Tài liệu Su dung may tinh bo tui de giai toan ve ti so phan tram

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61423 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 LỚP 5 Bài 1: Rút gọn phân số: 27 36 = ........................................... 42 63 = ............................................ 15 45 56 40 = .............................................. = ............................................... Bài 2:Quy đồng mẫu số các phân số sau: 3 5 6 7 8 3 5 ...................................................... 6 5 ....................................................... 2 7 ....................................................... 9 và và và .............................................................. ............................................................... .............................................................. Bài 3: Quy đồng mẫu số rồi so sánh từng cặp phân số dưới đây: a, 7 9 và 5 8 : ..................................................... ................................................... ..................................................................................................................................... b, 12 5 15 7 và : .................................................. ................................................... ..................................................................................................................................... Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống: 7 5 ...... 8 5 3 4 ....... 4 5 1 5 ........ 1 6 2 7 ....... 2 5 Bài 5: Viết các số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn: a, b, 2 3 5 2 ; ; 4 5 7 3 ; ; 7 15 27 12 : .............................................................................................................. : ............................................................................................................. Bài 6: Cô giáo có một số kẹo. Cô chia cho bạn Dũng, Minh và Hùng. Cô chia cho Dũng số kẹo, chia cho Minh 3 6 số kẹo, chia cho Hùng 3 12 1 4 số kẹo. Hỏi bạn nào nhận được nhiều kẹo nhất? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Bài 7: Nhà bạn Hà nuôi 15 con vịt. Mẹ đã bán đi 8 con. Viết phân số chỉ số vịt còn lại. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... BÀI TẬP TUẦN 2 LỚP 5 I -Tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1.Ph©n sè A. 3 7 b»ng ph©n sè nµo díi ®©y ? 9 21 B. 6 21 C. 9 14 D. 6 28 2. Hçn sè 17 5 ®îc chuyÓn thµnh ph©n sè nµo díi ®©y ? 9 A. 159 9 3. KÕt qu¶ cña phÐp céng A. 2 9 158 9 1 + 1 4 5 9 . 20 B. B C. 175 9 D. 153 9 lµ : C. 2 20 D. 1 20 II-Tự luận : 4. Tìm x : 5. Một xe ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá, giờ thứ nhất đi được 1/4 quãng đường, giờ thứ hai đi được 1/5 quãng đường, còn lại của giờ thứ ba. Hỏi giờ thứ ba xe còn phải đi bao nhiêu phần quãng đường ? 6. B¹n An ngµy ®Çu ®äc ®îc 1 3 quyÓn s¸ch, ngµy thø hai ®äc ®îc nhiªu phÇn quyÓn s¸ch b¹n An cha ®äc ? BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3 LỚP 5 Bài 1: Tính: 1 2 quyÓn s¸ch. Hái cßn bao Bài 2: Tính: Bài:3: Rút gọn rồi tính: Bài 4: Tìm X: Bài 5: Tính giá trị của biểu thức. Bài 6: Một cửa hàng có 120 tạ gạo, ngày đầu bán 1/3 số gạo, ngày thứ hai bán 2/5 số gạo. Hỏi:a) Mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu tạ gạo? b) Sau hai ngày bán hàng, cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo? BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4 LỚP 5 1. Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng a) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1 + 1  4 lµ : 3 6 A.1 B .2 C.3 D.4 3 b) cña 4 tÊn lµ : 5 A . 24 kg B. 240 kg C . 2400 kg D. 24000 kg 2. Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng Tuæi cha b»ng 9 tuæi con . BiÕt r»ng cha 45 tuæi. H·y tÝnh tuæi cña con. 2 A . 10 tuæi B . 5 tuæi C. 8 tuæi D . 9 tuæi 3.Tìm X: 4.Tính nhanh: 5. HiÖu cña hai sè lµ 36. Sè lín b»ng 5 3 sè bÐ. T×m hai sè ®ã. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 LỚP 5 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 129 m =….dm ; 4km 47m =…..m 5030m=…..km….m Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8 yến = …kg 15 yến 6kg = …..kg 4 tấn =. …..kg 4 tạ 3 yến = ……. kg 6 tấn 5 tạ =…..kg 7 tạ 7kg = …… kg 8 tấn 55kg = …..kg yến = ……kg Bài 3.Viết số thích hợp vào chỗ chấm Năm 857 1010 1954 2005 Thế kỉ Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a)8 phút = …. giây ; 9 giờ 5 phút =…. phút ; 5 phút 12 giây = … giây 4 thế kỉ = ….. năm ; 5 thế kỉ 16 năm =…năm ; 7 thế kỉ 5 năm = … năm Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 59m2 = …. dm2 2700 dm2 =… m2 45m237dm2 =…. dm2 4km2 = …. m2 4 000 000 m2 =… km2 15km2 =…. m2 170 000 cm2=… m2 50 000 000 cm2=…. m2 Bài 6: Có một kho chứa xăng. Lần dầu người ta lấy ra 32850 lít xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56200 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng ? BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6 LỚP 5 I/ Tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. 1. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ ®Ó + = 30 b) - 6 8 =11 9 6 75m25dm2 = …. cm2 A . 7505 B . 755000 C . 75005 D . 750005 3 . TØ sè gi÷a chiÒu cao cña anh vµ em lµ 4 : 3. Em thÊp h¬n anh 35cm . TÝnh chiÒu cao cña anh? A . 45cm B. 105cm C . 1m 4cm D .1m 40cm a) 26 2. 3 8 II- Tự luận: Bài 1: Mua 5m v¶i hÕt 90 000 ®ång. Hái víi 144 000®ång th× mua ®îc mÊy mÐt v¶i nh thÕ Bài 2: §Çu n¨m nhµ trêng dù tr÷ g¹o ®ñ cho 100 häc sinh “b¸n tró”¨n trong 26 ngµy. Thùc tÕ ®· cã 130 häc sinh “ b¸n tró”vµ møc ¨n cña mçi häc sinh ®Òu nh nhau. Hái sè g¹o dù tr÷ ®ã ®ñ dïng trong bao nhiªu ngµy ? Bài 3: Một cửa hàng có 120 tạ gạo, ngày đầu bán 1/3 số gạo, ngày thứ hai bán 2/5 số gạo. Hỏi: a) Mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu tạ gạo? b) Sau hai ngày bán hàng, cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo? BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7 LỚP 5 I- Phần trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng Câu 1: Hỗn số 3 4 được viết thành số thập phân nào sau đây: 5 A. 3,75 B. 3,57 C. 3,8 D. 3,85 Câu 2: Số bé nhất trong các số: 3,4; 3,004; 3,04; 3,01 A. 3,4 B. 3,004 C. 3,04 D. 3,01 Câu 3: Số thập phân nào dưới đây vừa lớn hơn 3,75 vừa bé hơn 2,4 +1,8 A. 3,9 B. 4,2 C. 3,57 D. 3,709 II- Phần tự luận: Câu 1: (2 điểm) Viết các số sau theo thứ tự a) Từ lớn tới bé: 0,37; 1,84; 0,38; 0,4; 1,79 …………………………………………………………………………………. b) Từ bé tới lớn: 12,39; 123,9; 12,4; 1,24 …………………………………………………………………………………. Câu 2: ( 2 điểm) Tìm số tự nhiên X a) 15,06< X< 17,6 b) 2,75> X> 0,57 Câu3: ( 1 điểm) 2 dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 10 và có mẫu là 100 7 a) Viết phân số b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân. BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8 LỚP 5 I/ Tr¾c nghiÖm 1 . Sè thËp ph©n 6,58 b»ng sè thËp ph©n nµo díi ®©y ? A . 