Tài liệu Sự phù hợp giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược kinh doanh ở tổng công ty dệt may việt nam (vinatex

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc Lôc 1. Kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n Asean H¹ Long...................................................2 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long..........2 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long..........................5 1.3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long: .........................6 1.4 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong kh¸ch s¹n.....................8 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long.......13 2.1 §iÒu kiÖn kinh doanh.............................................................................13 2.1.1 §iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc..............................................................................13 2.1.2 §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt......................................................................15 2.2 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh...............................................................17 3. Môc tiªu ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long vµ mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh.....................19 3.1 Môc tiªu, ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña kh¸ch s¹n.................19 3.2 Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long......................................................................21 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n Asean H¹ Long. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long Kh¸ch s¹n Asean H¹ long ®îc c«ng ty x©y dùng sè 18 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng LICOGI lµ chñ ®Çu t vµ trùc tiÕp x©y dùng.  Giíi thiÖu s¬ qua vÒ c«ng ty LICOGI - 18 ®Çu t vµ x©y dùng: Môc ®Ých cña c«ng ty: X©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng cña ®Êt níc; t×m kiÓm lîi nhuËn, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty; t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n lao ®éng. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty: + Ngµy thµnh lËp: 19/05/1961 + Tªn gäi cña c«ng ty qua c¸c thêi kú: N¨m 1961: C«ng ty kiÕn tróc U«ng BÝ N¨m 1972: C«ng ty x©y dùng U«ng BÝ N¨m 1980: C«ng ty x©y dùng sè 18 N¨m 2006: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 18. C¸c ngµnh kinh doanh c¶u c«ng ty LICOGI - 18: + Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn, s©n bay, bÕn c¶ng, ®êng d©y vµ c¸c tr¹m biÕn thÕ ®iÖn; C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp; C¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc vµ vÖ sinh m«i trêng; NÒn mãng c«ng tr×nh víi mäi quy m« vµ gi¸ trÞ vµ trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam ( tõ n¨m 1961). + §Çu t vµ kinh doanh nhµ ë, khu ®« thÞ míi, h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp, c¸c dù ¸n thuû ®iÖn võa vµ nhá. ( tõ n¨m 1990). + S¶n xuÊt kinh doanh vËt t, thiÕt bÞ, phô tïng vµ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng, bª t«ng th¬ng phÈm; gia c«ng, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ x©y dùng; cèp pha ®Þnh h×nh, giµn d¸o, nhµ c«ng nghiÖp. ( tõ n¨m 1961). + DÞch vô cho thuª thiÕt bÞ, cung cÊp vËt t kü thuËt; t vÊn ®Çu t; t vÊn thiÕt kÕ, t vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh; dÞch vô söa ch÷a, l¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ vµ kÕt cÊu ®Þnh h×nh. ( tõ n¨m 1990). 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kinh doanh nhµ nghØ kh¸ch s¹n, du lÞch.(tõ n¨m 2002). + XuÊt nhËp khÈu m¸y mãc vµ vËt t; thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng; §a ngêi ViÖt Nam ®i lao ®éng vµ lµm viÖc t¹i níc ngoµi. (tõ n¨m 1986). + C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ( tõ n¨m 1961). Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, tæng doanh thu thùc hiÖn hµng n¨m ®Òu t¨ng, cô thÓ: N¨m Tæng gi¸ trÞ s¶n lîng Tæng doanh thu 2002 215.072.000.000 146.244.469.276 2003 250.722.000.000 282.488.219.896 2004 306.273.000.000 346.118.085.464 2005 361.270.000.000 280.075.928.961 2006 429.000.000.000 337.906.740.200 2007 480.000.000.000 398.950.000.000 Nguån: C«ng ty CP X©y dùng sè 18 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Giíi thiÖu vÒ kh¸ch s¹n Asean H¹ Long: Tªn tiÕng ViÖt: Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long Tªn giao dÞch quèc tÕ: Asean Ha Long Hotel §Þa chØ: §êng HËu CÇn, phêng B·i Ch¸y, thµnh phè H¹ Long, tØnh Qu¶ng Ninh. Tel: (84.33) 3.640027~0034 Fax: (84.33) 3.848139 Website: http://aseanhalong.com Email: asean_halong@vnn.vn Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long lµ mét c«ng tr×nh ®iÓn h×nh nhÊt thÓ hiÖn sù toµn diÖn vÒ mÆt kiÕn tróc, chÊt lîng thi c«ng, tiÕn ®é vµ tr×nh ®é gi¸m s¸t qu¶n lý. Quy m« ®Êt x©y dùng lµ 3.000m2 víi tæng møc ®Çu t cña dù ¸n lµ 62 tû ®ång. Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long ®îc x©y dùng tõ gi÷a n¨m 2003 vµ ®Õn 10/4/2005 ®i vµo ho¹t ®éng. Gia ®o¹n nµy kh¸ch s¹n chñ yÕu kinh doanh phßng nghØ vµ mét sè dÞch vô bµn bar. Kh¸ch s¹n ®· khuyÕch tr¬ng ®îc th¬ng hiÖu vµ thu hót, ®ãn ®îc nhiÒu ®oµn kh¸ch quèc tÕ tõ c¸c quèc gia kh¸c nhau. Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long ®· ®îc Tæng côc Du lÞch c«ng nhËn kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ 4 sao. §Õn th¸ng 11/2005 kh¸ch s¹n chÝnh thøc khai tr¬ng vµ ®îc phÐp kinh doanh. Kh¸ch s¹n bao gåm 101 phßng ngñ ( trong ®ã cã 01 phßng VIP vµ 04 phßng SUIT) cïng c¸c dich vô tiÖn Ých kh¸c nh internet ADSL, bÓ b¬i, massage, tËp thÓ dôc - thÓ h×nh - thÈm mü, .... Kh¸ch s¹n thiÕt kÕ cã tÇng trÖt lµm gara «t« vµ bé phËn qu¶n lý, tÇng 1 lµ khu vùc tiÒn s¶nh : quÇy lÔ t©n, quÇy b¸n ®å lu niÖm; DÞch vô internet ADSL. TÇng löng lµ quÇy ¨n: fast food, lunch, dinner. TÇng 3 lµ bé phËn ®iÒu hµnh vµ phßng häp nhá. TÇng 4 ( tÇng kü thuËt ) cã phßng tËp thÓ h×nh - thÓ dôc thÈm mü vµ phßng massage. TÇng 12 lµ phßng häp lín. Tõ tÇng 05 ®Õn tÇng 11 lµ phßng ngñ, .... Hµng n¨m kh¸ch s¹n Asean H¹ Long thu hót vµ ®ãn tiÕp rÊt nhiÒu ®oµn kh¸ch quèc tÕ, tõ nh÷ng ®oµn du lÞch Ch©u ¸ ®Õn nh÷ng du kh¸ch Ch©u ¢u vµ nh÷ng ®oµn kh¸ch du lÞch cña rÊt nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. §Æc biÖt n¨m 2006 kh¸ch s¹n ®· tæ chøc thµnh c«ng héi nghÞ PATA do tæng côc Du lÞch tæ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøc. Víi c¸ch bµi trÝ theo phong c¸ch ch©u ¢u hiÖn ®¹i, sang träng vµ Êm ¸p kh¸ch s¹n mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù tho¶i m¸i, yªn tÜnh còng nh c¶nh biÓn cña vÞnh H¹ Long. Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long n»m trªn sên ®åi nh×n ra b·i biÓn cña vÞnh H¹ Long. Kh¸ch s¹n n»m gÇn trung t©m thµnh phè, cÇu B·i Ch¸y, bÕn xe kh¸ch, c¶ng tµu du lÞch. Tuy lµ mét kh¸ch s¹n trÎ míi thµnh lËp nhng Asean H¹ Long ®· nhanh chãng x©y dùng th¬ng hiÖu, vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh¸ch s¹n kh«ng ngõng ®æi míi ®Çu t c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ ®Æc biÖt chó träng ®µo t¹o tr×nh ®é nghiÖp vô phôc vô ngµy cµng cao cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®Ó ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèi ®a nhui cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch trong níc vµ ngoµi níc. 