Tài liệu T063 thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A . PhÇn më ®Çu Tai n¹n giao th«ng ®· lÊy ®i kh«ng biÕt bao nhiªu níc m¾t vµ sinh m¹ng cña hµng v¹n ngêi. Nã ®· vµ ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò bøc xóc g©y ¶nh hëng vµ thiÖt h¹i nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong thêi kú nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ héi nhËp vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay mÆc dï chÝnh phñ ®· ®Çu t vµ ®Ò ra nhiÒu híng gi¶i quyÕt song dêng nh vÉn cha cã sù thay ®æi g× nhiÒu. Giao th«ng ®« thÞ kh«ng chØ ®¬n thuÇn ¶nh hëng ®Õn viÖc ®i l¹i cña ngêi d©n, nã cßn lµ cÇu nèi gióp con ngêi trao ®æi, giao lu víi nhau , hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn vµ lu th«ng tèt h¬n… gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo bé mÆt cña mét nÒn kinh tÕ, mét quèc gia ph¸t triÓn. T¹i c¸c thµnh phè ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ nh Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh th× vÊn ®Ò giao th«ng l¹i cµng quan träng . Thùc tr¹ng giao th«ng ë c¸c ®« thÞ cña chóng ta nh thÕ nµo? Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ®ã do ®©u? Nhµ níc sÏ cã c¸c gi¶i ph¸p ra sao ®Ó giao th«ng ®« thÞ kh«ng cßn lµ nçi ¸m ¶nh n÷a? §ã còng chÝnh lµ néi dung bµi tiÓu luËn cña em. Bµi tiÓu luËn cña em ®îc chia thanh c¸c phÇn chÝnh: A.PhÇn më bµi B.PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc II. VËn dông 1.Thùc tr¹ng giao th«ng 2. Nguyªn nh©n 3. Gi¶i ph¸p B. PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc 1. Kh¸i niÖm nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ Nguyªn nh©n lµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra nh÷ng biÕn ®æi nhÊt ®Þnh. 1 KÕt qu¶ lµ nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn do nguyªn nh©n t¹o ra. 2.Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ _Theo quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt mèi liªn hÖ nh©n _ qu¶ lµ mèi liªn hÖ kh¸ch quan cña b¶n th©n c¸c sù vËt.Nã tån t¹i ngoµi ý muèn cña con ngêi kh«ng phô thuéc vµo viÖc ta cã nhËn thøc ®îc nã hay kh«ng . _Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ cßn thÓ hiÖn ë chç : mét hiÖn tîng nµo ®ã trong ®ã mèi quan hÖ nµy lµ nguyªn nh©n th× trong mèi quan hÖ kh¸c lµ kÕt qu¶ vµ ngîc l¹i. _Thùc tiÔn cho thÊy cïng mét nguyªn nh©n cã thÓ g©y nªn nhiÒu kÕt qu¶ kh¸c nhau tuú thuéc vµo hoµn c¶nh cô thÓ. Ngîc l¹i mét kÕt qu¶ cã thÓ g©y nªn bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng riªng lÎ hay t¸c ®éng cïng mét lóc. 3.Ph©n lo¹i nguyªn nh©n : _Nguyªn nh©n chñ yÕu vµ nguyªn nh©n thø yÕu +Nguyªn nh©n chñ yÕu : lµ c¸c nguyªn nh©n mµ khi thiÕu mÆt th× kÕt qu¶ sÏ kh«ng x¶y ra. +Nguyªn nh©n thø yÕu : lµ c¸c nguyªn nh©n mµ khi cã mÆt cña chóng chØ quyÕt ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nhÊt thêi, kh«ng æn ®Þnh , c¸ biÖt cña hiÖn tîng . _Nguyªn nh©n bªn trong vµ nguyªn nh©n bªn ngoµi : +Nguyªn nh©n bªn trong : lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a nh÷ng mÆt hay nh÷ng yÕu tè cña cïng mét kÕt cÊu vËt chÊt nµo ®ã vµ g©y ra nh÷ng biÕn ®æi nhÊt ®Þnh . +Nguyªn nh©n bªn ngoµi : lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a nh÷ng kÕt cÊu vËt chÊt kh¸c vµ g©y ra nh÷ng biÕn ®æi thÝch hîp trong kÕt cÊu vËt chÊt Êy. _Nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan : +Nguyªn nh©n kh¸ch quan : lµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ t¸c ®éng ®éc lËp ®èi víi ý thøc cña con ngêi, cña c¸c giai cÊp, c¸c chÝnh ®¶ng… +Nguyªn nh©n chñ quan : lµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ t¸c ®éng phô thuéc vµo ý thøc cña con ngêi trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c giai cÊp, c¸c chÝnh ®¶ng…nh»m thóc ®Èy hay k×m h·m sù xuÊt hiÖn, ph¸t triÓn…c¸c qu¸ tr×nh x· héi. _Nguyªn nh©n t¸c ®éng ngîc chiÒu vµ nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng chiÒu +Nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng chiÒu : lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng lªn sù vËt theo cïng mét híng th× sÏ g©y ¶nh hëng cïng chiÒu víi sù h×nh thµnh kÕt qu¶ . 2 +Nguyªn nh©n t¸c ®éng ngîc chiÒu : lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng lªn sù vËt theo c¸c híng kh¸c nhau th× chóng sÏ lµm suy yÕu, thËm chÝ hoµn toµn triÖt tiªu t¸c dông cña nhau. 4.Mét sè kÕt luËn vÒ mÆt ph¬ng ph¸p luËn : _V× mèi liªn hÖ nh©n_qu¶ tån t¹i kh¸ch quan, kh«ng phô thuéc vµo ý thøc cña con ng¬× nªn chØ cã thÓ t×m nguyªn nh©n cña hiÖn tîng ë chÝnh trong thÕ giíi cña hiÖn thùc . _V× nguyªn nh©n lu«n lu«n xuÊt hiÖn tríc kÕt qu¶ nªn khi nguyªn nh©n cña mét hiÖn tîng nµo ®ã cÇn t×m trong nh÷ng mÆt, nh÷ng sù kiÖn nh÷ng mèi liªn hÖ ®· x¶y ra tríc khi xuÊt hiÖn . _V× dÊu hiÖu ®Æc trng cña nguyªn nh©n trong mèi liªn hÖ víi kÕt qu¶ lµ nguyªn nh©n sinh ra kÕt qu¶, nªn khi x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña hiÖn tîng cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn dÊu hiÖu ®Æc trng Êy. _V× mét hiÖn tîng cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n snh ra nªn trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña mét hiÖn tîng nµo ®ã cÇn hÕt søc tØ mØ, thËn träng, v¹ch ra cho ®îc hiÖu qu¶ t¸c ®éng cña tõng mÆt, tõng sù kiÖn, tõng mèi quan hÖ còng nh c¸c tæ hîp kh¸c nhau cña chóng trong viÖc lµm n¶y sinh hiÖn tîng ®Ó trªn c¬ së ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®óng vÒ nguyªn nh©n sinh ra hiÖn tîng . _V× mét hiÖn tîng trong mèi quan hÖ nµy lµ kÕt qu¶ trong mèi quan hÖ kh¸c cã thÓ lµ nguyªn nh©n nªn ®Ó hiÓu râ t¸c dông cña hiÖn tîng Êy cÇn xem xÐt nã trong nh÷ng quan hÖ mµ nã gi÷ vai trß lµ nguyªn nh©n còng nh trong nh÷ng quan hÖ mµ nã lµ kÕt qu¶. _V× mèi liªn hÖ nh©n_ qu¶ mang tÝnh chÊt tÊt yÕu nªn ta cã thÓ dùa vµo mèi quan hÖ nh©n_qu¶ ®Ó hµnh ®éng. Trong qu¸ tr×nh hµnh ®éng Êy cÇn lu ý : +Muèn lo¹i bá mét hiÖn tîng nµo ®ã cÇn lo¹i bá nguyªn nh©n lµm n¶y sinh ra nã . +Muèn cho hiÖn tîng xuÊt hiÖn cÇn t¹o ra nguyªn nh©n cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho nguyªn nh©n sinh ra nã ph¸t sinh t¸c dông . V× hiÖn tîng nµy cã thÓ xuÊt hiÖn do nhiÒu nguyªn nh©n t¸c ®éng riªn lÎ hoÆc ®ång thêi . Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cÇn tuú thuéc hoµn c¶nh cô thÓ mµ lùa chän ph¬ng ph¸p hµnh ®éng chø kh«ng hµnh ®éng rËp khu«n theo ph¬ng ph¸p cò. 3 +V× c¸c nguyªn nh©n cñ yÕu vµ nguyªn nh©n bªn trong gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong sù xuÊt hiÖn, vËn ®éng vµ tiªu vong cña hiÖn tîng, nªn trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cÇn dùa tríc hÕt vµo c¸c nguyªn nh©n cñ yÕu vµ nguyªn nh©n bªn trong . +§Ó ®Èy nhanh (hay k×m h·m hoÆc lo¹i trõ ) sù ph¸t triÓn cña mét hiÖn tîng x· héi nµo ®ã cÇn lµm cho c¸c nguyªn nh©n chñ quan t¸c ®éng cïng chiÒu (hay lÖch hoÆc ngîc chiÒu) víi chiÒu vËn ®éng cña mèi quan hÖ nh©n_qu¶ kh¸ch quan. II. VËn dông 1. Thùc tr¹ng giao th«ng Theo b¸o c¸o cña bé giao th«ng vËn t¶i, tai n¹n giao th«ng trong 10 n¨m qua t¨ng liªn tôc, ®Æc biÖt tõ n¨m 2001 t¨ng ®ét biÕn. N¨m 2002 tai n¹n ®· lµm chÕt 10.866 ngêi, bÞ th¬ng 29.449 ngêi . 9 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®· x¶y ra 21.312 vô tai n¹n giao th«ng lµm chÕt 9.584 ngêi, bÞ th¬ng 23.981 ngêi, t¨ng 10,5% sè vô, 23,8% sè ngêi chÕt, 8.6 sè ngê bÞ th¬ng. §¸ng chó ý lµ tai n¹n giao th«ng ®êng bé chiÕm 97% sè vô, 98% sè ngêi chÕt, 99% sè ngêi bÞ th¬ng, trong ®ã tai n¹n cã liªn quan ®Õn m« t«, xe m¸y chiÕm trªn 70% tæng sè vô tai n¹n trong c¶ níc. Còng theo sè liÖu cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi, th¬ng tÝch giao th«ng ®êng bé hiÖn ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém cña søc khoÎ céng ®ång nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña toµn cÇu nãi chung.Trung b×nh mçi ngµy trªn thÕ giíi cã kho¶ng 140.000 ngêi bÞ th¬ng tÝch, h¬n 3000 ngêi chÕt, 15.000 ngêi bÞ tµn tËt suèt ®êi do tai n¹n giao th«ng vµ cã xu h¬ng ngµy cµng t¨ng. T×nh h×nh tai n¹n giao th«ng nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004 ®ang cã nh÷ng