Tài liệu Sx và tiêu thụ sp tại cty xd cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật cometco

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Lêi më ®Çu Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më. Sù chuyÓn m×nh sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc, kinh tÕ n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Cïng víi sù bung ra cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn gi÷ ®-îc thÕ ®éc quyÒn nh- tr-íc, mµ ®Ó tån t¹i còng nh- thÓ hiÖn ®-îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc chç ®øng cña m×nh, n¾m b¾t ®-îc sù t¸c ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh vµ mäi thêi c¬ ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®¸p ¸n cña 3 vÊn ®Ò kinh tÕ lín ®ã lµ : S¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai ? phï hîp víi n¨ng lùc vµ ngµnh nghÒ cña m×nh . §iÒu quan träng nhÊt lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr-êng. §ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §ã còng chÝnh lµ lÝ do t¹i sao mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi -u . Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸ lµ mét c«ng cô chñ yÕu, h÷u hiÖu ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña m×nh vµ trong ®ã viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, sau mét thêi gian thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®Æc biÖt lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn bµn b¹c vµ tiÕp tôc ®-îc hoµn thiÖn trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn tõ nhËn thøc cña ng-êi lµm kÕ ho¹ch ®Õn ph-¬ng ph¸p néi dung lµm kÕ ho¹ch. C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t n-íc vµ H¹ tÇng kü thuËt (Cometco) lµ mét doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty mÆt kh¸c còng lµ do l·nh ®¹o Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 1 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng c«ng ty ®· hiÓu ®-îc c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cã vai trß quan träng nh- thÕ nµo ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ lùa chän ®Ò tµi: "LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc vµ h¹ tÇng kü thuËt" Em mong r»ng ®Ò tµi nµy tr-íc hÕt cã thÓ gióp b¶n th©n m×nh tæng hîp ®-îc tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®-îc vµ sau ®ã cã thÓ phÇn nµo gióp Ých cho qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bè côc cña ®Ò tµi gåm 3 ch-¬ng: - Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm - Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t n-íc vµ H¹ tÇng kü thuËt - Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t n-íc vµ H¹ tÇng kü thuËt Song do thêi gian cã h¹n vµ sù nhËn thøc cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm cßn ch-a cã nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n cßn kh«ng Ýt khiÕm khuyÕt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n ./. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 2 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Ch-¬ng I lý luËn chung vÒ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 1.1 Doanh nghiÖp x©y dùng vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1.1.1 Doanh nghiÖp x©y dùng vµ ph©n lo¹i doanh nghiÖp x©y dùng. Theo kh¸i niÖm chung nhÊt , doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tc¸ch ph¸p nh©n, chñ yÕu thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trao ®æi s¶n phÈm , hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng theo nguyªn t¾c tèi ®a lîi Ých gi÷a c¸c bªn ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cña m×nh. Nh- vËy doanh nghiÖp x©y dùng còng lµ mét tæ chøc kinh tÕ , cã t- c¸ch ph¸p nh©n kinh doanh c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt ( s¶n phÈm cã gi¸ trÞ lín , thêi gian s¶n xuÊt dµi ) trªn thÞ tr-êng x©y dùng ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Doanh nghiÖp x©y dùng h×nh thµnh trªn c¬ së ph¸p lý cña mçi quèc gia, phô thuéc vµo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. Trong kinh tÕ thÞ tr-êng sù ®a d¹ng , phong phó cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp x©y dùng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Ta cã thÓ chia doanh nghiÖp x©y dùng theo c¸c tiªu thøc sau : - Theo quyÒn së h÷u ®èi víi vèn cña doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp x©y dùng Nhµ n-íc, vèn kinh doanh do Nhµ n-íc cÊp. Doanh nghiÖp x©y dùng t- nh©n , vèn kinh doanh cña chñ t- nh©n. C«ng ty x©y dùng cæ phÇn , vèn kinh doanh cña c¸c cæ ®«ng. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ x©y dùng, vèn kinh doanh cña c¸c thµnh viªn thµnh lËp doanh nghiÖp. C«ng ty liªn doanh vÒ x©y dùng, vèn kinh doanh do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®ãng gãp. - Theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh: Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 3 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Doanh nghiÖp x©y dùng cã quy m« lín : C¸c Tæng c«ng ty x©y dùng , C¸c TËp ®oµn x©y dùng. Doanh nghiÖp x©y dùng cã quy m« võa : C¸c c«ng ty x©y dùng… Doanh nghiÖp x©y dùng cã quy m« nhá : C¸c doanh nghiÖp x©y dùng tnh©n, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ x©y dùng. Quy m« cña doanh nghiÖp x©y dùng th-êng ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua vèn ®Çu t- , t×nh h×nh trang bÞ TSC§ vµ sè l-îng lao ®éng cho doanh nghiÖp. -Theo ngµnh kinh tÕ kü thuËt trong x©y dùng : Doanh nghiÖp x©y dùng d©n dông Doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng vËn t¶i …. -Theo cÊp qu¶n lý ®èi víi doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp x©y dùng trung -¬ng. Doanh nghiÖp x©y dùng ®Þa ph-¬ng. - Theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng ( môc ®Ých cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña x· héi hoÆc c¬ chÕ thÞ tr-êng ). Doanh nghiÖp x©y dùng phôc vô cho môc ®Ých c«ng céng. Doanh nghiÖp x©y dùng v× môc tiªu lîi nhuËn. ViÖc ph©n lo¹i trªn chØ mang tÝnh chÊt t-¬ng ®èi, kh¸i qu¸t, trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh chÊt tæng hîp, ®a ngµnh hoÆc cã sù ®an xen nhau nhiÒu chñ së h÷u vÒ vèn t¹o lËp doanh nghiÖp. Trªn ph-¬ng diÖn qu¶n lý vÜ m« cña mét quèc gia , c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®Òu ®-îc thµnh lËp theo phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn , tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng theo ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cña m×nh. 1.1.2. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. LÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ng-êi ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m , trong mçi thêi kú sù tån t¹i cña con ng-êi lu«n g¾n víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ó chøng tá sù v¨n minh cña thêi ký ®ã. Do vËy nhu cÇu vÒ x©y dùng lµ nhu cÇu th-êng xuyªn vµ ngµy cµng t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ , x· héi cña mçi quèc gia. Ngµy nay, s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn , ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 4 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng cµng s©u s¾c th× vÞ trÝ, vai trß cña ngµnh x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh. NÕu nh- trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ch-a ph¸t triÓn , ho¹t ®éng x©y dùng chØ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh nhá víi h×nh thøc ®¬n gi¶n vµ kü thuËt th« s¬. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn , x©y dùng ®· trë thµnh mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng phôc vô cho nÒn kinh tÕ . C¸c doanh nghiÖp x©y dùng còng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi .Khi nÒn kinh tÕ ch-a ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng víi sè l-îng lao ®éng Ýt, tr×nh ®é thÊp, trang thiÕt bÞ kü thuËt th« s¬, chñ yÕu x©y dùng thñ c«ng. Ngµy nay víi sè l-îng lao ®éng dåi dµo , tr×nh ®é tay nghÒ cao, trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµo x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, do vËy hÇu nh- c¸c doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay ®ñ søc ®¶m nhËn thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ kü thuËt phøc t¹p trong vµ ngoµi n-íc. VÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ngµy cµng thay ®æi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi. Tõ nh÷ng doanh nghiÖp nhá, ph©n t¸n, ho¹t ®éng trong ph¹m vi hÑp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp, ®Õn nay ®· h×nh thµnh nh÷ng Tæng c«ng ty, c¸c TËp ®oµn x©y dùng cã tÝnh toµn quèc vµ xuyªn quèc gia . Sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp x©y dùng phô thuéc vµo tõng quèc gia , ë c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh- Mü , Anh , Ph¸p…chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng võa vµ nhá ph¸t triÓn . Sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nµy t-¬ng ®èi gay g¾t dÉn tíi cã sù chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh x©y dùng . C«ng nghÖ x©y dùng thÕ giíi hiÖn nay th-êng tËp trung vµo x©y dùng nhµ cao tÇng , x©y dùng ®-êng hÇm vµ ngoµi biÓn víi c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t- nghiªn cøu t-¬ng ®èi lín ë c¸c n-íc ®· vµ ®ang ph¸t triÓn. Ngµnh x©y dùng ë bÇt kú mét quèc gia nµo còng gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc nép thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc , thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ. Sau ®©y ta sÏ nghiªn cøu vai trß cña ngµnh x©y dùng trong mét sè n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 5 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng B¶ng 1.1 C¸c chØ tiªu chøng tá vai trß quan träng cña ngµnh x©y dùng Tªn n-íc 1. Céng hoµ §øc. 2. Céng hoµ Ph¸p. 3. Anh . 4. Hoa kú. 5. Canada. 