Tài liệu Sự hình thành và phát triển của công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn 1.S h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Nh»m môc ®Ých ®Èy m¹nh h¬n n÷a kh¶ n¨ng øng dông khoa hoc kÜ thuËt vµ thc hiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, 28/11/1988 ViÖn khoa häc ViÖt Nam (nay lµ Trung t©m khoa hoc vµ c«ng nghÖ qu«c gia ) quyÕt ®Þnh chuyÓn Trung t©m liªn kÕt khoa häc s¶n xuÊt tinh d©u vµ h¬ng liÖu thµnh xÝ nghiÖp tinh dÇu ®Ó më réng ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xu©t nh©p khÈu Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay xÝ nghiªp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ ngµy cµng më réng thi tr¬ng xuÊt khÈu ,m« réng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh .Tõ nguån vèn ban ®Çu rÊt khiªm tèn (vèn ng©n s¸ch cÊp 606.038.542 ®ång ) xÝ nghiÖp ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh vµ ph¸t huy hiªu¶ nguån vèn .§Õn cuèi n¨m 1998 nguån vèn tù bæ sung lµ 3.560.000.000 ®ång ,cuèi n¨m 1997 nguån vèn ®· t¨ng lªn thµnh 3590.000.000 ®ång §Ó ®¸p øng ®îc sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp tinh dÇu , ngµy 28/11/1998 C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 802/VKHI-Q§ trªn c¬ së Trung t©m liªn kÕt khoa hoc s¶n xuÊt tinh d©u - h¬ng liªu - ViÖn Khoa hoc Viªt Nam. Tªn quèc tÕ cña c«ng ty lµ Essential Oil Enterprise ( ENTEROIL ). §Þa chØ cña c«ng ty : Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia - ®êng Hoµng Quèc ViÖt, quËn CÇu GiÊy,Hµ Néi 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn cã chøc n¨ng nhiÖm vô liªn kÕt c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu, thùc nghiÖm, s¶n xuÊt kinh doanh nh»m khÐp kÝn qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ ®a c¸c tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ vÒ sinh häc, ho¸ häc c¸c lo¹i c©y tinh dÇu ®¹t ®îc trong níc vµ trªn thÕ giíi vµo s¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c mÆt hµng tinh dÇu, h¬ng liÖu, dîc liÖu cã gi¸ trÞ cao nh»m phôc vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ ®Ó ph¸t triÓn nghiªn cøu , ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc toµn diÖn cña c«ng ty, tù c©n ®èi, tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, t¨ng cêng tÝch luü më réng qui m« s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, lµ mét ®¬n vÞ thuéc viÖn khoa häc ViÖt Nam, nay lµ trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ quèc gia nh»m môc ®Ých ®Èy m¹nh h¬n n÷a kh¶ n¨ng ¸p dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt.C«ng ty cã chøc n¨ng nghiªn cøu triÓn khai s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ lÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc,c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng vµ híng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô quan träng cña trung t©m ®ång thêi còng lµ môc ®Ých cña viÖn trëng ViÖn khoa häc ViÖt Nam, lµ thµnh lËp m« h×nh khoa häc - s¶n xuÊt nh " Doanh nghiÖp - khoa häc - kinh tÕ " ®Ó s¶n xuÊt thö nghiÖm trùc tiÕp øng dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c ®¬n vÞ trong viÖn vµo s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æt hµng cho c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu t¹o s¶n phÈm míi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn ®· liªn kÕt ®îc víi ViÖn ho¸ häc , ViÖn sinh häc, ViÖn sinh th¸i tµi nguyªn t¹o, nh©n gièng c¸c c©y tinh dÇu cã hµm lîng tinh dÇu cao nh s¶, h¬ng nhu, b¹c hµ... cung cÊp gièng cho c¸c ®Þa ph¬ng thuéc c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Hång, miÒn nói vµ T©y Nguyªn, n«ng trêng tæng ®éi thanh niªn xung phong... 1 Trong nh÷ng n¨m s¾p tíi , c«ng ty tinh dÇu sÏ ®îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn thµnh trung t©m khoa häc c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh lín cã truyÒn thèng vÒ tinh dÇu cña trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia. II. c¬ cÊu tæ chøc vµ mét sè nh©n tè kinh tÕ kÜ thuËt cña c«ng ty 1. c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban XÝ nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc sau: - Phßng nghiªn cøu khoa häc ph¸t triÓn tinh dÇu, h¬ng liÖu ( goÞ t¾t lµ phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn) - Phßng kiÓm tra chÊt lîng - Phßng kinh doanh - Phßng qu¶n lý tæng hîp - Xëng s¶n xuÊt chÕ biÕn tinh dÇu( xëng t¸i chÕ) C¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y qu¶n lý ®¬c thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å: Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta c ã thÓ thÊy râ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm bé phËn trùc tuyÕn vµ bé phËn chøc n¨ng: - Bé phËn trùc tuyÕn bao gåm: Gi¸m ®èc c«ng ty, phã gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c trëng phßng, xëng trëng, bé phËn nµy cã vai trß trùc tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé c«ng ty - Bé phËn chøc n¨ng bao gåm: C¸c trëng phßng, xëng trëng. Bé phËn nµy thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý kh¸c nhau theo sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ kh¸c nhau. - Gi¸m ®èc c«ng ty vÉn lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn theo kªnh liªn hÖ ®êng th¼ng nghÜa lµ chØ cã c¸c trëng phßng, xëng trëng míi cã quyÒn ra lÖnh cho nh©n viªn thõa hµnh trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch, cßn nh÷ng ngêi kh¸c kh«ng cã quyÒn ra lÖnh cho nh©n viªn kh«ng thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh( tuy nhiªn, ®iÒu nµy chØ mang tÝnh chÊt t¬ng ®èi) - Gi÷a c¸c bé phËn cã mèi quan hÖ ngang quyÒn kh«ng phô thuéc lÉn nhau nhng l¹i hç trî, hiÖp t¸c c«ng viÖc víi nhau lµm cho bé m¸y cña c«ng ty ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶. Sau ®©y lµ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c bé phËn trong c«ng ty; 1)Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty do ViÖn trëng viÖn khoa häc ViÖt nam nay lµ trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ qu¶n lý c«ng nghÖ quèc gia võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n viªn chøc qu¶n lý c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c«ng ty ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc sù chØ ®¹o cña tring t©m khoa häcph¸p luËt cña nhµ níc sù chØ ®¹o cña trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi c«ng ty nh©n viªn chøc. ®ång thêi gi¸m ®ãc c«ng ty ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc, tríc Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty, thùc hiÖn, hoµn thµnh tèt nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. §Ó thùc hiÖn chøc tr¸ch ®îc giao, gi¸m ®èc c«ng ty cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n vÒ tæ chøc bé m¸y, tuyÓn chän lao ®éng, tr¶ l¬ng theo hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2 2) Phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng : cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ gi¸m ®èc trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng ty«ng nghÖ quèc gia ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc chÞu sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc theo tõng lÜnh vùc c«ng t¸c chÞu tr¸nh nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. 