Tài liệu Sự xuất hiện của chủ nghĩa mác - một cuộc cách mạng trong triết học

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ mét hÖ thèng lý luËn khoa häc vµ c¸ch m¹ng hoµn chØnh, lµ vò khÝ t- t-ëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng trong cuéc ®Êu tranh ®Ó nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi. HiÖn nay, cuéc ®Êu tranh t- t-ëng vµ thùc tiÔn míi x©y dùng ®Êt n-íc ®ßi hái chóng ta ph¶i t×m hiÓu vµ nhËn thøc l¹i nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, trong ®ã cã viÖc nghiªn cøu vµ qu¸n triÖt nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng, ®Ó ph¸t triÓn vµ vËn dông häc thuyÕt c¸ch m¹ng vµo khoa häc ®ã mét c¸ch s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng thùc tiÔn. V× vËy, viÖc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«i phôc vµ b¶o vÖ nh÷ng gi¸ trÞ cña triÕt häc m¸cxÝt còng nh- toµn bé chñ nghÜa M¸c - Lªnin, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña triÕt häc m¸cxÝt trong lÞch sö triÕt häc còng nh- trong cuéc sèng, trë thµnh mét nhiÖm vô bøc thiÕt. Trong bµi tiÓu luËn ng¾n nµy em xin tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n gän vµ s¬ l-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ra ®êi cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng m¸cxÝt. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, bµi tiÓu luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù xuÊt hiÖn cña chñ nghÜa M¸c mét cuéc c¸ch m¹ng trong triÕt häc TriÕt häc M¸c ( chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö) lµ bé phËn cÊu thµnh vµ ®ång thoõi lµ c¬ së triÕt häc cña chñ nghÜa M¸c, lµ ch×a kho¸ ®Ó gi¶i thÝch trªn c¬ së khoa häc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña t- t-ëng nh©n lo¹i. Quª h-¬ng cña chñ nghÜa M¸c lµ n-íc §øc. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lùc l-îng s¶n xuÊt ë Anh, Ph¸p, §øc vµ cña c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa kh¸c ®· chøng tá ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n chñ nghÜa -u viÖt h¬n h¼n 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph-¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn. Song cïng víi sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t- b¶n, nh÷ng m©u thuÉn giai cÊp x· héi vèn cã cña b¶n th©n nã còng nÈy sinh vµ ngµy cµng béc lé gay g¾t, tr-íc hÕt lµ m©u thuÉn gi÷a hai giai cÊp v« s¶n vµ t- s¶n. M©u thuÉn nµy lµ biÓu hiÖn vÒ mÆt x· héi cña m©u thuÉn c¬ b¶n cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n chñ nghÜa, m©u thuÉn gi÷a tÝnh chÊt x· héi ho¸ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña lùc l-îng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt t- nh©n t- b¶n chñ nghÜa. Trong thêi kú nµy, phong trµo cña giai cÊp v« s¶n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Cuéc ®Çu tranh cña giai cÊp v« s¶n ë nhiÒu n¬i ®· trë thµnh c¸c cuéc khëi nghÜa víi nh÷ng yªu s¸ch giai cÊp râ rµng. Cuéc khëi nghÜa cña 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng nh©n Li«ng (Ph¸p) n¨m 1831 vµ n¨m 1834, cuéc khëi nghÜa cña thî dÖt ë Xilªdi (§øc) n¨m 1834 vµ phong trµo HiÕn ch-¬ng ë Anh vµo cuèi nh÷ng n¨m 30 ®Çu nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kû XIX ®· thu hót ®-îc sù chó ý cña c¸c ®¹i biÓu tiªn tiÕn cña c¸c tÇng líp tri thøc t- s¶n tiÕn bé, tr-íc hÕt lµ C. M¸c vµ Ph.