Tài liệu T066 ô nhiễm môi trường

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... PhÇn më ®Çu M«i tr-êng ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò ®-îc nhiÒu ng-êi quan t©m, b¶o vÖ m«i tr-êng kh«ng chr lµ ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mµ nã lµ cña toµn x· héi. Xong bªn c¹nh ®ã ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng thê ¬ tr-íc vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr-êng bÊt chÊp tÊt c¶ ®Ó lµm nh÷ng viÖc cã lîi cho m×nh kÓ c¶ viÖc huû ho¹ ®Õn m«i tr-êng - ®iÒu ®ã ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ v« cïng nghiªm träng. Nãi ®Õn m«i tr-êng th× thùc sù lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn quan t©m, v× vËy víi tÇm hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ cña mét sinh viªn cßn ®ang häc tËp vµ nghiªn cøu trong tr-êng em chØ xin ®-îc ®Ò cËp tíi mét phÇn nhá cña vÊn ®Ò m«i tr-êng, nãi vÒ hiÖn tr¹ng nguy c¬ xãi lë m¹nh vµ n¹n « nhiÔm ë hai con s«ng: s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §«ng Nai. 1 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... MÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng xong v× míi lµm quen víi h×nh thøc viÕt tiÓu luËn còng nh- sù hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ cña mét sinh viªn cßn ®ang häc tËp vµ nghiªn cøu trong nhµ tr-êng nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ t¸nh ®-îc nhiÒu thiÕu xãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì, gãp ý vµ d¹y b¶o cña c¸c thÇy c« còng nh- nh÷ng ng-êi quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy. Qua ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vâ Minh TuÊn gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n TriÕt häc ®· h-íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn Vò ThÞ H-¬ng Thanh Líp: K808 2 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... Néi dung chÝnh I. Lý luËn chung vÒ cÆp ph¹m trï kh¶ n¨ng - hiÖn thùc 1. Kh¸i niÖm Kh¶ n¨ng lµ nh÷ng c¸i ch-a xuÊt hiÖn, cßn ®ang tån t¹i tiÒm Èn trong sù vËt, hiÖn t-îng nh-ng khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp th× sÏ xuÊt hiÖn, sÏ trë thµnh hiÖn thùc. HiÖn thùc lµ nh÷ng c¶i ®· xuÊt hiÖn, ®ang tån t¹i thùc sù trong thùc tÕ 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc Kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc lu«n tån t¹i trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, kh«ng t¸ch rêi, lu«n lu«n chuyÓn ho¸ vµ thóc ®Èy lÉn nhau. HiÖn thøch chuÈn bÞ cho mét kh¶ n¨ng míi sÏ x¶y ra, cßn kh¶ n¨ng th× cã xu h-íng trë thµnh hiÖn 3 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... thùc. Trong thùc tÕ cuéc sèng cña chóng ta, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chÝnh lµ qu¸ tr×nh mµ trong ®ã kh¶ n¨ng biÕn thµnh hiÖn thùc, cßn hiÖn thùc th× v× qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mµ n¶y sinh nh÷ng kh¶ n¨ng míi. Kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc lu«n song song vµ ph¸t triÓn cïng nhau theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh. VD: Mét c«ng ty cã s¶n phÈm víi chÊt l-îng tèt mÉu m· ®Ñp - ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng th× s¶n phÈm sÏ ®-îc tiªu thô rÊt nhanh chãng trªn thÞ tr-êng. Bªn c¹nh ®ã, cïng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ë cïng mét sù vËt sÏ cã thÓ tån t¹i mét sè kh¶ n¨ng kh¸c nhau chø kh«ng ph¶i chØ cã mét kh¶ n¨ng. VD: Mét sinh viªn ch¨m chØ häc tËp th× ®i thi sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao nh-ng cã thÓ v× mét lÝ do nµo ®ã mµ l¹i bÞ kÕt qu¶ thÊp - ®iÒu ®ã cã thÓ x¶y ra. 4 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... Ngoµi mét sè kh¶ n¨ng vèn s½n cã sù vËt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· cã nµo ®ã, khi cã thªm nh÷ng ®iÒu kiÖn míi bæ sung th× sù vËt sÏ xuÊt hiÖn thªm nh÷ng kh¶ n¨ng míi. Víi nh÷ng sù bæ sung ®iÒu kiÖn míi vÒ thùc chÊt, mét hiÖn thùc míi phøc t¹p h¬n xuÊt hiÖn ®-îc sù t¸c ®éng qua l¹i cña hiÖn thùc cò víi ®iÒu kiÖn võa míi ®-îc bæ sung. Bªn c¹nh ®ã thùc chÊt ngay b¶n th©n mçi kh¶ n¨ng còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng thay ®æi nh-ng t¨ng hoÆc gi¶m ®i lµ tuú thuéc vµo sù biÕn ®æi cña sù vËt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cu thÓ. §Ó mét kh¶ n¨ng nµo ®ã biÕn thµnh hiÖn thùc th× kh«ng chØ cÇn mét ®iÒu kiÖn mµ còng cÇn cã tËp hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt. 5 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... 3. Vai trß cña c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, chñ quan cña sù chuyÓn biÕn kh¶ n¨ng - hiÖn thùc. Trong giíi tù nhiªn, quan hÖ kh¶ n¨ng - hiÖn thùc chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh kh¸ch quan. Ta cã thÓ ph©n ra thµnh 3 tr-êng hîp cô thÓ. Thø nhÊt: Lo¹i kh¶ n¨ng mµ ®iÒu kiÖn ®Ó biÕn chóng thµnh hiÖn thùc chØ cã thÓ lµ b»ng con ®-êng tù nhiªn. Thø hai: Lo¹i kh¶ n¨ng cã thÓ biÕn thµnh hiÖn thùc b»ng con ®-êng tù nhiªn nh-ng nhê sù t¸c ®éng cña con ng-êi. Thø ba: Lo¹i kh¶ n¨ng mµ trong ®iÒu kiÖn nµy nÕu kh«ng cã sù tham gia t¸c ®éng cña con ng-êi th× kh«ng thÓ trë thµnh hiÖn thùc. Trong c¸c lÜnh vùc x· héi, bªn c¹nh c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, kh¶ n¨ng - hiÖn thùc còng cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ 6 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... quan ®ã lµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng-êi. Kh¶ n¨ng kh«ng thÓ tù nã trë thµnh hiÖn thùc nÕu kh«ng cã sù t¸c ®éng cña ngo¹i c¶nh - con ng-êi. Trong ®êi sèng x· héi, ho¹t ®éng cã ý thøc cña con ng-êi ®ãng vai trß v« cïng to lín vµ quan träng trong viÖc biÕn kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc. Nã cã thÓ ®Èy nhanh, kh«ng lµm h·m qu¸ tr×nh biÕn kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc, cã thÓ ®iÒu khiÓn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn theo chiÒu h-íng nhÊt ®Þnh b»ng c¸ch t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn t-¬ng øng. Trong cuéc sèng cña chóng ta, hiÖn thùc vµ kh¶ n¨ng lu«n lu«n ®i ®«i, song hµnh vµ tån t¹i cïng nhau. MÆc dï thÕ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, chñ quan còng ®ãng vai trß quan träng vµ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi sù biÕn ®æi cña kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc. Vai trß cña ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, chñ quan lµ 7 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... kh«ng thÓ thiÕu nÕu nh- muèn thóc ®Èy vµ tån t¹i cña kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc. II. VËn dông cÆp ph¹m trï kh¶ n¨ng hiÖn thùc ®Ó ph©n tÝch vÒ nguy c¬ xãi lë vµ n¹n « nhiÔm ë s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §ång Nai. 1. HiÖn tr¹ng cña 2 con s«ng S«ng Sµi Gßn vµ s«ng §ång Nai ®ang ®øng tr-íc nguy c¬ xãi lë m¹nh. Nh- chóng ta ®· biÕt, trªn tÊt c¶ c¸c con s«ng tõ B¾c vµo Nam ë n-íc ta hiÖn nay ®ang cã nguy c¬ bÞ khai th¸c bõa b·i g©y ra hiÖn tr¹ng cña 2 con s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §ång Nai ë ngo¹i thµnh thµnh phè Hå ChÝ Minh . ChÝnh v× bÞ khai th¸c m¹nh mÏ vÒ nguån n-íc, nguån c¸t nªn hai con s«ng ®· bÞ sôt lë vµ « nhiÔm nghiªm träng. Nh- chóng ta ®· biÕt nguån n-íc 8 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... ®· bÞ « nhiÔm th× khã lßng cøu ch÷a ®-îc v× n-íc lµ tµi s¶n v« gi¸. Trªn h¹ l-u cña s«ng Sµi Gßn hiÖn ®· cã khaáng 33km bÞ xãi lë m¹nh kÐo dµi x· VÜnh Phó (huyÖn ThuËn An tØnh B×nh D-¬ng) ®Õn mòi §Ìn §á thuéc huyÖn Nhµ BÌ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong ®ã ®o¹n tõ tØnh VÜnh Phó ®Õn ch©n cÇu Sµi Gßn dµi kho¶ng 20km ®ang bÞ xãi lë rÊt nghiªm träng kÐo dµi liªn tôc trong 3 n¨m tõ 2000 - 2002. Nh÷ng ®iÓm nãng vÒ xãi lë trªn ®o¹n nµy lµ ®Þa phËn huyÖn ThuËn An (B×nh D-¬ng), khu b¸n ®¶o B×nh Quíi - Thanh §a quËn Thñ §øc, quËn 2 vµ quËn 12. Theo kh¶o s¸t cña tiÕn sÜ NguyÔn B¸ Ho»ng thuéc Liªn ®oµn ®Þa chÊt thuû v¨n - ®Þa chÊt c«ng tr×nh ViÖt Nam th× c¸ch cÇu B×nh Ph-íc 1,5km vÒ phÝa th-îng l-u bê tr¸i, tõ n¨m 2000 ®Õn nay ®· xãi lë dµi kho¶ng 300m, s©u vµo bê 15m. 9 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... Ng-êi d©n ë ®©y hÕt søc bµng ho¶ng khi mét ®o¹n bê dµi 100m, s©u vµo bê 15m t¹i HiÖp Ph-íc (quËn 12) bçng nhiªn sôp xuèng s«ng mang theo mét d·y nhµ kho chøa v«i TÊn Ph¸t håi th¸ng 5-2001. Hay vô xãi lë lµm mÊt khu ®Êt réng gÇn 200m2 cïng d·y nhµ cña nhµ hµng Hoµng Ty ë Thanh §a quËn B×nh Th¹nh håi th¸ng 7-2001. Vµ gÇn h¬n n÷a lµ 72002, vô sôt lë mét ®o¹n bê s«ng dµi trªn 200m t¹i ph-êng 25, quËn B×nh Th¹nhkhiÕn c«ng ty than MiÒn Nam thiÖt h¹i mÊt trªn 4000 tÊn than… ChØ trong vßng cã h¬n 1 n¨m mµ ®· cã 3 vô sôt lë nghiªm träng, lµm thiÖt h¹i rÊt nhiÒu vÒ cña c¶i vËt chÊt. §ã lµ ch-a kÓ tíi nh÷ng ®o¹n sôt lë nhá. Trong khi ®ã, hiÖn tr¹ng sôt lë ë s«ng §ång Nai còng ®ang trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng. §o¹n tõ cÇu §ång Nai tíi mòi Nhµ BÌ nh÷ng n¨m gÇn ®©y theo b¸o c¸o cña TiÕn sÜ 10 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... Ho»ng - bê bÞ lë mçi n¨m trªn 2m. §o¹n tõ ®Ëp TrÞ An ®Õn cÇu §ång Nai cã nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng vµ ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra kh¸ m¹nh, ®Æc biÖt lµ n¹n khai th¸c c¸t bõa b·i khiÕn qu¸ tr×nh xãi lë trong thêi gian qua ngµy cµng trë nªn phøc t¹p vµ nghiªm träng. Khu vùc cï Lao Rïa HiÖp Hoµ, Bµ Xª, Bµ Xang, ThiÖn T©n, Hoµ An, Biªn Hoµ, T©y Uyªn còng ®ang bÞ xãi lë víi tèc ®é rÊt lín - trªn 10m/n¨m. Ngoµi vÊn ®Ò sôt lë m¹nh ë 2 con s«ng trªn th× vÊn ®Ò « nhiÔm nguån n-íc hiÖn còng ®ang lµ mèi ®e do¹ lín ®èi víi 2 con s«ng. Trong mét sè n¨m trë l¹i ®©y, nguån n-íc cña con s«ng ®· kh«ng cßn s¹ch nh- x-a mµ nã ®ang ngµy mét « nhiÔm nÆng. ViÖc sôt lë bê ®· ¶nh h-ëng kh¸ m¹nh tíi vÊn ®Ò « nhiÔm cña nguån n-íc nh- thªm vµo ®ã con ng-êi ®· kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ mµ cßn lµm cho vÊn ®Ò « nhiÔm ngµy 11 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... cµng trÇm träng. L-îng n-íc th¶i vµ phÕ th¶i cña nh÷ng nhµ d©n ®· lÊy cña 2 con s«ng nµy lµm n¬i chøa, céng thªm nguån n-íc th¶i cña mét sè nhµ m¸y, mét sè c«ng tr×nh lín ®· dÉn tíi viÖc lµm « nhiÔm nguån n-íc. VÊn ®Ò nµy cÇn ®-îc c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m nhiÒu h¬n n÷a bëi vÊn ®Ò « nhiÔm nguån n-íc sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng cña ng-êi dan vïng nµy. 2. Nh÷ng th¸ch thøc mµ 2 con s«ng ®ang ph¶i ®èi mÆt Nguyªn lý c©n b»ng cña dßng s«ng lµ l-îng bæ cËp bïn c¸t ph¶i c©n b»ng víi l-îng lÊy ra. S«ng Sµi Gßn - §ång Nai cã l-îng phï sa lín nh-ng l-îng phï sa nµy ®· bÞ gi÷ l¹i mét phÇn lín trong c¸c lßng hå nh- DÇu TiÕng, TrÞ An, Th¸c M¬, Hµm ThuËn, §a Mi… thÕ nªn l-îng phï sa ®-îc båi ®¾p cho 2 con s«ng nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã viÖc khai th¸c 12 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... c¸t bõa b·i th× ngµy cµng t¨ng dÉn ®Õn viÖc xãi lë bê cµng t¨ng lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× nguyªn lý c©n b»ng l-îng bïn c¸t s«ng - mµ l¹i kh«ng ®-îc båi ®¾p nªn s«ng ®· ph¶i "chiÕm ®o¹t" ®Êt c¸t cña bê dÉn ®Õn t×nh tr¹ng xãi lë ngµy mét t¨ng. Theo kÕt qu¶ cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho thÊy nh÷ng khu vùc bÞ xãi lë ë s«ng Sµi Gßn - §ång cã cÊu tróc m«i tr-êng ®Þa chÊt bÊt lîi: trªn cïng lµ líp ®Êt sÐt dÎo, dµy ch-a tíi 2m, ®o¹n bê tr¸i lµ bïn sÐt cã ®é bÒn rÊt thÊp. Thªm vµo n÷a lµ vÊn ®Ò « nhiÔm nguån n-íc t¹i nh÷ng n¬i bÞ xãi lë m¹nh còng nghiªm träng h¬n. Trªn s«ng Sµi Gßn, ®o¹n bê tr¶i dµi kho¶ng 250m, c¸ch cÇu B×nh Ph-íc kho¶ng 100m vÒ phÝa th-îng l-u vµ ®o¹n bê tr¸i dµi kho¶ng 300m c¸ch cÇu B×nh Ph-íc vÒ phÝa th-îng l-u cã nguy c¬ sôt lë m¹nh. Cïng ®ã lµ ®o¹n bê dµi trªn 1km trªn 13 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... b¸n ®¶o B×nh Quíi Thanh §a thuéc ph-êng 27, 28 quËn B×nh Th¹nh lµ n¬i tiÒm Èn nguy c¬ xãi lë nghiªm träng. Thªm n÷a lµ nh÷ng nguy c¬ xãi lë trong thêi gian tíi ë khu vùc ®èi diÖn nhµ m¸y xi m¨ng Hµ Tiªn, nhµ m¸y Fatumi, b¸n ®¶o B×nh Quíi - Thanh §a thuéc ph-êng 25 - 26 quËn B×nh Th¹nh, kªnh V©n ThuËt, ng· ba s«ng Nhµ BÌ, Phó Xu©n. Hai con s«ng Sµi Gßn - §ång Nai ®ang ®øng tr-íc nh÷ng nguy c¬ thö th¸ch v« cïng to lín nh-ng viÖc khai th¸c c¸t bõa b·i, viÖc lµm « nhiÔm nguån n-íc l¹i ch-a ®-îc ng¨n chÆn triÖt ®Ó. Víi nh÷ng th¸ch thøc nh- hiÖn nay th× nhµ n-íc còng nh- c¸c cÊp, ngµnh cÇn quan tr©m vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m cøu v·n t×nh tr¹ng hiÖn thêi cña 2 con s«ng Sµi Gßn - §ång Nai. 14 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... 3. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó tr¸nh nguy c¬ xãi lë vµ « nhiÔm cho 2 con s«ng Sµi Gßn - §ång Nai Tr-íc t×nh h×nh hiÖn nay cña 2 con s«ng th× cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh- sau: Mét lµ (chñ ®éng) t¸c ®éng trùc tiÕp vµo dßng ch¶y, lµm thay ®æi h-íng dßng ch¶y, gi¶m c-êng ®é dßng ch¶y t¸c ®éng vµo lßng dÉn nh- kÌ bê… Hai lµ (bÞ ®éng), t¸c ®éng vµo lßng dÉn lµm t¨ng kh¶ n¨ng b¶o vÖ cña lßng dÉn, trong ®ã gia cè lßng dÉn nh- kÌ ¸p m¸i hé bê b»ng ®¸ x©y, lång ®¸, rä ®¸, bª t«ng. Trång c©y ®Ó gi÷ bê, gi¶m t¸c ®éng lªn bê b»ng c¸ch di dêi c¸c c«ng tr×nh, c¸c c¬ së kinh doanh, c¬ sowr s¶n xuÊt ra xa bê s«ng. Ba lµ, lµm thay ®æi dßng ch¶y cña s«ng ®Ó ®-a l-îng phï sa vÒ s«ng nhiÒu h¬n nh»m båi ®¾p cho s«ng. 15 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... MÆc dï thÕ, ®iÒu cÇn lµm tr-íc tiªn vµ cÊp thiÕt nhÊt hiÖn nay lµ h¹n chÕ tíi møc tèi ®a viÖc khai th¸c c¸t vµ l-îng n-íc th¶i ra s«ng. Cã lµm tèt hai viÖc nµy th× nh÷ng biÖn ph¸p trªn míi cã thÓ thùc hiÖn ®-îc nh»m cøu v·n mét phÇn nµo ®ã cho 2 con s«ng, ®Ó tr¸nh nh÷ng thiÖt h¹i ®¸ng tiÕc x¶y ra vÒ ng-êi vµ cña. 16 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè kh¸i qu¸t vÒ sù sôt lë vµ « nhiÔm nguån n-íc ë 2 con s«ng Sµi Gßn - §ång Nai ë n-íc ta hiÖn nay. Tuy nhiªn ®©y míi chØ lµ 2 trong sè rÊt nhiÒu con s«ng còng ®· vµ ®ang bÞ sôt lë vµ « nhiÔm nghiªm träng. Nhµ n-íc ta còng ®· vµ ®ang ®èi mÆt víi nhiÒu hËu qu¶ do hiÖn t-îng sôt lë vµ « nhiÔm dßng n-íc cña nh÷ng con s«ng ®Ó l¹i mµ kh«ng cã c¸ch nµo cøu ch÷a. ChÝnh v× thÕ nhµ n-íc ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ vµ kiªn quyÕt víi nh÷ng vÊn ®Ò ®ang x¶y ra nh»m kh¾c phôc kÞp thêi khi cßn ch-a qu¸ muén tr¸nh nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng tiÕc kh«ng nªn cã. Thªm vµo ®ã, mçi ng-êi nãi chung vµ nh÷ng ng-êi d©n ë gÇn khu vùc nh÷ng con s«ng ®ang cã nguy c¬ sôt lë vµ « nhiÔm nãi riªng cÇn 17 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... ph¶i cã ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸ng tiÕc x¶y ra cho m×nh vµ cho toµn x· héi. 18 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - Lªnin - NXB ChÝnh trÞ quèc gia n¨m 1999. 2. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - Lªnin - NXB ChÝnh trÞ quèc gia n¨m 2001. 3. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - Lªnin - Tr-êng §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi. 4. Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn - sè 3 ra ngµy 9/1/2003. 19 TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm... môc lôc PhÇn më ®Çu .........................................................................1 Néi dung chÝnh ......................................................................3 I. Lý luËn chung vÒ cÆp ph¹m trï kh¶ n¨ng - hiÖn thùc .......3 1. Kh¸i niÖm .....................................................................3 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc ....3 3. Vai trß cña c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, chñ quan cña sù chuyÓn biÕn kh¶ n¨ng - hiÖn thùc. ....................................6 II. VËn dông cÆp ph¹m trï kh¶ n¨ng hiÖn thùc ®Ó ph©n tÝch vÒ nguy c¬ xãi lë vµ n¹n « nhiÔm ë s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §ång Nai. ............................................................................8 20
- Xem thêm -