3) Phßng nghiªn cøu khoa häc ph¸t triÓn tinh dÇu h¬ng liÖu - Nghiªn cøu øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc víi c¸c ®Ò tµi thuéc trung t©m qu¶n lý - Hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong trung t©m ®Ó nghiªn cøu vµ ®a c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ®¹t ®îc trong lÜnh vùc sinh häc , ho¸ häc, tinh dÇu , h¬ng liÖu , t ®éng hãa v.v...v¸o ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÇt kinh doanh cña C«ng ty . - Tham gia vµo c«ng t¸c ®µo t¹o (®µo t¹o t¹i chç, tham gia gi¶ng d¹y ë c¸c trêng ®¹i häc , híng dÉn nghiªn cøu sinh) 4)Phßng kiÓm tra chÊt lîng -KiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c loµi tinh dÇu, h¬ng liÖu, ho¸ chÊt nhËp vµo vµ xuÊt ra ë c«ng ty. -KiÓm tra vµ cÊp chøng chØ chÊt lîng c¸c lo¹i tinh dÇu h¬ng liÖu cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c khi cã yªu cÇu . 5)Phßng kinh doanh Tríc n¨m 1999 c«ng ty chØ cã 1 phßng kinh doanh. Tõ n¨m 1999 , do cã nh÷ng thay ®æi lín tõ m«i trêng kinh doanh, ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy cµng lín cña c«ng viÖc phßng kinh doanh ®îc t¸ch thµnh hai phßng: Phßng kinh doanh I vµ phßng kinh doanh II, trong ®ã nßng cèt lµ phßng kinh doanh I. *Phßng kinh doanh I - T×m hiÓu thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc, t×m hiÓu nguÒn cung cÊp (mua vµo ) x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - Thu thËp vµ xö lý th«ng tin kinh tÕ kÜ thuËt còng nh sù biÕn ®éng cña thÞ trêng nãi chung vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng. N¾m v÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ph¸p luËt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - X©y dùng c¸c hîp ®ång kinh tÕ , liªn doanh liªn kÕt dÞch vô lËp chøng tõ giao nhËn vµ thanh to¸n. - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, chµo hµng kÞp thêi. *Phßng kinh doanh II - Khai th¸c thÞ trêng tiªu thô néi ®Þa vµ cè g¾ng më réng thÞ trêng t¹o u thÕ c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ kinh doanh cïng mÆt hµng trong giai ®o¹n míi. - Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc míi lµ lÜnh vùc nhËp khÈu (tõ n¨m 1999) Trong thêi gian tíi phßng kinh doanh I vµ phßng kinh doanh II cïng phèi hîp ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®a d¹ng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty. 6) Phßng qu¶n lý tæng hîp: a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý nh©n sù 3 - Tæ chøc theo dâi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc - Gióp gi¸m ®èc kh©u tuyÓn dông , ®µo t¹o , s¾p xÕp , bè trÝ lao ®éng - Gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô, ®iÖn níc, vËn t¶i, ®êi sèng... b.Phßng kÕ to¸n - -Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n, gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - -B¸o c¸o gÝam ®èc vÒ hiÖu qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - §¶m b¶o cung cÊp sè liÖu nhanh chãng, chÝnh x¸c kÞp thêi khi cã yªu cÇu - Tæ chøc tèt viÖc thùc hiÖn huy ®éng c¸c nguån vèn kinh doanh - Thùc hiÖn ®óng mäi yªu cÇu cña Nhµ níc còng nh c¸c qui ®Þnh kh¸c vÒ h¹ch to¸n kinh doanh. 7) Xëng s¶n xuÊt chÕ biÕn tinh dÇu: Xëng cã hai bé phËn : - Mét bé phËn chuyªn chÕ biÕn c¸c lo¹i tinh dÇu tù nhiªn phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c trong c«ng ty. §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt - Mét bé phËn chuyªn chÕ biÕn, n©ng cÊp mét sè lo¹i tinh dÇu tù nhiªn thµnh tinh dÇu chÊt lîng cao t¸ch ®¬n h¬ng tõ tinh dÇu. 2. Mét sè nh©n tè kinh tÕ kÜ thuËt a. VÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt DiÖn tÝch nhµ xëng, kho 1345 m Trong ®ã cã 1265 m nhµ kiªn cè, 80 m nhµ cÊp1, 1400 m s©n b·i vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c¸c tµi s¶n cã gÝa trÞ kh¸c. b. Thùc tr¹ng lao ®éng. PhÇn ®«ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng. Mét sè c¸n bé khoa häc võa nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o võa lao ®éng s¶n xuÊt thùc hiÖn chøc n¨ng gi¶m bít sè lîng c¸n bé trung cÊp, c«ng nh©n kÜ thuËt C«ng ty hiÖn nay cã 63 c¸n bé trong ®ã: - Trªn ®¹i häc 3 - §¹i häc cao ®¼ng 29 - Trung cÊp 3 - C«ng nh©n kÜ thuËt 10 - Lao ®éng trùc tiÕp 18 VÒ sè lîng c¸n bé khoa häc qu¶n lý nghiÖp vô tuy Ýt nhng cã chÊt lîng ®óng ngµnh nghÒ, ®îc tuyÓn chän vµ sö dông hîp lý ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc lµm viÖc cña mçi ngêi . Ngoµi sè c¸n bé trong biªn chÕ, c«ng ty cßn m¹ng líi céng t¸c viªn lµ nh÷ng c¸n bé khoa häc kÜ thuËt chuyªn ngµnh cã tr×nh ®é cao cña Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia vµ mét sè tr¬ng ®¹i häc. c. T×nh h×nh vÒ mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty tinh dÇu ®îc Liªn hiÖp quèc (UNDP) tµi trî c¸c trang thiÕt bÞ nhËp tõ c¸c níc §øc, Ph¸p, NhËt. C¸c chuyªn viªn kÜ thuËt ®îc ®µo t¹o tõ c¸c níc vµ ®îc chuyªn gia Liªn hiÖp quèc híng dÉn trùc tiÕp nªn vËn hµnh 4 thµnh th¹o c¸c trang thiÕt bÞ chng cÊt, chÕ biÕn, n©ng cao chÊt lîng c¸c lo¹i tinh dÇu, ®¬n h¬ng vµ c¸c dÉn xuÊt ®¸p øng tiªu chuÈn quèc tÕ. C«ng ty cã phßng kiÓm tra chÊt lîng ®îc Nhµ níc cho phÐp cÊp chøng chØ chÊt lîng tinh dÇu xuÊt khÈu. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm. 1) Tinh dÇu quÕ 2) Tinh dÇu s¶ 3) Tinh dÇu h¬ng nhu 4) Tinh dÇu hóng quÕ 5) Tinh dÇu b¹c hµ 6) Tinh dÇu håi 7) Tinh dÇu trµm 8) Tinh dÇu mµng tang 9) Tinh dÇu p¬ mu 10) Tinh dÇu s¶ hoa hång 11)C¸c ®¬n h¬ng 12) Tinh dÇu x¸ xÞ 13) DÇu thùc vËt( dÇu dõa, dÇu ®µo lén hét...) 14) Hoa håi 15) C¸nh kiÕn HiÖn nay c«ng ty nghiªn cøu ®a vµo s¶n xuÊt thö mét sè mÆt hµng tinh dÇu míi cã gÝa trÞ nh: dÇu hoa håi, tinh dÇu x¸ xÞ Ên §é, níc géi ®Çu, chÊt tÈy röa pha chÕ vµ t¹o ra mét sè ®¬n chÊt h¬ng th¬m nh h¬ng chanh t¸o. N¨m 1999 c«ng ty ®· sö dông h¬ng t¸o cho s¶n phÈm níc röa b¸t ®¹t chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹ so víi mua h¬ng liÖu t¸o tõ nguån nhËp khÈu. §Ó n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm tinh dÇu xuÊt khÈu c«ng ty tiÕn hµnh nghiªn cøu triÓn khai vµ tiÕn hµnh ¸p dông vµo s¶n xuÊt mét sè c«ng nghÖ chiÕt suÊt b»ng chng cÊt ph©n ®o¹n trong ch©n kh«ng vµ kÕt tinh cã ®iÒu khiÓn. Ngoµi ra c«ng ty cßn tiÕn hµnh x©y dùng phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc , ho¸ lý hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng c¸c lo¹i tinh dÇu ®ang s¶n xuÊt vµ kinh doanh. III. M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty 1.M«i trêng bªn ngoµi C¸c nhµ cung cÊp: Nguån cung cÊp hµng ho¸ cho c«ng ty rÊt réng cã thÓ nãi lµ trªn toµn quèc. C¸c nhµ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tõ doanh nghiÖp nhµ níc ®Õn doanh nghiÖp t nh©n, c¸c hîp t¸c x· vµ c¶ c¸c hé s¶n xuÊt nhá. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng æn ®Þnh thÞ trêng ®Çu vµo lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng. C«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp. Do vËy, c«ng ty ®· æn ®Þnh ®îc nguån hµng ngay c¶ trong nh÷ng thêi ®iÓm thÞ trêng cã nhu cÇu ®ét biÕn, gi¸ c¶ bÊp bªnh. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã ph¶i nãi ®Õn mét sè biÖn ph¸p h÷u hiÖu mµ c«ng ty ®· ¸p dông víi c¸c nhµ cung cÊp nh: Cö c¸c c¸n bé kÜ thuËt xuèng c¸c ®Þa ph¬ng híng dÉn kÜ thuËt s¶n xuÊt, trng cÊt cho hä, chÕ t¹o thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¸n cho hä víi gi¸ u ®·i, cÊp giÊy phÐp cho c¸c nhµ cung cÊp.... §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty:Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· vÊp ph¶i sù c¹nh tranh mua, c¹nh tranh b¸n vµ ®¬ng 5 nhiªn cã c¶ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gÆp ph¶i nh÷ng trë ng¹i ®¸ng kÓ.Tuy nhiªn, víi u thÕ lµ doanh nghiÖp ra ®êi sím trong lÜnh vùc ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi sù nç lùc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn trªn th¬ng trêng ®ång thêi quan hÖ tèt víi b¹n hµng nªn c«ng ty vÉn gi÷ ®îc tèc ®é ph¸t triÓn. HiÖn nay, cã thÓ ®iÓm qua mét sè ®èi thñ c¹nh tranh trong níc nh: XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu dîc Trung ¬ng, c«ng ty dîc liÖu - ViÖn dîc liÖu Trung ¬ng, c«ng ty xuÊt khÈu tinh dÇu Hµ Néi, viÖn ho¸ c«ng nghiÖp CÇu DiÔn.... M«i trêng ph¸p luËt : Lµ mét doanh nghiÖp doanh thu chñ yÕu lµ nguån thu tõ hµng ho¸ xuÊt khÈu nªn sù thay ®æi cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®ång ngo¹i tÖ, sù khñng ho¶ng kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc phÇn nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ xÝ nghiÖp. Sù thay ®æi chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Tríc ®©y c«ng ty ®îc tham gia tr¶ nî Nga theo nghÞ ®Þnh th nhng tõ khi cã chñ tr¬ng ®Êu th©ï mµ qui chÕ ®Êu thÇu l¹i kh«ng chÆt chÏ nªn c«ng ty kh«ng tróng thÇu. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ®Çu ra vµ lîi nhuËn cu¶ c«ng ty. Trong thêi gian gÇn ®©y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· gÆp ph¶i mét sè nh÷ng trë ng¹i cã lóc lµm ch÷ng l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch thay ®æi. VÝ dô nh chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, luËt b¶o vÖ rõng cÊm khai th¸c tµi nguyªn. Nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i tinh dÇu th« ®îc chÕ biÕn tõ c¸c loËi gèc dÔ cña mét sè c©y gç: dÎ, b¹ch ®µn , quÕ. Nhng gÇn ®©y do t×nh h×nh khai th¸c tµi nguyªn rõng bõa b·i, ®Æc biÖt ë mét sè tØnh cã gèc dÎ nhiÒu nh Th¸i Nguyªn, Kh¸nh Hoµ. Nhµ níc ®· cã lÖnh cÊm khai th¸c. N¨m 1999 chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh cÊm xuÊt khÈu mÆt hµng tinh dÇu x¸ xØ. X¸ xØ lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu. V× thÕ viÖc cÊm nµy g©y ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty vµ lµm gi¶m h¼n tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1999.  ThÞ trêng cña c«ng ty : ThÞ trêng cña c«ng ty lµ ch©u ¢u, ch©u ¸ vµ ch©u MÜ. C«ng ty ®ang cè g¾ng th©m nhËp thu trêng c¸c níc §«ng ¢u vµ thÞ trêng MÜ. §©y lµ hai thÞ trêng rÊt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh th©m nhËp song cu·ng rÊt hÊp dÉn ®èi víi ngµnh hµng tinh dÇu ViÖt Nam 2.M«i trêng bªn trong cña c«ng ty XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ thuéc trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia víi ®éi ngò c¸n bé khoa häc kÜ thuËt vµ chuyªn gia th¬ng m¹i cã tr×nh ®é cao. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay c«ng ty ®· ®Æt träng t©m ho¹t ®éng cña m×nh vµo c«ng t¸c nghiªn cøu triÎn khai c«ng nghÖ trªn c¸c híng. -C¶i tiÕn c«ng nghÖ ®ang lu hµnh bao gåm kh©u kÜ thuËt gièng, canh t¸c, thu h¸i, chÕ biÕn thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ còng nh tèi u ho¸ c«ng nghÖ chiÕt suÊt tinh dÇu ®èi víi c¸c c©y s¶, b¹c hµ, hóng quÕ, quÕ... c¸c kÕt qu¶ nµy ®· ®îc chuyÓn giao vµ triÓn khai t¹i nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt tinh dÇu ë ®Þa 6 ph¬ng trong c¶ níc gãp phÇn æn ®Þnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt , n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. -Nghiªn cøu triÓn khai vµ tiÕn hµnh ¸p dông vµo s¶n xuÊt mét sè c«ng nghÖ chÕ biÕn tinh dÇu nh»m n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña mét sè mÆt hµng tinh dÇu truyÒn thèng. §Æc biÖt lµ c«ng nghÖ chiÕt t¸ch b»ng chng cÊt ph©n ®o¹n trong ch©n kh«ng vµ kÕt tinh cã ®iÒu kiÖn. -X©y dùng phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng, ¸p dông ph¬ng ph¸p phan tÝch ho¸ häc, ho¸ lý hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng c¸c lo¹i tinh dÇu ®ang s¶n xuÊt vµ kinhdoanh.Phßng kiÓm tra chÊt lîng cña c«ng ty ®îc ®Çu t trang thiÕt bÞ tèt vµ ho¹t ®éng ®Òu ®Æn nªn ®· ®îc Uû ban khoa häc kÜ thuËt Nhµ níc c«ng nhËn vµ cho phÐp cÊp chøng chØ chÊt lîng xuÊt khÈu ®oãi víi c¸c mÆt hµng tinh dÇu vµ h¬ng liÖu. Hµng n¨m, c«ng ty thùc hiÖn ph©n tÝch hµng ngµn mÉu s¶n phÈm bao gåm c¶ ho¹t ®éng dÞch vô ph©n tÝch, cÊp chøng chØ chÊt lîng cho c¸c c¬ së nghiªn cøu s¶n xuÊt tinh dÇu h¬ng liÖu c¶ níc. Nghiªn cøu ®a vµo s¶n xuÊt mét sè tinh dÇu cã gi¸ trÞ cao nh tinh dÇu hoa håi ,b¹c hµ cao s¶n Ên §é, tinh dÇu l¸ quÕ, tinh dÇu s¶....vµ ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu thö nghiÖm chiÕt suÊt h¬ng liÖu tõ hoa nhµi ViÖt Nam vµ kh¶ n¨ng qngs dông tõnã, hoµn thiÖn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp c¸c ch¸t chøa nhãm carbolyl trong mét sè lo¹i