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long. Kh¸ch s¹n Asean h¹ Long ®îc ®a vµo ho¹t ®éng kinh doanh víi môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých c¸c cæ ®«ng, t¨ng tÝch lòy ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn thiÕt thùc vµo viÖc n©ng cao c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã kh¸ch s¹n ®· chän cho m×nh mét híng ®i cô thÓ víi chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh ®îc thÓ hiÖn qua c¸c lÜnh vùc sau: - Kinh doanh phßng nghØ - Kinh doanh ¨n uèng - Kinh doanh dÞch vô massage, karaoke - Kinh doanh dÞch vô thu ®æi ngo¹i tÖ - Kinh doanh dÞch vô l÷ hµnh - Kinh doanh dÞch vô cho thuª phßng héi nghÞ, héi th¶o - Kinh doanh dÞch vô vËn chuyÓn 1.3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long: (BiÓu ®å: 1 trang 7) 5 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 BiÓu ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long: HĐQT Giám đốc Khách sạn P.Giám đốc Khách sạn BPLễ Tân BP Nhà Hàng BP Buồng Phòng BP Kỹ Thuật Giặt là Lễ Tân Tổng Đài Tổ Bell Bàn Bar Bếp 6 Buồng Vệ Sinh Công Cộng Nguån: Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 1.4 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong kh¸ch s¹n  Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña kh¸ch s¹n, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chñ yÕu nh: Thùc hiÖn hîp ®ång vµ phô lôc hîp ®ång ®· ký víi c¸c ®èi t¸c; Thi hµnh vµ söa ®æi ®iÒu lÖ cña kh¸ch s¹n; ThÈm tra ph¬ng ch©m x©y dùng vµ kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t, kÕ ho¹ch kinh doanh, dù to¸n quyÕt to¸n, ph¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn hoÆc bï lç hµng n¨m cña kh¸ch s¹n; quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c bé phËn qu¶n lý cña kh¸ch s¹n vµ tiÒn l¬ng, phóc lîi vµ ®·i ngé kh¸c cho ngêi lao ®éng trong kh¸ch s¹n; Bæ nhiÖm Ban gi¸m ®èc; X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p trÝch rót quü vµ sö dông quü dù tr÷, quü tiÒn thëng vµ phóc lîi, quü ph¸t triÓn kh¸ch s¹n; Th¶o luËn vµ phª chuÈn ph¬ng ¸n khi cÇn c¶i tæ kh¸ch s¹n; Phª chuÈn héi ®ång thanh lý vµ phô tr¸ch c«ng t¸c thanh lý kh¸ch s¹n khi cÇn thiÕt.  Ban Gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n Gi¸m ®èc lµ cÊp cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Ngoµi ra Gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c hµnh chÝnh, c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch hãa, tµi chÝnh du lÞch, th¬ng m¹i, tin häc, phô t¸ch c¸c phßng, c¸c trung t©m cña c«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng hoÆc ñy quyÒn cña Gi¸m ®èc; ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vÒ nhiÖm vô ®îc giao.  Trî lý Lµ ngêi gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn nghiÖp vô hµng ngµy b¸o c¸o cho Ban gi¸m ®èc.  Bé phËn LÔ t©n ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vÒ mäi c«ng viÖc cña bé phËn. 7 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 CËp nhËp c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch, gi¸m s¸t vµ chuÈn bÞ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch. - ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc tr¶ phßng, nhËn phßng cña kh¸ch. - Xö lý vµ gióp ®ì tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch ( nÕu cã). B¸o c¸o tÊt c¶ c¸c trêng hîp x¶y ra kh«ng b×nh thêng trong bé phËn víi Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. N¾m b¾t ®îc tÊt c¶ c¸c hÖ thèng an toµn vµ trêng hîp khÈn cÊp, c¸ch xö lý øng phã, biÕt c¸c quy ®Þnh phßng tr¸nh tai n¹n x¶y ra. KiÓm tra th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng phßng tõ bé phËn Buång ®Ó cËp nhËt b¸o l¹i cho phßng kinh doanh n¾m b¾t cô thÓ. Lµm viÖc kÕt hîp chÆt chÏ víi phßng kinh doanh, bé phËn nhµ hµng vµ nhµ buång. Lµm b¸o c¸o doanh thu, tæng sè phßng, sè lîng vµ quèc tÞch cña kh¸ch hµng ngµy. §¶m b¶o trùc tæng ®µi 24/24h, nhËn vµ chuyÓn c¸c cuéc ®iÖn tho¹i ®Çy ®ñ ®Õn vµ ®i cho kh¸ch s¹n vµ phôc vô kh¸ch nhanh chãng, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. KiÓm so¸t vµ nèi ®Çu d©y ®i níc ngoµi th«ng qua dÞch vô bu ®iÖn cung cÊp cho kh¸ch vµ c¸n