Tài liệu Sử dụng phương tiện và phương pháp dạy học thực hành trong môn công nghệ lớp 9

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung Sö dông ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc thùc hµnh trong c«ng nghÖ §Æt vÊn ®Ò N¨m häc 2006 – 2007 lµ n¨m thø n¨m thùc hiÖn chñ tr¬ng cña ngµnh Gi¸o dôc §µo t¹o lµ: Ph¶i thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tõ ph¬ng ph¸p d¹y häc "cò – thô ®éng ” th©ú "®äc – trß chÐp” sang ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch cùc – chñ ®éng, s¸ng t¹o theo híng “Ph¸t huy trÝ lùc cña häc sinh, lÊy häc sinh lµm trung t©m”. Còng nh hÕt th¶y c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c trong 3 n¨m häc qua t«i còng ®· tr¨n trë, t×m tßi, tõng bíc thùc hiÖn viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo yªu cÇu cña ngµnh Gi¸o dôc ®Ò ra bëi chóng ta ®Òu bÕt ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n vµ quan träng nh»m truyÒn ®¹t kݪn thøc tíi häc sinh ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp, khoa häc sÏ lµ con ®êng gióp häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch hiÖu qu¶, ph¸t huy trÝ lùc cña ngêi häc. Mçi cÊp häc, mçi bé m«n ®Òu ph¶i cã mét ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp vµ ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn vµ ®©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè, ®éng lùc nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh hiÖn nay. I. C¬ së lý luËn: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Quy luËt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc lµ tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t duy trõu tîng. Song qu¸ tr×nh nhËn thøc ®ã ®¹t hiÖu qu¶ cao hay kh«ng, cã bÒn v÷ng hay kh«ng cßn phô thuéc vµo tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o cña chñ thÓ. §Æc ®iÓm cña løa tuæi thiÕu niªn lµ ®ang cã xu híng v¬n lªn lµm “ngêi lín”, muèn tù m×nh t×m hiÓu kh¸m ph¸ trong qu¸ tr×nh tù nhËn thøc. ë løa tuæi häc sinh THCS ®· cã kh¶ n¨ng thuËn lîi cho kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng häc tËp vµ tù s½n sµng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau. C¸c em cã nguyÖn väng muèn cã c¸c h×nh thøc häc tËp mang tÝnh chÊt ngêi lín. Tuy nhiªn nhîc ®iÓm cña c¸c em lµ cha biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c nguyÖn väng cña m×nh, cha n¾m ®îc c¸c ph¬ng ph¸p thùc hiÖn c¸c h×nh thøc häc tËp míi. Trang1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung V× vËy cÇn cã sù híng dÉn, ®iÒu hµnh mét c¸ch khoa häc vµ nghÖ thuËt cña c¸c thÇy c« gi¸o. Trong lý luËn vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc cho thÊy : trong m«n Kü thuËt c«ng nghiÖp, sù thèng nhÊt gi÷a ®iÒu khiÓn cña thÇy vµ ho¹t ®éng häc tËp cña trß cã thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng c¸ch qu¸n triÖt qua ®iÓm ho¹t ®éng, thùc hiÖn viÖc d¹y vµ häc Kü thuËt c«ng nghiÖp vµ b»ng ho¹t ®éng. D¹y häc theo ph¬ng ph¸p míi ph¶i lµm cho häc sinh chñ ®éng suy nghÜ nhiÒu h¬n, lµm nhiÒu h¬n, tham gia nhiÒu h¬n trong qu¸ tr×nh chiÕm lÜnh tri thøc. II. C¬ s¬ thùc tiÔn HiÖn nay trong nhµ trêng phæ th«ng nãi chung, trêng THCS nãi riªng cßn nhiÒu häc sinh lêi häc, lêi t duy trong qu¸ tr×nh häc tËp. Häc sinh cha n¾m ®îc ph¬ng ph¸p häc tËp, cha cã nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc cña b¶n th©n ®Ó chñ ®éng chiÕm lÜnh kiÕn thøc. H¬n n÷a, trong nh÷ng n¨m qua c¸c trêng THCS ®· cã nh÷ng chuyÓn ®æi tÝch cùc trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Tuy nhiªn, nh×n chung ph¬ng ph¸p d¹y häc cßn nÆng vÒ ph¬ng ph¸p cò. Gi¸o viªn cßn nÆng vÒ truyÒn thô kiÕn thøc, Ýt chó ý rÌn luyÖn kh¶ n¨ng ®éc lËp t duy kh¶ n¨ng t×m tßi s¸ng t¹o tù häc, tù nghiªn cøu cña häc sinh III. Gi¶i ph¸p cô thÓ: Ch¬ng tr×nh m«n kÜ thuËt THCS hiÖn hµnh ®· ®îc x©y dùng c¸ch ®©y 25 n¨m. hiÖn nay ch¬ng tr×nh nµy kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu cña gi¸o dôc phæ th«ng v× nÒn kinh tÕ - x· héi trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nhanh nh vò b·o cña khoa häc kÜ thuËt, cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ cña nÒn tri thøc, nã kÐo theo cña sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ- x· héi , khoa häc kÜ thuËt cña ViÖt Nam. Tríc t×nh h×nh ®ã, môc tiªu gi¸o dôc hiÖn nay cÇn thay ®æi sao cho phï hîp víi thêi cuéc. NÕu ®em xÐt l¹i th× víi m«n kÜ thuËt kh«ng cßn phï hîp n÷a v× ngêi häc häc theo lèi d¹y chay, tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch thô ®éng vµ chñ yÕu lµ lÝ thuyÕt , thùc hµnh nÕu cã th× còng rÊt Ýt vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc th× kh«ng cã. M«n C«ng NghÖ th× sao? Trong "m«n ®un l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn trong nhµ" th× cã tíi 80 ®Õn 90 phÇn tr¨m lµ thùc hµnh , tõ 10 ®Õn 20 phÇn tr¨m lµ lÝ thuyÕt. §Ó ®¸p øng nhu cÇu thùc hµnh nªn nhµ trêng ®îc cung cÊp nhiÒu ph¬ng tiÖn d¹y häc. §©y lµ nh÷ng thuËn lîi mµ ngêi d¹y m«n C«ng NghÖ cã ®îc . Nhng bªn c¹nh ®ã còng cã kh«ng Ýt khã kh¨n nh viÖc sö Trang2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung dông nh÷ng ph¬ng tiÖn d¹y häc chØ ®îc mét thêi gian ng¾n, ngêi d¹y hÇu hÕt lµ kiªm nhiÖm,viÖc qu¶n lÝ ®å dïng vµ häc sinh gÆp nhiÒu khã kh¨n, thêi gian chuÈn bÞ cho tiÕt d¹y nhiÒu ®Æc biÖt lµ d¹y nhiÒu líp. Nhng còng do thùc hµnh nhiÒu nªn häc sinh lu«n lu«n ®îc trùc tiÕp lµm, khi häc sinh ®îc lµm nhiÒu sÏ h×nh thµnh kÜ n¨ng, t¹o nªn sù s¸ng t¹o trong häc sinh tõ ®ã gióp häc sinh chiÕm lÜnh ®îc kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng, ®Õn khi ra cuéc sèng häc sinh kh«ng cßn bì ngì, bÊt ngê víi nh÷ng t×nh huèng x¶y ra. Khi học sinh được trực tiếp làm bài với nhiều phương tiện học tập sẽ tạo ra sự hứng thú học tập giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kĩ năng thực hành, phát triển trí tuệ của học sinh đồng thời còn giáo dục được nhân cách của học sinh và hợp lí hoá hoạt động của giáo viên và học sinh. Với những thuận lợi, khó khăn, tình hình , thực trạng trên nên tôi quyết định chọn :"Sử dụng phương tiện và phương pháp dạy học thực hành trong Công Nghệ " làm đề tài. Nh t«i ®· nãi ë trªn, trong C«ng NghÖ khèi 9 th× thùc hµnh chiÕm tíi 80 ®Õn 90 phÇn tr¨m nªn ph¬ng tiÖn lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i cã ph¬ng ph¸p d¹y häc sao cho phï hîp víi ph¬ng tiÖn vµ bµi häc.M«n C«ng NghÖ lµ mét m«n häc øng dông , g¾n liÒn víi kÜ thuËt,v× vËy cÇn cã ®ñ thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó häc sinh nghiªn cøu lÝ thuyÕt, lµm thÝ nghiÖm, thùc hµnh. Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hîp lÝ sÏ tËp trung ®îc sù chó ý vµ høng thó cña häc sinh, nhê ®ã ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc , chñ ®éng cña häc sinh trong häc tËp. Tuy nhiªn, nÕu sö dông thiÕt bÞ d¹y häc kh«ng hîp lÝ hoÆc l¹m dông chóng sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ trong d¹y häc. I. Nªn sö dông ph¬ng tiÖn d¹y häc trong c¸c trêng hîp sau: _ Khi ®èi tîng thËt qu¸ to hay qu¸ bÐ. VÝ dô trong bµi thùc hµnh sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn trë th× sö dông con ®iÖn trë thËt thay v× sö dông hai bãng ®Ìn sîi ®èt. Trang3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung _ Khi ®èi tîng hay qu¸ tr×nh kh«ng cã s½n trong líp häc.VÝ dô trong bµi vai trß cña ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng thay v× d¹y lÝ thuyÕt su«ng gi¸o viªn sö dông tranh vÏ vÒ s¶n xuÊt vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng. _ Khi ®èi tîng thay ®æi mµ ta kh«ng thÊy ë ®iÒu kiÖn b×nh thêng ®îc. VÝ dô nh d¹y bµi thùc hµnh truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng ta sö dông m« h×nh ®éng c¬ ®èt trong ®Ó gi¶ng d¹y. _Khi mét chuyÓn ®éng qu¸ nhanh nh chuyÓn ®éng cña pitt«ng trong ®éng c¬ ®èt trong. _ Khi qu¸ tr×nh hay ®èi tîng kh«ng nh×n thÊy ®îc nh dßng ®iÖn, ho¹t ®éng cña xup¸p trong ®éng c¬ ®èt trong. II . Mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong sö dông ph¬ng tiÖn daþ häc ë trêng phæ th«ng: _ Sö dông ph¬ng tiÖn d¹y häc ®óng môc tiªu bµi häc: + C¨n cø vµo môc tiªu bµi häc, gi¸o viªn lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ nh÷ng thiÕt bÞ d¹y häc phï hîp víi tõng néi dung cña bµi vµ tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng , lÜnh héi kiÕn thøc. VÝ dô:Khi d¹y bµi thùc hµnh nèi d©y dÉn cÇn chuÈn bÞ: d©y dÉn ®iÖn , k×m c¾t d©y, k×m tuèt d©y, giÊy r¸p, má hµn, thiÕc víi ph¬ng ph¸p tæ chøc lµ ho¹t ®éng c¸ nh©n. Nhng víi bµi "L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn" th× cÇn chuÈn bÞ: hai cÇu ch×, mét c«ng t¾c, mét bé bãng ®Ìn, mét æ ®iÖn, d©y dÉn…víi ph¬ng ph¸p tæ chøc lµ ho¹t ®éng nhãm. + §Ó biÓu diÔn trªn líp cÇn thiÕt bÞ d¹y häc cã kÝch thíc ®ñ lín ®Ó häc sinh quan s¸t ®îc, ®Ó häc sinh häc theo nhãm hoÆc thùc hµnh theo nhãm cÇn thiÕt bÞ d¹y häc ®ñ nhá phï hîp víi t©m lÝ häc sinh. _ Sö dông ®óng lóc thiÕt bÞ d¹y häc ®îc ®a ra giíi thiÖu vµ ®Ó häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt, ph©n tÝch ®óng lóc néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cÇn ®Õn sÏ cã hiÖu qu¶ cao. Tr¸nh hiÖn tîng ®a ra hµng lo¹t thiÕt bÞ day häc kh«ng phï hîp víi néi dung vµ tr×nh tù bµi gi¶ng dÉn ®Õn hiÖn tîng ph©n t¸n sù chó ý cña häc sinh. _ §Ó thiÕt bÞ d¹y häc ®óng vÞ trÝ. +Tr×nh bµy thiÕt bÞ d¹y häc trªn líp häc ë vÞ trÝ hîp lÝ nhÊt gióp tÊt c¶ häc sinh trong líp ®Òu cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin tõ thiÕt bÞ d¹y häc b»ng nhiÒu gi¸c quan kh¸c nhau. Trang4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung +Trong giê lªn líp ph¶i ®Æt thiÕt bÞ day häc cha dïng ®Õn hoÆc ®· dïng råi ë chç khuÊt, ®Ó tr¸nh ph©n t¸n sù chó ý cña häc sinh. _ Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ®óng møc vµ cêng ®é thÝch hîp trong ®ã cã sù kÕt hîp chÆt chÏ ph¬ng ph¸p trùc quan víi c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c, nh»m