Tài liệu T038 văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn triÕt häc Lêi nãi ®Çu V¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i nhng nã dêng nh t¸ch b¹ch nhau. Trong mét doanh nghiÖp ta tëng chõng nã kh«ng liªn quan ®Õn nhau nhng thùc chÊt nã cã quan hÖ mËt thiÕt, t¸c ®éng lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nã cã mét néi dung hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. B¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh, díi mçi h×nh thøc lµ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ bëi nã ®· ®¸p øng nhu cÇu cÇn thëng thøc cña con ngêi. YÕu tè v¨n ho¸, trong kinh doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng ®em c¸i ®Ñp, tiÖn nghi, hiÖn ®¹i tíi mäi ngêi, mäi nhµ. ChÝnh c¸i yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt lîng, ngµy cµng nhiÒu vÒ sè lîng cña ngêi tiªu dïng ®· kÝch thÝch sù s¸ng t¹o sù cè g¾ng mÖt mái cña c¸c nhµ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh cßn thÓ hiÖn sù giao lu v¨n ho¸ c¸c vïng miÒn trong níc mµ cßn ®a níc ta héi nhËp víi c¸c níc kh¸c nã cã tÝnh toµn cÇu. Trong kinh doanh cã v¨n ho¸ cßn thÓ hiÖn râ nÐt trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c ngêi lµm kinh doanh. Nã cßn thÓ hiÖn c¸i t©m lµ b¶n chÊt cña v¹n ho¸ cña ngêi tham gia kinh doanh. Nã cßn chÝnh lµ thíc ®o tr×nh ®é v¨n ho¸, gi¸o dôc, t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi kinh doanh tríc vËn mÖnh cña kh¸cg hµng. Bªn thÒm thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®ang vµ thùc hiÖn ®óng ®iÒu ®ã ®óng tr¸ch nhiÖm vµ l¬ng t©m cña mét nhµ doanh nghiÖp. Hä ®· ®îc c«ng nhËn lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao vµ cßn ®¹t ®îc nh÷ng danh hiÖu do nhµ qu¶n lý chÊt lîng c«ng nhËn nh ISO 9000, 9001.. Kh«ng nh÷ng hä ®îc ngêi tiªu dïng trong níc chÊp nhËn mµ cßn xuÊt khÈu ra c¸c níc b¹n. §iÓn h×nh nhá nh lµ C«ng ty thiÕt bÞ I " Trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non". 1 TiÓu luËn triÕt häc I. V¨n ho¸ kinh doanh: 1. Quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh. Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ mét mèi quan hÖ bæ sung cho nhau vµ t¸c ®éng lÉn nhau nhng nã l¹i dêng nh t¸ch b¹ch nhau, kh«ng liªn quan ®Õn nhau. §· cã nhiÒu thêi vµ c¶ ngµy nay n÷a, vÉn tån t¹i nhiÒu ý kiÕn, cho r»ng "v¨n ho¸" dêng nh chØ lµ mét c¸i g× ®ã mµ khi ngêi ta cã mét ®êi sèng vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ th× míi cÇn quan t©m vµ ph¸t triÓn nã vµ chØ coi "v¨n ho¸" nh mét viÖc n©ng cao ®êi sèng cho thªm phong phó. Nªn "v¨n ho¸" lóc ®ã dêng nh bÞ l·ng quªn, mµ cã nhí ch¾c h¼n chØ lµ mét yÕu tè "gi¶i trÝ" thªm. Nhng khi chóng ta nh×n nhËn vµo nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, qua nh÷ng thêi gian qua th× viÖc t¸ch têi yÕu tè "v¨n ho¸" ra khái kinh doanh th× sù ph¸t triÓn kinh tÕ dêng nh kh«ng ph¸t triÓn cho l¾m, mµ cã thÓ nã sÏ lu«n dËm ch©n t¹i chç. Mµ nã cßn dÉn tíi kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn kh«ng lµnh m¹nh vµ l©u bÒn nÕu thiÕu nÒn tµng v¨n ho¸. Vµ v¨n ho¸ kh«ng ph¶i lµ mét s¶n phÈm thô ®éng cña kinh tÕ mµ cã