Tài liệu Sửa lỗi chính tả cho học sinh trong giảng dạy ngữ văn 7

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7 PhÇn I : ĐẶT VẤN ĐỀ: I . Lý do chän ®Ò tµi: Ch÷ viÕt lµ hÖ thèng ký hiÖu ®å ho¹ ®· ®îc sö dông ®Ó cè ®Þnh ho¸ ng«n ng÷ ©m thanh. Chøc n¨ng cña ch÷ viÕt lµ ®¹i diÖn cho lêi nãi. So víi lêi nãi th× ch÷ viÕt xuÊt hiÖn sau. V× vËy, ch÷ viÕt ph¶i phô thuéc vµo lêi nãi. Khi ch÷ viÕt vµ lêi nãi kh«ng cã sù phï hîp n÷a th× ph¶i c¶i tiÕn ch÷ viÕt. Ch÷ quèc ng÷ (TiÕng ViÖt) lµ hÖ thèng ch÷ viÕt ghi ©m. Trong ®ã chÝnh t¶ lµ sù chuÈn ho¸ h×nh thøc cña ng«n ng÷ tiÕng ViÖt. §ã lµ mét hÖ thèng c¸c quy t¾c vÒ c¸ch viÕt c¸c ©m vÞ, ©m tiÕt, tõ, c¸ch dïng c¸c dÊu c©u, lèi viÕt hoa. Tõ ®ã, chÝnh t¶ cã vai trò rất lín trong viÖc thÓ hiÖn th«ng tin cña ch÷ viÕt. ViÕt ®óng chÝnh t¶ sÏ lµm cho viÖc truyÒn tin mét c¸ch chÝnh x¸c ®Õn ngêi nhËn, ngêi nghe. Ngîc l¹i, trong mét sè trêng hîp sai chÝnh t¶ sÏ dÉn ®Õn nhiÒu c¸ch hiÓu tr¸i ngîc th«ng tin ®Þnh chuyÓn t¶i, cã khi dÉn ®Õn sù hiÓu lÇm tai h¹i . Trong nhµ trêng, vai trß cña chÝnh t¶ rÊt quan träng. Mét v¨n b¶n viÕt ®óng chÝnh t¶ thÓ hiÖn mét nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tiÕng ViÖt. ViÕt ®óng chÝnh t¶ còng lµ mét phÇn gãp cho sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. II . T×nh h×nh chÝnh t¶ trong trêng trung häc c¬ së : Häc sinh häc ch÷ vµ rÌn luyÖn viÕt chÝnh t¶ ngay tõ khi häc líp 1. Trong suèt thêi gian häc TiÓu häc, c«ng viÖc nµy diÔn ra ®Òu ®Æn vµ thêng xuyªn trong ch¬ng tr×nh. §Õn líp 7 th× viÖc rÌn luyÖn chÝnh t¶ dõng l¹i ®Ó häc c¸c m«n v¨n ho¸. Trong ch¬ng tr×nh V¨n – TiÕng ViÖt bËc trung häc c¬ së kh«ng ®Ò cËp ®Õn viÖc rÌn chÝnh t¶ cho häc sinh n÷a. §iÒu ®ã còng phï hîp víi ®Æc ®iÓm ch¬ng tr×nh gi¸o dôc. Bëi viÖc viÕt chÝnh t¶ chØ tån t¹i ë TiÓu häc, lªn bËc trung häc c¬ së häc sinh ®· thµnh th¹o chÝnh t¶ tõng con ch÷. Song, viÖc dõng h½n kh«ng ®Ò cËp ®Õn chÝnh t¶ ë bËc häc sau ®· lµm cho mét sè ®«ng häc sinh tuú tiÖn khi viÕt ch÷. N¨m häc 2002 – 2003 Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ®a viÖc luyÖn chÝnh t¶ vµo trung häc c¬ së do bé m«n Ng÷ V¨n ®¶m nhiÖm. §iÒu nµy lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ phï hîp víi thùc tÕ häc sinh cña chóng ta hiÖn nay. ViÖc viÕt sai chÝnh t¶ cßn tån t¹i ë sè ®«ng häc sinh, kÓ c¶ bËc trung häc phæ th«ng. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ chÊm sửa ch÷a bµi cho häc sinh, chúng t«i nhËn thÊy r»ng t×nh tr¹ng viÕt sai chÝnh t¶ rÊt nhiÒu. C¸c em häc yÕu, kÐm viÕt sai chÝnh t¶ lµ mét lÏ, ngay c¶ c¸c em häc sinh kh¸, thËm chÝ c¶ häc sinh giái còng viÕt sai chÝnh t¶. Khi hái c¸c em t¹i sao th× b¶n th©n c¸c em ®ã kh«ng lý gi¶i ®îc hoÆc cã ch¨ng th× cho lµ quen tay. Bëi v× b¶n th©n c¸c em kh«ng hiÓu ®îc lµ sai hay ®óng. ViÖc viÕt sai chÝnh t¶ cña häc sinh hiÖn nay chóng ta cã thÓ b¾t gÆp bÊt cø ë v¨n b¶n nµo, bÊt cø ë m«n häc g× dï ®ã lµ m«n x· héi hay m«n tù nhiªn. §©y lµ mét thùc tr¹ng chung cña nhiÒu trêng trung häc c¬ së. Qua b¸o chÝ, qua c¸c kú thi ®¹i häc, qua ®iÒu tra cô thÓ, ta nghe nhiÒu lêi phµn nµn vÒ lçi chÝnh t¶ cña c¸c em. Cô thÓ ë trêng trung häc c¬ së Võ Thị Sáu, n¬i t«i ®ang c«ng t¸c, viÖc häc sinh m¾c lçi chÝnh t¶ lµ nçi b¨n kho¨n, tr¨n trë cña nhiÒu thÇy c« gi¸o, nhiÒu phô huynh häc sinh. Trong ®ã, b¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn d¹y v¨n, ®· hÕt søc coi träng viÖc söa lçi chÝnh t¶ cho häc sinh vµ bíc ®Çu thÊy ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan, ý thøc ®îc ®iÒu ®ã t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông viÖc võa d¹y kiÕn thøc v¨n häc võa kÕt hîp viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh qua tõng bµi d¹y, tiÕt d¹y, th«ng qua viÖc chÊm, ch÷a bµi cho c¸c em häc sinh. TÊt c¶ nh÷ng g× t«i ®· thÓ hiÖn lµ ®Ó chuÈn chÝnh t¶ cho c¸c em häc sinh trong trêng trung häc c¬ së. III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Häc sinh líp 7/1 - trêng trung häc c¬ së Võ Thị Sáu IV. Thêi gian nghiªn cøu : Học kỳ I. Năm học 2008 – 2009. (Tõ th¸ng 9 n¨m 2008 ®Õn th¸ng 01 n¨m 2009) PhÇn II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I . ChÝnh t¶ vµ mét sè ®Æc ®iÓm cña chuÈn chÝnh t¶ : 1 . §Æc ®iÓm ®Çu tiªn cña chuÈn chÝnh t¶ lµ tÝnh chÊt b¾t buéc gÇn nh tuyÖt ®èi cña nã. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái ngêi viÕt bao giê còng ph¶i viÕt ®óng chÝnh t¶. Ch÷ viÕt cã thÓ cha hîp lý, nhng khi ®· ®îc thõa nhËn th× ngêi cÇm bót kh«ng ®îc tù ý viÕt kh¸c ®i. Ai còng biÕt r»ng viÕt “ghÕ”, “ghen” kh«ng hîp lý vµ tiÕt kiÖm b»ng “gÕ”, “gen” nhng chØ cã c¸ch viÕt thø nhÊt míi ®îc coi lµ ®óng chÝnh t¶. V× vËy, khi nãi ®Õn chuÈn chÝnh t¶ lµ nãi ®Õn tÝnh chÊt ph¸p lÖnh. Trong chÝnh t¶ kh«ng cã sù ph©n biÖt hîp lý hay kh«ng hîp lý, hay - dë mµ chØ cã ph©n biÖt ®óng - sai , §èi víi chÝnh t¶, yªu cÇu cao nhÊt lµ c¸ch viÕt thèng nhÊt, thèng nhÊt trong mäi v¨n b¶n mäi ®Þa ph¬ng. 2 . Do chuÈn chÝnh t¶ cã tÝnh chÊt b¾t buéc gÇn nh tuyÖt ®èi, cho nªn nã Ýt bÞ thay ®æi nh c¸c chuÈn mùc kh¸c