¡ngghen tíi vÊn ®Ò nguyªn nh©n, b¶n chÊt cña c¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp - x· héi vµ nh÷ng triÓn väng cña c¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp Êy. Râ rµng nh÷ng cuéc ®Êu tranh giai cÊp ë c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa tiªn tiÕn ë ch©u ¢u nh÷ng n¨m 30 - 40 cña thÕ kû XIX lµ nh©n tè kh¸ch quan chøng tá r»ng ®· cã nh÷ng tiÒn ®Ò x· héi - giai cÊp vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt hiÖn chñ nghÜa duy vËt biÖn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, lµ chøng cø ®Ó nãi r»ng nhu cÇu x· héi ®· chÝn muåi ®Ó xuÊt hiÖn mét thÕ giíi quan triÕt häc míi - triÕt häc m¸cxÝt. Nh÷ng t- t-ëng x· héi trùc tiÕp xuÊt hiÖn tr-íc chñ nghÜa M¸c vµ biÓu hiÖn râ rµng nhÊt lµ Kinh tÕ chÝnh trÞ cæ ®iÓn Anh; Chñ nghÜa x· héi kh«ng t-ëng Ph¸p ; TriÕt häc cæ ®iÓn §øc. Trong nh÷ng häc thuyÕt Êy chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ vÒ mÆt lÞch sö. §ã lµ lý luËn gi¸ trÞ lao ®éng cña SmÝt vµ Ric¸c®«, lµ nh÷ng dù ®o¸n thiªn tµi cña Xanh Xim«ng vµ Phuriª vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña x· héi x· héi chñ nghÜa t-¬ng lai vµ sù phª ph¸n cña c¸c «ng ®èi víi x· héi t- b¶n. §ã lµ phÐp biÖn chøng duy t©m cña Hªghen vµ kiÕn gi¶i duy vËt vÒ vÊn ®Ò c¬ b¶n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña triÕt häc trong c¸c t¸c phÈm cña Phoi¬b¾c. Nh÷ng häc thuyÕt ®ã lµ nh÷ng ®Ønh cao cña sù ph¸t triÓn tt-ëng lý luËn x· héi cña loµi ng-êi trong thêi kú tr-íc M¸c. Sù ph¸t triÓn h¬n n÷a vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ häc, lý luËn vÒ chñ nghÜa x· héi khoa häc vµ triÕt häc chØ cã thÓ cã ®-îc víi sù ra ®êi cña phÐp biÖn chøng duy vËt. Song râ rµng, nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t tíi cña nh©n lo¹i l¹i lµ nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn tÊt yÕu vÒ mÆt lÞch sö; vµ lµ nguån gãc cña chñ nghÜa M¸c nãi chung vµ cña triÕt häc m¸cxÝt nãi riªng. Ch¼ng nh÷ng thÕ, vµo gi÷a thÕ kû XIX, nh©n lo¹i ®· ®¹t tíi nh÷ng ®Ønh c¶o trong khoa häc tù nhiªn. C¸c nhµ khoa häc tù nhiªn nh- R. Maye (§øc), P.P. Giul¬ (Anh), 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 E. Kh. Lenx¬ (Nga), L.A. C«n®inh ( §an M¹ch) ®· x¸c ®Þnh sù thËt vÒ chuyÓn ho¸ n¨ng l-îng. R.Meye vµ P.P. Giul¬ ®· nªu lªn thµnh ®Þnh luËtu b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l-îng, ®· chøng minh sù ph¸t triÓn cña vËt chÊt lµ mét qu¸ tr×nh v« tËn cña sù chuyÓn biÕn nh÷ng h×nh thøc vËn ®éng cña chóng. C¸c nhµ sinh vËt häc ng-êi §øc nh- Svan vµ Sl©y®en ®· ®Ò ra lý luËn tÕ bµo, ®· chøng minh r»ng c¸c tÕ bµo lµ c¬ së cña kÕt cÊu vµ sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c c¬ thÓ ®éng vËt vµ thùc vËt, vµ do vËy t×m ra b¶n chÊt sù ph¸t triÓn cña c¬ thÓ ®éng vËt, thùc vËt ®Òu lµ sù ph¸t triÓn b»ng sù h×nh thµnh tÕ bµo. Nhµ khoa häc ng-êi Anh §¸c Uyn còng ®· ph¸t hiÖn ra lý luËn