bé trong kh¸ch s¹n. Nh¾n tin trong néi bé cho c¸n bé ®iÒu hµnh, ghi nhËn lêi nh¾n cho kh¸ch vµ c¸c cÊp qu¶n lý. B¸o thøc cho kh¸ch, hç trî kh¸ch vÒ c¸c yªu cÇu, than phiÒn vµ cã c¸c th«ng tin chuÈn x¸c cho kh¸ch. - Ph¸t hãa ®¬n ®êng dµi ®îc thùc hiÖn trùc tiÕp hay th«ng qua tæng ®µi. B¸o c¸o c¸c sù cè trang thiÕt bÞ vµ tæng ®µi nÕu cã kh¸ch than phiÒn th× th«ng b¸o l¹i cho nhµ buång hoÆc bé phËn Kü thuËt xö lý kÞp thêi. - B¸o c¸o c¸c t×nh tr¹ng mÊt ®iÖn, háa ho¹n cho b¶o vÖ, kü thuËt. - Chµo ®ãn kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n, më cöa xe cho kh¸ch 8 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé cho ho¹t ®éng x¸ch hµnh lý, b¶o qu¶n hµnh lý göi t¹m hoÆc dµi h¹n cña kh¸ch, ®Æt xe, tµu du lÞch vµ c¸c ph¬ng tiÖn ®i l¹i cña kh¸ch cã nhu cÇu - KiÓm so¸t viÖc ra vµo cöa cña c¸c ph¬ng tiÖn t¹i khu vùc tríc - Cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn hµnh lý khi nhËp hoÆc tr¶ phßng cña - ChuyÓn lªn phßng cho kh¸ch th tõ, lêi nh¾n vµ bu kiÖn, …. - NhËn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n giao. s¶nh kh¸ch  Bé phËn Nhµ hµng ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh, phôc vô kh¸ch cña bé phËn. nhµ hµng. Lªn kÕ ho¹ch marketing cho Nhµ hµng, ®¶m b¶o doanh thu cho Tæ chøc c¸c nguån lùc phôc vô ®Ó ®¹t ®îc chÊt lîng c¸c mãn ¨n, ®å uèng vµ chÊt lîng dÞch vô cao. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lîi nhuËn cña Nhµ hµng vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ phôc vu kh¸ch. Trao ®æi trc tiÕp víi kh¸ch, lÊy ý kiÕn gãp ý cña kh¸ch vÒ chËt lîng dÞch vô cña bé phËn, ®¸nh gi¸ møc ®é hµi lßng cña kh¸ch hµng. - §µo t¹o cho tÊt c¶ c¸c nh©n viªn Bµn, Bar, BÕp vÒ kü n¨ng phôc - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng dÞch vô cña nh©n viªn. vô. KiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c ®å dïng, trang thiÕt bÞ trong phßng ¨n tríc giê më cöa phôc vô kh¸ch. kÞp thêi. KiÓm tra thùc ®¬n, viÖc bµy bµn xem cßn thiÕu thø g× ®Ó bæ sung Ph¸t hiÖn nh÷ng kh¸ch hµng vµ nh÷ng nh©n viªn kh«ng trung thùc ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o cÊp trªn xö lý. Xö lý kÞp thêi c¸c trêng hîp khÈn cÊp vµ c¸c tai n¹n, gi¶i quyÕt c¸c trêng hîp kh¸ch hµng khã tÝnh. 9 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp yªu cÇu. Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 Cung øng c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng X©y dùng ®Þnh lîng tõng b÷a ¨n theo ®óng tiªu chuÈn, thùc ®¬n cña kh¸ch yªu cÇu, ®¶m b¶o chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Theo dâi vµ qu¶n lý hµng hãa, thùc phÈm vµ c¸c trang thiÕt bÞ bµn, bar, bÕp. §Æt hµng kÞp thêi phôc vô kh¸ch b¸o tríc còng nh ®ét xuÊt nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô. §¶m b¶o vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh quÇy bµn, bar, bÕp, dông cô vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña nh÷ng ®å ¨n uèng. - Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n nh÷ng trang hiÕt bÞ hµng hãa ®Çy ®ñ t¹i kho lu tr÷. §ãn chµo, trùc ®iÖn tho¹i nhËn ®Æt ¨n t¹i phßng cña kh¸ch ( qua ®iÖn tho¹i). Thanh to¸n trùc tiÕp cho kh¸ch khi kh¸ch cã yªu cÇu, chuyÓn toµn bé hãa ®¬n, chøng tõ cho thu ng©n nÕu kh¸ch thanh to¸n tæng thÓ t¹i quÇy lÔ t©n. - Phôc vô ®å ¨n, ®å uèng cho kh¸ch t¹i bµn, dän bµn khi kh¸ch ¨n xong. Phôc vô tÊt c¶ c¸c b÷a ¨n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, lªn ®Þnh møc, ®Þnh l¬ng ®óng quy ®Þnh, lªn thùc ®¬n thay ®æi theo tõng ngµy phï hîp. NhËn vµ xuÊt hµng theo ®óng tiªu chuÈn vµ chÊt lîng cña thùc phÈm theo dâi ®Çy ®ñ sè lîng hµng khi sö dông, thêng xuyªn gi÷ vÖ sinh n¬i b¶o qu¶n thùc phÈm. - Lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c khi Ban gi¸m ®èc yªu cÇu.  Bé phËn Kü thuËt Bao qu¸t n¾m b¾t, kiÓm tra toµn bé c«ng viÖc trong bé phËn ®Ó kÞp thêi xö lý. - NhËn c¸c th«ng tin söa ch÷a tõ bé phËn kh¸c ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. 