Tài liệu T063 thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

a A . PhÇn më ®Çu Tai n¹n giao th«ng ®· lÊy ®i kh«ng biÕt bao nhiªu n-íc m¾t vµ sinh m¹ng cña hµng v¹n ng-êi. Nã ®· vµ ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò bøc xóc g©y ¶nh h-ëng vµ thiÖt h¹i nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong thêi kú nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ héi nhËp vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay mÆc dï chÝnh phñ ®· ®Çu t- vµ ®Ò ra nhiÒu h-íng gi¶i quyÕt song d-êng nh- vÉn ch-a cã sù thay ®æi g× nhiÒu. Giao th«ng ®« thÞ kh«ng chØ ®¬n thuÇn ¶nh h-ëng ®Õn viÖc ®i l¹i cña ng-êi d©n, nã cßn lµ cÇu nèi gióp con ng-êi trao ®æi, giao l-u víi nhau , hµng ho¸ ®-îc vËn chuyÓn vµ l-u th«ng tèt h¬n… gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo bé mÆt cña mét nÒn kinh tÕ, mét quèc gia ph¸t triÓn. T¹i c¸c thµnh phè ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ nh- Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh th× vÊn ®Ò giao th«ng l¹i cµng quan träng . 1 Thùc tr¹ng giao th«ng ë c¸c ®« thÞ cña chóng ta nh- thÕ nµo? Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ®ã do ®©u? Nhµ n-íc sÏ cã c¸c gi¶i ph¸p ra sao ®Ó giao th«ng ®« thÞ kh«ng cßn lµ nçi ¸m ¶nh n÷a? §ã còng chÝnh lµ néi dung bµi tiÓu luËn cña em. Bµi tiÓu luËn cña em ®-îc chia thanh c¸c phÇn chÝnh: A.PhÇn më bµi B.PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc II. VËn dông 1.Thùc tr¹ng giao th«ng 2. Nguyªn nh©n 3. Gi¶i ph¸p 2 B. PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc 1. Kh¸i niÖm nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ Nguyªn nh©n lµ t-¬ng t¸c gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra nh÷ng biÕn ®æi nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lµ nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn do nguyªn nh©n t¹o ra. 2.Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ _Theo quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt mèi liªn hÖ nh©n _ qu¶ lµ mèi liªn hÖ kh¸ch quan cña b¶n th©n c¸c sù vËt.Nã tån t¹i ngoµi ý muèn cña con ng-êi kh«ng phô thuéc vµo viÖc ta cã nhËn thøc ®-îc nã hay kh«ng . _Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ cßn thÓ hiÖn ë chç : mét hiÖn t-îng nµo ®ã trong ®ã mèi quan hÖ nµy lµ nguyªn nh©n th× trong mèi quan hÖ kh¸c lµ kÕt qu¶ vµ ng-îc l¹i. 3 _Thùc tiÔn cho thÊy cïng mét nguyªn nh©n cã thÓ g©y nªn nhiÒu kÕt qu¶ kh¸c nhau tuú thuéc vµo hoµn c¶nh cô thÓ. Ng-îc l¹i mét kÕt qu¶ cã thÓ g©y nªn bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng riªng lÎ hay t¸c ®éng cïng mét lóc. 3.Ph©n lo¹i nguyªn nh©n : _Nguyªn nh©n chñ yÕu vµ nguyªn nh©n thø yÕu +Nguyªn nh©n chñ yÕu : lµ c¸c nguyªn nh©n mµ khi thiÕu mÆt th× kÕt qu¶ sÏ kh«ng x¶y ra. +Nguyªn nh©n thø yÕu : lµ c¸c nguyªn nh©n mµ khi cã mÆt