diÔn biÕn høc t¹p, trong 2 th¸ng ®Çu n¨m, sè vô gi¶m 29%, sè bÞ th¬ng gi¶m 40,7% nhng sè ngêi tö vong l¹i t¨ng 3,6 % so víi cïng kú n¨m tríc. Tríc nh÷ng con sè ®au lßng trªn ®¸ng ®Ó chóng ta ph¶i suy nghÜ : Nguyªn nh©n lµ do ®©u vËy? 2.Nguyªn nh©n Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng song nh×n chung lµ do nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh sau ®©y: a, Nguyªn nh©n kh¸ch quan: _Do c¬ së h¹ tÇng giao th«ng +Qu¸ l¹c hËu mét phÇn do kinh tÕ yÕu kÐm vµ do kh«ng thËt sù chó träng ®Õn h¹ tÇng giao th«ng, cha tÝnh to¸n ®Õn l©u dµi. H¹ tÇng x©y dùng thiÕu khoa häc, bè côc giao th«ng cña thµnh phè l¹i ®îc tæ chøc theo m¹ng líi xuyªn t©m víi nhiÒu trôc chÝnh 4 kÕt nèi bëi nhiÒu nh¸nh ngang vµ híng vµo trung t©m, mËt ®é giao th«ng trªn c¸c trôc chÝnh nµy rÊt dµy ®Æc, qu¸ t¶i vµo c¸c giê cao ®iÓm lµ ®iÒu khã tr¸nh. H¬n n÷a h¹ tÇng giao th«ng l¹i kh«ng an toµn bëi c¾t xÐn nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng tríc kia . +Kh«ng ®¸p øng ®ñ ®êng ®Ó ®i l¹i ( mÆc dï ®· cã cÇu vît vµ cÇu trui ). Theo thèng kª ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh lîng ph¬ng tiÖn c¬ giíi b»ng ¼ nhng tæng sè chiÒu dµi ®êng bé cha b»ng 1% so víi c¶ níc (1680 km/ 210.000 km )vµ mËt ®é m¹ng líi giao th«ng míi ®¹t 0,8 km/ km. §Æc biÖt lµ nh÷ng nh¸nh ®êng gi¸p gi÷a néi thµnh vµ ngo¹i thµnh th× hÑp vµ xÊu nhng l¹i lµ n¬i cã nhiÒu ngêi ®i l¹i nªn dÔ bÞ ïn t¾c. _Do xe c¬ giíi +Lo¹i xe g©y ra ïn t¾c chñ yÕu lµ xe m¸y víi sè lîng tËp trung qu¸ nhiÒu trªn ®êng phè. ¦íc tÝnh hiÖn nay ë Hµ Néi cã 1,3 triÖu xe, trung b×nh 1,9 ngêi/ 1 xe, cßn ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 2,2 triÖu xe, trung b×nh 2,5 ngêi/ 1xe. Nh vËy thö hái sao kh«ng ïn t¾c? Nhng nguyªn nh©n bªn trong cña viÖc cã qu¸ nhiÒu xe lµ do trªn thÞ trêng xe m¸y Trung Quèc nhiÒu vµ gi¸ rÎ h¬n nhiÒu so víi xe NhËt, v× vËy nhiÒu ngêi cã kh¶ n¨ng mua ®îc xe. Xe m¸y g©y ra chñ yÕu c¸c vô tai n¹n. N¨m 2001 tai n¹n do xe m¸y g©y ra chiÕm tíi 71,16% tæng sè vô , 67,92% sè ngêi chÕt, 7,45% sè ngêi bÞ th¬ng, cßn ®Õn gi÷a th¸ng 11/2002 con sè t¬ngg øng lµ 75,16%; 75,34% vµ 82,71%. +Xe bus còng gãp mét phÇn vµo nguyªn nh©n g©y ïn t¾c v× xe bus ë ®« thÞ vÉn cha ®îc tèt: xe cò, xe kh«ng an toµn, kh«ng ®ñ tuyÕn, kh«ng ®óng giê, kh«ng c¬ ®éng. HiÖn nay , mÆc dï nhµ níc ®· ®Çu t kh¸ nhiÒu xe buýt míi nhng v× ®«i khi sè ngêi qu¸ ®«ng trªn xe vµo nh÷ng giê cao ®iÓm dÉn tíi viÖc gÆp khã kh¨n khi lªn, xuèng, lµm chËm tiÕn ®é ®i l¹i cña xe dÉn ®Õn dÔ ïn t¾c. _Do con ngêi +D©n sè qu¸ ®«ng, c¶ níc cã ®Õn gÇn 80 triÖu ngêi trong khi diÖn tÝch ®Êt ®ai th× chËt hÑp. §Æc biÖt lµ ë thµnh thÞ, mËt ®é cµng ®«ng h¬n do d©n c kÐo vÒ ®©y lµm ¨n ngµy cµng nhiÒu. +ý thøc cña con ngêi ®èi víi viÖc thùc hiÖn néi quy giao th«ng cßn kÐm. VÉn cßn rÊt nhiÒu c¸c trêng hîp vi ph¹m, trong ®ã tËp chung chñ yÕu vµo c¸c lçi nh phãng nhanh, l¹ng l¸ch, vît ®Ìn ®á, ®i lÊn phÇn ®êng quy ®Þnh…Theo trung t¸ §µo VÜnh Th¾ng, phã trëng phßng C¶nh s¸t giao th«ng- C«ng an Thµnh phè th× trung b×nh 1 5 ngµy, mçi c¸nh s¶t giao th«ng lµm viÖc ë c¸c chèt giao th«ng ph¶i xö lý gÇn chôc vô vi ph¹m giao th«ng, t¹m gi÷ tõ 4 ®Õn 5 ph¬ng tiÖn. +Ngoµi ra viÖc lÊn chiÕm vØa hÌ, lßng ®êng lµm n¬i kinh doanh ,bu«n b¸n, råi viÖc ®æ trém phÕ th¶i…còng lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng. b,Nguyªn nh©n chñ quan ViÖc tæ chøc qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ ë ViÖt Nam cha chÆt chÏ. MÆc dï trong thêi gian gÇn ®©y nghµnh giao th«ng ®· cã sù t¨ng cêng vÒ lùc lîng nhng ë nhiÒu ng· ba, ng· t vÉn kh«ng cã c¶nh s¸t giao th«ng, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng kh«ng æn ®Þnh, lùc lîng C¶nh s¸t giao th«ng máng, trang bÞ kü thuËt l¹c hËu… _VÉn cßn nhiÕu tuyÕn ®êng 2 chiÒu, xe cé ®i ®an xen, Ýt tuyÕn ®êng 1 chiÒu. _VÉn cha xö ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng ngêi vi ph¹m, vÉn ®Ó c¸c lo¹i xe kh«ng ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt tham gia giao th«ng…Mét sè C¶nh s¸t giao th«ng biÕn chÊt, kh«ng thùc hiÖn ®óng quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña m×nh. _Do ®µo ®êng, ®µo hè, söa ch÷a c«ng tr×nh cha ®ång bé, cha døt kho¸t, thùc hiÖn cha nhanh chãng thêng kÐo dµi g©y c¶n trë giao th«ng. * HËu qu¶ do giao th«ng g©y ra lµ rÊt nghiªm träng. Tríc hÕt lµ tíi vÊn ®Ò søc khoÎ cña con ngêi. Nh ta ®· biÕt trong khãi th¶i cña xe chøa rÊt nhiÒu chÊt ®éc h¹i nh CO, PM, ch×, diezel g©y t¸c ®éng ®Õn hÖ thèng tim m¹ch , h« hÊp, tíi hÖ thÇn kinh, n·o bé… Mét thiÖt h¹i kh«ng thÓ kh«ng kÓ tíi ®ã lµ thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ. Riªng chØ tiªu hao nhiªn liÖu th«i do ïn t¾c giao th«ng mçi ngµy vµo c¸c giê cao ®iÓm do xe m¸y g©y ra còng ph¶i tèn ®Õn vµi tØ ®ång. ¦íc tÝnh ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh tèn hÕt h¬n 1 triÖu lÝt, tøc lµ kho¶ng 5,5 tØ ®ång. ThiÖt h¹i h¬n c¶ lµ lµm chËm tiÕn ®é c«ng viÖc, l u th«ng, vËn chuyÓn khã kh¨n h¬n, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng nhµ kinh doanh, bu«n b¸n th× thêi gian cßn quý h¬n vµng…N¹n nh©n cña tai n¹n giao th«ng chñ yÕu lµ nam giíi tuæi tõ 15 ®Õn 45. §©y lµ lùc lîng lao ®éng chÝnh lµm ra cña c¶i cho c¸c gia ®×nh vµ cho ®Êt níc. Th¬ng tÝch giao th«ng ®êng bé còng ®· vµ ®ang lµ g¸nh nÆng ®èi víi nghµnh y tÕ níc ta. Tríc nh÷ng thùc tr¹ng vµ hËu qu¶ ®¸ng buån cña tai n¹n giao th«ng, th× viÖc ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. 3. Gi¶i ph¸p _ Nhµ níc cÇn tËp trung vèn ®Çu t x©y dùng hoµn chØnh m¹ng líi ®êng giao th«ng trong khu vùc néi thµnh, tËp chung x©y dùng ®Çy ®ñ c¸c nót ®êng giao th«ng . 6 §Èy nhanh tèc ®é thi c«ng nhng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng vµ ph¶i cung cÊp vèn, nguyªn liÖu ®Õn tËn c«ng tr×nh chø kh«ng qua nhiÒu kh©u trung gian lµm chËm trÔ tiÕn ®é thi c«ng. _CÊm xe t¶i, xe ba g¸c , xÝch l« (trõ xe phô vô tham quan du lÞch) tham gia lu th«ng trªn c¸c tuyÕn ®êng néi thµnh vµo giê cao ®iÓm vµ ban ngµy. _Kiªn quyÕt kh«ng cho phÐp lu hµnh c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn an toµn kü thuËt; cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ niªn h¹n sö dông xe « t« vËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch nh»m b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng. Cã quy ®Þnh khi ®¨ng ký xe m« t«, ngêi chñ së h÷u ph¶i cã giÊy phÐp l¸i xe, ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi… _T¨ng cêng lùc lîng vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt cho c¶nh s¸t giao th«ng, nghiªm kh¾c xö lý nh÷ng trêng hîp vi ph¹m, nh÷ng trêng hîp lÊn chiÕm ®Êt c«ng kinh doanh, bu«n b¸n…vµ ®Æc biÖt ph¶i xö lý thËt nghiªm nh÷ng c¶nh s¸t giao th«ng tho¸i ho¸, biÕn chÊt g©y Ên tîng xÊu ®èi víi ngêi tham gia giao th«ng. _ChÝnh phñ cÇn cã chñ tr¬ng khuyÕn khÝch vµ tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan nhµ níc , c¸c doanh nghiÖp…cã chç lµm viÖc cè ®Þnh ë c¬ quan, chuyÓn qua sö dông ph¬ng tiÖn xe bus ®Ó lµm gi¶m lîng m« t« , xe m¸y lu th«ng g©y ïn t¾c trong giê cao ®iÓm t¹i c¸c thµnh phè lín. Vµ mét ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó trong ®Çu mçi ngêi d©n lu«n lu«n cã ý thøc, th¸i ®é t«n träng ph¸p luËt vµ tù gi¸c chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. §iÒu ®ã cßn nhê nhiÒu vµo c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cña céng ®ång, x· héi. 7 C. PhÇn kÕt luËn Cã thÓ nãi viÖc ®a giao th«ng vµo bµi viÕt ®Ó nh×n nhËn nã díi quan ®iÓm triÕt häc lµ rÊt cÇn thiÕt trong thêi ®iÓm hiÖn nay. §Êt níc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× giao th«ng còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®ãng gãp vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc víi môc tiªu chung: ‘ Ph¸t triÓn ®ång bé vµ bÒn v÷ng m¹ng líi giao th«ng quèc gia , ®¶m b¶o sù ®i l¹i th«ng suèt quanh n¨m an toµn, ªm thuËn víi chÊt lîng ngµy cµng tèt h¬n, b¾t ®Çu t¹o lËp ®îc mét hÖ thèng kÕt h¹ tÇng giao th«ng ®óng cÊp , tÝch cùc thùc hiÖn c¸c c«ng nghÖ vËn t¶i tiªn tiÕn, phôc vô kÞp thêi cho ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®¶m