6,508 B . 6,580 C . 6,058 D . 6,0058 2. Trong c¸c sè thËp ph©n 305,64; 105,66 ; 105,62 ; 105,84, sè thËp ph©n bÐ h¬n 105,64 lµ : A . 305,64 B. 105,66 C. 105,62 D. 105,84 3. §óng ghi §, sai ghi S: a) 60, 1 < 59,99 b) 6,25 = 6 + 2 10 c) 189 > 18,9 + 5 100 d) 9,89 > 9,9 II/ Tù luËn 1. 4 ngêi lµm xong c«ng viÖc trong 8 ngµy. Hái muèn lµm xong c«ng viÖc trong 2 ngµy cÇn thªm bao nhiªu ngêi n÷a? 2. Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài hai đường chéo là 7cm và 4cm. b) Độ dài hai đường chéo là 5cm và 4cm. 3. Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 72m, chiều cao bằng 1/3 độ dài đáy. Người ta trồng khoai trên khu đất, tính ra mỗi mét vuông thu được 4kg khoai. Hỏi người ta thu hoạch được ở kh đất đó bao nhiêu tạ khoai? BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9 LỚP 5 II-Phần trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng Câu 1: 40,05 m2 = ................cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: A. 400005 B. 400500 C. 400050 D. 400005 2 Câu 2: Số đo 23,129 m có chữ số 9 chỉ: A. 9 m2 B. 9 m2 C. 9 m2 D. 9 m2 100 1000 10 Câu 3: Số thập phân có: Ba nghìn không trăm linh một đơn vị, bảy phần trăm được viết là: A. 3100,7 B. 3001,07 C. 3001,007 D. 3010,07 Câu 4: Đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm của 10,6ha = 1060…… là: A. m B. hm C. dam D. km2 II-Phần tự luận Câu 1.Cho dãy số 4a02b. Thay chữ cái a, b bằng số thích hợp để được số có 5 chữ số chia hết cho 2 và 5? Câu 2. Để lấy thành tích chào mừng 55 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Tuần thứ nhất có 2 12 số học sinh lớp 5A đạt điểm tốt. Tuần thứ hai có số học sinh đạt điểm tốt. Hỏi sau 5 25 hai tuần lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm tốt, biết rằng sỉ số học sinh lớp 5A là 50 em. BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10 LỚP 5 I: Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Số thập phân nào dưới đây vừa lớn hơn 3,75 vừa bé hơn 2,4 +1,8 A. 3,57 B. 3,709 C. 3,9 D. 4,2 Bài 2: Tính nhanh: 1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9= A. 39,5 B. 49,5 C. 50,5 D. 60,5 Bài 3: Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần: A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03 B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98 C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503 D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108 Phần II: Phần tự luận Câu 1: Tính nhẩm: a) 6,37+5,05 = .................................................................................................. b) 4,93+8,21 = ................................................................................................. Câu 2: Hùng cắt sợi dây thép dài 22,19 m thành hai đoạn mà đoạn ngắn bằng đoạn dài. Tính chiều dài mỗi đoạn dây. Câu 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 32,8m và chiều rộng có độ dài 20,5m . Tính nửa chu vi, tính diện tích của hình chữ nhật với đơn vị đề- xi- mét vuông và mét vuông . BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 LỚP 5 Khoanh vµo ch÷ tríc kÕt qu¶ ®óng 1. Tæng cña 13,58vµ 4,69 lµ : A. 18,17 B. 18.27 2. Cã bao nhiªu gam trong 2,7 tÊn ? A. 27 000 B. 270 000 3. 