10 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 Qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ söa ch÷a c¸c hÖ thèng trong kh¸ch s¹n nh: HÖ thèng cÊp tho¸t níc, hÖ thèng ®iÖn, m¹ng m¸y tÝnh, …. B¶o dìng, l¾p ®Æt vµ lµm míi c¸c trang thiÕt bÞ kü thËt theo yªu cÇu thùc tÕ. Cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, nh¾c nhë mäi ngêi tiÕt kiÖm khi sö dông c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn, níc, ®iÒu hßa, …. - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi Ban gi¸m ®èc yªu cÇu. 11 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037  Bé phËn Buång Bao qu¸t, n¾m b¾t kiÓm tra toµn bé c«ng viÖc trong bé phËn, tæ chøc lao ®éng hîp lý nh»m hoµn thµnh tèt khèi lîng c«ng viÖc hµng ngµy ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh buång phßng s¹ch sÏ, gän gµng tríc khi kh¸ch vµo nghØ. Ph¶n ¸nh, b¸o c¸o kÞp thêi t×nh tr¹ng buång phßng cho c¸c bé phËn liªn quan. Theo dâi lªn kÕ ho¹ch kiÓm kª hµng hãa, dù trï ®ñ sè lîng ®å dïng cÇn thiÕt trong phßng. ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt vµ nhËp c¸c ®å ding cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña bé phËn. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long 1.5 §iÒu kiÖn kinh doanh 1.5.1 §iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc Trong bÊt kú mét lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh nµo mét trong nh÷ng yÕu tè mµ ta cÇn ®Ò cËp ®Õn ®Çu tiªn ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò nh©n lùc. Trong lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n th× vÊn ®Ò nµy l¹i v« cïng quan träng, nã ®ßi hái nguån lao ®éng sèng t¬ng ®èi lín víi yªu cÇu vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cao. C¬ cÊu lao ®éng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ( CBCNV )kh¸ch s¹n ®îc thÓ hiÖn ë B¶ng 2: 12 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é chuyªn m«n: §¬n vÞ tÝnh: Ngêi STT Tr×nh ®é chuyªn m«n 2006 2007 2007/ 2006 2008 2008/ 2007 1 2 3 4 §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp NghiÖp vô du lÞch Tæng céng 13 10 11 30 64 22 15 13 33 83 169% 150% 118% 110% 130% 30 21 17 35 103 136% 140% 131% 106% 124% Nguån: Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long Giai ®o¹n ®Çu thµnh lËp cuèi n¨m 2005 ®Çu n¨m 2006, sè lîng CBCNV cña kh¸ch s¹n lµ 64, sang n¨m 2007 lµ 83 CBCNV, t¨ng 30% so víi n¨m 2006 vµ ®Õn n¨m 2008 sè lîng CBCNV ®· ®¹t lªn 103 ngêi t¨ng 24% so víi n¨m 2007. Cïng víi viÖc t¨ng lªn vÒ sè lîng lµ sù t¨ng lªn vÒ tr×nh ®é CBCNV. N¨m 2006 chØ cã 13 CBCNV cã tr×nh ®é ®¹i häc ®Õn 2008 lµ 30 ngêi t¨ng 231%. Kh¸ch s¹n ®· cã ®éi ngò lao ®éng tèt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã ®é tuæi trung b×nh tõ 21 - 30. §©y lµ ®é tuæi cã søc kháe vµ n¨ng lùc, ham häc hái, cã phÈm chÊt vµ t c¸ch ®¹o ®øc tèt, …. Tuy nhiªn, ®éi ngò nh©n viªn nµy cßn cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (nhÊt lµ tiÕng Trung Quèc vµ tiÕng Hµn Quèc). MÆc dï, kh¸ch s¹n rÊt chó träng ®Õn c¸c kh©u tuyÓn dông nh©n viªn, sau khi trung tuyÓn kh¸ch s¹n cho ®i häc vµ thùc tËp thªm t¹i c¸c kh¸ch s¹n 4, 5 sao kh¸c nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn. ë bé phËn phôc vô gi¸n tiÕp kh¸ch hµng, mÆc dï cã tr×nh ®é t¬ng ®èi tèt nhng vÉn cßn mét sè nh©n viªn lµm viÖc tr¸i ngµnh ®îc häc nªn ho¹t ®éng kinh doanh cha thùc sù ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. §Ó phÇn nµo kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vÒ yÕu tè con ngêi ë kh¸ch s¹n, hµng quý, hµng n¨m, kh¸ch s¹n ®Òu cã kÕ ho¹ch rµ so¸t, s¾p sÕp, bè trÝ l¹i nguån nh©n lùc cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xu¸t kinh doanh vµ yªu cÇu cña thùc tiÔn. Kh¸ch s¹n cßn cö ngêi ®i häc t¹i c¸c trêng hoÆc mêi gi¶ng viªn vÒ híng