Tài liệu Sử dụng phần mềm netop school trong quản lí và giảng dạy trong phòng tin học

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

1 1. Tên đề tài: SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETOP SCHOOL TRONG QUẢN LÍ VÀ GIẢNG DẠY TRONG PHÒNG TIN HỌC 2. Đặt vấn đề: 2.1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ của khoa học mà nhất là ngành khoa học máy tính. CNTT đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy và xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Tin học cũng như yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. 2.2. Thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu. - Ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng dạy, đă ̣c biê ̣t là giảng dạy môn Tin học nhăm đem lại hiê ̣u quả cao trong giảng dạy. - Giup học sinh có thể năm bài mô ̣t cách trực quan và dê dàng hhơn. - Tạo ra mô ̣t phong học đa phưhơng tiê ̣n, công nghê ̣ cao đáp ứng kịp thơi với xu thế phát triển của giáo dục. 2.3. Lý do chọn đề tài: Giảng dạy bô ̣ môn Tin học có những đă ̣c thù riêng và luôn có sự hỗ trơ của thiết bị dạy học hiê ̣n đại là phong máy vi tính, tuy nhiên để minh họa cho học sinh các thao tác trong môn học cần có máy chiếu hỗ trơ, trong khi đó máy chiếu là thiết bị đăt tiên, số lương có hạn trong khi đó các môn học khác cũng cần máy chiếu. Mă ̣t khác, trong viê ̣c giảng dạy tin học ở phong máy vi tính có nhiêu hoạt đô ̣ng mà máy chiếu không thể đáp ứng đươc ví dụ như: Quan sát hoạt đô ̣ng của máy học sinh, khóa máy hay hạn chế truy câ ̣p internet, copy dữ liê ̣u và giao bài tâ ̣p đến từng máy con, thu bài thi bài thực hành vê máy giáo viên, khởi đô ̣ng lại hoă ̣c tăt toàn bô ̣ hê ̣ thống máy học sinhđđă ̣c biê ̣t là tạo ra mô ̣t phong học đa phưhơng tiê ̣n công nghê ̣ cao. Vi thế tôi đã nghiên cứu, tim toi làm thế nào để đáp ứng đươc những vấn đê trên khi giảng dạy tin học ở phong máy và tôi đã tim ra mô ̣t giải pháp giải quyết tốt nhât vấn đê đó là sử dụng phần mêm netop school để hỗ trơ cho viê ̣c giảng dạy. 2.4. Giới hạn đề tài và thời gian nghiên cứu thực hiện: 2.4.1. Giới hạn đề tài: - Phong Tin học. - Phong Tin học Trương Tiểu học Quế Minh – Quế Shơn – Quảng Nam 2.4.2. Thời gian nghiên cứu và thực hiện: Trong quá trinh nghiên cứu và áp dụng phần mêm gần hai năm học và kết quả đã chỉ ra: Học sinh năm bài dê dàng hhơn, trực quan hhơng Học sinh có hứng thu với môn học hhơng Giáo viên giảng dạy dê dàng hhơng Đă ̣c biê ̣t là số học sinh hiểu bài luôn chiếm tỉ lê ̣ caođChính những điêu đó cho thấy hiê ̣u quả cao của đê tài. 2 3. Cơ sở lý luận: - Nghị Quyết 40/2000/QH10 và chỉ thị 14/2001/CT – TTG ngày 9/12/2000 vê đổi mới chưhơng trinh giáo dục phổ thông. Nội dung chưhơng trinh là tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phưhơng pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy và học. - Thông tư số 14/2002/TT – BGD&ĐT ngày 1/4/2002 vê việc hướng dẫn quán triệt chủ trưhơng đổi mới GDPT. - Chỉ thị 29/CT của Trung Ưhơng Đảng vê việc đưa CNTT vào nhà trương. - Trong nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 Bộ trưởng BGD&ĐT nhấn mạnh: Khẩn trưhơng triển khai chưhơng trinh phát triển nguồn nhân lực CNTT từ nay đến năm 2010 của Chính Phủ vê đê án dạy Tin học ứng dụng CNTT và truyên thông giai đoạn 2005 – 2010 vủa Ngành. - Thực hiện theo Công văn số 193/PGDĐT-GDTHC Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018. 4. Cơ sở thực tiễn: Trước khi thực hiện chuyên đê tôi đã khảo sát khối lớp 5 thông qua giơ dạy lý thuyết, dạy thực hành, dạy thông qua kiểm tra bài cũ. Khi tổng hơp kết quả thu đươc: Trước khi thực hiện chuyên đề Mức độ thao tác Số học sinh Tỉ lệ Thao tác nhanh, đung 15/64 24% Thao tác đung 29/64 45% Thao tác chậm 14/64 22% Chưa biết thao tác 6/64 9% + Thực trạng: Khi giảng dạy giáo viên phải giảng băng phấn trăng, bảng đen mà không thể thực hiện 1 thao tác mẫu trên máy cho tất cả học sinh cùng xem đươc. Vi vậy, khi đến luc học sinh thực hành giáo viên rất vất vả đến hướng dẫn từng máy cho học sinh lại một lần nữa làm hiệu quả dạy và học không cao, mất thơi gian và học sinh ít có thơi gian thực hành hhơn. Chính vi những điêu này chung ta cần tim ra mô ̣t giải pháp khăc phục những điêu trên, qua quá trinh nghiên cứu, kiểm nghiê ̣m và ứng dụng phần mêm netop school trong giảng dạy tin học đã cho thấy đây là mô ̣t giải pháp tốt. + Tính sáng tạo: Với những kết quả đạt đươc rõ ràng, cách trinh bày dê hiểu, phần mêm thân thiê ̣n và phưhơng tiê ̣n phong máy đáp ứng tốt như hiê ̣n nay thi viê ̣c áp dụng đê tài vào thực tiên là điêu hết sức dê dàng và mang tính khả thi cao. Tuy loại chưhơng trinh như thể này có khá lâu rồi và cũng có nhiêu ngươi đã sử dụng, nhưng những ngươi nghiên cứu vê đê tài này không nhiêu. 5. Nội dung, giải pháp thực hiện: 3 Netop School đươc phát triển bởi công ty Danware của Đan Mạch chuyên vê các phần mêm điêu khiển từ xa thông qua máy tính. Netop School là một phần mêm hỗ trơ giảng dạy trong trương học có chức năng nối nhiêu máy tính với nhau trong một lớp học để tạo nên sự tưhơng tác qua lại giữa máy tính của học sinh, giáo viên. Đây là một công cụ giảng dạy hiệu quả, giup việc truyên đạt trở nên sinh động, trực quan và dê hiểu hhơn. Các chức năng dành cho giáo viên:  Các chức năng giảng bài.  Các chức năng điêu khiển lớp học.  Các chức năng cho làm kiểm tra.  Các chức năng quản lý lớp học Các chức năng dành cho học viên  Làm bài kiểm tra  Yêu cầu giup đỡ  Thực hiện cùng với giáo viên Có thể dê dàng áp dụng hinh thức giảng dạy băng giáo án điện tử và con khả năng áp dụng cho tất cả các môn học khác giảng dạy theo hinh thức trên ( Máy chiếu mini) * Sử dụng phần mêm netop school trong giảng dạy. a) Chuẩn bị môi trương cài đă ̣t ph̀n mềm. Để cài đă ̣t phần mêm và sử dụng nó ổn định ta cần chuẩn bị những vấn đê sau:  Các máy tính cài hê ̣ điêu hành NT trở lên.  Các máy tính phải kết nối với nhau tạo thành mạng LAN ngang hàng.  Địa chỉ IP của các máy đêu phải cùng lớp và cùng Subnet Mark, tốt nhất nên dùng IP tỉnh. b) Hướng dẫn cài đă ̣t. 5.1. Cài đặt dành cho giáo viên: Bước 1: Double Click trên tập tin NetOpSchoolTeacher_UK.msi trong thư mục NetOpSchool có trên đĩa. Hộp thoại NetOp School Teacher - Setup xuất hiện . Click Next để tiếp tục. 4 Click Next để tiếp tục. Chọn I accept the term in the License Agreement. Click Next để tiếp tục. 5 Nhập số Seial number : UK00600-S7T0-018308-4298-B1FCB5 Click Next để tiếp tục. Chọn Typical .Click Next để tiếp tục. 6 Click Install để cài chưhơng trinh . Click Finish hoàn thành . 