mét søc m¹nh tinh thÇn lín lao t¸c ®éng ngîc l¹i ®èi víi kinh tÕ. ChØ trªn c¬ së mèi quan hÖ hµi hoµ, hîp lý gi÷a kinh tÕ vµ v¨n ho¸ th× mçi quèc gia míi mong ®¹t tíi sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng cao vÒ mäi mÆt ®êi sèng. ë ViÖt Nam chóng ta ®· vµ ®ang häc tËp ®iÒu ®ã ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÐ t¨ng trëng h¬n n÷a. 2. Vai trß cña nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh ë ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay còng cã mét bíc tiÕn ®¸ng kÓ so víi thêi kú tríc ®©y, khi cßn thùc hiÖn nÒn kinh tÕ chØ huy theo ®êng lèi quan liªu, bao cÊp, nguyªn nh©n thµnh c«ng cña sù ph¸t triÓn ®ã kh«ng chØ nhê cã thªm vèn, kü thuËt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ, thÞ trêng mµ tríc hÕt lµ ph¶i nhê ë sù ®æi míi t duy trªn c¬ së, bµi häc "lÊy d©n lµm gèc" lµ chñ yÕu cña mäi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kh¬i dËy vµ nh©n lªn tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña mçi tÇng líp nh©n d©n b»t nguån tõ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña mçi tÇng líp nh©n d©n b»t nguån tõ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ nh©n lo¹i. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng chÝnh v¨n ho¸ ®ã lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc trong qu¸ tr×nh ®æi míi. Nã cßn ®¶m b¶o gi¸ trÞ cèt lâi cña v¨n ho¸ víi c¸c lîi cña môc ®Ých cña kinh doanh. Lo¹i bá ®îc nh÷ng mÇm mèng tha ho¸ cã thÓ lµm thay ®æi b¶n chÊt con ngêi do thÕ lùc cña ®ång tiÒn g©y nªn. II. Bµi häc thùc tiÔn cña viÖc hç trî lÉn nhau. Cña v¨n ho¸ vµ kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. §iÓn h×nh lµ C«ng ty thiÕt bÞ 1, "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non". 2 TiÓu luËn triÕt häc Trong thêi kú ®æi moÝ th× viÖc nh÷ng doanh nghiÖp cña níc ta ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh t¹i níc nhµ mµ cßn v¬n xa tíi c¸c níc b¹n lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng cho viÖc ®a ®Êt níc ph¸t triÓn h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi. §iÓn h×nh nh doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em C«ng ty thiÕt bÞ 1 "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em". Hä ®· t×m c¸ch ®Ó ®a vµo cuéc sèng mét s¶n phÈm míi gióp cho viÖc h×nh thµnh mét thÕ hÖ c«ng d©n míi trÎ trung h¬n, n¨ng ®éng h¬n, th«ng minh h¬n, s¸ng t¹o h¬n ®Æc biÖt cÇn cho trÎ em, ViÖt Nam h«m nay. TrÎ em lµ mét ®èi tîng ®¸ng quý, ®¸ng yªu nhÊt trªn ®êi, lµ h¹nh phóc, niÒm vui v« h¹n cña mçi gia ®×nh vµ lµ t¬ng lai cña mét ®Êt níc. Mét ®Êt níc ph¸t triÓn lµ mét ®Êt níc lu«n ph¶i cã nh÷ng ®éi ngò lu«n v¬n lªn víi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn c¶ vÒ trÝ tuÖ vµ thÓ lùc ngay khi míi bíc vµo ®êi. C«ng ty thiÕt bÞ I "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em" ®· nghØ ngay tíi "trÎ em" nh÷ng c«ng d©n trong t¬ng lai nh÷ng mÇn xanh ®Ó x©y dùng níc ta cµng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n ®Ó nh÷ng mÇm xanh ®Ó x©y dùng níc ta cµng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n ®Ó nhanh chãng tiÕn ®é CNH - H§H cña thÕ giíi ®ang ®Èy m¹nh nh vò b·o. Hä ®· muèn bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt mÊt m¸t mµ tuæi th¬ cña chÝnh nh÷ng ngêi ®· s¸ng lËp ra c«ng ty "thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em" tuæi th¬ cña hä ®· tr¶ qua chiÕn tranh vµ sù thiÕu thèn mäi bÒ... Hä ®· gióp cho "trÎ em" cã thªm c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ. Ho¹t ®éng c¶u c«ng ty thiÕt bÞ I "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em" ®ang tiÕn hµnh, b¶n th©n nã mang tÝnh v¨n ho¸ vµ nh©n v¨n s©u s¾c. Bëi hä ®· s¸ng t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm míi, mét dßng thiÕt bÞ ®å ch¬i míi ®¬n gi¶n - ®a n¨ng, phï hîp n¨ng lùc hµnh ®éng vµ t©m sinh lý cña trÎ th¬. Nh÷ng ®å ch¬i ®ã nã ®· gióp cho trÎ em th«ng minh , s¸ng t¹o nã cßn mang tÝnh gi¸o dôc nhËn biÕt ®îc mäi thø trong cuéc sèng th«ng qua nh÷ng ®å ch¬i gç ®ã. Gióp trÎ cßn tr¸nh xa nh÷ng ®å ch¬i cña "Trung Quèc" nhËp l¹u ®ang ®îc bÇy b¸n sÏ rÊt trµn lan trªn thÞ trêng ViÖt Nam. TrÎ em tiÕp xóc víi nh÷ng ®å ch¬i nhËp l©ô xÏ rÊt cã h¹i ®· híng ãc trÎ th¬. C«ng ty thiÕt bÞ còng chÝnh tõ sù lo ng¹i trªn mµ hä ®· ph¶i ®Êu tranh l¹i víi ®iÒu tÖ h¹i ®ã vµ ®Ó gióp cho trÎ em, mét cuäc sèng hoµn h¶o mét søc sèng míi tríc thÒm thÕ kû 21. Hä cßn biÕt kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a trß ch¬i d©n gian víi t duy lo gÝc hiÖn ®¹i gióp cho trÎ em høng thó trong häc tËp vÝ dô nh trß ch¬i ghÐp h×nh, c¸c con gièng b»ng gç, xÕp ch÷. Bíc ®Çu hä ®· thµnh c«ng trong viÖc quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc trÎ em th«ng qua sù tiÕp xóc ®å ch¬i cña trÎ em gióp trÎ em ham häc hái h¬n th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty thiÕt bÞ cïng mét lócc hä ®· ®¹t ®îc nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau mµ c¸i gèc 3 TiÓu luËn triÕt häc cña sù thµnh ®¹t lµ tÝnh nh©n b¶n, híng thiÖn cña ho¹t ®éng. ChÝnh v× vai trß mang tÝnh quyÕt ®Þnh cña lîi nhuËn trong t¨ng trëng kinh tÕ, nªn cã lóc ngêi ta quªn ®i yÕu tè v¨n häc, thËm chÝ cßn nghÜ r»ng kinh doanh chi phèi vµ bao trïm c¶ v¨n ho¸. yÕu tè "v¨n ho¸ trong kinh doanh", vµ "quan niÖm kinh doanh cã v¨n ho¸" tiÒn Èn trong ý tëng kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ I ë ViÖt Nam hiÖn nay còng ®· cã rÊt nhiÒu nhµ doanh nghiÖp nh C«ng ty s¶n xuÊt ®å ch¬i cña c«ng ty thiÕt bÞ I hä ®· biÕt suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× môc tiªu d©n giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh trong ®ã cã h¹nh phóc cña b¶n th©n gia ®×nh m×nh. Tãm l¹i: Mét x· héi kinh doanh cã v¨n ho¸. Nã lµ thíc ®o tr×nh ®é, v¨n ho¸, gi¸o dôc t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi kinh doanh tríc vËn mÖnh cña kh¸ch hµng. X· héi ®ã lµ v¨n minh, lµnh m¹nh vµ ph¸t triÓn. NÕu ngîc l¹i cã nghÜa lµ ph¶i tr¶ gi¸ cho sù bÊt lùc vµ yÕu kÐm vÒ trÝ tuÖ vµ v¨n ho¸ trong kinh doanh. Nh÷ng vô lµm ¨n phi ph¸p kh«ng quan t©m ®Õn kh¸ch hµng, hµng gØa, hµng nh¸i, ®Õn nh÷ng viÖc bu«n lËu lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng viÖc kinh doanh ph¶n v¨n ho¸. HiÖn tîng nµy chØ kh¾c phôc khi x· héi tiÕn bé, v¨n minh, trong ®ã ai còng hiÓu ®îc môc ®Ých vµ ph¬ng ph¸p kinh doanh cã v¨n ho¸, lo¹i trõ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc trong kinh doanh. 