23m2 =… ha ? A . 0,23 B. 0,023 4. Chu vi cña h×nh tam gi¸c ABC lµ : A. 948cm B. 95,8cm C. 105,8cm D. 104,8cm C. 17,27 D. 17,17 C . 2 700 000 C. 0,0023 34,3cm B D. 27 000 000 A D. 0,00023 35,8cm C 4 . Mét cöa hµng ngµy ®Çu b¸n ®îc 44,6kg g¹o; ngµy thø hai b¸n ®îc 53,5kg g¹o; ngµy thø ba b¸n ®îc nhiÒu h¬n ngµy thø hai 10,4kg g¹o. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng b¸n ®îc bao nhiªu ki-l«-gam g¹o? 5. Chu vi của một hình tam giác là 23,4m. Độ dài cạnh thứ nhất là 8,4m. Độ dài cạnh thứ hai là 6,5m. Hỏi độ dài cạnh thứ ba là bao nhiêu? §Ò kh¶o s¸t chÊt lîng líp 5 – tuÇn 12 I / Tr¾c nghiÖm 1. Khoanh vµo ch÷ tríc kÕt qu¶ ®óng. 1- TÝch cña 166,72 vµ 1,05 l µ : A. 1750,56 B. 175,650 C. 1705,56 D. 175,056 2 2 2– 0,1km = …..m A. 100m2 B. 1000m2 C. 10 000m2 D. 100 000m2 3- Tõ nµo sau ®©y ®ång nghÜa víi tõ tuæi th¬ ? A. trÎ em B. thêi th¬ Êu C. trÎ con 4 – T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong c©u v¨n sau ? Nh÷ng trËn lò lín ®á ngÇu phï sa hung gi÷, con ®ª l¹i gång m×nh ®Ó kh«ng chØ b¶o vÖ cho tÝnh m¹ng con ngêi , gia sóc mµ cßn b¶o vÖ c¶ mïa mµng… A. nh©n ho¸ B. So s¸nh C. C¶ hai ý trªn 5 – Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 85,07 + 653,782  0,5 lµ: A. 411,961 B. 410,961 C. 411,861 D. 335,398 II/ Tù luËn 6– a)KÓ tªn 2 hµnh ®éng b¶o vÖ m«i trêng vµ 2 hµnh ®éng ph¸ ho¹i m«i trêng ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . b) §Æt c©u víi nh÷ng tõ võa t×m ®îc ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7- Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12,5m, chiÒu réng kÐm chiÒu dµi 2,3m. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh ®Êt ®ã. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….... I / Tr¾c nghiÖm §Ò kh¶o s¸t chÊt lîng líp 5 - tuÇn 14 *Khoanh vµo ch÷ ®¨th tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 1/ Cho 12,5  0,001 = Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 0,00125 B. 12,5 C. 0,125 D. 0,0125 2/ Sè trung b×nh céng cña 0,74 ; 1,25 ; 2,82 ; 3,14 vµ 4,19 lµ : A. 2,482 B. 6,07 C . 2,428 D. 24,28 3/ Thµnh ng÷ nµo kh«ng ®ång nghÜa víi Mét n¾ng hai s¬ng ? A. Thøc khuya dËy sím C. Cµy s©u cuèc bÉm B . §Çu t¾t mÆt tèi D. Ch©n lÊm tay bïn 4/ Tõ mïi th¬m thuéc lo¹i tõ nµo ? A. Danh tõ B. §éng tõ C. TÝnh tõ 5/ T×m x x – 2,751 = 6,3  2,4 A. x = 12,369 B. x = 15,12 C. x = 17,81 D. x = 17,671 II/ Tù luËn 6/ a) T×m cÆp quan hÖ tõ chØ nguyªn nh©n – kÕt qu¶. ®iÒu kiÖn- kÕt qu¶ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) §Æt 2 c©u cã sö dông cÆp quan hÖ tõ võa t×m ®îc ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 7/ Thöa ruéng thø nhÊt cã diÖn tÝch 36,5dam2. Thöa ruéng thø hai cã diÖn tÝch 50,5dam2. Mçi ®Ò-ca-mÐt vu«ng thu ho¹ch ®îc 0,64 t¹ thãc. Hái 2 thöa ruéng ®ã thu ho¹ch ®îc bao nhiªu t¹ thãc ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -