Tài liệu T062 nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn triÕt häc Më ®Çu Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ ®ang lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, nã diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p c¸c ch©u lôc, chi phèi ®êi sèng kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c nÒn quèc gia trªn thÕ giíi: Mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ lµ kinh tÕ cña c¸c quèc gia sÏ ngµy cµng thu hÑp l¹i, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ sÏ ngµy cµng trë nªn chÆt chÏ. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang tõng ngµy tõng giê biÕn ®æi lµm xuÊt hiÖn xu thÕ míi - h×nh thµnh nÒn kinh tÕ toµn cÇu. Trong bèi c¶nh Êy, kinh tÕ víi nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ ®ang vµ sÏ hoµ m×nh vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Vµ víi bµi tiÓu luËn nµy trªn c¬ së vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn t«i sÏ ph©n tÝch kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc cña kinh tÕ ViÖt Nam khi héi nhËp víi c¸c môc sau: A- KiÕn thøc triÕt häc B- Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y C- ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao? SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc D- Héi nhËp - C¬ héi vµ th¸ch thøc E- Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p. SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Néi dung A. KiÕn thøc triÕt häc Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn 1. Néi dung Theo phÐp siªu h×nh: PhÐp siªu h×nh cho r»ng sù vËt tån t¹i biÖt lËp, t¸ch rêi nhau, gi÷a chóng kh«ng cã liªn hÖ, cßn nÕu cã liªn hÖ th× chØ lµ liªn hÖ bªn ngoµi. Theo phÐp biÖn chøng: PhÐp biÖn chøng l¹i cho r»ng mäi sù vËt ®Òu tån t¹i trong mèi liªn hÖ phæ biÕn lµ mµ nã ®-îc thÓ hiÖn - c¸c sù vËt lµ ®iÒu kiÖn lµ tiÒn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhau, chóng n-¬ng tùa, phô thuéc, rµng buéc lÉn nhau, th-êng xuyªn th©m nhËp, chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Ranh giíi gi÷a c¸c líp sù vËt kh«ng ph¶i lµ tuyÖt ®èi mµ bao giê còng cã nh÷ng líp trung gian chuyÓn tiÕp. SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Mèi liªn hÖ phæ biÕn diÔn ra kh«ng chØ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t-îng víi nhau mµ cßn diÔn ra trong b¶n th©n tõng sù vËt, trong nh÷ng mèi liªn hÖ t¹o ra sù vËt. Liªn hÖ b¶n chÊt bao giê còng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i còng nh- xu h-íng biÕn ®æi sù vËt liªn hÖ bªn ngoµi hay liªn hÖ gi¸n tiÕp…chØ cã nh÷ng ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh ®èi víi sù vËt. 2. ý nghÜa ph-¬ng ph¸p luËn Trong nhËn thøc hay trong thùc tiÔn ta ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn. Quan ®iÓm nµy yªu cÇu khi nghiªn cøu, xem xÐt sù vËt ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ cña nã, nh-ng kh«ng ®-îc ®Æt c¸c mèi liªn hÖ cã vai trß ngang nhau, mµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem ®©u lµ sù liªn hÖ b¶n chÊt tÊt yÕu bªn trong sù vËt, ®©u lµ nh÷ng liªn hÖ gi¸n tiÕp bªn ngoµi…®Ó tõ ®ã cã ®-îc kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ sù vËt. §øng trªn quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ mäi sù vËt trong thÕ giíi vËt chÊt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn bao giê còng diÔn ra trong nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ, trong kh«ng gian vµ thêi gian x¸c ®Þnh ®iÒu nµy SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc ¶nh h-ëng tíi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña sù vËt. Khi nghiªn cøu sù vËt ph¶i ®Æt nã trong hoµn c¶nh cô thÓ, trong kh«ng gian vµ thêi gian x¸c ®Þnh mµ sù vËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. §ång thêi ph¶i ph©n tÝch, v¹ch ra ¶nh h-ëng cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ®èi víi sù tßn t¹i cña sù vËt víi tÝnh chÊt còng nh- xu h-íng vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt. B. Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, víi nh÷ng ®-êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ, bé mÆt ®Êt n-íc ®ang thay ®æi tõng ngµy. Tèc ®é t¨ng tr-ëng lu«n ®¹t møc trªn 7% xÕp thø 2 ch©u ¸ (sau Trung Quèc) lµ mét minh chøng ®Çy tù hµo. D-íi ®©y lµ nh÷ng thµnh tùu næi bËt cña kinh tÕ ViÖt Nam thêi kú ®æi míi. Trong c«ng nghiÖp, Nhµ n-íc ®· t¹o quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, lÊy thu bï chi, xo¸ dÇn bao cÊp, gi¶m bít chØ tiªu ph¸p lÖnh, khuyÕn khÝch c¸c SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc thµnh phÇn ngoµi quèc doanh, më réng s¶n xuÊt ®Ó thu hót vèn ®Çu t- ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. KÕt qu¶ ®· cã h¬n 70 khu c«ng nghiÖp kh¾p c¶ n-íc d-íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng: quèc doanh, liªn doanh, 100% vèn ®Çu t- n-íc ngoµi… Nhê vËy s¶n xuÊt c«ng nghiÖp liªn tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ t¨ng tr-ëng víi nhÞp ®é cao: n¨m 1998 tèc ®é t¨ng tr-ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t 12,1%, 1999 t¨ng 10,4%, 2000 t¨ng 15,5%... Míi ®©y nhÊt sau khi tæng kÕt s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quý I - 2004 ®· cã kÕt qu¶ lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 10,8% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. C«ng nghiÖp vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. VÒ n«ng nghiÖp, chóng ta kh«ng nh÷ng gi¶i quyÕt v÷ng ch¾c vÊn ®Ò l-¬ng thùc, b¶o ®¶m an ninh l-¬ng thùc quèc gia, mµ cßn v-¬n lªn trë thµnh n-íc xuÊt khÈu g¹o lín thø 2 thÕ giíi (sau Th¸i Lan). N«ng s¶n ViÖt Nam nh- cµ phª, ®iÒu, h¹t tiªu… víi -u thÕ xuÊt khÈu lín ®· cã ®-îc th-¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc tr-ëng n«ng nghiÖp còng kh¸ æn ®Þnh ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ “c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa”. Thñy s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh vµ vÉn ®-îc xem lµ mÆt hµng xuÊt khÈu, sau c¸ Ba sa, t«m ViÖt Nam ®· vµ ®ang tiÕp tôc më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ngµy cµng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ cã nhiÒu khëi s¾c, nhÊt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y: N¨m 1999 xuÊt khÈu ®¹t 11,5 tû USD, n¨m 2000 ®¹t trªn 14 tû USD; n¨m 2001 ®¹t 15,3 tû USD; n¨m 2002 ®¹t 17 tû USD vµ n¨m 2003 võa qua trªn 20 tû USD. ViÖt Nam ®· cã quan hÖ th-¬ng m¹i víi trªn 150 qu«c gia vµ vïng l·nh thæ, nhiÒu h¯ng hãa mang nh·n hiÖu “made in ViÖt Nam” ®· cã mÆt trªn thÞ tr-êng thÕ giíi víi sè l-îng ngµy cµng nhiÒu, chñng lo¹i phong phó vµ chÊt l-îng ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã chóng ta ®· thu hót ®-îc vèn ®Çu t- cña n-íc ngoµi, hµng ngh×n dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký hµng tû USD ®· mang l¹i cho ng©n s¸ch nhµ n-íc kho¶n thu lín. Nguån vèn FDI vµ vèn tµi trî SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc ODA ®· gi¶i ng©n trªn 7 tû USD ®· trë thµnh nguån vèn lín cña c¶ n-íc, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr-ëng cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô. N¨m 1999 khu vùc vèn FDI ®· t¹o ra 10,7% GDP, 25% gi¸ trÞ xuÊt khÈu gãp phÇn quan träng ®Ó ph¸t huy néi lùc cña toµn bé nÒn kinh tÕ, b¶o vÖ chñ quyÒn quèc gia trong ®iÒu kiÖn hîp t¸c vµ më cöa. Víi nh÷ng thµnh tùu kÓ trªn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn dµi trong thêi kú ®æi míi x©y dùng c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa, ®êi sèng nh©n d©n v× thÕ mµ kh«ng ngõng t¨ng lªn. C¸c thµnh tùu kinh tÕ cïng c¸c thµnh tùu c¸c lÜnh vùc kh¸c ®· t¹o ra thÕ vµ lùc cho ®Êt n-íc. c. ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao? Héi nhËp kinh tÕ nghÜa lµ xãa bá sù kh¸c biÖt vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau. §èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nh- ViÖt Nam th× héi nhËp kinh tÕ lµ con ®-êng duy nhÊt tiÕn ra thÕ giíi. §©y lµ mét tÊt yÕu lÞch sö, lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan bëi: SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Thø nhÊt, xu h-íng khu vùc hãa, toµn cÇu hãa trªn c¬ së lîi Ých kinh tÕ cña c¸c bªn tham gia ®· trë thµnh nh©n tè gãp phÇn æn ®Þnh khu vùc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n-íc gi¶m bít c¸c kho¶n chi cho an ninh, quèc phßng ®Ó tËp trung c¸c nguån lùc cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø hai, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ t¹o ra nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ - chÝnh trÞ ®a d¹ng ®an xen lÉn nhau, gãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ViÖt Nam tham gia b×nh ®¼ng trong giao l-u kinh tÕ. Kinh tÕ quèc tÕ sÏ gi¶m dÇn, c¸c hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, c¸c ph©n biÖt ®èi xö. Kinh tÕ vµ phi kinh tÕ sÏ t¹o ra c¬ héi kh«ng chØ cho c¸c nÒn kinh tÕ lín mµ cßn cho c¶ c¸c nÒn kinh tÕ nhá tham gia b×nh ®¼ng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thø ba, ViÖt Nam ®ang t¨ng c-êng rót ng¾n thêi gian vµ kho¶ng c¸ch ®Ó ®uæi kÞp c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Vµ b©y giê khi ASEAN muèn thèng nhÊt thµnh mét khèi kinh tÕ, tiÒn tÖ chung nh- SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc EU th× viÖc chóng ta ®Èy m¹nh kinh tÕ ®Ó theo kÞp c¸c n-íc trong khu vùc lµ cÇn thiÕt. Nh- thÕ héi nhËp lµ con ®-êng duy nhÊt. Thø t-, tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ m«i tr-êng quan träng ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chÊn chØnh tæ chøc qu¶n ý s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, n¾m b¾t th«ng tin, t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh«ng nh÷ng trªn thÞ tr-êng thÕ giíi mµ ngay c¶ ë thÞ tr-êng néi ®Þa. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cßn t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr-êng th-¬ng m¹i, hµng hãa, dÞch vô vµ ®Çu t-, ®-îc h-ëng nh÷ng -u ®·i cho c¸c n-íc chËm ph¸t triÓn. Thø n¨m, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ång nghÜa víi viÖc gãp tiÕng nãi cña m×nh cïng quèc tÕ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu, uy tÝnh chÝnh trÞ ®-îc cñng cè vµ kh¼ng ®Þnh. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trªn c¬ së ®a ph-¬ng hãa, hîp t¸c hãa trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan cña thêi ®¹i. D. Héi nhËp. C¬ héi vµ th¸ch thøc SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Tham gia héi nhËp kinh tÕ ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ta nhËn ®Þnh võa lµ c¬ héi lín ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc nh-ng ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc kh«ng nhá. 1. C¬ héi Toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ ngµy cµng gióp cho c¸c n-íc nhËn thøc râ h¬n vµ sö dông hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh cña m×nh. Bµi häc cña nhiÒu n-íc ®ang ph¸t triÓn chØ ra r»ng trong hai, ba chôc n¨m ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa viÖc t¨ng c-êng sö dông c¸c lîi thÕ cã s½n vÒ lao ®éng gi¸ rÎ vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó lµ cã lîi vµ hiÖu qu¶ nhÊt xÐt c¶ vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. Lîi thÕ so s¸nh ®-îc h×nh thµnh trong mét qu¸ tr×nh ®éng, cã c¸i sö dông ®-îc ngay, mang l¹i hiÖu qu¶ th× cÇn ®-îc -u tiªn ph¸t triÓn, kh«ng thÓ ®Çu t- trµn lan khi thÕ vµ lùc ch-a ®ñ m¹nh. Thùc tÕ cña ViÖt Nam lµ muèn c«ng nghiÖp hãa nhanh, rót ng¾n cÇn ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh ®éng, tËn dông lîi thÕ nµy ë møc cao nh- lao ®éng rÎ, gi¶n ®¬n, nguån tµi nguyªn n«ng s¶n vµ kho¸ng s¶n phong phó, dåi SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc dµo. Bªn c¹nh ®ã cÇn chuÈn bÞ kü l-ìng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao trong t-¬ng lai. Héi nhËp tk lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh¸ch quan, tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy ViÖt Nam sÏ cã c¬ héi tiÕp cËn tèt h¬n c¸c yÕu tè míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh- c«ng nghÖ, lao ®éng cã kü thuËt cao, t¨ng nguån th«ng tin, t¨ng c-êng vèn ®Çu t-... Bªn c¹nh ®ã viÖc thÞ tr-êng xuÊt khÈu ®-îc më réng còng lµ nh©n tè quan träng ®Ó ViÖt Nam ®-a m×nh ra thÕ giíi. Nhê ®ã viÖc thu hót vèn cµng trë nªn dÔ dµng. Tham gia s©u réng vµo c¸c qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ gióp Nhµ n-íc ®¸nh gi¸ ®-îc ®óng vai trß cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a Nhµ n-íc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh- sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n-íc nãi chung. 2. Th¸ch thøc SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Cïng víi viÖc nh×n thÊy c¬ héi lín khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chóng ta còng ph¶i kh¸ch quan thÊy r»ng cã rÊt nhiÒu th¸ch thøc, trë ng¹i trªn qu¸ tr×nh héi nhËp. a. VÒ néi lùc: T¨ng tr-ëng kinh tÕ cho thÊy rÊt nhiÒu dÊu hiÖu ®¸ng mõng nh-ng nh- thÕ lµ ch-a ®ñ, chóng ta cÇn t¨ng tr-ëng ®¹t møc cao nh-ng chóng ta còng ph¶i biÕt t¨ng tr­ëng “cã chÊt l­îng”. Trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu hãa th× viÖc xem träng chÊt l-îng lµ ®iÒu tÊt yÕu. Cïng víi viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng XHCN, søc mua cña thÞ tr-êng ngµy cµng t¨ng, c¸c mÆt hµng ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. Tuy nhiªn søc c¹nh tranh cña hµng hãa kh«ng cao, nguyªn nh©n lµ do ®æi míi s¶n xuÊt chØ dùa vµo c¸c trang thiÕt bÞ cò, l¹c hËu. §Çu ra cña c¸c s¶n phÈm c«ng, n«ng nghiÖp kh«ng æn ®Þnh, t×nh tr¹ng tån SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc ®äng hµng hãa diÔn ra kh¸ phæ biÕn. §iÒu nµy cho thÊy tiÒm n¨ng cña ta ch-a ®-îc khai th¸c vµ sö dông hîp lý. Lao ®éng còng nh- vËy, thõa rÊ nhiÒu. C«ng nghiÖp hãa lµ môc tiªu tr-íc m¾t nh-ng vÉn cÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph-¬ng tËn dông nguån lao ®éng thõa. CÇn ph¶i nãi thªm r»ng chÊt l-îng lao ®éng cßn rÊt thÊp, thiÕu t¸c phong c«ng nghiÖp. HiÖn nay chóng ta cã kho¶ng 10 triÖu lao ®éng kh«ng cã viÖc vµ thiÕu viÖc. Khi héi nhËp kinh tÕ nhÊt thiÕt ph¶i tËn dông ®-îc tèi ®a nguån lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã viÖc nhiÒu nguån tµi nguyªn c¹n kiÖt ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ë c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän nh- than, dÇu má... b. VÒ ngo¹i lùc Nguy c¬ ph¶i b¸n rÎ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ tr-êng xuÊt khÈu cïng víi viÖc nhËp siªu khiÕn nî quèc tÕ ngµy cµng t¨ng cao trong khi kh¶ n¨ng chi tr¶ l¹i thÊp. SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ph¶i l-u ý ®Çu t- n-íc ngoµi ë ViÖt Nam... Mét khi cã ®Çu t- n-íc ngoµi chóng ta sÏ cã vèn nh-ng còng ®õng quªn r»ng hä sÏ chØ ®Çu t- nÕu hä cã lîi, ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ chóng ta ë trong thÕ yÕu. Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng nhiÒu c«ng ty liªn doanh gi÷a néi ®Þa víi n-íc ngoµi sau mét thêi gian hîp t¸c ®· trë thµnh c«ng ty 100% vèn n-íc ngoµi, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ®èi t¸c ®Ò nghÞ t¨ng vèn nh-ng ta l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng vÒ vèn. Héi nhËp s©u réng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t- n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam nh-ng chóng ta cÇn ph¶i kh¾c phôc ®iÒu nªu trªn, nÕu kh«ng ng-êi n-íc ngoµi sÏ lµm chñ dÇn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam. Chóng ta tham gia toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh-ng vÉn ph¶i gi÷ v÷ng nÒn kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ. E. Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p 1. Lé tr×nh héi nhËp §Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ trong khu vùc vµ quèc tÕ chóng ta cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi theo h-íng x©y SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng më réng trong ®ã Nhµ n-íc gi÷ vai trß qu¶n lý vµ chñ ®¹o, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thong qua LuËt ph¸p. CÇn ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng suÊt cao, chÊt l-îng ®¶m b¶o, x©y dùng th-¬ng hiÖu c¸c mÆt hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, nhÊt thiÕt ph¶i chó träng ®Õn chÊt l-îng. Ngoµi ra viÖc më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i, tiÕp tôc më réng quan hÖ nµy theo h-íng ®a ph-¬ng hãa, ®a d¹ng hãa lµ rÊt quan träng. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ theo lé tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn n-íc ta vµ ®¶m b¶o thÓ hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ song ph-¬ng, ®a ph-¬ng nh- AFTA, APEC, HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt Mü... CÇn chuÈn bÞ thËt tèt ®Ó gia nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi WTO nhÊt lµ khi ®Ò nghÞ gia nhËp cña ta ®· ®-îc tæ chøc nµy chÊp nhËn. 2. C¸c gi¶i ph¸p SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Chóng ta ®ang tiÕp cËn víi thÕ giíi, lµ mét ng-êi ViÖt Nam trÎ t«i rÊt quan t©m ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. D-íi ®©y t«i xin tr×nh bµy nh÷ng gi¶i ph¸p mµ chóng ta cÇn thùc hiÖn: - X©y dùng vµ ®æi míi hÖ thèng tµi chÝnh - ng©n hµng tiÒn tÖ, ®¸p øng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh ®æi míi toµn cÇu hãa vµ héi nhËp. - X©y dùng m«i tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, cã lîi cho c¸c c«ng ty vµ hµng hãa ViÖt Nam ë thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc. - Cã mét chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp cho ph¸t triÓn kinh tÕ. - C¶i c¸ch hµnh chÝnh mét c¸ch nhanh chãng vµ toµn diÖn. §Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa vµ dÞch vô. - Chó träng ph¸t triÓn gi¸o dôc d¹y nghÒ vµ ®µo t¹o c¸c ngµnh kü thuËt cao. - Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt kinh tÕ, gi¸m s¸t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc hiÖn tèt LuËt doanh nghiÖp - TiÕp tôc tËn dông vµ thu hót vèn ®Çu t- n-íc ngoµi. SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc - Cã chÝnh s¸ch hîp lý ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, tËn dông tãi ®a lao ®éng d- thõa. SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc KÕt luËn Kinh tÕ thÕ giíi víi xu thÕ toµn cÇu hãa ®ang më rÊt nhiÒu c¬ héi ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. §iÒu quan träng lµ chóng ta ph¶i biÕt n¾m b¾t c¬ héi Êy. ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh, chóng ta ®ang hßa nhËp nh-ng kh«ng hßa tan. Sù giµu m¹nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong chê rÊt nhiÒu vµo líp trÎ ngµy nay, nh÷ng con ng-êi sÏ x©y dùng mét nÒn “kinh tÕ tri thøc” trong t­¬ng lai. Th«ng qua bµi tiÓu luËn nµy víi viÖc vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn ®Ó ph©n tÝch, t«i hy väng chóng ta ®· cã c¸ch nh×n s©u s¾c h¬n vÒ vÊn ®Ò: Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam SV: NguyÔn Ngäc Anh TiÓu luËn triÕt häc Tµi liÖu tham kh¶o 1. Thêi b¸o kinh tÕ 2. Cuèn “Kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa” - TS. Vâ §¹i L-îc - ViÖn Kinh tÕ thÕ giíi 3. Cuèi “Kinh tÕ tµi chÝnh ViÖt Nam trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa vµ héi nhËp khu vùc” - TS. §ç §øc §×nh - ViÖn Kinh tÕ thÕ giíi. 4. B¯i “§Èy nhanh tèc ®é gi¶i ng©n vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc trong tiÕn tr×nh héi nhËp” - TS. NguÔn ThÞ Thu Th¶o T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 69 th¸ng 3/2003. 5. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - LªNin 6. Trang web ®iÖn tö: www.dei.org SV: NguyÔn Ngäc Anh
- Xem thêm -