4 TiÓu luËn triÕt häc KÕt luËn VÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ kinh doanh, hiÓu theo nghÜa lµ mèi quan hÖ t¸c dông qua l¹i gi÷a hai lÜnh vùc dêng nh t¸ch b¹ch Êy, cã néi dung hÕt søc phong phó vµ phøc t¹p. NhÊt lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a yÕu tè v¨nho¸ víi kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Ph¹m trï :"v¨n ho¸ trong kinh doanh", chÝnh lµ lç lùc chñ quan cña ngêi tham gia kinh doanh, hä ®· thùc sù ®ãng gãp c«ng søc cho sùe tiÕn bé cña x· héi, sãng còng chÝnh hä nÕu kh«ng ®ñ søc vµ lùc, nh©n vµ trÝ sÏ cã hµnh vi ph¶n v¨n ho¸ trong kinh doanh. Do ®ã, ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ nµy, chÝnh lµ mét ho¹t ®éng nh©n v¨n cã tÝnh gia ®×nh, tÝnh quèc gia vµ cã tÝnh v¨n minh nh©n lo¹i. ChÝnh viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cã thÓ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi bëi nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña x· héi. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinhdoanh cßn thÓ hiÖn sù giao lu v¨n ho¸ gi÷a c¸c vïng miÒn cña mçi níc, gi÷a c¸c quèc gia vµ cã tÝnh toµn cÇu vµ s¶n phÈm cßn lµ ph¬ng tiÖn chuyÓn gia c¸c th«ng tin vÒ v¨n minh vµ tiÕn bé x· héi, tõ níc nµy sang níc kh¸c. BÊt cø mét nÒn kinh tÕ cña d©n téc còng in ®Ëm dÊu Ên v¨n ho¸ cña d©n téc ®ã, kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ còng kh«ng thÓ ®i ngîc l¹i quy luËt nµy. NÕu chóng ta suy nghÜ tr¸i ngîc coi thêng yÕu tè v¨n ho¸, xem nhÑ ®Æc tÝnh d©n téc trong ho¹t ®éng kinh tÕ, kinh doanh chóng ta sÏ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t, ®iÒu nµy ®· ®îc thÓ hiÖn qua mét sè níc chñ nghÜa ph¸t triÓn. Nãi tãm l¹i, nÕu chóng ta biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh th× sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cña níc ta sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn, vµ gióp ViÖt Nam ta ngµy cµng ®i lªn theo kÞp c¸c níc b¹n, ngµy cµng lµnh m¹nh ho¸ vµ giµu ®Ñp h¬n. Cßn chóng ta ®i ngîc l¹i víi ®iÒu ®ã th× còng nh ta ®· ®i tr¸i víi quyluËt tù nhiªn th× hËu qu¶ cña nã khã mµ tëng tîng næi. Vai trß cña yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh hÕt søc quan träng, trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc trongqu¸ tr×nh ®æi míi. 5 TiÓu luËn triÕt häc Tµi liÖu tham kh¶o - V¨n ho¸ kinh doanh ( kû yÕu héi th¶o). - M«i trêng kinh doanh vµ ®¹o ®øc kinh doanh NXB gi¸o dôc - HN, 1997. - C¸c b¸o: thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, diÔn ®µn Doanh nghiÖp. - VÊn ®Ò ®¹o ®øc trong kinh doanh (trong s¸ch kinh tÕ häc intenet NXB trÎ 2001). 6 TiÓu luËn triÕt häc Môc lôc Lêi nãi ®Çu I. V¨n ho¸ kinh doanh 1. Quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh 2. Vai trß cña nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh ë ViÖt Nam II. Bµi häc thùc tiÔn cña viÖc hç trî lÉn nhau KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 7 Trang 1 2 2 2 3 6 7
- Xem thêm -