b¶o an ninh quèc phßng vµ chñ ®éng héi nhËp khu vùc quèc tÕ “ (theo bé trëng Bé GT-VT §µo §×nh B×nh ). §Õn ®©y em xin ®îc kÕt thóc bµi tiÓu luËn cña m×nh. Em rÊt c¶m ¬n thÇy N«ng §øc KÕ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Em xin cam ®oan bµi tiÓu luËn nµy do em tù viÕt ra., cã tham kh¶o mét sè tµi liÖu. NÕu cã g× s¬ xuÊt mong c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ söa ch÷a cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi LIÖU THAM KH¶O -B¸o Hµ Néi míi -ThÓ thao vµ v¨n ho¸ -Qu©n ®éi nh©n d©n -An ninh nh©n d©n -T¹p chÝ Giao th«ng -Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c-Lª nin môc lôc A . PhÇn më ®Çu B. PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc 1. Kh¸i niÖm nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶…………………………………….2 8 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶……………….2 3. Ph©n lo¹i nguyªn nh©n…………………………………………………. 2 4. Mét sè kÕt luËn vÒ mÆt ph¬ng ph¸p luËn……………………………. 3 II. VËn dông 1.Thùc tr¹ng giao th«ng…………………………………………………..4 2.Nguyªn nh©n a, Nguyªn nh©n kh¸ch quan……………………………………………………5 b, Nguyªn nh©n chñ quan………………………………………………………6 3. Gi¶i ph¸p……………………………………………………………….8 C. PhÇn kÕt luËn Tµi LIÖU THAM KH¶O ®Ò c¬ng tiÓu luËn ®Ò tµi: An toµn giao th«ng díi gãc nh×n cña cÆp ph¹m trï nguyªn nh©n – kÕt qu¶. Thùc tr¹ng , nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò giao th«ng? A.PhÇn më ®Çu - Giíi thiÖu qua vÒ vÊn ®Ò giao th«ng -Nãi s¬ qua vÒ néi dung ®Ò tµi B. PhÇn th©n bµi I. C¬ së triÕt häc 1. Kh¸i niÖm nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ 3. Ph©n lo¹i nguyªn nh©n -Nguyªn nh©n chñ yÕu vµ nguyªn nh©n thø yÕu -Nguyªn nh©n bªn trong vµ nguyªn nh©n bªn ngoµi -Nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan -Nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng chiÒu vµ nguyªn nh©n t¸c ®éng ngîc chiÒu 9 4.Mét sè kÕt luËn vÒ mÆt ph¬ng ph¸p luËn II. VËn dông 1. Thùc tr¹ng giao th«ng 2. Nguyªn nh©n a, Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Do c¬ së h¹ tÇng: l¹c hËu , thiÕu khoa häc…. -Do xe c¬ giíi : xe m¸y qu¸ nhiÒu vµ lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra tai n¹n… xe bus còng g©y ïn t¾c -Do con ngêi : d©n sè ®«ng ý thøc thùc hiªn néi quy giao th«ng kÐm b, Nguyªn nh©n chñ quan - Do tæ chøc qu¶n lý giao th«ng kÐm HËu qu¶ : g©y t¸c h¹i ®Õn søc khoÎ, g©y thiÖt h¹i ®Õn kinh tÕ… 3. Gi¶i ph¸p - TËp trung vèn x©y dùng m¹ng líi giao th«ng - Kh«ng cho phÐp c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn an toµn lu hµnh - T¨ng cêng kiÓm tra , xö lý nghiªm nh÷ng trêng hîp vi ph¹m….. C. PhÇn kÕt luËn -Tãm lîc néi dung ®· tr×nh bµy 10
- Xem thêm -