cña chóng chØ quyÕt ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nhÊt thêi, kh«ng æn ®Þnh , c¸ biÖt cña hiÖn t-îng . _Nguyªn nh©n bªn trong vµ nguyªn nh©n bªn ngoµi : 4 +Nguyªn nh©n bªn trong : lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a nh÷ng mÆt hay nh÷ng yÕu tè cña cïng mét kÕt cÊu vËt chÊt nµo ®ã vµ g©y ra nh÷ng biÕn ®æi nhÊt ®Þnh . +Nguyªn nh©n bªn ngoµi : lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a nh÷ng kÕt cÊu vËt chÊt kh¸c vµ g©y ra nh÷ng biÕn ®æi thÝch hîp trong kÕt cÊu vËt chÊt Êy. _Nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan : +Nguyªn nh©n kh¸ch quan : lµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ t¸c ®éng ®éc lËp ®èi víi ý thøc cña con ng-êi, cña c¸c giai cÊp, c¸c chÝnh ®¶ng… +Nguyªn nh©n chñ quan : lµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ t¸c ®éng phô thuéc vµo ý thøc cña con ng-êi trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c giai cÊp, c¸c chÝnh ®¶ng…nh»m thóc ®Èy hay k×m h·m sù xuÊt hiÖn, ph¸t triÓn…c¸c qu¸ tr×nh x· héi. 5 _Nguyªn nh©n t¸c ®éng ng-îc chiÒu vµ nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng chiÒu +Nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng chiÒu : lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng lªn sù vËt theo cïng mét h-íng th× sÏ g©y ¶nh h-ëng cïng chiÒu víi sù h×nh thµnh kÕt qu¶ . +Nguyªn nh©n t¸c ®éng ng-îc chiÒu : lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng lªn sù vËt theo c¸c h-íng kh¸c nhau th× chóng sÏ lµm suy yÕu, thËm chÝ hoµn toµn triÖt tiªu t¸c dông cña nhau. 4.Mét sè kÕt luËn vÒ mÆt ph-¬ng ph¸p luËn : _V× mèi liªn hÖ nh©n_qu¶ tån t¹i kh¸ch quan, kh«ng phô thuéc vµo ý thøc cña con ng-¬× nªn chØ cã thÓ t×m nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng ë chÝnh trong thÕ giíi cña hiÖn thùc . 6 _V× nguyªn nh©n lu«n lu«n xuÊt hiÖn tr-íc kÕt qu¶ nªn khi nguyªn nh©n cña mét hiÖn t-îng nµo ®ã cÇn t×m trong nh÷ng mÆt, nh÷ng sù kiÖn nh÷ng mèi liªn hÖ ®· x¶y ra tr-íc khi xuÊt hiÖn . _V× dÊu hiÖu ®Æc tr-ng cña nguyªn nh©n trong mèi liªn hÖ víi kÕt qu¶ lµ nguyªn nh©n sinh ra kÕt qu¶, nªn khi x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn dÊu hiÖu ®Æc tr-ng Êy. _V× mét hiÖn t-îng cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n snh ra nªn trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña mét hiÖn t-îng nµo ®ã cÇn hÕt søc tØ mØ, thËn träng, v¹ch ra cho ®-îc hiÖu qu¶ t¸c ®éng cña tõng mÆt, tõng sù kiÖn, tõng mèi quan hÖ còng nh- c¸c tæ hîp kh¸c nhau cña chóng trong viÖc lµm n¶y sinh hiÖn t-îng ®Ó trªn c¬ së ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®óng vÒ nguyªn nh©n sinh ra hiÖn t-îng . _V× mét hiÖn t-îng trong mèi quan hÖ nµy lµ kÕt qu¶ trong mèi quan hÖ kh¸c cã thÓ lµ nguyªn nh©n nªn ®Ó hiÓu râ t¸c dông cña hiÖn t-îng Êy 7 cÇn xem xÐt nã trong nh÷ng