Tài liệu Sự hình thành và phát triển của công ty khách sạn du lịch kim liên

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung b¸o c¸o I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn II. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn III. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim liªn 1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh du lÞch trùc thuéc trong côc du lÞch ViÖt Nam víi nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ cung cÊp c¸c dÞch vô du lÞch nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch s¹n du lÞch nh-: tham quan, ¨n uèng, nghØ ng¬i, vui ch¬i, gi¶i trÝ, phôc vô héi nghÞ vµ c¸c dÞch vô kh¸c. vv... 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. §-îc sù ®ång ý cña thñ T-íng ChÝnh phñ ngµy 12/05/1961 côc chuyªn gia ®· ra quyÕt ®Þnh 49TC – CCG trªn c¬ së s¸t nhËph kh¸ch s¹n B¹ch Mai vµc kh¸ch s¹n B¹ch §»ng vµ lÊy tÕ lµ kh¸ch s¹n B¹ch Mai. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ¨n ë cho c¸c chuyªn gia vµ gia ®×nh hä sang c«ng t¸c t¹i ViÖt Nam. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Õn n¨m 1971 tøc lµ sau 10 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, kh¸ch s¹n B¹ch Mai ®ang trªn ®µ ®i vµo æn ®Þnh trong phôc vô c¸c chuyªn gia th× ®-îc cÊp trªn quyÕt ®Þnh cho ®æi tªn thµnh kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn. NhiÖm vô chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lóc nµy vÉn lµ phôc vô c¸c chuyªn gia. Vµo ®Çu n¨m 1993, Côc chuyªn gia s¸t nhËp kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn vµo Tæng cô du lÞch ViÖt Nam theo quyÕt ®inhj cña ChÝnh phñ. Còng tõ ®©y kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn sau 32 n¨m phôc vô chuyªn gia nµy ®· tiÕn mét b-íc ngoÆt míi ho¹t ®éng trong ngµnh du lÞch vµ trùc thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng côc du lÞch ViÖt Nam. Th¸ng 7/1993 Tæng côc du lÞch ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh C«ng ty Du lÞch B«ng Sen Vµng, (Q§ 276/Q§ - TCDL). Lóc nµy nhiÖm vô cña C«ng ty cã khã kh¨n h¬n vµ phøc t¹p h¬n do cã sù chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kinh tÕ bao cÊp sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng. MÆc dï vËy tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu v-¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng víi bÒ dµy mÊy chôc n¨m phôc vô kh¸ch s¹n du lÞch. ThuËn lîi lµ vËy song kh«ng ph¶i cã nh÷ng khã kh¨n. Vµo nh÷ng n¨m 1995, 1996 C«ng ty ph¶i ®èi phã víi hµn lo¹t nh÷ng khã kh¨n nh- vÒ c¬ së vËt chÊt, vèn Ýt ch-a thÓ n©ng cÊp c¶i t¹o ®-îc do 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vËy l-îng kh¸ch s¹n ®Õn C«ng ty cã phÇn h¹n chÕ, doanh thu thÊp dÇn ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty thÊp... §øng tr-íc t×nh h×nh nh- vËy th¸ng 10/1996 Tæng cô du lÞch ®· ra quyÕt ®Þnh (sè 454/Q§ - TCDL) ®æi tªn C«ng ty kh¸ch s¹n B«ng Sen Vµng thµnh C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. §Ó thuËn lîi cho viÖc ph©n cÊp qu¶n lý trong C«ng ty, §¶ng uû, Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· chia thµnh hai kh¸ch s¹n gåm kh¸ch s¹n Kim Liªn I vµ kh¸ch s¹n Kim Liªn II. Víi môc tiªu phôc vô kh¸ch s¹n mét c¸ch chuyªn m«n ho¸ vµ cã hiÖu nhÊt. Kh¸ch s¹n Kim Liªn I víi nhiÖm vô chÝnh lµ phôc vô kh¸ch quèc tÕ víi gÇn100 phßng víi nhiÒu lo¹i gi¸ phßng kh¸c nhau: Kh¸ch s¹n Kim Liªn II víi nhiÖm vô chÝnh lµ phôc vô kh¸ch trong n-íc vµ gÇn 250 phßng víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i gi¸ phßng tõ 121.000®/ 1phßng / 253.000 ®/1 ngµy ®ªm/ 1phßng. HiÖn nay, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty (ch-a kÓ sè lao ®éng ký hîp ®ång ng¾n h¹n) lµ 545 ng-êi trong ®ã 40 ng-êi lµ lao ®éng gi¸n tiÕp cßn 505 ng-êi lµ lao ®éng trùc tiÕp ë c¸c bé phËn hÇu hÕt nh©n viªn phôc vô ®· ®-îc ®µo t¹o qua c¸c tr-êng líp nghiÖp vô nªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¨ng ®éng trong 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng viÖc phôc vô kh¸ch tËn t×nh chu ®¸o cïng víi ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n ®«n ®èc, trùc tiÕp xuèng c¸c phßng ban ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, kh«ng ngõng ®-a C«ng ty ngµy cµng ®i lªn ®¸p øng vµ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Nhê vËy mµ l-îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty ngµy mét ®«ng h¬n ë tÊt c¶ c¸c dÞch vô. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn râ trong b¶ng kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu kinh tÕ tõ n¨m 1998 – 2000 d-íi ®©y. KÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu kinh tÕ 1998 – 2000 (§¬n vÞ tÝnh: 1000 VN§) STT 1 Néi dung 1998 1999 2000 103.000 110.000 130.000 7.000 8.470 16.000 96.000 101.530 114.000 Tæng doanh thu 27.354.417 33.024.000 41.200.000 - Tèc ®é t¨ng 415% 121% 124% Tæng sè l-ît kh¸ch trong ®ã - Kh¸ch quèc tÕ - Kh¸ch néi ®Þa 2 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 13.162.075 13.491.073 13.796.070 a – Vèn cè ®Þnh 8.875.397 9.204.395 9.509.391 b – Vèn l-u ®éng 4.286.678 4.286.678 4.286.678 Tæng sè CBCNV 382n 450 545 - Thu nhËp b×nh qu©n 1.140 1.200 1.300 Nép ng©n s¸ch 3.931.289 5.181.890 5.927.500 - Tèc ®é t¨ng 108,71% 131,79% 114,39% 6 L·i thùc hiÖn 1.860.682 2.278.751 2.600.000 7 Vèn x©y dùng c¬ b¶n 9.171.810 8.352.763 3.800.000 4 5 Vèn kinh doanh - Sö ch÷a Qua b¶ng trªn ta thÊy ®-îc r»ng tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu t¨ng n¨m nay so víi n¨m tr-íc kh«ng chØ vÒ quy m« mµ c¶ vÒ tµi chÝnh. §©y thËt sù lµ mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, c¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®-îc c¶i t¹o, n©ng cÊp, ®æi míi khang trang, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n ngµy mét ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt... chÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ®-îc tæng côc du lÞch ViÖt Nam xÕp vµo hµng mét trong 10 doanh nghiÖp du lÞch lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. M« th×nh tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim liªn 1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp víi hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc thµnh phßng ban, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. Cô thÓ nh-: Ban gi¸m ®èc: gåm 1. Gi¸m ®èc C«ng ty 2. Phã gi¸m ®èc C«ng ty 2. Gi¸m ®èc KSKLI vµ KSKLII - C¸c tr-ëng phßng, ban Ban gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch ®-îc tæng côc du lÞch phª duyÖt. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¶n lý c¸n bé, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch: cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ giao nhiÖm vô cho c¸c bé phËn thùc hiÖn, theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra. - Phßng kÕ to¸n (phßng kinh tÕ): chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn vèn, tµi s¶n cña C«ng ty, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é thèng kª cña Nhµ n-íc gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®èc tµi chÝnh ®¶m b¶o cho C«ng ty ngµy cµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - Phßng giao dÞch lÔ t©n: (Bao gåm 2 phßng: giao dÞch lÔ t©n KSKL I µ lÔ t©n KSKLII): cã nhiÖm vô giao dÞch víi kh¸ch hµng; lµ n¬i giao dÞch víi kh¸ch hµng ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh kh¸ch ®Õn nghØ ng¬i t¹i ®©y, lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch hµng víi c¸c bé phËn kh¸c nh- nhµ phßng, nhµ ¨n... - Bé phËn tu söa: chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d-ìng vµ söa ch÷a nh÷ng tµi s¶n cña C«ng ty khi bÞ h- háng. - Bé phËn giÆt lµ: chÞu tr¸ch nhiÖm giÆt lµ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm nh- ga, gèi, rÌn, kh¨n... cho c«ng ty ngoµi ra cßn cã tr¸ch nhiÖm 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giÆt lµ quÇn ¸o... cho kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. §©y còng lµ mét trong c¸c dÞch vô kinh doanh nhá cña C«ng ty. - Bé phËn b¶o vÖ: chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ sù an toµn cho kh¸ch vµ cho c¶ C«ng ty. - Bé phËn nhµ ¨n: cã chøc n¨ng phôc vô nhu cÇu ¨n uèng, héi häp, tiÖc c-íi, sinh nhËt, theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin: cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, qu¶n lý sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, hÖ thèng tæng ®µi ®iÖn tho¹i, m¹ng vi tÝnh ®¶m b¶o th«ng tin th«ng suèt, nhanh kÞp thêi cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh kh¸ch nghØ ë ®©y. - Trung t©m du lÞch l÷ hµnh: cã chøc n¨ng tæ chøc khai th¸c kh¸ch, t×m kiÕm thÞ tr-êng ®ång thêi tæ chøc ®oµn, tour du lÞch cho kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý thµnh c¸c phßng ban víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô râ rµng cña t-ng bé phËn mµ ho¹t ®äng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng ®-îc tiÕn hµnh theo tõng bé phËn. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô du lÞch. Ngµnh nghÒ chÝnh kinh doanh cña C«ng ty bao gåm. a. Kinh doanh l-u tr÷ (buång ngñ) b. Kinh doanh ¨n uèng c. Kinh doanh cho thuª phßng lµm viÖc, v¨n phßng, ki èt... d. Kinh doanh dÞch vô h-íng dÉn du lÞch e. Kinh doanh vËn chuyÓn f. Kinh doanh dÞch vô tennis, bãng bµn, bÓ b¬i Trong dÞch vô kinh doanh trªn th× dÞch vô kinh doanh l-u tr÷ (buång ngñ) chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè doanh thu cña C«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quy tr×nh kinh doanh buång ngñ cña C«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo c¸c giai ®o¹n sau: Kh¸ch ®Õn (®¨ng ký) QuÇy lÔ t©n lµm thñ tôc §-a kh¸ch lªn phßng Thanh to¸n vµ tiÔn kh¸ch Cô thÓ néi dung c¸c giai ®o¹n nh- sau: - Kh¸ch ®Õn ®¨ng ký: §©y lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn gÆp gì gi÷a kh¸ch hµng víi C«ng ty, ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh g©y thiÖn c¶m víi kh¸ch hµng. - QuÇy lÔ t©n: cã nhiÖm vô ®ãn tiÕp kh¸ch, lµm thñ tôc nhanh gän cho kh¸ch lÊy phßng nghØ theo yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng. §éi ngò nh©n viªn lÔ t©n cña C«ng ty víi th¸i ®é tinh thÇn phôc vô kh¸ch nhiÖt t×nh, chu ®¸o, lÞch sù, ®· lµm v¬i bít ®i nçi mÖt nhäc trong suèt qu·ng ®-êng dµi ®Õn víi Kim Liªn. - §-a kh¸ch lªn phßng: Giai ®o¹n nµy do bé phËn nhµ phßng thùc hiÖn tõ viÖc ®-a kh¸ch lªn phßng ®Õn viÖc phôc vô c¸c yªu cÇu cña kh¸ch trong suèt thêi gian kh¸ch l-u tró t¹i ®©y. ë giai ®o¹n nµy C«ng ty lu«n l¾ng nghe nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng vµ tÝch cùc t×m hiÓu c¸c nhu cÇu thÞ hiÕu ë thÝch cña ®èi t-îng kh¸ch