: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n-íc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp ph²t triÓn”. Héi nghÞ Trung -¬ng lÇn thø 3 kho¸ VII ®· ra NghÞ quyÕt vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, trong ®ã nªu ra t­ t­ëng chØ ®³o l¯ “gi÷ v÷ng nguyªn t¾c ®éc lËp, thèng nhÊt v¯ CNXH, ®ång thêi Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt ph¶i rÊt s¸ng t¹o. N¨ng ®éng, linh ho¹t, phï hîp víi vÞ trÝ, ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña n-íc ta còng nh- diÔn biÕn cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc, phï hîp víi tõng ®èi t­îng n­íc ta cã quan hÖ”. §ång thêi nghÞ quyÕt còng nªu ra bèn ph­¬ng ch©m: b¶o ®¶m lîi Ých d©n téc, trong ®ã kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn chñ nghÜa yªu n-íc víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n; gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ, tù lùc tù c-êng, ®Èy m¹nh ®a d¹ng ho¸, ®a ph-¬ng ho¸ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i; n¾m v÷ng hai mÆt hîp t¸c vµ ®Êu tranh trong quan hÖ quèc tÕ; -u tiªn hîp t¸c khu vùc ®ång thêi më réng quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c n-íc. §³i héi lÇn thø VIII häp th²ng 6/1996 ®± kh¼ng ®Þnh chñ tr­¬ng “x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më”, “®Èy nhanh qu² tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc v¯ thÕ giíi”. Héi nghÞ Trung ­¬ng 4 kho² VIII nªu nhiÖm vô “tÝch cùc chñ ®éng th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng quèc tÕ”, “tiÕn h¯nh khÈn tr­¬ng, v÷ng ch¾c viÖc ®¯m ph²n HiÖp ®Þnh th­¬ng m³i víi Mü”, “gia nhËp APEC v¯ WTO, cã kÕ ho³ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn cam kÕt trong khu«n khæ AFTA”. 4. NhËn ®Þnh vÒ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam trªn con ®-êng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 4.1. Nh÷ng c¬ héi mµ ViÖt Nam cã ®-îc khi tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ l¯ qu² tr×nh “më cöa” nÒn kinh tÕ, ®­a c²c doanh nghiÖp trong n-íc tham gia tÝch cùc vµo c¹nh tranh, quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chóng ta cã c¬ héi tÝch luü ®-îc nh÷ng tiÒn ®Ò, nh÷ng ®iÒu kiÖn cho mét tr×nh ®é ph¸t triÓn míi. Tr-íc hÕt chóng ta cã c¬ héi thu hót vèn, khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kinh nghiÖm qu¶n lý kinh tÕ tõ bªn ngoµi vµ më réng thÞ tr-êng ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®-a ®Êt n-íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. TiÕp ®ã héi nhËp kinh tÕ t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng ra n-íc ngoµi trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ®· ký kÕt víi c¸c n-íc, trong khu vùc vµ toµn cÇu. T¹o c¬ héi giao l-u c¸c nguån lùc cña n-íc ta víi c¸c n-íc, bëi chóng ta cã nguån nh©n lùc dåi dµo, nh-ng nÕu kh«ng héi nhËp th× viÖc sö dông trong n-íc sÏ bÞ Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt l·ng phÝ, kÐm hiÖu qu¶. Th«ng qua héi nhËp ta cã thÓ xuÊt khÈu lao ®éng qua hîp ®ång gia c«ng hµng xuÊt khÈu. §ång thêi t¹o c¬ héi ®Ó nhËp khÈu lao ®éng kü thuËt cao, c¸c c«ng nghÖ míi, c¸c ph¸t minh s¸ng chÕ mµ ta ch-a cã. MÆt kh¸c, më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ sÏ gióp chóng ta ®Èy m¹nh h¬n n÷a qu¸ tr×nh c¶i c¸ch, ®æi míi x· héi, nhÊt lµ nh÷ng c¶i c¸ch vÒ ph-¬ng thøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ, vÒ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt trong n-íc, t¨ng søc c¹nh tranh cho nÒn kinh tÕ ®Ó tham