quan hÖ mµ nã gi÷ vai trß lµ nguyªn nh©n còng nh- trong nh÷ng quan hÖ mµ nã lµ kÕt qu¶. _V× mèi liªn hÖ nh©n_ qu¶ mang tÝnh chÊt tÊt yÕu nªn ta cã thÓ dùa vµo mèi quan hÖ nh©n_qu¶ ®Ó hµnh ®éng. Trong qu¸ tr×nh hµnh ®éng Êy cÇn l-u ý : +Muèn lo¹i bá mét hiÖn t-îng nµo ®ã cÇn lo¹i bá nguyªn nh©n lµm n¶y sinh ra nã . +Muèn cho hiÖn t-îng xuÊt hiÖn cÇn t¹o ra nguyªn nh©n cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho nguyªn nh©n sinh ra nã ph¸t sinh t¸c dông . V× hiÖn t-îng nµy cã thÓ xuÊt hiÖn do nhiÒu nguyªn nh©n t¸c ®éng riªn lÎ hoÆc ®ång thêi . Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cÇn tuú thuéc hoµn c¶nh cô thÓ mµ lùa chän ph-¬ng ph¸p hµnh ®éng chø kh«ng hµnh ®éng rËp khu«n theo ph-¬ng ph¸p cò. 8 +V× c¸c nguyªn nh©n cñ yÕu vµ nguyªn nh©n bªn trong gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong sù xuÊt hiÖn, vËn ®éng vµ tiªu vong cña hiÖn t-îng, nªn trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cÇn dùa tr-íc hÕt vµo c¸c nguyªn nh©n cñ yÕu vµ nguyªn nh©n bªn trong . +§Ó ®Èy nhanh (hay k×m h·m hoÆc lo¹i trõ ) sù ph¸t triÓn cña mét hiÖn t-îng x· héi nµo ®ã cÇn lµm cho c¸c nguyªn nh©n chñ quan t¸c ®éng cïng chiÒu (hay lÖch hoÆc ng-îc chiÒu) víi chiÒu vËn ®éng cña mèi quan hÖ nh©n_qu¶ kh¸ch quan. II. VËn dông 1. Thùc tr¹ng giao th«ng Theo b¸o c¸o cña bé giao th«ng vËn t¶i, tai n¹n giao th«ng trong 10 n¨m qua t¨ng liªn tôc, ®Æc biÖt tõ n¨m 2001 t¨ng ®ét biÕn. N¨m 2002 tai n¹n ®· lµm chÕt 10.866 ng-êi, bÞ th-¬ng 29.449 ng-êi . 9 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®· x¶y ra 21.312 vô tai n¹n giao th«ng lµm chÕt 9.584 ng-êi, bÞ th-¬ng 23.981 9 ng-êi, t¨ng 10,5% sè vô, 23,8% sè ng-êi chÕt, 8.6 sè ng-ê bÞ th-¬ng. §¸ng chó ý lµ tai n¹n giao th«ng ®-êng bé chiÕm 97% sè vô, 98% sè ng-êi chÕt, 99% sè ng-êi bÞ th-¬ng, trong ®ã tai n¹n cã liªn quan ®Õn m« t«, xe m¸y chiÕm trªn 70% tæng sè vô tai n¹n trong c¶ n-íc. Còng theo sè liÖu cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi, th-¬ng tÝch giao th«ng ®-êng bé hiÖn ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém cña søc khoÎ céng ®ång nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña toµn cÇu nãi chung.Trung b×nh mçi ngµy trªn thÕ giíi cã kho¶ng 140.000 ng-êi bÞ th-¬ng tÝch, h¬n 3000 ng-êi chÕt, 15.000 ng-êi bÞ tµn tËt suèt ®êi do tai n¹n giao th«ng vµ cã xu h-¬ng ngµy cµng t¨ng. T×nh h×nh tai n¹n giao th«ng nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004 ®ang cã nh÷ng diÔn biÕn høc t¹p, trong 2 th¸ng ®Çu n¨m, sè vô gi¶m 29%, sè bÞ th-¬ng gi¶m 40,7% nh-ng sè ng-êi tö vong l¹i t¨ng 3,6 % so víi cïng kú n¨m tr-íc. Tr-íc nh÷ng con sè ®au lßng trªn ®¸ng ®Ó chóng ta ph¶i suy nghÜ : Nguyªn nh©n lµ do ®©u vËy? 10 2.Nguyªn nh©n Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng song nh×n chung lµ do nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh sau ®©y: a, Nguyªn nh©n kh¸ch quan: _Do c¬ së h¹ tÇng giao th«ng +Qu¸ l¹c hËu mét phÇn do kinh tÕ yÕu kÐm vµ do kh«ng thËt sù chó träng ®Õn h¹ tÇng giao th«ng, ch-a tÝnh to¸n ®Õn l©u dµi. H¹ tÇng x©y dùng thiÕu khoa häc, bè côc giao th«ng cña thµnh phè l¹i ®-îc tæ chøc theo m¹ng l-íi xuyªn t©m víi nhiÒu trôc chÝnh kÕt nèi bëi nhiÒu nh¸nh ngang vµ h-íng vµo trung t©m, mËt ®é giao th«ng trªn c¸c trôc chÝnh nµy rÊt dµy ®Æc, qu¸ t¶i vµo c¸c giê cao ®iÓm lµ ®iÒu khã tr¸nh. H¬n n÷a h¹ tÇng giao th«ng l¹i kh«ng an toµn bëi c¾t xÐn nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng tr-íc kia . 11 +Kh«ng ®¸p øng ®ñ ®-êng ®Ó ®i l¹i ( mÆc dï ®· cã cÇu v-ît vµ cÇu trui ). Theo thèng kª ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh l-îng ph-¬ng tiÖn c¬ giíi b»ng ¼ nh-ng tæng sè chiÒu dµi ®-êng bé ch-a b»ng 1% so víi c¶ n-íc (1680 km/ 210.000 km )vµ mËt ®é m¹ng l-íi giao th«ng míi ®¹t 0,8 km/ km. §Æc biÖt lµ nh÷ng nh¸nh ®-êng gi¸p gi÷a néi thµnh vµ ngo¹i thµnh th× hÑp vµ xÊu nh-ng l¹i lµ n¬i cã nhiÒu ng-êi ®i l¹i nªn dÔ bÞ ïn t¾c. _Do xe c¬ giíi +Lo¹i xe g©y ra ïn t¾c chñ yÕu lµ xe m¸y víi sè l-îng tËp trung qu¸ nhiÒu trªn ®-êng phè. ¦íc tÝnh hiÖn nay ë Hµ Néi cã 1,3 triÖu xe, trung b×nh 1,9 ng-êi/ 1 xe, cßn ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 2,2 triÖu xe, trung b×nh 2,5 ng-êi/ 1xe. Nh- vËy thö hái sao kh«ng ïn t¾c? Nh-ng nguyªn nh©n bªn trong cña viÖc cã qu¸ nhiÒu xe lµ do trªn thÞ tr-êng xe m¸y Trung Quèc nhiÒu vµ gi¸ rÎ h¬n nhiÒu so víi xe NhËt, v× vËy nhiÒu ng-êi cã kh¶ n¨ng mua ®-îc xe. 12 Xe m¸y g©y ra chñ yÕu c¸c vô tai n¹n. N¨m 2001 tai n¹n do xe m¸y g©y ra chiÕm tíi 71,16% tæng sè vô , 67,92% sè ng-êi chÕt, 7,45% sè ng-êi bÞ th-¬ng, cßn ®Õn gi÷a th¸ng 11/2002 con sè t-¬ngg øng lµ 75,16%; 75,34% vµ 82,71%. +Xe bus còng gãp mét phÇn vµo nguyªn nh©n g©y ïn t¾c v× xe bus ë ®« thÞ vÉn ch-a ®-îc tèt: xe cò, xe kh«ng an toµn, kh«ng ®ñ tuyÕn, kh«ng ®óng giê, kh«ng c¬ ®éng. HiÖn nay , mÆc dï nhµ n-íc ®· ®Çu t- kh¸ nhiÒu xe buýt míi nh-ng v× ®«i khi sè ng-êi qu¸ ®«ng trªn xe vµo nh÷ng giê cao ®iÓm dÉn tíi viÖc gÆp khã kh¨n khi lªn, xuèng, lµm chËm tiÕn ®é ®i l¹i cña xe dÉn ®Õn dÔ ïn t¾c. _Do con ng-êi +D©n sè qu¸ ®«ng, c¶ n-íc cã ®Õn gÇn 80 triÖu ng-êi trong khi diÖn tÝch ®Êt ®ai th× chËt hÑp. §Æc biÖt lµ ë thµnh thÞ, mËt ®é cµng ®«ng h¬n do d©n c- kÐo vÒ ®©y lµm ¨n ngµy cµng nhiÒu. 13 +ý thøc cña con ng-êi ®èi víi viÖc thùc hiÖn néi quy giao th«ng cßn kÐm. VÉn cßn rÊt nhiÒu c¸c tr-êng hîp vi ph¹m, trong ®ã tËp chung chñ yÕu vµo c¸c lçi nh- phãng nhanh, l¹ng l¸ch, v-ît ®Ìn ®á, ®i lÊn phÇn ®-êng quy ®Þnh…Theo trung t¸ §µo VÜnh Th¾ng, phã tr-ëng phßng C¶nh s¸t giao th«ng- C«ng an Thµnh phè th× trung b×nh 1 ngµy, mçi c¸nh s¶t giao th«ng lµm viÖc ë c¸c chèt giao th«ng ph¶i xö lý gÇn chôc vô vi ph¹m giao th«ng, t¹m gi÷ tõ 4 ®Õn 5 ph-¬ng tiÖn. +Ngoµi ra viÖc lÊn chiÕm vØa hÌ, lßng ®-êng lµm n¬i kinh doanh ,bu«n b¸n, råi viÖc ®æ trém phÕ th¶i…còng lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng. b,Nguyªn nh©n chñ quan ViÖc tæ chøc qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ ë ViÖt Nam ch-a chÆt chÏ. MÆc dï trong thêi gian gÇn ®©y nghµnh giao th«ng ®· cã sù t¨ng c-êng vÒ lùc l-îng nh-ng ë nhiÒu ng· ba, ng· t- vÉn kh«ng cã c¶nh s¸t giao th«ng, 14 ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng kh«ng æn ®Þnh, lùc l-îng C¶nh s¸t giao th«ng máng, trang bÞ kü thuËt l¹c hËu… _VÉn cßn nhiÕu tuyÕn ®-êng 2 chiÒu, xe cé ®i ®an xen, Ýt tuyÕn ®-êng 1 chiÒu. _VÉn ch-a xö ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng ng-êi vi ph¹m, vÉn ®Ó c¸c lo¹i xe kh«ng ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt tham gia giao th«ng…Mét sè C¶nh s¸t giao th«ng biÕn chÊt, kh«ng thùc hiÖn ®óng quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña m×nh. _Do ®µo ®-êng, ®µo hè, söa ch÷a c«ng tr×nh ch-a ®ång bé, ch-a døt kho¸t, thùc hiÖn ch-a nhanh chãng th-êng kÐo dµi g©y c¶n trë giao th«ng. * HËu qu¶ do giao th«ng g©y ra lµ rÊt nghiªm träng. Tr-íc hÕt lµ tíi vÊn ®Ò søc khoÎ cña con ng-êi. Nh- ta ®· biÕt trong khãi th¶i cña xe chøa rÊt nhiÒu chÊt ®éc h¹i nh- CO, PM, ch×, diezel g©y t¸c ®éng ®Õn hÖ thèng tim m¹ch , h« hÊp, tíi hÖ thÇn kinh, n·o bé… 15 Mét thiÖt h¹i kh«ng thÓ kh«ng kÓ tíi ®ã lµ thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ. Riªng chØ tiªu hao nhiªn liÖu th«i do ïn t¾c giao th«ng mçi ngµy vµo c¸c giê cao ®iÓm do xe m¸y g©y ra còng ph¶i tèn ®Õn vµi tØ ®ång. ¦íc tÝnh ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh tèn hÕt h¬n 1 triÖu lÝt, tøc lµ kho¶ng 5,5 tØ ®ång. ThiÖt h¹i h¬n c¶ lµ lµm chËm tiÕn ®é c«ng viÖc, l-u th«ng, vËn chuyÓn khã kh¨n h¬n, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng nhµ kinh doanh, bu«n b¸n th× thêi gian cßn quý h¬n vµng…N¹n nh©n cña tai n¹n giao th«ng chñ yÕu lµ nam giíi tuæi tõ 15 ®Õn 45. §©y lµ lùc l-îng lao ®éng chÝnh lµm ra cña c¶i cho c¸c gia ®×nh vµ cho ®Êt n-íc. Th-¬ng tÝch giao th«ng ®-êng bé còng ®· vµ ®ang lµ g¸nh nÆng ®èi víi nghµnh y tÕ n-íc ta. Tr-íc nh÷ng thùc tr¹ng vµ hËu qu¶ ®¸ng buån cña tai n¹n giao th«ng, th× viÖc ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. 3. Gi¶i ph¸p 16 _ Nhµ n-íc cÇn tËp trung vèn ®Çu t- x©y dùng hoµn chØnh m¹ng l-íi ®-êng giao th«ng trong khu vùc néi thµnh, tËp chung x©y dùng ®Çy ®ñ c¸c nót ®-êng giao th«ng . §Èy nhanh tèc ®é thi c«ng nh-ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ ph¶i cung cÊp vèn, nguyªn liÖu ®Õn tËn c«ng tr×nh chø kh«ng qua nhiÒu kh©u trung gian lµm chËm trÔ tiÕn ®é thi c«ng. _CÊm xe t¶i, xe ba g¸c , xÝch l« (trõ xe phô vô tham quan du lÞch) tham gia l-u th«ng trªn c¸c tuyÕn ®-êng néi