7 Click Next để khai báo các chức năng . Chỉ chọn vài chức năng đhơn giản, dành cho những ngươi mới làm quen. Đặt tên học. Ví A, LOP lớp học dụng trăng. cho lớp dụ: LOP B đ tên dươc sử khoảng Chọn sử dụng tất cả các chức năng mà chưhơng trinh hiện có. Chọn những chức năng nào cần sử dụng. Trong hộp thoại Class management chọn thông số phù hơp và chọn Next. Tên khai báo của học viên. Tên của máy tính khai báo trong hệ thống mạng. Tên tài khoản trên windows mà học viên Tên tài khoản trên dùng windows đăng mà học nhập viên vào dùng máy đăng nhập tính. vào máy tính. Trong hộp thoại Communiccation profile chọn giao thức mạng để làm việc và chọn Next. 8 Chưhơng trinh hỗ trơ các giao thức sau: TCP/IP (UDP) Terminal Server NetBOS IPX Wireless (VD : Chọn TCP/IP) Trong hộp thoại Register your NetOp License On-line. Ta chọn đăng ký sử dụng cho sản phẩm NetOp và chọn Next để tiếp tục. Ta chọn mục này * Click Next để kết thuc khai báo . 9 Tự động Register your Netop Product Click Finish hoàn thành chưhơng trinh cài đặt NetOp School 6.0 dành cho giáo viên . * Cấu hình để tối ưu NetOp Teacher: 10 - Tối ưu chưhơng trinh NetOp Teacher băng cách chọn Options trên menu lệnh. Cửa sổ Options có giao diện như trên hinh. Hãy chọn và mở mục General. - Tại đây, bạn gõ vào mật khẩu để kết nối với trinh NetOp Teacher tại ô Connection Password và hãy ghi nhớ lại mật khẩu này. Kết thuc phần cài đặt NetOp Teacher. 5.2. Cài đặt dành cho học sinh : Bước 1: Double Click trên tập tin NetOpSchoolStudent_UK.msi trong thư mục NetOpSchool có trên đĩa. 11 Hộp thoại NetOp School Student- Setup xuất hiện . Click Next để tiếp tục. Click Next để tiếp tục. Chọn I accept the term in the License Agreement. Click Next để tiếp tục. 12 Nhập số Seial number : UK00600-S7S0-018305-0B8F-75BAB5 Click Next để tiếp tục. Chọn Typical .Click Next để tiếp tục. 13 Click Install để cài chưhơng trinh . Click Finish hoàn thành . 14 Click Next để khai báo các chức năng . Click Next để tiếp tục . Click Next để tiếp tục . Trong hộp thoại Communiccation profile chọn giao thức mạng để làm việc và chọn Next. 15 Chưhơng trinh hỗ trơ các giao thức sau: TCP/IP (UDP) Terminal Server NetBOS IPX Wireless (VD : Chọn TCP/IP) Trong hộp thoại Register your NetOp License On-line . Ta chọn đăng ký sử dụng cho sản phẩm NetOp và chọn Next để tiếp tục. Ta chọn mục này 16 Tự động Register your Netop Product * Click Finish để hoàn thành . Cấu hình để tối ưu NetOp Student: 17 - Nháy đup chuột vào biểu tương Student trên khay hệ thống, cửa sổ NetOp Student hiện ra. Bạn chọn vào Tools  Options  General như hinh. - Tại đây, hãy gõ vào ô Connection Password mật khẩu kết nối giống với mật khẩu đă đặt ở trinh NetOp Teacher. IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 1. Màn hình làm việc của giáo viên : a. Bảng điêu khiển lớp: 18 *Màn hinh hiển thị chi tiết vê lớp : * Màn hinh hiển thị băng biểu tương : * Màn hinh hiển thị băng hinh ảnh : 19 * Màn hinh hiển thị các kế hoạch : * Màn hinh hiển thị các bảng ghi : 20 *Màn hinh hiển các bài kiểm tra : *Màn hinh hiển thị lớp học :
- Xem thêm -