cña ng«n ng÷. Nãi c¸ch kh¸c, chuÈn chÝnh t¶ cã tÝnh chÊt æn ®Þnh, tÝnh chÊt cè h÷u kh¸ râ . II . Mét sè quy ®Þnh vÒ chuÈn chÝnh t¶ ( Theo UB khoa häc x· héi vµ Bé Gi¸o dôc ) 1 . Thèng nhÊt viÕt nguyªn ©m: ( ¢m chÝnh ) / i / b»ng ch÷ c¸i i . VÝ dô: LÝ luËn, kÜ thuËt, thÈm mÜ …v.v. - Khi cÇn ph©n biÖt “uy” víi “ui” nh “tuý” víi “tói” th× vÇn “uy” vÉn viÕt nh cò. HoÆc uy trong quy luËt, quy t¾c .... + i hoÆc y ®øng mét m×nh hoÆc ®øng ®Çu ©m tiÕt vÉn viÕt theo thãi quen cò. VÝ dô: ý kiÕn, Ø ôi …v.v. 2 . Khi trong thùc tÕ ®ang tån t¹i hai h×nh thøc chÝnh t¶ mµ cha x¸c ®Þnh ®îc mét chuÈn mùc duy nhÊt th× chÊp nhËn c¶ hai h×nh thøc Êy . VÝ dô : eo sÌo / eo xÌo ; sø m¹ng / sø mÖnh .v.v. 3 . VÒ c¸ch viÕt hoa tªn riªng tiÕng ViÖt: a . Tªn ngêi vµ tªn n¬i chèn : ViÕt hoa tÊt c¶ c¸c ch÷ c¸i ®Çu cña tõ mµ kh«ng dïng g¹ch nèi : VÝ dô: TrÇn Quèc To¶n; B×nh trÞ Thiªn …v.v. b . Tªn tæ chøc, c¬ quan : ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu trong tæ hîp tõ dïng lµm tªn : VÝ dô : §¶ng céng s¶n ViÖt Nam; Trêng §¹i häc B¸ch khoa .v.v. 4 . VÒ c¸ch viÕt tªn riªng kh«ng ph¶i tiÕng ViÖt: a . NÕu ch÷ nguyªn ng÷ dïng ch÷ c¸i Latin th× gi÷ nguyªn ch÷ viÕt nh nguyªn ng÷ VÝ dô : Paris b . NÕu ch÷ nguyªn ng÷ dïng mét hÖ thèng ch÷ c¸i kh¸c th× ¸p dông lèi chuyÓn tõ chÝnh thøc sang ch÷ Latin VÝ dô : Lomonoxov, Moskow. c . NÕu ch÷ viÕt nguyªn ng÷ kh«ng ph¶i lµ ch÷ ghi ©m b»ng ch÷ c¸i (ghi tõng ©m hoặc dïng c¸ch phiªn ©m chÝnh thøc b»ng ch÷ c¸i Latin) VÝ dô : Tokyo d . Nh÷ng tªn riªng ®· cã h×nh thøc quen thuéc th× nãi chung kh«ng cÇn thay ®æi VÝ dô : Ph¸p; Anh; Hi l¹p; Lç TÊn …v.v. e . ChØ viÕt hoa ©m tiÕt ®Çu VÝ dô : Puskin 5 . VÒ viÖc dïng dÊu nèi: a . Dïng dÊu nèi trong c¸c liªn doanh nh : Khoa häc - kÜ thuËt; M«n ho¸ - dîc ; Qu¶ng Nam - §µ N½ng …v.v. b . Dïng dÊu nèi khi chØ giíi h¹n vÒ kh«ng gian, thêi gian, sè lîng: VÝ dô : ChuyÕn tµu Hµ Néi - HuÕ; Thêi kú 1945 - 1954; S¶n lîng 5 - 7 tÊn … v.v. c . Khi ph©n biÖt ngµy, th¸ng, n¨m: VÝ dô : 02 – 9 - 1945; 30 – 4 - 1975 …v.v. III . Mét sè lçi chÝnh t¶ thêng gÆp ë häc sinh vµ biÖn ph¸p söa ch÷a: 1 . Lçi chÝnh t¶ do sai nguyªn t¾c chÝnh t¶ hiÖn hµnh a . Lçi do ®¸nh sai vÞ trÝ dÊu thanh ®iÖu: VÝ dô : “ho¸” th× viÕt lµ “hãa”; “quý” th× viÕt lµ “qóy”. b . Lçi do kh«ng n¾m ®îc quy t¾c ph©n bè c¸c ký hiÖu cïng biÓu thÞ mét ©m: VÝ dô : nghµnh ( ngh kh«ng ®i tríc a ); k¸ch (k kh«ng ®i tríc a trõ kali) c . Lçi do kh«ng n¾m ®îc quy t¾c viÕt hoa VÝ dô : TrÇn b×nh träng ; Nam ®Þnh …v.v. §Ó kh¾c phôc lçi nµy, chØ cÇn cho häc sinh ghi nhí vµ tu©n thñ nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nguyªn t¾c kÕt hîp, quy t¾c viÕt hoa cña ch÷ viÕt. 2 . Lçi chÝnh t¶ do viÕt sai víi ph¸t ©m chuÈn §Æc ®iÓm ph¸t ©m ®Æc trng cho tõng vïng kh¸c víi ph¸t ©m chuÈn lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng c¸ch viÕt sai chÝnh t¶. Cã thÓ quy nh÷ng lçi lo¹i nµy thµnh ba d¹ng chñ yÕu : a . Lçi viÕt sai phô ©m ®Çu: - Lçi do kh«ng ph©n biÖt ®îc tr vµ ch: Do c¸ch ph¸t ©m cña häc sinh kh«ng ph©n biÖt ®îc tr - ch. Cã thÓ gióp c¸c em nhí mét sè quy t¾c nhá ®Ó ph©n biÖt tr – ch. + Tr kh«ng kÕt hîp víi nh÷ng vÇn b¾t ®Çu b»ng: oa , o¨ , oe , uª (cho¸ng, choai …v.v.) + Tõ l¸y phô ©m ®Çu phÇn lín lµ ch (Nh÷ng tõ l¸y phô ©m ®Çu lµ tr rÊt Ýt: tr¬ träi, trèng tr·i …v.v.) - Lçi do kh«ng ph©n biÖt s vµ x: + HiÖn tîng nµy còng lµ do ®Æc ®iÓm ph¸t ©m kh«ng ph©n biÖt, ë lçi nµy cÇn cho häc sinh hiÓu vµ nhí mét số quy t¾c ph©n biÖt gi÷a s vµ x nh sau: + S kh«ng kÕt hîp víi c¸c vÇn: oa , o¨ , oe , uª (xuÒ xoµ , xoay xë , xoen xoÐt …v.v.) (Tõ l¸y phô ©m ®Çu cã c¶ s vµ x). Tõ l¸y bé phËn vÉn thêng lµ x: lo¨n xo¨n, loµ xoµ ... + VÒ nghÜa: Tªn thøc ¨n thêng viÕt lµ x: x«i, xóc xÝch, l¹p xêng ...v.v. + Nh÷ng tõ chØ h¬i ra: x× , xØu, xäp, xÑp ...v.v. + Nh÷ng tõ chØ sôp xuèng viÕt víi s: sôc , sôp , sÈy ...v.v + Nh÷ng tõ chØ quan hÖ ng÷ ph¸p phÇn lín lµ ®i víi s: sù , sÏ , s¾p , sao ...v.v. + Lçi do kh«ng ph©n biÖt r , gi víi d: Gióp häc sinh nhí mét sè quy t¾c ®Ó ph©n biÖt r , gi víi d nh sau: + R vµ gi kh«ng kÕt hîp víi nh÷ng vÇn : oa , o¨ , u© , oe , uª , uy. + XÐt vÒ nguån gèc, kh«ng cã tõ H¸n ViÖt ®i víi r. Trong H¸n - ViÑt , d ®i víi thanh ng· vµ nÆng , gi ®i víi thanh hái vµ s¾c . + Trong tõ l¸y bé phËn vÇn : r l¸y víi b vµ c , cßn gi vµ d kh«ng l¸y : bøt røt , bñn rñn .v.v. r vµ d l¸y víi i , cßn gi kh«ng l¸y : liu diu, lim dim … v.v. NÕu mét sè tõ cã hai h×nh thøc viÕt, mét trong hai h×nh thøc ®ã viÕt víi tr th× tõ ®ã còng viÕt víi gi: gi¨ng - tr¨ng; giÇu - trÇu; giai - trai ….v.v. b . Lçi viÕt sai phÇn vÇn (ViÕt sai ©m cuèi hoÆc ©m chÝnh) VÝ dô: yªu / iªu ; ¬u / iªu ...v.v. c. Lçi viÕt sai thanh ®iÖu: Lçi viÕt sai thanh ®iÖu do sù ph¸t ©m kh«ng ph©n biÖt gi÷a thanh hái vµ thanh ng·. §Ó kh¾c phôc lçi nµy cã thÓ gióp häc sinh nhí hai quy t¾c: C¸c ch÷ khëi ®Çu b»ng nguyªn ©m chØ mang dÊu hái, kh«ng mang dÊu ng·: ¶ , û l¹i, ¶nh …v.v. (Trõ 5 tõ ngo¹i lÖ: ½m, Ô m×nh, Ônh bông, Ônh ¬ng, ìn ngùc) C¸c ch÷ H¸n ViÖt b¾t ®Çu b»ng c¸c phô ©m: m , n , nh , l , v , d , ng chØ mang dÊu ng· kh«ng mang dÊu hái: m· lùc, l·nh tô, vÜ nh©n …v.v. (chØ cã mét trêng hîp ngo¹i lÖ: c©y ng¶i ) PhÇn lín tõ l¸y ®iÖp vÇn mang thanh hái. IV . Nh÷ng viÖc lµm cô thÓ: 1 . Thêng xuyªn kiÓm tra vë ghi vµ vë bµi tËp cña häc sinh. Môc ®Ých lµ kÞp thêi uèn n¾n, chØ lçi chÝnh t¶ cho häc sinh, gióp c¸c em nhËn ra sù viÕt sai cña m×nh, tõ ®ã tù söa ch÷a ngay, tr¸nh lÆp l¹i. KhuyÕn khÝch viÖc viÕt ®óng, viÕt ®Ñp cña häc sinh. 2. Khi chÊm bµi kiÓm tra, ngoµi viÖc nhËn xÐt néi dung bµi lµm, ph¶i lu«n chú träng ®Õn viÖc ph¸t hiÖn ra lçi chÝnh t¶ vµ söa cho c¸c em, ®ång thêi ghi râ yªu cÇu häc sinh ph¶i söa ch÷a ngay nh÷ng lçi trªn . VÝ dô : (Bµi viÕt gåm 5 lçi) Híng dÉn c¸c em tr×nh bµy c¸ch söa lçi nh sau: a . Lçi thanh ®iÖu: mØ m¶n = mÜ m·n b . Lçi phÇn vÇn: hßn tßn = hoµn toµn; m¸t rùi = m¸t rîi c . Lçi phô ©m ®Çu : s¹ch xÏ = s¹ch sÏ; c¶m d¸c = c¶m gi¸c Tõ c¸ch ph¸t hiÖn lçi chÝnh t¶ vµ s¾p xÕp cho nã vµo c¸c lçi th«ng thêng nµo ®Õn viÖc söa cho đúng chÝnh t¶ mµ häc sinh sÏ nhí ®Ó tr¸nh viÕt sai. 3. CÇn vµ rÊt nªn cã ®iÓm thëng, ®iÓm ph¹t ë c¸c bµi kiÓm tra vÒ vÊn ®Ò tr×nh bµy vµ chuÈn chÝnh t¶. §©y còng lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm ®Ó khuyÕn khÝch häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶. 4. Ở c¸c giê thùc hµnh tËp nãi ( Ph©n m«n tËp lµm v¨n ) t«i ®· rÊt chó ý rÌn vµ söa ch÷a c¸ch ph¸t âm cho ®óng gi÷a s vµ x, tr vµ ch, d vµ r vµ ph©n biÖt gi÷a thanh hái víi thanh ng·. 5. Ra thªm c¸c d¹ng bµi tËp rÌn chÝnh t¶ ®Ó häc sinh cã thÓ tù lµm ë nhµ. Đây lµ biÖn ph¸p rÊt cã hiÖu qu¶ mµ l¹i kh«ng mÊt thêi gian trªn líp. BiÖn ph¸p nµy võa gióp häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶, võa rÌn luyÖn cho c¸c em thãi quen tr×nh bµy s¹ch, ®Ñp. BiÖn ph¸p nµy ®ßi hái ngêi gi¸o viªn cÇn tËn dông thêi gian c¸c tiÕt tr¶ bµi, c¸c buæi sinh ho¹t líp ®Ó giao bµi tËp chÝnh t¶ cho häc sinh. C¸c d¹ng bµi tËp thêng lµ : D¹ng A : D¹ng bµi tËp ®iÒn phô ©m ®Çu §iÒn ch hay tr ? a . “ ... óng t«i ®Òu .... óng tuyÓn” (Chóng t«i ®Òu tróng tuyÓn) b . “ Ngêi .... ång ®ang lo ........ ång c©y” (Ngêi chång ®ang lo trång c©y) §iÒn s hay x ? a . “ ...... ¬ng ......... uèng ®Çy c¶ mÆt ..... «ng” (S¬ng xuèng ®Çy c¶ mÆt s«ng) b . “H«m nay cã .... óp , cã .... «i , cã bón .... ¸o nãng ..... èt mêi c¸c cËu häc ...inh ....... ¬i t¹m “( H«m nay cã sóp, .... x«i ......s¸o ..........xèt ..... sinh .......x¬i ) §iÒn R , D hay Gi ? Chóng t«i ..... ãt .... îu mêi «ng .... ¸m ®èc D¹ng B : D¹ng bµi tËp thanh ®iÖu §iÒn thanh hái, thanh ng· cho phï hîp: T«i kh«ng cã tiÒn le, le ra t«i phai mang theo ( ....lÎ .....lÏ ......ph¶i ... ) HoÆc t×m lçi vµ ch÷a lçi: Bµi gi·i cã thÔ ®óng cã thÔ sai. D¹ng C : D¹ng bµi tËp vÇn Söa lçi cho c©u: “Anh Êy lµ tay n¸t riÖu, ®Çu ãc ®«i khi hßn tßn kh«ng b×nh thêng” ( ........ n¸t rîu, .................... hoµn toµn) D¹ng D : D¹ng bµi tËp tæng hîp Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu cña tõ hoÆc côm tõ viÕt ®óng: 1. A . B¶n ¸n B . B¶ng ¸n 2. A . ¸n m©y 3. A . Bµn quang B . Bµng quang 4. A . D¶n dÞ 5. A . D¸n giÊy B . Gi¸n giÊy 6. A . VÒ hiªu ( C¸c tõ ®óng lµ : 1A , 2B , 3B , 4B , 5A , 6B ) B . ¸ng m©y B . Gi¶n dÞ B . VÒ hu Ở d¹ng bµi tËp nµy häc sinh ph¶i ph©n biÖt ®îc râ lçi ®Ó söa l¹i cho ®óng. 6. KÕt hîp víi c¸c gi¸o viªn bé m«n ®Ó cïng gióp häc sinh viÕt cho ®óng hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em tù gióp nhau viÕt cho ®óng chÝnh t¶. V . KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Tõ viÖc lµm trªn, viÖc lµm mµ t«i lu«n lu«n ¸p dông ®èi víi häc sinh ë bÊt cø lóc nµo cã thêi gian vµ cã c¬ héi ®Ó söa lçi chÝnh t¶ mµ c¸c em m¾c ph¶i. B¶n th©n t«i nhËn thÊy cã kÕt qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan. KÕt qu¶ cô thÓ lµ : §Çu n¨m häc 2008 - 2009: Líp 7/1 cã 14 / 45 em thêng viÕt sai chÝnh t¶ Trong ®ã : 3 em häc lùc kh¸ 4 em häc lùc trung b×nh 2 em häc lùc yÕu Cuèi häc kì I: Sè em häc sinh viÕt sai lçi chÝnh t¶ ®· gi¶m ®¸ng kÓ: chØ cßn 5 em, trong đó có 2 em häc lùc yÕu. PhÇn III : KẾT THÚ C VẤN ĐỀ: Ch÷ viÕt cña chóng ta (ch÷ quèc ng÷) lµ ch÷ theo nguyªn t¾c ghi ©m. H×nh thøc cÊu t¹o cña tõ ®îc ghi b»ng c¸c ch÷ c¸i. Cho nªn khi viÕt v¨n b¶n cÇn ghi l¹i ®óng h×nh thøc cÊu t¹o cña ch÷ viÕt. NÕu viÕt sai sÏ kh«ng hiÓu ®îc chÝnh x¸c vµ kh«ng lµm cho ngêi ®äc v¨n b¶n lÜnh héi ®îc néi dung, ý nghÜa. Nh thÕ sÏ lµm cho sù giao tiÕp kh«ng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ mong muèn. Tõ lý do trªn, t«i thÊy viÖc nh¾c nhë vµ gióp c¸c em häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶ lµ viÖc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. Gióp cho c¸c em hiÓu vµ sö dông ®óng ng«n ng÷ tiÕng ViÖt - thø ng«n ng÷ giµu ®Ñp cña d©n téc ta. Trªn ®ay lµ kinh nghiÖm nhá t«i rót ra tõ thùc tÕ cña b¶n th©n. KÝnh mong sù gãp ý cña c¸c bạn ®ång nghiÖp ®Ó sáng kiến kinh nghiÖm nµy hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Bạc Liêu , ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2009
- Xem thêm -