thµnh vµo giê cao ®iÓm vµ ban ngµy. _Kiªn quyÕt kh«ng cho phÐp l-u hµnh c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn an toµn kü thuËt; cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ niªn h¹n sö dông xe « t« vËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch nh»m b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng. Cã quy ®Þnh khi ®¨ng ký xe m« t«, ng-êi chñ së h÷u ph¶i cã giÊy phÐp l¸i xe, ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi… 17 _T¨ng c-êng lùc l-îng vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt cho c¶nh s¸t giao th«ng, nghiªm kh¾c xö lý nh÷ng tr-êng hîp vi ph¹m, nh÷ng tr-êng hîp lÊn chiÕm ®Êt c«ng kinh doanh, bu«n b¸n…vµ ®Æc biÖt ph¶i xö lý thËt nghiªm nh÷ng c¶nh s¸t giao th«ng tho¸i ho¸, biÕn chÊt g©y Ên t-îng xÊu ®èi víi ng-êi tham gia giao th«ng. _ChÝnh phñ cÇn cã chñ tr-¬ng khuyÕn khÝch vµ tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan nhµ n-íc , c¸c doanh nghiÖp…cã chç lµm viÖc cè ®Þnh ë c¬ quan, chuyÓn qua sö dông ph-¬ng tiÖn xe bus ®Ó lµm gi¶m l-îng m« t« , xe m¸y l-u th«ng g©y ïn t¾c trong giê cao ®iÓm t¹i c¸c thµnh phè lín. Vµ mét ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó trong ®Çu mçi ng-êi d©n lu«n lu«n cã ý thøc, th¸i ®é t«n träng ph¸p luËt vµ tù gi¸c chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. §iÒu ®ã cßn nhê nhiÒu vµo c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cña céng ®ång, x· héi. 18 C. PhÇn kÕt luËn Cã thÓ nãi viÖc ®-a giao th«ng vµo bµi viÕt ®Ó nh×n nhËn nã d-íi quan ®iÓm triÕt häc lµ rÊt cÇn thiÕt trong thêi ®iÓm hiÖn nay. §Êt n-íc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× giao th«ng còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®ãng gãp vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc víi môc tiªu chung: ‘ Ph¸t triÓn ®ång bé v¯ bÒn v÷ng m¹ng l­íi giao th«ng quèc gia , ®¶m b¶o sù ®i l¹i th«ng suèt quanh n¨m an toµn, ªm thuËn víi chÊt l-îng ngµy cµng tèt h¬n, b¾t ®Çu t¹o lËp ®-îc mét hÖ thèng kÕt h¹ tÇng giao th«ng ®óng cÊp , tÝch cùc thùc hiÖn c¸c c«ng nghÖ vËn t¶i tiªn tiÕn, phôc vô kÞp thêi cho ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®¶m b¶o an ninh quèc phßng vµ chñ ®éng héi nhËp khu vùc quèc tÕ “ (theo bé tr-ëng Bé GT-VT §µo §×nh B×nh ). 19 §Õn ®©y em xin ®-îc kÕt thóc bµi tiÓu luËn cña m×nh. Em rÊt c¶m ¬n thÇy N«ng §øc KÕ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Em xin cam ®oan bµi tiÓu luËn nµy do em tù viÕt ra., cã tham kh¶o mét sè tµi liÖu. NÕu cã g× s¬ xuÊt mong c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ söa ch÷a cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi LIÖU THAM KH¶O -B¸o Hµ Néi míi -ThÓ thao vµ v¨n ho¸ -Qu©n ®éi nh©n d©n -An ninh nh©n d©n -T¹p chÝ Giao th«ng -Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c-Lª nin 20
- Xem thêm -