6. NhËt. Tû träng s¶n phÈm XD trong tæng SPQN ( tÝnh theo % , 1989 ) 11 11,4 10,1 8,7 14,9 19,3 Tû träng lao ®éng XD trong tæng sè lao ®éng ( tÝnh theo % , 1988 ) 6,6 7,1 6,3 5,4 5,9 9,1 Qua sè liÖu trªn ta thÊy , ngµnh x©y dùng ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo tæng s¶n phÈm quèc d©n cña mçi quèc gia , thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña c¸c n-íc , khu vùc vµ thÕ giíi. §Æc biÖt ë c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn th× ngµnh x©y dùng gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng , gi¶m bít n¹n thÊt nghiÖp . MÆt kh¸c vèn ®Çu t- cho ngµnh x©y dùng th-êng chiÕm tû träng cao trong tæng ng©n s¸ch cña mçi quèc gia, do ®ã viÖc tiÕt kiÖm , qu¶n lý tèt c¸c kh©u trong x©y dùng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. §èi víi ViÖt Nam , Nhµ n-íc ta th-êng quan t©m tíi ngµnh x©y dùng , coi ®©y lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt , khi ngµnh x©y dùng ph¸t triÓn lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn theo. ChÝnh v× thÕ vèn ®Çu tcña ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp cho ngµnh x©y dùng ngµy cµng t¨ng ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kiÕn tróc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cña ViÖt Nam hiÖn nay , víi xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn , n-íc ta ®ang thu hót mét l-îng vèn ®Çu t- rÊt lín tõ phÝa n-íc ngoµi. C¸c dù ¸n ®Çu t- ®ã ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ : Dù ¸n giao th«ng, ®iÖn , n-íc, n«ng nghiÖp, y tÕ, gi¸o dôc…TÊt c¶ c¸c dù ¸n nµy ®Òu cã sù tham gia cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. §iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n , nã lµ chç dùa v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 6 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña mçi quèc gia. 1.1.3. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng S¶n phÈm x©y dùng tuy lµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp, nh-ng nã cã ®Æc thï riªng, ®Æc thï ®ã quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, ®èi víi s¶n phÈm x©y dùng th-êng ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc. Trong khi s¶n phÈm cña nh÷ng ngµnh kh¸c th-êng s¶n xuÊt hµng lo¹t, trong ®iÒu kiÖn æn ®inh. S¶n phÈm x©y dùng ®-îc ph©n bè ë kh¾p mäi n¬i tuú theo ®Þa ®iÓm yªu cÇu cña ng-êi mua do vËy dÉn tíi c¸c chi phÝ còng kh¸c nhau cho cïng mét lo¹i s¶n phÈm. N¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng còng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm : C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ®-îc s¶n xuÊt , thi c«ng t¹i mét ®Þa ®iÓm n¬i ®ã ®ång thêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô vµ thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông. §Þa ®iÓm thi c«ng x©y dùng th-êng do chñ ®Çu t- quyÕt ®Þnh ®Ó tho¶ m·n c¸c gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm. S¶n phÈm x©y dùng chÞu ¶nh h-ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ , x· héi, m«i tr-êng…cña n¬i tiªu thô. S¶n phÈm x©y dùng bao giê còng g¾n víi ®Þa ®iÓm cña mét ®Þa ph-¬ng nhÊt ®Þnh do vËy ph¶i lùa chän c«ng tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ hËu, phong tôc tËp qu¸n, m«i tr-êng. §Æc ®iÓm nµy chi phèi tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng nh- lµ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ , thi c«ng. S¶n phÈm x©y dùng th-êng kÐo dµi thêi gian s¶n xuÊt, yªu cÇu kü thuËt vµ mü thuËt cao. Thêi gian sö dông s¶n phÈm x©y dùng th-êng kÐo dµi, nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc cã thÓ tíi hµng tr¨m n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých cña c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng nh÷ng chØ phôc vô cho môc ®Ých hiÖn t¹i mµ cßn phôc vô cho t-¬ng lai. Do vËy khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng chÊt l-îng ®-îc coi lµ hµng ®Çu. MÆt kh¸c s¶n phÈm x©y dùng cÇn ph¶i cã tÝnh thÈm mü cao , bëi v× s¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng ng«i nhµ , kh¸ch s¹n, s©n bay…cµng cÇn vÎ ®Ñp bÒ Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 7 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng ngoµi ®Ó g©y sù chó ý, thu hót lßng ng-êi. TÝnh thÈm mü cña c¸c c«ng tr×nh cßn lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt, phong tôc tËp qu¸n cña mét quèc gia. S¶n phÈm x©y dùng th-êng cã gi¸ trÞ lín , tèn nhiÒu chi phÝ . Chi phÝ ®Çu tcho mét c«ng tr×nh th-êng d¶i ra trong mét thêi gian dµi, cã thÓ do nhiÒu nguån vèn h×nh thµnh. S¶n phÈm tuy ®¬n chiÕc nh-ng do nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh hîp thµnh do vËy cã thÓ do nhiÒu bé phËn tiÕn hµnh, do ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng kh¸c biÖt víi c¸c ngµnh kh¸c. 1.2. Tæng quan vÒ kÕ ho¹ch ho¸ 1.2.1 Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch ho¸ KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét néi dung vµ lµ mét chøc n¨ng quan träng nhÊt cña qu¶n lý. Bëi lÏ, kÕ ho¹ch ho¸ g¾n liÒn víi viÖc lùa chän vµ tiÕn hµnh c¸c ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong t-¬ng lai cña mét tæ chøc, cña mét doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch ho¸ còng lµ viÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn hîp lý c¸c môc tiªu ®Þnh tr-íc. KÕ ho¹ch ho¸ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, v× kh«ng cã kÕ ho¹ch th× kh«ng thÓ kiÓm tra. V× vËy, mäi c¬ quan qu¶n lý ë c¸c cÊp ®Òu ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. KÕ ho¹ch ho¸ lµ ra quyÕt ®Þnh; nã bao gåm viÖc lùa chän m«t ®-êng lèi hµnh ®éng mµ mét c«ng ty hoÆc mét c¬ së nµo ®ã, vµ mäi bé phËn cña nã, sÏ tu©n theo. KÕ ho¹ch ho¸ cã nghÜa lµ x¸c ®Þnh tr-íc ph¶i lµm g×, lµm nh- thÕ nµo, vµ khi nµo vµ ai sÏ lµm. ViÖc lËp kÕ ho¹ch lµ b¾c mét nhÞp cÇu tõ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña chóng ta tíi chç mµ chóng ta muèn cã trong t-¬ng lai. C¸c quyÕt ®Þnh chÝnh trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹c lµ:  X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ c¸c nhiÖm vô ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã  X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ®· ®Ò ra.  X¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt, c«ng nghÖ, vèn, lao ®éng….  X¸c ®Þnh c¸c mèc thêi gian b¾t ®Çu vµ hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc, c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu chung ®· ®Ò ra. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 8 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng  Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc, c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n. Trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp tr-íc ®©y, ng-êi ta ®· ®Ò cao qu¸ møc, th©m chÝ ®· tuyÖt ®èi ho¸ kÕ ho¹ch ho¸, xem kÕ ho¹ch ho¸ lµ bao trïm cã tÝnh ph¸p lÖnh b¾t buéc. Ng-êi ta tiÕn hµnh kÕ ho¹c ho¸ ¸p ®Æt tõ trªn xuèng d-íi, nªn kÕ ho¹ch ho¸ mang tÝnh tËp trung quan liªu, kh«ng ¸p ®¸p øng ®-îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr-êng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶n lý míi, l¹i cã nh÷ng ng-êi phñ nhËn hoµn toµn vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸. NhËn thøc nµy còng kh«ng ®óng. Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc cÇn coi träng vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸, ®æi míi trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch g¾n kÕ ho¹ch víi thÞ tr-êng. 1.2.2 Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Khi lËp kÕ ho¹ch ë c¸c doanh nghiÖp x©y cÇn vËn dông c¸c nguyªn t¾c sau.  KÕ ho¹ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr-êng x©y dùng Môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp x©y dùng lµ cung cÊp s¶n phÈm cho thÞ tr-êng víi chÊt l-îng tèt vµ thu lîi nhuËn. V× vËy nÕu kÕ ho¹ch kh«ng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr-êng th× kÕ ho¹ch kh«ng cã tÝnh hiÖn thùc vµ doanh nghiÖp sÏ thua lç.  Khi lËp kÕ ho¹ch ph¶i dùa trªn ®Þnh h-íng lín cña Nhµ n-íc vµ phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng quyÒn chñ ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc b¶o ®¶m. Tuy nhiªn khi lËp kÕ ho¹ch c¸c doanh nghiÖp x©y dùng (nhÊt lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc) vÉn ph¶i dùa trªn c¸c ®Þnh h-íng lín cña nhµ n-íc, v× c¸c ®Þnh h-íng nµy b¶o ®¶m lîi Ých cho toµn quèc gia vµ céng ®ång, nã ®· ®-îc dùa trªn c¸c dù b¸o khoa häc. NÕu doanh nghiÖp biÕt khai th¸c nã sÏ cã thÓ lµm lîi cho b¶n th©n m×nh.  KÕ ho¹ch ph¶i dùa trªn kh¶ n¨ng thùc lùc cña doanh nghiÖp. NÕu kÕ ho¹ch kh«ng tÝnh ®Õn nh©n tè nµy th× tÝnh hiÖn thùc cña nã thÊp. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 9 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng  KÕ ho¹ch ph¶i cã môc tiªu râ rÖt, b¶o ®¶m tÝnh tËp trung døt ®iÓm, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hµng cña c¸c chñ ®Çu t-.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh ®ång bé vµ b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cao nhÊt cã thÓ ®-îc  KÕ ho¹ch ph¶i linh ho¹t, cã kh¶ n¨ng thÝch øng tèt víi t×nh h×nh thay ®æi cña thÞ tr-êng.  KÕ ho¹ch ph¶i cè g¾ng b¶o ®¶m tÝnh liªn tôc vµ cã kÕ ho¹ch gèi ®Çu. §iÒu nµy rÊt phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tranh thÇu, vµo khèi l-îng x©y dùng cña thÞ tr-êng vµ vµo thêi tiÕt.  Ph¶i phèi hîp tèt gi÷a kÕ ho¹ch theo c«ng tr×nh (hîp ®ång) vµ theo niªn lÞch. §iÒu nµy rÊt quan träng v× kÕ ho¹ch theo niªn lÞch cã liªn quan ®Õn kho¶n chi phÝ bÊt biÕn, mét nh©n tè quan träng b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp cã l·i hay bÞ lç.  KÕ ho¹ch ph¶i b¶o ®¶m tÝnh tin cËy, tÝnh tèi -u vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi. §Æc biÖt ph¶i b¶o ®¶m ®é an toµn vÒ tµi chÝnh thÓ hiÖn ë tÝnh b¶o ®¶m nguån vèn, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tèi thiÓu ph¶i b¶o ®¶m doanh thu hoµ vèn. 1.2.3. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng 1.2.3.1 Ph©n lo¹i theo thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch Theo tiªu chuÈn nµy th-êng ®-îc ph©n thµnh kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch hµng n¨m) vµ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp (kÕ ho¹ch hµng ngµy vµ hµng th¸ng). KÕ ho¹ch dµi h¹n th-êng lµ kÕ ho¹ch cã tÝnh chiÕn l-îc. Trong ngµnh x©y dùng kÕ ho¹ch x©y dùng mét c«ng tr×nh cã thÓ kÐo dµi nhiÒu n¨m. 1.2.3.2 Ph©n lo¹i theo néi dung c«ng viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh Theo tiªu chuÈn nµy th-êng ph©n ra c¸c kÕ ho¹ch nh-: Ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng (kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p), kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, kÕ ho¹ch lao ®éng, kÕ ho¹ch tµi vô, kÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ång… Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 10 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng 1.2.3.3 Ph©n lo¹i theo nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh Theo tiªu chuÈn nµy th-êng ph©n ra c¸c lo¹i kÕ ho¹ch do: nguån vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n-íc, nguån vèn tõ c¸c chñ ®Çu t- (tøc lµ tõ vèn cña c¸c doanh nghiÖp) tõ mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tõ nh©n d©n (nhÊt lµ x©y dùng nhµ ë) Trong hîp t¸c quèc tÕ cßn ph©n thµnh vèn n-íc ngoµi cho vay (ODA), vèn ®Çu t- trùc tiÕp cña n-íc ngoµi (FDI) vµ vèn ®Çu t- cña c¸c c¬ së h¹ tÇng theo kiÓu chñ ®Çu t- n-íc ngoµi ®øng ra x©y dùng vµ kinh doanh, sau ®ã chuyÓn giao cho n-íc chñ nhµ (ký hiÖu lµ BOT) 1.2.3.4 Ph©n lo¹i theo ®èi t-îng kÕ ho¹ch Theo tiªu chuÈn nµy ta ph©n ra kÕ ho¹ch theo niªn lÞch vµ kÕ ho¹ch theo c«ng tr×nh x©y dùng (tøc lµ theo hîp ®ång víi c¸c chñ ®Çu t-) 1.2.4 Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng th-êng gåm c¸c bé phËn sau: 1.2.4.1. KÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ång x©y dùng, tranh thÇu vµ marketing §©y lµ bé phËn kÕ ho¹ch rÊt quan träng v× tÊt c¶ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp x©y dùng ®Òu phô thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu vµ t×m ®-îc hîp ®ång x©y dùng. Trong phÇn nµy kÕ hoÆch nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr-êng x©y dùng cÇn ®-îc chó ý ®Æc biÖt 1.2.4.2 KÕ ho¹ch thùc hiÖn x©y dùng theo tõng hîp ®ång ë kÕ ho¹ch nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc tiÕn ®é thi c«ng, khèi l-îng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cho tõng giai ®o¹n, nhu cÇu vËt t-, xe m¸y nh©n lùc vµ vèn cho tõng giai ®o¹n vµ chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh cho toµn bé c«ng tr×nh 1.2.4.3 KÕ ho¹ch n¨m Trong kÕ ho¹ch n¨m th-êng bao gåm c¸c phÇn: a. Ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm (tøc lµ kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p) Trong ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ghi râ tªn c¸c c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cho tõng th¸ng, thêi h¹n bµn giao, c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp vµ gèi ®Çu… Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 11 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt, v× nã lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó tÝnh to¸n c¸c bé phËn kÕ ho¹ch tiÕp theo. b. KÕ ho¹ch cung øng vËt tTrong nµy ph¶i chØ râ chñng lo¹i vËt t-, nguån vËt t-, nhu cÇu vÒ sè l-îng vµ yªu cÇu vÒ chÊt l-îng, tiÕn ®é cung cÊp, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, kho b·i, dù tr÷ chi phÝ cho mçi ®¬n vÞ vËt t- ®-îc tÝnh ®Õn ch©n c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh lo¹i vËt t- tù s¶n xuÊt vµ ®i mua.. c. KÕ ho¹ch nhu cÇu vµ sö dông xe m¸y thi c«ng Trong nµy ph¶i chØ râ chñng lo¹i xe m¸y, sè l-îng xe m¸y, sè ca sö dông, tiÕn ®é sö dông, tiÕn ®é cung cÊp, sè l-îng xe m¸y ®i thuª, sè l-îng xe m¸y tù cã, chi phÝ di chuyÓn, chi phÝ cho c«ng tr×nh t¹m phôc vô nµy, tæng chi phÝ sö dông m¸y. d. KÕ ho¹ch vÒ nh©n lùc vµ tiÒn l-¬ng Trong nµy ph¶i gåm c¸c chØ tiªu nh- sè l-îng nh©n lùc, tr×nh ®é nghÒ, ph©n c«ng sö dông tiÕn ®é sö dông, tæng nhu cÇu vÒ tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng, n¨ng suÊt lao ®éng, nguån bæ sung, kÕ ho¹ch båi d-ìng c¸n bé… e. KÕ ho¹ch tµi chÝnh Trong nµy bao gåm c¸c bé phËn kÕ ho¹ch nh- kÕ ho¹ch vÒ vèn, kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh, lîi nhuËn vµ sö dông lîi nhuËn, kÕ ho¹ch trÝch nép ng©n s¸ch nhµ n-íc… f. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô vµ c¸c dÞch vô kh¸c g. KÕ ho¹ch ®Çu tTrong nµy gåm cã kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, x©y dùng c¸c x-ëng s¶n xuÊt phô vµ c¸c dù ¸n ®Çu t- kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn doanh nghiÖp x©y dùng. h. KÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ ¸p dông kü thuËt míi Trong nµy chØ râ c¸c lo¹i kü thuËt míi cÇn ph¸t triÓn, chi phÝ cho ph¸t triÓn, khèi l-îng vµ hiÖu qu¶ do ¸p dông kü thuËt míi cho x©y dùng. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 12 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng i. KÕ ho¹ch x· héi Trong nµy bao gåm c¸c kÕ ho¹ch ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch cho c¸c nghÜa vô x· héi… 1.2.5. ý nghÜa vµ vai trß cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ XHCN, c¸c tæ chøc x©y l¾p ®Òu ph¶i ho¹t ®éng theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh KÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p (Doanh nghiÖp , C«ng ty, Liªn hiÖp, Tæng c«ng ty v.v...) ®-îc lËp nªn nh»m môc tiªu sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n mµ Nhµ n-íc giao cho doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cÇn thiÕt cho x· héi, t¹o nguån thu ngµy cµng lín cho ng©n s¸ch quèc gia vµ c¶i thiÖn tõng b-íc ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc. Trong ph¹m vi cña x· héi giao th«ng c¸c môc