kÝch thÝch høng thó häc tËp cña häc sinh, gióp häc sinh tiÕp cËn víi kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng s¸ng t¹o. Tr¸nh qu¸ nhiÒu thêi gian sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hay sö dông qu¸ nhiÒu mét lo¹i h×nh thiÕt bÞ d¹y häc trong mét tiÕt häc, cÇn sö dông linh ho¹t, phèi hîp nhiÒu lo¹i ph¬ng tiÖn ®Ó gi¶ng bµi®îc sinh ®éng, tr¸nh nhµm ch¸n. Nh ta ®· biÕt häc lu«n lu«n ®i ®«i víi hµnh, nÕu thiÕt bÞ d¹y häc nhiÒu nhng kh«ng kÕt hîp tèt víi ph¬ng ph¸p d¹y häc th× kÕt qu¶ mang l¹i còng kh«ng cao. ChÝnh v× thÕ nªn ph¬ng ph¸p d¹y häc còng l¹i lµ yÕu tè then chèt trong ho¹t ®éng cña gi¸o viªn. Sau ®©y lµ bµi cô thÓ mµ t«i ®· ¸p dông trong tõng tiÕt d¹y: D¹ng 1. bµi giíi thiÖu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông I. Vai trß , vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng: Gi¸o viªn: yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu c¸c th«ng tin trong s¸ch gi¸o khoa. Häc sinh: t×m hiÒu c¸c th«ng tin trong s¸ch giao khoa. Gi¸o viªn :yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm: nghÒ ®iÖn d©n dông cã vai trß nh thÕ nµo trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt? Häc sinh: th¶o luËn,trao ®æi theo nhãm. Gi¸o viªn: yªu cÇu mét vµi nhãm ®äc kÕt qu¶ ®· th¶o luËn? Häc sinh : ®¹i diÖn häc sinh trong c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶ ®· th¶o luËn trao ®æi. Gi¸o viªn: yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ xung ? Häc sinh :nhËn xÐt, bæ xung. Gi¸o viªn: tæng hîp ®i ®Õn kÕt qu¶ ®óng: _ Vai trß: + T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. + Phôc vô ®êi sèng,sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña c¸c hé tiªu thô. _ VÞ trÝ: Trang5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung + Cã mÆt ë c¸c c¬ quan,xÝ nghiÖp,nhµ m¸y,c«ng trêng,gia ®×nh…. + Gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Qua d¹ng vÝ dô trªn ta thÊy ®©y lµ ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh vÒ lÝ thuyÕt. D¹ng 2: Bµi thùc hµnh l¾p ®Æt b¶ng ®iÖn. Ho¹t ®éng 1: ChuÈn bÞ thùc hµnh GV: §Ó cã thÓ tiÕn hµnh tèt bµi thùc hµnh chóng ta cÇn chuÈn bÞ nh thÕ nµo? HS: K×m, dao, tua vÝt, khoan, b¶ng ®iÖn, æ c¾m ®iÖn, cÇu ch×,c«ng t¾c,d©y dÉn ®iÖn,bãng ®Ìn ,®ui ®Ìn. GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. HS: XuÊt tr×nh dông cô häc tËp. Ho¹t ®éng 2: t×m hiÓu néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1. T×m hiÓu chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn. GV: Yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu c¸c th«ng tin vµ quan s¸t h×nh vÏ 6-1 trong s¸ch gi¸o khoa? HS: T×m hiÓu c¸c th«ng tin vµ quan s¸t h×nh vÏ. GV: Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm: -B¶ng ®iÖn dïng ®Ó lµm g×? - B¶ng ®iÖn gåm cã mÊy lo¹i ? NhiÖm vô cña nh÷ng b¶ng ®iÖn ®ã lµ g×? HS: Th¶o luËn theo nhãm. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc kÕt qu¶ ®· th¶o luËn. HS: §äc kÕt qu¶ ®· th¶o luËn. GV: Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt , bæ xung . HS: NhËn xÐt,bæ xung. GV: tæng hîp ®i ®Õn kÕt qu¶ ®óng: - B¶ng ®iÖn dïng ®Ó l¾p ®Æt nh÷ng thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ vµ lÊy ®iÖncña m¹ng ®iÖn. - Gåm cã hai lo¹i b¶ng ®iÖn: B¶ng ®iÖn chÝnh vµ b¶ng ®iÖn nh¸nh 2.VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. Trang6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung a. T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lÝ. A O GV: H·y quan s¸t vµo s¬ ®å vµ cho biÕt m¹ch ®iÖn trªn bao gåm nh÷ng phÇn tö ®iÖn nµo? HS: Gåm 2 cÇu ch×, 1 æ c¾m ®iÖn, 1 c«ng t¾c , 1 bé bãng ®Ìn. GV: M¹ch ®iÖn trªn ®îc m¾c víi nhau nh thÕ nµo? HS: 1 cÇu ch× m¾c nèi tiÕp víi æ ®iÖn, c«ng t¾c ®iÖn dîc m¾c nèi tiÕp víi 1 cÇu ch× vµ bãng ®Ìn.cÇu ch× vµ æ ®iÖn m¾c song song víi c«ng t¾c ®iÖn , cÇu ch× vµ bãng ®iÖn. GV: Nªu nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn trªn? HS: Dßng ®iÖn ®i tõ d©y pha chia lµm 2 nh¸nh , mét nh¸nh qua cÇu ch× ®Õn æ ®iÖn , mét nh¸nh qua cÇu ch× ®Õn c«ng t¾c : nÕu c«ng t¾c ®ãng th× dßng ®iÖn ®i qua c«ng t¾c qua bãng ®Ìn vÒ d©y trung tÝnh khÐp kÝn m¹ch ®iÑn bãng ®Ìn s¸ng.NÕu c«ng t¾c më th× m¹ch ®iÖn hë bãng ®Ìn kh«ng s¸ng. Trang7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung b. VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch A ®iÖn . O _ Bíc 1: VÏ ®êng d©y nguån. _ Bíc 2 :X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn,bãng ®Ìn. _ Bíc 3:X¸c ®Þnh vÞ trÝc¸c TB§ trªn B§. _ Bíc 4: VÏ ®êng d©y dÉn ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lÝ. GV: Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. HS : Lªn b¶ng vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt. 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®Þªn. GV: H·y nªu quy tr×nh l¾p b¶ng ®iÖn? HS: v¹ch dÊu khoan lç b¶ng ®iÖn nèi d©y TB§ cña B§ l¾p ®Æt TB§ vµo b¶ng ®iÖn kiÓm tra. GV: viÕt quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®ã lªn b¶ng, khi viÕt ®Õn bíc nµo th× giíi thiÖu lu«n bíc ®ã. HS: tËp trung l¾ng nghe. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh Sau khi gi¸o viªn híng dÉn xong c¸c bíc th× lµm lµm mÉu nhanh mét lÇn vµ lÇn thø 2 th× híng dÉn mét hoÆc hai bíc ®Çu phÇn cßn l¹i ®Ó häc sinh lµm nèt.Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh thùc hµnh díi sù quan s¸t uèn n¾n cña gi¸o viªn. Ho¹t ®éng 4:KÕt thóc thùc hµnh. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh thu dän thiÕt bÞ häc tËp, GV: Yªu cÇu häc sinh ®¸nh gi¸ giê thôc hµnh vÒ kiÕn thøc, vÒ th¸i ®é häc tËp, vÒ sù chuÈn bÞ. GV: DÆn dß häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ nh÷ng thiÕt bÞ cßn thiÕu ®Ó tiÕt thùc hµnh sau ®¹t kÕt qu¶ cao. Trang8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung Nh vËy thêi gian häc lÝ thuyÕt chØ chiÕm kho¶ng 30 ' thêi gian cßn l¹i th× häc sinh tù thùc hµnh , tù chiÕm lÜnh ®îc kiÕn thøc, khi häc sinh lµm nhiÒu sÏ t¹o ra kÜ n¨ng. C¸c bµi sau còng tiÕn hµnh t¬ng tù nh vËy. Khi kÕt hîp tèt ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ thiÕt bÞ d¹y häc nh vËy sÏ lµm cho häc sinh høng thó häc bµi vµ thùc hµnh. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hµnh còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n nh viÖc qu¶n häc sinh trong giê thùc hµnh sao cho khái ¶nh hëng ®Õn líp bªn c¹nh, viÖc qu¶n lÝ ®å dïng häc tËp………. T«i ®· ¸p dông t¬ng ®èi nhiÒu viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc nµy ë khèi 9 vµ kÕt qu¶ thu ®îc t¬ng ®èi kh¶ quan: viÖc thùc hµnh nhiÒu sÏ lµm häc sinh bít c¨ng th¼ng h¬n do nh÷ng giê häc tríc mang l¹i, häc sinh sÏ høng thó häc tËp do ®îc trùc tiÕp lµm bµi vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o sÏ ®îc ph¸t huy…….. *KÕt qu¶ thùc hiÖn cô thÓ nh sau: Víi vÝ dô trªn t«i ®· ¸p dông vµ thùc hiÖn trªn 2 líp 9A vµ líp 9B trêng THCS An Hoµ, kÕt qña thu ®îc nh sau: §èi víi líp 9A( Líp chän): §a sè häc sinh ®Òu n¾m ®îc bµi vµ tõ ®ã c¸c em ®· biÕt vËn dông víi c¸c bµi kh¸c. Tõ viÖc ¸p dông ®Ó lµm c¸c bµi kh¸c chøng tá ®· ph¸t huy ®îc tèi ®a tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña c¸c em häc sinh. C¸c em ®· tù vÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt vµ s¬ ®å nguyªn lý, ngoµi ra c¸c em cßn l¾p ®Æt b¶ng ®iÖn mét c¸ch dÔ dµng. §èi víi líp 9B( Líp cã nhiÒu häc sinh ®¹i trµ): ChØ mét sè häc sinh n¾m ®îc bµi nhng vÉn cha biÕt vËn dông vµ ph¸t triÓn víi c¸c bµi kh¸c. Vµ qua nh÷ng k× häc võa qua, t«i thÊy tõ 50 ®Õn 70 phÇn tr¨m häc sinh ®Òu lµm ®îc bµi do gi¸o viªn ®a ra,tõ 30 ®Õn 45 phÇn tr¨m häc sinh lµm bµi nhanh h¬n so víi thêi gian mµ ®Ò ra vµ cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ë mçi bµi.Vµ 2 n¨m häc 2005- 2006 vµ 2006-2007 t«i ®Òu cã häc sinh giái cÊp huyÖn. Qua nh÷ng giê d¹y trªn t«i thÊy ,viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc vµ kÕt hîp tèt víi ph¬ng ph¸p d¹y häc sÏ mang l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ ,nÕu m«n nµo còng cã nh÷ng ph¬ng tiÖn d¹y häc vµ nh÷ng con ngêi giµu Trang9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:\ ……………………:\ Trêng THCS quang trung nhiÖt huyÕt víi nghÒ th× lo g× ®Êt níc nµy kh«ng ph¸t triÓn , lo g× cßn cã nh÷ng häc sinh ngåi nhÇm líp.Vµ víi ®Ò tµi nµy th× ®©y chØ lµ ý kiÕn chñ quan cña riªng c¸ nh©n t«i mµ th«i ,t«i mong dîc sù gãp ý cña ®ång nghiÖp,cña nh÷ng ngêi ®äc ®Ò tµi nµyvµ cña héi ®ång kiÓm ®Þnh. KÕt luËn Nh vËy, ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña ngµnh gi¸o dôc lµ gi¸o dôc toµn diÖn, ®µo t¹o nh÷ng con ngêi “võa hång võa chuyªn” th× viÖc gi¸o viªn kh«ng ngõng häc hái t×m tßi s¸ng t¹o t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho phï hîp víi häc sinh lµ ®iÒu nhÊt thiÕt ph¶i lµm thêng xuyªn, liªn tôc víi tÊt c¶ c¸c bé m«n vµ ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng tiÕt häc thùc hµnh. Bëi qua tiÕt thùc hµnh häc sinh ®îc kiÓm tra, cñng cè l¹i kiÕn thøc cò ®· häc, ®îc “ sù thËt” ho¸ b»ng m¾t kiÕn thøc c¸c em ®· häc. Ngoµi ra trong giê thùc hµnh c¸c em cßn ®îc ph¸t hiÖn ra nh÷ng kiÕn thøc míi mµ ë bµi lý thuyÕt kh«ng cã tõ ®ã gîi më trÝ tß mß ph¸t triÓn t duy khoa häc cho c¸c em. Trªn ®©y lµ kinh nghiÖm cña t«i trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n Kü thuËt c«ng nghiÖp t¹i trêng THCS An Hoµ. §©y chØ lµ mét kinh nghiÖm ®îc häc tËp th«ng qua tµi liÖu vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y ®ù¬c ¸p dông mang tÝnh chñ quan nªn kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha thùc sù nh mong muèn. T«i rÊt mong ®îc c¸c ®ång nghiÖp khi tham kh¶o cã ý kiÕn ®ãng gãp cho kinh nghiÖm nµy ®Ó ®îc gi¶ng d¹y m«n Kü thuËt c«ng nghiÖp cña t«i ®îc hoµn thµnh tèt h¬n. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n. An Hoµ, ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2006. Ngêi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ BÝch Thu Trang10
- Xem thêm -