duy vËt vÒ nguån gèc vµ sù ph¸t triÓn cña 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c loµi thùc vËt vµ ®éng vËt. ChÝnh ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l-îng, lý luËn tÕ bµo, häc thuyÕt vÒ sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c loµi lµ tiÒn ®Ò vÒ mÆt khoa häc tù nhiªn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. Chñ nghÜa M¸c ra ®êi trong bèi c¶nh Êy vµ nã lµ s¶n phÈm mang tÝnh quy luËt cña khoa häc vµ triÕt häc mµ nh©n lo¹i ®· ®¹t tíi, nã ®-îc h×nh thµnh nh- lµ kÕt qu¶ cña c¸c ph¸t hiÖn cña M¸c vµ ¡ngghen vÒ nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña sù ph¸t triÓn thÕ giíi. Chñ nghÜa M¸c do M¸c vµ ¡ngghen s¸ng lËp lµ mét häc thuyÕt thèng nhÊt, hoµn chØnh, gåm ba bé phËn cÊu thµnh: triÕt häc m¸cxÝt, kinh tÕ chÝnh trÞ häc m¸cxÝt vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù h×nh thµnh thÕ giíi quan duy vËt cña M¸c vµ ¡ngghen còng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu nh÷ng c¬ së cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cña c¸c «ng diÔn ra trong nöa ®Çu cña nh÷ng n¨m 40 thÕ kû XIX d-íi ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña phong trµo c«ng nh©n vµ nh÷ng ph¸t minh vÒ khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi, trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh chèng phÐp biÖn chøng duy t©m cña Hªghen vµ phª ph¸n chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh cña Phoi¬b¾c. C¸c M¸c sinh ngµy 5 - 5 - 1818 t¹i T¬ria, vïng Ranh cña n-íc §øc. Ngay tõ lóc cßn häc trung häc, M¸c ®· thÓ hiÖn lµ mét thanh niªn tµi n¨ng, biÕt g¾n h¹nh phóc cña m×nh víi h¹nh phóc cña mäi ng-êi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu ë §¹i häc Bon vµ BÐclin, M¸c rÊt khao kh¸t häc tËp, nghiªn cøu triÕt häc, v× theo «ng, kh«ng cã triÕt häc th× kh«ng thÓ x©m nhËp ®-îc vµo sù vËt. M¸c say s-a ®äc c¸c t¸c phÈm cña C¨ng, V«nte, Rótx«... vµ ®Æc biÖt lµ cña Hªghen. Cµng nghiªn cøu triÕt häc, M¸c cµng khao kh¸t t×m c©u tr¶ lêi vÒ c¸c vÊn ®Ò cã ý nghÜa cña con ®-êng lÞch sö loµi ng-êi. Vµ ë Hªghen. NÐt næi bËt nhÊt cña M¸c nhËn thÊy ë Hªghen lµ ph-¬ng ph¸p t- duy cña «ng, lµ phÐp biÖn chøng vµ t- t-ëng ph¸t triÓn. PhÐp biÖn chøng Hªghen v¹ch râ r»ng c¸c tr¹ng th¸i cña lÞch sö chØ lµ nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhÊt thêi, chØ lµ nh÷ng giai ®o¹n trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn v« tËn tõ thÊp ®Õn cao cña x· 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 héi loµi ng-êi. C¸i mµ h«m qua vÉn cßn tån t¹i mét c¸ch hîp lý, th× h«m nay l¹i ®ang tiªu vong, thay vµo ®ã lµ mét hiÖn thùc míi, cao h¬n, ®i vµo lÞch sö x· héi loµi ng-êi. Nh-ng Hªghen lµ nhµ duy t©m. ¤ng ®· coi c¬ së cña mäi c²i hiÖn tån l¯ sù ph²t triÓn cña “ý niÖm tuyÖt ®èi” cña c²i “tinh thÇn thÕ giíi”. ý niÖm tuyÖt ®èi cña Hªghen nh- «ng ®· kh¼ng ®Þnh - ®· ®¹t tíi ®iÓm cuèi cïng cña nã, vµ sÏ ®¹t tíi ®Ønh hoµn thiÖn trong mét nhµ n-íc Phæ c¶i c¸ch vµ trong mét nÒn qu©n chñ lËp hiÕn. Nh- vËy quan ®iÓm ®ã l¹i lµ mét quan ®iÓm b¶o thñ, tr¸i víi phÐp biÖn chøng cña «ng, tr¸i víi ph-¬ng ph¸p kh«ng hÒ biÕt ®Õn tr¹ng th¸i tÜnh vµ ch©n lý tuyÖt ®èi. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M©u thuÉn ®ã ph¶n ¸nh sù bÊt ®ång trong giai cÊp t- s¶n, lµ giai cÊp muèn tho¸t khái nh÷ng xiÒng xÝch cña chÕ ®é phong kiÕn, nh-ng do sî h·i nh©n d©n nªn ®· t×m c¸ch tho¶ hiÖp víi chÕ ®é qu©n chñ Phæ vµ giíi quý téc phong kiÕn. MÆc dï cã nh÷ng m©u thuÉn ®ã vµ cßn mang tÝnh chÊt nöa vêi; nh-ng triÕt häc Hªghen vÉn lµ mét b-íc tiÕn lín trong lÞch sö t- duy cña con ng-êi. ChÝnh v× thÕ nªn M¸c chuyÓn sang nghiªn cøu Hªghen, tiÕp thu phÐp biÖn chøng cña Hªghen. Th¸ng 11 - 1837, trong th­ viÕt cho cha, M²c nãi: “con ng¯y c¯ng g¾n chÆt víi triÕt häc hiÖn thêi”. M²c tham gia c²c cuéc tranh luËn vÒ c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña thêi ®¹i, rÌn vò khÝ t- t-ëng cho cuéc c¸ch m¹ng t- s¶n ®ang tíi gÇn. ¤ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 häc ®-îc rÊt nhiÒu ®iÒu ë nh÷ng ng-êi b¹n lín tuæi cña «ng, vµ ngµy cµng kh¸t khao g¾n triÕt häc víi cuéc sèng hiÖn thùc cña n-íc §øc lóc bÊy giê. LuËn ¸n tiÕn sÜ ra tr-êng n¨m 1841 cña M¸c ®· chøng minh ®iÒu ®ã. LuËn ¸n tuy viÕt vÒ mét ®Ò tµi triÕt häc cæ Hy l¹p nh-ng néi dung l¹i cho thÊy t¸c gi¶ cña nã lµ mét nhµ d©n chñ c¸ch m¹ng. Trong lêi më ®Çu luËn ¸n, M¸c kiªu h·nh ®øng vÒ phÝa Pr«mªtª, vÞ thÇn hi sinh v× tù do, lµ b¹n cña loµi ng-êi lµ kÎ thñ cña c¸c thÇn. §èi víi M¸c, Pr«mªtª ®· trë thµnh biÓu t-îng lý t-ëng cña b¶n th©n m×nh. Theo tinh thÇn cña Pr«mªtª, M¸c muèn ®Õn víi nh©n d©n ®Ó cïng hä lËt ®æ nh÷ng ¶nh h-ëng cña c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, ®en tèi, cña sù ¸p bøc, b¹o lùc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¶ng gi÷a th¸ng 4 - 1841 M¸c tõ BÐclin trë vÒ T¬ria, dù ®Þnh xin lµm mét gi¶ng viªn tr-êng §¹i häc, nh-ng kh«ng thùc hiÖn ®-îc. Gi÷a lóc ®ang t×m kiÕm mét m«i tr-êng ho¹t ®éng thÝch hîp th× M¸c ®äc ®-îc mét cuèn s¸ch mµ suèt thêi gian sau ®ã khiÕn «ng bËn t©m rÊt nhiÒu - ®ã lµ cuèn B¶n chÊt ®¹o C¬ ®èc cña Lót vÝch Phoi¬b¾c. M¸c say s-a víi cuèn s¸ch v× «ng nhËn thÊy ë ®©y xuÊt hiÖn mét nhµ triÕt häc kh«ng chØ phª ph¸n gay g¾t hÖ t- t-ëng t«n gi¸o cña c¸c tÇng líp phong kiÕn mµ cßn tiÕp tôc ph¸t triÓn mét c¸ch cã phª ph¸n mét sè mÆt riªng biÖt cña triÕt häc Hªghen. Trong t¸c phÈn nµy, t¸c gi¶ ®· vøt bá mäi thø t«n gi¸o còng nh- toµn bé chñ nghÜa duy t©m cña Hªghen, coi chóng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ tr¸i ng-îc víi b¶n chÊt thùc sù cña thÕ giíi vµ víi phÈm gi¸ con ng-êi vµ thay vµo ®ã b»ng chñ nghÜa duy vËt triÕt häc. Phoi¬b¾c tuyªn bè r»ng, ®Ó tån t¹i th× thÕ giíi còng nh- con ng-êi ch¼ng cÇn mét vÞ thÇn hay mét “ý niÖm tuyÖt ®èi” n¯o cña Hªghen c°. Con ng­êi tån t³i ®-îc chØ lµ nhê tù nhiªn vµ lµ mét s¶n phÈm cña sù ph¸t triÓn tù nhiªn. Tù nhiªn, tån t¹i lµ c¸i cã tr-íc vµ chóng tån t¹i ®éc lËp ®èi víi con ng-êi vµ ®èi víi ý thøc cña con ng-êi. Ngoµi con ng-êi vµ tù nhiªn ra kh«ng cßn cã c¸i g× kh¸c, kh«ng cã thÇn. T«n gi¸o lµ mét s¶n phÈm cña con ng-êi. Nh÷ng nhËn thøc ®ã cña Phoi¬b¾c ®· ®¸nh tan sù hÊp dÉn cña chñ nghÜa duy t©m cña Hªghen. Nh÷ng t16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t-ëng