tiªu Êy ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ ë khèi l-îng lín c¸c c«ng tr×nh cÇu ®-êng ®· x©y dùng xong víi chÊt l-îng cao thÝch øng víi yªu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ kh¸ch hµng, ë hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt x©y l¾p vµ hiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi do c¸c c«ng tr×nh giao th«ng mang l¹i, phôc vô tèt nhÊt cho giao l-u kinh tÕ cña ®Êt n-íc Theo nh÷ng môc tiªu Êy, kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp kh«ng ®¬n thuÇn lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Nã còng kh«ng chØ lµ kÕ ho¹ch kinh doanh thuÇn tuý, cµng kh«ng ph¶i chØ lµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®¬n thuÇn hoÆc mét vµi biÖn ph¸p x· héi riªng rÏ. KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i lµ kÕ ho¹ch tæng hîp cña nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, kü thuËt, tµi chÝnh, x· héi... KÕ ho¹ch s¶n xuÊt tr-íc hÕt ph¶i ®-îc b¶o ®¶m b»ng kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh- kÕ ho¹ch khoa häc kü thuËt, kÕ ho¹ch c¬ giíi ho¸, kÕ ho¹ch ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d-ìng c«ng nh©n v.v... ë gãc ®é nµy kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp mang néi dung lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kü thuËt. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 13 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng S¶n xuÊt vµ kü thuËt ph¶i ®-îc b¶o ®¶m b»ng kÕ tµi chÝnh . Doanh nghiÖp kh«ng chØ lËp kÕ ho¹ch hiÖn vËt mµ cßn cã kÕ ho¹ch gi¸ trÞ. C©n ®èi gi÷a kÕ ho¹ch hiÖn vËt vµ kÕ ho¹ch gi¸ trÞ lµ mét ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh b×nh th-êng. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch t-¬ng øng vÒ sö dông vèn cè ®Þnh, kÕ ho¹ch t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l-u ®éng, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lîi nhuËn, tÝn dông ng©n hµng v.v... ë ®©y kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp cã néi dung míi lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kü thuËt tµi chÝnh. KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c néi dung trªn. Kinh tÕ bao giê còng g¾n liÒn víi nh÷ng vÊn ®Ò x· héi. Trong kinh doanh hiÖn ®¹i, sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp lín, nhá nhiÒu khi l¹i do c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi quyÕt ®Þnh. Do vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i ®-a vµo kÕ ho¹ch nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ®Ó ®ång bé gi¶i quyÕt. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ t¨ng thu nhËp thùc tÕ, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng, t¨ng phóc lîi c«ng céng vÒ nhµ ë, y tÕ, dÞch vô ¨n uèng v.v... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu trong kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp . Tãm l¹i dï cho lóc nµy lóc kh¸c cã nh÷ng thay ®æi vÒ c¬ chÕ, vÒ ph-¬ng ph¸p, nh-ng néi dung cèt lâi cña kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp bao giê còng bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh vµ x· héi Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ míi, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch trung h¹n, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh Qu¸n triÖt c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch, qu¸n triÖt néi dung tæng hîp cña kÕ ho¹ch, hµng n¨m c¸c doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng ®Òu x©y dùng kÕ ho¹ch cña m×nh víi nhiÒu néi dung, nhiÒu tÇng nÊc, nh-ng l¹i hoµ hîp vµ thèng nhÊt víi nhau D¹ng chung nhÊt, kÕ ho¹ch hµng n¨m cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c bé phËn g¾n bã chÆt chÏ víi nhau sau ®©y: - KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm - KÕ ho¹ch vËt t- - kü thuËt Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 14 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng - KÕ ho¹ch lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng - KÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n - KÕ ho¹ch nghiªn cøu øng dông vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt - KÕ ho¹ch tiÕt kiÖm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - KÕ ho¹ch lîi nhuËn, tµi chÝnh vµ tÝn dông - KÕ ho¹ch ®êi sèng, v¨n ho¸, x· héi Trong hÖ thèng c¸c kÕ ho¹ch kÓ trªn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ kÕ ho¹ch khëi ®Çu, lµ c¬ së cña mäi kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. Nã ph¶n ¸nh toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ mäi nguån c©n ®èi vËt t-, tiÒn vèn do doanh nghiÖp huy ®éng ®-îc vµ toµn bé ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, bµn giao c«ng tr×nh cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng, c¸c chñ ®Çu t- cña doanh nghiÖp kÓ c¶ xuÊt khÈu còng nh- c¸c ho¹t ®éng b¶o hµnh, dÞch vô kü thuËt, b¸n s¶n phÈm mÉu v.v... Mäi kÕ ho¹ch ®Òu ®-îc x©y dùng vµ thùc hiÖn trong khu«n khæ cña mét giíi h¹n thêi gian nhÊt ®Þnh. Trªn gãc ®é nµy kh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm biÓu thÞ nhiÖm vô vµ ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng trong mét kú kÕ ho¹ch lµ mét n¨m. Nã võa lµ môc tiªu phÊn ®Êu võa lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó ®¹t tíi môc tiªu. Trªn ph-¬ng diÖn qu¶n lý: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ tiªu ®iÓm ph¶n ¸nh tËp trung c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ - s¶n xuÊt gi÷a c¸c ph©n hÖ trong x· héi vµ gi÷a x· héi víi c¸c ph¸p nh©n hÖ thèng ngoµi doanh nghiÖp. TÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, tµi chÝnh, lao ®éng, tæ chøc v.v... ®Òu ®-îc b¾t nguån tõ kÕ ho¹ch nµy Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 15 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp Tèc ®é vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x©y l¾p: - §Þnh h-íng, cs lín cña Nhµ n-íc - Nhu cÇu thÞ tr-êng - ChiÕn l-îc kinh doanh - TiÕn bé kü thuËt KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Tiªu chuÈn, ®Þnh møc, quy chÕ KÕ ho¹ch khoa häc kü thuËt ThÞ tr-êng xuÊt, nhËp §Çu t- c¬ b¶n VËt t- kü thuËt S¶n xuÊt phô vµ phô trî KÝch thÝch kinh tÕ ChÝnh s¸ch x· héi Lao ®éng - tiÒn l-¬ng x· héi Tµi chÝnh, tÝn dông ng©n hµng Chi phÝ SX, gi¸ thµnh, lîi nhuËn ë gãc ®é kh¸c cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng: trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ viÖc ho¹ch ®Þnh ®-îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho tõng n¨m chøng tá doanh nghiÖp cã uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ®ã lµ mét sù ®¶m b¶o cho viÖc Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 16 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng tån t¹i vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . §iÒu ®ã còng kh¼ng ®Þnh vai trß lín lao cña lo¹i kÕ ho¹ch nµy trong s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2.6. Ph-¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 1.2.6.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p Khi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn ®-a vµo c¸c c¨n cø sau : a. NhiÖm vô kÕ ho¹ch Nhµ n-íc giao C¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuéc vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, Nhµ n-íc lµ ng-êi thay mÆt x· héi ®Çu t- x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nµy. KÕ ho¹ch mµ Nhµ n-íc giao cho doanh nghiÖp (d-íi h×nh thøc chØ tiªu ph¸p lÖnh trùc tiÕp hoÆc cho dù thÇu) ph¶i ®-îc coi lµ c¬ së ®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. Ng-îc l¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng giao thong th× viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh do Nhµ n-íc giao lµ nguån sèng chÝnh cña doanh nghiÖp . Do vËy, -u tiªn sè mét trong c©n ®èi kÕ ho¹ch hoÆc ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¶i giµnh cho c¸c c«ng tr×nh trong kÕ ho¹ch Nhµ n-íc. §i ®«i víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch mµ Nhµ n-íc giao cho doanh nghiÖp , c¸c chñ tr-¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng, c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ph-¬ng ¸n quy ho¹ch cña ngµnh, nh÷ng th«ng tin, h-íng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp v.v... ®Òu lµ nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b. Nhu cÇu thÞ tr-êng NÕu nh- kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n lµ kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng, kÕ ho¹ch chØ ®¹o do Nhµ n-íc x©y dùng thi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p lµ kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch lµm ¨n - do vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i b¸m s¸t nhu cÇu cña x· héi vÒ lo¹i c«ng tr×nh mµ doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. Nãi c¸c kh¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n víi thÞ tr-êng, ph¶i coi thÞ tr-êng lµ ®èi t-îng, lµ c¨n cø cña m×nh. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 17 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Còng trªn yªu cÇu nµy tÝnh nh¹y bÐn, tÝnh thÝch øng cña kÕ ho¹ch ph¶i thÓ hiÖn ë chç nã ®-îc x©y dùng trªn c¬ së c¸i mµ doanh nghiÖp cã thÓ lµm ®-îc. §»ng sau nh÷ng s«i ®éng vµ ®a d¹ng cña thÞ tr-êng lu«n tiÒm Èn nh÷ng c¸i tÜnh h¬n, cô thÓ h¬n cña nã, ®ã lµ kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu x©y dùng, ë ®©y hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt ®-îc chÝnh lµ hiÖn th©n cña nhu cÇu thÞ tr-êng vµ ph¶i ®-îc coi lµ c¨n cø, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc hiÖn thùc ho¸, ®-îc b¶o ®¶m b»ng cam kÕt cña kh¸ch hµng th«ng qua hîp ®ång. Nã lµ c«ng cô ph¸p lý rµng buéc c¸c chñ kinh doanh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch c. ChiÕn l-îc kinh doanh Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ kinh tÕ míi, mçi doanh nghiÖp x©y l¾p ®Òu cã quyÒn tù chñ trong x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cña m×nh. Ngµy nay kh«ng chØ Nhµ n-íc míi cã chiÕn l-îc. B¶n th©n mçi doanh nghiÖp còng cÇn cã chiÕn l-îc kinh doanh cña m×nh. ChiÕn l-îc kinh doanh lµ ®Þnh h-íng lµm ¨n l©u dµi, lµ c¬ së ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, kh¾c phôc nh÷ng mÊt c©n ®èi lín, hao lôt. ChÝnh ë chiÕn l-îc kinh doanh mµ doanh nghiÖp t×m thÊy lêi gi¶i cho c©u hái môc tiªu l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ g×? Doanh nghiÖp sÏ lµm g×, quy m« doanh nghiÖp ®Õn ®©u? Nh÷ng ®¶m b¶o cho thùc hiÖn môc tiªu, nh÷ng ph-¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu lµ g×. ChiÕn l-îc kinh doanh ph¶i lµ c¨n cø, lµ ®Þnh h-íng cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m d. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp ®Òu ®-îc trang bÞ mét lùc l-îng lao ®éng cã tay nghÒ cïng nhiÒu m¸y thi c«ng vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô x©y l¾p cña m×nh. Lùc l-îng Êy víi mét quy tr×nh thi c«ng khoa häc, víi tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn sÏ s¶n xuÊt ra mét khèi l-îng s¶n phÈm (hoÆc gi¸ trÞ s¶n phÈm) lín nhÊt trong mét n¨m. §ã chÝnh lµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp (øng víi mét c¬ cÊu c«ng t¸c x©y l¾p nhÊt ®Þnh). Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 18 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc x©y dùng trªn c¬ së n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh. Nã lu«n biÕn ®éng tõng n¨m cïng víi qu¸ tr×nh khai th¸c m¸y mãc - thiÕt bÞ hiÖn cã, cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, cïng víi qu¸ tr×nh biÕn ®é lao ®éng kü thuËt trong doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m ph¶i ®-îc c©n ®èi víi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã l÷ hµnh, m¸y mãc thiÕt bÞ tiÒn vèn cña tõng n¨m t-¬ng øng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn NLSX cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch e. C¸c c¨n cø kh¸c Cïng víi nh÷ng c¨n cø chñ yÕu trªn ®©y, trong khi lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, cßn ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt cña n¨m tr-íc, dùa vµo c¸c tiªu chuÈn, c¸c ®Þnh møc cña Nhµ n-íc, dùa vµo c¸c hå s¬ thiÕt kÕ Dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n Khi dùa vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh nghiÖm cña n¨m tr-íc cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi khèi l-îng dë dang tõ n¨m tr-íc chuyÓn sang. Khèi l-îng nµy b»ng l-îng chªnh lÖch gi÷a tæng gi¸ trÞ dù to¸n víi tæng gi¸ trÞ ®· thùc hiÖn §èi víi c¸c c«ng tr×nh khëi c«ng míi vµ khèi l-îng thi c«ng lín ph¶i thi c«ng trong nhiÒu n¨m th× viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch dµi h¹n cña doanh nghiÖp, thêi h¹n huy ®éng c¸c h¹ng môc vµ sö dông, thêi h¹n x©y dùng khèng chÕ hoÆc ®Þnh møc % khèi l-îng c«ng t¸c gèi ®Çu cña tõng lo¹i c«ng tr×nh mµ tÝnh ra ®-îc khèi l-îng c«ng t¸c gèi ®Çu n¨m kÕ ho¹ch 1.2.6.2. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm NhiÖm vô chung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ: a. §¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi thÓ hiÖn trong nhiÖm vô Nhµ n-íc giao vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt b. Khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån tiÒm n¨ng cña b¶n th©n doanh nghiÖp vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng do liªn doanh liªn kÕt mang l¹i ®Ó mét mÆt tho¶ m·n Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 19 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng nhu cÇu x· héi mÆt kh¸c dÇn dÇn më réng quy m« kinh doanh theo ®óng chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp c. §¶m b¶o thu ®-îc lîi nhuËn, t»ng b-íc t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp NhiÖm vô cô thÓ cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng n¨m cña doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng lµ: - X¸c ®Þnh danh môc c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ thi c«ng, danh môc c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn hoµn thµnh bµn giao trong n¨m kÕ ho¹ch - X¸c ®Þnh khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p vµ g¸i trÞ s¶n l-îng x©y l¾p sÏ thùc hiÖn vµ sÏ hoµn thµnh bµn giao - C©n ®èi c¸c nguån tµi nguyªn, bè trÝ hîp lý lùc l-îng x©y l¾p nh»m tËp trung thi c«ng døt ®iÓm, ®-a nhanh c«ng tr×nh vµo khai th¸c, thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ vµ môc tiªu x· héi trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu tæng hîp vÒ lao ®éng, vËt t-, tiÒn vèn, lîi nhuËn v.v.. ®Þnh h-íng cho c¸c kÕ ho¹ch kh¸c trong kÕ ho¹ch toµn diÖn cña doanh nghiÖp). Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô kÓ trªn, trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu c¸c ®Þnh h-íng lín, c¸c cs lín cña Nhµ n-íc trong tõng kú kÕ ho¹ch, lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp b¸m s¸t kÕ ho¹ch chung cña Nhµ n-íc, cña ngµnh, phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh - Thùc hiÖn tiÕp cËn thÞ tr-êng, th-êng xuyªn n¾m ch¾c quy luËt cung cÇu, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu x· héi ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho s¸t thùc tiÔn - N¾m ch¾c vµ ®Þnh kú x¸c ®Þnh l¹i n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®Ó lËp vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt - kinh doanh Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 20
- Xem thêm -