tinh dÇu nh s¶ mµng tang vµ tinh dÇu quÕ. C«ng ty th¬ng xuyªn nghiªn cøu thÞ trêng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n tinh dÇu, h¬ng liÖu trªn thÕ giíi nh»m ®a ra s¸ch lîc s¶n xuÊt vµ khai th¸c, më réng thÞ trêng vµ s¶n phÈm míi. C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã c¸c ®¬n vÞnghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp cã tµi kho¶n tiÒn vµ ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam, cã con dÊu riªng mang tªn C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn - trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ Quèc gia ®Ó ho¹t ®éng. C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn lµ ®¬n vÞ thuéc TTKHTN vµ CNQGchÞu sù qu¶n lý toµn diÖn cña trung t©m vµ chÞu qu¶n lý nhµ níc cña Bé th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Do hîp t¸c s¶n xuÊt, chÕ biÕn tinh dÇu xuÊt khÈu víi c«ng ty nªn mét sè c¬ së s¶n cuÊt chÕ biÕn tinh dÇu cña c¸c ®Þa ph¬ng ®· tiªu thô ®îc s¶n phÈm cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh , gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. N«ng trêng sè 5 (ë T©y Nguyªn ) thuéc tæng ®éi thanh niªn xung phong thµnh phè HCM cã hµng ngµn ngêi lao ®éng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i tinh dÇu. XÝ nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n bé néi vô tËn dông lao ®éng tï nh©n s¶n xuÊt tinh dÇu cho c«ng ty. Mét sè c«ng ty ngo¹i th¬ng cña c¸c tØnh Yªn B¸i, Tuyªn Quang, VÜnh Phóc, Thõa Thiªn HuÕ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp thÓ c¸ nh©n ë c¸c tØnh H¶i D¬ng, NhgÖ An, Hµ TÜnh....®· tËn dông ®Êt hoang ®åi träc, trång c©y tinh dÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng. Mét sè hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ë Yªn B¸i chuyªn s¶n xuÊt tinh dÇu nhËp cho c«g ty hoÆc nhê c«ng ty n©ng cÊp vµ uû th¸c xuÊt khÈu . IV.vµi nÐt vÒ thÞ trêng tinh dÇu trªn thÕ giíi. 7 1.ThÞ trêng tinh dÇu trªn thÕ giíi: Tinh dÇu lµ mét chÊt láng ®îc chiÕt suÊt tõ nh÷ng c©y th¶o méc cã mïi th¬m hay mïi h¾c ®Æc trng cho loµi c©y mµ ta chiÕt suÊt tõ nã. Nh÷ng vÞ thuèc cã tinh dÇu khi Ðp gi÷a hai tê giÊy ®Ó l¹i mét vÕt trong mê, nhng ®Ó l©u hay h¬ nãng th× bay mÊt( lu ý ph©n biÖt víi chÊt bÐo. V× chÊt bÐo khi Ðp gi÷a hai tê giÊy còng ®Ó l¹i mét vÕt mê, nhng ®Ó l©u hay h¬ nãng vÕt mê vÉm ®Ó l¹i h×nh d¸ng ban ®Çu.) Hµng n¨m, trªn toµn thÕ giíi tiªu thô hµng v¹n tÊn nguyªn liÖu chøa tinh dÇu. Theo tµi liÑu cña GATT, hµng n¨m s¶n lîng tinh dÇu ®îc s¶n xuÊt trªn thÕ giíi thay ®æi tõ 25000- 35000 tÊn C¸c níc ch©u ¸ chiÕm kho¶ng 28% C¸c níc ch©u ©u chiÕmkho¶ng 20% C¸c níc B¾c Mü chiÕm kho¶ng 26% C¸c níc Nam MÜ chiÕm kho¶ng 14% C¸c khu vùc kh¸c chiÕm kho¶ng 12% 8 Nh÷ng níc cung cÊp tinh dÇu chñ yÕu trªn thÕ giíi. B×nh qu©n hµng n¨m, ®¬n vÞ ngh×n tÊn Trung Quèc Ên §é MÜ §µi Loan In®«nexia Braxin Malagas Srilanca Maroc Paragoay Ai CËp Pª Ru Th¸i Lan ViÖt Nam( 1990 ®Õn nay) 3.350 3.065 2.400 2.300 2.400 1.970 1.000 450 388 316 300 150 100 650 Tæng Céng 18839 Nh vËy, møc tiªu dïng vµ cung cÊp tinh dÇu c¸c níc trªn thÕ giíi lµ t¬ng ®èi líncã kh¶ n¨ng ®em l¹i thu nhËp cao cho nÒn kinh tÕ quèc d©n 3.ThÞ trêng nhËp khÈu tinh dÇu trªn thÕ giíi. Mét sè c©y dîc liÖu ®Ó chiÕt suÊt tinh dÇu do kh«ng thÝch nghi ®îc víi khÝ hËu mét sè níc trªn thÕ giíi, nªn nh÷ng níc nµy kh«ng s¶n xuÊt ®îc tinh dÇu vµ ph¶i nhËp mét sè lîng lín tinh dÇu ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ trong níc hoÆc nhËp gia c«ng ®Ó t¸i xuÊt c¸c s¶n phÈm chiÕt tõ tinh dÇu. Nh÷ng níc nhËp kkhÈu tinh dÇu chñ yÕu lµ MÜ, Anh, Ph¸p, Hµ Lan, NhËt B¶n vµ mét sè níc ch©u ¢u kh¸c.Trªn thÕ giíi nhiÒu níc nhËp khÈu tinh dÇu nh Trung Quèc, Braxin, 9 Hµng n¨m, MÜ nhËp kho¶ng 20 mÆt hµng tinh dÇu c¸c lo¹i .Nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh §øc, Anh Ph¸p, NhËt B¶n... còng ®Òu nhËp khÈu tinh dÇu hµng n¨m víi sè lîng vµ gi¸ trÞ lín. Tuú theo t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ nhu cÇu cña m×nh mµ mçi níc nhËp khÈu c¸c lo¹i tinh dÇu víi sè lîng kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho nÒn kinh tÕ. VÝ dô MÜ: -Tiªu dïng s¶ tõ 476 tÊn /n¨m(1983) t¨ng lªn 853 tÊn /n¨m(1992) -Tiªu dïng håi tõ 28 tÊn /n¨m (1983) t¨ng lªn 54 tÊn /n¨m(1992) -Tiªu dïng trµm tõ 271 tÊn /n¨m t¨ng lªn 392 tÊn / n¨m - Tiªu dïng x¸ xÞ b×nh qu©n 200 tÊn /n¨m Ph¸p:-Tiªu dïng s¶ tõ 250 tÊn /n¨m (1983)gi¶m cßn 240 tÊn/n¨m(1992) -Tiªu dïng b¹c hµ tõ 677 tÊn /n¨m t¨ng lªn 985 tÊn /n¨m -Tiªu dïng trµm tõ 444tÊn /n¨m t¨ng lªn 721 tÊn / n¨m 3.ThÞ trêng tinh dÇu néi ®Þa ë ViÖt Nam tinh dÇu s¶n xuÊt ra chñ yÕu dµnh cho xuÊt khÈu, tiªu dïng trong níc kh«ng ®¸ng kÓ. §Ó thùc hiÖn chñ tr¬ng cña nhµ níc:g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng thÕ giíi nh»m gi¶m bít kh©u trung gian lµm cho hµng ho¸ ViÖt Nam thÝch øng víi thÞ trêng thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt rÊt chó ý ®Õn viÖc s¶n xuÊt thu mua vµ xuÊt khÈu tinh dÇu. Mét sè doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh hµng tinh dÇu còng c¹nh tranh nhau rÊt gay g¾t trong viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng nµy. Lîng tinh dÇu trong míc t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ trong khi ®ã sè ngêi ®îc phÐp xuÊt khÈu rÊt lín nªn x¶y ra t×nh tr¹ng c¹nh tranh nhau ®Ó thu mua ®îc tinh dÇu lµm cho gi¸ tinh dÇu trong níc mÊt æn ®Þnh. MÆt kh¸c, khi cã t×nh tr¹ng c¹nh tranh nh vËy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi s¶n xuÊt kh«ng chó ý tíi chÊt lîng cña s¶n phÈm mµ chØ chó ý ®Õn sè lîng cña s¶n phÈm. Thêi gian gÇn ®©y, ®· cã t×nh tr¹ng khan hiÕmtinh dÇu x¶ nªn cha ®Õn ngµy thu ho¹ch hä ®· c¾t ®Ó chng cÊt tinh d©ï, kÕt qu¶ lµ hµm lîngtinh dÇu chØ ®¹t 28 ®Õn 30 % Citronella mµ ®¸ng ra tinh dÇu x¶ xuÊt khÈu phaØ ®¹t hµm lîng 35%. Do vËy, sÏ dÉn ®Õn hiÖn tîng lén xén vÒ chÊt lîng vµ gi¸ b¸n lµm gi¶m uy tÝn tinh dÇu ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi g©y thiÖt h¹i cho ngêi kinh doanh vµ ngêi s¶n xuÊt. C¹nh tranh trong viÖc t¹o nguån hµng cung øng hµng tinh dÇu xuÊt khÈu rÊt gay g¾t, viÖc c¹nh tranh mua b¸n dÉn ®Õn cung cÊp hµng kÐm chÊt lîng. Hµng xuÊt khÈu cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngoµi níc. Së dÜ, viÖc t¹o nguån hµng xuÊt khÈu cßn non yÕu lµ do c¸c yÕu tè ®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi s¶n xuÊt tinh dÇu cßn thÊp, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cho hîp lý. Cuéc sèng du canh du c còng lµ mét nguyªn nh©n tµn ph¸ nh÷ng c©y trång ®Ó chiÕt suÊt tinh dÇu. ViÖc