duy vËt, v« thÇn vµ nh©n ®¹o chñ nghÜa cña ¤ng ®· g©y Ên t-îng m¹nh mÏ trong giíi tri thøc tiÕn bé ë §øc. Song ch¼ng bao l©u, víi c¸ch nh×n phª ph¸n, M¸c ®· b¾t ®Çu nhËn thÊy nh÷ng ®iÓm yÕu trong häc thuyÕt cña Phoi¬b¾c, tr-íc hÕt lµ c¸i khuyÕt ®iÓm kh«ng coi con ng-êi lµ mét thùc thÓ cã tÝnh lÞch sö vµ do x· héi quy ®Þnh. §iÒu ®ã ®· c¶n trë Phoi¬b¾c vËn dông chñ nghÜa duy vËt ®Ó xem xÐt x· héi loµi ng-êi vµ lÞch sö cña x· héi loµi ng-êi. Nh-ng ngay c¶ M¸c còng ph¶i d©n dÇn míi cã ®-îc nh÷ng nhËn thøc Êy. Cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ hµng ngµy, ngµy cµng ®-a «ng vµo lÜnh vùc mµ håi ®ã ®· trë thµnh chiÕn tr-êng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan träng nhÊt gi÷a c¸c thÕ lùc tiÕn bé vµ ph¶n ®éng: lÜnh vùc chÝnh luËn. Lóc bÊy giê, vµo ®Çu n¨m 1842, c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ ng©n hµng ®øng ®Çu vïng Ranh thµnh lËp ë vïng Khuªn (C«l¬nh¬) tê NhËt b¸o tØnh Ranh, lÊy ®ã lµm c¬ quan ph¸t ng«n cña ph¸i ®èi lËp t- s¶n vµ hä yªu cÇu M¸c céng t¸c. M¸c ®· lµm biªn tËp ch¬ tê NhËt b¸o tØnh Ranh. Trong qu¸ tr×nh lµm biªn tËp cho NhËt b¸o tØnh Ranh, M¸c buéc ph¶i bµy tá ý kiÕn cña m×nh trªn b¸o chÝ vÒ vai trß ý nghÜa cña c¸c lîi Ých vËt chÊt trong ®êi sèng x· héi, nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi ®Æt ra ë tØnh Ranh, nh- ®Þa vÞ kinh tÕ cña ng-êi n«ng d©n vïng M«den, vÒ vÊn ®Ò së h÷u ®Êt, vÊn ®Ò ®èn rõng, vÒ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-¬ng nghiÖp vµ vÒ thuÕ quan b¶o hé... PhÐp biÖn chøng duy t©m vµ häc thuyÕt vÒ nhµ n-íc vµ ph¸p quyÒn cña Hªghen ®-îc M¸c sö dông ®· ®-a «ng ®Õn thÊt b¹i, r¬i vµo t×nh tr¹ng khã xö, kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc c¸c vÊn ®Ò cña thùc tiÔn chÝnh trÞ ®Æt ra. Lóc nµy chÝnh M¸c ®· c¶m thÊy r»ng nh÷ng qu¸ tr×nh kinh tÕ vµ nh÷ng lîi Ých vËt chÊt cña con ng-êi trong ®êi sèng x· héi ®· ®ãng vai trß quan träng ®Æc biÖt, khiÕn M¸c ®i tíi kÕt luËn r»ng ph¶i nghiªn cøu s©u s¾c h¬n nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ chÝnh trÞ vµ ph¶i xem xÐt l¹i mét c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng quan ®iÓm triÕt häc vµ ph¸p quyÒn cña Hªghen. Trong thêi gian lµm viÖc ë tê NhËt b¸o tØnh Ranh, trong quan ®iÓm cña M¸c cã c¶ quan ®iÓm cña chñ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÜa x· héi kh«ng t-ëng, song v× ch-a ®ñ nh÷ng tri thøc s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã nªn «ng ®· kh«ng bµy tá quan ®iÓm cña m×nh vÒ c¸c häc thuyÕt x· héi chñ nghÜa cña nh÷ng ng-êi tiÒn bèi. Sau khi rêi ban biªn tËp tê NhËt b¸o tØnh Ranh v× bÞ kiÓm duyÖt g¾t gao. M¸c hoµn toµn dµnh thêi gian vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mµ «ng quan t©m trong thêi kú c«ng t¸c t¹i tê b¸o. Th¸ng 10 n¨m 1843 M¸c sang Pari, tËp trung c«ng søc ®Ó nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ chÝnh trÞ häc vµ lÞch sö c¸c phong trµo c¸ch m¹ng. T¹i ®©y «ng ®· tham gia c¸c cuéc héi häp cña c«ng nh©n, ®Æt mèi quan hÖ víi c¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c tæ chøc c«ng nh©n bÝ mËt ë Ph¸p vµ §øc. Nh÷ng n¨m 1843 ®Õn 1844 20
- Xem thêm -