dÉn nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, ngo¹i ng÷, giao tiÕp, … vµ s¾p xÕp, bè trÝ l¹i nh©n viªn lµm viÖc cho phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña tõng ngêi. 13 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 Nh×n chung lu lîng CNCBV trong kh¸ch s¹n ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhng nhu cÇu c¬ b¶n cña kh¸ch vµ lµm cho kh¸ch hµi lßng. Cïng víi sù gia t¨ng vÒ sè lîng vµ tr×nh ®é CBCNV, ®êi sèng cña CBCNV t¹i kh¸ch s¹n còng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. Møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi t¨ng liªn tôc trong c¸c n¨m: N¨m 2006: 1.400.000 Vn®/ngêi/th¸ng. N¨m 2007: 1.600.000 Vn®/ngêi/th¸ng. N¨m 2008: 1.750.000 Vn®/ngêi/th¸ng. 1.5.2 §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long n»m bªn bê VÞnh H¹ Long kú vÜ vµ ®Çy th¬ méng. Kh¸ch s¹n gåm cã: C¬ s¬ lu tró: Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long cã 101 phßng nghØ sang träng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ 4 sao, ®îc trang bÞ c¸c tiÖn nghi hiÖn ®¹i. Trong phßng bè trÝ bµn lµm viÖc cã s½n giÊy, bót, bót, bµn trang ®iÓm, mini bar, ®iÖn tho¹i goi trùc tiÕp quèc tÕ,…. Ngoµi ra cßn cã trang thiÕt bÞ c¸ nh©n kÌm theo. Trong phßng t¾m cßn trang bÞ c¸c dông cô nh: s÷a t¾m, bµn tr¶i ®¸nh r¨ng, dao c¹o r©u, …. C¸c phßng trong kh¸ch s¹n ® îc ph©n lµm c¸c lo¹i phßng nh trong b¶ng 3 trang 16. 14 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 B¶ng 3: C¸c lo¹i phßng vµ gi¸ phßng t¹i kh¸ch s¹n Asean H¹ Long STT Lo¹i phßng §¬n gi¸/ Phßng ®¬n §¬n gi¸/ Phßng ®«i 1 Superior 120 USD 130 USD 2 Deluxe 150 USD 160 USD 3 Suite 280 USD 300 USD 4 VIP 320 USD 340 USD Nguån: kh¸ch s¹n Asean H¹ Long C¬ së ¨n uèng: Cïng víi dÞch vô lu tró th× dÞch vô ¨n uèng còng lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh c¬ b¶n cña kh¸ch s¹n. T¹i kh¸ch s¹n Asean H¹ Long cã hai nhµ hµng chÝnh: Nhµ hµng ¸, Nhµ hµng ©u. o Nhµ hµng ¸(Oriental): cã søc chøa 250 chç ngåi, trang thiÕt bÞ theo kiÓu kiªn tróc Ph¬ng §«ng. Nhµ hµng phôc vô c¸c mãn ¨n ¸ chñ yÕu cho kh¸ch Trung Quèc, Hµn Quèc, NhËt B¶n, §µi Loan, … o Nhµ hµng ¢u(Elegant): cã søc chøa 550 chç ngåi ®îc thiÕt kÕ theo phong c¸ch Ph¬ng T©y, phôc vô chñ yÕu cho kh¸ch Anh, Ph¸p, Mü, …. §Æc biÖt cã h×nh thøc ¨n tù chän cho kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n hay c¸c tiÖc ®Æt võa vµo nhá. Nhµ hµng ®Æt t¹i tÇng trÖt phôc vô 24/24h. o C¬ së dÞch vô bæ xung:  BÓ b¬i ngoµi trêi 250 m2.  Khu vËt lý trÞ liÖu ®Æt ë tÇng 3 rÊt hiÖn ®¹i.  Khu vùc KVT gåm 2 phßng Karaoke cã thÓ h¸t b»ng 5 ng«n ng÷: ViÖt Nam, Anh, NhËt, Trung, Hµn ®îc ®Æt ë tÇng 3 kh¸ch s¹n víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, cã quÇy Bar riªng phôc vô kh¸ch, ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn cã 1 phßng tËp thÓ hØnh, 1 phßng lµm ®Ñp.  Phßng héi nghÞ, héi th¶o phôc vô kh¸ch néi ®Þa lµ c¸c c¬ quan, c¸ nh©n vµ kh¸ch ngo¹i quèc. Bao gåm 1 phßng häp quèc tÕ hiÖn ®¹i víi søc chøa tªn 200 ®¹i biÓu ®Æt t¹i tÇng 12. Hai phßng häp nhá 2 bªn cã søc chøa tõ 20- 30 ngêi. 15 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037  QuÇy b¸n hµng lu niÖm.  Trung t©m th¬ng m¹i ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô viÔn thång ®Ó phôc vô kh¸ch giao dich thuËn thiÖn nhanh chãng.  Vµ mét sè dÞch vô bæ sung kh¸c nh: giÆt lµ, s©n ch¬i thÓ thao, m¸t xa, c¾t tãc, th«ng tin liªn l¹c, ®æi tiÒn, …. 1.6 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng ®éc lËp, kinh doanh lÜnh vùc dÞch vô kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n ®· kh«ng ngõng më réng ph¹m vi kinh doanh còng nh t¨ng cêng x©y dùng, ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é CBCNV nh»m ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vÒ dÞch vô t¹i kh¸ch s¹n, nhÊt lµ lÜnh vùc kinh doanh lu tró. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long ®îc ph¶n ¸nh râ rµng th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n (b¶ng 4 trang 18) 16 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 B¶ng 4: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n §¬n vÞ: 1000 ®ång Stt Doanh thu tõ c¸c dÞch vô N¨m 2006 N¨m 2007 Tæng sè 1 DT tõ dÞch vô lu tró 4,512,329 55.64% 5,352,689 55.42% So s¸nh 2007/2006 TuyÖt T¬ng ®èi ®èi 840,360 119% 2 DT tõ dÞch vô ¨n uèng 2,247,700 27.72% 2,786,623 28.85% 538,923 124% 3 DT tõ dÞch vô bæ xung 579,621 7.15% 652,424 6.76% 72,803 113% 4 DT tõ ho¹t ®éng l÷ hµnh 517,142 6.38% 587,233 6.08% 70,091 114% 5 DT tõ c¸c dÞch vô kh¸c 253,168 3.12% 278,923 2.89% 25,755 110% Tæng 8,109,960 100% 9,657,892 100% 1,547,932 119% % Tæng sè % Nguån: Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long Th«ng qua b¶ng 3 ta thÊy doanh thu cña kh¸ch s¹n n¨m 2007: 9,657,892 x 1000 ®ång t¨ng 19% t¬ng ®¬ng 1,547,932 x 1000 ®ång so víi n¨m 2006: 8,109,960 x 1000 ®ång . Doanh thu tõ dÞch vô lu tró vÉn lµ mét thÕ m¹nh cña kh¸ch s¹n víi tû träng trªn 50%. N¨m 2007 ®Æt 5,352,689 x 1000 ®ång so víi n¨m 2006: 4,512,329 x 1000 ®ång t¨ng 840,360 x 1000 ®ång t¬ng ®¬ng 19%. Doanh thu tõ dÞch vô ¨n uèng vÉn lµ mét phÇn quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n, víi doanh th n¨m 2007 ®¹t: 2,786,623x 1000 ®ång so víi n¨m 2006: 2,247,700x1000 ®ång t¨ng 538,923x1000 ®ång t¬ng ®¬ng 24%. Doanh thu tõ ho¹t ®éng l÷ hµnh vµ c¸c dÞch vô kh¸c ®Òu t¨ng vµ chiÕm mét tû träng tõ 2% ®Õn 7% so víi tæng doanh thu cña kh¸ch s¹n. ViÖc tæng doanh thu t¨ng 19% chñ yÕu do t¨ng doanh thu tõ dÞch vô lu tró lµ chÝnh. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do kh¸ch s¹n ®· chó träng ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô. Ngoµi ra, c¸c ho¹t ®éng vÒ thu hót kh¸ch hµng, ®iÒu chØnh møc gi¸ t¬ng øng víi thÞ trêng, hîp lý víi t×nh h×nh thùc tÕ ®îc triÓn khai kÞp thêi vµ réng kh¾p. §Ó hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long chóng ta ®i s©u vµo ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. (B¶ng 5) 17 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 B¶ng 5: HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long §¬n vÞ: 1000 ®ång. Tæng doanh thu So s¸nh TuyÖt T¬ng ®èi ®èi 8,109,960.00 9,657,892.00 1,547,932.00 19% Tæng chi phÝ 5,315,416.00 6,759,472.00 1,444,056.00 27% Tæng lîi nhuËn 2,794,544.00 2,898,420.00 4% Néi dung N¨m 2006 N¨m 2007 103,876.00 Nguån: Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long. Qua b¶ng 4 ta thÊy r»ng doanh thu n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 19% nhng chÝ phÝ trong n¨m 2007 t¨ng ®Õn 27% ®iÒu nµy ph¶n ¸nh thùc tÕ nh chóng ta ®· ®Ò cËp ë phÇn trªn kh¸ch s¹n ®ang ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô ®iÒu nµy lµm ph¸t sinh chi phÝ. V× vËy, tæng lîi nhuËn n¨m 2007 chØ t¨ng 4% so víi n¨m 2006. Môc tiªu ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long vµ mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh. 1.7 Môc tiªu, ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña kh¸ch s¹n  Môc tiªu ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n Asean H¹ Long lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n trÎ nhng ®· nhanh chãng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng. §Ó kh¸ch s¹n lu«n ®i ®óng híng, kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn vµ lu«n phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i, kh¸ch s¹n Asean H¹ Long ®· ®Ò ra cho m×nh nh÷ng môc tiªu sau: - Môc tiªu dµi h¹n: Ngµy cµng thu hót ®îc sù chó ý, quan t©m cña kh¸ch du lÞch, kh«ng ngõng t¨ng lîng kh¸ch ®Õn vµ quay trë l¹i tiªu dïng dÞch vô cña kh¸ch s¹n vµ tháa m·n h¬n n÷a sù nhu cÇu cña kh¸ch hµng, më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞch. - Môc tiªu ng¾n h¹n: N¨m 2009 kh¸ch s¹n Asean H¹ Long sÏ tiÕp tôc cè g¾ng tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh(chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ ®iÖn níc, chi phÝ söa ch÷a, …), ph¸t triÓn doanh thu, tèi ®a hãa lîi nhuËn vµ hoµn thiÖn n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng phôc vô kh¸ch. PhÊn ®Êu ®¹t tæng doanh thu 12 tû ®ång vµ ®¹t lîi nhuËn 30%.  Ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long: 18 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn kh¸ch s¹n cÇn x¸c ®Þnh cho minh ph¬ng híng ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho kh¸ch s¹n. Ph¬ng híng cña kh¸ch s¹n sÏ lµ chó träng tíi viÖc c¶i thiÖn vµ n©ng cÊp chÊt lîng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó t¹o m«i trêng thuËn lîi cho nh©n viªn còng nh t¹o sù tin tëng, Ên tîng vµ c¶m nhËn tèt ®Ñp vÒ kh¸ch s¹n. Ph¬ng híng tiÕp theo cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long lµ huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh v× nguån vèn chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ vèn chñ së h÷u. Ph¶i lu«n b¸m s¸t c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch, tham gia c¸c tr¬ng tr×nh qu¶ng b¸ vÒ du lÞch tÝch cùc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n trong níc vµ ra níc ngoµi th«ng qua c¸c héi trî quèc tÕ lín, c¸c chuyÕn ®i b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, marketing… §ång thêi chó träng ®µo t¹o mét ®éi ngò nh©n viªn giái nghÒ, nhiÖt t×nh vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. N©ng cao h¬n n÷a tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n ,®Ó hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ngµycao, ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh. 1.8 Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n Asean H¹ Long. §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ kh¸ch s¹n ®· kh«ng ngõng ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau nh»m gióp cho kh¸ch s¹n ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã kh¸ch s¹n ®· ®Çu t trang thiÕt bÞ thªm mét sè hÖ thèng trang thiÕt bÞ míi víi tÝnh chÊt, ®ång bé, hiÖn ®¹i, tiÖn nghi, mü thuËt vµ ®é an toµn cao. Ban l·nh ®¹o cña kh¸ch s¹n sÏ ®Ò cao h¬n na vai trß cña ngêi lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña kh¸ch s¹n, b»ng c¸ch quan t©m ®Õn vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi lao ®éng. Nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c gi¸m s¸t, qu¶n lý lao ®éng chÆt chÏ kÕt hîp víi chÕ ®é khen thëng, ph¹t hîp lý nh»m ®¶m b¶o ngêi lao ®éng lµm viÖc tù kh¾c phôc ®îc c¸c ®iÓm yÕu trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý cña kh¸ch s¹n, ph¸t huy bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc th©n thiÖn ®oµn kÕt gi÷a c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n, ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng, s¾p xÕp c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn quan t©m tró träng ®Õn båi dìng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng viÖc ®µo t¹o t¹i chç, më nh÷ng líp häc nghiÖp vô vÒ buång, bar, do c¸c gi¶ng viªn d¹y híng hä vµo thùc tÕ cña kh¸ch s¹n. Bªn 19 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Ph¹m ThÞ Hång Nhung – 505402037 c¹nh ®ã kh¸ch s¹n cßn khuyÕn khÝch hä häc thªm c¸c ngo¹i ng÷ kh¸c b»ng viÖc hé trî mét phÇn kinh phÝ, ®éi ngò qu¶n lý ®îc ®i häc nh÷ng líp nghiÖp vô qu¶n lý kh¸ch s¹n còng nh c¸ch ®iÒu hµnh trong kh¸ch s¹n. ChÝnh ®iÒu nµy ®ang dÇn gãp phÇn t¹o cho kh¸ch s¹n cã mét chç ®øng v÷ng ch¾c trong phôc vô du kh¸ch. Khi mµ ngµy cµng nhiÒu kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n - ®©y lµ ®iÒu mµ kh¸ch s¹n kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thiÖn h¬n n÷a trong viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô ë hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. 20
- Xem thêm -