cung øng tinh dÇu xuÊt khÈu do t th¬ng n¾m gi÷ lµ chñ yÕu th«ng qua c¸c doanh nghiÖp nhµ níc mua l¹i s¶n phÈm hoÆc xuÊt khÈu uû th¸c, sù 10 c¹nh tranh gi÷a ngêi mua víi ngêi mua, ngêi b¸n víi ngêi b¸n diÔn ra gay g¾t. Bªn c¹nh ®ã còng xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ xuÊt khÈu trong níc ®· ®Èy gi¸ tinh dÇu néi ®Þa lªn cao.MÆt kh¸c, c¸c nhµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu tinh dÇu l¹i tranh nhau chµo b¸n cho kh¸ch hµng níc ngoµi dÉn ®Õn th¬ng nh©n nãc ngoµi cã ®iÒu kiÖn Ðp gi¸ tinh dÇu xuÊt khÈu cña ta. Ngoµi ra c¸c c«ng ty níc ngoµi cßn sö dông ngêi ViÖt Nam lµm m«i giíi ®¹i lý. V× vËy sù x©m nhËp thÞ trêng tinh dÇu ViÖt Nam cña kh¸ch níc ngoµi ngµy cµng tinh vi h¬n, c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc lieetj h¬n. Sù c¹nh tranh cña c¸c níc xuÊt khÈu tinh dÇu còng ¶nh hëng lín ®Õn kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ trêng thÕ giíi cña tinh dÇu níc ta. ChÝnh nh÷ng nguyªn nh©n trªn dÉn ®Õn kim ng¹ch xuÊt khÈu tinh dÇu hµng n¨m cña ViÖt Nam cha cao.Tû träng mÆt hµng tinh dÇu cña ViÖt Nam so víi khèi lîng tinh dÇu cña c¸c níc xuÊt khÈu chñ yÕu trªn thÕ giíi nh sau: Nh vËy, khèi lîng tinh dÇu ®îc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu ë ViÖt Nam chiÕm mét tØ träng rÊt nhá so víi lîng tinh dÇu ®îc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu trªn thÕ giíi.V× vËy, t×nh h×nh thay ®æi gi¸ c¶, khèi lîng cña tinh dÇu ViÖt Nam trªn thÞ trêng tinh dÇu thÕ giíi kh«ng ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh chung cña thÞ trêng nµy. Hay nãi c¸ch kh¸c,ViÖt Nam lµ níc chÊp nhËn gi¸ trong xuÊt khÈu tinh dÇu ra níc ngoµi do ®Æc ®iÓm lµ mét níc xuÊt khÈu víi khèi lîng nhá. §iÒu nµy còng më ra híng ph¸t triÓn cho ngµnh tinh dÇu ViÖt Nam. NÕu chóng ta biÕt tËn dông vµ khai th¸c tèt lîi thÕ cã s½n ,tæ chøc tÊt ho¹t ®iÞng s¶n xuÊt kinh doanh tranh thñ ®îc nh÷ng diÒu kiÖn cã lîi th× sÏ cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt thÞ trêng nµy, ®em l¹i mét nguån thu nhËp kh«ng nhá cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.CÇu trªn thÕ giíi cña mÆt hµng nµy lµ rÊt lín so víi kh¶ n¨ng cung cña ViÖt Nam. CÇn thiÕt ph¶i cã mét sù ®Çu t thÝch ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn ngµnh hµng xuÊt khÈu cßn non trÎ nµy. C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tiªn phong trong lÜnh vùc tinh dÇu .Nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®¬ng ®Çu víi kh«ng Ýt khã kh¨n .Nhng víi nç lùc rÊt lín , c«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng bíc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. Trªn c¬ së nÒn t¶ng s½n cã , vÉn cÇn ph¶i cã mét híng ®i ®óng ®¾n ®Ó s¶n phÈm tinh dÇu cña c«ng ty xuÊt khÈu trªn thÞ trêng thÕ giíi ngµy mét nhiÒu h¬n vµ cã chÊt lîng cao h¬n, gãp phÇn lµm t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh kinh tÕ . V.t×nh h×nh ho¹t déng kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 95-99 1.Tæ chøc ho¹t ®éng xuÊt khÈu tinh dÇu t¹i c«ng ty 11 Tinh dÇu lµ mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ®ång thêi lµ mÆt hµng míi ë ViÖt Nam.Do ®ã thÞ trêng néi ®Þa nhá hÑp.Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ xuÊt khÈu tinh dÇu .Thi trêng xuÊt khÈu cña c«ng ty hÇu hÕt lµ thÞ tr¬ng khã tÝnhnh Anh , Ph¸p , Hµ Lan, ...V× thÕ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch cÈn thËn vµ ®óng tr×nh tù. Tr¬c hªt lµ nghiªn cøu thÞ trêng . Do ®¨c ®iÓm cña m¨t hµng tinh dÇu lµ mÆt hµng ®Æc biÖt Ýt ®îc tiªu dïng réng r·i so víi c¸c mÆt hµng kh¸c nªn chÝnh s¸ch vÒ thÞ trêng cã mét så kh¸c biÖt . C«ng ty ph¶i t×m kiÕm thÞ trêng vµ kh¸ch hµng chø kh«ng thÓ lùa chän thÞ trêng nh c¸c mÆt hµng kh¸c C«ng ty tiÐn hµnh qu¶ng c¸o , giíi thiÖu vÒ c«ng ty ( vÒ lîi thÕ c¹nh tranh , vÒ mÆt hµng c«ng ty cÇn xuÊt khÈu ...) qua Fax göi ®Õn b¹n hµng ®ång thêi göi c¸c quyÓn qu¶ng c¸o vÒ c«ng ty cho c¸c b¹n hµng .NÕu trong trêng hép kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty cã thÓ göi c¶ mÉu chµo hµng qua ®êng chuyÓn ph¸t nhanh .C«ng ty tiÕn hµnh qu¶ng c¸o r«ng r·i qua c¸c t¹p chÝ ,s¸ch b¸o giíi thÞÖu vÒ ngµnh hµng ,m¨t hµng cña ViÖt Nam ( nh qu¶ng c¸o trªn quyÓn " ViÖt Nam Directory 97 - 98 ","Giíi thiÖu ViÖt Nam víi toµn thÕ giíi " ,"N«ng nghiªp Viªt Nam trªn ®êng hiÖn ®¹i ho¸ " ,"C¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam"). TiÕp theo lµ kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu .Sau khi ®· chµo hµng vµ nhËn ®îc ®¬n ®Æt hµng cña b¹n hµng ,c«ng ty sÏ kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu . Th«ng thêng b¹n hµng cña c«ng ty lµ ngêi níc ngoµi nªn viÖc ®µm ph¸n trùc tiÕp tríc khi kÕt hîp xuÊt khÈu lµ rÊt Ýt diÔn ra . C«ng ty thêng ph¸t hµnh c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu díi h×nh thøc "Hîp ®ånh mua b¸n hµng ho¸ "(sale contract ) hoÆc "B¶n chµo hµng kiªm ho¸ ®¬n" (offer Proforma invoi) qua Fax ..Cã mét sè trêng hîp kh¸ch hµng tù ph¸t hµnh hîp ®ång Fax l¹i cho c«ng ty qua ®êng bu ®iÖn hîp ®ång gèc . Mét sè hîp ®ång vµ ®¬n chµo hµng cña c«ng ty ( phÇn phô lôc ) ViÖc t¹o nguån hµng còng hªt søc quan träng .§èi víi mét sè mËt hµng nh÷¹i ,s¶ , ...cã thÓ gi÷ ®îc l©u vµ tÝch tr÷ trong kho . Cßn mét sè lo¹i khã b¶o qu¶n vµ khã t×m ®îc b¹n hµng , c«ng ty míi tiÕn hµnh thu mua .C«ng ty ®Æt c¸c tr¹m thu t¹i Vinh - NghÖ An ,c¸c c¬ së chng cÊt chÕ biÕn t¹i c¸c lß nÊu ë c¸c huyÖn ®îc v©n chuyÓn vµ tËp kÕt vÒ tr¹m thu t¹i Vinh. Hµng th¸ng c¸n bé thu mua t¹i tr¹m tËp hîp l¹i vµ hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn ra Hµ Néi theo lÖnh ®iÒu ®«ngj cña gi¸m ®èc c«ng ty mµ vÊn ®Ò chÊt lîng ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng xuÊt khÈu .§èi víi tinh dÇu x¸ xÞ, tinh dÇu x¶ c¸n bé thu mua t¹i tr¹m tù kiÓm tra chÊt lîng cßn mét sè tinh dÇu khcs nh tinh dÇu quÕ tinh dÇu b¹c hµ ®ßi hái tÝnh kÜ thuËt cao nªm ph¶i ®a vÒ c«ng ty ®Ó kiÓm tra chÊt lîng b»ng m¸y mãc hiÖn ®¹i . Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Æt c¸c tr¹m thu mua tinh dÇu ë Phó Yªn ë chi nh¸nh sè 1 ë Kh¸nh Hoµ víi h×nh thøc thu mua t¬ng tù. 2.T×nh h×nh xuÊt khÈu tinh dÇu t¹i c«ng ty thêi k× 95-99 Tríc n¨m 1991, kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u.XuÊt khÈu chñ yÕu b»ng nghÞ ®Þnh th nªn thÞ trêng gi¸ c¶, sè lîng cña hµng ho¸ kh¸ æn ®Þnh .Bíc sang n¨m 1991, khèi c¸c níc x· héi chñ nghÜa tan r·, b¹n hµng lín cña c«ng ty lµ Liªn X« còng bÞ ph¸ vì. NÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nªn kinh tÕ thô 12 trêng. §èi mÆt víi t×nh h×nh míi c«ng ty ph¶i tù ®i t×m b¹n hµng tù h¹ch to¸n kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. N¨m 1999, Nhµ níc cÊm xuÊt khÈu mÆt hµng tinh dÇu x¸ xÞ- mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty ®øng tríc mét khã kh¨n lín. Ban l·nh ®¹o cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cè g¾ng hÕt søc ®Ó duy tr× nhÞp ®é s¶n xuÊt kinh doanh nh b×nh thêng ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong t×nh h×nh míi.C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®a d¹ng ho¸ kinh doanh .NÕu tríc ®©y c«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt khÈu tinh dÇu th× tõ n¨m 1999 ngoµi xuÊt khÈu c«ng ty cßn nhËp khÈu vµ b¸n hµng néi ®Þa . MÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ ho¸ chÊt vµ h¬ng liÖu...Nh÷ng mÆt hµng nµy vÉn thuéc lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi c«ng ty còng tiÕn hµnh nghiªn cøu triÓn khai mét sè mÆt hµng míi da ®i chµo hµng (kÓ c¶ xuÊt khÈu vµ cho thÞ trêng néi ®Þa) triÓn khai kÕ ho¹ch pha h¬ng liÖu. Sau ®©y lµ sè liÖu vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty trong giai ®o¹n 94-99 c¨n cø tõ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng 3: kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn giai ®o¹n 94-99 §¬n vÞ : triÖu ®ång n¨m Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 1994 2,132 1995 2,893 1996 2,833 1997 2,314 1998 3,364 1999 1,278 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy trong giai ®o¹n 94-98 kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 94 lµ thÊp nhÊt. Nguyªn nh©n lµ do thÞ trêng Liªn X« cã sù thay ®æi lín mµ thÞ trêng bªn ngoµi cha ®îc më réng.H¬n n÷a nh÷ng ngêi ®îc phps xuÊt khÈu trong níc mÆt hµng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, t×nh h×nh ho¹t ®éng tù do, thiÕu phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ ck trong níc ®· t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp g©y ra t×nh tr¹ng Ðp gi¸, ®Çu c¬ gom hµng lam cho thÞ trêng trong níc thêng xuyªn biÕn ®éng . §ång thêi gi¸ c¶ mÆt hµng tinh dÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi còng nhiÒu biÕn ®éng. VÝ dô: mÆt hµng tinh dÇu x¶, x¸ xÞ cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p. Trong nh÷ng n¨m qua gi¸ tinh dÇu s¶ ë møc 2,8 USD/kg (1993 ) ®· t¨ng lªn 11USD/kg(1995). Trong khi gi¸ tinh dÇu s¶ vµ nhu cÇu vÒ s¶ l¹i t¨ng lªn ®Õn møc chãng mÆt, viÖc s¶n xuÊt trong níc l¹i cha ®¸p øng ®ñ kÐo theo sù t¨ng gi¸ cña mÆt hµng thu mua trong níc. Do vËy nhiÒu hîp ®ång võa kÝ víi gi¸ hiÖn t¹i tëng ®· cã l·i trong khi cha kÞp triÓn khai thùc hiÖn thu mua trong níc th× gi¸ ®· ®éi lªn do viÖc tranh mua cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Ngîc l¹i, tinh dÇu s¶ ,x¸ xÞ ®ang ë møc6,8 USD/kg (1991) ®· gi¶m xuèng 3USD/kg(1994)vµ hiÖn nay tinh dÇu x¸ xÞ ®ang ë møc 6USD/kg(7/1995). 13 trong c¶ giai ®o¹n kh«ng kÓ n¨m 1999 th× kim ngach xuÊt khÈu lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã xu híng t¨ng lªn. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù cè g¾ng nç løc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lu«n b¸m s¸t thÞ trêng vµ lu«n gi÷ mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng trong níc còng nh ngoµi níc nh Anh ,Ph¸p, Hµ Lan, §øc,... vµ ®ang ®i vµo t×m hiÓu thªm thÞ trêng xuÊt khÈu míi khu vøc ch©u ¸ vµ MÜ. §Æc biÖt lµ c«ng ty ®· b¸m s¸t ,t¹o nguån hµng trong níc b»ng c¸ch ®Çu t víi ngêi s¶n xuÊt n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau khi Liªn X« - thÞ trêng lín vµ quen thuéc cña c«ng ty bÞ ph¸ vì, c«ng ty ®· chuyÓn híng sang quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c níc céng hoµ ®Æc biÖt lµ liªn bang Nga theo kiÓu giao dÞch th¬ng m¹i vµ hîp t¸c trùc tiÕp gi÷a c¸c doanh nghiÖp .Nhê vËy mµ mét sè s¶n phÈm tinh dÇu cña c«ng ty vÉn ®îc thÞ trêng Nga tiÕp nhËn. N¨m 1999, do mÆt hµng tinh dÇu x¸ xÞ bÞ nhµ níc cÊm xuÊt khÈu nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m xuèng chØ cßn 38% so víi n¨m 98. §©y lµ mét thiÖt thßi lín cña c«ng ty. C«ng ty buéc ph¶i chuyÓn híng kinh doanh sang lÜnh vùc nhËp khÈu ®Ó ®¶m b¶o lîi nhuËn cña c«ng ty ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty triÓn khai kÕ ho¹ch mÆt hµng míi cho xuÊt khÈu thay thÕ mÆt hµng tinh dÇu x¸ xÞ. Trong giai ®o¹n míi c«ng ty sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. CÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh ®Ó c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ tõng bíc ®i vµo æn ®Þnh nh tríc ®©y. HiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu vÉn lµ xuÊt khÈu .Tuy nhiªn c«ng ty ®ang tiÕn kinh doanh trong lÜnh vùc nhËp khÈu vµ khai th¸c thÞ trêng néi ®Þa .N¨m 99 lµ n¨m ®Çu tiªn c«ng ty thu ®îc lîi nhuËn trong lÜnh vùc nhËp khÈu. N¨m 99 còng lµ mèc ®¸nh dÊu sù chuyÓn ®æi cña c«ng ty vÒ mÆt hµng xuÊt khÈu . 3. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu S¶n phÈm cña C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn kh¸ ®a d¹ng phong phó bao gåm 12 lo¹i tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tõ nhiªn kh¸c. B¶ng 5:Tû träng mÆt hµng xuÊt khÈu hµng n¨m cña c«ng ty Nh×n vµo b¶ng 5 ta thÊy ,2 mÆt hµng tinh dÇu s¶ vµ x¸ xÞ lµ 2 mÆt hµng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty . Doanh thu cña 2 mÆt hµng nµy chiÕm phÇn lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m ( n¨m 95 chiÕm 95,4%; n¨m 96 chiÕm 97,7%; n¨m 98 chiÕm 94,37%) do ®ã sù biÕn ®éng cña mÆt hµng nµy cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tinh dÇu s¶ ®îc chiÕt xuÊt chñ yÕu tõ c©y l¸ s¶. ë ViÖt Nam c©y s¶ ®îc trång ë c¶ 3 miÒn B¾c ,Trung vµ Nam.Cã mét sè vïng kh¸c Hµm yªn, Chiªm Ho¸, Yªn B¸i, Phó Kh¸nh, S«ng BÐ, T©y Ninh...C©y s¶ a ¸nh s¸ng mÆt trêi, ®Êt pha c¸t ,®Êt thÞt nhÑ, dèc tho¶i. Víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu nh ë ViÖt Nam rÊt thÝch hîp cho viÖc tr«ng s¶ do ®ã c©y s¶ vµ tinh dÇu s¶ rÊt cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ë níc ta. H¬n n÷a nhu cÇu tinh dÇu s¶ trªn thÕ giíi còng rÊt lín. Ngêi ta íc lîng s¶n lîng tinh dÇu s¶ trªn thÕ giíi vµo kho¶ng 3000-4000 tÊn/n¨m. Tinh dÇu x¸ xÞ ®îc chiÕt xuÊt tõ rÔ c©y x¸ xÞ cßn cã tªn gäi lµ c©y gï h¬ng (tiÕng miÒn B¾c) c©y de h¬ng (tiÕng miÒn Trung) , bors de vierge (tiÕng Ph¸p ), sassafras albidm (tiÕng MÜ).T¹i ViÖt Nam c©y x¸ xÞ cã nhiÒu ë miÒn B¾c nh tuyªn Quang, B¾c Th¸i, L¹ng S¬n, Hµ B¾c, VÜnh Phó,...miÒn trung cã 14 nhiÒu ë Hµ TÜnh ,Qu¶ng B×nh, Qu¶ng Nam, §µ N½ng...miÒn Nam cã nhiÒu ë L©m §ång ,§ång Nai, S«ng BÐ...HiÖn nay chóng ta còng ®ang chiÕt suÊt thö tõ tinh dÇu x¸ xÞ hîp chÊt Herotropin nhng gi¸ thµnh cßn cao thÞ trêng thÕ giíi cha thÓ chÊp nhËn ®îc, vÞ vËy chóng ta cßn ®ang xuÊt khÈu tinh dÇu ë d¹ng th«. Tinh dÇu x¸ xÞ ë ViÖt Nam chñ yÕu dïng cho xuÊt khÈu nhng do gi¸ cßn thÊp nªn chóng ta chÞu nhiÒu thiÕt thßi. Hai mÆt hµng tinh dÇu x¶ vµ tinhdÇu x¸ xÞ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Do ®iÒu kkiÖn khÝ hËu ë níc ta cã thÓ trång ®îc h¹i lo¹i c©y nµy. H¬n n÷a, nhu cÇu thÕ giíi vÒ hai mÆt hµng nµy còng rÊt lín. §ã lµ thuËn lîi cña c«ng ty tinh dÇu nãi tiªng vµ toµn ngµnh tinh dÇu nãi riªng. §èi víi c«ng ty tinh dÇu hai mÆt hµng nµy còng chiÕm tØ träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu . §ã lµ mét thuËn lîi nhng ®ång thêi còng lµ khã kh¨n cña c«ng ty do sù mÊt c©n ®èi. §Æc viÖt lµ tõ n¨m 99 tinh dÇu x¸ xÞ ®îc ®îc lÖnh cña chÝnh phñ cÊm khai th¸c vµ xuÊt khÈu thÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· gi¶m sót râ rÖt. Thay vµo ®ã c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh nhËp khÈu hèa chÊt vµ h¬ng liÖu ®Ó thu lîi nhuËn( doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ 17.9 tØ ®ång, doanh thu tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ 2,7 tØ ®ång, b¸n hµng néi ®Þa lµ 3tØ ®ång). HiÖn nay, c«ng ty ®ang t×m c¸ch t¨ng thÞ phÇn c¸c s¶n phÈm kh¸c trong kim ch¹ch xuÊt khÈu b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tinh dÇu, t¹o ra nhiÒu mÆt hµng míi nh dÇu hoa m«i, níc géi dÇu, chÊt tÈy röa pha chÕ, ®¬n chÊt h¬ng th¬m nh h¬ng chanh ,h¬ng t¸o, ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng cña c¸c s¶n phÈm tinh dÇu truyÒn thèng vµ còng cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam nh: Tinh dÇu quÕ, tinh dÇu håi, tinh dÇu hóng, mµng tang, P¬ mu... 4. Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 95-99 15 B¶ng 6: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tõ 95-99 §¬n vÞ :triÖu VND ChØ tiªu Doanh thu Chi phÝ Lîi nhuËn tríc thuÕ Nép thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ Lîi nhuËn khk¸c 1995 39848 37372 2476 1270 1206 20 1996 21908 19478 2430 1275 1155 84 1997 28484 26830 1650 296 1358 229 1998 44117 42597 1520 267 1253 274 1999 2400 22803 1197 223 974 126 Thùc l·i 1226 1239 1587 1527 1190 Nh×n vµo, b¶ng sè liÖu ta thÊy : Doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty kh¸ lín, nhng chi phÝ s¶n xuÊt l¹i qu¸ cao. Do ®ã lîi nhuËn thu ®îc còng kh«ng cao. Tû lÖ % cña chi phÝ trªn doanh thu t¨ng dÇn trong giai ®o¹n tõ 95 ®Õn98( N¨m 95 lµ 93.7%. N¨m 96 lµ 88.9%. N¨m 97 lµ 94.2%. N¨m 98 lµ 96.6%). Chøng tá r»ng c«ng ty cha cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m chi phÝ trong kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn. H¬n thÕ n÷a, chi phÝ kinh doanh cao còng cã nghÜa lµ gi¸ b¸n hµng cao dÉn ®Õn gi¶m kh¶ n¨ng b¸n hµng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Trong giai ®o¹n s¾p tíi vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc ë ®©y vÉn lµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó t¨ng l·i. N¨m 99 tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ bíc ®Çu lµm quen trong lÜnh vùc kinh doanh míi mÎ nhng hiÖu qña kinh doanh ®¹t ®îc kh¸ cao. L·i gép tÝnh trung b×nh cho c¸c mÆt hµng trªn doanh thu lµ 9.33% B¶ng 7 . BiÕn ®éng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 16 B¶ng 8:TØ suÊt lîi nhuËn theo doanh thu, chi phÝ, vèn lu ®éng. ChØ tiªu Tæng doanh thu Tæng chi phÝ Vèn lu ®éng b×nh qu©n Lîi nhuËn sau thuÕ Dd Dc Dv 95 39848 2476 1519.8 1206 3.02 3.33 0.79 96 21908 2430 3732 1155 5.27 5.92 0.3 97 28484 1654 3915 1358 4.76 5.06 0.34 98 44117 1520 99 24000 22803 1253 2.84 2.94 974 4.06 4.27 Trong giai ®o¹n 95- 98 , hÇu hÕt c¸c chØ tiªu cña n¨m 96 ®Òu cao nhÊt nhng so s¸nh n¨m 98 víi n¨m 99 th× cã thÊy râ nh÷ng dÊu hiÖu kh¶ quan. MÆc dï, doanh thu bÞ thu hÑp nhng c¸c chØ tiªu tØ suÊt lîi nhuËn theo doanh thu, theo chi phÝ, theo vèn lu ®éng b×nh qu©n ®Òu cao h¬n n¨m98. Nh vËy, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng t¨ng. Doanh nghiÖp ®· chó träng n©ng cao hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn kh¸ch quan lµm cho doanh thu gi¶m suts trong n¨m1999. VI-/ nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña c«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn (Enteroil). 1-/ Nh÷ng thuËn lîi cña c«ng ty C«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn lµ mét tæ chøc kinh doanh mÆt hµng tinh dÇu sím nhÊt ViÖt Nam. Tõ trung t©m liªn kÕt khoa häc - s¶n xuÊt tinh dÇu vµ h¬ng liÖu (do viÖn trëng ViÖn Khoa häc ViÖt Nam thµnh lËp n¨m 1987) ngµy 28/11/88 theo QuyÕt ®Þnh sè 801/VKH-Q§ tæ chøc s¶n xuÊt nµy thµnh XÝ nghiÖp tinh dÇu vµ ®Õn ngµy 28/11/1998 theo QuyÕt ®Þnh sè 802/VKHI-Q§ c«ng ty ®æi thµnh c«ng ty tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn (tªn quèc tÕ lµ ENTEROIL). Do ®Æc ®iÓm xuÊt ph¸t ®ã mµ c«ng ty cã nh÷ng lîi thÕ: 1. Lµ con ®Î cña trung t©m khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ quèc gia, mét trung t©m khoa häc cña ®Êt níc do ®ã c«ng ty cã mét m«i trêng khoa häc rÊt thuËn lîi. §iÒu nµy gióp c«ng ty cã thÓ tiÕp thu ®îc nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc míi nhÊt, cã thÓ liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ khoa häc kh¸c trong viÖn nh ViÖn Ho¸ häc, ViÖn Sinh th¸i tµi nguyªn, ViÖn Sinh häc ®Ó øng dông vµo s¶n xuÊt. 2. C«ng ty tinh dÇu víi danh nghÜa lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc nhng l¹i thuéc ViÖn Khoa häc ViÖt Nam nªn cã sù n©ng ®ì cña ViÖn còng nh cña 17 Nhµ níc vÒ mäi mÆt. C«ng ty còng lµ c«ng ty tiªn phong cña ngµnh tinh dÇu nªn ®îc Nhµ níc t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi. 3. XuÊt ph¸t tõ c¸i n«i cña nÒn khoa häc níc nhµ, c«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ øng dông khoa häc kü thuËt nhanh cã s¸ng t¹o. 4. Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu níc ta lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi thêi tiÕt bèn mïa râ rÖt rÊt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn c©y trång theo tõng mïa. Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i tinh dÇu x¶, x¸ xÞ, quÕ, håi, trÊu, b¹ch ®µn, tranh, trµm, mµng tay. Chñ yÕu ë c¸c vïng cao nh: L¹ng S¬n, Cao B»ng, Lµo Cai, Yªn B¸i, T©y Nguyªn,... ngoµi ra cßn mét sè tinh dÇu kh¸c nh: B¹c hµ, hóng quÕ, h¬ng nhu vµ c¸c lo¹i dîc liÖu kh¸c ë vïng ®ång b»ng (Hµ T©y, Hng Yªn, Hµ Nam,...). Nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn ®· t¹o cho c«ng ty nguån nguyªn liÖu dåi dµo vµ phong phó. Nhng do nguån nguyªn liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ tinh dÇu th« cã ®Æc tÝnh dÔ ch¸y, dÔ bay h¬i nªn ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý tèt ®Ó gi¶m hao hôt tù nhiªn vµ n©ng cao hiÖu qu¶. 