gia ngµy cµng nhiÒu h¬n vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ më réng qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi. Víi mét nÒn kinh tÕ yÕu kÐm, nÕu kh«ng tranh thñ ®-îc nh÷ng c¬ héi do toµn cÇu ho¸ mang l¹i – dï lµ toµn cÇu ho¸ ®ang do chñ nghÜa t- b¶n chi phèi – th× chóng ta kh«ng thÓ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®-îc. ChØ riªng vÊn ®Ò “häc hài” chñ nghÜa t­ b°n chø ch­a nãi ®Õn tranh thñ nh÷ng nguån lùc, ph-¬ng tiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt, ®· lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë c¸c n-íc chËm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ ë n-íc ta nãi riªng. Bëi v× nh- Lªnin ®· nãi : “chóng ta kh«ng h×nh dung mét thø chñ nghÜa x± héi n¯o kh²c h¬n l¯ chñ nghÜa x± héi dùa trªn c¬ së nh÷ng b¯i häc m¯ nÒn v¨n minh lín cña chñ nghÜa t­ b°n thu ®­îc” ( V.I Lªnin, Toµn tËp, NXB TiÕn bé, M, 1977, tr334). 4.2. Nh÷ng th¸ch thøc mµ chóng ta gÆp ph¶i trªn con ®-êng héi nhËp Tuy nhiªn, toµn cÇu ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh võa hîp t¸c võa ®Êu tranh v« cïng phøc t¹p. Nã kh«ng chØ ®em ®Õn cho chóng ta nh÷ng c¬ héi thuËn lîi mµ cßn cã c¶ nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n míi n¶y sinh. Th¸ch thøc lín nhÊt víi n-íc ta lµ t×nh tr¹ng thÊp kÐm cña nÒn kinh tÕ, kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a ta víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi cßn rÊt xa. Häc thuyÕt tù do míi vÒ toµn cÇu hãa ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i më toang cöa nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, ph¶i thùc hiÖn triÖt ®Ó tù do ho¸ thÞ tr-êng bªn trong vµ bªn ngoµi, ph¶i th¶ næi tiÒn tÖ, ph¶i t- nh©n ho¸, ph¶i gi¶m m¹nh vai trß kiÓm so¸t cña Nhµ n-íc theo h­íng: “Nh¯ n­íc tèi thiÓu, thÞ tr­êng tèi ®a”. V× vËy c¸c doanh nghiÖp trong Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt n-íc ph¶i chÊp nhËn t- c¸ch thµnh viªn c¹nh tranh ngang b»ng c¸c n-íc kh¸c. Mµ xu h-íng tù do ho¸ th-¬ng m¹i quèc tÕ cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng khèc liÖt. §iÓm ®Æc biÖt lµ ta ph¶i c¹nh tranh ngay tõ ®Çu, trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn, víi nh÷ng thÕ lùc m¹nh h¬n nhiÒu vÒ thùc lùc vµ tr×nh ®é. T¹i diÔn ®µn Kú häp thø 6, Quèc héi kho² XI, Thñ t­íng Phan V¨n Kh°i còng nhiÒu lÇn nhÊn m³nh : “Søc c³nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ nÒn kinh tÕ thua kÐm nhiÒu n-íc xung quanh l¯ ®iÒu bÊt lîi lín nhÊt khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, chóng ta ®øng tr-íc yªu cÇu ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, ®Çu t- theo chiÒu s©u ®Ó nÒn kinh tÕ ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta ®øng tr-íc khã kh¨n rÊt lín trong viÖc ®iÒu chØnh hÖ thèng ph¸p luËt, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch lµm sao võa b¶o ®¶m cho ®æi míi thµnh c«ng, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng; võa phï hîp víi cam kÕt quèc tÕ; l¹i cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc, rñi ro do héi nhËp ®em l¹i. Nh×n chung, nÕu kh«ng v-ît qua ®-îc nh÷ng th¸ch thøc nµy, chóng ta kh«ng thÓ cã chñ nghÜa x· héi trong thùc tÕ. MÆt kh¸c, toµn cÇu ho¸ ®ang bÞ chñ nghÜa t- b¶n chi phèi trªn c¸c lÜnh vùc : thÞ tr-êng, khoa häc – c«ng nghÖ vµ vèn. C¸c n-íc t- b¶n ®ang m-u toan ding nh÷ng lîi thÕ nµy ®Ó g©y søc Ðp ®èi víi chóng ta. Thùc tÕ nµy ®e do¹ tÊn c«ng vµo chñ quyÒn quèc gia, lµ xãi mßn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, ®e do¹ sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ vµ x· héi cña ®Êt n-íc. H¬n bao giê hÕt, chóng ta cÇn tØnh t¸o trong tõng b-íc héi nhËp, cÇn ph©n tÝch tÝnh hai mÆt cña toµn cÇu ho¸ ®Ó nhËn thøc ®-îc nh÷ng mÆt, nh÷ng xu h-íng, nh÷ng t¸c ®éng, nh÷ng quy luËt vËn ®éng cña nã. Trªn c¬ së ®ã chñ ®éng t×m ra con ®-êng, c¸ch thøc biÖn ph¸p phï hîp trong tõng b-íc héi nhËp ®Ó tiÕp tôc con ®-êng ph¸t triÓn theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa trong bèi c¶nh míi. Tr-êng §¹i häc KTQD 5. TiÓu luËn TriÕt Nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n-íc ta : Tõ nh÷ng ®iÒu nãi trªn, chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t vµ nhÊn m¹nh mét sè quan ®iÓm chñ yÕu cÇn qu¸n triÖt trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña n-íc ta nhsau : Thø nhÊt chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho² d©n téc, b°o vÖ m«i tr­êng” (TrÝch V¨n kiÖn §³i héi ®³i biÓu to¯n quèc lÇn thø IX – trang 120) Thø hai, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n; trong qu¸ tr×nh héi nhËp cÇn ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña toµn x· héi, trong ®ã kinh tÕ nhµ n-íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. Thø ba, héi nhËp kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh võa hîp t¸c, võa ®Êu tranh vµ c¹nh tranh, võa cã nhiÒu c¬ héi, võa kh«ng Ýt th¸ch thøc, do ®ã cÇn tØnh t¸o, kh«n khÐo vµ linh ho¹t trong viÖc xö lý tÝnh hai mÆt cña héi nhËp tuú theo ®èi t-îng, vÊn ®Ò, tr-êng hîp, thêi ®iÓm cô thÓ; ®ång thêi võa ph¶i ®Ò phßng t- t-ëng tr× trÖ, thô ®éng, võa ph¶i chèng t- t-ëng gi¶n ®¬n, n«n nãng. Thø t-, cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ n-íc ta, tõ ®ã ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ lé tr×nh hîp lý, võa phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, võa ®¸p øng c¸c quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ mµ n-íc ta tham gia; tranh thñ nh÷ng -u ®·i giµnh cho c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr-êng. Cuèi cïng, cÇn kÕt hîp chÆt chÏ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ víi yªu cÇu gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, an ninh, quèc phßng; th«ng qua héi nhËp ®Ó t¨ng c-êng søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia, nh»m cñng cè chñ quyÒn vµ an ninh ®Êt n-íc, c¶nh gi²c víi nh÷ng m­u toan th«ng qua héi nhËp ®Ó thùc hiÖn ý ®å “diÔn biÕn ho¯ b×nh” víi n-íc ta. Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt PhÇn 2 Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu I. C¸c b-íc ®i cña ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ N¨m 1993, chóng ta khai th«ng quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ nh- IMF, WB, ADB. IMF, WB ®· hç trî cho ta th«ng qua Ch-¬ng tr×nh tÝn dông trung han; Ch-¬ng tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu (SAC) cña WB vµ ch-¬ng tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu më réng (ESAF) cña IMF. Néi dung ®µm ph¸n víi c¸c tæ chøc nµy g¾n bã mËt thiÕt víi nh÷ng yªu cÇu cña Tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Trong quan hÖ víi c¸c tæ chøc nµy, chóng ta chØ chÊp nhËn sù hç trî tµi chÝnh nÕu yªu cÇu cña hä kh«ng tr¸i víi ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña ta; cã n¨m ®iÒu kiÖn hä ®-a ra vi ph¹m chñ quyÒn vµ lîi Ých cña ta nªn ta kh«ng nhËn. Ngµy 25/7/1995, n-íc ta ®· chÝnh thøc gia nhËp ASEAN, ®ång thêi tham gia khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA). Tõ ngµy 1/1/1996, chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn nghÜa vô vµ c¸c cam kÕt trong ch-¬ng tr×nh -u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEFT) cña AFTA. Cô thÓ, khi tham gia vµo AFTA, ViÖt Nam cã nghÜa vô gi¶m thuÕ suÊt xuèng cßn 0 – 5 % vµo n¨m 2006 vµ sau ®ã tiÕp tôc gi¶m thuÕ xuèng 0% vµo n¨m 2015. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn lé tr×nh lo¹i bá c¸c h¹n chÕ vÒ ®Þnh l-îng vµ hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c; x©y dùng mét danh môc biÓu thuÕ quan chung ASEAN; x©y dùng hÖ thèng luång xanh h¶i quan theo GATT/WTO vµ x©y dùng hÖ thèng luång xanh h¶i quan nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy th-¬ng m¹i. Ngoµi ra chóng ta cßn tham gia ®µm ph¸n hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i dÞch vô, tham gia ch-¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghiÖp (AICO) vµ khu vùc ®Çu t- ASEAN (AIA) còng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh hîp t¸c trong c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i…cña ASEAN. Th¸ng 3/1996 n-íc ta tham gia diÔn ®µn hîp t¸c ¸ - ©u (ASEM) víi t- c¸ch lµ thµnh viªn s¸ng lËp. Néi dung chñ yÕu tËp trung vµo thu©n lîi ho¸ th-¬ng m¹i, ®Çu t- Tr-êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt vµ hîp t¸c gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp ¸ - ©u. Cam kÕt vÒ tù do ho¸ th-¬ng m¹i ®Çu tch-a ®-îc ®Æt ra. Ngµy 15/6/1996, ViÖt Nam ®· göi ®¬n xin gia nhËp diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ - th¸i B×nh D-¬ng (APEC). Th¸ng 11/1998 ®· ®-îc c«ng nhËn lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc nµy. APEC quyÕt ®Þnh thùc hiÖn héi nhËp ®Çy ®ñ vµo n¨m 2010 ®èi víi thµnh viªn lµ c¸c n-íc ph¸t triÓn vµ vµo n¨m 2020 ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn (trong ®ã cã ViÖt Nam). Th¸ng 12/1994, ta göi ®¬n xin gia nhËp Tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). M-êi n¨m kÓ tõ khi nép ®¬n gia nhËp tæ chøc nµy, Viªt Nam ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn nhÊt ®Þnh. Vµ míi ®©y, chóng ta võa míi kÕt thóc phiªn ®µm ph¸n ®a ph-¬ng thø 10 t¹i Geneva (Thuþ SÜ). T¹i phiªn häp nµy chóng ta ®· nhËn ®-îc sù ñng hé rÊt lín cña c¸c n-íc thµnh viªn, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. ViÖt Nam hiÖn ®ang ë ng-ìng cöa chÝnh thøc b-íc vµo ng«i nhµ chung cña ®¹i gia ®×nh 148 thµnh viªn cña Tæ chøc th-¬ng m¹i lín nhÊt hµnh tinh nµy. Theo c¸c chuyªn gia n-íc ngoµi ®Ó gia nhËp WTO vµo cuèi n¨m nay t¹i Héi nghÞ c¸c Bé tr-ëng WTO ë Hång K«ng chóng ta ph¶i c¬ b¶n kÕt thóc ®µm ph¸n song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng vµo qu·ng th¸ng 6 – 7 trong ®ã cã nh÷ng ®èi t¸c rÊt lín nh- Mü, Trung Quèc, NhËt B¶n. Tuy nhiªn, viÖc nµy thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi vÉn cßn nhiÒu ®èi t¸c n-íc ngoµi muèn g©y søc Ðp cho ta. ThÕ nªn, ®Õn giê, thêi h¹n ®Ó ta gia nhËp WTO vÉn lµ mét c©u hái lín. II. C¸c kÕt qu¶ b-íc ®Çu ®¹t ®-îc cña n-íc ta trong tiÕn tr×nh héi nhËp Tr-íc t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu cña quan hÖ kinh tÕ thÕ giíi hiÖn ®¹i. ViÖt Nam kh«ng thÓ tr¸nh khái tÇm ¶nh h-ëng cña xu thÕ tÊt yÕu nµy vµ còng kh«ng muèn bÞ tôt lïi h¬n n÷a. KÕt qu¶ lµ sù thay ®æi c¬ chÕ, buéc ViÖt Nam ph¶i b¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Mét hÖ thèng chÝnh trÞ ®i theo con ®-êng x· héi chñ nghÜa nh-ng ho¹t ®éng kinh tÕ thÞ tr-êng víi chÝnh s¸ch hîp lÝ, mÒm dÎo, më cöa
- Xem thêm -