vÒ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trang thiÕt bÞ, vÒ c¬ së vËt chÊt.vv.... ®Ó ngµy ®-îc phôc vô kh¸ch tèt h¬n, xøng ®¸ng víi niÒm tin cña kh¸ch hµng. - Thanh to¸n vµ tiÔn kh¸ch: §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tæ chøc phôc vô kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ë c«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn quy ®Þnh ®èi víi kh¸ch lÎ (kh«ng ®i theo ®oµn) kh«ng cã giÊy tê c«ng vô mµ xuÊt tr×nh chøng minh th- nh©n d©n th× viÖc thanh to¸n ®-îc tiÕn hµnh ngay ë giai ®o¹n ®Çu tiªn nghÜa lµ khi kh¸ch ®Õn thuª phßng th× ®ång thêi ph¶i thanh to¸n ngay tr-íc khi lªn phßng. ViÖc thanh ton¸ ®-îc lËp b»ng c¸c phiÕu thu, ho¸ ®¬n tµi chÝnh giao ngay cho kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, ®èi víi kh¸ch ®i theo ®oµn, hîp ®ång theo héi nghÞ th× viÖc thanh to¸n ®-îc tiÕn hµnh tr¶ sau theo tõng hîp ®ång cô thÓ. Thñ tôc tr¶ phßng, dêi kh¸ch s¹n cña kh¸ch hµng ®-îc thùc hiÖn nh- sau: Kh¸ch hµng th«ng b¸o víi nh©n viªn (bé phËn trùc phßng) vÒ viÖc tr¶ phßng cña m×nh, cã thÓ trùc tiÕp hoÆc qua ®iÖn tho¹i theo h-íng dÉn ë trong phßng, nh©n viªn trùc phßng cã nhiÖm vô h-íng dÉn ë trong phßng, nh©n viªn trùc phßng cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i toµn bé trang thiÕt bÞ, tµi s¶n trong pßng sau ®ã viÕt giÊy tr¶ phßng cho kh¸ch hµng theo quy ®Þnh. Kh¸ch hµng mang ch×a kho¸ cïng víi giÊy tr¶ phßng lªn quÇy lÔ t©n thanh to¸n vµ nhËn l¹i giÊy tê tuy 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th©n cña m×nh. C«ng viÖc nµy lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch, kÕt thóc mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ph­¬ng ch©m: “ vui lßng kh¸ch ®Õn – võa lßng kh¸ch ®i”. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch kim liªn. 1. §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty. C«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ trong kinh doanh tµi chÝnh, ®-îc sö dông con dÊu riªng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng nhÊt theo sù h-íng dÉn cña Bé Tµi ChÝnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c«ng ty lu«n tu©n thñ nguyªn t¾c lÊy thu bï chi, tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng theo kÕt qu¶ kinh doanh, c©n ®èi vµ ®¶mb¶o thu nhËp tµi chÝnh cho ng-êi lao ®éng ®-îc æn ®Þnh. 2. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp du lÞch kinh doanh dÞch vô cho nªn c¸c mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, c«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c tæ chøc s¾p xÕp ®éi ngò kÕ to¸n phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô nh»m ph¸t huy hÕt vai trß kÕ to¸n nãi riªng. §Ó qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n tõ ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tæng hîp, b¸o c¸o chi tiÕt ®Õn viÖc ph©n tÝch kiÓm tra kÕ to¸n. Cßn ®èi víi bé phËn ¨n uèng cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp c¸c chøng tõ ban ®Çu sau ®ã tæng hîp sè liÖu vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. H×nh thøc c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ë C«ng ty ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp hîp sè liÖu chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho phßng kÕ to¸n tËp hîp ®-îc c¸c sè liÖu kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý còng nh- ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c«ng ty trang bÞ m¸y vi tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi ®Ó phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt ký chung, Mçi chøng ta ghi sæ ®Òu cã chøng tõ kÌm theo. VÒ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn víi hÖ thèng sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp, b¸o c¸o kÕ to¸n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh vµ ph¸p lÖnh thèng kª cña Nhµ n-íc. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi C«ng ty, gióp l·nh ®¹o C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, ph©n tÝch tµi t×nh h×nh kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tËp trung, thèng nhÊt mäi ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc ®Æt d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr-ëng. NhiÖm vô cña tõng bé phËn ë phßng kÕ to¸n nh- sau: - KÕ to¸n tr-ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung toµn bé c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. - Phã phßng kÕ to¸n ( kÕ to¸n tæng hîp): chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu do kÕ to¸n viªn cung cÊp ®Þnh kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh, ngoµi ra cßn theo dâi toµn bé gi¸ thµnh vµ vèn chñ së h÷u cña C«ng ty. - KÕ to¸n tiÒn mÆt: chÞu tr¸ch nhiÖm thu tiÒn mÆt vµ thùc hiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n víi ng©n hµng nh- vay vèn, tr¶ nî. - KÕ to¸n hµng tån kho, c«ng nî: víi nhiÖm vô chÝnh lµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nhËp – xuÊt hµng ho¸ hµng tån kho vµ t×nh h×nh c«ng nî cña C«ng ty. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n TSC§, CCL§ nhá, vËt rÎ tiÒn, cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m, nhËp khÈu vµ qu¸ tr×nh sö dông cña lo¹i tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng nhá vËt rÎ tiÒn cña C«ng ty. - KÕ to¸n theo dâi chi phÝ nhµ hµng vµ kinh doanh buång ngñ, cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë nhµ hµng vµ phßng ngñ. - KÕ to¸n theo dâi c¸c dÞch vô kh¸c: cã nhiÖm vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c dÞch vô kh¸c nh- dÞch vô ®iÖn tho¹i, cho thuª kièt, dÞch vô tennesn bÓ b¬i, giÆt lµ.vv... - KÕ to¸n doanh thu: cã nhiÖm vô theo toµn bé doanh thu cña C«ng ty. - Thñ quü: qu¶n lý c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty, ph¶n ¸nh sè hiÖu cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü tiÒn mÆt ®ång thêi tiÕn hµnh ph¸t l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Bé phËn thu ng©n: Cã nhiÖm vô xuèng trùc tiÕp c¸c quÇy nhquÇy lÔ t©n, bar, nhµ ¨n thu tiÒn trùc tiÕp cña kh¸ch hµng, lËp b¶ng kª nép tiÒn vÒ thñ quü c«ng ty sau c¸c ca lµm viÖc S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Kh¸ch s¹n Du lÞch Kim Liªn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ ho¹t ®éng SXKD Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt Sæ c¸i tµi kho¶n B¶ng c©n ®èi FS B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch ghi hµng ngµy ghi cuèi th¸ng 18 ®èi chiÕu, kiÓm tra Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6. Tµi kho¶n sö dông TK: 154: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. TK cÊp 2: 154.4: kinh doanh buång ngñ - TK: 632: gi¸ vèn hµng b¸n - TK: 6324: gi¸ vèn kinh doanh buång ngñ - TK 627: CF s¶n xuÊt chung - TK 111: tiÒn mÆt - TK 112: tiÒn göi ng©n s¸ch - TK 153: cung cÊp dÞch vô - TK 152: nhiªn vËt liÖu - TK 334: tiÒn l-¬ng - TK338: B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ chi phÝ cè ®Þnh - TK 214: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - TK 142: chi phÝ tr¶ tr-íc 7. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®éc lËp t¹i c«ng ty 20
- Xem thêm -