5. Do lîi thÕ vÒ mÆt hµng cã thÕ m¹nh xuÊt khÈu, thÞ trêng thÕ giíi cã nhu cÇu lín vÒ mÆt hµng nµy. Tinh dÇu vµ nguyªn liÖu chøa tinh dÇu cã vai trß quan träng trong ®êi sèng con ngêi nªn mÆt hµng tinh dÇu më ra triÓn väng míi cho mét ngµnh hµng xuÊt khÈu ë níc ta. 6. §éi ngò c¸n bé khai th¸c thu mua nguån hµng ®«ng ®¶o vµ cã mÆt ë mäi ®Þa ph¬ng ®¸p øng kÞp thêi c«ng t¸c thu mua s¶n phÈm nguyªn liÖu cho c«ng ty. 7. ThÞ trêng xuÊt hkÈu cña c«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn, kh¸ch hµng níc ngoµi t×m ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng nhiÒu. Nh÷ng n¨m tríc khi Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u cha tan r· c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu theo NghÞ ®Þnh th sang thÞ trêng nµy. Nhng ®ång thêi c«ng ty lu«n t×m kiÕm b¹n hµng míi ë thÞ trêng Ch©u ¢u, Ch©u Mü nªn mÆc dï thÞ trêng Liªn X« vµ §«ng ¢u tan r· c«ng ty vÉn ®øng v÷ng ®îc vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. HiÖn nay, thÞ trêng cña c«ng ty lµ c¸c níc Ch©u ¢u nh: Anh, Ph¸p, §øc, BØ, Italia, TiÖp, Nga; thÞ trêng Ch©u ¸ cã Hång C«ng, NhËt B¶n, Singapore, Trung Quèc. N¨m 1998 c«ng tycßn thu hót ®îc thÞ trêng Mü vµ óc. Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ ngµy cµng më réng thÞ trêng sang Ch©u Mü vµ Ch©u ¸. Cã ®îc sù thµnh c«ng nµy sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé thµnh viªn trong c«ng ty trong viÖc n©ng cao ho¹t ®éng Marketing, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng cña mÆt hµng tinh dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2-/ Nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty 18 1. Do cã nhiÒu ®¬n vÞ b¾t ®Çu kinh doanh xuÊt khÈu mÆt hµng tinh dÇu nªn c¹nh tranh mua tinh dÇu ngµy cµng g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc gi¸ c¶ vµ ph©n chia lîi nhuËn. HiÖn nay mét sè doanh nghiÖp kh«ng cã nghiÖp vô vÒ kinh doanh mÆt hµng tinh dÇu còng ®Òu ®îc phÐp tham gia xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng c¹nh tranh nhau ®Ó thu lîi nhuËn vµ ®Òu ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu. Do ®ã rÊt nhiÒu c¬ quan kh«ng ®óng chøc n¨ng còng tham gia xuÊt khÈu tinh dÇu. Trong khi cã nhiÒu tham gia xuÊt khÈu tinh dÇu mµ lîng tinh dÇu trong níc t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ nªn hä c¹nh tranh víi nhau ®Ó mua ®îc tinh dÇu lµm cho gi¸ tinh dÇu trong níc kh«ng æn ®Þnh. MÆt kh¸c, khi cã tr×nh tr¹ng tranh mua nh vËy ngêi s¶n xuÊt sÏ kh«ng chó ý ®Õn chÊt lîng mµ chØ chó ý ®Õn sè lîng. Bªn c¹nh ®ã ®· xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ xuÊt khÈu còng nh c¸c nhµ cung cÊp tinh dÇu xuÊt khÈu trong níc ®· ®Èy gi¸ néi ®Þa cña tinh dÇu lªn cao. C¸c nhµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt tinh dÇu tranh nhau chµo b¸n cho ngêi níc ngoµi dÉn ®Õn th¬ng nh©n níc ngoµi cã ®iÒu kiÖp Ðp gi¸ tinh dÇu xuÊt khÈu cña ta. §ång thêi ë trong níc t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n gi÷a c¸c c«gn tylµm gi¸ gi¶m ®i nhiÒu so víi tríc. VÝ dô: gi¸ tinh dÇu håi xuÊt khÈu sang thÞ trêng Ph¸p n¨m 1994 gi¶m 15% so víi n¨m 1998, tinh dÇu b¹c hµ còng gi¶m gi¸ tõ 12,5 USD/kg (1994) xuèng chØ cßn 6,3 USD/kg (1995). 2. Do ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cha cho phÐp nªn c«ng ty cha t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng mµ míi chØ dõng l¹i ë d¹ng b¸n thµnh phÈm nªn gi¸ xuÊt khÈu thÊp, l·i thu håi Ýt. VÝ dô ®èi víi mÆt hµng tinh dÇu x¸ xÞ chóng ta míi xuÊt khÈu díi d¹ng s¶n phÈm th« vµ d¹ng chiÕt xuÊt thö tõ tinh dÇu x¸ xÞ trong hîp chÊt Herotropis nhn gi¸ thµnh cßn cao, thÞ trêng thÕ giíi cha thÓ chÊp nhËn ®îc. Thêi gian tíi nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t cho c«ng nghÖ hoµn thiÖn th× lîi nhuËn thu ®îc sÏ lín h¬n vµ ngµnh tinh dÇu cña ®Êt níc sÏ cã mét chç ®øng nhÊt ®Þnh trªn trêng quèc tÕ. 3. HiÖn tîng ph¸ rõng trµn lan nh»m vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau dÉn ®Õn viÖc khai th¸c gç de ®Ó nÊu tinh dÇu rÊt khã kh¨n. HiÖn nay ë mét sè tØnh cã gèc rÔ de nhiÒu ®· cã lÖnh cÊm khai th¸c rõng nh Th¸i Nguyªn, Kh¸nh Hoµ, Phó Yªn,... ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc chÕ biÕn tinh dÇu. N¨m 1999 lµ n¨m rÊt khã kh¨n ®èi víi c«ng ty v× Nhµ níc ra lÖnh cÊm khai th¸c vµ xuÊt khÈu tinh dÇu x¸ xÞ. Trong khi ®ã tinh dÇu x¸ xÞ lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. §øng tríc nguy c¬ lîi nhuËn vµ qui m« kinh doanh bÞ thu hÑp, c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ph¶i ®a d¹ng ho¸ kinh doanh. 19 VII-/ KÕ ho¹ch n¨m 2000 vµ trong thêi gian tíi cña c«ng ty Mét sè ý kiÕn c¸ nh©n 1-/ KÕ ho¹ch n¨m 2000 vµ trong thêi gian tíi Tríc t×nh h×nh míi, c«ng ty sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §Ó ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu th× míi ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan. KÕ ho¹ch n¨m 2000 cña c«ng ty ®Æt ra nh sau: - Doanh sè 23,5 tû ®ång. - Lîi nhuËn gép 2,2 tû. - QuÜ l¬ng 8.000 triÖu. 1. Kinh doanh xuÊt khÈu. - Tinh dÇu 1 triÖu USD (tèi thiÓu) t¬ng ®¬ng 14 tØ ®ång vµ lîi nhuËn gép tõ xuÊt khÈu tinh dÇu kho¶ng 1,4 tû ®ång (10%). - MÆt hµng kh¸c: 200 ngµn USD t¬ng ®¬ng 2,8 tû ®ång, lîi nhuËn gép kho¶ng 225 triÖu (8%). 2. Kinh doanh nhËp khÈu - Ho¸ chÊt c¸c lo¹i 6 tû ®ång, lîi nhuËn gép tõ nhËp khÈu kho¶ng 360 triÖu ®ång (6%). - H¬ng liÖu 50 ngµn USD, t¬ng ®¬ng 700 triÖu, lîi nhuËn gép 70 triÖu (10%). - C¸c mÆt hµng kh¸c 200 ngµn USD t¬ng ®¬ng 2,8 tû, lîi nhuËn gép kho¶ng 140 triÖu (5%). 3. Kinh doanh c¸c mÆt hµng tõ s¶n xuÊt Cè g¾ng ®¹t doanh sè Ýt nhÊt 500 triÖu. Trong giai ®o¹n tíi c«ng ty sÏ ®Þnh híng lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh lµ võa t¨ng cêng xuÊt khÈu võa kinh doanh nhËp khÈu cã hiÖu qu¶. NhiÖm vô ®Æt ra cho thêi gian tíi cña c«ng ty lµ: - S¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c lo¹i tinh dÇu, nhùa c©y chÊt lîng cao ®Ó s¶n xuÊt. - Hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ trong trung t©m nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm tõ tinh dÇu vµ h¬ng liÖu. - ChuyÓn giao c«ng nghÖ trång c©y, thu h¸i, s¶n xuÊt chÕ biÕn n©ng cÊp chÊt lîng c¸c lo¹i tinh dÇu cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng. 20
- Xem thêm -